INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK"

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK Przedmiotem działalności Caritas Archidiecezji Białostockiej z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 32, jest świadczenie miłosierdzia poprzez organizowanie pomocy charytatywnej osobom będącym w potrzebie, chorym i samotnym, bezdomnym, matkom z dziećmi, uzależnionym, niepełnosprawnym, ubogim, migrantom i uchodźcom. Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 i sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności. 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów wg poszczególnych pozycji bilansu. 1) W 2012 Caritas Archidiecezji Białostockiej zakupiła wartości niematerialne i prawne (program kadrowo-płacowy i aktualizację programu finansowo-księgowego) na kwotę łączną 5022,71 zł. Stan netto wartości niematerialnych i prawnych na dz r. 0,00 zł. (amortyzacja jednorazowa). 2) Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz. AII w kwocie ,21 zł. Zmiany w ciągu w stanie środków trwałych wykazano w załączniku do bilansu nr 1. 3) Należności wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz. BII w kwocie ,47 zł. Szczegółową analizę należności zawiera załącznik nr 2. 4) Krótkoterminowe inwestycje finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w poz. B III w kwocie ,65 zł. 5) Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz. B I i B II w kwocie ,13 zł. Analizę zobowiązań zawiera załącznik nr 3. 6) Szczegółową analizę przychodów i kosztów statutowych i administracyjnych zawiera załącznik nr 4. 7) W bilansie nie wykazano kwoty wyniku finansowego za rok obrotowy. Jednostka prowadzi tylko działalność statutową, dlatego wynik będący nadwyżką przychodów nad kosztami, który zwiększy przychody statutowe następnego, przeksięgowano na konto 845 Przychody przyszłych okresów.

2 2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach: 1) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO BILANSU NA 31 GRUDNIA 2012 r. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek Zwiększenia Stan na r. Dotychczasowa amortyzacja Amortyzacja w 2012 Stan netto śr. trwałych na koniec 1. budynki , , , , ,01 2. środki , , , , ,79 transportu 3. pozostałe , , , , , ,49 środki trwałe 4. środki trwałe , , , , ,92 w obcym obiekcie 5. Wartości 0, , ,71 0, ,71 0,00 niematerialne i prawne Razem , , , , , ,21 Zwiększenie wartości środków trwałych na kwotę brutto ,71 zł. wynika: a) Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby CIS w Czarnej Białostockiej na kwotę ,00 zł.

3 b) Zakup programu komputerowego płacowo-kadrowego WF-GANG na kwotę 2051,64 zł. c) Aktualizacja programu finansowo-księgowego WF-FAKIR i zakup niezbędnych programów antywirusowych na kwotę 2971,07 zł. Pozycja aktywów bilansu Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie ,92 zł.- wykazuje stan kosztów dotyczących bieżącego, wykazanych w fakturach wystawionych w 2013, które będą pokryte wpływami 2013 (zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów dotyczących sprawozdawczego według ustawy o rachunkowości). 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO BILANSU NA 31 GRUDNIA 2012 r. Należności z tytułu okres wymagalności do 1 powyżej 1 stan na początek koniec początek koniec Razem początek koniec 1. dostaw i , ,22 0,00 0, , ,22 usług 2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. środków 0,00 78,32 0,00 0,00 0,00 78,32 od ZUS 4. 0,00 3,52 0,00 0,00 0,00 3,52 wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 sądowej 6. innych 19279, ,41 0,00 0, , ,41 należności Razem , ,47 0,00 0, , ,47 Kwota należności ,22 zł. składa się: 1) (konto 201-** - Rozrachunki z odbiorcami) 2 894,70 zł należności za świadczenia rehabilitacyjne od ZOZ Mońki ,52 zł należności z Caritas Polska za realizację programu CPMiU i PEAD 2) (konto 220- Rozrachunki z budżetem) 78,32 zł. nadpłacone składki na ubezpieczenia społeczne 3) (konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń) 3,52 zł. nadpłata za umowę-

5 zlecenie 4) (konto 240 Pozostałe rozrachunki) 5 266,91 złnależności za zwrot kosztów za media od mieszkańców Domu Repatrianta - 41,50 zł.(str. Ma konta) zobowiązania z tytułu polisy PZU Pozycja bilansu Inwestycje krótkoterminowewykazuje stan środków finansowych w kasach i na rachunkach bankowych Caritas: Konta 100, 101, 102, 104 stan środków pieniężnych w kasie Caritas, Metanoi i WTZ w Białymstoku i programu Skrzydła w kwocie ,59 zł. Konto 130 stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym i pomocniczych Caritas na kwotę ,60 zł.

6 Konto 133 stan środków pieniężnych wyodrębnionych: WTZ w Białymstoku na kwotę 240,36 zł.i WTZ w Mońkach (środki pieniężne uzyskane za własne produkty) w kwocie 3 261,10 zł. 3) ZAŁĄCZNIK NR 3 DO BILANSU NA 31 GRUDNIA 2012 r. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień

7 bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania z tytułu okres wymagalności do 1 powyżej 1 stan na początek koniec Razem początek koniec 1. kredytów i pożyczek , , , , ,65 2. dostaw i usług , , , ,82 3. podatków 1 465,00 15, ,00 15,00 4. ubezpieczeń społecznych 3 650,05 0, ,05 0,00 5. wynagrodzeń ,43 0, ,43 0,60 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 7. innych zobowiązań , , , ,06 Razem , ,24 0, , , ,13

8 Kwota zobowiązań ,13 zł. składa się: 1) (konto 202-***- Rozrachunki z dostawcami) Zobowiązania bieżące za dostawy w miesiącu grudniu 2012 r. kwota ,82 zł. Zobowiązanie za świece- WDPDz.- kwota ,00 zł. 2) (konto 249 Inne rozrachunki) Pozostałe do spłaty raty kredytu za samochody osobowe w kwocie ,65 zł. Dotacje niewykorzystane do zwrotu w 2013 w kwocie ,27 zł. (Str. WN konta) Zapłacona kaucja za dzierżawę dystrybutora wody w Metanoi -440,00 zł. (Str. WN konta) Zapłacona kaucja za wynajem lokalu na potrzeby świetlicy Stokrotka ,27 zł. Pozostałe drobne kwoty nadpłat na sumę 21,14 zł. 3) (konto 220-* - Rozrachunki z budżetem) Zobowiązania wobec budżetu (podatek dochodowy od osób fizycznych) na kwotę 15,00 zł. 4) (konto Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń) Niedopłacone na dzień bilansowy wynagrodzenia na kwotę 0,60 zł. 5) (konto 301- Rozliczenie zakupu) Zgodnie z ustawą o rachunkowości, celem zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów dotyczących okresu sprawozdawczego, konto wykazuje stan zobowiązań za faktury wystawione w 2013, a dotyczące kosztów bilansowego na kwotę ,92 zł.

9 3. Przeciętne zatrudnienie w obrotowym wg grup zawodowych przedstawia tabela: Wyszczególnienie Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzedzającym Przeciętna liczba zatrudnionych w obrotowym Ogółem W tym: - pracownicy administracyjni - pielęgniarki, lekarze, terapeuci - dyżurni i wychowawcy - pracownicy na stanowiskach robotniczych - instruktorzy terapii - pracownicy zatrudnieni przy obsłudze programu pod nazwą Centrum Integracji Społecznej Na dzień Caritas Archidiecezji Białostockiej zatrudniła: - 7 osób duchownych na umowę o pracę, w tym: 6 w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 na 0,25 etatu pracowników świeckich (na umowę o pracę, w tym 37 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy) Koszt wypłaconego w 2012 wynagrodzenia brutto stanowi kwotę ,24 zł.

10

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)

INFORMACJA DODATKOWA. (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników) Dane identyfikujące jednostkę: Fundacja Pomocy Młodzieży I Dzieciom Niepełnosprawnym Hej, Koniku! Dalej zwana Fundacja Hej, Koniku! Nr

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40 Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40 i) odsetki od własnych lokat i depozytów,. ii) odsetki od środków pieniężnych klientów. b) wysokość i wyjaśnienie przyczyn nie planowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych),

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Sprawozdanie Finansowe Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego str. 3 2. Bilans str. 7 3. Rachunek zysków i strat str. 8 4. Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 za rok obrotowy 2014 Łódź, 08 maj 2015 r. 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Parking

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI IPA/RP-15-2014 Servo Per Amikeco Służyć poprzez przyjaźń R E G I O N P R Z E M Y Ś L INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEMYSKIEGO REGIONU MIĘDZYNARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo