EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH"

Transkrypt

1 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str. 1 EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Zadanie 10.1 W przedsiębiorstwie usługowo-produkcyjnym RUMAR sp. z o.o. (produkcja materiałów budowlanych i realizacja usług budowlanych), będącym podatnikiem podatku VAT salda wybranych kont wynoszą: 010 Środki trwałe zł 060 Umorzenie środków trwałych zł 020 Wartości niematerialne i prawne zł 070 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych zł 030 Długoterminowe aktywa trwałe zł 310 Materiały zł 138 Kredyty bankowe zł 101 Kasa zł 131 Rachunki bankowe zł W styczniu bieżącego roku wystąpiły następujące operacje gospodarcze: Lp. Data Dowód księgowy Treść PK 01/01 Dokonano przeszacowania środków trwałych na dzień 1 stycznia bieżącego roku zwiększając: a) wartość początkowa Fa 02/S/01 Otrzymano fakturę płatną przelewem za kserokopiarkę PANASKONIK 204T: a) wartość kserokopiarki b) koszty montażu c) podatek VAT 22% d) razem do zapłaty Kwota w zł OT 01/01 Przyjęto kserokopiarkę do użytkowania PK 02/01 Zaksięgowano naliczony podatek VAT podlegający odliczeniu związany z zakupem kserokopiarki Fa 05/01/S Wystawiono fakturę płatną przelewem za sprzedaną sztaplarkę dla MARAM sp. z o.o. a) cena sprzedaży sztaplarki PT 01/01 Wyksięgowano z ewidencji sprzedaną sztaplarkę: a) wartość brutto

2 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str PT 02/01 Wniesiono w formie aportu do ARES spółka z o.o. linię technologiczną do produkcji cegły: a) wartość brutto c) wartość wniesionego aportu LT 01/01 Na skutek powodzi zniszczeniu uległa koparka wydobywająca glinę z wyrobiska: a) wartość brutto LT 02/01 Zlikwidowano zużyty piec do wypalania cegły: a) wartość brutto Po 01/01 Przyjęto do magazynu materiały budowlane pochodzące z RK 01/01 Fa 25/S/ PT 03/01 R-k 01/ RK 02/01 R-k 12/S likwidacji Faktura od firmy KOMINBUD opłacona gotówką za rozbiórkę zlikwidowanego pieca a)wartość usługi netto Przekazano nieodpłatnie szkole podstawowej komputer: a) wartość brutto komputera c) wartość netto Otrzymano rachunek, który opłacono gotówką za przeprowadzoną konserwację maszyn produkcyjnych: a) zaksięgowanie kosztu rodzajowego b) rozliczenie kosztu rodzajowego Rw 12/01 Wydano z magazynu materiały budowlane na potrzeby budowy nowego pieca Fa 44/0002/0 Otrzymano fakturę za usługi budowlane związane z budową nowego pieca: 1 PK 03/01 a) wartość netto faktury b) podatek VAT 7% d) rozliczono dostawę usług OT 02/01 Zakończono budowę i przyjęto piec do używania Koszty prac budowlanych bez efektu gospodarczego WB 04/01 Według wyciągu bankowego: a) otrzymano odszkodowanie za zniszczoną koparkę b) wpłynęły należności od spółki MARAM WB 05/01 PK 04/ Fa 205/S PK 05/01 Sprzedano akcje ujęte w ewidencji jako trwała lokata (długotrwałe aktywa finansowe): a) wartość sprzedaży akcji b) cena nabycia akcji Otrzymano fakturę za licencję na oprogramowanie komputerowe, które zainstalowano: a) cena nabycia licencji (zwolniona z podatku VAT) b) rozliczono dostawę PK 06/01 Zaksięgowano zużycie: a) środków trwałych b) wartości niematerialnych i prawnych

3 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str PK 07/01 Rozdzielnik amortyzacji obciążający: a) koszty działalności podstawowej b) koszty zarządu c) koszty działalności pomocniczej Na podstawie przedstawionych danych otworzyć konta, zaksięgować operacje gospodarcze, ustalić wartość bilansową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rozwiązanie zadania Środki trwałe 060 Umorzenie środków trwałych 020 Wartości niematerialne i prawne Sp) (6a 6b) (Sp Sp) 1a) (7a 7b) (1b 19b) ) (8a 8b) (20a ) (9a 9b) (Sk (12a 12b) (Sk Sk) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 030 Długoterminowe aktywa trwałe 310 Materiały (Sp Sp) (18b Sp) ( (20b 7c) ) Sk) Kredyty bankowe 101 Kasa 131 Rachunki bankowe (Sp Sp) (11ab Sp) (13a 17a) 17b) a) Środki trwałe w 210 Rozrachunki z budowie dostawcami 300 Rozliczenie zakupu 14) ( (2d 2d) (3 15d) (16a (15c 15c) ( (19a 19a) (15d 140 (15d (19b 222 Rozrachunki z tytułu 200 Rozrachunki z 760 Pozostałe przychody VAT odbiorcami operacyjne 4) (5b 5c) (17b (5a 11b) (10 15d) Straty nadzwyczajne 761 Pozostałe koszty operacyjne 402 Usługi obce 8) a) a) c) a) 400

4 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str Rozliczenie kosztów rodzajowych 501 Koszty działalności podstawowej 770 Zyski nadzwyczajne 600 (13b 13b) 600 (17a (21abc 21a) Koszty finansowe 750 Przychody finansowe 530 Koszty działalności pomocniczej 18b) (18a 21c) Amortyzacja 559 Koszty zarządu 20ab) b) Wartość bilansowa środków trwałych 010 Środki trwałe 060 Umorzenie środków trwałych zł zł = zł Wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych 020 Wartości niematerialne i prawne 070 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych zł zł = zł Zadanie 10.2 Na dzień r. w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym UNIVERS stan wybranych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawiał się następująco: Nazwa składnika aktywów trwałych Wartość początkowa w zł Stawka amortyzacyjna w % Umorzenie za poprzednie okresy Hala produkcyjna ,- 2, ,- Budynek sklepu ,- 2,5,- Komputer PC 6 000, ,- Program komp. F-K 4 400, ,- Agregat spalinowy ,- 12,5 - Samochód dostawczy , ,- Wartość firmy RAFA ,- 20,- Spółdzielcze własnościowe , ,- prawo do lokalu Szafy biurowe (10 szt.) 4 800, ,- Patenty , Na podstawie powyższych danych: 1. Sporządzić plan amortyzacji aktywów trwałych na kolejne 5 lat z podziałem na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przyjmując liniową metodę amortyzacji. 2. Ustalić datę rozpoczęcia amortyzacji dla hali produkcyjnej, samochodu dostawczego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

5 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str Podać datę zakończenia amortyzacji: - programu komputerowego F-K, - komputera PC, - wartości firmy. 4. Podać wartość netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na koniec bieżącego roku. Zadanie 10.3 W dniu r. na podstawie dokumentu OT przyjęto do używania maszynę o wartości zł, której stawka przy amortyzacji liniowej wynosi 10%. Firma mając na uwadze intensywność wykorzystywania maszyny w produkcji (praca na trzy zmiany) oraz tempo postępu technologiczno-ekonomicznego postanowiła zastosować metodę amortyzacji degresywnej. Przyjęto współczynnik podwyższający równy 2. Rozpoczęcie amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania. Na podstawie powyższych danych: 1. Omówić zasady stosowania metody degresywnej i wymienić inne metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych. 2. Dokonać zestawienia tabelarycznego i porównania odpisów amortyzacyjnych metodą liniową i degresywną. 3. Podać o ile szybciej dokona się zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową tej maszyny przy wykorzystaniu metody degresywnej. Zadanie 10.4 Przedsiębiorstwo przemysłu drzewnego KORNICZEK w stosunku do środków trwałych z grupy 3-6 oraz samochodów ciężarowych (grupa 7) stosuje metodę odpisów degresywnych przy zastosowaniu współczynnika podwyższającego 3 (gmina zagrożony bezrobociem strukturalnym), natomiast pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania. Dodatkowo w Zakładowym Planie Kont zamieszczono informację, że składniki o niskiej wartości (do zł) zaliczone do aktywów trwałych będą odpisywane w koszty w miesiącu przyjęcia ich do ewidencji (amortyzacja jednorazowa). Wykaz wybranych środków trwałych na dzień x r. przedstawia się następująco:

6 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str. 6 Nazwa środka trwałego Symbol KŚT Grupa Wartość początkowa Podstawowa stawka amort. (w %) Data przyjęcia do używania Samochód ciężarowy (x-2)* STAYER Budynek tartaku , (x-14) Trak , (x-1) Samochód osobowy x OPEL Szafy biurowe x Grunty x Budynek remizy , x zakładowej Koń do zrywki drewna (x-1) Budka dla palących x * - gdzie x oznacza rok bieżący, a określona cyfra w nawiasie to liczba lat poprzedzających dany rok Na podstawie powyższych danych: 1. Ustalić wielkość odpisów amortyzacyjnych za miesiąc kwiecień i maj br. 2. Otworzyć konta 010 Środki trwałe oraz 060 Umorzenie środków trwałych, ze stanem na dzień x oraz zaksięgować zużycie środków trwałych za kwiecień. 3. Ustalić wartość netto środków trwałych na koniec bieżącego roku. 4. Podać datę zakończenia amortyzacji traku. Zadanie 10.5 Firma branży meblarskiej DREWOOD sp. z o.o. będąca podatnikiem VAT na dzień xx dysponowała następującymi aktywami trwałymi: 010 Środki trwałe zł w tym: budynki fabryczne i administracyjne zł 060 Umorzenie środków trwałych zł w tym: budynki fabryczne i administracyjne zł 020 Wartości niematerialne i prawne zł 070 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych zł 083 Środki trwałe w budowie zł 030 Długoterminowe aktywa trwałe zł W kwietniu wystąpiły następujące operacje gospodarcze: Lp. Data Dowód Treść Kwota księgowy w zł

7 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str Fa 102 Otrzymano fakturę za maszynę produkcyjną: a) wartość netto faktury OT 02 Przyjęto do używania maszynę produkcyjną nie wymagającą montażu PK 04 Zaksięgowano naliczony podatek VAT podlegający odliczeniu od podatku należnego PT 01 Wniesiono w formie aportu do spółki z o.o. MEBLAND w Białkowie maszyny: a) wartość brutto c) wartość wniesionego aportu OT 03 Zakończono budowę i przyjęto halę produkcyjną do używania PK 01 Na skutek zmian cen przeprowadzono aktualizację wyceny budynków fabrycznych i administracyjnych według współczynnika przeliczeniowego 1, OT 04 Przyjęto do użytkowania suszarnię na drewno jako udział wniesiony przez nowego wspólnika M. Piotrowską PT 02 Fa 01/04 Przekazano w formie darowizny zbędną maszynę piła tarczowa dla emerytowanego pracownika firmy M. Jagielskiej. a) wartość początkowa maszyny c) podatek VAT 22% od darowizny Fa 67/04 Otrzymano fakturę od firmy BUDEX za zakończoną rozbudowę istniejącej hali fabrycznej w ramach realizowanego zadania budowlanego - wartość usługi budowlanej - podatek VAT naliczony 22% - razem wartość faktury OT 05 Przeniesiono koszty rozbudowy zwiększające wartość istniejącej hali fabrycznej i rozliczono fakturę dostawcy OT 06 Otrzymano nieodpłatnie od gminy Nowa Wieś budynek na zakład produkujący meble wiklinowe i ratanowe LT 01 Zlikwidowano zużytą maszynę produkcyjną : a) wartość brutto Fa 02/04 Wystawiono fakturę płatną przelewem za sprzedany samochód dostawczy dla przedsiębiorstwa prywatnego FALA: a) cena sprzedaży samochodu PT 03 Wyksięgowano z ewidencji sprzedany samochód: a) wartość brutto PK 02 Zaksięgowano zużycie środków trwałych wykorzystywanych w: a) produkcji b) administracji c) działalności pomocniczej

8 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str. 8 Na podstawie powyższych danych: 1. Otworzyć konta i zaksięgować operacje gospodarcze. 2. Ustalić wartość bilansową środków trwałych. 3. Na podstawie zaksięgowanych operacji omówić zasady ewidencji zwiększenia i zmniejszenia stanu środków trwałych. Zadanie 10.6 Przedsiębiorstwo wielobranżowe TROL sp. z o.o. będące podatnikiem VAT na dzień xx dysponowało następującymi składnikami aktywów: 010 Środki trwałe zł 060 Umorzenie środków trwałych zł 020 Wartości niematerialne i prawne zł 070 Umorzenie wartości niematerialnych I prawnych zł 083 Środki trwałe w budowie zł 030 Długoterminowe aktywa trwałe zł 101 Kasa zł 131 Rachunek bankowy zł W czerwcu wystąpiły następujące operacje gospodarcze: Lp. Data Dowód księgowy Treść Fa 19 Otrzymano fakturę płatną przelewem za komputery: a) wartość części składowych b) koszty montażu c) podatek VAT 22% d) razem do zapłaty Kwota w zł OT 21 Przyjęto komputery do użytkowania i rozliczono fakturę Fa 24/06 Otrzymano fakturę płatną przelewem za licencję programu finansowo-księgowego: a) wartość licencji (zwolniona z VAT) b) koszty nośnika i podręczników (VAT 22%) c) podatek VAT 22% OT 22 Ujęto program w ewidencji PK 17 Zaksięgowano naliczony podatek VAT podlegający odliczeniu związany z zakupem oprogramowania KW 1 OT 23 Zakupiono płacąc gotówką od A. Złotejrączki prawo do wynalazku związanego z technologią impregnacji wykładziny podłogowej a) opłaty notarialne za nabyte prawo 400

9 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str Rk 102/06 Otrzymano rachunek od firmy PLAFON za wzory zdobnicze z przeznaczeniem dla nowej lini zegarów ściennych ANTYK LT 5 Odpisano z ewidencji całkowicie umorzone prawo do wynalazku związanego z techniką klejenia powierzchni drewnianych z drewna liściastego a) wartość początkowa WB 02 Dokonano przelewu za przedłużenie licencji na następne dwa lata do wykorzystywania oprogramowania magazynowego MEBMAG OT 23 Nowy udziałowiec wniósł w formie aportu prawa do Fa 0125/06 PT 4 wzorów zdobniczych na zegary z serii LUDWIK XIV W związku z likwidacją wydziału produkcji zegarów biurowych sprzedano prawo do licencji na oprogramowanie CAD/CAM do konstrukcji tych zegarów a) wystawiono fakturę - wartość licencji (zwolniona z podatku VAT) - koszty nośnika i dokumentacji - podatek VAT 22% b) wyksięgowano z ewidencji prawo do licencji: - wartość początkowa - dotychczasowe umorzenie LT 6 Wygaśnięcie licencji na oprogramowanie płacowo-kadrowe KADRem - wartość początkowa - dotychczasowe umorzenie Rk 02/06 Wystawiono rachunek dla zakładu stolarskiego za licencję na korzystanie z patentu na klejenie powierzchni drewnoskóra (patent nr /2000) PK 17 Zaksięgowano zużycie: a) środków trwałych b) wartości niematerialnych I prawnych PK 18 Rozdzielnik amortyzacji obciążający: a) koszty działalności podstawowej- produkcyjnej b) koszty zarządu c) koszty działalności pomocniczej Na podstawie przedstawionych danych otworzyć konta, zaksięgować operacje gospodarcze, ustalić wartość bilansową wartości niematerialnych i prawnych. Zadanie 10.7 Przedsiębiorstwo wielobranżowe GLOBAL dokonało zakupu w miesiącu czerwcu dwóch firm. Operacje dotyczące tych zdarzeń gospodarczych były następujące: Lp. Data Dowód księgowy Treść Kwota w zł

10 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str WB 02 Zakupiono z uzyskanego na ten cel kredytu zaciągniętego na okres 3 lat firmę branży zaawansowanych technologii RESET a) cena nabycia b) cena rynkowa nabytych aktywów w tym: - środki trwałe - materiały - należności WB 16 Zakupiono płacąc przelewem zakład przemysłu mięsnego PRIONIK a) cena nabycia b) cena rynkowa nabytych aktywów w tym: - środki trwałe - produkty gotowe - należności Na podstawie powyższych danych: - dokonać ujęcia na kontach operacji związanych z zakupem firm RESET i PRIONIK, - co oznacza pojęcie wartość firmy Zadanie 10.8 Przedsiębiorstwo branży meblarskiej EKOMEBEL sp. z o.o. będące podatnikiem VAT na dzień xx dysponowało następującymi składnikami aktywów: 010 Środki trwałe zł 060 Umorzenie środków trwałych zł 020 Wartości niematerialne i prawne zł 070 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych zł 030 Długoterminowe aktywa trwałe zł 310 Materiały zł 138 Kredyty bankowe zł 101 Kasa zł 131 Rachunki bankowe zł W poprzednim roku firma rozpoczęła budowę: budynku lakierni i suszarni. Poniesione koszty związane z budową środków trwałych wynoszą: 083 Środki trwałe w budowie zł w tym:

11 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str budynek lakierni (konto analityczne ) zł - budynek suszarni (konto analityczne ) zł W styczniu wystąpiły następujące operacje gospodarcze związane z realizowanymi zadaniami budowlanymi: Lp. Data Dowód księgowy Treść LT 02/01 Zlikwidowano stary garaż w celu przygotowania terenu Fa 647/001 PK 01/ RK 1/01 Fa S124 PK 02/ RK 2/01 Fa 7/01 pod budowę suszarni a) wartość brutto garażu Otrzymano fakturę pracowni projektowej ARCHITEKT za dokumentację projektową suszarni i lakierni : a) wartość netto faktury, - w tym lakiernia Zakupiono za gotówkę płyty termoizolacyjne na budowę suszarni (materiały przyjęto na budowę): a) wartość materiałów c) razem d) rozliczono dostawę Kwota w zł Opłacono gotówką fakturę za prace rozbiórkowe garażu: a) wartość netto usługi Rw 42/01 Wydano według dowodu Rw materiały budowlane na potrzeby budowy środków trwałych: a) lakiernia b) suszarni Fa 64/01/S PK 03/ Fa 102/SU/01 PK 04/01 Otrzymano fakturę od spółki KONSTAL za prace budowlane związane z budową suszarni i lakierni: a) wartość robót w tym suszarnia d) rozliczono dostawę Otrzymano fakturę od spółki INSTAL za instalację elektryczną w budowanej suszarni i lakierni: a) wartość netto faktury - w tym: suszarnia d) rozliczono dostawę

12 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str Fa 06/001 PK 05/01 Otrzymano fakturę za urządzenia produkcyjne wymagające montażu w hali produkcyjnej: a) wartość maszyn d) rozliczono dostawę WB 10 Według wyciągu bankowego: a) zapłacono spółce INSTAL za instalację elektryczną b) zapłacono spółce KONSTAL za prace budowlane Fa 025/S/01 Otrzymano fakturę od spółki FAST za montaż maszyn produkcyjnych: a) wartość netto usługi d) rozliczono dostawę WB 11 Według wyciągu bankowego: a) opłacono odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę lakierni b) spłacono ratę kredytu OT 01/01 OT 02/01 W wyniku zakończenia budowy przyjęto do używania a) suszarnię b) maszynę produkcyjną Fa 12/01 Wystawiono fakturę za sprzedaną rozpoczętą budowę lakierni: a) cena sprzedaży netto c) razem PK 06/01 Wyksięgowano koszt wytworzenia sprzedanej budowy lakierni... Na podstawie powyższych danych zaksięgować operacje gospodarcze na kontach syntetycznych, a w odniesieniu do konta 083 Środki trwałe w budowie również na kontach analitycznych. Rozwiązanie zadania Środki trwałe 060 Umorzenie środków trwałych 020 Wartości niematerialne i prawne Sp) (1a 1b) (Sp Sp) a) b) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 131 Rachunki bankowe 101 Kasa (Sp Sp) (9a Sp) (3c (9b 976 (4 600 (11a (11b 030 Długoterminowe aktywa trwałe 138 Kredyty bankowe 310 Materiały Sp) b) (Sp Sp) (5ab

13 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str Rozrachunki 083 Środki trwałe w 300 Rozliczenie zakupu z dostawcami budowie 2c) (2d 9a) (2c Sp) (12a 3c) (2d 9b) (6c 1) (12b 6c) (3d (7c 2d) (14 7c) (3d (8c 3d) c) (6d 732 (10c 4a) c) (6d 5ab) (7d 222 Rozrachunki 6d) (7d z tytułu VAT 7d) (8d 2d) (13b 8d) (8d 3d) d) (10d 4) a) (10d 6b) d) 704 8d) d) Rozrachunki z odbiorcami 760 Pozostałe przychody operacyjne 761 Pozostałe koszty operacyjne 13c) (13a 14) Ewidencja analityczna do konta 083 Środki trwałe w budowie Budowa lakierni Budowa suszarni Maszyna produkcyjna Sp) (14 Sp) (12a 8d) (12b 2d) ) d) 600 5a) d) d) d) d) 600 4a) a) 600 5b) d) d) Zadanie 10.9 W firmie handlowo-usługowej FREKAS s.c. będącej podatnikiem VAT na dzień xx wystapiły następujące salda na wybranych kontach: 010 Środki trwałe Umorzenie środków trwałych Wartości niematerialne I prawne Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Środki trwałe w budowie w tym: - projekt hali produkcyjnej - rozpoczęta budowa garażu

14 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str komputery bez oprogramowania systemowego Długoterminowe aktywa trwałe Koszty działalności pomocniczej 131 Rachunki bankowe W lipcu i sierpniu wystąpiły następujące operacje gospodarcze: Lp. Data Dowód księgowy Treść LT 01/07 Likwidacja starego budynku magazynowego w celu przygotowania terenu pod budowę hali produkcyjnej: a) wartość początkowa budynku Kwota w zł Po 1/07 Przyjęto do magazynu materiały budowlane odzyskane podczas likwidacji magazynu Fa S-101 Pz 01/ Fa 0345S/01/ 07 Faktura od firmy CERAMBUD za zakupioną cegłę: a) wartość materiałów b) podatek VAT 7% d) zakupione materiały przeznaczone na cele budowy składuje się w magazynie Faktura od dostawcy MASZYNEX S.A. za zakupioną i dostarczoną specjalistyczną maszynę produkcyjną wymagającą montażu: a) wartość netto maszyny b) VAT 22% LP 02/07 Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych (na umowę zlecenie) przy likwidacji budynku: a) kwota brutto b) podatek dochodowy Fa SU/56/07/ 01 Faktura od firmy DESROJEK za prace związane z likwidacją budynku: a) wartość robót WB 1/07 Zaciągnięto kredyt na zakup specjalistycznej maszyny produkcyjnej Rw 01/07 Wydano materiały budowlane z magazynu w związku z realizowaną budową hali produkcyjnej Fa 350/01/07 Faktura dotycząca kosztów instalacji, montażu I rozruchu zakupionej maszyny: a) wartość usługi b) VAT 22%

15 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str Fa 111/01 Otrzymano fakturę od firmy MONTERLAND za wykonane roboty budowlano-montażowe związane z budową hali produkcyjnej: a) wartość robót WB 3/07 Uregulowano ratę kredytu zaciągniętego na zadanie budowlane: a) rata kredytu b) zapłacono odsetki od kredytu PK 1 Koszty podróży służbowej odbytej w związku z budowaną halą produkcyjną WB 2/07 WB zapłacono fakturę od firmy MASZYNEX S.A. wraz z naliczoną karą za niedotrzymanie terminu płatności za dostarczone i zamontowane maszyny produkcyjne: a) naliczona kara PK 2 Roboty budowlane związane z budowaną halą w ramach prowadzonej działalności pomocniczej (wydział remontowy) Umowa Ubezpieczono budowaną halę produkcyjną PZU, PK OT 8/07 Zakończono realizację budowy środków trwałych: a) przyjęto halę produkcyjną do używania b) przyjęto specjalistyczne maszyny do eksploatacji c) odpisanie zadania budowlanego bez efektu gospodarczego w ramach budowy hali produkcyjnej Fa 01/07/S Pz 01/ PT 05/07 Fa 02/07/S Sprzedano niewykorzystane materiały budowlane: a) wystawiono fakturę - wartość materiałów netto - podatek VAT 22% - należny b) wydano materiały z magazynu Sprzedano rozpoczętą budowę garażu: a) poniesione koszty budowy b) cena sprzedaży c) podatek VAT 7% PT 06/07 Przekazano nieodpłatnie Rodzinnemu Domowi Dziecka zakupione komputery nie przyjęte jeszcze do ewidencji (brak oprogramowania systemowego) : a) poniesione koszty zakupionych komputerów b) VAT należny PK 4 Umowa dokumentująca wartość nieodpłatnie otrzymanego urządzenia pomiarowego do ustalania wilgotności drewna (bez oprogramowania niezbędnego do jego funkcjonowania) a) wartość urządzenia WB 01/08 Przelano na rachunek banku kredytującego zakończone zadanie budowlane: a) ratę kredytu b) zapłacone odsetki od kredytu Na podstawie powyższych danych otworzyć konta, zaksięgować operacje gospodarcze i rozliczyć zadania budowlane za podany okres.

16 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str. 16 Zadanie Firma produkcyjna MOSTFERRO sp. z o.o. będąca podatnikiem VAT na dzień xx dysponowała następującymi składnikami aktywów: 010 Środki trwałe Umorzenie środków trwałych Wartości niematerialne I prawne Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Długoterminowe aktywa finansowe Rachunki bankowe We wrześniu wystąpiły następujące operacje gospodarcze: Lp. Data Dowód księgowy Treść Fa 1 Faktura od firmy KIEL-CEM za materiały przekazane bezpośrednio do prac związanych z adaptacją hali produkcyjnej na pomieszczenia magazynowe: a) wartość materiałów Fa 56-S-01 Faktura od firmy BUDULEK sp. z o.o. za zakończone roboty w wynajmowanym obiekcie, w celu przystosowania go do używania na potrzeby magazynowe: a) wartość robót VAT Fa 53/07/ Fa 00125/ Fa 854/07/S Faktura od firmy STRAŻBUD za wykonaną instalację p.poż. hali produkcyjnej nr 2: a) wartość netto usługi Faktura za wykonaną pracę związaną z rozbudową budynku administracyjnego: a) wartość robót Faktura za zakup i instalację karty graficznej HIRES-Turbo do użytkowanego komputera: a) wartość netto Kwota w zł

17 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str OT 6/07 Zwiększenie wartości początkowej ulepszonych środków trwałych OT 7/07 Rozliczenie kosztów ulepszenia w obcym środku trwałym w momencie przyjęcia do używania wynajmowanego obiektu WB 01/07 Uregulowano zobowiązania wobec kontrahentów uczestniczących w realizowanych zadaniach budowlanych a) odsetki za zwłokę w płatności wobec firmy KIEL- CEM 100 Na podstawie powyższych danych otworzyć konta, zaksięgować operacje gospodarcze i rozliczyć zadania budowlane za podany okres. Zadanie W przedsiębiorstwie produkcyjnym wytwarzającym zabawki pluszowe GUGU sp. z o.o. (będącym podatnikiem podatku VAT) salda wybranych kont wynoszą: 010 Środki trwałe zł 060 Umorzenie środków trwałych zł 020 Wartości niematerialne i prawne zł 070 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych zł 030 Długoterminowe aktywa trwałe zł 138 Kredyty bankowe zł 101 Kasa zł 131 Rachunki bankowe zł Wszystkie składniki aktywów trwałych amortyzowane są zgodnie z zasadami metody liniowej. Moment rozpoczęcia amortyzacji w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia do ewidencji. Informacja szczegółowa o środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych na dzień : Rodzaj środka trwałego Wartość Początkowa (w zł) Dotychczasowe Zużycie (w zł) Stopa amortyzacji Budynki i budowle , ,- 4% Maszyny produkcyjne , ,- 10% Meble biurowe 5 000, ,- 25% Samochody dostawcze , ,- 20% Razem środki trwałe x Licencje na oprogramowanie % Koncesje %

18 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str. 18 Razem wartości niematerialne i prawne , ,- x Operacje gospodarcze, które wystąpiły w miesiącu styczniu: 1. Zakupiono za gotówkę licencję na oprogramowanie magazynowe MAGAZ" zakładając jego wykorzystywanie przez 5 lata zł 2. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji majątku trwałego stwierdzono zawiniony przez pracownika niedobór maszyny produkcyjnej : - wartość początkowa zł - dotychczasowe zużycie zł 3. Zgodnie z zawartą umową z firmą KOMPUTEX" otrzymano w dzierżawę 3 komputery EMC PC 2GHz o łącznej wartości początkowej zł 4. Postawiono w stan likwidacji maszynę produkcyjną - wartość początkowa wynosiła zł - dotychczasowe zużycie zł 5. Zapłacono gotówką koszty demontażu likwidowanej maszyny produkcyjnej 600 zł 6. Sprzedano samochód dostawczy - wartość początkowa zł - dotychczasowe zużycie zł - cena sprzedaży netto zł - podatek VAT 22% 7. Wydzierżawiono spółce z o.o. LASTIK" magazyn: - wartość początkowa zł - dotychczasowe zużycie zł ustalona miesięczna kwotę czynszu za dzierżawę 800 zł 8. Sprzedano za gotówkę złom uzyskany z likwidacji maszyny produkcyjnej za 400 zł 9. Otrzymano rachunek za konserwację użytkowanych komputerów na kwotę 400 zł a) rozliczono koszt rodzajowy 10. Zawarto umowę leasingową - w trybie leasingu finansowego - na użytkowanie samochodu dostawczego: a) otrzymano fakturę - wartość początkowa samochodu zł - ogólna suma płatności leasingowych zł - podatek VAT 22% zł

19 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str. 19 b) przyjęto samochód do używania i rozliczono fakturę leasingodawcy - stawka amortyzacyjna 30% 11. Otrzymano gotówką od spółki z o.o. LASTIK" czynsz dzierżawny za wydzierżawione magazyny 800 zł 12. Zapłacono przelewem ratę leasingową: a) rata leasingowa zł b) odsetki 225 zł c) rozliczono odsetki za dany miesiąc 13. Na skutek zmian cen przeprowadzono na dzień aktualizację wyceny budynków i budowli według współczynnika przeliczeniowego 1,2 14. Otrzymano fakturę za maszynę produkcyjną nie wymagającą montażu: a) otrzymano fakturę - cena zakupu maszyny zł - podatek VAT 22% zł - razem do zapłaty zł b) Przyjęto maszynę do używania i rozliczono fakturę zł 15. Zaksięgowano zużycie środków trwałych za bieżący miesiąc zł 17. Rozdzielnik amortyzacji obciążający: a) koszty działalności podstawowej zł b) koszty działalności pomocniczej 400 zł c) koszty zarządu... zł Na podstawie przedstawionych danych otworzyć konta, zaksięgować operacje gospodarcze i zaplanować wielkość odpisów amortyzacyjnych dotyczących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na najbliższe dwa lata.