WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3 Poziom wymagań koniecznych- ocena dopuszczająca Poziom wymagań podstawowych (całość)- ocena dostateczna Poziom wymagań rozszerzających- ocena dobra Poziom wymagań dopełniających (całość)- ocena bardzo dobra Poziom wymagań wykraczających- ocena celująca

2 Dział Numer lekcji Temat lekcji Cele edukacyjne Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Metody sprawdzania Uczeń: Położenie, obszar, granice i naród 1 Położenie, obszar, granice i naród Określenie położenia matematyczno- -przyrodniczego i politycznego w Europie i na świecie odczytuje na mapie współrzędne geograficzne krańcowych punktów porównuje powierzchnię z powierzchnią państw Europy odczytuje nazwy państw sąsiadujących z Polską wymienia ważniejsze mniejszości narodowe wymienia narody należące do słowiańskiej grupy językowej wyjaśnia przyczyny zmiany granic w XX w. przedstawia konsekwencje polityczne położenia w Europie Środkowej odpowiedź ustna ćwiczenia praca na lekcji (zadania w ćwiczeniach), krótki sprawdzian Położenie, obszar, granice i naród 2 Wykazanie zróżnicowanie geograficznego wykazuje na mapie hipsometrycznej granice pasów ukształtowania powierzchni dzieli pasy ukształtowania powierzchni na krainy geograficzne odczytuje na mapie wysokości bezwzględne odróżnia typy rzeźby w kraju opisuje procesy kształtujące rzeźbę powierzchni opisuje cechy w najbliższym regionie odpowiedź ustna ćwiczenia praca na lekcji (zadania w ćwiczeniach), krótki sprawdzian

3 3 Dawne dzieje geologiczne Wykazanie zależności między budową geologiczną a procesami kształtującymi rzeźbę powierzchni na obszarze wymienia nazwy er geologicznych potrafi przypisać nazwę orogenezy najważniejszym łańcuchom górskim odczytuje na mapie geologicznej rodzaje skał w pasach ukształtowania powierzchni odpowiedź ustna ćwiczenia praca na lekcji (zadania w ćwiczeniach), krótki sprawdzian 4, 5 Rozwój rzeźby w czwartorzędzie Przedstawienie wpływu zlodowaceń oraz współczesnych procesów geologicznych i działalności człowieka na rzeźbę powierzchni i krajobraz naszego kraju wymienia formy i utwory polodowcowe i charakteryzuje je opisuje cechy rzeźby polodowcowej wyjaśnia wpływ lądolodu na rzeźbę powierzchni kraju opisuje przebieg procesów geologicznych na przedpolu lądolodu odpowiedź ustna ćwiczenia praca na lekcji (zadania w ćwiczeniach), krótki sprawdzian 6 Surowce mineralne Przedstawienie rozmieszczenia oraz przybliżonych wielkości zasobów mineralnych występujących dzieli surowce mineralne ze względu na ich gospodarcze wykorzystanie opisuje rozmieszczenie surowców mineralnych, korzystając z mapy gospodarczej wskazuje obszary występowania surowców mineralnych na mapie fizycznej zna zasoby mineralne występujące w najbliższym regionie odpowiedź ustna ćwiczenia praca na lekcji (zadania w ćwiczeniach), krótki sprawdzian

4 7 Czynniki kształtujące klimat Określenie czynników wpływających na klimat definiuje terminy pogoda, klimat podaje przyrządy służce do pomiaru składników pogody i jednostki pomiarowe odczytuje diagramy klimatyczne odczytuje na mapach klimatycznych rozkład składników pogody opisuje czynniki kształtujące klimat odpowiedź ustna ćwiczenia praca na lekcji (zadania w ćwiczeniach), krótki sprawdzian Zróżnicowanie 8 Cechy klimatu Przedstawienie cech klimatu opisuje cechy klimatu przejściowego wykonuje na podstawie danych diagramy klimatyczne odczytuje treści map klimatycznych i synoptycznych wyjaśnia regionalne zróżnicowanie klimatu dokonuje syntezy cech klimatu opisuje klimat najbliższego regionu praca własna na lekcji na ocenę geograficznego 9 Wody Wskazanie wpływu rzeźby terenu, rozwoju geologicznego w czwartorzędzie i warunków klimatycznych na sieć wodną wskazuje na mapie hipsometrycznej główne systemy rzeczne odróżnia rzekę główną od dopływu omawia znaczenie wody w życiu i gospodarce człowieka opisuje obieg wody w przyrodzie wydziela na mapie konturowej dorzecza głównych rzek wskazuje współzależności między klimatem, rzeźbą i budową geologiczną a siecią rzeczną wymienia genetyczne typy jezior charakterystyczne dla sieci hydrograficznej zadania aktywność na lekcji,

5 Zróżnicowanie 10 Morze Bałtyckie Przedstawienie cech przyrodniczego Bałtyku określa położenie i typ Morza Bałtyckiego odczytuje nazwy państw leżących nad Bałtykiem charakteryzuje cechy fizyczno- -geograficzne wód Morza Bałtyckiego wskazuje konieczność ochrony wód Bałtyku zadania aktywność na lekcji, Zróżnicowanie 11 Gleby Wyjaśnienie wpływu czynników naturalnych na podstawie zróżnicowania typów gleb w oparciu o mapę wymienia najważniejsze rodzaje gleb rozpoznaje profile glebowe wymienia czynniki degradujące i niszczące gleby opisuje typy gleb w najbliższym regionie i ich wykorzystanie zadania aktywność na lekcji, 12 Szata roślinna i świat zwierzęcy Wskazanie związków i zależności między glebami, klimatem a typem roślinności wymienia typowe zbiorowiska roślinne w poszczególnych pasach ukształtowania powierzchni podaje przykłady roślin i zwierząt prawnie chronionych zna ważniejsze kompleksy leśne wskazuje współzależności między naturalnymi składnikami krajobrazu (gleba roślinność) opisuje zbiorowiska roślinne w najbliższym regionie zadania aktywność na lekcji, Zróżnicowanie 13 Krainy geograficzne Wydzielenie na tle pasowego układu ukształtowania powierzchni krain geograficznych wymienia typowe zbiorowiska roślinne w poszczególnych pasach ukształtowania powierzchni podaje przykłady roślin i zwierząt prawnie chronionych zna ważniejsze kompleksy leśne porównuje krajobrazy w wybranych krainach wyjaśnia przyczyny zróżnicowania krajobrazu na obszarze zadania aktywność na lekcji,

6 Zróżnicowanie 14 Podsumowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym Podsumowanie i uzupełnienie zdobytych wiadomości wymienia typowe zbiorowiska roślinne w poszczególnych pasach ukształtowania powierzchni podaje przykłady roślin i zwierząt prawnie chronionych zna ważniejsze kompleksy leśne porównuje krajobrazy w wybranych krainach wyjaśnia przyczyny zróżnicowania krajobrazu na obszarze pisemny sprawdzian (20 min) 15 Środowisko przyrodnicze i krajobraz Pobrzeży Południowobałtyckich Wykazanie genetycznego zróżnicowania form rzeźby terenu oraz odrębności krajobrazowej pasa pobrzeży wskazuje na mapie i odczytuje nazwy krain geograficznych, określa ich geograficzne położenie podaje najważniejsze typy krajobrazów wskazuje na mapie ważniejsze obiekty przyrodnicze i obszary chronione wyjaśnia zróżnicowanie i genezę rzeźby terenu w tym pasie podaje przykłady zróżnicowania krajobrazów w pasie pobrzeży Zróżnicowanie 16 Gospodarka w pasie Pobrzeży Południowobałtyckich Wskazanie roli i znaczenia Morza Bałtyckiego oraz pasa pobrzeży dla rozwoju gospodarki morskiej opisuje funkcje miast pobrzeży odczytuje treści map gospodarczych wskazuje walory krajoznawcze i wypoczynkowe wykazuje związki między działalnością ludzi a warunkami naturalnymi w pasie pobrzeży Zróżnicowanie geograficznego 17 Młody krajobraz polodowcowy na Pojezierzach ch Przedstawienie cech krajobrazu młodoglacjalnego wskazuje na mapie i nazywa krainy geograficzne pojezierzy rozpoznaje na rycinie formy młodej rzeźby polodowcowej wyjaśnia genezę form polodowcowych wskazuje odrębność krajobrazową pojezierzy

7 18 Ocena naturalnego Pojezierzy ch dla gospodarki Ocenianie zasobów naturalnych pojezierzy i wskazanie kierunków ich gospodarczego wykorzystania wskazuje i nazywa ważniejsze kompleksy leśne i parki narodowe zna najlepiej zagospodarowane obszary na pojezierzach (ważniejsze ośrodki przemysłowe) dokonuje oceny obecnego wykorzystania zasobów naturalnych w pasie pojezierzy wskazuje obszary perspektywiczne dla rozwoju turystyki 19 Środowisko przyrodnicze i krajobrazy Nizin Środkowopolskich Przedstawienie krajobrazu staroglacjalnego wskazuje na mapie granice Nizin Środkowopolskich, odczytuje nazwy krain geograficznych przedstawia główne cechy krajobrazu staroglacjalnego wskazuje kompleksy leśne i parki narodowe nizin uzasadnia związki między rysem krajobrazowym a najważniejszymi wydarzeniami geologicznymi wskazuje zróżnicowanie klimatyczne nizin wykazuje związki między typem gleb a skałą macierzystą 20 Zagospodarowanie Nizin Środkowopolskich Wskazanie związków między warunkami naturalnymi a rolnictwem oraz bazą surowcową a rozwojem przemysłu przedstawia rozmieszczenie głównych upraw i kierunków hodowli opisuje rozmieszczenie okręgów i ośrodków przemysłowych i wymienia gałęzie przemysłu tam rozwinięte dostrzega związki (uzasadnia) między bazą surowcową, kierunkami rozwoju miast a skupiskami ludności opisuje obiekty o znaczeniu historycznym i kulturowym

8 21 przyrodniczego na Wyżynach ch Wykazanie zróżnicowania krajobrazów na Wyżynach ch wskazuje na mapie granice wyżyn dokonuje podziału na krainy geograficzne opisuje proces rozwoju rzeźby krasowej wykazuje związki między budową geologiczną a rzeźbą terenu na wyżynach opisuje zróżnicowanie klimatu i typów gleb, uzasadniając to związkiem ze skałą macierzystą wykazuje zróżnicowanie krajobrazów naturalnych na wyżynach 22 Środowisko przyrodnicze i krajobrazy na Wyżynach ch Wykazanie związków między warunkami naturalnymi i zasobami przyrody a zagospodarowaniem terenu wydziela obszary krajobrazu rolniczego i krajobrazu przemysłowego odczytuje treść map gospodarczych wykazuje związek między typami rolnictwa a warunkami naturalnymi opisuje rozwój Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego omawia problemy społeczne występujące na Górnym Śląsku likwidację przedsiębiorstw, restrukturyzację przemysłu 23 Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie Kotlin Podkarpackich Wykazanie związków między środowiskiem przyrodniczym a działalnością gospodarczą wskazuje i wydziela krainy geograficzne wymienia najważniejsze ośrodki przemysłowe i opisuje ich strukturę wymienia zabytki Krakowa, zna jego funkcje historyczne i współczesne korzystając z map geologicznych, wykazuje związek z budową geologiczną uzasadnia związek sieci rzecznej z zagrożeniem powodziowym Kotlin

9 24 Środowisko przyrodnicze i krajobraz polskich Karpat Wykazanie wpływu budowy geologicznej na rzeźbę terenu Karpat Zewnętrznych oraz zlodowaceń plejstoceńskich na współczesny krajobraz Tatr przedstawia położenie polskich Karpat na tle łańcucha karpackiego opisuje cechy krajobrazu wysokogórskiego zna cechy klimatu górskiego i jego wpływ na roślinność wykazuje na przykładach wpływ budowy geologicznej na rzeźbę gór porównuje rzeźbę Tatr Wysokich i Zachodnich wyjaśnia związek między klimatem, glebami i piętrami roślinnymi 25 Gospodarka w polskich Karpatach Wykazanie związków między warunkami naturalnymi a działalnością człowieka na przykładzie obszaru górskiego na podstawie mapy gospodarczej opisuje rozmieszczenie zasobów naturalnych i miejsc eksploatacji surowców mineralnych opisuje główne regiony turystyczne Karpat wskazuje na mapie parki narodowe wykazuje uzależnienie rolnictwa od warunków naturalnych 26 Sudety przykładem starych gór Poznanie krajobrazu gór starych oraz związków zachodzących między rzeźbą terenu a budową geologiczną wskazuje położenie Sudetów i Przedgórza Sudeckiego oraz głównych pasm górskich opisuje cechy klimatu i sieci rzecznej w Sudetach dokonuje podziału Sudetów na mapie wykazuje na przykładach wpływ budowy geologicznej na rzeźbę terenu zna zróżnicowanie krajobrazowe pasm sudeckich

10 27 Zróżnicowanie w zagospodarowaniu Sudetów i Przedgórza Sudeckiego Wyjaśnienie przyczyn zróżnicowania gospodarki w Sudetach i na ich przedgórzu wymienia tradycyjne zajęcia ludności w rejonie sudeckim odczytuje z mapy gospodarczej główne gałęzie przemysłu opisuje atrakcje turystyczne Sudetów wyjaśnia przyczyny silnego uprzemysłowienia Sudetów uzasadnia związek między bazą surowcową a gałęziami przemysłu wyjaśnia przyczyny rozwoju rolnictwa na Przedgórzu Sudeckim 28, 29 Powtórzenie wiadomości o zróżnicowaniu geograficznego Uporządkowanie i podsumowanie zdobytych wiadomości (z przypomnieniem kryteriów ocen) dokonuje podziału na pasy ukształtowania powierzchni ze wskazaniem ważniejszych krain geograficznych przedstawia cechy rzeźby w każdym pasie wskazuje obszary zasobów mineralnych ocenia zasoby naturalne i walory turystyczne wykazuje zróżnicowanie budowy geologicznej odróżnia góry zrębowe od fałdowych wykazuje zróżnicowanie klimatyczne ocenia warunki geograficznego dla potrzeb rolnictwa aktywność test sprawdzający wiedzę

11 30 Podział administracyjny Wyjaśnienie potrzeby podziału terytorium państwa na jednostki administracyjne podaje jednostki podziału administracyjnego wskazuje na mapie podstawowe jednostki podziału wymienia źródła informacji o najbliższym regionie, województwie, swojej miejscowości i potrafi z nich skorzystać uczeń przygotowuje informacje na temat swojego miasta i jednostki podziału potrafi skorzystać z danych statystycznych o wybranej jednostce podziału Ludność

12 Ludność 31 Ruch naturalny ludności Struktura płci i wieku Wyjaśnienie zmian w ruchu naturalnym ludności podaje liczbę ludności wskazuje państwa w Europie, liczące więcej ludności niż Polska odróżnia przyrost naturalny od rzeczywistego odczytuje z piramidy płci i wieku liczbę osób w danym przedziale wiekowym porównuje średnią długość życia do długości życia w innych krajach oblicza wielkość przyrostu naturalnego ocenia społeczne skutki ujemnego przyrostu naturalnego wyjaśnia przyczyny przewagi kobiet nad mężczyznami w ogólnej liczbie ludności przedstawia strukturę zatrudnienia według działów gospodarki narodowej wykazuje wpływ wydarzeń społeczno-historycznych na zmiany liczby ludności praca na lekcji (zadania w ćwiczeniach), 32 Zmiany w rozmieszczeniu ludności procesy urbanizacyjne Poznanie przestrzennego zróżnicowania liczby ludności oraz głównych procesów urbanizacji umie obliczyć średnią gęstość zaludnienia odczytuje z mapy średnią gęstość zaludnienia według województw określa funkcje wsi, miasta, strefy podmiejskiej wyjaśnia przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności podaje przykłady procesów urbanizacji podaje przyczyny wzrostu liczby ludności podaje prawne kryterium odróżniające wieś od miasta przedstawia na mapie rozmieszczenie miast Ludność wskazuje na mapie ważniejsze miasta przedstawia zagrożenie wynikające z koncentracji ludności

13 33 Struktura zatrudnienia ludności Problemy na rynku pracy wykonuje wykresy i diagramy ilustrujące procesy demograficzne i odczytuje z nich dane liczbowe zna strukturę zatrudnienia ludności oraz wskaźnik bezrobocia na podstawie metod graficznych analizuje i wyciąga wnioski dotyczące procesów demograficznych wskazuje kierunki zmian w strukturze zatrudnienia Przemysł ocenia społeczne następstwa przemian na rynku pracy 34 Zasoby surowcowe Przedstawienie rozmieszczenia eksploatowanych surowców mineralnych i ich znaczenia dla rozwoju przemysłu przedstawia na mapie gospodarczej rozmieszczenie surowców mineralnych wymienia surowce mineralne i naturalne występujące na podstawie danych statystycznych ocenia udział produkcji przemysłu wydobywczego w świecie wykazuje związek między bazą surowcową a rozmieszczeniem i wielkością przemysłu wydobywczego praca na lekcji (zadania w ćwiczeniach), Przemysł wykazuje potrzebę racjonalnego wykorzystania surowców 35 Najważniejsze gałęzie przemysłu Scharakteryzowanie przemysłu elektroenergetycznego i jego roli w gospodarce przedstawia znaczenie przemysłu elektroenergetycznego dla gospodarki państwa wymienia ważniejsze gałęzie przemysłu wyjaśnia rolę przemysłu elektroenergetycznego wykazuje na mapie gospodarczej wielkie elektrownie wodne i cieplne praca na lekcji na ocenę Przemysł wymienia główne czynniki lokalizacji elektrowni wodnych i cieplnych

14 Przemysł 36 Okręgi przemysłowe Przedstawienie czynników warunkujących rozmieszczenie przemysłu wymienia funkcje przemysłu wskazuje na mapie gospodarczej okręgi przemysłowe podaje przykłady związków między przemysłem a pozostałymi działami gospodarki na podstawie map tematycznych charakteryzuje wybrany okręg przemysłowy prezentacja wybranego okręgu przemysłowego Przemysł 37 Współczesne problemy przemysłu Przedstawienie problemów związanych z restrukturyzacją przemysłu prezentuje kilka przygotowanych wcześniej, aktualnych informacji dotyczących sytuacji polskiego przemysłu ocenia przemiany związane z restrukturyzacją przemysłu w dobie transformacji korzysta z różnych źródeł informacji ECM przygotowanie aktualności dotyczących przemysłu Rolnictwo 38 Rolnictwo na tle warunków naturalnych Wykazanie wpływu warunków naturalnych na rozwój rolnictwa wymienia rodzaje użytków rolnych przedstawia strukturę użytków rolnych ocenia uwarunkowania środowiskowe dla rozwoju rolnictwa 39 Współczesne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej Wyjaśnienie znaczenia rolnictwa w gospodarce narodowej oraz potrzeby dostosowania go do wymogów Unii Europejskiej wymienia najważniejsze uprawy i zwierzęta hodowlane wymienia produkty chowu zwierząt dla potrzeb przemysłu wykazuje znaczenie produktów pochodzenia zwierzęcego dla gospodarki żywnościowej wyjaśnia przyczyny zmian zachodzących w strukturze upraw wykazuje na przykładach regionalne zróżnicowanie warunków naturalnych mające wpływ na rozwój rolnictwa wykazuje współzależności między sposobem gospodarowania, uzyskiwanymi zbiorami, wielkością plonów a produkcją zwierzęcą i aktywność przedstawia czynniki lokalizacji przemysłu spożywczego Rolnictwo ocenia wpływ działalności rolniczej na środowisko przyrodnicze

15 Leśnictwo 40 Lasy jako bogactwo naturalne Ocena znaczenia lasów dla przyrodniczego i gospodarki narodowej omawia funkcje, skład gatunkowy i strukturę wiekową polskich lasów wskazuje na mapie i nazywa ważniejsze kompleksy leśne odczytuje nazwy parków narodowych zna stosunek powierzchni lasów do ogólnej powierzchni kraju omawia znaczenie lasów dla gospodarki narodowej wymienia rodzaje zagrożeń lasów przygotowanie własnej prezentacji Leśnictwo 41 Zasoby wodne Znaczenie wody w środowisku przyrodniczym oraz jej gospodarcze wykorzystanie przedstawia składniki bilansu wodnego wskazuje obszary nadwyżek i niedoborów wody wymienia działy gospodarki wykorzystujące wodę na podstawie danych statystycznych dokonuje oceny wielkości zasobów wodnych wyjaśnia przyczyny nierównomiernego występowania zasobów wodnych wykazuje konieczność ochrony zasobów wodnych praca w grupach wybraną metodą, wg ustalonych wcześniej kryteriów do oceny 42 Polska państwem bałtyckim Wykazanie korzyści wynikających z rozwoju gospodarki morskiej przedstawia korzyści wynikające z dostępu do Morza Bałtyckiego wymienia główne działy gospodarki morskiej przedstawia znaczenie mórz i oceanów jako zasobów naturalnych wykazuje konieczność ochrony zasobów Morza Bałtyckiego praca w grupach wybraną metodą, wg ustalonych wcześniej kryteriów do oceny wskazuje miasta na wybrzeżu i wymienia ich funkcje 43 Sieć transportu Przedstawienie znaczenia sieci transportowych dla gospodarki kraju ocenia położenie w Europie pod względem korzyści transportowych wyjaśnia znaczenie transportu w gospodarce kraju wskazuje na mapie największe węzły transportowe wyjaśnia zróżnicowanie gęstości sieci transportowej na podstawie diagramów, wykresów i danych statystycznych ocenia znaczenie poszczególnych ośrodków transportu praca w grupach wybraną metodą, wg ustalonych wcześniej kryteriów do oceny

16 44 Handel zagraniczny Wykazanie korzyści wynikających z wymiany towarowej dla gospodarki narodowej wymienia głównych partnerów handlowych na podstawie danych statystycznych opisuje strukturę importu i eksportu oblicza saldo bilansu handlowego wyjaśnia konieczność zrównoważenia bilansu handlu zagranicznego praca w grupach wybraną metodą, wg ustalonych wcześniej kryteriów do oceny 45 Walory turystyczne i wypoczynkowe Przedstawienie walorów turystycznych i wypoczynkowych opisuje walory turystyczne w pasach krajobrazowych, korzystając z różnych źródeł informacji ocenia atrakcyjność turystyczną pasów krajobrazowych prezentuje korzyści wynikające z rozwoju turystyki prezentacje uczniowskie 46 Powtórzenie wiadomości o gospodarce Określenie kierunku rozwoju polskiej gospodarki wymienia podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego państw analizuje podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego, porównuje je z innymi krajami w Europie i na świecie ćwiczenia różne test 47 Pisemne sprawdzenie wiadomości o gospodarce Edukacja europejska 48, 49 Procesy integracji gospodarczej w Europie Przedstawienie procesów integracji gospodarczej w Europie oraz znaczenia ponadnarodowych organizacji w kształtowaniu oblicza Europy podaje przykłady procesów integracji gospodarczej w Europie przedstawia główne cele polityczne, gospodarcze i społeczne, do których dążą państwa należące do Unii Europejskiej omawia rolę w strukturze NATO wyjaśnia warunki Układu Europejskiego (umowy o stowarzyszeniu ze wspólnotami Europejskimi) oraz przyjęcie do UE określa rolę i znaczenie w ugrupowaniach gospodarczych i politycznych CEFTA, Trójkąt Wyszehradzki wyjaśnia rolę NATO we współczesnym świecie odpowiedzi

17 Edukacja europejska 50 Współpraca z sąsiadami euroregiony Przedstawienie form współpracy z sąsiadami określa cele utworzenia euroregionów na obszarach przygranicznych i sąsiadów wykazuje na mapie i nazywa euroregiony przedstawia historyczne i kulturowe związki z pozostałymi państwami europejskimi Edukacja europejska dziedzictwo kulturowe w regionie 51 Położenie i zróżnicowanie przestrzenne elementów geograficznego regionu Przedstawienie cech geograficznego granic regionu określa położenie regionu i swojej miejscowości na tle podziału na krainy geograficzne i administracyjne omawia cechy geograficznego rzeki, jeziora, krainy geograficzne, surowce mineralne, ważniejsze miasta wykazuje na przykładach związki i współzależności między składnikami Edukacja europejska dziedzictwo kulturowe w regionie 52 Charakterystyka i pochodzenie społeczności regionalnej Wykazanie wpływu wydarzeń historycznych na pochodzenie ludności regionu wymienia ważniejsze wydarzenia historyczne związane ze swoim regionem opisuje zwyczaje i obrzędy charakterystyczne dla regionu wykazuje wpływ wydarzeń historycznych na pochodzenie ludności swojego regionu prezentuje ważniejsze dane statystyczne dotyczące demografii regionu ułożenie ankiety Edukacja europejska dziedzictwo kulturowe w regionie 53 Główne zabytki przyrody i architektury w regionie Ocenianie możliwości rozwoju turystyki w regionie przy wykorzystaniu walorów przyrodniczego i walorów krajoznawczych przedstawia walory turystyczne charakterystyczne dla regionu przedstawia zagrożenia przyrodniczego i obiektów architektury prezentuje stan zagospodarowania turystycznego w regionie przedstawia perspektywy rozwoju turystycznego w regionie prezentacje

18 Edukacja europejska dziedzictwo kulturowe w regionie 54 Mój region i miejscowość moją Małą Ojczyzną Dokonanie oceny sytuacji gospodarczej, wskazanie szans i perspektyw rozwoju Małej Ojczyzny wymienia zasoby naturalne i bogactwa mineralne regionu wskazuje na mapie ważniejsze ośrodki przemysłowe w oparciu o dane liczbowe charakteryzuje sytuację gospodarczą regionu i jej znaczenie przedstawia wizję rozwoju swojej miejscowości

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski WYMAGANIA KL.3 POLSKA W EUROPIE I ŚWIECIE -podad powierzchnie Polski w km2 -odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską -określid na mapie hipsometrycznej położenie Polski w Europie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II Opracowano na podstawie materiałów zawartych w programie nauczania geografii w klasach I-III gimnazjum Wydawnictwa Edukacyjnego WIKING. Aby uzyskać ocenę wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA I Dział:Społeczeństwo WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA -uczeń rozumie termin geografia ekonomiczna, współczynnik przyrostu naturalnego, piramida wieku, naród, język urzędowy, migracja, urbanizacja,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski 1.1.Klimat

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na świecie - wskazuję paostwa sąsiadujące i podaję długości

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,, Bliżej geografii2 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II

Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II Dział Położenie i środowisko przyrodnicze Polski wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo na mapie administracyjnej; nazwać i określić

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum Nr lekcji Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: 1. Położenie, obszar, granice i naród położenie w Europie i na świecie położenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. ŚRODOWISKO POLSKI Ocena dopuszczajaca: Uczeń: wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na poszczególne oceny z geografii w klasie drugiej P-podstawowy

Poziom wymagań na poszczególne oceny z geografii w klasie drugiej P-podstawowy K-konieczny (ocena dopuszczający) Podać wielkość powierzchni Wymienić nazwy er geologicznych. gospodarczego wykorzystania skał występujących Podzielić surowce mineralne ze względu na ich gospodarcze wykorzystanie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era NIEDOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, które

Bardziej szczegółowo

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru państw sąsiadujących z Polską i wskazuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE II GIMNAZJUM

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE II GIMNAZJUM KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE II GIMNAZJUM 1. Na każdej lekcji uczeo powinien posiadad: - atlas - zeszyt i dwiczenia - podręcznik - zielony długopis i ołówek 2. Każdy uczeo ma możliwośd

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wymienia cechy położenia Polski wymienia zalety położenia Polski wymienia nazwy państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Rozdział Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie

Bardziej szczegółowo

Dział Temat lekcji Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie podstawowym. Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie rozszerzonym

Dział Temat lekcji Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie podstawowym. Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie rozszerzonym 1 Wynikowy plan dydaktyczny nauczania geografii w liceum klasa III Program rozszerzony: - nr. dopuszczenia DKOS-4015-77/02 Podręcznik: Polska J. Wójcik, H. Staniów, P. Staniów; wyd. PPWK [Opracowała mgr

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Materiał nauczania 1.Położenie na kuli ziemskiej i w Europie. Tematy lekcji 1. Położenie w Europie i na świecie. Zakres wymagań na oceny

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Nr lekcji Temat Lekcji Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Treści nauczania I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie:

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnic ze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne Geografia klasa III Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie w Europie i na świecie położenie własnego regionu na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze L p Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Temat lekcji 2 Położenie i granice Oceny szkolne dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań klasa III gimnazjum Szczegółowy plan wynikowy ODKRYWAMY ŚWIAT, CZĘŚĆ 3

Poziom wymagań klasa III gimnazjum Szczegółowy plan wynikowy ODKRYWAMY ŚWIAT, CZĘŚĆ 3 Konieczne Ocena dopuszczająca Polskę na Europy. położenie matematyczne skrajnych punktów podać najważniejsze wydarzenia geologiczne w dziejach naszego terytorium. położenie głównych pasów ukształtowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Środowisko przyrodnicze Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze Rozdział Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - dobiera źródła i wyszukuje informacje w zależności od opracowywanych zagadnień - stosuje poprawną terminologię

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi Marta Gaś Rozdział Rolnictwo w Polsce Przemysł Temat Czynniki rozwoju rolnictwa Produkcja roślinna Hodowla

Bardziej szczegółowo

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI semestr 6 Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI POŁOŻENIE POLSKI NA ŚWIECIE I W EUROPIE położenie Polski w Europie i na świecie na podstawie mapy; cechy położenia Polski; obszar i granice Polski na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII Sabina Nowakowska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII w Gimnazjum klasa,,druga 1.Tytuł i numer dopuszczenia programu:120/2/2010 Michał Dudek- Geografia. Program nauczania geografii w klasach I-III

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM 2 godziny tygodniowo Hasło w podstawie Przewidywane osiągnięcia i działania ucznia programowej. Wymagania Temat lekcji wiedza merytoryczna umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: położenie wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy w Europie i na 10 charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POLSKI DZIAŁ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI

GEOGRAFIA POLSKI DZIAŁ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI GEOGRAFIA POLSKI DZIAŁ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI oblicza różnicę czasu słonecznego między skrajnymi punktami podaje nazwę strefy czasowej, której czas obowiązuje latem, i tej, której czas obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum

Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo bobry oraz: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III Ocenę niedostateczną -otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów terminu Eurazja świata Eurazję i Azję wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy wymienia czynniki

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii Propozycja rozkładu materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) do podręcznika Planeta Nowa 1 przy 1 godzinie geografii w tygodniu w klasie pierwszej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum Dział Lp. Temat lekcji Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Poziom wymagań konieczny(dop) podstawowy(dst) rozszerzający(db) dopełniający(bdb) wykraczający(cel) Uczeń poprawnie:

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Poziom wymagań konieczny(dop) podstawowy(dst) rozszerzający(db) dopełniający(bdb) wykraczający(cel) Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Temat lekcji Położenie i granice Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na Europy wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział programu Położenie oraz środowisk o przyrodni cze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii

Wymagania edukacyjne z geografii Wymagania edukacyjne z geografii Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Uczeń poprawnie: charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA III GIMNAZJUM PULS ZIEMI 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA III GIMNAZJUM PULS ZIEMI 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA III GIMNAZJUM PULS ZIEMI 3 Dział progra mu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Lp. Temat lekcji Koniecznydopuszczający 1. Położenie i granice

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z geografii w Gimnazjum Podstawowe zasady oceniania

Kryteria oceniania z geografii w Gimnazjum Podstawowe zasady oceniania Kryteria oceniania z geografii w Gimnazjum Podstawowe zasady oceniania 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 2. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia ocen w ciągu

Bardziej szczegółowo

- opisuje na podstawie

- opisuje na podstawie Rozdział środowi sko GEOGRAFIA KLASA III I PÓŁROCZE Lp. Temat 1. Zlodowacenia na obszarze 2. Skały i surowce mineralne 3. Ukształtowanie powierzchni Dopuszczający (2) zlodowaceń i wskazuje ich zasięg na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA 3 PULS ZIEMI Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie:

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA 3 PULS ZIEMI Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na mapie Europy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie wymienia cechy położenia wymienia zalety

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział programu Położenie oraz środowisk o przyrodni cze Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Poziom wymagań na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą Uczeń poprawnie: map położenie na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era Dział: Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski. -uczeń wymienia i wskazuje

Bardziej szczegółowo

podstawie mapy podaje cechy położenia Polski opisuje obszar i granice Polski na podstawie danych statystycznych

podstawie mapy podaje cechy położenia Polski opisuje obszar i granice Polski na podstawie danych statystycznych Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym do podręcznika autorstwa Zbigniewa Zaniewicza dla szkoły ponadgimnazjalnej GEOGRAFIA 3 cz.1 Wymagania edukacyjne zostały

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne geografia kl. III gimnazjum Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne geografia kl. III gimnazjum Puls Ziemi 3 Dział program u Położenie oraz środowis ko przyrodn icze Lp. Wymagania edukacyjne geografia kl. III gimnazjum Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice 2. Budowa geologiczna 3. Zlodowacenia na obszarze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej I. Źródła informacji geograficznej i sposoby ich wykorzystania. II. Funkcjonowanie światowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Uczeń: podstawie mapy południkową Polski. ogólnogeograficznej

Uczeń: podstawie mapy południkową Polski. ogólnogeograficznej Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 dla uczniów klasy trzeciej Gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice 2. Budowa geologiczna 3. Zlodowacenia na obszarze Poziom wymagań konieczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii kl. III

Wymagania edukacyjne z geografii kl. III Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne z geografii kl. III Temat lekcji 2. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań:

Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań: Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań: - aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu. Dział

Bardziej szczegółowo

opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne na terenie Polski opisuje proces powstania węgla kamiennego

opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne na terenie Polski opisuje proces powstania węgla kamiennego Dział program u ołożenie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2017/18

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2017/18 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2017/18 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Konieczny Ocena dopuszczająca Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Puls Ziemi 3

Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze położenie w Europie i na świecie położenie własnego regionu na mapie granice

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2015/16

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2015/16 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Dorota Witanek - Wach ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 KLASA III I. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: 1. Umiejętność stosowania posiadanej wiedzy i metod geograficznych do rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY klasa V szkoły podstawowej DZIAŁ 1 Odkrywamy tajemnice map Skala. Podziałka liniowa. Formy terenu. Pomiary w terenie, szacowanie odległości i wysokości. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I 1 Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum Treści nauczania Kl. I 1. Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń: 1.1. wykazuje znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Uczeń: Uczeń: oblicza rozciągłość Polski

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Uczeń: Uczeń: oblicza rozciągłość Polski Roz-dział Lp. Temat Środowisko przyrodnicze 1 Położenie, granice i obszar. 2 Dzieje geologiczne obszaru przed czwartorzędem. 3 Czwartorzęd w. Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodstawowe (ocena bardzo dobra, celująca) uczeń poprawnie: Kat. Kat. C C C C

Wymagania ponadpodstawowe (ocena bardzo dobra, celująca) uczeń poprawnie: Kat. Kat. C C C C Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe (oc. dopuszczająca, dostateczna, dobra) uczeń poprawnie: I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze Kat. Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa)

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Roz-dział Lp. Temat 1 Położenie, granice i obszar. Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

opisuje podział administracyjny Polski wymienia zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej

opisuje podział administracyjny Polski wymienia zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Dział programu Lp. Temat lekcji Ocena dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Dział program u Lp. Temat lekcji 1 Gleby w,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Po ukończeniu klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Uczeń: wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu, konstruuje własny plan dnia i tygodnia, stosuje w praktyce zasady zdrowego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016)

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) Malarz R., Więckowski M., Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012 (numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA (POLSKA) Gimnazjum klasa II - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

GEOGRAFIA (POLSKA) Gimnazjum klasa II - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY GEOGRAFIA (POLSKA) Gimnazjum klasa II - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Rozdział OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Polska położenie

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Rozdział Środowisko przyrodnicze Geografia Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Wymagania edukacyjne na ocenę; dopuszczającą dostateczną dobrą

Bardziej szczegółowo

charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie wymienia nazwy

charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie wymienia nazwy Rozdział Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań Konieczny-2 Podstawowy-3

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III

Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Uczeń: wymienia cechy położenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III Rozdział x Środowisko przyrodnicze WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III Poziom wymagań Lp. Temat konieczny (ocena: dopuszczający) podstawowy (ocena: dostateczny) rozszerzający (ocena: dobry) dopełniający

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: Uczeń: wymienia cechy położenia Polski podziału wymienia zalety położenia Polski

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: Uczeń: wymienia cechy położenia Polski podziału wymienia zalety położenia Polski Rozdział Środowisko przyrodnicze ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 Rozdział Temat Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny. Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa III gimnazjum wymagania edukacyjne

Geografia klasa III gimnazjum wymagania edukacyjne Środowisko przyrodnicze Geografia klasa III gimnazjum wymagania edukacyjne Rozdział konieczny (ocena dopuszczająca) wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia wymienia nazwy państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru 3. Zlodowacenia na obszarze Dopuszczający

Bardziej szczegółowo

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy - wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy - wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicz e L p. Temat lekcji 1. Położenie i granice DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH

Bardziej szczegółowo