RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Dzieci są aktywne. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 9. Rodzice są partnerami przedszkola. 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Przedszkole nr 86 2/28

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszły: Mirosława Synoradzka, Katarzyna Wardzińska. Badaniem objęto 43 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 9 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem przedszkola, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola. Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi: APOEW - Ankieta badająca przebieg ewaluacji [ankieta poewaluacyjna] OP - Arkusz obserwacji przedszkola OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych" WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką przedszkola WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji WP - Scenariusz wywiadu z partnerami WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego Przedszkole nr 86 3/28

4 Obraz przedszkola Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oraz wnioskami z badań przeprowadzonych w ramach ewaluacji zewnętrznej, realizowanej w sierpniu 2014 roku w Przedszkolu nr 86 Tęczowy Świat w Poznaniu. Raport, który polecamy Państwa uwadze, jest rezultatem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego w zakresie dwóch wymagań: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji oraz Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Przedszkole nr 86 w Poznaniu ma wieloletnią tradycję, jego otwarcie nastąpiło 1 kwietnia 1963 roku. Nazwę "Tęczowy Świat" otrzymało w 1994 roku. Znajduje się w budynku czterokondygnacyjnym wraz z przylegającym dużym ogrodem, który jest usytuowany w centrum dzielnicy Jeżyce w obrębie ulic: Słowackiego Kochanowskiego Sienkiewicza - Mickiewicza. W okolicy Przedszkola dominuje secesyjna zabudowa, która w obecnym czasie jest zamieszkała w niewielkiej części, w zabytkowych budynkach zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania i podlegającego ochronie konserwatorskiej mają siedzibę instytucje i różnorodne firmy. Fakt ten wpływa na wybory większości rodziców, którzy przywożą swoje dzieci ze względu na miejsce pracy, co przekłada się również na czas pracy dostosowywany do ich potrzeb (w roku 2013/2014 od godziny 5:45 do 17:30). Godziny pracy pięciu grup są stałe we wszystkie dni tygodnia. Dzieci grupowane są według zbliżonego wieku. Na uwagę zasługuje fakt, że w ostatnich latach do przedszkola nie uczęszczały dzieci najstarsze (6-letnie), które kontynuowały przygotowanie w oddziałach przedszkolnych na terenie szkół lub w większości uczęszczały do klasy I. Dzieci wywodzą się z różnych środowisk, w większości z rodzin dobrze i średnio sytuowanych, zdarzają się też dzieci z rodzin ubogich, czy niewydolnych wychowawczo.dyrektor zorganizował pracę wykorzystując pomieszczenia kondygnacji naziemnej (parter, I piętro, II piętro) oraz podziemnej, w której jest blok żywieniowy z windą, pomieszczenia gospodarcze i kotłownia. Na parterze przedszkola znajduje się holl, kancelaria dyrektora, szatnie dla grupy I, II i V, sala zajęć dla grupy V. Na I piętrze jest sala grupy I i II, duży hol i pomieszczenia administracyjne (płacowo-księgowe). Na II piętrze swoje sale zajęć ma III i IV grupa. Każda kondygnacja wyposażona jest w sanitariaty dla dzieci i personelu. Przedszkole posiada ogród z urządzeniami rekreacyjnymi do zabaw dzieci. Teren jest zadrzewiony, zapewniający cień podczas upałów. Ze względu na swoje położenie jest atrakcyjnym miejscem dla pobliskich mieszkańców, którzy nie zawsze w prawidłowy sposób z tego miejsca korzystają. Powoduje to konieczność monitorowania, naprawiania sprzętów i ich uzupełniania w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieciom. Sale zabaw dla dzieci wyposażone są w różnego rodzaju zabawki oraz środki dydaktyczne, estetyczne wnętrza wzbogacają dziecięce prace plastyczne.pracownicy przedszkola dużo uwagi poświęcają zajęciom plastycznym, oraz kształtowaniu proekologicznych postaw. Działania dydaktyczne realizowane są z wykorzystaniem elementów metod: Weroniki Sherborne, Carla Orffa, Marii Montessori i Paula Dennisona, które pozwalają dziecku na zaakceptowanie samego siebie, nawiązanie kontaktu z innymi, zdobywanie doświadczeń w działaniu twórczym. W ramach edukacji ekologicznej przekazywana jest dzieciom wiedza, która pomaga zrozumieć, jak działa świat, w którym żyjemy, jak wpływamy na niego, a on na nas. Dzieci oglądają, szukają, zbierają, porównują, mierzą, liczą obserwują, badają i eksperymentują i dzięki takim działaniom mają szansę w pełni poznać otaczający świat. Efektem ww. działań jest sukces Przedszkola nr 86 w Poznaniu, które jako jedyna poznańska placówka oświatowa uzyskało w 2010 roku, tytuł PROMOTORA EKOLOGII w Narodowym Konkursie Ekologicznym pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz DOTACJĘ NAGRODĘ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł. Środki te, powiększone o fundusze organu prowadzącego, Przedszkole nr 86 4/28

5 umożliwiły modernizację budynku i ogrodu. O wysokiej jakości pracy świadczy to, że Przedszkole realizuje:1. Innowacje pedagogiczne: Ekologia już w przedszkolu SOJUSZ METOD - pewny i łatwy sposób czytania dla dzieci w wieku 3-4 lat (Irena Majchrzak - zabawy z imionami oraz Glenna Domanna - karty migawkowe). 2. Programy autorskie: PTAKI W NASZYM MIEŚCIE W MAGICZNYM ŚWIECIE BAJKI I TEATRU POZNAŃ-MOJE MIASTO Program adaptacyjny Program profilaktyki Program wychowawczy. Nauczycielki stosują metodę projektu, aby realizować tematy, np.: Książka, Ptaki, Pies. Wzbogacają swój warsztat pracy o nowe metody. Pracownicy Przedszkola współpracują z licznymi instytucjami środowiska lokalnego, a na uwagę zasługuje liczna grupa placówek oświatowych w tym szkoła ponadgimnazjalna. Celem podejmowanych we współpracy działań jest wszechstronny rozwój dzieci oraz nauczycieli, którzy systematycznie doskonalą swoje umiejętności, podnoszą kwalifikacje, np. z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, logopedii, zarządzania, nauczania języka obcego, stosowania nowych metod pracy. Przedszkole nr 86 5/28

6 Informacja o placówce Nazwa placówki Przedszkole nr 86 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 15 Tęczowy Świat Przedszkole Poznań Kod pocztowy Urząd pocztowy Juliusza Słowackiego Poznań Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 120 Oddziały 5 publiczna Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.00 Średnia liczba uczących się w oddziale 24 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy Dzieci lub młodzież brak specyfiki 12 WIELKOPOLSKIE Poznań Poznań gmina miejska Przedszkole nr 86 6/28

7 Poziom spełniania wymagań państwa Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. (D) Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. (D) Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. (D) W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola. (D) B W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. (B) Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi A Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci. (D) Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. (D) Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. (D) W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola. (D) Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. (B) Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola. (B) Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb. (B) Przedszkole nr 86 7/28

8 Wnioski 1. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi, a świadczy o tym proces pozytywnych zmian w obszarze kwalifikacji, doskonalenia i kreatywności nauczycieli, bazy i wyposażenia oraz współpracy z licznymi placówkami oświatowymi. 2. Potwierdzeniem kreatywności nauczycieli są realizowane innowacje pedagogiczne, programy własne i stosowanie metody projektu. 3. Działania przedszkola podporządkowane są indywidualnemu rozwojowi każdego dziecka. W opinii rodziców nauczyciele wierzą w możliwości ich dzieci, wspierają je w przezwyciężaniu trudności oraz rozwijają uzdolnienia. 4. Realizacja programów: wychowawczego i profilaktyki oraz działania odpowiadające na bieżące potrzeby przedszkolaków mają wpływ na to, że w przedszkolu nie stwierdzono zachowań dyskryminacyjnych. 5. Dyrektor dba o dzielenie się nauczycieli doświadczeniami, w tym celu zapewnia współpracę z przedszkolami i szkołami oraz zgłaszanie dobrych praktyk do Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 6. Podejmowane przez dyrektora działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne przynoszą pozytywne efekty, jednak nierozwiązywalnym problemem jest dewastacja placu zabaw w godzinach popołudniowych i w czasie wolnych dni. Przedszkole nr 86 8/28

9 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Stan oczekiwany: W przedszkolu każde dziecko powinno mieć szansę na wszechstronny rozwój. W tym celu przedszkole podejmuje różnorodne działania, uwzględniające możliwości i potrzeby dzieci. Powinny być one oparte na diagnozie, prowadzone wspólnie z instytucjami wspierającymi dzieci, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ważnym celem tych działań przeciwdziałanie dyskryminacji. Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Nauczyciele rozpoznają potrzeby i możliwości dzieci już na etapie przyjęcia do przedszkola. Pierwsze informacje o dziecku, uzyskane przede wszystkim od rodziców, poszerzają o własne obserwacje i innych osób wspomagających rozwój przedszkolaków. Zebrane dane służą do planowania i organizowania ukierunkowanej pracy z dzieckiem (indywidualnej i zespołowej), nawiązywania współpracy z instytucjami wspierającymi działania dydaktyczno-wychowawcze przedszkola oraz podejmowania działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie zjawisku dyskryminacji. Przykładem świadczącym o tym, jak bardzo zależy nauczycielom na wspomaganiu rozwoju każdego dziecka jest fakt, że w rozkładzie dnia w godzinach od do uwzględniono "Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym". Nie dziwi więc opinia wszystkich ankietowanych rodziców, że nauczyciele wierzą w możliwości ich dzieci, a dziecko może liczyć na wsparcie w pokonywaniu trudności i rozwijaniu uzdolnień. Obszar badania: W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. Nauczyciele systemowo prowadzą rozpoznanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej każdego dziecka dzięki diagnozie wstępnej, systematycznie prowadzonym obserwacjom (zeszyty obserwacji i arkusze obserwacji), analizie wytworów dziecięcych, informacjom uzyskanym od innych nauczycieli oraz rodziców w trakcie rozmów i na podstawie wywiadów. Cennym źródłem informacji są opinie i orzeczenia wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z informacji uzyskanych od dyrektora wynika, że w roku szkolnym 2013/2014 dzięki ww. działaniom wyłoniono: Przedszkole nr 86 9/28

10 69 dzieci potrzebujących wsparcia w zakresie wybranych czynności intelektualnych, rozwoju: emocjonalno-społecznego, mowy, analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, myślenia matematycznego, 10 dzieci uzdolnionych artystycznie. Ponadto zebrano informacje o przedszkolakach ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi. Dyrektor zadeklarował, że przedszkolaki otrzymują niezbędne wsparcie w ramach zajęć z logopedą i terapeutą pedagogicznym, zajęć z gimnastyki korekcyjnej, zajęć indywidualnych skierowanych zarówno do dzieci z trudnościami, jak i dzieci zdolnych (ujętych w ramowych rozkładzie dnia nie tylko w porankach i po południu, ale też w godzinach południowych). Istotnym jest, że w przedszkolu dostosowano jadłospisy do potrzeb dzieci z alergiami. Ciekawą inicjatywą jest realizacja "Projektu wyrównawczo-dydaktycznego z zakresu mowy" z ujętymi celami strategicznymi kładącymi nacisk na wczesne rozpoznawanie istniejących u dziecka problemów komunikacji językowej oraz zapewnienie właściwej formy profilaktyki, stymulacji i terapii. Większość ankietowanych rodziców (34/43) poinformowała, że nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach ich dziecka przynajmniej kilka razy w roku, 2/42 że nigdy (Tab.1). Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru Treść pytania: Czy nauczyciele rozmawiają z Panią/Panem o możliwościach i/lub potrzebach Pani/Pana dziecka? [AR] (7036) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 43 Tab.1 Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent 1 przynajmniej kilka razy w roku przynajmniej raz w roku rzadziej niż raz w roku nigdy Brak odpowiedzi 0 0 Razem Obszar badania: Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. Rozpoznane potrzeby dzieci lub ich sytuacja są punktem wyjścia podejmowanych przez nauczycieli działań. Świadczą o tym działania w ymienione przez nauczycieli w wywiadzie grupowym (Tab. 1), wywiadzie po obserwowanych przez wizytatora zajęciach (Tab. 2) wskazane przez rodziców (Tab. 3) oraz dyrektora w poprzednim obszarze. Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców wynika, że 30/43 ma poczucie, że w przedszkolu pracuje się z ich dzieckiem w sposób, który uwzględnia jego możliwości i potrzeby. Natomiast zebrane, w ostatnim obszarze tego wymagania, dane pokazują, iż wszyscy rodzice (43) uważają, że ich dziecko może liczyć na wsparcie w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań oraz w pokonywaniu trudności. Przedszkole nr 86 10/28

11 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie działania prowadzą Państwo w oparciu o wnioski płynące z prowadzonego przez Państwa rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci. [WN] (9552) Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 współpraca ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Poznaniu, tyflopedagogiem z Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Owińskach, logopedą, rehabilitantem 2 prowadzenie działań stymulujących rozwój dzieci w różnych sferach w ramach zajęć wyrównawczych, pracy indywidualnej i zespołowej 3 dobór odpowiednich zadań, zabaw, tematyki prac plastycznych, metod pracy (np. drama, teatr, burza mózgów, metoda projektów, Bati Strauss, Doroty Dziamskiej) 4 stosowanie bodźców wzmacniających: pochwały, drobne nagrody 5 zachęcanie do pracy np. poprzez dobór atrakcyjnych pomocy dydaktycznych Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Które z prowadzonych przez Pana/ią działań na zajęciach wynikają z wcześniejszego rozpoznania potrzeb i możliwości dzieci? Proszę podać przykłady. [WNPO] (8210) Tab.2 Numer Treść odpowiedzi 1 intensywne zajęcia ruchowe ze względu na dzieci nadpobudliwe i posiadające dużą potrzebę ruchu 2 stopniowanie trudności 3 tworzenie jednej dużej pracy plastycznej z prac indywidualnych - potrzeba sukcesu indywidualnego i zespołowego 4 dodatkowe zadanie dla dzieci lubiących wypowiadać się 5 zachęcanie dzieci nieśmiałych do aktywności 6 zabawy o charakterze integracyjnym 7 zadania przygotowujące dzieci do nauki w szkole: np. grafomotoryczne, na koncentrację uwagi, matematyczne 8 ćwiczenia artykulacyjne Przedszkole nr 86 11/28

12 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Czy w przedszkolu nauczyciele traktują Państwa dzieci w sposób uwzględniający ich potrzeby i możliwości? Jak to się przejawia? Proszę podać przykłady. [WR] (8202) Tab.3 Numer Treść odpowiedzi 1 zajęcia z logopedą 2 udział dzieci w konkursach plastycznych, np. "Dzień z moją rodziną", "Przedszkole moich marzeń" 3 zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 4 rozwijanie zainteresowań czytelniczych 5 dostosowanie jadłospisów do potrzeb dzieci z alergiami Obszar badania: Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. Charakter współpracy przedszkola z podmiotami wspierającymi uczniów wynika z ich potrzeb i sytuacji społecznej. Dyrektor zadeklarował, że w zakresie poradnictwa i pomocy dzieciom współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Poznaniu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Poznań-Grunwald, Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce, Komendą Miejską Policji Poznań-Jeżyce, strażą pożarną, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, ratownikami medycznymi. Współpraca z ww. instytucjami odbywa się w ramach spotkań, warsztatów, konsultacji dla nauczycieli, rodziców i dzieci, zajęć dla przedszkolaków i ma służyć "wyrównywaniu szans; umożliwieniu dzieciom odniesienia sukcesu na miarę ich możliwości rozwojowych: zapewnieniu zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom pomocy w procesie adaptacji; zapewnieniu pomocy nauczycielom". Doskonałym przykładem jest tutaj współpraca przedszkola z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Poznań-Grunwald, którego przedstawiciel wziął udział w wywiadzie potwierdzając słowa dyrektora. Współpraca jest o tyle trudna, że dotyczy dziecka o wyjątkowo skomplikowanej sytuacji rodzinnej, dodatkowo zamieszkałego w dzielnicy Grunwald, a nie Jeżyce. Obszar badania: W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola. Dyrektor przedszkola i nauczyciele deklarują, że w przedszkolu nie zaobserwowano zachowań dyskryminacyjnych, co może być wynikiem prowadzonych działań profilaktycznych. Działania profilaktyczne wymienione przez nauczycieli i dyrektora: zapoznawanie z literaturą dziecięcą traktującą o problemach braku tolerancji, np. "Brzydkie Kaczątko"; realizacja tematów związanych z Unią Europejską i innymi krajami - poznawanie różnych kultur; Przedszkole nr 86 12/28

13 udział w akcjach charytatywnych dla dzieci głodujących, chorych np. "Puszka dla maluszka", "Góra Grosza", "Nakrętki dla Waldka", "Kartka dla Oliwki", "Zaczytani" oraz działaniach na rzecz dzieci z przedszkola, np. przebywających w szpitalu lub tych których rodzice mają trudną sytuację finansową (np. zwalnianie z niektórych opłat, zbiórka odzieży); tworzenie Kodeksu Przedszkolaka ; realizacja tematów kompleksowych dotyczących Praw Dziecka; uczenie zachowań społecznych i kształtowanie pożądanych postaw (tolerancji, otwartości, szacunku) w toku codziennych zajęć oraz poprzez organizację imprez, uroczystości, spotkań, np. z okazji Dnia Babci i Dziadka; realizacja programu wychowawczego i profilaktyki uwzględniających zapisy dotyczące tolerancji, wdrażanie dzieci do pomocy kolegom niepełnosprawnym; przyjmowanie do przedszkola dzieci obcokrajowców, lub dzieci których jeden z rodziców jest obcokrajowcem; zapewnienie opieki dzieciom nieuczęszczającym na lekcje religii, w trakcie jej trwania; współpraca z instytucjami lokalnymi: poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Obszar badania: W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. Opinia rodziców, że wsparcie jakie otrzymuje ich dziecko w przedszkolu jest adekwatne do jego potrzeb jest powszechna. Wszyscy rodzice (43) są zdania, że nauczyciele dają dziecku do zrozumienia, że wierzą w jego możliwości (Wykres 1 j), ich dziecko może liczyć na wsparcie w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań (Wykres 2 j), oraz pokonywaniu trudności (Wykres 3 j). Przedszkole nr 86 13/28

14 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Przedszkole nr 86 14/28

15 Wymaganie: Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi Stan oczekiwany: Kluczowym elementem decydującym o jakości każdej organizacji jest zarządzanie, które służy jej rozwojowi. Skuteczne zarządzanie przedszkolem powinno koncentrować się na stworzeniu optymalnych warunków do rozwoju wychowanków, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, ich doskonalenia zawodowego. Wnioski z prowadzonej zespołowo ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora powinny umożliwiać podejmowanie decyzji służących rozwojowi przedszkola. Poziom spełnienia wymagania: A Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Zarządzanie przedszkolem służy podnoszeniu jakości pracy i modernizacji, a zabytkowy obiekt jest utrzymany w dobrym stanie technicznym i zapewnia warunki odpowiednie do realizacji zadań. Priorytetem działań Dyrektora jest dbanie o komunikację, realizowanie założeń koncepcji pracy przedszkola, monitorowanie pracy nauczycieli poprzez systematyczne ocenianie. Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona przez dyrektora wspólnie z grupą nauczycieli, a jej tematyka uwzględnia potrzeby przedszkola. Badania wykazały stosowanie konsultacji z rodzicami i pracownikami niepedagogicznymi w sprawie podejmowania decyzji dotyczących organizacji pracy z dziećmi. Zarządzanie wpływa na pozytywne efekty w postaci licznych certyfikatów, tytułów dla przedszkola, sukcesów dzieci, działań świadczących o kreatywności nauczycieli (programy własne, innowacje pedagogiczne). Na szczególną uwagę zasługuje dbałość o dzielenie się doświadczeniami poprzez zgłaszanie do Kuratorium Oświaty w Poznaniu dobrych praktyk w edukacji, które następnie są zamieszczane na stronie internetowej urzędu. Obszar badania: Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci. Na podstawie opinii wszystkich respondentów można stwierdzić, że zarządzanie przedszkolem ma na celu zapewnianie jak najlepszych warunków. Można zaobserwować planowe działania, które w kwestii remontów zależą również od konsultacji z konserwatorem zabytków. Realizacja zadań odbywa się w miarę posiadanych środków finansowych od organu prowadzącego i rady rodziców (zakup pomocy dydaktycznych). Dyrektor i wszyscy nauczyciele (9) uważają, że warunki i wyposażenie potrzebne do realizowania podstawy programowej i przyjętych w przedszkolu programów są wystarczające. Również w opinii większości rodziców (36/42) są one bardzo dobre (25) i odpowiednie (11), jest też osoba, która nie odniosła się do tego problemu a 5/42 uważa, że występują braki. Przeprowadzone obserwacje zajęć potwierdzają opinię badanych, wyposażenie sal umożliwia realizację procesu dydaktycznego. Spożywanie posiłków, odbywa się w salach grup co ułatwia wewnętrzna winda. Nauczyciele podczas obserwacji korzystali z części przeznaczonej do zajęć Przedszkole nr 86 15/28

16 ruchowych (z dywanem) i organizowali pracę przy sześcioosobowych stolikach, korzystali z różnorodnych pomocy dydaktycznych, np. magnetofonu, chusty edukacyjnej, plansz, tekstów wierszy, opowiadań, klocków, farb. Dyrektor i organ prowadzący (wywiad) wskazują mocne strony, zaliczają do nich: lokalizację, np. duży ogród w centrum dzielnicy Jeżyce; działania na rzecz bezpieczeństwa, np. ogród zabezpieczony płotem zewnętrznym, z furtką, której klamka jest na wysokości niedostępnej dla dzieci, wejście do przedszkola wyposażone w domofon, dyżury w szatni pracowników niepedagogicznych, opracowanie procedury związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom na terenie przedszkola i informowanie o niej rodziców na początku roku szkolnego, opracowanie i zamieszczenie w sali kodeksu przedszkolaka (czyli jak przedszkolak korzysta z zabawek i nie tylko); dostosowanie szatni do potrzeb dzieci i rodziców; wyremontowanie sal z dużym wyborem gier edukacyjnych, układanek, klocków plastikowych i drewnianych, artykułów papierniczych; wyposażenie sal w kąciki stałe (czytelniczy i sportowe) i okolicznościowe np. związane z realizowanymi tematami, porą roku), magnetofon CD z bazą płyt ; utworzenie mini pokoju nauczycielskiego wspólnego z logopedą (zajęcia 2 h tygodniowo); zakup sprzętu do dyspozycji nauczycielek, np. laptopa, przyborów sportowych, telewizora, projektora, ekranu, laminarki, Wi-Fi, zbiorów bibliotecznych; blok żywieniowy, który jest dobrze wyposażonego w urządzenia gastronomiczne i spełnia wymogi sanitarne. Jako słabe strony, przez tych samych respondentów wskazany został: brak wyposażenia pokoju nauczycielskiego w sprzęt taki jak komputer, drukarka; brak możliwości wyeliminowania dewastacji ogrodu przedszkolnego przez okolicznych mieszkańców; zbyt małe środki przeznaczane na remonty i pomoce dydaktyczne. Dyrektor dodatkowo zwrócił uwagę na brak wsparcia finansowego w ostatnich latach z rady rodziców, a podejmowane w przedszkolu w ostatnich dwóch latach działania zmierzające do wzbogacenia zasobów lokalowych i wyposażenia dydaktycznego były realizowane według istniejącego planu uzupełniania wyposażenia, który korygowany jest w miarę potrzeb, np. awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej skutkuje zmianą priorytetów. Przedszkole nr 86 16/28

17 Obszar badania: Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. Dyrektor przedszkola dba o rozwój nauczycieli, w kierunku określonym przez potrzeby zespołu. Priorytetem jego działań jest dbanie o komunikację i stosowanie założeń koncepcji pracy przedszkola. Efektem w ostatnim roku jest między innymi udział rady pedagogicznej w szkoleniu dotyczącym ewaluacji wewnętrznej, współpracy z rodzicami ( Jak rozmawiać z trudnym rodzicem, Efektywna i satysfakcjonująca współpraca z rodzicami ), a tematyka warsztatów dotyczyła organizacji pracy zespołów nauczycielskich oraz metodyki zabaw matematycznych w przedszkolu. Nauczyciele (9) uważają, że w przedszkolu zapewniony jest dostęp do odpowiednich zasobów przydatnych dla ich rozwoju zawodowego, takich jak baza dydaktyczna, sprzęt komputerowy, dostęp do Internetu, literatura, środki na doskonalenia. Obserwacja wykazała, że stworzona jest możliwość przygotowania się do zajęć, ponieważ w przedszkolu zostało zorganizowane pomieszczenie, które służy jako miejsce do pracy dla nauczycieli oraz logopedy, jednak organizacja pracy ogranicza wykorzystywanie tego miejsca. Dyrektor i nauczyciele (Tab.1) są zgodni co do twierdzenia, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nauczyciele korzystali przede wszystkim ze szkoleń rady pedagogicznej oraz kursów lub szkoleń zewnętrznych. Różnica w liczbie wskazań dotyczy udziału w szkoleniach zespołów zadaniowych, obserwacjach koleżeńskich, szkoleniach internetowych, wizytach obserwacyjnych/studyjnych, konferencjach i seminariach oraz w innym doskonaleniu dzięki indywidulnemu wsparciu (coaching, mentoring, tutoring), np. dyrektor podaje do połowy włącznie, a nauczyciele 0. Nauczyciele, w zdecydowanej większości przypadków zgodnie ocenili, inspirowanie przez dyrekcję następujących sytuacji: dbanie o profesjonalną komunikację i przypominanie o założeniach koncepcji pracy przedszkola, ma miejsce raz w tygodniu i częściej 9/9; zauważanie sukcesów i nagradzanie, ma miejsce kilka razy w miesiącu 9/9; organizowanie zespołowej pracy nauczycieli kilka razy w półroczu 9/9, upowszechnianie wiedzy na temat najlepszych praktyk i najnowszych teorii, przydatnych w pracy nauczyciela odbywa się raz w tygodniu i częściej 8/9, a w opinii jednej osoby kilka razy w miesiącu. Dyrektor (wywiad) zachęca nauczycieli do efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej poprzez: umożliwianie doskonalenia zawodowego, samokształcenia i podwyższania kwalifikacji zawodowych; ocenianie pracy nauczyciela nie tylko w związku ze stażem (wszyscy nauczyciele mają aktualną ocenę pracy); zapewnianie środków finansowych na realizację szkoleń; wspólne rozmowy z nauczycielami, wysłuchiwanie ich problemów zawodowych, wykorzystywanie zainteresowań (plastycznych, muzycznych, językowych); monitorowanie podejmowanych przez nich działań (plany pracy, sprawozdania stażystów i nauczycieli kontraktowych z warsztatów prowadzonych dla rodziców, zajęć adaptacyjnych); przydzielanie dodatkowych obowiązków zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami (zajęcia dodatkowe, kąciki, pisanie protokołów); wspieranie w realizacji kolejnych szczebli awansu zawodowego (szkolenia dotyczące awansu zawodowego, przydzielenie opiekuna stażu, zapoznawanie z obowiązującymi dokumentami); Przedszkole nr 86 17/28

18 stosowanie pochwał, nagród (dyrektora, prezydenta, np. w zeszłym roku 5/9 nauczycieli, dodatków motywacyjnych w zróżnicowanej wysokości 3/9); powoływanie zespołów nauczycielskich zgodnie z aktualnymi potrzebami (ewaluacyjnego, ds. organizacji "Drzwi otwartych i Dni adaptacyjnych", organizacji imprez, spotkań z rodzicami na temat rekrutacji); inspirowanie do podnoszenia standardów pracy (wprowadzanie nowych metod, np. Batti Strauss, Doroty Dziamskiej, pisanie własnych programów, np. "Poznaj swoje miasto", wychowawczego i profilaktyki, wdrażanie innowacji pedagogicznych); zwracanie uwagi na propozycje, sugestie i uwagi pracowników (zmiana harmonogramu posiłków dla dzieci). Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru Treść pytania: Czy brał/a Pan/i udział w ciągu ostatnich 12 miesięcy w poniższych formach doskonalenia zawodowego? [AN] (8611) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 9 Tab.1 Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent 1 studia podyplomowe, uzupełniające 3 / / kursy kwalifikacyjne 0 / 9 0 / kursy lub szkolenia zewnętrzne 8 / / konferencje i seminaria 9 / / 0 5 wizyty obserwacyjne/ studyjne w innych placówkach lub instytucjach 2 / / szkolenia internetowe 0 / 9 0 / obserwacje koleżeńskie zajęć 8 / / szkolenie zespołu zadaniowego 6 / / szkolenie rady pedagogicznej 9 / / 0 10 doskonalenie dzięki indywidualnemu wsparciu (coaching, mentoring, 0 / 9 0 / 100 tutoring) 11 inne, jakie? 0 / 9 0 / 100 Przedszkole nr 86 18/28

19 Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. Badania wykazały, że nauczyciele deklarują uczestniczenie w ewaluacji wewnętrznej i znają tematykę badań prowadzonych w minionym roku. Na uwagę zasługuje informacja pochodząca od dyrektora i wszystkich nauczycieli, że ewaluacja jest niezbędna i służy poprawieniu jakości własnej pracy. Zespół ds. ewaluacji ma za zadanie koordynowanie pracy wszystkich pracowników zaangażowanych w to działanie. Dyrektor i nauczyciele (9) zgodnie twierdzą, że wszyscy angażują się w prowadzenie ewaluacji wewnętrznej. Swój udział wszyscy uzasadniają zwyczajem panującym w przedszkolu oraz wpływem ewaluacji na poprawę jakości własnej pracy. Wszystkie nauczycielki (9) wymieniły tematykę badań w minionym roku: promocja zdrowia; dzieci są aktywne. Dyrektor twierdzi, że na poziomie całego przedszkola badania dotyczyły: 1. W roku szkolnym 2012/2013, Obszar II Procesy zachodzące w przedszkolu. Wymaganie 2.2: Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Poszukiwane były odpowiedzi na pytania badawcze, takie jak: Czy oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu wynika z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i odpowiada potrzebom dzieci? Na jakiej podstawie oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci? Czy przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe w zakresie metod, form pracy i treści dydaktyczno-wychowawczych? 2. W roku szkolnym 2013/2014, Wymaganie 4 - Dzieci są aktywne. Sformułowane zostały pytania badawcze: Jakie formy, metody stosowane są przez nauczycieli w celu aktywizacji dzieci? Czy dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu i jakie formy aktywności preferują? Czy dzieci są wdrażane do samodzielności i aktywności na rzecz własnego rozwoju poprzez chętne uczestnictwo w zajęciach? Natomiast drugi temat ewaluacji wewnętrznej, Promocja zdrowia, obejmował np.: ustalenie zakresu treści i częstotliwości prowadzenia zajęć w obszarze edukacja dla zdrowia i bezpieczeństwa; ustalenie sposobu prowadzenia zajęć związanych z promowaniem zdrowego żywienia; ocenę wiedzy dzieci na temat bezpiecznych zachowań; Przedszkole nr 86 19/28

20 analizę wewnętrznych uregulowań w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i sposobu ich wdrożenia; pozyskanie informacji od nauczycieli na temat problemów wychowawczych, zagrożeń w przedszkolu oraz podejmowanych działań wychowawczych; uzyskanie odpowiedzi na pytanie, Czy w przedszkolu dzieci czują się bezpiecznie? Dyrektor w celu zaangażowania nauczycieli do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej stosuje: określenie celu działania, jakim jest indywidualny rozwój nauczycieli oraz dyrektora; wskazanie użyteczności pozyskanych informacji przy podejmowaniu decyzji dotyczących obranego kierunku pracy i dalszej pracy nad poprawą jakości funkcjonowania przedszkola; pozyskanie informacji na temat efektów pracy placówki, poznanie opinii rodziców na temat oferty i funkcjonowania przedszkola, opinii dzieci na temat atrakcyjności zajęć, rozwijania ich zainteresowań; powoływanie zespołów nauczycielskich w tym ds. ewaluacji wewnętrznej, który jest koordynatorem działań; doskonalenie zawodowe, np. udział 3 nauczycieli i dyrektora w szkoleniu dotyczącym ewaluacji, 2 nauczycieli w szkoleniu "Nauczyciel badacz"; osobiste zaangażowanie (wspólnie z zespołem sporządza raport w danym wymaganiu, własnym przykładem zachęca do analizy efektów pracy, pomaga w przeprowadzeniu ewaluacji, dostarcza propozycje narzędzi badawczych, umożliwia nauczycielom dostęp do fachowej literatury, przekazuje ciekawe informacje i wiadomości, prenumeruje czasopismo "Wychowanie w przedszkolu", zachęca do pisania artykułów, dzielenia się swoimi osiągnięciami w internetowym wydaniu w/w czasopisma oraz na internetowej stronie przedszkola i facebooku); gratyfikację finansową w postaci zróżnicowanego dodatku motywacyjnego, nagrody dyrektora i wnioskowanie o nagrodę prezydenta miasta Poznania dla liderów zespołów ewaluacyjnych. Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru Treść pytania: Pana/i udział w przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej był spowodowany: [AN] (5481) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 9 Tab.1 Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent 1 poleceniem, wyraźnym oczekiwaniem sformułowanym przez dyrekcję 0 / 9 0 / dyrektor przekonał mnie do udziału w ewaluacji wewnętrznej 0 / 9 0 / zwyczajem panującym w naszej szkole (zwykle większość nauczycieli 9 / / 0 uczestniczy w ewaluacji wewnętrznej) 4 uważam ewaluację za niezbędną i zrobiłem(am) to dla poprawienia jakości 9 / / 0 własnej pracy 5 nie uczestniczę w ewaluacji wewnętrznej 0 / 9 0 / 100 Przedszkole nr 86 20/28

21 Obszar badania: W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola. Wnioski z nadzoru pedagogicznego (ewaluacji wewnętrznej, kontroli i wspomagania) służą dyrektorowi do planowania i wprowadzania zmian, które dotyczą organizacji, modernizacji bazy lokalowej i wzbogacania wyposażenia, poszerzania współpracy ze środowiskiem lokalnym, zatrudniania specjalistów i podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli. Efekty to między innymi udział nauczycieli i dzieci w projektach oraz programach, różnorodna współpraca z wieloma placówkami oświatowymi, sukcesy na skalę kraju. Nauczyciele (9) twierdzą, że wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego w tym z ewaluacji wewnętrznej są w pełni uwzględniane (8/9) lub w dużym zakresie (1/9). Dyrektor uważa, że zmiany wprowadzane na podstawie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego zdecydowanie przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Za najważniejsze zmiany (wywiad) w funkcjonowaniu przedszkola uważa: wprowadzenie przez nauczycieli nowych metod, np.: metody projektu, edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, Aktywizującej metody słuchania muzyki Batti Strauss; zmiany sposobu żywienia dzieci, które polegają na zatrudnieniu zawodowego kucharza, opracowaniu harmonogramu wydawania posiłków (dzieci otrzymują trzy razy posiłek: śniadanie, zupę i drugie danie, a po godzinie 16:00 kanapkę z masłem); modyfikacje programu autorskiego Sojusz metod łatwy i pewny sposób czytania dzieci 3 i czteroletnich; wprowadzenie dwóch programów autorskich Poznań moje miasto i W magicznym świecie bajki i teatru; dodatkowe dyżury pracowników niepedagogicznych w szatni; zabawy z języka angielskiego i niemieckiego w najmłodszych grupach (3 i 4 latki). Partnerzy za najważniejsze zmiany, które zaszły w przedszkolu w ostatnich dwóch latach wskazują działania dotyczące: bazy lokalowej i wyposażenia, np. bieżące remonty sal; współpracy z instytucjami, np. udział w realizacji projektu Mistrz i uczeń, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu, współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie aby wspierać jedną rodzinę (asystent rodziny); organizacji pracy, np. dostosowania czasu pracy przedszkola do potrzeb rodziców; imprez integrujących społeczność, np. poprzez współpracę z radą Osiedla Jeżyce w dziedzinie kultury, dzieci prezentują swój dorobek, umiejętności podczas niepodległościowych uroczystości, przedstawiają swoje programy, jest śpiew i taniec, czasami recytują wiersze; działań na rzecz bezpieczeństwa, np. udziału przedszkola w programie Akademia bezpiecznego przedszkolaka, Bezpieczny przedszkolak, Z Pyrkiem bezpieczniej; realizacji projektów edukacyjnych w tym ekologicznych. Opinie pracowników niepedagogicznych na temat zmian przedstawia Tabela 1. Przedszkole nr 86 21/28

22 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Na początek naszej rozmowy proszę podać trzy najważniejsze zmiany, które zaszły w Waszym przedszkolu w tym lub poprzednim roku szkolnym. [WPN] (8121) Tab.1 Numer Treść odpowiedzi Cytaty 1 organizacja pracy zmiana godzin posiłków, dzielenie dań obiadowych na dwie części zmiany zasad odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci (forma przelewu bankowego) - zmiana zasad odpłatności za zajęcia dodatkowe (rytmika i zajęcia języka angielskiego) aktualnie koszty ponosi organ prowadzący 2 wyposażenie zakup programu komputerowego &quotstołówka&quot do prowadzenia zestawień, wydatków, ilości wydanych towarów, wartości odżywczych posiłków wymiana mebli w sali grupy III wymiana mebli we wszystkich szatniach, zakup tablic korkowych dla grup, zakupienie laptopa przez radę rodziców, nowej piaskownicy do ogrodu, z funduszu przedszkola zakupienie ekranu i projektora sokowirówki do kuchni 3 remonty renowacja drzwi wejściowych, malowanie ścian, wymiana parkietu w sali grupy V, malowanie parkietu w sali grupy III 4 projekty nawiązanie współpracy w Przedszkolem nr 71 aby realizować projekt Bezpieczny Przedszkolak 5 formy integracji środowiska festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany przez radę rodziców i pracowników przedszkola Obszar badania: Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. Działania dyrektora, które mają na celu rozwijanie kreatywności nauczycieli tak, aby podejmowane były innowacje, eksperymenty, nowatorskie rozwiązania spowodowały opracowanie i przyjęcie przez radę pedagogiczną dwóch innowacji pedagogicznych i opracowanie programów autorskich. Działania te charakteryzują pracę przedszkola nie tylko w ostatnich dwóch latach, czego efektem jest rozwój kompetencji nauczycieli, rozwój dzieci, dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami. Nie są realizowane eksperymenty pedagogiczne. Nauczyciele (9 osób) zgodnie twierdzą, że dyrekcja daje im możliwość kreatywnego działania i w ciągu ostatnich 12 miesięcy wszyscy deklarują wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w swojej pracy. W opinii dyrektora (ankieta) więcej niż 75% nauczycieli, zaangażowanych ww. działania. Dyrektor (wywiad) w celu rozwijania kreatywności nauczycieli: daje przykład własnym zaangażowaniem i dzieleniem się wiedza pozyskaną na szkoleniach; stwarza jak najlepsze warunki pracy (baza, organizacja, bezpieczeństwo); Przedszkole nr 86 22/28

23 umożliwia podejmowanie decyzji, np. zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli kupowane są zabawki, pomoce dydaktyczne, materiały do wyposażania kącików tematycznych; wspiera pomysły i projekty nauczycieli, zatwierdza do realizacji, np. zgłaszanie przykładów dobrych praktyk do Kuratorium Oświaty w Poznaniu; doposaża, np. dostęp do Internetu Wi-Fi, drukarek, liczne pakiety edukacyjne w postaci kart i plansz Las, Ekologia, Recykling, Prawa Dziecka, Figury geometryczne, gry planszowe mikroskopy, globusy, mapy Polski, Unii Europejskiej, Bezpieczne zabawy, druciki kreatywne, w każdej sali sprzęt radiowy CD z płytoteką, telewizory (I i II piętro) oraz projektor i ekran (sala grupy V), plac zabaw w ogrodzie przedszkolnym; umożliwia doskonalenie zawodowe, poprzez organizowanie warsztatów, spotkań, narad, we współpracy z pracownikami Przedszkoli nr 71 i nr 77, finansowanie udziału w studiach podyplomowych; inspiruje nauczycieli do podnoszenia standardów poprzez stosowanie nowoczesnych metod pracy; mobilizuje do podejmowania działań kształtujących postawy proekologiczne i zdrowotne dzieci. Badania wskazują na pozytywne efekty do których należy: realizacja projektów edukacyjnych, np.: Czytam, więc.rozwijam się, Przedszkolak czysty i zdrowy; opracowanie i realizacja własnych programów edukacyjnych, np.: Program wychowawczy, Program profilaktyki, Poznań-moje miasto, W magicznym świecie bajki i teatru, Ptaki w naszym mieście, Sojusz Metod- łatwy sposób czytania w grupie dzieci 3 i 4 letnich, Przeciwdziałamy agresji - prezentacja dla rodziców, Zabawy z językiem angielskim i językiem niemieckim; stosowanie metody projektu, np.: do zrealizowania tematu PTAKI, PIES, KSIĄŻKA, JEDZENIE z opracowaniem prezentacji multimedialnych na podsumowanie; udział w projektach edukacyjnych zewnętrznych, np.: Bezpieczny przedszkolak, Comenius w Przedszkolu nr 71, Akademia Zdrowego Przedszkolaka Piramida zdrowego Przedszkolaka, Kubusiowi Przyjaciele Natury; włączanie przedszkola w akcje i programy, np.: zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt, akcja Nakrętki dla Waldka, Zaczytani, Kartka dla Oliwki, Szpital pluszowego misia, Z Pyrkiem bezpiecznie i zdrowo, Nie straszna taka koszykówka dla dzieci, Targi Edukacyjne, Koziołki ( na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym), CD zbiórka z twojego podwórka, Góra Grosza, Przedszkolak sprawny na szóstkę, Żyj zdrowo i kolorowo - festyn w Kupcu Poznańskim z okazji Dnia Dziecka; udział dzieci w konkursach plastycznych, np.: Postać do wymyślonej postaci gry Psi,Psi, Kartka dla babci i dziadka, Mój wymarzony dzień z rodziną, Jakie znasz zawody, Kim będę gdy dorosnę, Słońce woda i przygoda, Mój Przyjaciel; działania ekologiczne na przestrzeni trzech lat, udział w Narodowym Konkursie Ekologicznym Przyjaźni Środowisku i zdobycie tytułu MECENAS POLSKIEJ EKOLOGII; wykorzystywanie zasobów ogrodu przedszkolnego i kącików przyrodniczych do uprawy (wysiew nasion i sadzonek, pielęgnacja). Przedszkole nr 86 23/28

24 Obszar badania: Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola. Dyrektor umożliwia rodzicom, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym podejmowanie decyzji dotyczących przedszkola. W celu zaangażowania rodziców korzysta z różnych form (ankiety, indywidualne rozmowy, tablice informacyjne, strona internetowa, facebook), jednak na szczególną uwagę zasługują warsztaty prowadzone systematycznie raz w miesiącu z udziałem rodziców lub rodziców i dzieci na ustalone z nauczycielami tematy. Badania wykazały, że wszyscy mają wpływ na organizację pracy. W opinii badanych (rodzice, dyrektor) współdecydowanie rodziców dotyczy: procesu edukacyjnego i wychowawczego (tworzenia koncepcji pracy, wyboru zajęć dodatkowych dla dzieci, założeń i realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki, ustalania rodzaju imprez i uroczystości przedszkolnych, udziału dziecka w konkursach, wyboru kart pracy, organizacji wycieczek, imprez i uroczystości, wyposażenia sal, wyrażanie lub nie, zgody na uczestniczenie dziecka w wycieczkach i spacerach, umieszczenia zdjęć w Internecie); działania rady rodziców (wyboru przedstawicieli, wyboru wysokości składki na rzecz rady rodziców i dysponowania tymi środkami finansowymi, zmianę konta rady rodziców w banku na tańsze, plan wydatków, wybór nagród dla dzieci; organizacji pracy (zamieszczenia statutu przedszkola na stronie internetowej, godzin otwarcia placówki, ostateczne ustalenie godzin posiłków oraz godzin pracy przedszkola ( ), wyrażanie lub nie, zgody na umieszczanie zdjęć z przedszkola w Internecie); żywienia (pory posiłków, diety dla dzieci z alergiami). Aby rodziców zachęcić do uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola, dyrektor i nauczyciele stosują wspólne dyskusje i ustalenia, pozyskiwanie informacji (karty informacyjne, ankiety, rozmowy, zebrania z rodzicami, warsztaty dla rodziców). Dokonują zmian pod wpływem opinii rodziców, np. godzin pracy przedszkola. Wykres 1o obrazuje udział nauczycieli w procesie podejmowania decyzji. Pracownicy niepedagogiczni w ostatnich dwóch latach mieli wpływ na: organizację pracy, np.: we współpracy z nauczycielami planowanie uroczystości, dekoracji przedszkola, harmonogramu wycieczek; organizację zajęć swobodnych w grupie dzieci, np.: proponowanie form zabawy podczas zajęć swobodnych, czytanie bajki, budowanie konstrukcji z klocków; wyposażenie stanowiska pracy, np.: środków czystości, programu komputerowego; żywienie dzieci, np.: zmienione posiłki, realizowane są projekty kulinarne, Akademia Zdrowego Przedszkolaka, odbywają się zajęcia w kuchni przedszkola. Przedszkole nr 86 24/28

25 Wykres 1o Obszar badania: Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb. Dyrektor podejmuje działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb. Nauczyciele i rodzice uczestniczący w wywiadzie potwierdzili, że współpraca przedszkola z instytucjami i podmiotami środowiska lokalnego jest efektywna, ponieważ umożliwia wspieranie działalności dydaktyczno-wychowawczej poprzez rozwijanie zainteresowań dzieci, kreowanie postaw społecznych i altruistycznych, patriotycznych i obywatelskich. Ma wpływ na integrację ze środowiskiem lokalnym, promuje przedszkole i instytucje współpracujące. Umożliwia niesienie pomocy dzieciom i ich rodzinom. Również dyrektor wskazał na efekty współpracy z wymienionymi przez siebie instytucjami: fundacjami i stowarzyszeniami, np.: organizowanie wspólnych szkoleń i warsztatów, kreowanie wśród dzieci postaw społecznych i altruistycznych; jednostką samorządu terytorialnego zapewnianiu placówce odpowiednich warunków działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; organizacjami pozarządowymi, np. realizowanie działań proekologicznych; Przedszkole nr 86 25/28

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Szydłowo Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 W TARNOWIE Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA Zawidz Kościelny Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Novum" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miesjkie Nr 93 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Edukacja Czaplinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach Góry Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONIU Groń Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 25 Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Cel ewaluacji: 1. Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i rozwoju dzieci w przedszkolu mają charakter

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Czeladź Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na szkolny 2016/ Działania zawarte w planie pracy wynikają z Koncepcji Pracy Przedszkola oraz wniosków do dalszej pracy wynikających z analizy pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWA KRAINA" Barwice Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Badanie prowadzono od listopada 2016 do stycznia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Nadzór pedagogiczny sprawowany jest na podstawie planu nadzoru pedagogicznego opracowanego na rok szkolny 2016/2017 i zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3-09-2014/2015 Dyrektor Lucyna Fularczyk Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRYWATNE PRZEDSZKOLE BAJECZKA Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Chrzanowie Chrzanów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie Nr 21 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Rok szkolny 2014/2015 Przedszkole Publiczne w Bestwinie INFORMACJA O PRZEDSZKOLU Nazwa Placówki

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU Cel ewaluacji Pozyskanie informacji, czy dzieci z naszego przedszkola nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15 Rok szkolny 2016/2017 Priorytet: Rodzice są partnerami przedszkola Właściwa pełna współpraca przedszkola i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 20 Racibórz Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 213/214 ZESPÓŁ EWALUACJI: mgr Ewelina Ziemska - lider zespołu mgr Beata Figurska mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Bajkowe Królestwo Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: 1. Ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA 2015-2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami

Plan współpracy z rodzicami Plan współpracy z rodzicami Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy z rodzicami 2015-2016 str 1 / 8 Priorytet: Rodzice są partnerami

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Przedszkola Poznań, wrzesień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Kształcenie Zarządzanie i organizacja Wychowanie i opieka 1 2 3 1.1 Obserwacja i diagnoza pedagogiczna 2.1 Podnoszenie jakości pracy 3.1 Kształtowanie postaw Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLA PRACY PRZEDSZKOLA A ROK SZKOLY 2013/2014 Lp. Zadanie Sposoby realizacji Termin 1. Wyrabianie nawyków kulturalnych oraz umiejętności wyrażania uczuć i emocji u dzieci 1. Wykorzystywanie bajek w nazywaniu

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 2 w Bytowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2013-2014

Przedszkole nr 2 w Bytowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2013-2014 Przedszkole nr 2 w Bytowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2013-2014 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2013-2014. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole 340 "Kasztanowego Ludka" Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ

NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO CHATKA MAŁEGO SKRZATKA W PRZESZOWEJ PRZEDSZKOLE REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ DZIECI Zespół pracujący nad ewaluacją

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele :

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : 1. Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych. 2. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 5 Racibórz Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny)

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny) ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY /2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny) Opracowano w oparciu o : 1. Koncepcję pracy przedszkola. 2. Programów

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Ewaluację przeprowadził zespół powołany przez dyrektora przedszkola w składzie:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Wawryszuk Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego Miejsce

Bardziej szczegółowo

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Opracowany przez: Janina Hibner, Danuta Rumpel, Małgorzata Wysocka, Zuzanna Hanc, Katarzyna Maszkiewicz,, Ewa Sobala

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny. Nauczyciel i pomoc dziecka w

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny. Nauczyciel i pomoc dziecka w Koncepcja pracy przedszkola str. 1 KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI I Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Adaptacja Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji Uwagi o realizacji Prezentacja organizacji i warunków pracy przedszkola, koncepcji pedagogicznej, oferty edukacyjnej podczas zebrania z ogółem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne Czerwony Kapturek Małgorzaty Jaworskiej Wałcz Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Pocheć Placówka oświatowa: Oddział Przedszkolny Pluszowego Niedźwiadka

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 RAPORT Z EWALUACJI - Zebranie informacji czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Prezentowany raport jest efektem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport

Bardziej szczegółowo