ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM 2 godziny tygodniowo Hasło w podstawie Przewidywane osiągnięcia i działania ucznia programowej. Wymagania Temat lekcji wiedza merytoryczna umiejętności szczegółowe Uczeń: Uczeń: Uczeń: Podział polityczny i zróżnicowanie kulturowe Europy; Środowisko przyrodnicze Polski 9.2. Określa położenie Europy i główne cechy środowiska przyrodniczego na podstawie mapy ogólnogeograficznej i map tematycznych 1. Środowisko przyrodnicze Europy wskazuje na mapie i opisuje położenie geograficzne Europy, wskazuje na mapie wybrane elementy linii brzegowej, rzeki i jeziora Europy, wymienia typy klimatu występujące w Europie i podaje ich główne cechy, określa, na podstawie map, główne cechy środowiska przyrodniczego uzasadnia wpływ czynników kształtujących klimat na cechy klimatu różnych obszarów Europy, określa współzależności, korzystając z map, między poszczególnymi składnikami środowiska przyrodniczego, porównuje środowisko przyrodnicze wskazanych regionów fizycznogeograficznych kontynentu Uwagi nauczyciela 9.1. Wykazuje się znajomością podziału politycznego Europy 9.3. Opisuje. na podstawie map tematycznych, zróżnicowanie 2. Podział polityczny i zróżnicowanie kulturowe Europy pojęcia: fiord lokalizuje na mapie wskazane państwa Europy i ich stolice, wymienia państwa europejskie powstałe po 1990 roku, podaje przyczyny kulturowego zróżnicowania Europy, wymienia główne grupy językowe i religie wyznawane określa wpływ zróżnicowania narodowościowego i kulturowego Europy na zmiany polityczne współczesnej Europy, porównuje wpływ poszczególnych religii na życie ich wyznawców, 1

2 regionalne, kulturowe. narodowościowe i etniczne współczesnej Europy oraz najważniejsze przyczyny i konsekwencje tego zróżnicowania 4.1. Charakteryzuje, na podstawie map różnej treści, położenie Polski na świecie i w Europie 3. Położenie, obszar i granice Polski w Europie wyjaśnia, na czym polega integracja krajów europejskich w ramach UE wymienia, na podstawie map, cechy położenia Polski w Europie i na świecie, wymienia przykłady przyrodniczych i gospodarczych konsekwencji położenia Polski, podaje wielkość obszaru Polski, wskazuje na mapie granice Polski z poszczególnymi jej sąsiadami oraz granicę morską, wymienia nazwy i wskazuje na mapie państwa sąsiadujące z Polską i ich stolice pojęcia: morskie wody wewnętrzne, morskie wody terytorialne, granice wewnętrzne UE określa położenie geograficznomatematyczne Polski i wskazanych punktów leżących na obszarze Polski z podaną dokładnością, oblicza różnice czasu słonecznego wskazanych miejsc w Polsce, porównuje, na podstawie diagramów, powierzchnię terytorium Polski z powierzchnią innych państw Europy, uzasadnia wpływ położenia na środowisko przyrodnicze i gospodarkę Polski, określa korzyści wynikające z położenia Polski w Europie 2

3 4.2. Opisuje najważniejsze wydarzenie (obrazy) z przeszłości geologicznej Polski: powstanie węgla kamiennego, powstanie gór, zalewy mórz; wykazuje zależność między współczesną rzeźbą Polski a wybranymi wydarzeniami geologicznymi 4.3. Rozpoznaje główne rodzaje skał występujących we własnym regionie i w Polsce 4. Wydarzenia z przeszłości geologicznej Polski zna podział dziejów Ziemi na ery i okresy, wskazuje na mapie tektonicznej główne jednostki strukturalne występujące na obszarze Polski, wskazuje, korzystając z mapy geologicznej Polski, rejony występowania różnych rodzajów skał (wyróżnionych ze względu na genezę), wskazuje na mapie Polski górotwory hercyńskie i alpejskie na wybranych przykładach ukazuje związek występowania określonych typów genetycznych skał na danym obszarze Polski z przeszłością geologiczną, opisuje warunki tworzenia się pokładów węgla kamiennego i wapieni, wykazuje zależności pomiędzy współczesną rzeźbą Polski a wybranymi wydarzeniami geologicznymi (ruchy górotwórcze, zalewy mórz), rozpoznaje główne rodzaje skał wyróżnionych ze wzglądu na genezę występujących we własnym regionie 3

4 4.2. Opisuje najważniejsze wydarzenie (obrazy) z przeszłości geologicznej Polski: zlodowacenia; wykazuje zależność pomiędzy współczesną rzeźbą Polski a wybranymi wydarzeniami geologicznymi 4.3. Podaje przykłady wykorzystania skał w różnych dziedzinach życia człowieka 4.5. Wymienia główne rodzaje zasobów naturalnych Polski: surowców 5. Działalność lądolodu i jego wpływ na rzeźbę terenu 6. Baza surowcowa Polski wskazuje na mapie maksymalne zasięgi zlodowaceń na obszarze Polski, wymienia przykłady form terenu powstałe w wyniku erozyjnej i akumulacyjnej działalności lądolodu oraz wód wypływających z topniejącego lodowca, wskazuje na mapie przykłady form polodowcowych występujących na obszarze Polski, przedstawia genezę wskazanych form polodowcowych, wskazuje na mapie wybrane pradoliny i omawia ich genezę pojęcia: lądolód, głazy narzutowe, ozy, sandry, pradoliny, rzeźba młodoglacjalna wskazuje na mapie miejsca wydobycia w Polsce wybranych surowców energetycznych, metalicznych, skalnych, podaje przykłady gospodarczego wykorzystania skał, wymienia surowce mineralne rozpoznaje i opisuje, na podstawie rysunków lub fotografii, wskazane formy terenu powstałe w wyniku działalności lądolodu lub wód wypływających z topniejącego lodowca (w tym typy jezior polodowcowych), wykazuje zależność pomiędzy działalnością lądolodu a cechami rzeźby terenu północnej i środkowej Polski, wykazuje zależność, korzystając z map, między skałami występującymi na danym terenie (w tym we własnym regionie) a działalnością lądolodu, wykazuje zależność między działalnością lądolodu a cechami rzeźby terenu okolicy szkoły wykazuje zależność występowania surowców mineralnych od budowy geologicznej uzasadnia konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami surowców mineralnych 4

5 mineralnych; korzystając z mapy, opisuje ich rozmieszczenie i określa znaczenie gospodarcze 7.1. Wskazuje na mapie główne regiony geograficzne Polski 4.4. Podaje główne cechy klimatu Polski; wykazuje ich związek z czynnikami je kształtującymi 7. Podział Polski na krainy geograficzne (w tym skalne) wydobywane we własnym regionie i podaje przykłady ich gospodarczego wykorzystania, wymienia surowce, które Polska eksportuje i importuje nazywa i wskazuje na mapie poszczególne pasy ukształtowania powierzchni Polski, podaje główne cechy ukształtowania powierzchni Polski, podaje kryteria wyróżniania krain geograficznych, wymienia nazwy i wskazuje na mapie położenie krain geograficznych 8. Klimat Polski wymienia czynniki kształtujące klimat Polski, wymienia cechy klimatu umiarkowanego przejściowego, podaje główne cechy rozkładu uzasadnia, dlaczego Polskę nazywamy krajem nizinnym, przedstawia, korzystając z mapy hipsometrycznej, zróżnicowanie wysokości bezwzględnych na terytorium Polski, odczytuje na mapie hipsometrycznej skrajne wysokości bezwzględne w poszczególnych pasach ukształtowania powierzchni Polski, umiejscawia własny region (miejscowość) w odpowiednim pasie ukształtowania powierzchni Polski, porównuje, korzystając z mapy, wysokości bezwzględne i rzeźbę terenu poszczególnych krain geograficznych przedstawia związek rocznego przebiegu temperatury powietrza z położeniem Polski w strefie umiarkowanych szerokości geograficznych N, analizuje diagramy klimatyczne 5

6 4.4. Podaje główne cechy klimatu Polski; wykazuje ich związek z czynnikami je kształtującymi 9. Przejściowość klimatu Polski temperatury powietrza i opadów na obszarze Polski, wymienia cechy klimatu górskiego wymienia cechy klimatu świadczące o jego przejściowości, opisuje masy powietrza kształtujące pogodę w Polsce, wymienia klimatyczne (termiczne) pory roku pojęcia: klimat umiarkowany przejściowy, termiczne pory roku dla wskazanych stacji meteorologicznych w Polsce, na podstawie map klimatycznych przedstawia regionalne zróżnicowanie temperatury powietrza i opadów w Polsce w półroczu letnim i zimowym, opisuje, na podstawie diagramów oraz map klimatycznych, cechy klimatu wskazanych regionów Polski (w tym regionu zamieszkania), wykazuje zależność wysokości temperatury powietrza i wielkości opadów na poszczególnych obszarach Polski od czynników kształtujących klimat, wyjaśnia, korzystając z rysunku, rolę wzniesień pojezierzy w powstaniu cienia opadowego charakteryzuje typy pogody kształtowane przez poszczególny masy powietrza, wykazuje, korzystając z map i diagramów klimatycznych, wzrost kontynentalizmu klimatu wraz z przesuwaniem się z zachodu na wschód Polski 6

7 4.5. Wymienia główne rodzaje zasobów naturalnych Polski: wód; korzystając z mapy opisuje ich rozmieszczenie i określa znaczenie gospodarcze 10. Wody powierzchniowe Polski wskazuje na mapie główne rzeki Polski: Wisłę, Odrę oraz wybrane rzeki przymorza, wskazuje na mapie wybrane dopływy Wisły i Odry, wskazuje na mapie obszary Polski należące do zlewiska Morza Bałtyckiego, Morza Północnego oraz Morza Czarnego, wskazuje na mapie obszary Polski zagrożone powodziami, wymienia sposoby ochrony przeciwpowodziowej, wskazuje na mapie największe jeziora w Polsce, podaje przykłady jezior o różnej genezie (w tym sztucznych zaporowych) wyjaśnia przyczyny asymetrii dorzecza Wisły i Odry, zaznacza na mapie konturowej wskazane dorzecza oraz działy wodne, wyjaśnia przyczyny zmienności przepływów rzek w ciągu roku, wyjaśnia genezę różnych typów mis jeziornych, charakteryzuje wody powierzchniowe własnego regionu, ocenia możliwość gospodarczego wykorzystania rzek i jezior w Polsce oraz we własnym regionie pojęcia: jeziora krasowe, jeziora sztuczne, zasilanie rzeki 7

8 7.6. Przedstawia główne cechy położenia oraz środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego; wykazuje znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego oraz przyczyny degradacji jego wód 4.5. Wymienia główne rodzaje zasobów naturalnych Polski: gleb: korzystając z mapy opisuje ich rozmieszczenie i określa znaczenie gospodarcze 11. Morze Bałtyckie opisuje, na podstawie map, położenie Bałtyku, wskazuje na mapie wybrane elementy linii brzegowej, przedstawia znaczenie Morza Bałtyckiego dla gospodarki Polski, podaje przykłady działań zmierzających do ochrony wód Bałtyku w ramach międzynarodowej współpracy państw nadbałtyckich 12. Zróżnicowanie gleb w Polsce 13. Lekcja powtórzeniowa pojęcia: morze szelfowe, zalew, wybrzeże mierzejowo-zalewowe, strefa wyłączności ekonomicznej opisuje warunki powstawania wskazanych typów gleb strefowych i astrefowych, wskazuje na mapie najważniejsze rejony występowania wybranych typów gleb pojęcia: rędziny, czarne ziemie rozpoznaje na rysunkach, fotografiach i mapach typy wybrzeży występujących nad Bałtykiem, wyjaśnia genezę wybranych typów wybrzeży, przedstawia, korzystając z map, wybrane cechy fizyczne i chemiczne wód Bałtyku: temperaturę wody, zasolenie, zlodzenie, porównuje wybrane warunki przyrodnicze Bałtyku (temperaturę wody, zasolenie) z innymi morzami śródziemnymi Europy, wyjaśnia przyczyny małego zasolenia wód Bałtyku, wyjaśnia przyczyny degradacji wód Bałtyku wykazuje związek pomiędzy typem genetycznym gleby a warunkami jej powstawania, charakteryzuje gleby własnego regionu 8

9 4.1. Opisuje podział administracyjny Polski: podaje nazwy i wskazuje na mapie województwa oraz ich stolice 14. Sprawdzian 15. Podział administracyjny Polski Podział administracyjny i ludność Polski wskazuje na mapie poszczególne województwa i ich stolice, podaje strukturę samorządu terytorialnego pojęcia: podział administracyjny Polski opisuje podział administracyjny Polski, porównuje, korzystając z danych statystycznych, województwa pod względem np. powierzchni, liczby mieszkańców, określa przynależność własnej miejscowości do poszczególnych jednostek administracyjnych: gminy, powiatu, województwa, wykazuje różnice pomiędzy zadaniami władz samorządowych: gminnych, powiatowych, wojewódzkich 9

10 5.1. Wyjaśnia i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu demografii: przyrost naturalny, urodzenia i zgony, średnia długość życia 5.2. Odczytuje z różnych źródeł informacji (m.in. rocznika statystycznego) dane dotyczące: liczby ludności Polski, urodzeń, zgonów, przyrostu naturalnego, średniej długości życia 16. Liczba ludności Polski i jej zmiany podaje liczbę ludności Polski, podaje aktualną wartość współczynnika przyrostu naturalnego w Polsce, podaje przyczyny i przykłady konsekwencji procesu starzenia się społeczeństwa, podaje przyczyny występowania wyżu i niżu demograficznego pojęcia: przyrost naturalny, współczynnik przyrostu naturalnego, niż demograficzny, wyż demograficzny, proces starzenia się społeczeństwa, saldo migracji zagranicznych, przyrost rzeczywisty, wskaźnik przyrostu rzeczywistego opisuje, korzystając z wykresów lub danych statystycznych, zmiany liczby ludności Polski po 1945 roku, na podstawie wykresów porównuje liczbę ludności Polski z liczbą ludności wybranych państw, odczytuje z różnych źródeł informacji (np. rocznika statystycznego) liczbę: ludności, urodzeń oraz liczbę zgonów w Polsce w ostatnim roku, oblicza, na podstawie danych, przyrost naturalny oraz współczynnik przyrostu naturalnego, opisuje, korzystając z wykresu, zmiany przyrostu naturalnego w Polsce po 1950 roku, oblicza przyrost rzeczywisty oraz współczynnik przyrostu rzeczywistego, wyjaśnia przyczyny zmian liczby ludności w Polsce, wykazuje związek pomiędzy spadkiem współczynnika przyrostu naturalnego a procesem starzenia się społeczeństwa 10

11 5.2. Odczytuje wielkość i główne kierunki migracji z Polski i do Polski 5.2. Odczytuje z różnych źródeł informacji (m.in. rocznika statystycznego oraz piramidy płci i wieku) dane dotyczące liczby ludności, struktury płci 17. Migracje ludności Polski 18. Struktura wieku i płci ludności Polski zna główne kierunki migracji z Polski i do Polski, podaje główne przyczyny i kierunki migracji ludności polskiej w czasie i po zakończeniu II wojny światowej oraz współcześnie, wymienia nazwy państw, w których żyje najwięcej ludności polskiego pochodzenia, przedstawia przyczyny i kierunki migracji wewnętrznych pojęcia: emigracja, imigracja, Polonia podaje charakterystyczne cechy ludności Polski dotyczące struktury wieku i płci pojęcia: piramida wieku i płci ludności, echo wyżu i niżu demograficznego odczytuje na wykresach lub w roczniku statystycznym wielkość emigracji w ostatnich latach i ocenia tendencje zmian liczby polskich emigrantów, oblicza, korzystając z danych statystycznych, saldo migracji, ocenia, na podstawie danych statystycznych, wpływ salda migracji na przyrost rzeczywisty ludności Polski oraz regionu (województwa) w podanych latach, ocenia społeczne skutki emigracji, uzasadnia, dlaczego Polska powinna utrzymywać kontakty z Polonią odczytuje z piramidy wieku i płci ludności, dane dotyczące: liczby ludności we wskazanym przedziale wiekowym, struktury płci ludności we wskazanym przedziale wiekowym, dostrzega związek kształtu piramidy wieku i płci ludności Polski z przyrostem naturalnym oraz długością życia 11

12 5.4, Wykazuje zróżnicowanie w strukturze zatrudnienia ludności w Polsce i we własnym regionie 5.5. Podaje główne, aktualne problemy rynku pracy w Polsce i we własnym regionie 19. Zróżnicowanie wykształcenia i zatrudnienia ludności. Bezrobocie podaje cechy struktury zatrudnienia ludności Polski, podaje główne, aktualne problemy rynku pracy w Polsce i we własnym regionie pojęcia: struktura zatrudnienia, stopa bezrobocia przedstawia, na podstawie wykresów, zmiany struktury zatrudnienia w Polsce w wybranych latach, wskazuje związek między strukturą zatrudnienia a poziomem rozwoju gospodarczego kraju, porównuje, na podstawie danych statystycznych, strukturę zatrudnienia w Polsce i wybranych krajach Europy, wskazuje różnice w strukturze zatrudnienia w Polsce i we własnym regionie, porównuje, na podstawie danych statystycznych, stopę bezrobocia w Polsce i w innych krajach Europy, opisuje zróżnicowanie stopy bezrobocia w różnych częściach Polski (w tym we własnym regionie) i wyjaśnia przyczyny tego zjawiska, dostrzega społeczne problemy wynikające z bezrobocia i podaje przykłady sposobów ich rozwiązywania, opisuje rynek pracy w swojej miejscowości, gminie, wskazuje związek między wykształceniem a możliwością 12

13 5.2. Odczytuje z różnych źródeł informacji (m.in. rocznika statystycznego oraz piramidy płci i wieku) dane dotyczące: liczby ludności Polski, urodzeń, zgonów, przyrostu naturalnego. struktury płci, średniej długości życia w Polsce 5.3. Charakteryzuje na podstawie map gęstości zaludnienia 20. Zróżnicowanie narodowościowe i religijne ludności 21. Cechy ludności Polski na tle innych państw Europy 22. Rozmieszczenie ludności w Polsce przedstawia strukturę narodowościową ludności Polski, przedstawia, korzystając z mapy, rozmieszczenie mniejszości narodowych w Polsce, przedstawia zróżnicowanie religijne ludności Polski pojęcia: mniejszość narodowa podaje główne przyczyny i skutki procesu starzenia się społeczeństwa podaje wartość średniej gęstości zaludnienia w Polsce, wskazuje na mapie Polski znalezienia pracy porównuje strukturę narodowościową Polski przed II wojną światową i obecnie, wyjaśnia przyczyny zmiany struktury narodowościowej ludności Polski po II wojnie światowej w stosunku do okresu poprzedniego, przedstawia, korzystając z wykresu, strukturę mniejszości narodowych żyjących w Polsce, uzasadnia, dlaczego należy odnosić się z szacunkiem do ludzi innych narodowości. o innym wyznaniu czy kulturze porównuje, korzystając z wykresów, tabel, map, ludność Polski z ludnością wybranych państw Europy w zakresie: liczby, przyrostu naturalnego, salda migracji, przyrostu rzeczywistego, średniej długości życia, struktury zatrudnienia oblicza gęstość zaludnienia wskazanego obszaru, charakteryzuje, na podstawie 13

14 zróżnicowanie rozmieszczenia ludności w Polsce i zamieszkiwanym regionie oraz wyjaśnia te różnice czynnikami przyrodniczymi, historycznymi, ekonomicznymi 5.6. Analizuje, porównuje, ocenia rozmieszczenie i wielkość miast w Polsce i zamieszkiwanym regionie; wyjaśnia przyczyny rozwoju wielkich miast w Polsce obszary o dużej i małej gęstości zaludnienia pojęcia: gęstość zaludnienia 23. Sieć wsi i miast podaje różnice między miastem a wsią jako jednostkami osadniczymi, zna typy zespołów miejskich, wskazuje na mapie położenie wybranych miast Polski, przedstawia cechy sieci osadniczej w Polsce, wymienia wybrane funkcje miast pojęcia: wieś, miasto, aglomeracja, konurbacja mapy, gęstość zaludnienia w Polsce (w tym we własnym regionie), porównuje, na podstawie danych statystycznych, gęstość zaludnienia swojego województwa z gęstością zaludnienia w innych województwach, wykazuje na przykładach różnych regionów Polski (w tym regionu zamieszkania) związek zróżnicowania gęstości zaludnienia z warunkami przyrodniczymi, ekonomicznymi i historycznymi (w tym z migracjami wewnętrznymi) porównuje rozmieszczenie i wielkość miast w Polsce i we własnym regionie, wyjaśnia przyczyny rozwoju wielkich miast w Polsce, opisuje funkcje, jakie pełni miejscowość, w której mieszka porównuje wybrane miasta Polski pod względem pełnionych funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu, rozpoznaje na mapie aglomerację i konurbację 14

15 5.6. Analizuje, porównuje, ocenia rozmieszczenie i wielkość miast w Polsce i zamieszkiwanym regionie; wyjaśnia przyczyny rozwoju wielkich miast w Polsce 24. Współczesne procesy urbanizacyjne 25. Lekcja powtórzeniowa podaje cechy współczesnych procesów urbanizacyjnych w Polsce pojęcia: urbanizacja, współczynnik urbanizacji wyjaśnia, na czym polega proces urbanizacji, porównuje współczynnik urbanizacji w Polsce i wybranych krajach, wyjaśnia przestrzenne zróżnicowanie współczynnika urbanizacji w Polsce, opisuje zmiany we współczesnym osadnictwie wiejskim, ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu, wyjaśnia przyczyny dynamicznego rozwoju stref podmiejskich, ocenia skutki urbanizacji (zauważa pozytywne i negatywne aspekty) 26. Sprawdzian 6.1. Wyróżnia główne cechy struktury użytkowania ziemi Gospodarka Polski; walory turystyczne Polski, ochrona środowiska przyrodniczego Polski 27. Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa podaje przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa, wymienia i wskazuje na mapie obszary o najlepszych warunkach przyrodniczych dla rozwoju rolnictwa wnioskuje, na podstawie map o różnej treści, o przydatności obszaru (w tym własnego regionu) dla gospodarki rolnej, uwzględniając: wysokość n.p.m., rzeźbę terenu, długość okresu wegetacji, roczną sumę 15

16 6.1. Wyróżnia główne cechy struktury użytkowania ziemi, wielkość i własność gospodarstw rolnych w Polsce na podstawie analizy map, wykresów, danych liczbowych 6.1. Wyróżnia główne cechy struktury zasiewów w Polsce na podstawie analizy map, wykresów, danych liczbowych 6.2. Podaje przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu wybranych upraw 28. Pozaprzyrodni cze czynniki rozwoju rolnictwa 29. Rozmieszczenie upraw wybranych roślin pojęcia: rolnictwo, okres wegetacyjny omawia pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa, podaje najważniejsze cechy polskiego rolnictwa pojęcia: rozdrobnienie gospodarstw, rozdrobnienie gruntów, rolnictwo (gospodarstwa) samozaopatrzeniowe, rolnictwo (gospodarstwa) towarowe, rolnictwo ekologiczne, kultura rolna podaje główne obszary uprawy: pszenicy, żyta, pszenżyta, ziemniaków, buraków cukrowych oraz owoców i warzyw, wymienia uprawy w najbliższej okolicy: wsi, gminie (w przypadku uczniów mieszkających na wsi), w strefie podmiejskiej (w przypadku uczniów opadów, gleby oraz warunki wodne, porównuje, na podstawie map, warunki przyrodnicze do rozwoju rolnictwa na wskazanych obszarach Polski przedstawia. korzystając z wykresu lub danych statystycznych. zmiany w strukturze wielkości gospodarstw rolnych w Polsce w ostatnich latach, ocenia wpływ rozdrobnienia gospodarstw i rozproszenia gruntów na poziom produkcji rolnej, porównuje, korzystając z map o różnej treści, pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w różnych regionach kraju (w tym we własnym regionie) porównuje, korzystając z wykresów lub danych statystycznych, strukturę użytkowania gruntów w Polsce i innych krajach europejskich, uzasadnia rozmieszczenie głównych rejonów upraw wybranych roślin, uwzględniając warunki przyrodnicze oraz czynniki pozaprzyrodnicze, 16

17 (pszenicy, ziemniaków, buraków cukrowych) w Polsce 6.1. Wyróżnia główne cechy struktury hodowli w Polsce na podstawie analizy map, wykresów, danych liczbowych 6.2. Podaje przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu chowu bydła i trzody chlewnej w Polsce 6.3. Przedstawia, na podstawie różnych źródeł informacji, strukturę wykorzystania źródeł energii w Polsce i ocenia jej wpływ na stan środowiska przyrodniczego 30. Główne rejony hodowli 31. Wykorzystanie źródeł energii mieszkających w mieście) pojęcia: zbiory, plony wymienia główne rejony chowu bydła i trzody chlewnej pojęcia: obsada podaje tradycyjne i alternatywne źródła energii, wskazuje na mapie główne rejony wydobycia surowców energetycznych w Polsce pojęcia: alternatywne źródła energii porównuje, na podstawie danych statystycznych, poziom polskiego rolnictwa z rolnictwem wybranych państw europejskich, wnioskuje, na podstawie danych statystycznych, o zmianach zachodzących w polskim rolnictwie w ostatnich latach uzasadnia rozmieszczenie głównych rejonów chowu bydła i trzody chlewnej, uwzględniając warunki przyrodnicze oraz czynniki pozaprzyrodnicze, ocenia, korzystając z map, obsadę bydła i trzody chlewnej we własnym regionie formułuje wnioski, na podstawie wykresów lub danych statystycznych, dotyczące tendencji zmian wykorzystania różnych źródeł energii na świecie i w Polsce 17

18 6.3. Przedstawia, na podstawie różnych źródeł informacji, strukturę wykorzystania źródeł energii w Polsce i ocenia jej wpływ na stan środowiska przyrodniczego 6.4. Wyjaśnia przyczyny zmian zachodzących w przemyśle w Polsce i we własnym regionie 32. Problemy współczesnej energetyki 33. Przemysł na przełomie XX i XXI wieku zna rozmieszczenie największych elektrowni w kraju, opisuje główne problemy polskiej energetyki opisuje zmiany zachodzące w przemyśle polskim po 1989 roku i podaje ich przyczyny, podaje przykłady zmian w przemyśle własnego regionu i ich przyczyny, wymienia główne cechy przemysłu wysokich technologii ocenia, na podstawie wykresu lub danych statystycznych, strukturę wykorzystania poszczególnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej w Polsce i porównuje z innymi krajami Europy, wyjaśnia lokalizację największych elektrowni, wykazuje konieczność zmian w strukturze zużycia energii elektrycznej w Polsce, ocenia wpływ polskiej energetyki na środowisko przyrodnicze wykazuje na przykładach, że polski przemysł staje się coraz bardziej nowoczesny 6.4. Wykazuje najlepiej rozwijające się obecnie w Polsce gałęzie produkcji przemysłowej 34. Wybrane gałęzie przemysłu pojęcia: przemysł, przemysł wysokich technologii podaje gałęzie przemysłu obecnie najszybciej rozwijające się, wskazuje na mapie wybrane okręgi przemysłowe, wyjaśnia, uwzględniając główne czynniki, lokalizację wybranych zakładów przemysłowych lub gałęzi przemysłu (w tym w regionie zamieszkania), 18

19 35,36. Powtórzenie wiadomości. Sprawdzian. wymienia zakłady przemysłowe w okolicy swojego miejsca zamieszkania i przedstawia ich profil produkcji pojęcia: ośrodek przemysłowy, okręg przemysłowy uzasadnia, że przemysł elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy mają obecnie największe znaczenie w gospodarce kraju, ocenia zmiany zachodzące w rozmieszczeniu przemysłu w Polsce 6.5. Rozróżnia rodzaje usług; wyjaśnia szybki rozwój wybranych usług w Polsce i we własnym regionie 37. Rozwój usług w Polsce. Łączność rozróżnia rodzaje usług i opisuje ich znaczenie w gospodarce kraju, podaje przykłady placówek i instytucji usługowych w Polsce i we własnym regionie (gminie, województwie) oraz miejscowości pojęcia: usługi, łączność wyjaśnia przyczyny szybkiego rozwoju wybranych usług w Polsce i we własnym regionie, porównuje, na podstawie danych statystycznych, zatrudnienie w usługach w wybranych województwach oraz w Polsce i innych krajach, ocenia rolę łączności w gospodarce kraju i życiu człowieka oraz poziom jej rozwoju w Polsce, ocenia poziom usług w miejscu swojego zamieszkania (wieś, miasto), ocenia możliwość rozwoju usług w miejscu swojego zamieszkania 19

20 6.7. Opisuje na podstawie map i wyjaśnia zróżnicowanie gęstości i jakości sieci transportowej w Polsce i wykazuje jej wpływ na rozwój innych dziedzin i działalności gospodarczej 6.6. Wykazuje na przykładach walory turystyczne Polski oraz opisuje obiekty znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości 38. Cechy polskiego transportu 39. Walory turystyczne Polski podaje główne cechy transportu w Polsce, opisuje, na podstawie map tematycznych, przebieg głównych szlaków transportowych, wymienia nazwy i wskazuje na mapie największe polskie porty morskie podaje przykłady miejscowości oraz obszarów w Polsce o dużych walorach turystycznych, wymienia i opisuje obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO uzasadnia wpływ transportu na rozwój gospodarczy kraju, wyjaśnia zróżnicowanie gęstości sieci kolejowej i drogowej w Polsce, ocenia, na podstawie danych statystycznych, poziom rozwoju wybranych rodzajów transportu w Polsce ocenia atrakcyjność turystyczną własnego regionu, ocenia zagospodarowanie turystyczne kraju i własnego regonu, planuje, korzystając z przewodników turystycznych oraz mapy samochodowej, wycieczkę po wybranym regionie Polski 6.8. Wykazuje konieczność ochrony środowiska kulturowego w Polsce 20

21 6.3. Ocenia wpływ wykorzystania źródeł energii na środowisko przyrodnicze 40. Wpływ działalności człowieka na środowisko geograficzne podaje przykłady zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz dóbr kultury wynikające z działalności gospodarczej człowieka, określa, korzystając z mapy Polski, położenie obszarów o najbardziej zdegradowanym środowisku przyrodniczym i podaje przyczyny degradacji ocenia, na podstawie map i danych statystycznych, stan środowiska przyrodniczego w Polsce oraz własnym regionie w ostatnich latach 6.8. Wykazuje konieczność ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce; wymienia formy jego ochrony 41. Ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce pojęcia: antropopresja, degradacja środowiska wymienia i charakteryzuje formy ochrony przyrody, nazywa parki narodowe Polski i określa ich położenie, korzystając z mapy, podaje nazwy polskich parków narodowych wpisanych na Światową Listę Rezerwatów Biosfery oraz na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO wykazuje konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i dóbr kultury w Polsce, wyjaśnia założenia zrównoważonego rozwoju, podaje przykłady rekultywacji obszarów zdegradowanych, proponuje działania na rzecz ochrony środowiska geograficznego we własnym regionie pojęcia: rekultywacja, recykling, monitoring środowiska, rozwój zrównoważony 21

22 42. Przemiany w handlu zagranicznym Polski 43. Polska krajem Unii Europejskiej 44. Lekcja powtórzeniowa 45. Sprawdzian wymienia przykłady towarów i usług, które są przedmiotem handlu zagranicznego Polski (eksportu i importu), podaje najważniejszych partnerów handlowych Polski pojęcia: eksport, import, dodatni bilans handlowy, ujemny bilans handlowy wymienia najważniejsze zadania UE, wymienia instytucje unijne, wymienia i wyjaśnia, na czym polegają uprawnienia państw członkowskich w ramach zasad współpracy (swobody) wyjaśnia, na podstawie danych statystycznych, strukturę eksportu i importu Polski, analizuje, na podstawie danych statystycznych, bilans handlu zagranicznego Polski w ostatnich latach, oblicza saldo handlu zagranicznego, wykazuje, że dodatni bilans handlowy jest korzystny dla gospodarki, ocenia, na podstawie danych statystycznych, udział Polski w handlu światowym ocenia korzyści wynikające z przystąpienia Polski do UE 22

23 4.4. Wyjaśnia mechanizm powstawania bryzy morskiej 7.2.Charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze głównych regionów geograficznych Polski ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu (również na podstawie obserwacji terenowych) 7.3. Opisuje, na podstawie map tematycznych, najważniejsze cechy gospodarki regionów geograficznych Polski oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi 46. Pobrzeża Południowobałtyckie wpływ Bałtyku na środowisko i gospodarkę regionu Krainy geograficzne Polski wskazuje na mapie i omawia położenie regionu, wymienia i wskazuje na mapie główne krainy geograficzne regionu, wskazuje na mapie wybrane elementy linii brzegowej, wymienia i opisuje cechy polskich krajobrazów nadmorskich, wskazuje na mapie położenie wybranych miast (portów, uzdrowisk) pojęcia: bryza wykazuje, korzystając z map oraz diagramów klimatycznych, wpływ Bałtyku na klimat regionu, wyjaśnia, korzystając z rysunku, mechanizm powstawania bryzy, przedstawia rolę morza w modelowaniu wybrzeża, podaje przykłady wpływu nadmorskiego położenia na gospodarkę regionu, ocenia, na podstawie map tematycznych, możliwości rozwoju rolnictwa, przemysłu i turystyki w pasie pobrzeży 23

24 7.2. Charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze głównych regionów geograficznych Polski ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu (również na podstawie obserwacji terenowych) 7.3. Opisuje, na podstawie map tematycznych, najważniejsze cechy gospodarki regionów geograficznych Polski oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi 47. Gospodarka na pojezierzach na tle warunków naturalnych opisuje położenie oraz wskazuje na mapie główne krainy geograficzne pasa pojezierzy, wymienia oraz podaje przykłady elementów rzeźby młodoglacjalnej, nazywa i wskazuje na mapie największe jeziora oraz wzgórza morenowe o największej wysokości bezwzględnej, nazywa oraz wskazuje na mapie przebieg głównych pradolin, wskazuje na mapie obszary wydobycia węgla brunatnego oraz soli kamiennej i potasowej pojęcia: rzeźba młodoglacjalna, agroturystyka charakteryzuje, korzystając z map, klimat pojezierzy, wykazuje związek klimatu z rzeźbą terenu, rozpoznaje na mapie (na podstawie kształtu) rodzaje jezior polodowcowych, porównuje, korzystając z map, środowisko przyrodnicze poszczególnych pojezierzy, podaje przykłady wpływu środowiska przyrodniczego na główne cechy gospodarki pojezierzy, porównuje kierunki gospodarki na Pojezierzach: Pomorskim, Mazurskim i Wielkopolskim 24

25 7.2. Charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze głównych regionów geograficznych Polski ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu (również na podstawie obserwacji terenowych) 7.3. Opisuje, na podstawie map tematycznych, najważniejsze cechy gospodarki regionów geograficznych Polski oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi 48. Zróżnicowanie przyrodnicze, gospodarcze i kulturowe pasa Nizin Środkowopolskich opisuje położenie oraz wskazuje na mapie główne krainy geograficzne pasa Nizin Środkowopolskich, przedstawia wiodące cechy środowiska przyrodniczego regionu, przedstawia dominujące cechy gospodarki poszczególnych krain wchodzących w skład Nizin Środkowopolskich, wskazuje na mapie wybrane ośrodki przemysłowe regionu pojęcia: rzeźba staroglacjalna wykazuje współzależności, na podstawie map tematycznych, między składnikami środowiska przyrodniczego, podaje przykłady wpływu środowiska przyrodniczego poszczególnych krain na główne cechy gospodarki (w tym surowców mineralnych), porównuje. korzystając z map. krainy geograficzne pasa Nizin Środkowopolskich pod względem przyrodniczym i gospodarczym 25

26 7.2. Charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze głównych regionów geograficznych Polski ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu (również na podstawie obserwacji terenowych) 7.3. Opisuje, na podstawie map tematycznych, najważniejsze cechy gospodarki regionów geograficznych Polski oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi 49. Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze wyżyn opisuje położenie oraz wskazuje na mapie główne krainy geograficzne pasa wyżyn, przedstawia charakterystyczne cechy rzeźby terenu poszczególnych krain pasa wyżyn, wymienia przykłady form krasowych w Dolinie Prądnika i w okolicy Chęcin, przedstawia dominujące cechy gospodarki poszczególnych krain wchodzących w skład pasa wyżyn, wskazuje na mapie wybrane ośrodki przemysłowe regionu, podaje przykłady walorów turystycznych na wyżynach pojęcia: wąwóz, rzeźba krasowa, stalaktyt, stalagmit, stalagnat odczytuje na mapie wysokości bezwzględne najwyższych wzniesień na Wyżynach Polskich (w tym w Górach Święto krzyskich), wskazuje związek rzeźby terenu poszczególnych wyżyn z występującymi tam skałami, wyjaśnia genezę powstania wąwozów, wyjaśnia powstanie rzeźby krasowej, wyjaśnia pochodzenie lessu na wyżynach oraz gołoborzy w Górach Świętokrzyskich, porównuje warunki rozwoju rolnictwa na wyżynach 26

27 7.2. Charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze głównych regionów geograficznych Polski ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu (również na podstawie obserwacji terenowych) 7.3. Opisuje, na podstawie map tematycznych, najważniejsze cechy gospodarki regionów geograficznych Polski oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi 50. Wyżyna Śląska region najbardziej przekształcony przez człowieka opisuje położenie oraz wskazuje na mapie Wyżynę Śląską, wymienia surowce mineralne wydobywane na Wyżynie Śląskiej, wymienia główne gałęzie przemysłu GOP-u, wymienia główne ośrodki przemysłowe GOP-u, przedstawia przemiany gospodarcze, które nastąpiły w GOP-ie po1998 roku wyjaśnia przyczyny koncentracji przemysłu i dużej gęstości zaludnienia na Wyżynie Śląskiej, podaje przykłady wpływu działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze, ocenia, na podstawie map i danych statystycznych, stan środowiska przyrodniczego na Wyżynie Śląskiej, podaje przykłady działań na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego wyżyny 27

28 7.2. Charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze głównych regionów geograficznych Polski ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu (również na podstawie obserwacji terenowych) 7.3. Opisuje, na podstawie map tematycznych, najważniejsze cechy gospodarki regionów geograficznych Polski oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi 51. Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki w Kotlinach Podkarpackich i Beskidach opisuje położenie oraz wskazuje na mapie kotliny, Pogórze Karpackie oraz Beskidy, wymienia rodzaje skał występujące na Pogórzu i w Beskidach, przedstawia dominujące cechy gospodarki kotlin, Pogórza Karpackiego i Beskidów, przedstawia rolę kotlin śródgórskich w gospodarce regionu, wymienia funkcje, jakie pełni Kraków w Polsce i w regionie, wymienia i lokalizuje na mapie wybrane uzdrowiska pojęcia: flisz karpacki, płaszczowina, połonina odczytuje, korzystając z mapy, wysokości bezwzględne wybranych szczytów w Beskidach, opisuje i porównuje cechy rzeźby terenu kotlin, Pogórza Karpackiego oraz Beskidów, wykazuje związek rzeźby terenu z budową geologiczną na Pogórzu Karpackim i w Beskidach, wykazuje związek zróżnicowania produkcji rolnej na Pogórzu i w Beskidach z piętrowością klimatu (piętra gospodarki rolnej) 28

29 7.2. Charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze głównych regionów geograficznych Polski ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu (również na podstawie obserwacji terenowych) 7.3. Opisuje, na podstawie map tematycznych, najważniejsze cechy gospodarki regionów geograficznych Polski oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi 52. Walory turystyczne Tatr i Podhala opisuje położenie oraz wskazuje na mapie Tatry, Podhale i Pieniny, wymienia rodzaje skał występujących w Tatrach i Pieninach, opisuje elementy rzeźby wysokogórskiej Tatr i przedstawia ich genezę, opisuje piętrowy układ roślinności w Tatrach, podaje przykłady walorów turystycznych Tatr, Podhala i Pienin pojęcia: alpejska rzeźba terenu, granie, turnie, piarg, stożek piargowy, wywierzysko, hale odczytuje, korzystając z mapy, wysokości bezwzględne wybranych szczytów Tatr i Pienin, porównuje rzeźbę terenu Tatr Wysokich i Zachodnich, wykazuje związek rzeźby terenu z budową geologiczną Tatr, Podhala i Pienin, ocenia wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze regionu 29

30 7.2. Charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze głównych regionów geograficznych Polski ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu (również na podstawie obserwacji terenowych) 7.3. Opisuje. na podstawie map tematycznych. najważniejsze cechy gospodarki regionów geograficznych Polski oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi 7.4. Przedstawia. na przykład w formie prezentacji multimedialnej. walory turystyczne wybranego regionu geograficznego ze szczególnych uwzględnieniem jego 53. Wpływ środowiska przyrodniczego na gospodarkę Sudetów 54. Lekcja powtórzeniowa opisuje położenie oraz wskazuje na mapie Sudety i Przedgórze Sudeckie, wskazuje na mapie pasma górskie Sudetów oraz Kotliny Kłodzkiej i Kotliny Jeleniogórskiej, wymienia główne surowce mineralne (w tym skalne) Sudetów i Przedgórza Sudeckiego, wymienia przykłady rzeźby zrębowej, przedstawia dominujące cechy gospodarki Sudetów, wymienia i lokalizuje na mapie wybrane uzdrowiska pojęcia: uskok brzeżny, zręby, stoliwa odczytuje, korzystając z mapy, wysokości bezwzględne wybranych szczytów w Sudetach, wyjaśnia związek współczesnej rzeźby terenu Sudetów z alpejskimi ruchami górotwórczymi, porównuje, na podstawie map i fotografii, rzeźbę terenu Sudetów i Przedgórza Sudeckiego, wykazuje wpływ lodowców górskich na rzeźbę terenu Sudetów, porównuje przyrodnicze czynniki dla rozwoju rolnictwa w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim przedstawia w formie prezentacji multimedialnej walory turystyczne wybranej krainy geograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej walorów kulturowych 30

31 walorów kulturowych 4.1. Charakteryzuje, na podstawie map różnej treści, położenie własnego regionu w Polsce 4.5. Wymienia główne rodzaje zasobów naturalnych własnego regionu: lasów, wód, gleb, surowców mineralnych; korzystając z map, opisuje ich rozmieszczenie i określa znaczenie gospodarcze 6.8. Proponuje konkretne działania na rzecz jego (środowiska przyrodniczego) ochrony we własnym regionie 5.3. Charakteryzuje na podstawie map gęstości zaludnienia zróżnicowanie rozmieszczenia 55. Sprawdzian krainy geograficzne Polski 56. Region, w którym opisuje, na podstawie map o mieszkasz różnej treści, położenie położenie własnego regionu w Polsce, i środowisko opisuje, korzystając z mapy, przyrodnicze położenie własnej miejscowości (w krainie geograficznej, gminie, powiecie, województwie), wymienia nazwy sąsiednich miejscowości, opisuje cechy środowiska przyrodniczego własnego regionu: budowę geologiczną, rzeźbę terenu, wody powierzchniowe, warunki klimatyczne, szatę roślinną oraz faunę, przedstawia formy ochrony przyrody w regionie, podaje nazwy i wskazuje na mapie parki narodowe i krajobrazowe, które znajdują się w regionie 57. Ludność mojego regionu pojęcia: region opisuje cechy wyróżniające ludność własnego regionu na tle ludności kraju: gwara, stroje regionalne, zwyczaje regionalne, 31 ocenia korzyści lub utrudnienia wynikające z położenia własnej miejscowości (np. w stosunku do innych jednostek osadniczych, na tle szlaków transportowych), wykazuje związek skał występujących w najbliższej okolicy z przeszłością geologiczną regionu, wykazuje, korzystając z własnych obserwacji, związek między elementami środowiska przyrodniczego, ocenia zagrożenie powodziami w regionie, ocenia stan środowiska przyrodniczego, proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego we własnym regionie opracowuje, korzystając z różnych źródeł(w tym z wywiadów) charakterystykę ludności swojej miejscowości uwzględniając wybrane cechy

32 ludności w zamieszkiwanym regionie oraz wyjaśnia te różnice czynnikami przyrodniczymi, historycznymi, ekonomicznymi 5.4. Wykazuje różnice w strukturze zatrudnienia we własnym regionie 5.5. Podaje główne aktualne problemy rynku pracy we własnym regionie 5.6. Analizuje, porównuje, ocenia rozmieszczenie miast w zamieszkiwanym regionie opisuje budownictwo w regionie, opisuje sieć osadniczą regionu (podaje nazwy i określa położenie wybranych miejscowości oraz największych miast w regionie) pojęcia: grupa etnograficzna, dialekt (gwara), folklor, skansen demograficzne, np.: liczbę ludności, migracje, wykształcenie, zatrudnienie, opracowuje, korzystając z danych statystycznych, charakterystykę ludności regionu (np. gminy, województwa), uwzględniając wybrane cechy demograficzne: liczbę ludności, ruch naturalny ludności, migracje, strukturę zatrudnienia, ocenia możliwości zatrudnienia we własnej miejscowości i regionie oraz wyjaśnia przyczyny istniejącego bezrobocia, porównuje, na podstawie danych statystycznych, cechy demograficzne ludności województwa, w którym mieszka, z cechami demograficznymi ludności Polski 32

33 6.2. Podaje przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu wybranych upraw oraz chowu bydła i trzody chlewnej w Polsce 6.4. Wyjaśnia przyczyny zmian zachodzących w przemyśle we własnym regionie 6.5. Wyjaśnia szybki rozwój wybranych usług we własnym regionie 58. Charakterystyka gospodarcza regionu województwa opisuje użytkowanie gruntów w regionie, wymienia główne uprawy i kierunki hodowli w regionie, wymienia rodzaje surowców mineralnych występujących w regionie i podaje przykłady ich gospodarczego wykorzystania, wymienia miejsca wydobycia surowców mineralnych i skalnych w regionie, wymienia największe zakłady produkcyjne w regionie oraz profil ich produkcji, przedstawia zmiany w rozwoju przemysłu i usług w regionie w ostatnim okresie ocenia, korzystając z różnych źródeł informacji, warunki środowiska przyrodniczego do rozwoju rolnictwa, ocenia, na podstawie danych statystycznych, poziom rolnictwa w regionie (województwie) na tle innych rejonów kraju, ocenia wykorzystanie w gospodarce regionu i kraju lokalnej bazy surowców skalnych i mineralnych, przedstawia dominujące cechy gospodarki, wyjaśnia przyczyny zmian zachodzących w ostatnim okresie w przemyśle i usługach regionu, ocenia wpływ gospodarki regionu na stan środowiska przyrodniczego, 33

34 7.5. Projektuje i opisuje, na podstawie map turystycznych. tematycznych, ogólnogeograficznych i własnych obserwacji terenowych, podróż wzdłuż wybranej trasy we własnym regionie, uwzględniając walory przyrodnicze i kulturowe 59. Turystyka w regionie wymienia i opisuje zabytki kultury materialnej własnej miejscowości, najbliższej okolicy i regionu ocenia walory środowiska przyrodniczego regionu z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej, opracowuje przewodnik turystyczny po okolicy miejsca zamieszkania, opracowuje i opisuje, na podstawie map o różnej treści, własnych obserwacji terenowych i innych źródeł wiedzy, trasy wycieczek po własnej miejscowości oraz regionie, uwzględniając walory przyrodnicze i kulturowe, przygotowuje prezentacje multimedialne promujące miejsce zamieszkania i własny region, ocenia możliwość rozwoju turystyki w regionie z punktu atrakcyjności turystycznej (baza noclegowa, sieć gastronomiczna i inne) 34

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA V G.LIBUSZ

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA V G.LIBUSZ WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA V G.LIBUSZ Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy oraz wybrane

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE II KLASA

GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE II KLASA GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE II KLASA Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA GIMNAZJUM Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy oraz wybrane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA II b WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA II b Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący wskazuje na mapie Europę, elementy linii brzegowej Europy

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16 GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16 Nr lekcji Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Gospodarka Polski- Rolnictwo 1-5 podaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. II

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. II GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. II Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy oraz wybrane rzeki, wybrane

Bardziej szczegółowo

Temat Geografia. Wymagania na oceny kl II gimnazjum.:

Temat Geografia. Wymagania na oceny kl II gimnazjum.: genetycznych skał na danym obszarze Polski z przeszłością geologiczną, Temat Geografia. Wymagania na oceny kl II gimnazjum.: 1.. Środowisko przyrodnicze Europy - bdb, db- wskazuje na mapie i opisuje: -położenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH Jolanta Cholewińska Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI CENTRUM SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 GIMNAZJUM NR 1 IM. HUGONA ZAPAŁOWICZA

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI CENTRUM SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 GIMNAZJUM NR 1 IM. HUGONA ZAPAŁOWICZA ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI CENTRUM SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 GIMNAZJUM NR 1 IM. HUGONA ZAPAŁOWICZA IM. FRANCISZKA KRYSTY 34-222 Zawoja 2000 tel./fax. +48 33 877 50 20 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski 1.1.Klimat

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z geografii kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z geografii kl. II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASY GIMNAZJUM DLA UCZNIÓW Z OPINIĄ PPP Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane państwa Europy i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo (I-II okres)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo (I-II okres) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo (I-II okres) I. POŁOZENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI podać wielkość powierzchni pokazać na mapie odcinki granicy Polski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na świecie - wskazuję paostwa sąsiadujące i podaję długości

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA I Dział:Społeczeństwo WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA -uczeń rozumie termin geografia ekonomiczna, współczynnik przyrostu naturalnego, piramida wieku, naród, język urzędowy, migracja, urbanizacja,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE- KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE- KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE- KLASA II a,b gimnazjum Świat bez tajemnic - podręcznik, Nowa Era -wydawnictwo Marta Trybała- nauczyciel prowadzący Europa kontynent, na którym mieszkasz Dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I 1 Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum Treści nauczania Kl. I 1. Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń: 1.1. wykazuje znaczenie

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,, Bliżej geografii2 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela gimnazjum GEOGRAFIA Treści nauczania Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wymienia cechy położenia Polski wymienia zalety położenia Polski wymienia nazwy państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3 Poziom wymagań koniecznych- ocena dopuszczająca Poziom wymagań podstawowych (całość)- ocena dostateczna Poziom wymagań rozszerzających- ocena dobra Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era NIEDOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, które

Bardziej szczegółowo

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski WYMAGANIA KL.3 POLSKA W EUROPIE I ŚWIECIE -podad powierzchnie Polski w km2 -odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską -określid na mapie hipsometrycznej położenie Polski w Europie

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne Geografia klasa III Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie w Europie i na świecie położenie własnego regionu na

Bardziej szczegółowo

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru państw sąsiadujących z Polską i wskazuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum Nr lekcji Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: 1. Położenie, obszar, granice i naród położenie w Europie i na świecie położenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru 3. Zlodowacenia na obszarze Dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Rozdział Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie

Bardziej szczegółowo

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI semestr 6 Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI POŁOŻENIE POLSKI NA ŚWIECIE I W EUROPIE położenie Polski w Europie i na świecie na podstawie mapy; cechy położenia Polski; obszar i granice Polski na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. ŚRODOWISKO POLSKI Ocena dopuszczajaca: Uczeń: wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II

Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II Dział Położenie i środowisko przyrodnicze Polski wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo na mapie administracyjnej; nazwać i określić

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Nr lekcji Temat Lekcji Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Treści nauczania I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Środowisko przyrodnicze Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze Rozdział Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie:

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnic ze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii Propozycja rozkładu materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) do podręcznika Planeta Nowa 1 przy 1 godzinie geografii w tygodniu w klasie pierwszej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Materiał nauczania 1.Położenie na kuli ziemskiej i w Europie. Tematy lekcji 1. Położenie w Europie i na świecie. Zakres wymagań na oceny

Bardziej szczegółowo

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów terminu Eurazja świata Eurazję i Azję wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy wymienia czynniki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze L p Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Temat lekcji 2 Położenie i granice Oceny szkolne dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi Marta Gaś Rozdział Rolnictwo w Polsce Przemysł Temat Czynniki rozwoju rolnictwa Produkcja roślinna Hodowla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POLSKI DZIAŁ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI

GEOGRAFIA POLSKI DZIAŁ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI GEOGRAFIA POLSKI DZIAŁ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI oblicza różnicę czasu słonecznego między skrajnymi punktami podaje nazwę strefy czasowej, której czas obowiązuje latem, i tej, której czas obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - dobiera źródła i wyszukuje informacje w zależności od opracowywanych zagadnień - stosuje poprawną terminologię

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik DZIAŁ KLASYFIKACJA PAŃSTW ŚWIATA PROCESY DEMOGRAFICZNE TEMAT 1. Ekonomiczne i społeczne

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny.

NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny. NaCoBeZU geografia klasa druga Zagadnienie Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny. Dzieje geologiczne obszaru Polski. Zlodowacenia na obszarze Polski Skały i

Bardziej szczegółowo

NACOBEZU klasa7 geografia

NACOBEZU klasa7 geografia NACOBEZU klasa7 geografia Podstawy geografii. Rozdział dodatkowy 1 wyjaśniam znaczenie terminu geografia, siatka geograficzna, południk, równoleżnik, zwrotnik, długość geograficzna, szerokość geograficzna,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów

Bardziej szczegółowo

- opisuje na podstawie

- opisuje na podstawie Rozdział środowi sko GEOGRAFIA KLASA III I PÓŁROCZE Lp. Temat 1. Zlodowacenia na obszarze 2. Skały i surowce mineralne 3. Ukształtowanie powierzchni Dopuszczający (2) zlodowaceń i wskazuje ich zasięg na

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA (POLSKA) Gimnazjum klasa II - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

GEOGRAFIA (POLSKA) Gimnazjum klasa II - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY GEOGRAFIA (POLSKA) Gimnazjum klasa II - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Rozdział OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Polska położenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era Dział: Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski. -uczeń wymienia i wskazuje

Bardziej szczegółowo

Uczeń: podstawie mapy południkową Polski. ogólnogeograficznej

Uczeń: podstawie mapy południkową Polski. ogólnogeograficznej Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 dla uczniów klasy trzeciej Gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Uczeń:

Bardziej szczegółowo

podstawie mapy podaje cechy położenia Polski opisuje obszar i granice Polski na podstawie danych statystycznych

podstawie mapy podaje cechy położenia Polski opisuje obszar i granice Polski na podstawie danych statystycznych Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym do podręcznika autorstwa Zbigniewa Zaniewicza dla szkoły ponadgimnazjalnej GEOGRAFIA 3 cz.1 Wymagania edukacyjne zostały

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z geografii w Gimnazjum Podstawowe zasady oceniania

Kryteria oceniania z geografii w Gimnazjum Podstawowe zasady oceniania Kryteria oceniania z geografii w Gimnazjum Podstawowe zasady oceniania 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 2. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia ocen w ciągu

Bardziej szczegółowo

Dział Temat lekcji Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie podstawowym. Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie rozszerzonym

Dział Temat lekcji Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie podstawowym. Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie rozszerzonym 1 Wynikowy plan dydaktyczny nauczania geografii w liceum klasa III Program rozszerzony: - nr. dopuszczenia DKOS-4015-77/02 Podręcznik: Polska J. Wójcik, H. Staniów, P. Staniów; wyd. PPWK [Opracowała mgr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III Ocenę niedostateczną -otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I, II, III w Publicznym Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. św. Jana Bosko w Ostrowie Wielkopolskim

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I, II, III w Publicznym Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. św. Jana Bosko w Ostrowie Wielkopolskim Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I, II, III w Publicznym Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. św. Jana Bosko w Ostrowie Wielkopolskim Nauczyciel : mgr Ewa Guarino 1 1. ŚRODKI DYDAKTYCZNE DO PRACY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ Nr Lek 70/13 2 Temat Położenie, granice i obszar Polski. Podział administracyj ny Treści z podstawy programowej I. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 1.7 Położenie Polski w

Bardziej szczegółowo

w Polsce omawia przyczyny zewnętrznych Polaków skupiska Polonii na poszczególnych grup świecie Polski wyjaśnia zmiany w strukturze zatrudnienia

w Polsce omawia przyczyny zewnętrznych Polaków skupiska Polonii na poszczególnych grup świecie Polski wyjaśnia zmiany w strukturze zatrudnienia Rozdział Ludność i urbanizacja Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Zagadnienia Migracje Struktura zatrudnienia. Problemy rynku pracy terminu migracja migracji wewnętrznych w wymienia przyczyny rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: położenie wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy w Europie i na 10 charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU Na przedmiotowy system oceniania składają się: Ocena z odpowiedzi ustnej (z 3 ostatnich lekcji) SYSTEM OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3 1 SEMESTR I NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ: Część 2 Dział I Europa wskazuje na mapie świata Europę, elementy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Uczeń: Uczeń: oblicza rozciągłość Polski

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Uczeń: Uczeń: oblicza rozciągłość Polski Roz-dział Lp. Temat Środowisko przyrodnicze 1 Położenie, granice i obszar. 2 Dzieje geologiczne obszaru przed czwartorzędem. 3 Czwartorzęd w. Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Rozdział Środowisko przyrodnicze Geografia Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Wymagania edukacyjne na ocenę; dopuszczającą dostateczną dobrą

Bardziej szczegółowo

charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie wymienia nazwy

charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie wymienia nazwy Rozdział Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań Konieczny-2 Podstawowy-3

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa)

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Roz-dział Lp. Temat 1 Położenie, granice i obszar. Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III

Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Uczeń: wymienia cechy położenia

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: Uczeń: wymienia cechy położenia Polski podziału wymienia zalety położenia Polski

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: Uczeń: wymienia cechy położenia Polski podziału wymienia zalety położenia Polski Rozdział Środowisko przyrodnicze ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA III GIMNAZJUM PULS ZIEMI 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA III GIMNAZJUM PULS ZIEMI 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA III GIMNAZJUM PULS ZIEMI 3 Dział progra mu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Lp. Temat lekcji Koniecznydopuszczający 1. Położenie i granice

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa III gimnazjum wymagania edukacyjne

Geografia klasa III gimnazjum wymagania edukacyjne Środowisko przyrodnicze Geografia klasa III gimnazjum wymagania edukacyjne Rozdział konieczny (ocena dopuszczająca) wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia wymienia nazwy państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY III

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY III PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY III Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

opisuje podział administracyjny Polski wymienia zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej

opisuje podział administracyjny Polski wymienia zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Dział programu Lp. Temat lekcji Ocena dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum Dział Lp. Temat lekcji Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klas III gimnazjum Planeta Nowa 3 Nauczyciele uczący Mariola Oleś, Agata Michałek Telega

Wymagania edukacyjne z geografii dla klas III gimnazjum Planeta Nowa 3 Nauczyciele uczący Mariola Oleś, Agata Michałek Telega Wymagania edukacyjne z geografii dla klas III gimnazjum Planeta Nowa 3 Nauczyciele uczący Mariola Oleś, Agata Michałek Telega Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Z GEOGRAFII W KLASIE III gimnazjum do programu nauczania Planeta Nowa

Wymagania edukacyjne Z GEOGRAFII W KLASIE III gimnazjum do programu nauczania Planeta Nowa Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Z GEOGRAFII W KLASIE III gimnazjum do programu nauczania Planeta Nowa Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne

Bardziej szczegółowo

podstawie mapy wymienia nazwy wykazuje korzyści i zagrożenia wynikające z ogólnogeograficznej Polski na mapie

podstawie mapy wymienia nazwy wykazuje korzyści i zagrożenia wynikające z ogólnogeograficznej Polski na mapie Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym do podręcznika autorstwa Zbigniewa Zaniewicza dla szkoły ponadgimnazjalnej GEOGRAFIA 3 cz.1 Wymagania edukacyjne zostały

Bardziej szczegółowo

Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum

Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo bobry oraz: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 Rozdział Temat Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny. Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Lekcja organizacyjna - Zapoznanie się z zakresem materiału, PSO i wymaganiami edukacyjnymi z geografii w klasie III. 2. Położenie, granice i obszar. Podział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do geografii dla II i III gimnazjum Rok szkolny 2014/2015

Wymagania edukacyjne do geografii dla II i III gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Rozdział ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Lp. Temat 92. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Wymagania edukacyjne do geografii dla II i III gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Poziom wymagań konieczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii

Wymagania edukacyjne z geografii Wymagania edukacyjne z geografii Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Uczeń poprawnie: charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 3 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era

Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 3 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 3 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. PołoŜenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział programu Położenie oraz środowisk o przyrodni cze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Poziom wymagań konieczny(dop) podstawowy(dst) rozszerzający(db) dopełniający(bdb) wykraczający(cel) Uczeń poprawnie:

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Poziom wymagań konieczny(dop) podstawowy(dst) rozszerzający(db) dopełniający(bdb) wykraczający(cel) Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Temat lekcji Położenie i granice Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na Europy wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III Rozdział x Środowisko przyrodnicze WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III Poziom wymagań Lp. Temat konieczny (ocena: dopuszczający) podstawowy (ocena: dostateczny) rozszerzający (ocena: dobry) dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016)

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) Malarz R., Więckowski M., Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012 (numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo