Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym PLN, podlegający nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego; BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 2. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A., zwany dalej BIZ Bankiem lub Bankiem może wykonać inne czynności niż wymienione w Tabeli Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwanej dalej Tabelą Opłat i Prowizji, jednak zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub opłaty bankowej. 3. Za czynności bankowe oraz wykonywanie przez Bank innych czynności na podstawie odrębnych umów z Klientem mogą być pobierane inne prowizje/opłaty niż określone w Tabeli Opłat i Prowizji, na zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w tych umowach. 4. Bank ustala prowizje i opłaty za zlecone usługi w złotych. Bank pobiera należne prowizje i opłaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych, a w przypadku rachunków prowadzonych w walucie obcej po przeliczeniu na walutę wg. kursu kupna dewiz obowiązującego w BIZ Bank. 5. W przypadku przelewów niewspólnotowych należne prowizje i opłaty pobiera się od zleceniodawcy, chyba że strony uzgodnią inaczej. Prowizje i opłaty nie zapłacone przez drugą stronę w ciągu trzech miesięcy, obciążają zleceniodawcę operacji bankowej. 6. Zlecenia Klienta dotyczące wpłaty/wypłaty płatności krajowej lub płatności zagranicznej powinny być składane na formularzach standardowych zgodnych z Polską Normą nr PN-F ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny lub formularzach Banku i są realizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym. 8. Wszystkie prowizje i opłaty określone w Tabeli Opłat i Prowizji pobierane są bezpośrednio przy wykonywaniu danej usługi, za wyjątkiem stałych opłat miesięcznych oraz opłat miesięcznych pobieranych w trybie warunkowym po spełnieniu warunków określonych w Tabeli. W przypadku Rachunków założonych po 15 dniu miesiąca, stałe opłaty miesięczne oraz opłaty miesięczne pobierane w trybie warunkowym pobierane są począwszy od kolejnego pełnego miesiąca kalendarzowego. Brak środków na pokrycie prowizji bądź opłaty należnej za wykonanie danej usługi może skutkować odmową realizacji usługi. 9. W przypadku zleceń zawierających braki lub błędy, konsekwencje opóźnień i zmiany kursu walut obciążają Klienta. 10. W przypadku anulowania transakcji z winy Klienta, pobrana prowizja/ opłata za wykonanie usługi nie jest zwracana. 11. Przelewy wystawione na kwoty równe lub większe niż PLN są realizowane przez system SORBNET, z wyjątkiem płatności kierowanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Urzędów Skarbowych (US), które niezależnie od kwoty są rozliczane przez system ELIXIR. 12. Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży, przyjmowania wpłat na rachunki i dokonywania wypłat waluty wymienialnej oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie. 13. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, 2) zmiany zakresu lub formy wykonania danej czynności, 3) zmiany stawek prowizji i opłat za czynności bankowe i niebankowe stosowanych przez banki konkurencyjne, 4) zmiany cen usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i niebankowych, 5) zmiany cen energii, taryf telekomunikacyjnych, pocztowych, rozliczeń międzybankowych oraz innych czynników wpływających na poziom kosztów stałych Banku, 6) zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, określonego przez GUS, 7) zmiany kursu walut NBP, 8) inne ekonomicznie uzasadnione przyczyny. Okoliczności, o których mowa powyżej, przyjęte jako podstawa do zmiany Tabeli Opłat i Prowizji, dla poszczególnych rodzajów produktów określają szczegółowo umowy/regulaminy tych produktów. 14. Zastosowany w tabelach znak X oznacza, że dana czynność/operacja nie jest realizowana w ramach danego produktu/ lub go nie dotyczy. 15. Przez Bankowość Internetową należy rozumieć system udostępniony Klientowi na podstawie stosownego Regulaminu korzystania ze zdalnych kanałów obsługi w BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw. Bankowość Mobilna jest udostępniana wyłącznie użytkownikom systemu BIZ Online. Funkcjonalności dostępne w Bankowości Internetowej oraz Bankowości Mobilnej są określone w Regulaminu korzystania ze zdalnych kanałów obsługi w BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw. 16. Wymienione w Tabeli Opłat i Prowizji prowizje i opłaty stanowią stawki standardowe dla wszystkich przedsiębiorców korzystających z produktów bankowych. 17. Tabela dostępna jest w Jednostkach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: www. bizbank.pl.

2 RACHUNKI ROZLICZENIOWE, RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH PROWADZONE W PLN Rodzaj czynności/ usługi Otwarcie Rachunku: Tryb pobierania prowizji/ opłaty Wysokość prowizji/opłaty w PLN 1) otwarcie bieżącego 2) otwarcie pomocniczego 3) otwarcie lokaty terminowej Prowadzenie Rachunku: 1) prowadzenie bieżącego a) w ramach oferty BIZnes konto active 1)2)3) b) w ramach oferty BIZnes konto max 1) 3 2) prowadzenie pomocniczego 1 3) prowadzenie lokaty terminowej 1) opłata za prowadzenie dla firm, które minimum raz w miesiącu realizują przelew do US lub do ZUS oraz utrzymują średnie saldo na w wysokości zł. W przypadku braku realizacji warunków koszt prowadzenia zostanie podwyższony o 20 zł. 2) Opłata dodatkowa w przypadku braku realizacji warunków określonych w punkcie 1 obowiązuje po pełnych 3 miesiącach kalendarzowych następujących po miesiącu w którym została podpisana umowa o prowadzenie. 3) Opłata określona w przypisie nr.1) nie będzie naliczana nowym Klientom, którzy w okresie r r podpiszą umowę o prowadzenie rachunków bankowych BIZnes konto active. Nowy Klient to przedsiębiorca, o którym mowa w 2 pkt 17 Regulaminu rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, który w okresie 6 miesięcy przed datą podpisania umowy o prowadzenie bankowego BIZnes konto active nie podsiadał w Banku aktywnej umowy o firmowy produkt bankowy. 4) opłata za zmianę oferty Konta: BIZnes konto max na BIZnes konto active 10 5) opłata dodatkowa za prowadzenie bieżącego z Pakietami Medycznymi z dostępem do pełnej sieci placówek Lux Med Sp. Z o.o a) dodatkowa opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem Indywidualnym b) dodatkowa opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem Rodzinnym c) dodatkowa opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem Pracowniczym (1 Pracownik) * *_opłata pobierana za każdego zgłoszonego pracownika Zamknięcie Rachunku: 1) zamknięcie bieżącego na wniosek klienta w terminie wcześniejszym niż 90 dni od daty jego otwarcia 2) zamknięcie bieżącego na wniosek klienta w terminie późniejszym niż 90 dni od daty jego otwarcia / rocznie od każdego / rocznie od każdego / rocznie od każdego BIZnes konto active 79,00 PLN / 948,00 PLN 129,00 PLN / 1548,00 PLN 79,00 PLN / 948,00 PLN RACHUNKI ROZLICZENIOWE, RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH PROWADZONE W PLN - ZAŁOŻONE PRZED R. 9 BIZnes konto max 56,00 PLN / 672,00 PLN 91,00 PLN / 1092,00 PLN 56,00 PLN / 672,00 PLN Rodzaj czynności/ usługi Otwarcie Rachunku: Tryb pobierania prowizji/ opłaty Wysokość prowizji/opłaty w PLN 1) otwarcie bieżącego 2) otwarcie pomocniczego 3) otwarcie lokaty terminowej Prowadzenie Rachunku: 1) prowadzenie bieżącego

3 c) w ramach oferty Konta Pomocna Dłoń 1)2) d) w ramach oferty Konta Pomocna Dłoń Plus 1) 2 e) w ramach oferty Konta Pomocna Dłoń Max 1) 3 2) prowadzenie pomocniczego 1 3) prowadzenie lokaty terminowej 1) opłata za prowadzenie dla firm, które minimum raz w miesiącu realizują przelew do US lub do ZUS oraz utrzymują średnie saldo na w wysokości zł. W przypadku braku realizacji warunków koszt prowadzenia zostanie podwyższony o 20 zł. 2) Opłata dodatkowa w przypadku braku realizacji warunków określonych w punkcie 1 obowiązuje po pełnych 3 miesiącach kalendarzowych następujących po miesiącu w którym została podpisana umowa o prowadzenie. 4) opłata za zmianę oferty Konta: a) Pomocna Dłoń Max na BIZnes konto active 10 b) Pomocna Dłoń Plus na BIZnes konto active 10 5) opłata dodatkowa za prowadzenie bieżącego z Pakietami Medycznymi z dostępem do pełnej sieci placówek Lux Med Sp. Z o.o Pomocna Dłoń Pomocna Dłoń Plus a) dodatkowa opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem Indywidualnym / rocznie od każdego 79,00 PLN / 948,00 PLN 64,00 PLN / 768,00 PLN Pomocna Dłoń Max 56,00 PLN / 672,00 PLN b) dodatkowa opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem Rodzinnym / rocznie od każdego 129,00 PLN / 1548,00 PLN 104,00 PLN / 1248,00 PLN 91,00 PLN / 1092,00 PLN c) dodatkowa opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem Pracowniczym (1 Pracownik) * / rocznie od każdego 79,00 PLN / 948,00 PLN 64,00 PLN / 768,00 PLN 56,00 PLN / 672,00 PLN *_opłata pobierana za każdego zgłoszonego pracownika Zamknięcie Rachunku: 1) zamknięcie bieżącego na wniosek klienta w terminie wcześniejszym niż 90 dni od daty jego otwarcia 2) zamknięcie bieżącego na wniosek klienta w terminie późniejszym niż 90 dni od daty jego otwarcia 9 RACHUNEK LOKACYJNY BIZ* W PLN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH PROWADZONYCH W RAMACH OFERTY KONT (obowiązuje niezależnie od daty zawarcia umowy) Rodzaj czynności/ usługi Otwarcie Rachunku: Tryb pobierania prowizji/ opłaty Wysokość prowizji/opłaty w PLN 1) otwarcie lokacyjnego Prowadzenie Rachunku: 1) prowadzenie lokacyjnego 2) złożenie, zmiana i odwołanie zlecenia stałego 3) wpłata gotówki w PLN w kasie Banku za każdą wpłatę 0,50% min. 15,00 PLN 4) wypłata z (dyspozycja złożona w Oddziale lub z wykorzystaniem zdalnych kanałów dostępu) a) dwie pierwsze wypłaty w każdym miesiącu kalendarzowym realizowane w formie przelewu wewnętrznego b) każda kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym realizowana w formie przelewu wewnętrznego, c) każda wypłata w miesiącu kalendarzowym realizowana w formie przelewu zewnętrznego, polecenia zapłaty, zlecenia stałego, oraz jednorazowego zlecenia stałego d) każda wypłata w miesiącu kalendarzowym realizowana w formie gotówkowa e) każda wypłata gotówki w PLN wymagająca uprzedniego zgłoszenia * dotyczy również umów Rachunku Lokacyjnego zawartych przed 9 czerwca 2014r. jednorazowa 1 15,00 PLN 0,20% min. 15,00 PLN 0,50% min. 25,00 PLN RACHUNKI ROZLICZENIOWE, RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH PROWADZONE W USD, EUR, GBP

4 Rodzaj czynności/ usługi Otwarcie Rachunku: Tryb pobierania prowizji/ opłaty Wysokość prowizji/opłaty w PLN 1) otwarcie bieżącego 2) otwarcie pomocniczego 3) otwarcie lokaty Prowadzenie Rachunku: 1) prowadzenie bieżącego 1 2) prowadzenie pomocniczego 1 3) prowadzenie lokaty terminowej RACHUNKI ROZLICZENIOWE, RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH ZAŁOŻONE PRZED r. Rodzaj czynności/ usługi Prowadzenie Rachunku: 1) prowadzenie bieżącego 1) obowiązuje Umowy Rachunku bieżącego zawarte do r. w tym wg Pakietu Biznes Partner oraz VIP Partner: - z dostępem do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - z dostępem do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej - bez dostępu do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - bez dostępu do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej wg pakietu*: PAKIET FM BIZNES: - z dostępem do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - z dostępem do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej - bez dostępu do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - bez dostępu do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej PAKIET FM OPTIMUM: - z dostępem do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - z dostępem do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej - bez dostępu do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - bez dostępu do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej PAKIET FM PRESTIGE: - z dostępem do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - z dostępem do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej - bez dostępu do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - bez dostępu do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej 2) prowadzenie bieżącego Konto na 5-tkę : - z dostępem do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - z dostępem do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej - bez dostępu do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - bez dostępu do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej Tryb pobierania prowizji/ opłaty Wysokość prowizji/ opłaty Rachunek Rachunek bieżący, bieżący, Rachunek Rachunek pomocniczy w pomocniczy w PLN USD, EUR, GBP 1) ,00 PLN 2 1 * w cenie pakietu zawarta jest opłata za prowadzenie jednego bieżącego w PLN. Pod pojęciem Karty debetowej rozumie się wydanie Karty debetowej do Rachunku bieżącego bez względu na jej aktywację. W przypadku rezygnacji z Karty debetowej warunek nie zostaje spełniony. 3) prowadzenie pomocniczego od każdego 1 4) prowadzenie lokaty terminowej od każdego 2) od każdego 5) opłata dodatkowa 2) pobierana w przypadku wpływów (z wyłączeniem przelewów dokonywanych pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez Bank, w tym także wpływów z -

5 tytułu uruchomienia kredytu) na Rachunek bieżący w miesiącu kalendarzowym w zależności od pakietu i : PAKIET FM BIZNES oraz Umowy Rachunku bieżącego zawarte do r. w tym wg Pakietu Biznes Partner oraz VIP Partner: do , od 3.000,01 PLN i powyżej PAKIET FM OPTIMUM: do , ,00 PLN od 3.000,01 PLN i powyżej PAKIET FM PRESTIGE: do ,00 PLN 1.000, od 3.000,01 PLN i powyżej,,konto na 5-tkę do , od 3.000,01 PLN i powyżej 7) opłata dodatkowa za prowadzenie bieżącego z Pakietami Medycznymi: Opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem I Indywidualnym do rocznie od każdego Kredytu 696,00 PLN 3) Opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem I Indywidualnym od każdego 58,00 PLN 4) Opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem I Rodzinnym od każdego 94,00 PLN 3) w pierwszym roku użytkowania bieżącego opłata jest niższa o kwotę 58,00 PLN i wynosi 638,00 PLN. Opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem I Indywidualnym do Kredytu pobierana jest,,z góry. 4) Dla posiadacza karty kredytowej Visa Business Gold dla Profesjonalisty opłata miesięczna za prowadzenie bieżącego z Wariantem I Indywidualnym wynosi 35,00PLN POZOSTAŁE OPŁATY STOSOWANE PRZY OBSŁUDZE RACHUNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ BANK (niezależnie od daty zawarcia umowy) Dostęp do Bankowości Telefonicznej Użytkowanie systemu Bankowości Internetowej od każdego Odblokowanie systemu Bankowości Telefonicznej Ponowne wydanie Hasła TelePIN Dostęp do Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej Użytkowanie systemu Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej od każdego Odblokowanie systemu Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej Ponowne wydanie Karty TAN (po utracie ważności Karty TAN) Ponowne wydanie Karty TAN na wniosek Użytkownika (w trakcie ważności aktualnej Karty TAN) 5,00 PLN Wysłanie hasła jednorazowego SMS za każdą wiadomość Wpłaty Wpłata gotówki w PLN w kasie Banku: 1) na rachunek bieżący lub pomocniczy prowadzony w Banku za każdą wpłatę 0,1% min. 3,00 PLN 2) w bilonie na rachunek bieżący lub pomocniczy prowadzony w Banku* za każdą wpłatę 1% min. 1 * prowizja pobierana w przypadku wpłaty w bilonie powyżej 50 sztuk monet 3) na rachunek lokaty terminowej za każdą wpłatę nie dotyczy Wpłata gotówki w PLN w kasie Banku, na rachunek prowadzony w innym banku: 1) realizowana poprzez system Elixir za każdą wpłatę 0,5% min. 5,00 PLN 2) realizowana poprzez system Sorbnet za każdą wpłatę 0,5% min. 2 Wpłata gotówki w PLN w kasie Banku na rachunek ZUS za każdą wpłatę 0,5% min. 5,00 PLN Wpłata gotówki w PLN w kasie Banku na rachunek US za każdą wpłatę 0,5% min. 7,00 PLN Wypłaty

6 Zamówienie gotówki w PLN za każde zamówienie* *Kwoty wypłat równe i większe należy zgłaszać z 2-dniowym wyprzedzeniem w Oddziale Banku. lub poprzez zdalne kanały obsługi Wypłata gotówki w PLN w kasie Banku: 1) z bieżącego 0,15% min. 4,00 PLN 2) z pomocniczego 0,15% min. 4,00 PLN 3) z lokaty terminowej za każdą wypłatę Wypłata gotówki w PLN wymagająca uprzedniego zgłoszenia bez wcześniejszego zgłoszenia (w przypadku możliwości jej wykonania) za każdą wypłatę 0,15% min. 4,00 PLN Nie podjęcie w uzgodnionym terminie kwoty zgłoszonej do wypłaty lub podjęcie kwoty niższej niż wskazana w zamówieniu Przelewy krajowe Wewnętrzne: Przelew wewnętrzny pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku: od każdej nie podjętej kwoty 1 1) wykonany w Oddziale Banku od każdego przelewu, 2) wykonany za pośrednictwem usługi COK poprzez: a) automatyczną bankowość telefoniczną (dotyczy przelewu zdefiniowanego) od każdego przelewu b) usługę operatorską od każdego przelewu 3) wykonany poprzez system Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej od każdego przelewu Przychodzące: Wychodzące: Przelew międzybankowy na rachunek prowadzony w innym banku, zrealizowany: 1) w Oddziale Banku: a) poprzez system Elixir od każdego przelewu 4,00 PLN b) poprzez system Sorbnet od każdego przelewu 2 2) za pośrednictwem usługi COK: a) poprzez automatyczną bankowość telefoniczną (dotyczy przelewu zdefiniowanego): - poprzez system Elixir od każdego przelewu - poprzez system Sorbnet(dostępne tylko dla kwot równych lub większych niż złotych) od każdego przelewu 2 b) poprzez usługę operatorską: - poprzez system Elixir od każdego przelewu 2,00 PLN - poprzez system Sorbnet od każdego przelewu 2 3) poprzez system Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej - poprzez system Elixir od każdego przelewu - poprzez system Sorbnet (dostępne tylko dla kwot równych lub większych niż złotych) od każdego przelewu 2 4) z Lokaty terminowej poprzez system Elixir od każdego przelewu Przelew do ZUS, US zrealizowany: 1) w Oddziale Banku od każdego przelewu 2) za pośrednictwem usługi COK: a) poprzez usługę operatorską od każdego przelewu b) poprzez automatyczną bankowość telefoniczną (dotyczy przelewu zdefiniowanego) od każdego przelewu 3) poprzez system Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej od każdego przelewu Reklamacja przelewu krajowego (opłaty nie pobiera się, o ile przyczyna reklamacji leży po stronie Banku) Realizacja przelewu krajowego wymagającego korekty lub odroczonego z powodu braku pokrycia Przelewy zagraniczne przychodzące z zagranicy lub z innego banku w kraju: od każdej reklamacji przelewu od każdej realizacji przelewu 5 prowizja za przelew + opłata dodatkowa 15,00 PLN na rachunek prowadzony w Banku wychodzące: Przelew pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi przez Bank

7 Realizacja polecenia wypłaty w walucie obcej do innego banku w kraju lub do banku zagranicznego w walucie obcej lub PLN (w tym przelewy wspólnotowe): Dyspozycje są realizowane w następujących terminach: 1) w tym samym dniu roboczym (D+0) dla przelewów złożonych w przed godziną graniczną 2) w następnym dniu roboczym lub za 2 dni robocze (D+1 lub D+2) dla przelewów złożonych po godzinie granicznej Informacje o godzinach granicznych i terminach realizacji dla poszczególnych walut zawarto w Komunikacie o godzinach granicznych dla zleceń płatniczych w obrocie krajowym i dewizowym w FM Bank PBP S.A. dostępnym na stronie internetowej Banku oraz w Oddziałach Banku. od każdego przelewu 0,20 % min. 2 max. 20 Uwaga: w przypadku gdy przelew zlecany jest w walucie innej niż waluta, Bank dokonuje przewalutowania Przelew Europejski SEPA od każdego przelewu 5,00 PLN Realizacja polecenia wypłaty odroczonego z powodu braku pokrycia lub błędów formalnych w zleceniu (NON STP) Anulowanie lub zmiana dyspozycji polecenia wypłaty (na zlecenie Klienta), jeśli przelew nie został zrealizowany Wystąpienie o anulowanie lub zmianę dyspozycji polecenia wypłaty za granicę na wniosek Klienta po jej realizacji przez Bank Reklamacja polecenia wypłaty (opłaty nie pobiera się, o ile przyczyna reklamacji leży po stronie Banku) Polecenie zapłaty Realizacja polecenia zapłaty na rachunek prowadzony w Banku Realizacja polecenia zapłaty na rachunek w innym banku od każdej realizacji przelewu od każdego anulowania lub zmiany przelewu od każdego anulowania lub zmiany przelewu od każdej reklamacji przelewu od każdego wykonanego polecenia od każdego wykonanego polecenia prowizja za przelew + opłata dodatkowa 30,00 PLN ew. koszty innych banków 5 + ew. koszty innych banków 1,00 PLN Odwołanie zgody bądź pojedynczego polecenia zapłaty 5,00 PLN/ * * usługa dostępna dla strony dłużnika. Opłata nie jest pobierana w przypadku wykonywania operacji poprzez system Bankowości Internetowej Zlecenia stałe Ustanowienie zlecenia stałego od każdego zlecenia Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w Banku Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku od każdego wykonanego zlecenia od każdego wykonanego zlecenia Modyfikacja kwoty/ terminu zlecenia stałego w Oddziale Banku od jednej modyfikacji 6,00 PLN Modyfikacja kwoty/ terminu zlecenia stałego za pośrednictwem usługi COK: 1) poprzez usługę operatorską od jednej modyfikacji 6,00 PLN 2) poprzez automatyczną bankowość telefoniczną od jednej modyfikacji 6,00 PLN Modyfikacja kwoty/ terminu zlecenia stałego poprzez system Bankowości Internetowej od jednej modyfikacji Odwołanie zlecenia stałego w Oddziale Banku od pojedynczego zlecenia 5,00 PLN Odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem usługi COK: 1) poprzez usługę operatorską 2) poprzez automatyczną bankowość telefoniczną Odwołanie zlecenia stałego poprzez system Bankowości Internetowej Realizacja zlecenia stałego w dopuszczalnych dniach zaległych Przelewy zdefiniowane w automatycznej usłudze telefonicznej od pojedynczego zlecenia od pojedynczego zlecenia od pojedynczego zlecenia od pojedynczego zlecenia 5,00 PLN 5,00 PLN 5,00 PLN Ustanowienie przelewu zdefiniowanego od każdego przelewu Modyfikacja przelewu zdefiniowanego od każdego przelewu Inne prowizje/ opłaty Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu) wysłany listem zwykłym Wyciąg dzienny wysyłany listem zwykłym* *opłata naliczana za każdy wyciąg i pobierana zbiorczo raz w miesiącu za każdy wyciąg za każdy wyciąg 1

8 Sporządzenie wyciągu skróconego na wniosek Klienta za każdy wyciąg 1 Wystawienie kolejnego potwierdzenia wykonania transakcji: 1) w formie papierowej odebrany w Oddziale Banku za każde potwierdzenie 1 2) wysłany listem zwykłym za każde potwierdzenie 15,00 PLN Powtórny wydruk wyciągu za każdą kopię 1 Zaświadczenie o prowadzeniu rozliczeniowego lub wysokości środków dostępnych na rozliczeniowym za każde zaświadczenie 2 Zaświadczenie o ustanowieniu blokady na /lokacie bankowej za każde zaświadczenie 5 Wydruk historii prowadzenia do 3 miesięcy wstecz za każdy wydruk 3 Wydruk historii prowadzenia powyżej 3 miesięcy wstecz za każdy wydruk 6 Inne niestandardowe zaświadczenie wystawione na życzenie Klienta za każde zaświadczenie 10 Opinia bankowa o Kliencie na życzenie Klienta Opinia bankowa o Kliencie na żądanie osoby trzeciej (tylko za zgodą Klienta) Niestandardowa opinia bankowa na życzenie Klienta lub na żądanie osoby trzeciej (tylko za zgodą Klienta) Ankieta dla zewnętrznych audytorów Klienta za każdą wystawioną opinię za każdą wystawioną opinię za każdą wystawioną opinię za każdą wystawioną ankietę Potwierdzenie zamknięcia rozliczeniowego za każde potwierdzenie 2 Opłata pobierana za przygotowanie monitu w przypadku niedostarczenia dokumentów określonych w Umowie Kredytowej lub Regulaminie Opłata za informację o odmowie wykonania dyspozycji z Rachunku Pozostałe Ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa do istniejącego rozliczeniowego Blokada, odwołanie blokady środków na rozliczeniowym na zlecenie Klienta za każdy monit za każdą przekazaną informację Jednorazowo od każdego za każdą blokadę środków 20 5,00 PLN 1 3 Opłata dodatkowa za wysyłkę listem poleconym na życzenie Klienta 1 Opłata dodatkowa za wysyłkę kurierską (przesyłka krajowa) Opłata dodatkowa za wysyłkę kurierską (przesyłka zagraniczna) Wymiana gotówki - wymiana banknotów i monet w PLN na inne nominały w PLN lub banknotów zniszczonych na obiegowe Inne czynności nie wymienione w Tabeli od przesyłki od przesyłki za każdą wymianę od każdej czynności ,00 PLN opłata ustalana indywidualnie + podatek VAT, o ile usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT KARTY DEBETOWE Rodzaj czynności/ usługi Opłaty podstawowe Wydanie Kart debetowych do bieżącego w PLN Wznowienie Kart debetowych do bieżącego w PLN Tryb pobierania prowizji/ opłaty opłata pobierana przy każdym wydaniu (karta wydawana na okres 3 lat) opłata pobierana przy każdym wznowieniu Wysokość prowizji/ opłaty Rachunek bieżący w PLN za 1 kartę wydaną do, każda kolejna karta 19,00 PLN 19,00 PLN Wydanie duplikatu Kart debetowych do bieżącego w PLN opłata jednorazowa 25,00 PLN Opłata za użytkowanie Karty debetowej Opłata dodatkowa za kartę debetową 1)2) opłata pobierana w trybie miesięcznym opłata pobierana warunkowo w trybie miesięcznym 5,00 PLN

9 1) opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia w danym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych z użyciem Karty debetowej na łączną kwotę minimum 20, 2) opłata nie jest pobierana w przypadku nowych Klientów, którzy podpisali umowę o prowadzenie bankowego w okresie od r r). Nowy Klient to przedsiębiorca, o którym mowa w 2 pkt 17 Regulaminu rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, który w okresie 6 miesięcy przed datą podpisania umowy o prowadzenie bankowego BIZnes konto active nie podsiadał w Banku aktywnej umowy o firmowy produkt bankowy. Transakcje Kartą debetową do bieżącego w PLN Wypłata gotówki w bankomacie sieci: 1) BZ WBK S.A. od każdej transakcji 2) innych na terenie kraju od każdej transakcji 0 PLN*\2,50 PLN 3) za granicą od każdej transakcji 0 PLN*\5,00 PLN *Z oferty promocyjnej można korzystać od r. do odwołania. Oferta promocyjna skierowana jest wyłącznie do nowych klientów, którzy w okresie promocji podpiszą umowę z Bankiem o prowadzenie bankowego w ramach oferty Konta Pomocna Dłoń, Konta Pomocna Dłoń Plus i Konta Pomocna Dłoń Max, BIZnes konta active i BIZnes konto max) Inne funkcje Karty debetowej Przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR* *Uwzględniana w kwocie transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami od każdej dyspozycji 3% Wydruk mini-wyciągu w bankomacie BZ WBK S.A. od każdej dyspozycji 2,50 PLN Zmiana PIN w bankomacie BZ WBK S.A. od każdej dyspozycji 5,00 PLN Ponowne przesłanie nr PIN - dyspozycja złożony w Oddziale Banku lub poprzez usługę COK od każdej dyspozycji 1 Sprawdzenie salda bieżącego w bankomacie BZ WBK od każdej dyspozycji 1,50 PLN KARTY KREDYTOWE Usługa Karta kredytowa Visa Business Silver dla Mikroprzedsiębiorcy Karta kredytowa Visa Business Gold dla Profesjonalisty Wydanie karty (opłata pobierana przy każdym wydaniu) lub 35,00 PLN 1) lub 4 2) Opłata miesięczna za prowadzenie karty lub 5,00 PLN 3) lub 7,00 PLN 4) Wydanie duplikatu karty lub nowej karty (w miejsce utraconej, zastrzeżonej, zniszczonej) Prowizje od transakcji: 25,00 PLN 25,00 PLN Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji Konsolidacja bez prowizji bez prowizji Przelew nie dotyczy 25,00 PLN Transakcje gotówkowe 3% min. 5,00 PLN 3% min. 5,00 PLN Przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR* *Uwzględniana w kwocie transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami 3% 3% Ponowne wydanie PIN 1 1 Zmiana PIN w bankomacie BZWBK 5,00 PLN 5,00 PLN Mini wyciąg w bankomacie BZWBK 2,50 PLN 2,50 PLN Sprawdzenie dostępnego salda w bankomacie BZWBK 1,50 PLN 1,50 PLN Wartość Progowa jednej transakcji bezgotówkowej pozwalająca na przeniesienie jej w Plan Ratalny min 40 min 40 Zmiana daty generowania wyciągu 15,00 PLN 15,00 PLN Ponowny wydruk wyciągu 1 1 Wydanie karty zastępczej za granicą równowartość 180,00 USD równowartość 180,00 USD Awaryjna wypłata gotówki za granicą równowartość 100,00 USD równowartość 100,00 USD Przekroczenie limitu kredytowego 45,00 PLN 45,00 PLN

10 Ubezpieczenie Bezpieczna Karta 0 zł 0 zł Ubezpieczenie Bezpieczny Rachunek opłata roczna 1,58% limitu kredytowego 1,58% limitu kredytowego 1) Opłata za wydanie karty nie jest pobierana za pierwszą kartę kredytową wydaną do Rachunku, gdy Posiadacz Rachunku Karty zawarł Umowę o prowadzenie Rachunków Bankowych w wariancie,,pomocna Dłoń Max/BIZnes konto max. W pozostałych przypadkach opłata za wydanie karty wynosi 35,00PLN 2) Opłata za wydanie karty nie jest pobierana za pierwszą kartę kredytową wydaną do Rachunku, gdy Posiadacz Rachunku Karty zawarł Umowę o prowadzenie Rachunków Bankowych w wariancie,,pomocna Dłoń Max/BIZnes konto max. W pozostałych przypadkach opłata za wydanie karty wynosi 40,00PLN 3) Opłata miesięczna za prowadzenie karty nie jest pobierana w przypadku rozliczenia w cyklu rozliczeniowym dowolnych transakcji na łączną kwotę 400,00 zł. W pozostałych przypadkach opłata miesięczna za prowadzenie karty wynosi 5,00 PLN. Pierwsza opłata miesięczna za powadzenie karty pobierana jest po upływie pierwszego pełnego cyklu rozliczeniowego. 4) Opłata miesięczna za prowadzenie karty nie jest pobierana w przypadku rozliczenia w cyklu rozliczeniowym dowolnych transakcji na łączną kwotę 400,00 zł. W pozostałych przypadkach opłata miesięczna za prowadzenie karty wynosi 7,00 PLN. Pierwsza opłata miesięczna za powadzenie karty pobierana jest po upływie pierwszego pełnego cyklu rozliczeniowego. KARTY KREDYTOWE WYDANE PRZED r. Usługa Visa Business Silver Visa Business Gold/ Visa Business Gold dla Profesjonalisty Visa Business Exclusive Wydanie karty 19,00 PLN 29,00 PLN 59,00 PLN Opłata roczna za prowadzenie karty 19,00 PLN* 59,00 PLN* 30* Wydanie duplikatu karty lub nowej karty (w miejsce utraconej, zastrzeżonej, zniszczonej) Prowizje od transakcji: 25,00 PLN 25,00 PLN 25,00 PLN Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji bez prowizji Konsolidacja bez prowizji bez prowizji bez prowizji Transakcje gotówkowe 3% min. 5,00 PLN 3% min. 5,00 PLN 3% min. 5,00 PLN Ponowne wydanie PIN Zmiana PIN w bankomacie BZWBK 5,00 PLN 5,00 PLN 5,00 PLN Mini wyciąg w bankomacie BZWBK 2,50 PLN 2,50 PLN 2,50 PLN Sprawdzenie dostępnego salda w bankomacie BZWBK 1,50 PLN 1,50 PLN 1,50 PLN Wartość Progowa jednej transakcji bezgotówkowej pozwalająca na przeniesienie jej w Plan Ratalny min 40 min 40 min 40 Zmiana daty generowania wyciągu 15,00 PLN 15,00 PLN 15,00 PLN Ponowny wydruk wyciągu Wydanie karty zastępczej za granicą równowartość 180,00 USD równowartość 180,00 USD równowartość 180,00 USD Awaryjna wypłata gotówki za granicą równowartość 100,00 USD równowartość 100,00 USD równowartość 100,00 USD Przekroczenie limitu kredytowego 45,00 PLN 45,00 PLN 45,00 PLN Opłata miesięczna za pakiet Bezpieczna Firma 5 PLN 0 PLN 0 PLN Opłata miesięczna za pakiet Bezpieczna Firma Plus 10 PLN 7 PLN/ 0 PLN 0 PLN * pierwsza opłata roczna za prowadzenie karty jest zwracana pod warunkiem wykonania minimum 1 dowolnej transakcji kartą, z wyłączeniem Konsolidacji. GWARANCJE BANKOWE Gwarancje własne Opłata przygotowawcza Wystawienie gwarancji własnej Wystawienie gwarancji na podstawie kontrgwarancji otrzymanej z innego banku 50 1% za każdy rozpoczęty okres trzymiesięczny min. 60 według indywidualnych ustaleń

11 Wypłata z gwarancji udzielonej przez Bank Podwyższenie kwoty gwarancji Przedłużenie terminu ważności gwarancji (prowizji nie pobiera się, jeśli przedłużenie okresu mieści się w terminie, za który już pobrano prowizję) Opłata za obsługę cesji praw z gwarancji Wystawienie duplikatu gwarancji Opłata za wyksięgowanie przed upływem terminu ważności Prowizja za zmianę (inna niż wydłużenie okresu ważności lub podwyższenie kwoty) Gwarancje obce Awizacja gwarancji Awizacja zmiany gwarancji obcej Pośrednictwo w przekazywaniu roszczeń do innych gwarantów Potwierdzenie podpisów innego banku 0,2% wartości gwarancji (min. 20 max. 100) 1% za każdy rozpoczęty okres trzymiesięczny min. 60 1% za każdy rozpoczęty okres trzymiesięczny min KREDYTY w PLN Kredyt gotówkowy Opłata za rozpatrzenie wniosku Prowizja za udzielenie Szybki BIZnes Kredyt 5,0% Opłata za prowadzenie kredytowego Szybki BIZnes Kredyt Prowizja za udzielenie BIZnes Kredyt Opłata za prowadzenie kredytowego BIZnes Kredyt Prowizja za udzielenie Kredyt BIZ Ekspresowy Opłata za prowadzenie kredytowego Kredyt BIZ Ekspresowy Prowizja za udzielenie Kredytu BIZefekt Opłata za prowadzenie kredytowego Kredytu BIZefekt Prowizja za udzielenie Kredyt BIZ dla Freelancerów Prowizja za udzielenie Kredyt BIZ Profesja Premium/ Kredyt BIZ Profesja / Kredyt BIZ Profesja Start Up/ Kredyt BIZ Profesja Premium Plus Opłata za prowadzenie kredytowego Kredyt BIZ Profesja Premium / Kredyt BIZ Profesja / Kredyt BIZ Profesja Premium Plus Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu* Promesa kredytu do PLN: 100 PLN powyżej PLN: 150 PLN 7,0% min. 400 PLN do PLN: 50 PLN powyżej PLN: 100 PLN 7,0 % min. 300 PLN do PLN: 20 PLN powyżej PLN do PLN: 50 PLN powyżej PLN: 100 PLN 7,0 % min. 300 PLN 5 5,0 % min. 400 PLN 1,99 % do PLN: 100 PLN powyżej PLN: 150 PLN 5,0% min. 200 PLN (spłata w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy) 3,0% min. 200 PLN (spłata w okresie powyżej 24 miesięcy od daty zawarcia umowy) 0,5% min. 20 *- prowizja nie jest pobierana w przypadku konsolidowania zadłużenia w BIZ Banku.

12 Limity w bieżącym Opłata za rozpatrzenie wniosku 0,00% Prowizja za udzielenie: BIZ Limit na Dobry Początek Współpracy BIZ Limit dla Firm ze stażem BIZ Limit dla Profesjonalistów 4,00 % 4,50 % 2,00 % Prowizja za odnowienie: BIZ Limit na Dobry Początek Współpracy BIZ Limit dla Firm ze stażem BIZ Limit dla Profesjonalistów 2,00% 2,00% 2,00% Prowizja za gotowość ( od niewykorzystanej kwoty Limitu): BIZ Limit na Dobry Początek Współpracy BIZ Limit dla Firm ze stażem BIZ Limit dla Profesjonalistów 0,20% 0,15% 0,20% Prowizja za podwyższenie kwoty limitu (od podwyższonej kwoty Limitu): BIZ Limit na Dobry Początek Współpracy BIZ Limit dla Firm ze stażem BIZ Limit dla Profesjonalistów 2,00% 2,00% 2,00% Kredyt BIZ Odnawialny dla beneficjentów kredytów zabezpieczonych poręczeniem JEREMIE / gwarancją EIF Opłata za rozpatrzenie wniosku Prowizja za udzielenie Ustalana indywidualnie Prowizja za odnowienie 2,50 % Prowizja za podwyższenie kwoty limitu (od podwyższonej kwoty Limitu) 2,00 % Prowizja za gotowość (od niewykorzystanej kwoty kredytu) 0 % Kredyt BIZ Celowy Opłata za rozpatrzenie wniosku opłata jednorazowa Prowizja za udzielenie opłata jednorazowa od 4,00% do 5,00 % Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu Promesa kredytu 2,00% min. 200 PLN 0,5% min. 20 BIZ Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipoteką Opłata za rozpatrzenie wniosku Opłata za prowadzenie kredytowego BIZ kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipoteką - dla przedsiębiorców - dla Profesjonalistów Prowizja przygotowawcza: - dla przedsiębiorców - dla Profesjonalistów : 50 PLN 30 PLN opłata jednorazowa 5,00% 4,00%

13 Prowizja za wcześniejszą spłatę BIZ kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipoteką 2,00% min. 250 PLN Inkaso czeków Inkaso czeków Zwrot czeku nieopłaconego opłata jednorazowa 1,0 % min. 2 max. 300,00 PLN opłata jednorazowa 25,00 PLN + koszty innych banków KREDYTY w PLN udzielone na podstawie wniosków złożonych do 2 czerwca 2014r Limit w bieżącym Prowizja za udzielenie Limitu od 3% do 5% Prowizja za odnowienie Limitu Prowizja za gotowość (od niewykorzystanej kwoty Limitu) Prowizja za podwyższenie (od kwoty podwyższenia) Kredyt odnawialny Prowizja za udzielenie FM KREDYTU ODNAWIALNEGO/ za podwyższenie (od kwoty podwyższenia) 2,00 % minimum 200 PLN 1) 0,50 % od niewykorzystanej kwoty (dotyczy Limitu nie powiązanego z kredytem gotówkowym do PLN) 2) w pozostałych przypadkach - BRAK 2 % podwyższanej kwoty, minimum 200 PLN 5% Prowizja za odnowienie FM KREDYTU ODNAWIALNEGO 2,50 % Prowizja za gotowość (od niewykorzystanej kwoty kredytu)* * nie dotyczy beneficjentów kredytów zabezpieczonych poręczeniem JEREMIE / gwarancją EIF 0,2% od niewykorzystanej kwoty kredytu KREDYTY w PLN udzielone na podstawie umów zawartych do 6 czerwca 2014r. Kredyt gotówkowy Opłata za prowadzenie kredytowego FM SZYBKI BIZNES KREDYT Opłata za prowadzenie kredytowego FM BIZNES KREDYT Opłata za prowadzenie kredytowego FM KREDYT EKSPRESOWY Opłata za prowadzenie kredytowego FM KREDYT PROFESJA PREMIUM / FM KREDYT PROFESJA/FM PROFESJA PREMIUM PLUS Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu* Promesa kredytu do PLN: 100 PLN powyżej PLN: 150 PLN do PLN: 50 PLN powyżej PLN: 100 PLN do PLN: 20 PLN powyżej PLN do PLN: 50 PLN powyżej PLN: 100 PLN do PLN: 100 PLN powyżej PLN: 150 PLN 5,0% min. 200 PLN (spłata w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy); 3,0% min. 200 PLN (spłata w okresie powyżej 24 miesięcy od daty zawarcia umowy); 0,5% min. 20 *- prowizja nie jest pobierana w przypadku konsolidowania zadłużenia w BIZ Banku Pozostałe opłaty stosowane przy obsłudze kredytów udzielonych przez Bank (niezależnie od daty zawarcia umowy) Opłata za zaświadczenie o saldzie kredytu Opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu 10 5

14 Inne niestandardowe zaświadczenie wystawione na życzenie Klienta Opłata za duplikat harmonogramu spłat Opłata za zmianę harmonogramu spłat Opłata za przygotowanie pierwszego monitu Opłata za przygotowanie kolejnego monitu Opłata za czynności windykacyjne Opłata za dochodzenie należności w trybie zajęcia komorniczego Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za restrukturyzację kredytu ,0% min. 20 max ,0 % min. 20 Pakiet Flexi Pakiet Flexi 2 letni jednorazowa 100 Pakiet Flexi 3 letni jednorazowa 150 Pakiet Flexi 4 letni jednorazowa 200 Pakiet Flexi 5 letni jednorazowa 250 Pakiet Flexi 6 letni jednorazowa 300

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego oferta kredytowa (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 r.)

Tabela Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego oferta kredytowa (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 r.) Tabela Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego oferta kredytowa (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 r.) Postanowienia ogólne 1. Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego oferta kredytowa (obowiązuje od dnia 19 stycznia 2017 r.)

Tabela Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego oferta kredytowa (obowiązuje od dnia 19 stycznia 2017 r.) Tabela Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego oferta kredytowa (obowiązuje od dnia 19 stycznia 2017 r.) Postanowienia ogólne 1. Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 kwietnia 2015 r. obowiązuje od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku Prowizje i Opłaty dla rachunków Klientów indywidualnych EU Otwarcie i prowadzenie 0 PLN 0 EUR 0 0 - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym za

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje:

Niniejszy dokument obejmuje: Niniejszy dokument obejmuje: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych obowiązująca: 1) Klientów, którzy podpisali Umowę od dnia 29 czerwca 2012r. od momentu zawarcia Umowy,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. (dla pakietów kont wycofanych z oferty) Pakiet konta I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 1. w przypadku

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 14 kwietnia 2017 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i prowizji t-mobile UsłUgi bankowe dla przedsiębiorców

Tabela Opłat i prowizji t-mobile UsłUgi bankowe dla przedsiębiorców Tabela Opłat i prowizji t-mobile UsłUgi bankowe dla przedsiębiorców Postanowienia ogólne 1) Tabela Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Przedsiębiorców, zwana dalej Tabelą Opłat i Prowizji ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2015 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2015 r. obowiązuje od 1 lipca 2015

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY 1. Opłata za 1) miesięcznie 16) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) / 12 zł 0 zł 2. Otwarcie u 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Likwidacja u 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3.2 powyżej

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe VIP do dnia 23.10.2012r. 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) A VISTA dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł VIP 10 zł - dla osoby małoletniej 1 zł - dla pozostałych osób Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto Internet Operator WAP IVR*

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 1 z 10 SPIS

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo