Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym PLN, podlegający nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego; BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 2. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A., zwany dalej BIZ Bankiem lub Bankiem może wykonać inne czynności niż wymienione w Tabeli Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwanej dalej Tabelą Opłat i Prowizji, jednak zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub opłaty bankowej. 3. Za czynności bankowe oraz wykonywanie przez Bank innych czynności na podstawie odrębnych umów z Klientem mogą być pobierane inne prowizje/opłaty niż określone w Tabeli Opłat i Prowizji, na zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w tych umowach. 4. Bank ustala prowizje i opłaty za zlecone usługi w złotych. Bank pobiera należne prowizje i opłaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych, a w przypadku rachunków prowadzonych w walucie obcej po przeliczeniu na walutę wg. kursu kupna dewiz obowiązującego w BIZ Bank. 5. W przypadku przelewów niewspólnotowych należne prowizje i opłaty pobiera się od zleceniodawcy, chyba że strony uzgodnią inaczej. Prowizje i opłaty nie zapłacone przez drugą stronę w ciągu trzech miesięcy, obciążają zleceniodawcę operacji bankowej. 6. Zlecenia Klienta dotyczące wpłaty/wypłaty płatności krajowej lub płatności zagranicznej powinny być składane na formularzach standardowych zgodnych z Polską Normą nr PN-F ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny lub formularzach Banku i są realizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym. 8. Wszystkie prowizje i opłaty określone w Tabeli Opłat i Prowizji pobierane są bezpośrednio przy wykonywaniu danej usługi, za wyjątkiem stałych opłat miesięcznych oraz opłat miesięcznych pobieranych w trybie warunkowym po spełnieniu warunków określonych w Tabeli. W przypadku Rachunków założonych po 15 dniu miesiąca, stałe opłaty miesięczne oraz opłaty miesięczne pobierane w trybie warunkowym pobierane są począwszy od kolejnego pełnego miesiąca kalendarzowego. Brak środków na pokrycie prowizji bądź opłaty należnej za wykonanie danej usługi może skutkować odmową realizacji usługi. 9. W przypadku zleceń zawierających braki lub błędy, konsekwencje opóźnień i zmiany kursu walut obciążają Klienta. 10. W przypadku anulowania transakcji z winy Klienta, pobrana prowizja/ opłata za wykonanie usługi nie jest zwracana. 11. Przelewy wystawione na kwoty równe lub większe niż PLN są realizowane przez system SORBNET, z wyjątkiem płatności kierowanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Urzędów Skarbowych (US), które niezależnie od kwoty są rozliczane przez system ELIXIR. 12. Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży, przyjmowania wpłat na rachunki i dokonywania wypłat waluty wymienialnej oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie. 13. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, 2) zmiany zakresu lub formy wykonania danej czynności, 3) zmiany stawek prowizji i opłat za czynności bankowe i niebankowe stosowanych przez banki konkurencyjne, 4) zmiany cen usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i niebankowych, 5) zmiany cen energii, taryf telekomunikacyjnych, pocztowych, rozliczeń międzybankowych oraz innych czynników wpływających na poziom kosztów stałych Banku, 6) zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, określonego przez GUS, 7) zmiany kursu walut NBP, 8) inne ekonomicznie uzasadnione przyczyny. Okoliczności, o których mowa powyżej, przyjęte jako podstawa do zmiany Tabeli Opłat i Prowizji, dla poszczególnych rodzajów produktów określają szczegółowo umowy/regulaminy tych produktów. 14. Zastosowany w tabelach znak X oznacza, że dana czynność/operacja nie jest realizowana w ramach danego produktu/ lub go nie dotyczy. 15. Przez Bankowość Internetową należy rozumieć system udostępniony Klientowi na podstawie stosownego Regulaminu korzystania ze zdalnych kanałów obsługi w BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw. Bankowość Mobilna jest udostępniana wyłącznie użytkownikom systemu BIZ Online. Funkcjonalności dostępne w Bankowości Internetowej oraz Bankowości Mobilnej są określone w Regulaminu korzystania ze zdalnych kanałów obsługi w BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw. 16. Wymienione w Tabeli Opłat i Prowizji prowizje i opłaty stanowią stawki standardowe dla wszystkich przedsiębiorców korzystających z produktów bankowych. 17. Tabela dostępna jest w Jednostkach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: www. bizbank.pl.

2 RACHUNKI ROZLICZENIOWE, RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH PROWADZONE W PLN Rodzaj czynności/ usługi Otwarcie Rachunku: Tryb pobierania prowizji/ opłaty Wysokość prowizji/opłaty w PLN 1) otwarcie bieżącego 2) otwarcie pomocniczego 3) otwarcie lokaty terminowej Prowadzenie Rachunku: 1) prowadzenie bieżącego a) w ramach oferty BIZnes konto active 1)2)3) b) w ramach oferty BIZnes konto max 1) 3 2) prowadzenie pomocniczego 1 3) prowadzenie lokaty terminowej 1) opłata za prowadzenie dla firm, które minimum raz w miesiącu realizują przelew do US lub do ZUS oraz utrzymują średnie saldo na w wysokości zł. W przypadku braku realizacji warunków koszt prowadzenia zostanie podwyższony o 20 zł. 2) Opłata dodatkowa w przypadku braku realizacji warunków określonych w punkcie 1 obowiązuje po pełnych 3 miesiącach kalendarzowych następujących po miesiącu w którym została podpisana umowa o prowadzenie. 3) Opłata określona w przypisie nr.1) nie będzie naliczana nowym Klientom, którzy w okresie r r podpiszą umowę o prowadzenie rachunków bankowych BIZnes konto active. Nowy Klient to przedsiębiorca, o którym mowa w 2 pkt 17 Regulaminu rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, który w okresie 6 miesięcy przed datą podpisania umowy o prowadzenie bankowego BIZnes konto active nie podsiadał w Banku aktywnej umowy o firmowy produkt bankowy. 4) opłata za zmianę oferty Konta: BIZnes konto max na BIZnes konto active 10 5) opłata dodatkowa za prowadzenie bieżącego z Pakietami Medycznymi z dostępem do pełnej sieci placówek Lux Med Sp. Z o.o a) dodatkowa opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem Indywidualnym b) dodatkowa opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem Rodzinnym c) dodatkowa opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem Pracowniczym (1 Pracownik) * *_opłata pobierana za każdego zgłoszonego pracownika Zamknięcie Rachunku: 1) zamknięcie bieżącego na wniosek klienta w terminie wcześniejszym niż 90 dni od daty jego otwarcia 2) zamknięcie bieżącego na wniosek klienta w terminie późniejszym niż 90 dni od daty jego otwarcia / rocznie od każdego / rocznie od każdego / rocznie od każdego BIZnes konto active 79,00 PLN / 948,00 PLN 129,00 PLN / 1548,00 PLN 79,00 PLN / 948,00 PLN RACHUNKI ROZLICZENIOWE, RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH PROWADZONE W PLN - ZAŁOŻONE PRZED R. 9 BIZnes konto max 56,00 PLN / 672,00 PLN 91,00 PLN / 1092,00 PLN 56,00 PLN / 672,00 PLN Rodzaj czynności/ usługi Otwarcie Rachunku: Tryb pobierania prowizji/ opłaty Wysokość prowizji/opłaty w PLN 1) otwarcie bieżącego 2) otwarcie pomocniczego 3) otwarcie lokaty terminowej Prowadzenie Rachunku: 1) prowadzenie bieżącego

3 c) w ramach oferty Konta Pomocna Dłoń 1)2) d) w ramach oferty Konta Pomocna Dłoń Plus 1) 2 e) w ramach oferty Konta Pomocna Dłoń Max 1) 3 2) prowadzenie pomocniczego 1 3) prowadzenie lokaty terminowej 1) opłata za prowadzenie dla firm, które minimum raz w miesiącu realizują przelew do US lub do ZUS oraz utrzymują średnie saldo na w wysokości zł. W przypadku braku realizacji warunków koszt prowadzenia zostanie podwyższony o 20 zł. 2) Opłata dodatkowa w przypadku braku realizacji warunków określonych w punkcie 1 obowiązuje po pełnych 3 miesiącach kalendarzowych następujących po miesiącu w którym została podpisana umowa o prowadzenie. 4) opłata za zmianę oferty Konta: a) Pomocna Dłoń Max na BIZnes konto active 10 b) Pomocna Dłoń Plus na BIZnes konto active 10 5) opłata dodatkowa za prowadzenie bieżącego z Pakietami Medycznymi z dostępem do pełnej sieci placówek Lux Med Sp. Z o.o Pomocna Dłoń Pomocna Dłoń Plus a) dodatkowa opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem Indywidualnym / rocznie od każdego 79,00 PLN / 948,00 PLN 64,00 PLN / 768,00 PLN Pomocna Dłoń Max 56,00 PLN / 672,00 PLN b) dodatkowa opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem Rodzinnym / rocznie od każdego 129,00 PLN / 1548,00 PLN 104,00 PLN / 1248,00 PLN 91,00 PLN / 1092,00 PLN c) dodatkowa opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem Pracowniczym (1 Pracownik) * / rocznie od każdego 79,00 PLN / 948,00 PLN 64,00 PLN / 768,00 PLN 56,00 PLN / 672,00 PLN *_opłata pobierana za każdego zgłoszonego pracownika Zamknięcie Rachunku: 1) zamknięcie bieżącego na wniosek klienta w terminie wcześniejszym niż 90 dni od daty jego otwarcia 2) zamknięcie bieżącego na wniosek klienta w terminie późniejszym niż 90 dni od daty jego otwarcia 9 RACHUNEK LOKACYJNY BIZ* W PLN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH PROWADZONYCH W RAMACH OFERTY KONT (obowiązuje niezależnie od daty zawarcia umowy) Rodzaj czynności/ usługi Otwarcie Rachunku: Tryb pobierania prowizji/ opłaty Wysokość prowizji/opłaty w PLN 1) otwarcie lokacyjnego Prowadzenie Rachunku: 1) prowadzenie lokacyjnego 2) złożenie, zmiana i odwołanie zlecenia stałego 3) wpłata gotówki w PLN w kasie Banku za każdą wpłatę 0,50% min. 15,00 PLN 4) wypłata z (dyspozycja złożona w Oddziale lub z wykorzystaniem zdalnych kanałów dostępu) a) dwie pierwsze wypłaty w każdym miesiącu kalendarzowym realizowane w formie przelewu wewnętrznego b) każda kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym realizowana w formie przelewu wewnętrznego, c) każda wypłata w miesiącu kalendarzowym realizowana w formie przelewu zewnętrznego, polecenia zapłaty, zlecenia stałego, oraz jednorazowego zlecenia stałego d) każda wypłata w miesiącu kalendarzowym realizowana w formie gotówkowa e) każda wypłata gotówki w PLN wymagająca uprzedniego zgłoszenia * dotyczy również umów Rachunku Lokacyjnego zawartych przed 9 czerwca 2014r. jednorazowa 1 15,00 PLN 0,20% min. 15,00 PLN 0,50% min. 25,00 PLN RACHUNKI ROZLICZENIOWE, RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH PROWADZONE W USD, EUR, GBP

4 Rodzaj czynności/ usługi Otwarcie Rachunku: Tryb pobierania prowizji/ opłaty Wysokość prowizji/opłaty w PLN 1) otwarcie bieżącego 2) otwarcie pomocniczego 3) otwarcie lokaty Prowadzenie Rachunku: 1) prowadzenie bieżącego 1 2) prowadzenie pomocniczego 1 3) prowadzenie lokaty terminowej RACHUNKI ROZLICZENIOWE, RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH ZAŁOŻONE PRZED r. Rodzaj czynności/ usługi Prowadzenie Rachunku: 1) prowadzenie bieżącego 1) obowiązuje Umowy Rachunku bieżącego zawarte do r. w tym wg Pakietu Biznes Partner oraz VIP Partner: - z dostępem do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - z dostępem do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej - bez dostępu do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - bez dostępu do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej wg pakietu*: PAKIET FM BIZNES: - z dostępem do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - z dostępem do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej - bez dostępu do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - bez dostępu do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej PAKIET FM OPTIMUM: - z dostępem do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - z dostępem do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej - bez dostępu do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - bez dostępu do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej PAKIET FM PRESTIGE: - z dostępem do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - z dostępem do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej - bez dostępu do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - bez dostępu do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej 2) prowadzenie bieżącego Konto na 5-tkę : - z dostępem do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - z dostępem do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej - bez dostępu do Bankowości Internetowej i z Kartą debetową - bez dostępu do Bankowości Internetowej i bez Karty debetowej Tryb pobierania prowizji/ opłaty Wysokość prowizji/ opłaty Rachunek Rachunek bieżący, bieżący, Rachunek Rachunek pomocniczy w pomocniczy w PLN USD, EUR, GBP 1) ,00 PLN 2 1 * w cenie pakietu zawarta jest opłata za prowadzenie jednego bieżącego w PLN. Pod pojęciem Karty debetowej rozumie się wydanie Karty debetowej do Rachunku bieżącego bez względu na jej aktywację. W przypadku rezygnacji z Karty debetowej warunek nie zostaje spełniony. 3) prowadzenie pomocniczego od każdego 1 4) prowadzenie lokaty terminowej od każdego 2) od każdego 5) opłata dodatkowa 2) pobierana w przypadku wpływów (z wyłączeniem przelewów dokonywanych pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez Bank, w tym także wpływów z -

5 tytułu uruchomienia kredytu) na Rachunek bieżący w miesiącu kalendarzowym w zależności od pakietu i : PAKIET FM BIZNES oraz Umowy Rachunku bieżącego zawarte do r. w tym wg Pakietu Biznes Partner oraz VIP Partner: do , od 3.000,01 PLN i powyżej PAKIET FM OPTIMUM: do , ,00 PLN od 3.000,01 PLN i powyżej PAKIET FM PRESTIGE: do ,00 PLN 1.000, od 3.000,01 PLN i powyżej,,konto na 5-tkę do , od 3.000,01 PLN i powyżej 7) opłata dodatkowa za prowadzenie bieżącego z Pakietami Medycznymi: Opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem I Indywidualnym do rocznie od każdego Kredytu 696,00 PLN 3) Opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem I Indywidualnym od każdego 58,00 PLN 4) Opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem I Rodzinnym od każdego 94,00 PLN 3) w pierwszym roku użytkowania bieżącego opłata jest niższa o kwotę 58,00 PLN i wynosi 638,00 PLN. Opłata za prowadzenie bieżącego z Wariantem I Indywidualnym do Kredytu pobierana jest,,z góry. 4) Dla posiadacza karty kredytowej Visa Business Gold dla Profesjonalisty opłata miesięczna za prowadzenie bieżącego z Wariantem I Indywidualnym wynosi 35,00PLN POZOSTAŁE OPŁATY STOSOWANE PRZY OBSŁUDZE RACHUNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ BANK (niezależnie od daty zawarcia umowy) Dostęp do Bankowości Telefonicznej Użytkowanie systemu Bankowości Internetowej od każdego Odblokowanie systemu Bankowości Telefonicznej Ponowne wydanie Hasła TelePIN Dostęp do Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej Użytkowanie systemu Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej od każdego Odblokowanie systemu Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej Ponowne wydanie Karty TAN (po utracie ważności Karty TAN) Ponowne wydanie Karty TAN na wniosek Użytkownika (w trakcie ważności aktualnej Karty TAN) 5,00 PLN Wysłanie hasła jednorazowego SMS za każdą wiadomość Wpłaty Wpłata gotówki w PLN w kasie Banku: 1) na rachunek bieżący lub pomocniczy prowadzony w Banku za każdą wpłatę 0,1% min. 3,00 PLN 2) w bilonie na rachunek bieżący lub pomocniczy prowadzony w Banku* za każdą wpłatę 1% min. 1 * prowizja pobierana w przypadku wpłaty w bilonie powyżej 50 sztuk monet 3) na rachunek lokaty terminowej za każdą wpłatę nie dotyczy Wpłata gotówki w PLN w kasie Banku, na rachunek prowadzony w innym banku: 1) realizowana poprzez system Elixir za każdą wpłatę 0,5% min. 5,00 PLN 2) realizowana poprzez system Sorbnet za każdą wpłatę 0,5% min. 2 Wpłata gotówki w PLN w kasie Banku na rachunek ZUS za każdą wpłatę 0,5% min. 5,00 PLN Wpłata gotówki w PLN w kasie Banku na rachunek US za każdą wpłatę 0,5% min. 7,00 PLN Wypłaty

6 Zamówienie gotówki w PLN za każde zamówienie* *Kwoty wypłat równe i większe należy zgłaszać z 2-dniowym wyprzedzeniem w Oddziale Banku. lub poprzez zdalne kanały obsługi Wypłata gotówki w PLN w kasie Banku: 1) z bieżącego 0,15% min. 4,00 PLN 2) z pomocniczego 0,15% min. 4,00 PLN 3) z lokaty terminowej za każdą wypłatę Wypłata gotówki w PLN wymagająca uprzedniego zgłoszenia bez wcześniejszego zgłoszenia (w przypadku możliwości jej wykonania) za każdą wypłatę 0,15% min. 4,00 PLN Nie podjęcie w uzgodnionym terminie kwoty zgłoszonej do wypłaty lub podjęcie kwoty niższej niż wskazana w zamówieniu Przelewy krajowe Wewnętrzne: Przelew wewnętrzny pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku: od każdej nie podjętej kwoty 1 1) wykonany w Oddziale Banku od każdego przelewu, 2) wykonany za pośrednictwem usługi COK poprzez: a) automatyczną bankowość telefoniczną (dotyczy przelewu zdefiniowanego) od każdego przelewu b) usługę operatorską od każdego przelewu 3) wykonany poprzez system Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej od każdego przelewu Przychodzące: Wychodzące: Przelew międzybankowy na rachunek prowadzony w innym banku, zrealizowany: 1) w Oddziale Banku: a) poprzez system Elixir od każdego przelewu 4,00 PLN b) poprzez system Sorbnet od każdego przelewu 2 2) za pośrednictwem usługi COK: a) poprzez automatyczną bankowość telefoniczną (dotyczy przelewu zdefiniowanego): - poprzez system Elixir od każdego przelewu - poprzez system Sorbnet(dostępne tylko dla kwot równych lub większych niż złotych) od każdego przelewu 2 b) poprzez usługę operatorską: - poprzez system Elixir od każdego przelewu 2,00 PLN - poprzez system Sorbnet od każdego przelewu 2 3) poprzez system Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej - poprzez system Elixir od każdego przelewu - poprzez system Sorbnet (dostępne tylko dla kwot równych lub większych niż złotych) od każdego przelewu 2 4) z Lokaty terminowej poprzez system Elixir od każdego przelewu Przelew do ZUS, US zrealizowany: 1) w Oddziale Banku od każdego przelewu 2) za pośrednictwem usługi COK: a) poprzez usługę operatorską od każdego przelewu b) poprzez automatyczną bankowość telefoniczną (dotyczy przelewu zdefiniowanego) od każdego przelewu 3) poprzez system Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej od każdego przelewu Reklamacja przelewu krajowego (opłaty nie pobiera się, o ile przyczyna reklamacji leży po stronie Banku) Realizacja przelewu krajowego wymagającego korekty lub odroczonego z powodu braku pokrycia Przelewy zagraniczne przychodzące z zagranicy lub z innego banku w kraju: od każdej reklamacji przelewu od każdej realizacji przelewu 5 prowizja za przelew + opłata dodatkowa 15,00 PLN na rachunek prowadzony w Banku wychodzące: Przelew pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi przez Bank

7 Realizacja polecenia wypłaty w walucie obcej do innego banku w kraju lub do banku zagranicznego w walucie obcej lub PLN (w tym przelewy wspólnotowe): Dyspozycje są realizowane w następujących terminach: 1) w tym samym dniu roboczym (D+0) dla przelewów złożonych w przed godziną graniczną 2) w następnym dniu roboczym lub za 2 dni robocze (D+1 lub D+2) dla przelewów złożonych po godzinie granicznej Informacje o godzinach granicznych i terminach realizacji dla poszczególnych walut zawarto w Komunikacie o godzinach granicznych dla zleceń płatniczych w obrocie krajowym i dewizowym w FM Bank PBP S.A. dostępnym na stronie internetowej Banku oraz w Oddziałach Banku. od każdego przelewu 0,20 % min. 2 max. 20 Uwaga: w przypadku gdy przelew zlecany jest w walucie innej niż waluta, Bank dokonuje przewalutowania Przelew Europejski SEPA od każdego przelewu 5,00 PLN Realizacja polecenia wypłaty odroczonego z powodu braku pokrycia lub błędów formalnych w zleceniu (NON STP) Anulowanie lub zmiana dyspozycji polecenia wypłaty (na zlecenie Klienta), jeśli przelew nie został zrealizowany Wystąpienie o anulowanie lub zmianę dyspozycji polecenia wypłaty za granicę na wniosek Klienta po jej realizacji przez Bank Reklamacja polecenia wypłaty (opłaty nie pobiera się, o ile przyczyna reklamacji leży po stronie Banku) Polecenie zapłaty Realizacja polecenia zapłaty na rachunek prowadzony w Banku Realizacja polecenia zapłaty na rachunek w innym banku od każdej realizacji przelewu od każdego anulowania lub zmiany przelewu od każdego anulowania lub zmiany przelewu od każdej reklamacji przelewu od każdego wykonanego polecenia od każdego wykonanego polecenia prowizja za przelew + opłata dodatkowa 30,00 PLN ew. koszty innych banków 5 + ew. koszty innych banków 1,00 PLN Odwołanie zgody bądź pojedynczego polecenia zapłaty 5,00 PLN/ * * usługa dostępna dla strony dłużnika. Opłata nie jest pobierana w przypadku wykonywania operacji poprzez system Bankowości Internetowej Zlecenia stałe Ustanowienie zlecenia stałego od każdego zlecenia Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w Banku Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku od każdego wykonanego zlecenia od każdego wykonanego zlecenia Modyfikacja kwoty/ terminu zlecenia stałego w Oddziale Banku od jednej modyfikacji 6,00 PLN Modyfikacja kwoty/ terminu zlecenia stałego za pośrednictwem usługi COK: 1) poprzez usługę operatorską od jednej modyfikacji 6,00 PLN 2) poprzez automatyczną bankowość telefoniczną od jednej modyfikacji 6,00 PLN Modyfikacja kwoty/ terminu zlecenia stałego poprzez system Bankowości Internetowej od jednej modyfikacji Odwołanie zlecenia stałego w Oddziale Banku od pojedynczego zlecenia 5,00 PLN Odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem usługi COK: 1) poprzez usługę operatorską 2) poprzez automatyczną bankowość telefoniczną Odwołanie zlecenia stałego poprzez system Bankowości Internetowej Realizacja zlecenia stałego w dopuszczalnych dniach zaległych Przelewy zdefiniowane w automatycznej usłudze telefonicznej od pojedynczego zlecenia od pojedynczego zlecenia od pojedynczego zlecenia od pojedynczego zlecenia 5,00 PLN 5,00 PLN 5,00 PLN Ustanowienie przelewu zdefiniowanego od każdego przelewu Modyfikacja przelewu zdefiniowanego od każdego przelewu Inne prowizje/ opłaty Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu) wysłany listem zwykłym Wyciąg dzienny wysyłany listem zwykłym* *opłata naliczana za każdy wyciąg i pobierana zbiorczo raz w miesiącu za każdy wyciąg za każdy wyciąg 1

8 Sporządzenie wyciągu skróconego na wniosek Klienta za każdy wyciąg 1 Wystawienie kolejnego potwierdzenia wykonania transakcji: 1) w formie papierowej odebrany w Oddziale Banku za każde potwierdzenie 1 2) wysłany listem zwykłym za każde potwierdzenie 15,00 PLN Powtórny wydruk wyciągu za każdą kopię 1 Zaświadczenie o prowadzeniu rozliczeniowego lub wysokości środków dostępnych na rozliczeniowym za każde zaświadczenie 2 Zaświadczenie o ustanowieniu blokady na /lokacie bankowej za każde zaświadczenie 5 Wydruk historii prowadzenia do 3 miesięcy wstecz za każdy wydruk 3 Wydruk historii prowadzenia powyżej 3 miesięcy wstecz za każdy wydruk 6 Inne niestandardowe zaświadczenie wystawione na życzenie Klienta za każde zaświadczenie 10 Opinia bankowa o Kliencie na życzenie Klienta Opinia bankowa o Kliencie na żądanie osoby trzeciej (tylko za zgodą Klienta) Niestandardowa opinia bankowa na życzenie Klienta lub na żądanie osoby trzeciej (tylko za zgodą Klienta) Ankieta dla zewnętrznych audytorów Klienta za każdą wystawioną opinię za każdą wystawioną opinię za każdą wystawioną opinię za każdą wystawioną ankietę Potwierdzenie zamknięcia rozliczeniowego za każde potwierdzenie 2 Opłata pobierana za przygotowanie monitu w przypadku niedostarczenia dokumentów określonych w Umowie Kredytowej lub Regulaminie Opłata za informację o odmowie wykonania dyspozycji z Rachunku Pozostałe Ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa do istniejącego rozliczeniowego Blokada, odwołanie blokady środków na rozliczeniowym na zlecenie Klienta za każdy monit za każdą przekazaną informację Jednorazowo od każdego za każdą blokadę środków 20 5,00 PLN 1 3 Opłata dodatkowa za wysyłkę listem poleconym na życzenie Klienta 1 Opłata dodatkowa za wysyłkę kurierską (przesyłka krajowa) Opłata dodatkowa za wysyłkę kurierską (przesyłka zagraniczna) Wymiana gotówki - wymiana banknotów i monet w PLN na inne nominały w PLN lub banknotów zniszczonych na obiegowe Inne czynności nie wymienione w Tabeli od przesyłki od przesyłki za każdą wymianę od każdej czynności ,00 PLN opłata ustalana indywidualnie + podatek VAT, o ile usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT KARTY DEBETOWE Rodzaj czynności/ usługi Opłaty podstawowe Wydanie Kart debetowych do bieżącego w PLN Wznowienie Kart debetowych do bieżącego w PLN Tryb pobierania prowizji/ opłaty opłata pobierana przy każdym wydaniu (karta wydawana na okres 3 lat) opłata pobierana przy każdym wznowieniu Wysokość prowizji/ opłaty Rachunek bieżący w PLN za 1 kartę wydaną do, każda kolejna karta 19,00 PLN 19,00 PLN Wydanie duplikatu Kart debetowych do bieżącego w PLN opłata jednorazowa 25,00 PLN Opłata za użytkowanie Karty debetowej Opłata dodatkowa za kartę debetową 1)2) opłata pobierana w trybie miesięcznym opłata pobierana warunkowo w trybie miesięcznym 5,00 PLN

9 1) opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia w danym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych z użyciem Karty debetowej na łączną kwotę minimum 20, 2) opłata nie jest pobierana w przypadku nowych Klientów, którzy podpisali umowę o prowadzenie bankowego w okresie od r r). Nowy Klient to przedsiębiorca, o którym mowa w 2 pkt 17 Regulaminu rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, który w okresie 6 miesięcy przed datą podpisania umowy o prowadzenie bankowego BIZnes konto active nie podsiadał w Banku aktywnej umowy o firmowy produkt bankowy. Transakcje Kartą debetową do bieżącego w PLN Wypłata gotówki w bankomacie sieci: 1) BZ WBK S.A. od każdej transakcji 2) innych na terenie kraju od każdej transakcji 0 PLN*\2,50 PLN 3) za granicą od każdej transakcji 0 PLN*\5,00 PLN *Z oferty promocyjnej można korzystać od r. do odwołania. Oferta promocyjna skierowana jest wyłącznie do nowych klientów, którzy w okresie promocji podpiszą umowę z Bankiem o prowadzenie bankowego w ramach oferty Konta Pomocna Dłoń, Konta Pomocna Dłoń Plus i Konta Pomocna Dłoń Max, BIZnes konta active i BIZnes konto max) Inne funkcje Karty debetowej Przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR* *Uwzględniana w kwocie transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami od każdej dyspozycji 3% Wydruk mini-wyciągu w bankomacie BZ WBK S.A. od każdej dyspozycji 2,50 PLN Zmiana PIN w bankomacie BZ WBK S.A. od każdej dyspozycji 5,00 PLN Ponowne przesłanie nr PIN - dyspozycja złożony w Oddziale Banku lub poprzez usługę COK od każdej dyspozycji 1 Sprawdzenie salda bieżącego w bankomacie BZ WBK od każdej dyspozycji 1,50 PLN KARTY KREDYTOWE Usługa Karta kredytowa Visa Business Silver dla Mikroprzedsiębiorcy Karta kredytowa Visa Business Gold dla Profesjonalisty Wydanie karty (opłata pobierana przy każdym wydaniu) lub 35,00 PLN 1) lub 4 2) Opłata miesięczna za prowadzenie karty lub 5,00 PLN 3) lub 7,00 PLN 4) Wydanie duplikatu karty lub nowej karty (w miejsce utraconej, zastrzeżonej, zniszczonej) Prowizje od transakcji: 25,00 PLN 25,00 PLN Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji Konsolidacja bez prowizji bez prowizji Przelew nie dotyczy 25,00 PLN Transakcje gotówkowe 3% min. 5,00 PLN 3% min. 5,00 PLN Przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR* *Uwzględniana w kwocie transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami 3% 3% Ponowne wydanie PIN 1 1 Zmiana PIN w bankomacie BZWBK 5,00 PLN 5,00 PLN Mini wyciąg w bankomacie BZWBK 2,50 PLN 2,50 PLN Sprawdzenie dostępnego salda w bankomacie BZWBK 1,50 PLN 1,50 PLN Wartość Progowa jednej transakcji bezgotówkowej pozwalająca na przeniesienie jej w Plan Ratalny min 40 min 40 Zmiana daty generowania wyciągu 15,00 PLN 15,00 PLN Ponowny wydruk wyciągu 1 1 Wydanie karty zastępczej za granicą równowartość 180,00 USD równowartość 180,00 USD Awaryjna wypłata gotówki za granicą równowartość 100,00 USD równowartość 100,00 USD Przekroczenie limitu kredytowego 45,00 PLN 45,00 PLN

10 Ubezpieczenie Bezpieczna Karta 0 zł 0 zł Ubezpieczenie Bezpieczny Rachunek opłata roczna 1,58% limitu kredytowego 1,58% limitu kredytowego 1) Opłata za wydanie karty nie jest pobierana za pierwszą kartę kredytową wydaną do Rachunku, gdy Posiadacz Rachunku Karty zawarł Umowę o prowadzenie Rachunków Bankowych w wariancie,,pomocna Dłoń Max/BIZnes konto max. W pozostałych przypadkach opłata za wydanie karty wynosi 35,00PLN 2) Opłata za wydanie karty nie jest pobierana za pierwszą kartę kredytową wydaną do Rachunku, gdy Posiadacz Rachunku Karty zawarł Umowę o prowadzenie Rachunków Bankowych w wariancie,,pomocna Dłoń Max/BIZnes konto max. W pozostałych przypadkach opłata za wydanie karty wynosi 40,00PLN 3) Opłata miesięczna za prowadzenie karty nie jest pobierana w przypadku rozliczenia w cyklu rozliczeniowym dowolnych transakcji na łączną kwotę 400,00 zł. W pozostałych przypadkach opłata miesięczna za prowadzenie karty wynosi 5,00 PLN. Pierwsza opłata miesięczna za powadzenie karty pobierana jest po upływie pierwszego pełnego cyklu rozliczeniowego. 4) Opłata miesięczna za prowadzenie karty nie jest pobierana w przypadku rozliczenia w cyklu rozliczeniowym dowolnych transakcji na łączną kwotę 400,00 zł. W pozostałych przypadkach opłata miesięczna za prowadzenie karty wynosi 7,00 PLN. Pierwsza opłata miesięczna za powadzenie karty pobierana jest po upływie pierwszego pełnego cyklu rozliczeniowego. KARTY KREDYTOWE WYDANE PRZED r. Usługa Visa Business Silver Visa Business Gold/ Visa Business Gold dla Profesjonalisty Visa Business Exclusive Wydanie karty 19,00 PLN 29,00 PLN 59,00 PLN Opłata roczna za prowadzenie karty 19,00 PLN* 59,00 PLN* 30* Wydanie duplikatu karty lub nowej karty (w miejsce utraconej, zastrzeżonej, zniszczonej) Prowizje od transakcji: 25,00 PLN 25,00 PLN 25,00 PLN Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji bez prowizji Konsolidacja bez prowizji bez prowizji bez prowizji Transakcje gotówkowe 3% min. 5,00 PLN 3% min. 5,00 PLN 3% min. 5,00 PLN Ponowne wydanie PIN Zmiana PIN w bankomacie BZWBK 5,00 PLN 5,00 PLN 5,00 PLN Mini wyciąg w bankomacie BZWBK 2,50 PLN 2,50 PLN 2,50 PLN Sprawdzenie dostępnego salda w bankomacie BZWBK 1,50 PLN 1,50 PLN 1,50 PLN Wartość Progowa jednej transakcji bezgotówkowej pozwalająca na przeniesienie jej w Plan Ratalny min 40 min 40 min 40 Zmiana daty generowania wyciągu 15,00 PLN 15,00 PLN 15,00 PLN Ponowny wydruk wyciągu Wydanie karty zastępczej za granicą równowartość 180,00 USD równowartość 180,00 USD równowartość 180,00 USD Awaryjna wypłata gotówki za granicą równowartość 100,00 USD równowartość 100,00 USD równowartość 100,00 USD Przekroczenie limitu kredytowego 45,00 PLN 45,00 PLN 45,00 PLN Opłata miesięczna za pakiet Bezpieczna Firma 5 PLN 0 PLN 0 PLN Opłata miesięczna za pakiet Bezpieczna Firma Plus 10 PLN 7 PLN/ 0 PLN 0 PLN * pierwsza opłata roczna za prowadzenie karty jest zwracana pod warunkiem wykonania minimum 1 dowolnej transakcji kartą, z wyłączeniem Konsolidacji. GWARANCJE BANKOWE Gwarancje własne Opłata przygotowawcza Wystawienie gwarancji własnej Wystawienie gwarancji na podstawie kontrgwarancji otrzymanej z innego banku 50 1% za każdy rozpoczęty okres trzymiesięczny min. 60 według indywidualnych ustaleń

11 Wypłata z gwarancji udzielonej przez Bank Podwyższenie kwoty gwarancji Przedłużenie terminu ważności gwarancji (prowizji nie pobiera się, jeśli przedłużenie okresu mieści się w terminie, za który już pobrano prowizję) Opłata za obsługę cesji praw z gwarancji Wystawienie duplikatu gwarancji Opłata za wyksięgowanie przed upływem terminu ważności Prowizja za zmianę (inna niż wydłużenie okresu ważności lub podwyższenie kwoty) Gwarancje obce Awizacja gwarancji Awizacja zmiany gwarancji obcej Pośrednictwo w przekazywaniu roszczeń do innych gwarantów Potwierdzenie podpisów innego banku 0,2% wartości gwarancji (min. 20 max. 100) 1% za każdy rozpoczęty okres trzymiesięczny min. 60 1% za każdy rozpoczęty okres trzymiesięczny min KREDYTY w PLN Kredyt gotówkowy Opłata za rozpatrzenie wniosku Prowizja za udzielenie Szybki BIZnes Kredyt 5,0% Opłata za prowadzenie kredytowego Szybki BIZnes Kredyt Prowizja za udzielenie BIZnes Kredyt Opłata za prowadzenie kredytowego BIZnes Kredyt Prowizja za udzielenie Kredyt BIZ Ekspresowy Opłata za prowadzenie kredytowego Kredyt BIZ Ekspresowy Prowizja za udzielenie Kredytu BIZefekt Opłata za prowadzenie kredytowego Kredytu BIZefekt Prowizja za udzielenie Kredyt BIZ dla Freelancerów Prowizja za udzielenie Kredyt BIZ Profesja Premium/ Kredyt BIZ Profesja / Kredyt BIZ Profesja Start Up/ Kredyt BIZ Profesja Premium Plus Opłata za prowadzenie kredytowego Kredyt BIZ Profesja Premium / Kredyt BIZ Profesja / Kredyt BIZ Profesja Premium Plus Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu* Promesa kredytu do PLN: 100 PLN powyżej PLN: 150 PLN 7,0% min. 400 PLN do PLN: 50 PLN powyżej PLN: 100 PLN 7,0 % min. 300 PLN do PLN: 20 PLN powyżej PLN do PLN: 50 PLN powyżej PLN: 100 PLN 7,0 % min. 300 PLN 5 5,0 % min. 400 PLN 1,99 % do PLN: 100 PLN powyżej PLN: 150 PLN 5,0% min. 200 PLN (spłata w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy) 3,0% min. 200 PLN (spłata w okresie powyżej 24 miesięcy od daty zawarcia umowy) 0,5% min. 20 *- prowizja nie jest pobierana w przypadku konsolidowania zadłużenia w BIZ Banku.

12 Limity w bieżącym Opłata za rozpatrzenie wniosku 0,00% Prowizja za udzielenie: BIZ Limit na Dobry Początek Współpracy BIZ Limit dla Firm ze stażem BIZ Limit dla Profesjonalistów 4,00 % 4,50 % 2,00 % Prowizja za odnowienie: BIZ Limit na Dobry Początek Współpracy BIZ Limit dla Firm ze stażem BIZ Limit dla Profesjonalistów 2,00% 2,00% 2,00% Prowizja za gotowość ( od niewykorzystanej kwoty Limitu): BIZ Limit na Dobry Początek Współpracy BIZ Limit dla Firm ze stażem BIZ Limit dla Profesjonalistów 0,20% 0,15% 0,20% Prowizja za podwyższenie kwoty limitu (od podwyższonej kwoty Limitu): BIZ Limit na Dobry Początek Współpracy BIZ Limit dla Firm ze stażem BIZ Limit dla Profesjonalistów 2,00% 2,00% 2,00% Kredyt BIZ Odnawialny dla beneficjentów kredytów zabezpieczonych poręczeniem JEREMIE / gwarancją EIF Opłata za rozpatrzenie wniosku Prowizja za udzielenie Ustalana indywidualnie Prowizja za odnowienie 2,50 % Prowizja za podwyższenie kwoty limitu (od podwyższonej kwoty Limitu) 2,00 % Prowizja za gotowość (od niewykorzystanej kwoty kredytu) 0 % Kredyt BIZ Celowy Opłata za rozpatrzenie wniosku opłata jednorazowa Prowizja za udzielenie opłata jednorazowa od 4,00% do 5,00 % Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu Promesa kredytu 2,00% min. 200 PLN 0,5% min. 20 BIZ Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipoteką Opłata za rozpatrzenie wniosku Opłata za prowadzenie kredytowego BIZ kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipoteką - dla przedsiębiorców - dla Profesjonalistów Prowizja przygotowawcza: - dla przedsiębiorców - dla Profesjonalistów : 50 PLN 30 PLN opłata jednorazowa 5,00% 4,00%

13 Prowizja za wcześniejszą spłatę BIZ kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipoteką 2,00% min. 250 PLN Inkaso czeków Inkaso czeków Zwrot czeku nieopłaconego opłata jednorazowa 1,0 % min. 2 max. 300,00 PLN opłata jednorazowa 25,00 PLN + koszty innych banków KREDYTY w PLN udzielone na podstawie wniosków złożonych do 2 czerwca 2014r Limit w bieżącym Prowizja za udzielenie Limitu od 3% do 5% Prowizja za odnowienie Limitu Prowizja za gotowość (od niewykorzystanej kwoty Limitu) Prowizja za podwyższenie (od kwoty podwyższenia) Kredyt odnawialny Prowizja za udzielenie FM KREDYTU ODNAWIALNEGO/ za podwyższenie (od kwoty podwyższenia) 2,00 % minimum 200 PLN 1) 0,50 % od niewykorzystanej kwoty (dotyczy Limitu nie powiązanego z kredytem gotówkowym do PLN) 2) w pozostałych przypadkach - BRAK 2 % podwyższanej kwoty, minimum 200 PLN 5% Prowizja za odnowienie FM KREDYTU ODNAWIALNEGO 2,50 % Prowizja za gotowość (od niewykorzystanej kwoty kredytu)* * nie dotyczy beneficjentów kredytów zabezpieczonych poręczeniem JEREMIE / gwarancją EIF 0,2% od niewykorzystanej kwoty kredytu KREDYTY w PLN udzielone na podstawie umów zawartych do 6 czerwca 2014r. Kredyt gotówkowy Opłata za prowadzenie kredytowego FM SZYBKI BIZNES KREDYT Opłata za prowadzenie kredytowego FM BIZNES KREDYT Opłata za prowadzenie kredytowego FM KREDYT EKSPRESOWY Opłata za prowadzenie kredytowego FM KREDYT PROFESJA PREMIUM / FM KREDYT PROFESJA/FM PROFESJA PREMIUM PLUS Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu* Promesa kredytu do PLN: 100 PLN powyżej PLN: 150 PLN do PLN: 50 PLN powyżej PLN: 100 PLN do PLN: 20 PLN powyżej PLN do PLN: 50 PLN powyżej PLN: 100 PLN do PLN: 100 PLN powyżej PLN: 150 PLN 5,0% min. 200 PLN (spłata w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy); 3,0% min. 200 PLN (spłata w okresie powyżej 24 miesięcy od daty zawarcia umowy); 0,5% min. 20 *- prowizja nie jest pobierana w przypadku konsolidowania zadłużenia w BIZ Banku Pozostałe opłaty stosowane przy obsłudze kredytów udzielonych przez Bank (niezależnie od daty zawarcia umowy) Opłata za zaświadczenie o saldzie kredytu Opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu 10 5

14 Inne niestandardowe zaświadczenie wystawione na życzenie Klienta Opłata za duplikat harmonogramu spłat Opłata za zmianę harmonogramu spłat Opłata za przygotowanie pierwszego monitu Opłata za przygotowanie kolejnego monitu Opłata za czynności windykacyjne Opłata za dochodzenie należności w trybie zajęcia komorniczego Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za restrukturyzację kredytu ,0% min. 20 max ,0 % min. 20 Pakiet Flexi Pakiet Flexi 2 letni jednorazowa 100 Pakiet Flexi 3 letni jednorazowa 150 Pakiet Flexi 4 letni jednorazowa 200 Pakiet Flexi 5 letni jednorazowa 250 Pakiet Flexi 6 letni jednorazowa 300