EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH"

Transkrypt

1 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str. 1 EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Zadanie 10.1 W przedsiębiorstwie usługowo-produkcyjnym RUMAR sp. z o.o. (produkcja materiałów budowlanych i realizacja usług budowlanych), będącym podatnikiem podatku VAT salda wybranych kont wynoszą: 010 Środki trwałe zł 060 Umorzenie środków trwałych zł 020 Wartości niematerialne i prawne zł 070 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych zł 030 Długoterminowe aktywa trwałe zł 310 Materiały zł 138 Kredyty bankowe zł 101 Kasa zł 131 Rachunki bankowe zł W styczniu bieżącego roku wystąpiły następujące operacje gospodarcze: Lp. Data Dowód księgowy Treść PK 01/01 Dokonano przeszacowania środków trwałych na dzień 1 stycznia bieżącego roku zwiększając: a) wartość początkowa Fa 02/S/01 Otrzymano fakturę płatną przelewem za kserokopiarkę PANASKONIK 204T: a) wartość kserokopiarki b) koszty montażu c) podatek VAT 22% d) razem do zapłaty Kwota w zł OT 01/01 Przyjęto kserokopiarkę do użytkowania PK 02/01 Zaksięgowano naliczony podatek VAT podlegający odliczeniu związany z zakupem kserokopiarki Fa 05/01/S Wystawiono fakturę płatną przelewem za sprzedaną sztaplarkę dla MARAM sp. z o.o. a) cena sprzedaży sztaplarki PT 01/01 Wyksięgowano z ewidencji sprzedaną sztaplarkę: a) wartość brutto

2 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str PT 02/01 Wniesiono w formie aportu do ARES spółka z o.o. linię technologiczną do produkcji cegły: a) wartość brutto c) wartość wniesionego aportu LT 01/01 Na skutek powodzi zniszczeniu uległa koparka wydobywająca glinę z wyrobiska: a) wartość brutto LT 02/01 Zlikwidowano zużyty piec do wypalania cegły: a) wartość brutto Po 01/01 Przyjęto do magazynu materiały budowlane pochodzące z RK 01/01 Fa 25/S/ PT 03/01 R-k 01/ RK 02/01 R-k 12/S likwidacji Faktura od firmy KOMINBUD opłacona gotówką za rozbiórkę zlikwidowanego pieca a)wartość usługi netto Przekazano nieodpłatnie szkole podstawowej komputer: a) wartość brutto komputera c) wartość netto Otrzymano rachunek, który opłacono gotówką za przeprowadzoną konserwację maszyn produkcyjnych: a) zaksięgowanie kosztu rodzajowego b) rozliczenie kosztu rodzajowego Rw 12/01 Wydano z magazynu materiały budowlane na potrzeby budowy nowego pieca Fa 44/0002/0 Otrzymano fakturę za usługi budowlane związane z budową nowego pieca: 1 PK 03/01 a) wartość netto faktury b) podatek VAT 7% d) rozliczono dostawę usług OT 02/01 Zakończono budowę i przyjęto piec do używania Koszty prac budowlanych bez efektu gospodarczego WB 04/01 Według wyciągu bankowego: a) otrzymano odszkodowanie za zniszczoną koparkę b) wpłynęły należności od spółki MARAM WB 05/01 PK 04/ Fa 205/S PK 05/01 Sprzedano akcje ujęte w ewidencji jako trwała lokata (długotrwałe aktywa finansowe): a) wartość sprzedaży akcji b) cena nabycia akcji Otrzymano fakturę za licencję na oprogramowanie komputerowe, które zainstalowano: a) cena nabycia licencji (zwolniona z podatku VAT) b) rozliczono dostawę PK 06/01 Zaksięgowano zużycie: a) środków trwałych b) wartości niematerialnych i prawnych

3 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str PK 07/01 Rozdzielnik amortyzacji obciążający: a) koszty działalności podstawowej b) koszty zarządu c) koszty działalności pomocniczej Na podstawie przedstawionych danych otworzyć konta, zaksięgować operacje gospodarcze, ustalić wartość bilansową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rozwiązanie zadania Środki trwałe 060 Umorzenie środków trwałych 020 Wartości niematerialne i prawne Sp) (6a 6b) (Sp Sp) 1a) (7a 7b) (1b 19b) ) (8a 8b) (20a ) (9a 9b) (Sk (12a 12b) (Sk Sk) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 030 Długoterminowe aktywa trwałe 310 Materiały (Sp Sp) (18b Sp) ( (20b 7c) ) Sk) Kredyty bankowe 101 Kasa 131 Rachunki bankowe (Sp Sp) (11ab Sp) (13a 17a) 17b) a) Środki trwałe w 210 Rozrachunki z budowie dostawcami 300 Rozliczenie zakupu 14) ( (2d 2d) (3 15d) (16a (15c 15c) ( (19a 19a) (15d 140 (15d (19b 222 Rozrachunki z tytułu 200 Rozrachunki z 760 Pozostałe przychody VAT odbiorcami operacyjne 4) (5b 5c) (17b (5a 11b) (10 15d) Straty nadzwyczajne 761 Pozostałe koszty operacyjne 402 Usługi obce 8) a) a) c) a) 400

4 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str Rozliczenie kosztów rodzajowych 501 Koszty działalności podstawowej 770 Zyski nadzwyczajne 600 (13b 13b) 600 (17a (21abc 21a) Koszty finansowe 750 Przychody finansowe 530 Koszty działalności pomocniczej 18b) (18a 21c) Amortyzacja 559 Koszty zarządu 20ab) b) Wartość bilansowa środków trwałych 010 Środki trwałe 060 Umorzenie środków trwałych zł zł = zł Wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych 020 Wartości niematerialne i prawne 070 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych zł zł = zł Zadanie 10.2 Na dzień r. w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym UNIVERS stan wybranych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawiał się następująco: Nazwa składnika aktywów trwałych Wartość początkowa w zł Stawka amortyzacyjna w % Umorzenie za poprzednie okresy Hala produkcyjna ,- 2, ,- Budynek sklepu ,- 2,5,- Komputer PC 6 000, ,- Program komp. F-K 4 400, ,- Agregat spalinowy ,- 12,5 - Samochód dostawczy , ,- Wartość firmy RAFA ,- 20,- Spółdzielcze własnościowe , ,- prawo do lokalu Szafy biurowe (10 szt.) 4 800, ,- Patenty , Na podstawie powyższych danych: 1. Sporządzić plan amortyzacji aktywów trwałych na kolejne 5 lat z podziałem na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przyjmując liniową metodę amortyzacji. 2. Ustalić datę rozpoczęcia amortyzacji dla hali produkcyjnej, samochodu dostawczego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

5 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str Podać datę zakończenia amortyzacji: - programu komputerowego F-K, - komputera PC, - wartości firmy. 4. Podać wartość netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na koniec bieżącego roku. Zadanie 10.3 W dniu r. na podstawie dokumentu OT przyjęto do używania maszynę o wartości zł, której stawka przy amortyzacji liniowej wynosi 10%. Firma mając na uwadze intensywność wykorzystywania maszyny w produkcji (praca na trzy zmiany) oraz tempo postępu technologiczno-ekonomicznego postanowiła zastosować metodę amortyzacji degresywnej. Przyjęto współczynnik podwyższający równy 2. Rozpoczęcie amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania. Na podstawie powyższych danych: 1. Omówić zasady stosowania metody degresywnej i wymienić inne metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych. 2. Dokonać zestawienia tabelarycznego i porównania odpisów amortyzacyjnych metodą liniową i degresywną. 3. Podać o ile szybciej dokona się zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową tej maszyny przy wykorzystaniu metody degresywnej. Zadanie 10.4 Przedsiębiorstwo przemysłu drzewnego KORNICZEK w stosunku do środków trwałych z grupy 3-6 oraz samochodów ciężarowych (grupa 7) stosuje metodę odpisów degresywnych przy zastosowaniu współczynnika podwyższającego 3 (gmina zagrożony bezrobociem strukturalnym), natomiast pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania. Dodatkowo w Zakładowym Planie Kont zamieszczono informację, że składniki o niskiej wartości (do zł) zaliczone do aktywów trwałych będą odpisywane w koszty w miesiącu przyjęcia ich do ewidencji (amortyzacja jednorazowa). Wykaz wybranych środków trwałych na dzień x r. przedstawia się następująco:

6 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str. 6 Nazwa środka trwałego Symbol KŚT Grupa Wartość początkowa Podstawowa stawka amort. (w %) Data przyjęcia do używania Samochód ciężarowy (x-2)* STAYER Budynek tartaku , (x-14) Trak , (x-1) Samochód osobowy x OPEL Szafy biurowe x Grunty x Budynek remizy , x zakładowej Koń do zrywki drewna (x-1) Budka dla palących x * - gdzie x oznacza rok bieżący, a określona cyfra w nawiasie to liczba lat poprzedzających dany rok Na podstawie powyższych danych: 1. Ustalić wielkość odpisów amortyzacyjnych za miesiąc kwiecień i maj br. 2. Otworzyć konta 010 Środki trwałe oraz 060 Umorzenie środków trwałych, ze stanem na dzień x oraz zaksięgować zużycie środków trwałych za kwiecień. 3. Ustalić wartość netto środków trwałych na koniec bieżącego roku. 4. Podać datę zakończenia amortyzacji traku. Zadanie 10.5 Firma branży meblarskiej DREWOOD sp. z o.o. będąca podatnikiem VAT na dzień xx dysponowała następującymi aktywami trwałymi: 010 Środki trwałe zł w tym: budynki fabryczne i administracyjne zł 060 Umorzenie środków trwałych zł w tym: budynki fabryczne i administracyjne zł 020 Wartości niematerialne i prawne zł 070 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych zł 083 Środki trwałe w budowie zł 030 Długoterminowe aktywa trwałe zł W kwietniu wystąpiły następujące operacje gospodarcze: Lp. Data Dowód Treść Kwota księgowy w zł

7 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str Fa 102 Otrzymano fakturę za maszynę produkcyjną: a) wartość netto faktury OT 02 Przyjęto do używania maszynę produkcyjną nie wymagającą montażu PK 04 Zaksięgowano naliczony podatek VAT podlegający odliczeniu od podatku należnego PT 01 Wniesiono w formie aportu do spółki z o.o. MEBLAND w Białkowie maszyny: a) wartość brutto c) wartość wniesionego aportu OT 03 Zakończono budowę i przyjęto halę produkcyjną do używania PK 01 Na skutek zmian cen przeprowadzono aktualizację wyceny budynków fabrycznych i administracyjnych według współczynnika przeliczeniowego 1, OT 04 Przyjęto do użytkowania suszarnię na drewno jako udział wniesiony przez nowego wspólnika M. Piotrowską PT 02 Fa 01/04 Przekazano w formie darowizny zbędną maszynę piła tarczowa dla emerytowanego pracownika firmy M. Jagielskiej. a) wartość początkowa maszyny c) podatek VAT 22% od darowizny Fa 67/04 Otrzymano fakturę od firmy BUDEX za zakończoną rozbudowę istniejącej hali fabrycznej w ramach realizowanego zadania budowlanego - wartość usługi budowlanej - podatek VAT naliczony 22% - razem wartość faktury OT 05 Przeniesiono koszty rozbudowy zwiększające wartość istniejącej hali fabrycznej i rozliczono fakturę dostawcy OT 06 Otrzymano nieodpłatnie od gminy Nowa Wieś budynek na zakład produkujący meble wiklinowe i ratanowe LT 01 Zlikwidowano zużytą maszynę produkcyjną : a) wartość brutto Fa 02/04 Wystawiono fakturę płatną przelewem za sprzedany samochód dostawczy dla przedsiębiorstwa prywatnego FALA: a) cena sprzedaży samochodu PT 03 Wyksięgowano z ewidencji sprzedany samochód: a) wartość brutto PK 02 Zaksięgowano zużycie środków trwałych wykorzystywanych w: a) produkcji b) administracji c) działalności pomocniczej

8 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str. 8 Na podstawie powyższych danych: 1. Otworzyć konta i zaksięgować operacje gospodarcze. 2. Ustalić wartość bilansową środków trwałych. 3. Na podstawie zaksięgowanych operacji omówić zasady ewidencji zwiększenia i zmniejszenia stanu środków trwałych. Zadanie 10.6 Przedsiębiorstwo wielobranżowe TROL sp. z o.o. będące podatnikiem VAT na dzień xx dysponowało następującymi składnikami aktywów: 010 Środki trwałe zł 060 Umorzenie środków trwałych zł 020 Wartości niematerialne i prawne zł 070 Umorzenie wartości niematerialnych I prawnych zł 083 Środki trwałe w budowie zł 030 Długoterminowe aktywa trwałe zł 101 Kasa zł 131 Rachunek bankowy zł W czerwcu wystąpiły następujące operacje gospodarcze: Lp. Data Dowód księgowy Treść Fa 19 Otrzymano fakturę płatną przelewem za komputery: a) wartość części składowych b) koszty montażu c) podatek VAT 22% d) razem do zapłaty Kwota w zł OT 21 Przyjęto komputery do użytkowania i rozliczono fakturę Fa 24/06 Otrzymano fakturę płatną przelewem za licencję programu finansowo-księgowego: a) wartość licencji (zwolniona z VAT) b) koszty nośnika i podręczników (VAT 22%) c) podatek VAT 22% OT 22 Ujęto program w ewidencji PK 17 Zaksięgowano naliczony podatek VAT podlegający odliczeniu związany z zakupem oprogramowania KW 1 OT 23 Zakupiono płacąc gotówką od A. Złotejrączki prawo do wynalazku związanego z technologią impregnacji wykładziny podłogowej a) opłaty notarialne za nabyte prawo 400

9 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str Rk 102/06 Otrzymano rachunek od firmy PLAFON za wzory zdobnicze z przeznaczeniem dla nowej lini zegarów ściennych ANTYK LT 5 Odpisano z ewidencji całkowicie umorzone prawo do wynalazku związanego z techniką klejenia powierzchni drewnianych z drewna liściastego a) wartość początkowa WB 02 Dokonano przelewu za przedłużenie licencji na następne dwa lata do wykorzystywania oprogramowania magazynowego MEBMAG OT 23 Nowy udziałowiec wniósł w formie aportu prawa do Fa 0125/06 PT 4 wzorów zdobniczych na zegary z serii LUDWIK XIV W związku z likwidacją wydziału produkcji zegarów biurowych sprzedano prawo do licencji na oprogramowanie CAD/CAM do konstrukcji tych zegarów a) wystawiono fakturę - wartość licencji (zwolniona z podatku VAT) - koszty nośnika i dokumentacji - podatek VAT 22% b) wyksięgowano z ewidencji prawo do licencji: - wartość początkowa - dotychczasowe umorzenie LT 6 Wygaśnięcie licencji na oprogramowanie płacowo-kadrowe KADRem - wartość początkowa - dotychczasowe umorzenie Rk 02/06 Wystawiono rachunek dla zakładu stolarskiego za licencję na korzystanie z patentu na klejenie powierzchni drewnoskóra (patent nr /2000) PK 17 Zaksięgowano zużycie: a) środków trwałych b) wartości niematerialnych I prawnych PK 18 Rozdzielnik amortyzacji obciążający: a) koszty działalności podstawowej- produkcyjnej b) koszty zarządu c) koszty działalności pomocniczej Na podstawie przedstawionych danych otworzyć konta, zaksięgować operacje gospodarcze, ustalić wartość bilansową wartości niematerialnych i prawnych. Zadanie 10.7 Przedsiębiorstwo wielobranżowe GLOBAL dokonało zakupu w miesiącu czerwcu dwóch firm. Operacje dotyczące tych zdarzeń gospodarczych były następujące: Lp. Data Dowód księgowy Treść Kwota w zł

10 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str WB 02 Zakupiono z uzyskanego na ten cel kredytu zaciągniętego na okres 3 lat firmę branży zaawansowanych technologii RESET a) cena nabycia b) cena rynkowa nabytych aktywów w tym: - środki trwałe - materiały - należności WB 16 Zakupiono płacąc przelewem zakład przemysłu mięsnego PRIONIK a) cena nabycia b) cena rynkowa nabytych aktywów w tym: - środki trwałe - produkty gotowe - należności Na podstawie powyższych danych: - dokonać ujęcia na kontach operacji związanych z zakupem firm RESET i PRIONIK, - co oznacza pojęcie wartość firmy Zadanie 10.8 Przedsiębiorstwo branży meblarskiej EKOMEBEL sp. z o.o. będące podatnikiem VAT na dzień xx dysponowało następującymi składnikami aktywów: 010 Środki trwałe zł 060 Umorzenie środków trwałych zł 020 Wartości niematerialne i prawne zł 070 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych zł 030 Długoterminowe aktywa trwałe zł 310 Materiały zł 138 Kredyty bankowe zł 101 Kasa zł 131 Rachunki bankowe zł W poprzednim roku firma rozpoczęła budowę: budynku lakierni i suszarni. Poniesione koszty związane z budową środków trwałych wynoszą: 083 Środki trwałe w budowie zł w tym:

11 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str budynek lakierni (konto analityczne ) zł - budynek suszarni (konto analityczne ) zł W styczniu wystąpiły następujące operacje gospodarcze związane z realizowanymi zadaniami budowlanymi: Lp. Data Dowód księgowy Treść LT 02/01 Zlikwidowano stary garaż w celu przygotowania terenu Fa 647/001 PK 01/ RK 1/01 Fa S124 PK 02/ RK 2/01 Fa 7/01 pod budowę suszarni a) wartość brutto garażu Otrzymano fakturę pracowni projektowej ARCHITEKT za dokumentację projektową suszarni i lakierni : a) wartość netto faktury, - w tym lakiernia Zakupiono za gotówkę płyty termoizolacyjne na budowę suszarni (materiały przyjęto na budowę): a) wartość materiałów c) razem d) rozliczono dostawę Kwota w zł Opłacono gotówką fakturę za prace rozbiórkowe garażu: a) wartość netto usługi Rw 42/01 Wydano według dowodu Rw materiały budowlane na potrzeby budowy środków trwałych: a) lakiernia b) suszarni Fa 64/01/S PK 03/ Fa 102/SU/01 PK 04/01 Otrzymano fakturę od spółki KONSTAL za prace budowlane związane z budową suszarni i lakierni: a) wartość robót w tym suszarnia d) rozliczono dostawę Otrzymano fakturę od spółki INSTAL za instalację elektryczną w budowanej suszarni i lakierni: a) wartość netto faktury - w tym: suszarnia d) rozliczono dostawę

12 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str Fa 06/001 PK 05/01 Otrzymano fakturę za urządzenia produkcyjne wymagające montażu w hali produkcyjnej: a) wartość maszyn d) rozliczono dostawę WB 10 Według wyciągu bankowego: a) zapłacono spółce INSTAL za instalację elektryczną b) zapłacono spółce KONSTAL za prace budowlane Fa 025/S/01 Otrzymano fakturę od spółki FAST za montaż maszyn produkcyjnych: a) wartość netto usługi d) rozliczono dostawę WB 11 Według wyciągu bankowego: a) opłacono odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę lakierni b) spłacono ratę kredytu OT 01/01 OT 02/01 W wyniku zakończenia budowy przyjęto do używania a) suszarnię b) maszynę produkcyjną Fa 12/01 Wystawiono fakturę za sprzedaną rozpoczętą budowę lakierni: a) cena sprzedaży netto c) razem PK 06/01 Wyksięgowano koszt wytworzenia sprzedanej budowy lakierni... Na podstawie powyższych danych zaksięgować operacje gospodarcze na kontach syntetycznych, a w odniesieniu do konta 083 Środki trwałe w budowie również na kontach analitycznych. Rozwiązanie zadania Środki trwałe 060 Umorzenie środków trwałych 020 Wartości niematerialne i prawne Sp) (1a 1b) (Sp Sp) a) b) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 131 Rachunki bankowe 101 Kasa (Sp Sp) (9a Sp) (3c (9b 976 (4 600 (11a (11b 030 Długoterminowe aktywa trwałe 138 Kredyty bankowe 310 Materiały Sp) b) (Sp Sp) (5ab

13 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str Rozrachunki 083 Środki trwałe w 300 Rozliczenie zakupu z dostawcami budowie 2c) (2d 9a) (2c Sp) (12a 3c) (2d 9b) (6c 1) (12b 6c) (3d (7c 2d) (14 7c) (3d (8c 3d) c) (6d 732 (10c 4a) c) (6d 5ab) (7d 222 Rozrachunki 6d) (7d z tytułu VAT 7d) (8d 2d) (13b 8d) (8d 3d) d) (10d 4) a) (10d 6b) d) 704 8d) d) Rozrachunki z odbiorcami 760 Pozostałe przychody operacyjne 761 Pozostałe koszty operacyjne 13c) (13a 14) Ewidencja analityczna do konta 083 Środki trwałe w budowie Budowa lakierni Budowa suszarni Maszyna produkcyjna Sp) (14 Sp) (12a 8d) (12b 2d) ) d) 600 5a) d) d) d) d) 600 4a) a) 600 5b) d) d) Zadanie 10.9 W firmie handlowo-usługowej FREKAS s.c. będącej podatnikiem VAT na dzień xx wystapiły następujące salda na wybranych kontach: 010 Środki trwałe Umorzenie środków trwałych Wartości niematerialne I prawne Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Środki trwałe w budowie w tym: - projekt hali produkcyjnej - rozpoczęta budowa garażu

14 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str komputery bez oprogramowania systemowego Długoterminowe aktywa trwałe Koszty działalności pomocniczej 131 Rachunki bankowe W lipcu i sierpniu wystąpiły następujące operacje gospodarcze: Lp. Data Dowód księgowy Treść LT 01/07 Likwidacja starego budynku magazynowego w celu przygotowania terenu pod budowę hali produkcyjnej: a) wartość początkowa budynku Kwota w zł Po 1/07 Przyjęto do magazynu materiały budowlane odzyskane podczas likwidacji magazynu Fa S-101 Pz 01/ Fa 0345S/01/ 07 Faktura od firmy CERAMBUD za zakupioną cegłę: a) wartość materiałów b) podatek VAT 7% d) zakupione materiały przeznaczone na cele budowy składuje się w magazynie Faktura od dostawcy MASZYNEX S.A. za zakupioną i dostarczoną specjalistyczną maszynę produkcyjną wymagającą montażu: a) wartość netto maszyny b) VAT 22% LP 02/07 Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych (na umowę zlecenie) przy likwidacji budynku: a) kwota brutto b) podatek dochodowy Fa SU/56/07/ 01 Faktura od firmy DESROJEK za prace związane z likwidacją budynku: a) wartość robót WB 1/07 Zaciągnięto kredyt na zakup specjalistycznej maszyny produkcyjnej Rw 01/07 Wydano materiały budowlane z magazynu w związku z realizowaną budową hali produkcyjnej Fa 350/01/07 Faktura dotycząca kosztów instalacji, montażu I rozruchu zakupionej maszyny: a) wartość usługi b) VAT 22%

15 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str Fa 111/01 Otrzymano fakturę od firmy MONTERLAND za wykonane roboty budowlano-montażowe związane z budową hali produkcyjnej: a) wartość robót WB 3/07 Uregulowano ratę kredytu zaciągniętego na zadanie budowlane: a) rata kredytu b) zapłacono odsetki od kredytu PK 1 Koszty podróży służbowej odbytej w związku z budowaną halą produkcyjną WB 2/07 WB zapłacono fakturę od firmy MASZYNEX S.A. wraz z naliczoną karą za niedotrzymanie terminu płatności za dostarczone i zamontowane maszyny produkcyjne: a) naliczona kara PK 2 Roboty budowlane związane z budowaną halą w ramach prowadzonej działalności pomocniczej (wydział remontowy) Umowa Ubezpieczono budowaną halę produkcyjną PZU, PK OT 8/07 Zakończono realizację budowy środków trwałych: a) przyjęto halę produkcyjną do używania b) przyjęto specjalistyczne maszyny do eksploatacji c) odpisanie zadania budowlanego bez efektu gospodarczego w ramach budowy hali produkcyjnej Fa 01/07/S Pz 01/ PT 05/07 Fa 02/07/S Sprzedano niewykorzystane materiały budowlane: a) wystawiono fakturę - wartość materiałów netto - podatek VAT 22% - należny b) wydano materiały z magazynu Sprzedano rozpoczętą budowę garażu: a) poniesione koszty budowy b) cena sprzedaży c) podatek VAT 7% PT 06/07 Przekazano nieodpłatnie Rodzinnemu Domowi Dziecka zakupione komputery nie przyjęte jeszcze do ewidencji (brak oprogramowania systemowego) : a) poniesione koszty zakupionych komputerów b) VAT należny PK 4 Umowa dokumentująca wartość nieodpłatnie otrzymanego urządzenia pomiarowego do ustalania wilgotności drewna (bez oprogramowania niezbędnego do jego funkcjonowania) a) wartość urządzenia WB 01/08 Przelano na rachunek banku kredytującego zakończone zadanie budowlane: a) ratę kredytu b) zapłacone odsetki od kredytu Na podstawie powyższych danych otworzyć konta, zaksięgować operacje gospodarcze i rozliczyć zadania budowlane za podany okres.

16 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str. 16 Zadanie Firma produkcyjna MOSTFERRO sp. z o.o. będąca podatnikiem VAT na dzień xx dysponowała następującymi składnikami aktywów: 010 Środki trwałe Umorzenie środków trwałych Wartości niematerialne I prawne Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Długoterminowe aktywa finansowe Rachunki bankowe We wrześniu wystąpiły następujące operacje gospodarcze: Lp. Data Dowód księgowy Treść Fa 1 Faktura od firmy KIEL-CEM za materiały przekazane bezpośrednio do prac związanych z adaptacją hali produkcyjnej na pomieszczenia magazynowe: a) wartość materiałów Fa 56-S-01 Faktura od firmy BUDULEK sp. z o.o. za zakończone roboty w wynajmowanym obiekcie, w celu przystosowania go do używania na potrzeby magazynowe: a) wartość robót VAT Fa 53/07/ Fa 00125/ Fa 854/07/S Faktura od firmy STRAŻBUD za wykonaną instalację p.poż. hali produkcyjnej nr 2: a) wartość netto usługi Faktura za wykonaną pracę związaną z rozbudową budynku administracyjnego: a) wartość robót Faktura za zakup i instalację karty graficznej HIRES-Turbo do użytkowanego komputera: a) wartość netto Kwota w zł

17 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str OT 6/07 Zwiększenie wartości początkowej ulepszonych środków trwałych OT 7/07 Rozliczenie kosztów ulepszenia w obcym środku trwałym w momencie przyjęcia do używania wynajmowanego obiektu WB 01/07 Uregulowano zobowiązania wobec kontrahentów uczestniczących w realizowanych zadaniach budowlanych a) odsetki za zwłokę w płatności wobec firmy KIEL- CEM 100 Na podstawie powyższych danych otworzyć konta, zaksięgować operacje gospodarcze i rozliczyć zadania budowlane za podany okres. Zadanie W przedsiębiorstwie produkcyjnym wytwarzającym zabawki pluszowe GUGU sp. z o.o. (będącym podatnikiem podatku VAT) salda wybranych kont wynoszą: 010 Środki trwałe zł 060 Umorzenie środków trwałych zł 020 Wartości niematerialne i prawne zł 070 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych zł 030 Długoterminowe aktywa trwałe zł 138 Kredyty bankowe zł 101 Kasa zł 131 Rachunki bankowe zł Wszystkie składniki aktywów trwałych amortyzowane są zgodnie z zasadami metody liniowej. Moment rozpoczęcia amortyzacji w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia do ewidencji. Informacja szczegółowa o środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych na dzień : Rodzaj środka trwałego Wartość Początkowa (w zł) Dotychczasowe Zużycie (w zł) Stopa amortyzacji Budynki i budowle , ,- 4% Maszyny produkcyjne , ,- 10% Meble biurowe 5 000, ,- 25% Samochody dostawcze , ,- 20% Razem środki trwałe x Licencje na oprogramowanie % Koncesje %

18 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str. 18 Razem wartości niematerialne i prawne , ,- x Operacje gospodarcze, które wystąpiły w miesiącu styczniu: 1. Zakupiono za gotówkę licencję na oprogramowanie magazynowe MAGAZ" zakładając jego wykorzystywanie przez 5 lata zł 2. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji majątku trwałego stwierdzono zawiniony przez pracownika niedobór maszyny produkcyjnej : - wartość początkowa zł - dotychczasowe zużycie zł 3. Zgodnie z zawartą umową z firmą KOMPUTEX" otrzymano w dzierżawę 3 komputery EMC PC 2GHz o łącznej wartości początkowej zł 4. Postawiono w stan likwidacji maszynę produkcyjną - wartość początkowa wynosiła zł - dotychczasowe zużycie zł 5. Zapłacono gotówką koszty demontażu likwidowanej maszyny produkcyjnej 600 zł 6. Sprzedano samochód dostawczy - wartość początkowa zł - dotychczasowe zużycie zł - cena sprzedaży netto zł - podatek VAT 22% 7. Wydzierżawiono spółce z o.o. LASTIK" magazyn: - wartość początkowa zł - dotychczasowe zużycie zł ustalona miesięczna kwotę czynszu za dzierżawę 800 zł 8. Sprzedano za gotówkę złom uzyskany z likwidacji maszyny produkcyjnej za 400 zł 9. Otrzymano rachunek za konserwację użytkowanych komputerów na kwotę 400 zł a) rozliczono koszt rodzajowy 10. Zawarto umowę leasingową - w trybie leasingu finansowego - na użytkowanie samochodu dostawczego: a) otrzymano fakturę - wartość początkowa samochodu zł - ogólna suma płatności leasingowych zł - podatek VAT 22% zł

19 Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str. 19 b) przyjęto samochód do używania i rozliczono fakturę leasingodawcy - stawka amortyzacyjna 30% 11. Otrzymano gotówką od spółki z o.o. LASTIK" czynsz dzierżawny za wydzierżawione magazyny 800 zł 12. Zapłacono przelewem ratę leasingową: a) rata leasingowa zł b) odsetki 225 zł c) rozliczono odsetki za dany miesiąc 13. Na skutek zmian cen przeprowadzono na dzień aktualizację wyceny budynków i budowli według współczynnika przeliczeniowego 1,2 14. Otrzymano fakturę za maszynę produkcyjną nie wymagającą montażu: a) otrzymano fakturę - cena zakupu maszyny zł - podatek VAT 22% zł - razem do zapłaty zł b) Przyjęto maszynę do używania i rozliczono fakturę zł 15. Zaksięgowano zużycie środków trwałych za bieżący miesiąc zł 17. Rozdzielnik amortyzacji obciążający: a) koszty działalności podstawowej zł b) koszty działalności pomocniczej 400 zł c) koszty zarządu... zł Na podstawie przedstawionych danych otworzyć konta, zaksięgować operacje gospodarcze i zaplanować wielkość odpisów amortyzacyjnych dotyczących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na najbliższe dwa lata.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA POWTÓRZENIOWE Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI Opracował SH 05.2003 ksiegowyroku@poczta.onet.pl Kontakt telefoniczny (091) 444-1945 Strona 1 z 5

ZADANIA POWTÓRZENIOWE Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI Opracował SH 05.2003 ksiegowyroku@poczta.onet.pl Kontakt telefoniczny (091) 444-1945 Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. METODY OBLICZANIA AMORTYZACJI Przedsiębiorstwo produkcyjne KOKSOWNIK S.A. w Koszalinie zakupiło w czerwcu 200X roku środki trwałe. Informacje o środkach trwałych przyjętych do działalności

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

cza Otwórz konta stanami pocz tkowymi i zaksi guj operacje gospodarcze: Po zaksi

cza Otwórz konta stanami pocz tkowymi i zaksi guj operacje gospodarcze: Po zaksi GR I Salda początkowe wybranych kont w spółce z o.o Tęcza są następujące: Środki trwałe 60 000zł,- Umorzenie środków trwałych 5 000zł,- Wartości niematerialne i prawne 6 000zł,- Umorzenie wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

ZADANIA POWTÓRZENIOWE Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI Opracował SH 05.2003 ksiegowyroku@poczta.onet.pl Kontakt telefoniczny (091) 444-1945 Strona 1 z 5

ZADANIA POWTÓRZENIOWE Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI Opracował SH 05.2003 ksiegowyroku@poczta.onet.pl Kontakt telefoniczny (091) 444-1945 Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 ZADANIA POWTÓRZENIOWE PRZED II KOLOKWIUM Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI ZADANIE 1 Firma Dyktator mody spółka z o. o. (podatnik VAT) zajmuje się wytwarzaniem eleganckich garniturów dla panów w różnym

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów:

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Bilans na dzień 31.12.20XX r. Suma Suma A. trwałe 680 000 A. Kapitał własny 694

Bardziej szczegółowo

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli Zadanie 4.1. W przedsiębiorstwie produkcyjnym (produkcja wyrobów metalowych) ewidencję kosztów działalności podstawowej prowadzi się tylko w układzie rodzajowym na następujących kontach księgi głównej:

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa cz.2

Rachunkowość finansowa cz.2 Rachunkowość finansowa cz.2 Wycena aktywów trwałych i ich prezentacja w bilansie Dorota Kuchta Podatek VAT Value Added Tax Przedstawione zasady obowiązują, jeśli firma jest płatnikiem VAT-u Należny należny

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej Zakładowy plan kont Usystematyzowany wykaz nazw i symboli numerycznych kont służących w jednostce gospodarczej do ewidencji ogółu posiadanych zasobów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Środki trwałe to składniki majątku spółki, które przeznaczone są do długotrwałego użytkowania. Aby element majątku mógł zostać przyjęty i wykazany jako środek trwały, musi on

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE WNiP dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok, kompletne, zdatne do uŝytku i przeznaczone na potrzeby jednostki:

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna

Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość 2 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna 1 Zasady obrotu pieniężnego. definicja obrotu pieniężnego. 2 Obrót gotówkowy i jego

Bardziej szczegółowo

OPERAJE GOSPODARCZE. dr Marek Masztalerz OPERACJE GOSPODARCZE. Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które:

OPERAJE GOSPODARCZE. dr Marek Masztalerz OPERACJE GOSPODARCZE. Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które: OPERAJE GOSPODARCZE dr Marek Masztalerz GOSPODARCZE Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które: powodują zmiany majątku, kapitału lub wyniku finansowego, są wyraŝone w mierniku pienięŝnym,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Rachunkowość finansowa wykład II semestr Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Elżbiety Maluszczak

Bardziej szczegółowo

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które dana jednostka posiada w celu ich użytkowania oraz wykorzystania w związku z

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3 Dr Marcin Jędrzejczyk ZADANIE KSIĘGOWE 1. Otworzyć konta ze stanami początkowymi wynikającymi z bilansu otwarcia (należy otworzyć WSZYSTKIE KONTA znajdujące się w bilansie

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

4 Ewidencja operacji gospodarczych

4 Ewidencja operacji gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 19 4 Ewidencja operacji gospodarczych W rozdziale tym przedstawiono przykładowe sposoby ewidencji podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont Biblioteka Inforlex JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Spis treści Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Obrót pieni ny. DEBIUT Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. w Wyszkowie

Obrót pieni ny. DEBIUT Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. w Wyszkowie Spis tre ci Wstęp.............................................................. 5 1. Obrót pieniężny.................................................... 7 2. Ewidencja rozrachunków.............................................

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA:

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1. Które podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości i jaki akt prawny to określa? 2. Z jakich elementów składa się

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej 20 marzec 2017 r. PYTANIA KONTROLNE 1. Z czego składa się rata kredytowa? 2. Od jakiej wartości obliczamy odsetki kredytowe? 3. Co oznacza pojęcia

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1 Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1. Zaksięgowanie wystawionych faktur: a. wartość netto faktury (bez podatku VAT) b. zaksięgowanie należnego podatku VAT c. razem faktura 2. Odpisanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1.1 (Ewidencja produktów według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanego kosztu wytworzenia)

Zadanie 1.1 (Ewidencja produktów według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanego kosztu wytworzenia) http://uoo.honko.univ.szczecin.pl/~honko Strona 1 z 7 Temat: Przypomnienie zasad ewidencji produktów gotowych Produkty gotowe mogą być ewidencjonowane: 1. według rzeczywistego kosztu wytworzenia 2. według

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE Czas pracy: 120 minut

ZADANIE KONKURSOWE Czas pracy: 120 minut ZADANIE KONKURSOWE 2015 Czas pracy: 120 minut 1 I m i ę i N A Z W I S K O : Założenia zadania 1. Jednostka stosuje zasady rachunkowości określone w Ustawie o Rachunkowości oraz Krajowych Standardach Rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r.

Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r. Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Na podstawie art. 10 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/08 Wójta Gminy Korycin z dnia 23 grudnia 2008 r. OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO 1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct)

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct) Konto księgowe jest specyficznym, znanym tylko rachunkowości urządzeniem ewidencyjnym, służącym do bieżącego rejestrowania zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych wartościowo. Każde konto księgowe

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK Przedmiotem działalności Caritas Archidiecezji Białostockiej z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 32, jest świadczenie miłosierdzia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1 Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1. Wpływ gotówki podjętej z rachunku bankowego 2. Wypłaty wynagrodzeń 3. Wpłaty gotówkowe dokonane przez kontrahentów 4. Wypłaty zasiłków dla pracowników finansowane

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. skutki przeklasyfikowania aktywów do inwestycji aktualizacja wartości vs odpisy umorzeniowe

Inwestycje. skutki przeklasyfikowania aktywów do inwestycji aktualizacja wartości vs odpisy umorzeniowe Inwestycje 1 Inwestycja art. 3 ust 1 pkt 17. aktywa POSIADANE w celu osiągania korzyści ekonomicznych z: (wytworzone) przyrostu wartości odsetek dywidend transakcji handlowych klasyfikacja inwestycji:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 Fundacja ORATOR, zwana dalej Fundacją, zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie Adres siedziby: ul. Poznańska 2

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r.

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r. INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra za okres sprawozdawczy: 01.01.2008 r. 31.12.2008 r. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym: amortyzacji,, aktywów, pasywów

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu:

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu: Uwagi ogólne 1. Zadanie zamieszczone zostało na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. www.cke.edu.pl/images/stories/zawod_09/t_ekonomista_zad_egz.pdf 2. Obok zadania zamieszczona została

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Sfery działalności przedsiębiorstwa FIRMA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wartość sprzedanych towarów Wartość sprzedanych materiałów

Bardziej szczegółowo

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Konto księgowe Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Ma Credit (Ct) Źródło pieniędzy, zapisanie na dobro konta, księgowanie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Informacja dodatkowa za 2016 r. (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników) A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1) Nazwa,

Bardziej szczegółowo

TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SPRAWDZAJĄCY POZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OPERACJE WYNIKOWE

TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SPRAWDZAJĄCY POZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OPERACJE WYNIKOWE TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SRAWDZAJĄCY OZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OERACJE WYNIKOWE Typ szkoły: Liceum profilowane. rofil: ekonomiczno administracyjny. Blok tematyczny: elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo