WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju Agnieszka Niwińska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju Agnieszka Niwińska"

Transkrypt

1 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju Agnieszka Niwińska I. PROGRAM Realizowany program nauczania informatyki w Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju w klasach I-III został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dla klasy I pod numerem DKOS /07. II. PODRĘCZNIK Informatyka. Podręcznik dla gimnazjum. Część 1(w klasie I, II). Część 2 (w klasie II, III). Marek Kołodziej, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, ul. Hutnicza 3, Gdynia III. WYMAGANIA NA STOPNIE SZKOLNE Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 1. posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, 2. umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów (np. Internet, czasopisma komputerowe, edukacyjne programy multimedialne) 3. wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracy pozalekcyjnej, 4. wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace, 5. osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 6. wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni (np. gazetki ścienne, prezentacje multimedialne). Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania informatyki w danej klasie, 2. sprawnie posługuje się komputerem i zdobytymi wiadomościami, 3. samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, 4. biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, 5. biegle i bezpiecznie obsługuje komputer, 6. biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 1. dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, 2. posługuje się terminologią informatyczną, 3. poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer, 4. z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań programowych, 5. pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.

2 Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 1. w sposób zadowalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, 2. zna terminologię informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem, 3. poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer, 4. nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań programowych, nawet z pomocą nauczyciela, 5. poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 1. częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, 2. częściowo zna terminologię informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować, 3. bezpiecznie obsługuje komputer, 4. zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela, 5. ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach, 6. poprawnie uruchamia komputer i zamyka system, 7. poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje. Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: 1. nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego, 2. nie zna terminologii informatycznej, 3. nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera, 4. nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamknąć systemu. IV. ZASADY I FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA, SPOSOBY I TERMINY KONTROLI 1. Uczeń powinien aktywnie uczestniczyć w zajęciach i w swojej pracy dążyć do poszerzania i pogłębiania zdobytych umiejętności i wiadomości wykorzystując dostępne metody i formy pracy. 2. Uczeń ma prawo 1 raz w semestrze być nieprzygotowanym do zajęć. Fakt ten może zostać odnotowany w dzienniku i/lub zeszycie ucznia, jednakże nie ma on wpływu na ocenę. 3. Na początku roku uczniowi zostaje przedstawiona informacja na temat form sprawdzania umiejętności i wiadomości, sposobów dokonywania oceny. 4. Uczeń ma prawo do uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących wystawionej oceny cząstkowej. 5. Uczeń ma obowiązek uzupełnienie zaległości wynikłych z nieobecności, na zasadach w i terminie ustalonym przez prowadzącego zajęcia zgodnie z WSO. Sprawdziany teoretyczne i praktyczne umiejętności pracy na komputerze, wskazane przez nauczyciela karty pracy (kartkówki) są obowiązkowe. 6. W przypadku nieuzupełnienia zaległości uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za element, który podlegał ocenie. 7. Uczeń gromadzi wykonane przez siebie zadania w utworzonych folderze wyznaczonym przez nauczyciela. Odpowiada za sposób i czytelność przechowywania informacji. 2

3 8. W przypadku błędnego zapisu pliku lub jego brak na wskazanym do zapisu nośniku danych w celu oceny pracy jest równoznaczne z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej. 9. Kopiowanie prac oraz ingerencja w folder innych uczniów jest zabronione. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich praca własna ucznia oceniana jest jako niedostateczna. 10. Za systematyczne, co najmniej kilkumiesięczne, podejmowanie działań wykorzystujących umiejętności związane z informatyką na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły uczeń uzyskuje dodatkowo ocenę (oceny) cząstkowe umożliwiające uzyskanie oceny klasyfikacyjnej o notę wyższej. 11. Formy oceniania bieżącej pracy ucznia na lekcji to: karty ćwiczeń (np. krzyżówka), notatki w zeszycie, wykonywanie bieżących ćwiczeń na lekcji na komputerze. 12. W trakcie semestru uczniowie piszą karty pracy (kartkówki) bez wcześniejszego uprzedzenia (sprawdzające systematyczną pracę ucznia i bieżące przygotowanie do zajęć). 13. Sprawdziany teoretyczne i praktyczne, ćwiczenia sprawdzające (zawsze zapowiedziane) bez możliwości lub z możliwością korzystania ze sprzętu i oprogramowania (uczeń informowany jest o tym przed sprawdzianem). Są to obowiązkowe zadania teoretyczne i/lub praktyczne, wykonywane przez ucznia na komputerze badające kompetencje ucznia na różnych poziomach: - uczeń rozwiązując dowolny problem powinien korzystać z wiedzy zdobytej wcześniej dotyczącej tych samych metod (zapis, odczyt pliku), a nie traktować każdej dziedziny wiedzy oddzielnie. - gdy wykonywane zadanie ma być podsumowaniem większego działu, w ocenie uwzględniane jest opanowanie wszystkich umiejętności przewidzianych w programie dla danego tematu - jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich wykonać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od momentu przybycia do szkoły. Niespełnienie tego warunku jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 14. Wiedza ucznia może również być sprawdzana w trakcie odpowiedzi ustnych lub poprzez ocenę wykonania zadania projektowego wg ustalonych przez nauczyciela zasad i z zachowaniem terminów. Niepodjęcie realizacji lub niedotrzymanie terminu oddania pracy projektowej jest równoznaczne z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej. 15. Zadawane w trakcie zajęć indywidualne pytania mają na celu: określenie stopnia przygotowania do zajęć, określenie stopnia opanowania danej umiejętności, określenie stopnia aktywności uczestnictwa w zajęciach, stwierdzenia samodzielności rozwiązania problemu. Zdobyte w ten sposób informacje służą do obiektywizacji wystawianej oceny za realizacje zadań. 16. Zadania sprawdzające mają na celu określenie stopnia opanowania umiejętności: rozwiązywania problemów za pomocą komputera, łączenia umiejętności praktycznej z wiedzą teoretyczną, oraz znajomości: podstawowych metod pracy na komputerze, wspólnych dla różnych programów mechanizmów, podstawowych pojęć i metod informatyki. 17. Uczeń ma możliwość realizacji zadań dodatkowych, po zgłoszeniu się do nauczyciela i uzgodnieniu formy i terminu realizacji. Za pracę nadobowiązkową uczeń może otrzymać dodatkową ocenę. 18. Na ocenę semestralną (roczną) wpływają następujące elementy: Oceny z bieżących prac ucznia na lekcji. Różne formy sprawdzania umiejętności (krótkie sprawdziany, prace klasowe, projekt). Zadania i prace domowe, które uczeń może wykonać bez nadzoru nauczyciela. Zrealizowane zadania dodatkowe. Samodzielność wykorzystywania nabytej wiedzy i umiejętności. 3

4 Zrealizowanie bądź niezrealizowanie zadań/prac/sprawdzianów mających charakter obowiązkowy. Udział w konkursach przedmiotowych. V. SPOSOBY INFORMOWANIA O WYMAGANIACH Uczniowie zostają poinformowani o wymaganiach na poszczególne stopnie na początku roku szkolnego. Wymagania są także wywieszone w sali komputerowej. Rodzice uczniów zostają zapoznani z kryteriami wymagań w czasie zebrania informacyjnego, konsultacji z nauczycielem lub w gabinecie dyrektora. VI. ZASADY POPRAWIANIA STOPNI 2. Poprawa jest dobrowolna i musi odbywać się podczas wyznaczonych przez nauczyciela konsultacji, w ciągu dwóch tygodni od uzyskania oceny pracy w dokładnym terminie wcześniej ustalonym z nauczycielem. Ocena z poprawy sprawdzianu, kartkówki jest zawsze odnotowana w dzienniku. 4. W wyniku długiej(50%) nieusprawiedliwionej nieobecności, która uniemożliwiła uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej należy stosować procedury przewidziane w szkole dla egzaminów klasyfikacyjnych. 6. Rodzice mogą uzyskać szczegółowe informacje o postępach i wynikach swojego dziecka podczas bezpośrednich kontaktów z nauczycielem według harmonogramu i zasad spotkań przyjętych przez szkołę. 4

5 VII. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE POZIOMY PO KAŻDYM DZIALE PROGRAMOWYM Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie 1. zna regulamin pracowni komputerowej; 2. zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania komputera; 3. opisuje prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy; 4. rozumie konieczność przerw w pracy i stosuje je; 5. określa podstawowe elementy budowy komputera; 6. zna i nazywa elementy zestawu komputerowego. 1. sprawnie obsługuje komputer, dbając o bezpieczeństwo swoje i ochronę sprzętu; 2. wyjaśnia znaczenie poszczególnych elementów zestawu komputerowego; 3. potrafi wymienić jednostki pamięci komputerowej; 4. wymienia typy pamięci zewnętrznej i wewnętrznej; 5. opisuje i wyjaśnia zasady budowy sieci komputerowej; 6. określa typy sieci komputerowych; 7. wchodzi do sieci i korzysta z jej zasobów (oprogramowanie, dostęp do urządzeń peryferyjnych); 8. zna warunki umożliwiające podłączenie do sieci internetowej; 1. przewiduje skutki nieprawidłowego zorganizowania stanowiska pracy; 2. ocenia organizacje stanowisk pracy w różnych miejscach w szkole; 3. omawia przyczyny chorób związanych z obsługą komputera; 4. zna warunki podłączenia komputera do Internetu; 5. tworzy proste wypowiedzi na zadany temat z wykorzystaniem zgromadzonych informacji dokonuje właściwych podłączeń; 2. potrafi z wyszukiwanych informacji wybierać te najwartościowsze; 3. objaśnia zasady korzystania z programów i zbiorów dokumentów szkolnej pracowni komputerowej; 4. ocenia wpływ urządzeń opartych na technice komputerowej na jakość życia człowieka. 1. opisuje zalety i zagrożenia, jakie niesie ze sobą komputeryzacja życia; 2. określa urządzenia wewnętrzne komputera oraz opisuje ich funkcje i podaje parametry techniczne.

6 9. rozumie znaczenie globalnego dostępu do informacji; 10. wyszczególnia elementy adresu internetowego Dział II O zarządzaniu zasobami komputera i pracy w systemie operacyjnym Windows XP 1. wie, co to jest system operacyjny; 2. potrafi nazwać i wykorzystać elementy pulpitu i okna; 3. potrafi uruchomić program; 4. zapisuje wyniki prac na dysku; 5. zna sposoby zaznaczania tekstu lub jego fragmentów 1. zna pojęcie archiwizacji i potrafi to zrobić; 2. odnajduje w sieci internetowej darmowe programy antywirusowe. 3. Porównuje wybrane systemy operacyjne, podając różnice, 1. rozumie znaczenie kopii zapasowej i potrafi ją stworzyć; 2. instaluje na swoim komputerze wybrany program antywirusowy. 1. potrafi stworzyć skrót do programu, folderu czy pliku na pulpicie i w menu Start; 2. modyfikuje już zapisane dane; 3. umie formatować dyski na różne sposoby; 4. zna zasady formatowania; 5. wie, w jakim celu sprawdza się stan dysku i potrafi to zrobić; 6. zna skutki działania wirusów komputerowych; 7. potrafi określić typy wirusów komputerowych; 8. zna podstawowe typy zapór komputerowych, 9. kopiuje, przenosi i kasuje pliki wybraną przez siebie metodą, 10. kompresuje i dekompresuje pliki i foldery 1. potrafi, wykorzystując właściwe narzędzie, odnaleźć wybrany plik lub folder; 2. projektuje i wykonuje struktury folderów potrzebne do gromadzenia danych; 3. uruchamia wybrany program antywirusowy; 4. wyszczególnia sposoby zabezpieczenia sieci komputerowej; 5. wie, w jakim celu oczyszcza się dysk i potrafi to zrobić; 6. potrafi dokonać instalacji i dezinstalacji dowolnego programu; 7. określa problemy związane z ochroną przechowywanych danych, 8. określa pojemność pamięci, ilość wolnego i zajętego miejsca na dysku oraz wielkość plików 6

7 Dział III O ochronie zasobów komputera 1. określa problemy związane z ochroną przechowywanych danych; 2. zna skutki działania wirusów. 1. odnajduje w sieci internetowej darmowe. programy antywirusowe.. 1. instaluje na swoim komputerze wybrany program antywirusowy. 1. potrafi określić typy wirusów komputerowych; 2. wyszczególnia sposoby zabezpieczenia sieci komputerowej; 3. zna podstawowe typy zapór sieciowych. 1. uruchamia wybrany program antywirusowy, 2. rozumie, jakie szkody może wyrządzić wirus komputerowy i posługuje się programem antywirusowym w celu ich wykrycia;omawia inne rodzaje zagrożeń (konie trojańskie, programy szpiegujące;wie, jak ochronić się przed włamaniem do komputera; wyjaśnia czym jest firewal Dział IV O sposobach redagowania dokumentów tekstowych za pomocą edytora tekstu 1. dokonuje modyfikacji 1. dzieli tekst na akapity i 1. potrafi napisać proste 1. potrafi odwzorować dokumentu, potrafi je zdefiniować; ogłoszenie; zadany mu dokument; 1. projektuje dokumenty na wykorzystując narzędzia 2. dokonuje kopiowania, 2. wie, jak dostosować 2. dba o atrakcyjną formę potrzeby szkoły, na do formatowania (zmienia usuwania i przenoszenia wygląd list dokumentu; przykład dyplomy, rozmiar, kolor, krój wybranych fragmentów numerowanych 3. wie, jak zabezpieczyć zaproszenia, szkolną czcionki, dokonuje jej tekstu; punktowanych do potrzeb dokument za pomocą gazetkę, rozszerzenia i zwężenia, 3. potrafi wykorzystać we wynikających z treści hasła, 2. prawidłowo dobiera krój pogrubienia, pochylenia, właściwym momencie dokumentu; 4. stosuje spację czcionki dla danego podkreślenia); narzędzie językowe 3. potrafi wydrukować nierozdzielającą tam, tekstu; uzasadnia wybór 2. umie poruszać się po przenoszenie wyrazów do gotowy dokument; gdzie jest to wskazane; czcionki szeryfowej i 7

8 dokumencie za pomocą myszy lub klawiatury; 3. zna sposoby zaznaczania tekstu lub jego fragmentów; 4. potrafi za pomocą narzędzi programu wprowadzić do tekstu tabele. kolejnego wiersza, sprawdzanie pisowni, wymiana słów na jednoznaczne; 4. potrafi dokonać podziału tekstu na kolumny; 5. wie, jak i kiedy wprowadzić inicjał; 6. potrafi wprowadzić do tekstu obiekt graficzny; 7. umie otoczyć tekstem wybrany obiekt graficzny; 8. wie, jak formatować tabelę wprowadzoną do dokumentu (zmienić obramowanie, kolor komórek, wygląd czcionki, scalać i dzielić komórki, dodawać i usuwać kolumny i wiersze, 9. potrafi wstawić do dokumentu wykres; 10. potrafi wprowadzić i sterować funkcją obramowanie strony; 11. potrafi wprowadzić do dokumentu prosty nagłówek i stopkę; 12. rozróżnia dokumenty wielostronicowe. 4. umie zmieniać dane prezentowane za pomocą wykresu; 5. wie, jak formatować wykres; 6. wie, jak formatować wykres (zmienić typ wykresu, wprowadzić tytuł, formatować serie danych); 7. rozpoznaje typ wykresu, jaki należy użyć do prezentacji określonych danych; 8. potrafi wprowadzić przypisy dolne i końcowe; 9. modyfikuje parametry wstawionej do tekstu grafiki, 10. dostosowuje formatowanie tekstu do jego przeznaczenia; 11. wie, kiedy wskazane jest zastosowanie spacji nierozdzielającej, 12. stosuje edytor równań do prostych wzorów matematycznych i chemicznych 5. przygotowuje profesjonalny wielostronicowy dokument, bezszeryfowej; 3. rozumie różnice w zastosowaniu wcięć i tabulatorów 8

9 Dział V O metodach dokonywania obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego 1. potrafi podać przykłady wykorzystania arkusz kalkulacyjnego; 2. zna sposób oznaczenia kolumn i wierszy; 3. zna pojęcie adresu komórki; 4. umie poruszać się po dokumencie przy pomocy myszy lub klawiatury; 5. potrafi na podstawie tabeli wstawić do arkusza wykres. 1. przedstawia dane we właściwych formatach; 2. dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do formatowania (zmienia rozmiar, kolor i krój czcionki, wprowadza pogrubienie, pochylenie, zmienia szerokość kolumn, wysokość wiersza, wstawia dodatkowe kolumny i wiersze, wyrównuje tekst w komórkach, wprowadza obramowanie i wypełnia kolorem komórki); 3. umie zmienić dane prezentowane za pomocą wykresu; 4. wie, jak formatować wykres (zmienić typ wykresu, wprowadzić tytuł, formatować serie danych); 5. potrafi opisać wprowadzony wykres; 6. potrafi zastosować wybrane funkcje matematyczne, np. pierwiastek, potęgę; 7. potrafi zastosować i 1. wie, jak skonstruować i zastosować proste funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia; 2. potrafi wprowadzić komentarz do komórki; 3. zna pojęcie Autosumowania; 4. rozumie i potrafi zastosować opcje przeciągania formuły; 5. rozpoznaje typ wykresu, jaki należy użyć do prezentacji określonych danych; 6. potrafi zastosować i rozumie wybrane funkcje logiczne, na przykład funkcję JEŻELI; 7. potrafi wykorzystać opcję formatowania warunkowego warunkowego wie, kiedy to zrobić; 8. wie, jak wprowadzić i wykorzystać funkcje Pokrętło, 9. tworzy formuły wykorzystujące trudniejsze obliczenia, 10. wyjaśnia na różnych przykładach zasady 9 1. projektuje układ i wygląd arkusza; 2. dba o estetyczną i atrakcyjną formę dokumentu; 3. potrafi wydrukować gotowy arkusz. 4. Zna i stosuje różne typy danych: tekstowe, liczbowe, walutowe, procentowe, daty i potrafi podać przykłady ich zastosowania, 5. Projektuje tabelę i tworzy formuły z wykorzystaniem adresowania bezwzględnego i mieszanego, 6. potrafi samodzielnie opracować tabelę realizującą obliczenia z zakresu fizyki, matematyki czy geografii; ilustruje dane i wyniki odpowiednio dobranymi wykresami. 1. rozwiązuje samodzielnie zadania o zwiększonym stopniu trudności; 2. projektuje arkusze na potrzeby klasy czy szkoły, na przykład arkusz obliczający frekwencję, przedstawiający wyniki rywalizacji podczas Dnia Sportu, prezentujący wyniki egzaminów gimnazjalnych poszczególnych klasach. 3. Stosuje zaawansowane sposoby formatowania komórek, np. wyrównywanie w pionie, 4. Rozróżnia i rozumie różne zasady adresowania oraz potrafi je zastosować odpowiednio w obliczeniach, 5. Zna i stosuje zasady konstrukcji wykresu ilustrującego kilka serii danych,

10 rozumie wybrane funkcje statystyczne, na przykład LICZ.JEŻELI; 8. potrafi posortować dane zgodnie z podstawowymi warunkami. 9. Realizuje proste przykłady, korzystając z adresowania względnego, adresowania względnego, Dział VI O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji 1. przedstawia przykłady baz danych spotykanych w życiu codziennym; 1. rozpoznaje możliwości tworzenia baz danych w różnych programach; 2. rozumie pojęcie bazy danych; 2. umie, potrafi i rozumie 3. zna i tworzy elementy możliwości i celowość bazy danych (tabela, wyszukiwania informacji rekord, pole); w internetowych bazach 4. wie, jak wyszukać w danych bazie danych konkretne informacje. 1. potrafi zdefiniować typy baz danych; 2. korzysta z gotowych baz danych w celu uzyskania informacji; 3. potrafi sortować informacje; 4. potrafi zbudować, modyfikować i wykorzystać prosta bazę danych (MS Excelpolecenie Dane Formularz) 5. wykonuje podstawowe operacje w przykładowej bazie danych (porządkuje rekordy, modyfikuje dane 1. rozumie potrzebę archiwizowania informacji; 2. umie odszukać konkretne informacje z arkusza (MS Excel-polecenie Dane- Filtr-Autofiltr); 3. modyfikuje strukturę bazy; 4. potrafi tworzyć raporty. 5. wymienia obiekty, jakie może zawierać plik bazy danych 6. tworzy kwerendy w widoku projektu; w zapytaniach stosuje proste kryterium wyboru; przygotowuje raporty na podstawie tabeli lub kwerendy 7. projektuje formularz, wprowadza dane, tworzy zapytania i raporty; potrafi odnaleźć i wykorzystać informacje w internetowych bazach danych. 2. wyszukuje informacje w bazach danych dobierając dowolne złożone kryterium; rozumie różnicę między wynikiem wyszukiwania dowolnego ciągu znaków z wykorzystaniem opcji Znajdź i z użyciem zapytania; 3. potrafi samodzielnie zaprojektować poprawną strukturę bazy danych na wybrany przez siebie temat, w tym ustalić pola, zaprojektować formularz, zaplanować odpowiednie zapytania i raporty oraz je utworzyć. 3. projektuje samodzielnie raport i potrafi skorzystać z tego samego raportu do wydrukowania danych na podstawie różnych zapytań.

11 Dział VII O ciekawych sposobach uczenia się, sprawdzania wiedzy oraz modelowaniu i symulacji komputerowej 1. potrafi wskazać przykłady, w których informacje przekazywane są za pomocą multimedialnych źródeł informacji; 2. potrafi we właściwy sposób korzystać z programów edukacyjnych; 3. zna pojęcie modelu, modelowania i symulacji; 4. umie wskazać przykłady wykorzystania symulacji w rozmaitych dziedzinach życia; 5. potrafi podać przykład modelowania komputerowego. 1. potrafi zdobywać informacje na zadany temat z dostępnych dysków CD; 2. potrafi podać przykład symulacji komputerowej; 3. przeprowadza proste symulacje. 4. wyjaśnia, na czym polega modelowanie rzeczywistości, 5. omawia, korzystając z gotowego przykładu, np. modelu rzutu kostką sześcienną do gry, na czym polega modelowanie 6. analizuje i omawia gotowe modele różnych zjawisk, np. przyrodniczych rozumie i uzasadnia korzyści z zastosowania symulacji; 2. umie wskazać przykłady wykorzystania modelowania w rozmaitych dziedzinach życia; 3. umie rozwiązać prosty przykład na wykorzystanie modelowania. 1. uczy się, w jakich programach można przeprowadzić prostą symulację komputerową, 2. obserwuje zachowanie modelu i wyciąga odpowiednie wnioski 1. rozumie i uzasadnia korzyści z zastosowania modelowania, 2. wykonuje trudniejszy model, korzystając z arkusza kalkulacyjnego, języka programu lub odpowiedniego programu edukacyjnego Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji 1. określa korzyści z przedstawiania informacji za pomocą stron WWW; 2. określa pojęcia związane 1. potrafi zmienić położenie obiektu na stronie (maligncenterleft-right); 1. umie wprowadzić efekty wideo; 2. umie zastosować hiperłącza bez budowy 1. umie zamienić kolor odsyłaczy (a link, link); 2. potrafi wstawić plik dźwiękowy oraz plik 1. potrafi miksować dźwięki; 2. wie, jak stworzyć pływające ramki (i 11

12 ze strukturą tworzonego dokumentu (elementy, tagi i znaczniki); potrafi konstruować nagłówek dokumentu (sekcja Head, Title oraz Meta); 3. określa zasady tworzenia głównej części dokumentu (sekcja Body); 4. potrafi zmienić tło dokumentu (bg color, back grun); 5. potrafi wstawić i 6. formatować tekst (font size, color, face, b i u ); 7. potrafi zmienić marginesy strony (left-right-topbottom margin); 8. potrafi wstawić i formatować obraz (img src). 2. potrafi zbudować odsyłacze (ahref ); 3. umie animować obiekty (marquee ); 4. potrafi wstawić i formatować linie (hr size-color ); 5. potrafi wstawić i formatować listy numerowane (ol, li); 6. potrafi wstawić i formatować listy wypunktowane (ul, li); 7. potrafi wybrać i zaimportować do programu właściwe pliki graficzne; 8. umie wprowadzić napisy początkowe i końcowe; 9. potrafi wstawić do strony WWW podstawowe elementy wchodzące w skład formularza. stron w tzw. układzie ramki; 3. potrafi nagrać i odtwarzać dźwięk przy pomocy programu; 4. umie dokonać modyfikacji dźwięku. wideo; 3. wie, jak konstruować dokumenty złożone ramki (frame set, frame src ); 4. potrafi wprowadzić do pokazu plik dźwiękowy, 5. potrafi tworzyć proste witryny składające się z kilku połączonych ze sobą stron, 6. potrafi samodzielnie zaprojektować i przygotować multimedialną prezentację na wybrany temat, cechującą się ciekawym ujęciem zagadnienia, interesującym układem slajdów frame ); 3. wie, jak budować formularze (form, input, select name ), 4. publikuje stronę WWW w Internecie Dział IX O tworzeniu i obróbce obrazu za pomocą edytora grafiki Uczeń. 1. zna i rozumie różnice 1. potrafi zastosować 1. umie planować prace; 1. wykonuje prace według miedzy malowaniem i wewnętrzny edytor 2. potrafi dowieść znaczenia zadanego wzoru; 1. projektuje i realizuje rysowaniem przy użyciu tekstu do wstawiania i celowości stosowania 2. potrafi zapisać obraz z własne rozwiązania; komputera; napisów; programów graficznych. edytora grafiki do pliku 2. przekształca obiekty, 2. określa znaczenie pojęć: 2. zna różnice miedzy 3. korzystając z pomocy, o wybranym nadając im wrażenie grafika rastrowa, grafika tekstem akapitowym a wyszukuje opcje rozszerzeniu. przestrzenności i wektorowa; graficznym; programu GIMP 3. tworzy złożone rysunki z trójwymiarowości; 3. omawia podstawowe 3. umie przekształcać i potrzebne do obróbki wykorzystaniem 3. zna sposoby 12

13 możliwości programu; 4. umie wykorzystać narzędzia programu do osiągnięcia zaplanowanego efektu (zaznacza, przesuwa, wydłuża, spłaszcza, obraca, pochyla obiekt, zmienia kolejność warstw, wykorzystuje narzędzia kształtu); 5. potrafi wymazywać i wycinać fragmenty obrazu; 6. potrafi rysować linie proste i krzywe i łamane; 7. dobiera kolor i grubość linii i wykonuje odpowiednie korekty; 8. wykorzystuje dostępne narzędzia do rysowania figur płaskich; 9. potrafi wybrać i zastosować odpowiednie narzędzie do wypełnienia kolorem obiektów zamkniętych; 10. omawia podstawowe możliwości programu. modyfikować tekst graficzny; 4. wykonuje prace według zadanego wzoru; 5. potrafi wydrukować gotowy projekt; 6. potrafi wybrać i zastosować narzędzia do efektów specjalnych (soczewkę, perspektywę); 7. potrafi importować i eksportować obrazy; 8. umie modyfikować i przetwarzać zaimportowane obrazy; 9. umie modyfikować i przetwarzać zaimportowane obrazy; 10. objaśnia interfejs uruchomionego programu graficznego; 11. wie, jak skalować obraz; 12. wie, jak kadrować obraz i zmieniać jego wymiary; 13. potrafi przekształcać obraz czarno-biały w jednobarwny; 14. umie wprowadzić do obrazu efekt cienia; 15. potrafi wykorzystać funkcję skryptów filtrów do przetwarzania obrazu; 16. wie, w jaki sposób przetwarzać i obrabiać zdjęć; dowolnych narzędzi edytora grafiki; przetwarzania grafiki wektorowej na bitmapową. 4. określa własności edytorów grafiki, porównując ich możliwości 13

14 tekst; 17. potrafi zastosować dla danego obrazu modyfikację za pomocą efektów specjalnych; 18. umie wycinać potrzebne fragmenty z obrazu. Dział X O możliwościach globalnej sieci, poznawaniu nowych programów, o ochronie praw autorskich oraz korzyściach i zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu 1. potrafi wysłać odpowiednio sformułowaną wiadomość pocztową; 2. umie do przesłanej wiadomości dołączyć załączniki i wysłać ją wielu adresatom; 3. potrafi zlokalizować i wyszukać różne obiekty; 4. potrafi wyznaczyć trasę z punktu A do punktu B, opisując charakterystykę drogi (odległości między punktami rozpoznawczymi, ukształtowanie terenu); 5. potrafi nawiązać kontakt i uczestniczyć w grupie dyskusyjnej; 6. wie, co to są prawa autorskie; 7. wie, jakie produkty i usługi dostępne w Sieci 1. potrafi korzystać z internetowych pogawędek (IRC, Czat); 2. rozróżnia pojęcia związane z dostępnymi w sieci programami; 3. zna i stosuje zasady n- etykiety obowiązujące w Internecie; 4. potrafi wskazać korzyści wynikające z używania komputera i dostępności do informacji; 5. rozumie i wyszczególnia zagrożenia, jakie niesie za sobą używanie komputera i korzystanie z wolnego dostępu do informacji (uzależnienie, zagrożenia fizyczne, moralne, psychiczne, społeczne); 6. wie, co to jest poczta elektroniczna i adres e- mailowy; 1. zna przepisy i ustawy dotyczące ochrony praw autorskich; 2. artykuły prasowe dotyczące zagrożeń, jakie niesie za sobą korzystanie z sieci internetowej, 3. sprawnie korzysta z książki adresowej i potrafi wysłać kopie listu do kilku osób, w tym kopię ukrytą 1. potrafi wytłumaczyć różnice pomiędzy wyglądem i wykorzystaniem różnego rodzaju map (standardowa, satelitarna, hybrydowa, ukształtowanie terenu);potrafi znaleźć interesującą grupę dyskusyjną iprzejrzeć dyskusję na dany temat 1. potrafi wprowadzić do serwisu map internetowych dane i fotografie dotyczące np. map szkoły, 2. zapisuje się do grupy iuczestniczy w dyskusji, stosując zasady netykiety 14

15 objęte są ochroną prawa autorskiego. 7. wie, jak uzyskać dostęp do Internetu; Dział XI O podstawowych pojęciach stosowanych w informatyce, algorytmach oraz technologii informatycznej i przyszłości informatyki. 1. potrafi zdefiniować pojęcie informatyki; 2. umie określić znaczenie pojęcia technologii informacyjnej; 3. zna podstawowe pojęcia informatyczne (system dwójkowy, bit, bajt, program); 4. zna sposoby przedstawiania algorytmów (opis słowny, lista kroków, schemat blokowy). 1. potrafi rozwiązywać problemy za pomocą algorytmu iteracyjnego, 2. buduje schemat blokowy algorytmu z warunkiem prostym, 3. buduje schemat blokowy algorytmu iteracyjnego, 4. wie, na czym polega iteracja 1. potrafi wykorzystać algorytmy w rozwiązywaniu zadań z matematyki, 2. buduje schemat blokowy algorytmu, w którym występują złożone sytuacje warunkowe 1. umie skorzystać z algorytmu rekurencyjnego w rozwiązywaniu problemu; 2. przedstawia swoje wizje rozwoju technologii informacyjnej w przyszłości; 3. dostrzega korzyści wynikające z zastosowania techniki komputerowej w życiu codziennym; 4. rozumie wpływ technologii informacyjnej na prace i codzienne życie człowieka, 5. analizuje algorytmy, w których występują powtórzenia i określa, od czego zależy liczba powtórzeń, 6. analizuje schemat blokowy algorytmu z rozgałęzieniami 1. potrafi przedstawić algorytm w wybranym języku programowania, 2. buduje schemat blokowy trudniejszego algorytmu iteracyjnego, np. algorytmu Euklidesa, korzystając z programu edukacyjnego * Ocenianie uczniów z obniżonymi wymaganiami obejmuje podstawowy zakres wiadomości i umiejętności adekwatnie do możliwości indywidualnych ucznia. Opracowała: Agnieszka Niwińska 15

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni - sprawnie obsługuje komputer, dbając o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet Informatyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Klasa II GIM Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy III.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy III. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy III. Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji - określa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA 2 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA 2 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA 2 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji - przedstawia przykłady baz - potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki klasa III gimnazjum WYMAGANIA NA STOPNIE SZKOLNE Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, - umie samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji

Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KAŻDYM DZIALE PROGRAMOWYM Z INFORMATYKI - II ROK NAUKI Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji - określa korzyści z przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW)

Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) Określa pojęcia dotyczące prezentacji. Projektuje i wykonuje prezentację multimedialną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA II i III gimnazjalne przy ZSH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA II i III gimnazjalne przy ZSH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA II i III gimnazjalne przy ZSH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA II i III GIMNAZJUM Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum 35 w Krakowie Wymagania edukacyjne - informatyka

Gimnazjum 35 w Krakowie Wymagania edukacyjne - informatyka Gimnazjum 35 w Krakowie Wymagania edukacyjne - informatyka Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, - umie samodzielnie zdobywać wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni - przewiduje skutki - dokonuje właściwych - opisuje zalety

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY w GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY w GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY w GIMNAZJUM Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie zna regulamin pracowni komputerowej; zna i respektuje zasady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania komputera;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Podręcznik: Informatyka - Kołodziej Marek Wydawnictwo OPERON Nauczyciele: mgr Stanisława Socha, mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Mrzezinie ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Dział O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Lp. 1. 1 Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Regulamin szkolnej pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Zasadami oceniania w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Zasadami oceniania w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I PODSTAWA PRAWNA Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Zasadami oceniania w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Semestr I I. O higienie pracy, komputerze,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI KLASA III GIMNAZJUM O SPOSOBACH MAGAZYNOWANIA I SELEKCJONOWANIA INFORMACJI o Przedstawia przykłady baz danych spotykanych w codziennym życiu. o Rozumie pojęcie bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa I Gimnazjum

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa I Gimnazjum Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa I Gimnazjum Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Osiągnięcia uczniów Temat lekcji Zakres

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA w Publicznym gimnazjum w Widuchowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA w Publicznym gimnazjum w Widuchowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA w Publicznym gimnazjum w Widuchowej Dział I - O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna

Bardziej szczegółowo

Zna regulamin. komputera. Zna i respektuje. Opisuje prawidłowo zorganizowane. samodzielnie

Zna regulamin. komputera. Zna i respektuje. Opisuje prawidłowo zorganizowane. samodzielnie Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki Kl.II (oddział gimnazjalny) I. O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008 r.) skonsultowany i pozytywnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I i II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I i II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I i II GIMNAZJUM ZASADY OCENIANIA Ocenianie ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; udzielanie uczniowi

Bardziej szczegółowo

PSO dla informatyki Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

PSO dla informatyki Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: PSO dla informatyki Na lekcjach informatyki obserwowane i oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: Stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki. Klasa I

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki. Klasa I Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki Klasa I I. O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie 2 korzysta z dostępnej w pracowni sieci komputerowej, 2 określa podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA I GIMNAZJUM Numer dopuszczenia: 91/1/2009 Podręcznik: Informatyka 1 Wydawnictwo OPERON Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Temat

Bardziej szczegółowo

Określa pojęcia dotyczące. Projektuje i wykonuje prezentację zacznie tworzyć prezentacje. prezentacji.

Określa pojęcia dotyczące. Projektuje i wykonuje prezentację zacznie tworzyć prezentacje. prezentacji. Wymagania z informatyki dla klasy II Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) lp godz Temat lekcji Zakres materiału (treści)

Bardziej szczegółowo

IV. Rozkład materiału i plan wynikowy

IV. Rozkład materiału i plan wynikowy IV. Rozkład materiału i plan wynikowy Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Osiągnięcia uczniów Wykorzystywane Temat lekcji Zakres materiału (treści) Podstawowe Ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum Kl II

Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum Kl II Zespół Szkół w Wielowsi Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum Kl II Opracował Dariusz Majewski I. Cele oceniania: 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa II Gimnazjum

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa II Gimnazjum Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa II Gimnazjum Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji Temat lekcji Zakres materiału (treści) Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASIE II i III GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W BICZYCACH DOLNYCH 2015/2016

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASIE II i III GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W BICZYCACH DOLNYCH 2015/2016 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASIE II i III GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W BICZYCACH DOLNYCH 2015/2016 Wymagania przedmiotowe propozycja kryteriów oceniania Ocenę celującą (6) otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju Agnieszka Niwińska dla klas III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju Agnieszka Niwińska dla klas III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju Agnieszka Niwińska dla klas III I. PROGRAM Realizowany program nauczania informatyki w Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Wielowsi. Przedmiotowe Zasady Oceniania z wymaganiami edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum klasa I

Zespół Szkół w Wielowsi. Przedmiotowe Zasady Oceniania z wymaganiami edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum klasa I Zespół Szkół w Wielowsi Przedmiotowe Zasady Oceniania z wymaganiami edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum klasa I I. Cele oceniania: 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W WIDUCHOWEJ KONTRAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM, A UCZNIEM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W WIDUCHOWEJ KONTRAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM, A UCZNIEM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W WIDUCHOWEJ KONTRAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM, A UCZNIEM 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości tzn. ocena jest jawna

Bardziej szczegółowo

Karta pracy dla Gimnazjum klasa I rok szkolny 2016/2017

Karta pracy dla Gimnazjum klasa I rok szkolny 2016/2017 Karta pracy dla Gimnazjum klasa I rok szkolny 2016/2017 Lp Moduł Osiągnięcia 1 2 3 4 Regulamin i przepisy BHP obowiązujące w pracowni komputerowej Higiena pracy przy komputerze i sieciach komputerowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki Klasa II I. O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie 2 korzysta z dostępnej w pracowni sieci komputerowej, 2 określa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów. Zna regulamin pracowni. Wykład. komputerem. komputerowej. Pogadanka. Zasady bezpiecznego

Osiągnięcia uczniów. Zna regulamin pracowni. Wykład. komputerem. komputerowej. Pogadanka. Zasady bezpiecznego Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Dział O higienie pracy przy komputerze Temat lekcji Zakres materiału (treści) Osiągnięcia uczniów Podstawowe Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Przedmiotowy System Oceniania z informatyki ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008 r.) skonsultowany i pozytywnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i Plan wynikowy

Rozkład materiału i Plan wynikowy Rozkład materiału i Plan wynikowy Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) Osiągnięcia uczniów Wykorzystywane Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA

INFORMATYKA INFORMATYKA - - 1 - - Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie drugiej NR LEK CJI TEMAT 36 Zajęcia organizacyjne TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ OBLICZENIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

W stopniu średnim. . Określa pojęcia dotyczące. prezentację na. Zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosować.

W stopniu średnim. . Określa pojęcia dotyczące. prezentację na. Zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosować. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki drugi rok nauki w gimnazjum. Kl. III gimnazjum Semestr I VII O atrakcyjnym przedstawieniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II W rozporządzeniu MEN 1 określono, że Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Zespole Szkół Specjalnych nr 91. Szkoła Podstawowa nr 240

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Zespole Szkół Specjalnych nr 91. Szkoła Podstawowa nr 240 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 Szkoła Podstawowa nr 240 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

PLANY WYNIKOWE Z INFORMATYKI DLA KLASY I i III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKACH

PLANY WYNIKOWE Z INFORMATYKI DLA KLASY I i III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKACH PLANY WYNIKOWE Z INFORMATYKI DLA KLASY I i III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKACH Temat lekcji Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Zakres materiału (treści) regulamin szklonej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP.

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. Janina Kochan, Robert Szymański Gimnazjum nr 9 ARKUSZ KALKULACYJNY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM rok szkolny 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM rok szkolny 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM rok szkolny 2012/2013 opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania: Marek Kołodziej

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Wymagania na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Algorytmika i programowanie... 2 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym... 4 3. Bazy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń Wymagania edukacyjne Informatyka III etap edukacyjny (gimnazjum) Uczeń potrafi I. Bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystywać sieć komputerową; komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na poszczególne oceny dla klas: IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z informatyki na poszczególne oceny dla klas: IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z informatyki na poszczególne oceny dla klas: IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG rok szkolny 2015/2016 Dział Programowy (Zakres treści programowych ) O higienie pracy, komputerze, ach komputerowyc

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi korzystać z różnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II.

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW... 2 PODRĘCZNIK:... 3 PROGRAM NAUCZANIA:... 3 NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - informatyka

Kryteria oceniania - informatyka Kryteria oceniania - informatyka 1. Informatyka jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co spowodowało stworzenie szczególnych form oceniania wiedzy ucznia. Formy te będą opierać się na rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA GIMNAZJUM NR 2 W ŁAZISKACH GÓRNYCH KLASA 2 I 3 Strona 1 z 9 I. Zasady ogólne 1. Zasady oceniania z przedmiotu Informatyka są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa I (Gimnazjum) Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY : zna i potrafi wymienić obowiązujące w pracowni. Określa, za co może uzyskać ocenę; wymienia możliwości

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W ŁAZISKACH GÓRNYCH GIMNAZJUM NR 2, III ETAP EDUKACYJNY I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie III z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo