Transfer wiedzy z wykorzystaniem platform e-learningowych. Wybrane problemy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transfer wiedzy z wykorzystaniem platform e-learningowych. Wybrane problemy"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE II. Ogólnopolska konferencja naukowa Katowice, Transfer wiedzy z wykorzystaniem platform e-learningowych. Wybrane problemy Jolanta Szulc Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski

2 Plan prezentacji: Założenia terminologiczne Transfer wiedzy w przedsiębiorstwie Transfer wiedzy w uczelni wyższej E-learning w procesie transferu wiedzy Podsumowanie i wnioski

3 Określenie transferu wiedzy W celu zapewnienia, że wyniki badań podstawowych i stosowanych są w pełni wykorzystywane w procesach rozwoju i wprowadzania na rynek nowych produktów i technologii niezbędne są wysoce efektywne mechanizmy transferu wiedzy i technologii: z laboratoriów uniwersyteckich do przemysłu, z prywatnych, rządowych instytutów/laboratoriów naukowobadawczych do przemysłu, innych jednostek naukowo-badawczych do przemysłu.

4 Określenie transferu wiedzy Transfer wiedzy obszar związany z dzieleniem się wiedzą w organizacjach (M. Żmigrodzki, 2006) Transfer wiedzy to: 1) przenoszenie przez absolwentów uniwersytetów wiedzy zdobytej w czasie studiów do świata komercyjnego; 2) publikowanie przez kadrę naukową uczelni wyników badań w celu ich praktycznego zastosowania przez naukową i przemysłową społeczność (F. Krawiec, 2006) Transfer wiedzy obejmuje dwa rodzaje działań: transmisję i absorpcję; niezbędne jest wystąpienie obu tych procesów. TRANSMISJA (ang. transmission) polega na wysyłaniu lub prezentowaniu działań wiedzy potencjalnemu odbiorcy; ABSORPCJA (ang. absorption) polega na przyjęciu wiedzy w celu późniejszego jej wykorzystania.

5 Określenie transferu wiedzy Inne określenia: Dyfuzja wiedzy samorzutne rozprzestrzenianie się wiedzy w organizacji; zawiera w sobie zarówno dzielenie się wiedzą, jak i rozpowszechnianie wiedzy (E. Stańczyk-Hugiet, 2007) Dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnianie pozwala odpowiedzieć na pytania: kto powinien wiedzieć? jak dużo? na jaki temat? w jaki sposób usprawnić proces rozpowszechniania wiedzy? (G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, 2002)

6 Określenie transferu wiedzy Rodzaje transferu wiedzy: transfer seryjny praktykowany przez zespoły pracujące przy wykonywaniu takich samych zadań; transfer imitacyjny (transfer wierny) polega na aplikowaniu wiedzy jawnej z jednego miejsca w inne; transfer odległy (transfer naśladowczy) polega na przekazywaniu wiedzy ukrytej; transfer strategiczny skomplikowany i dynamiczny proces wykorzystywany do rozwiązywania złożonych problemów; transfer ekspercki wiedza przekazywana jest w postaci wyartykułowanych ekspertyz, w wypadku gdy problemy związane z realizacją zadań wykraczają poza zakres wiedzy zajmującego się nimi zespołu.

7 Transfer wiedzy a transfer technologii Transfer technologii jest zarówno specjalnym przypadkiem transferu wiedzy, jak i oddzielną kategorią: bezsprzecznie zawsze obejmuje pewne formy transferu wiedzy, np. świadczone usługi konsultacyjne przez kadrę naukową uczelni zawsze są traktowane jako część transferu technologii; może obejmować działania, które wychodzą dalece poza te tradycyjne funkcje, np. uniwersytet może płacić za prototypy lub inwestować w nowo powstające kampanie (ang. start-up companies) utworzone w celu czerpania korzyści z posiadanego intelektualnego kapitału.

8 Transfer wiedzy jako element koncepcji zarządzania wiedzą W piśmiennictwie naukowym prezentowane są różne strategie zarządzania wiedzą; do najczęściej stosowanych kryteriów ich klasyfikacji należą: rodzaje wiedzy, procesy biznesowe, efekty końcowe, ludzie, technologia.

9 Transfer wiedzy jako element koncepcji zarządzania wiedzą Strategie zarządzania wiedzą oparte na procesach biznesowych: strategia biznesowa, strategia zarządzania zasobami intelektualnymi, strategia odpowiedzialności za indywidualne zasoby wiedzy, strategia kreacji wiedzy, strategia transferu wiedzy, strategia zarządzania wiedzą skoncentrowana na klientach, strategia rozwijana i transferu najlepszych praktyk, strategia tworzenia nowego przemysłu poprzez wykorzystanie wiedzy zagnieżdżonej, strategia kształtowania korporacyjnej strategii wokół wiedzy, strategia komercjonalizacji innowacji, strategia tworzenia standardów przez uwalnianie właściwej wiedzy.

10 Transfer wiedzy jako element koncepcji zarządzania wiedzą Strategia zarządzania wiedzą oparta na technologii wykorzystuje: systemy zarządzania dokumentami (DMS)/zintegrowane systemy elektronicznej archiwizacji, systemy ekspertowe, systemy wspomagania pracy grupowej, systemy e-learningowe (LCMS), systemy zarządzania treścią (CMS). Podstawę działania wymienionych systemów stanowią bazy i hurtownie danych, które korzystają z technik analitycznych: eksploracyjna analiza danych, drążenie danych, analiza OLAP, sieci neuronowe, technologie sieciowe (intranet, ekstranet).

11 Transfer wiedzy jako element koncepcji zarządzania wiedzą W przeprowadzonych przez dr Ewę Stańczyk-Hugiel (Katedra Strategii i Metod Zarządzania AE we Wrocławiu) badaniach uczestniczyło 777 osób z 160 organizacji (dużych, średnich, małych, mikro). Ankietowani mieli wskazać trzy (spośród sześciu podanych) istotne z punktu widzenia realizacji celów organizacji procesy związane z wiedzą. Ogólna ocena procesów związanych z wiedzą: lokalizowanie wiedzy 14,7% wskazań pozyskiwanie wiedzy 8,5 % wskazań, rozwijanie wiedzy 12,5 % wskazań dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnianie 28,4 % wskazań, wykorzystywanie wiedzy 22,0 % wskazań, zachowywanie wiedzy 10 % wskazań.

12 Transfer wiedzy w przedsiębiorstwie Ikujiro Nonak i Hirotaka Takeuchi (2000) wyznaczyli sposoby konwersji wiedzy: od wiedzy ukrytej do ukrytej (socjalizacja); od wiedzy ukrytej do dostępnej (eksternalizacja); od wiedzy dostępnej do dostępnej (kombinacja); od wiedzy dostępnej do ukrytej (internalizacja). WIEDZA JAWNA wiedza posiadana przez pracownika, nabyta w procesie kształcenia; jest w pewnym zakresie sklasyfikowana i łatwo artykułowalna; WIEDZA UKRYTA - wiedza posiadana przez pracownika, związana z osobistym doświadczeniem.

13 Transfer wiedzy w przedsiębiorstwie Wiedza ukryta Wiedza dostępna Internalizacja Kombinacja Wiedza dostępna Wiedza ukryta Socjalizacja Eksternalizacja Rys. 1. Sposoby konwersji wiedzy

14 Transfer wiedzy w przedsiębiorstwie Podział wiedzy w przedsiębiorstwie ze względu na stopień jej rozproszenia: wiedza rozproszona - wiedza, która krąży w przedsiębiorstwie; identyfikacja jej nośników (osób, dokumentów, innych zapisów danych i informacji) jest bardzo trudna lub wręcz niemożliwa; wiedza skupiona wiedza zgromadzona w łatwo rozpoznawalnych ośrodkach, np. przez konkretne zespoły pracowników, pojedyncze osoby (specjaliści, eksperci) lub specjalnie tworzone bazy danych (np. systemy Customer Relantioship Management).

15 Transfer wiedzy w przedsiębiorstwie Centra wiedzy eksperckiej Przedsiębiorstwo Rys. 2. Centra wiedzy eksperckiej w przedsiębiorstwie

16 Transfer wiedzy w przedsiębiorstwie Podział wiedzy w przedsiębiorstwie: wiedza ogólna - łatwo dostępna, można ją pozyskiwać zarówno ze źródeł wewnętrznych (pracownicy), jak i zewnętrznych (klienci, konkurenci, partnerzy, dostawcy itp.); wiedza specjalistyczna przeznaczona dla konkretnych rozwiązań i sytuacji; źródłem tej wiedzy są konkretne osoby eksperci, przedsiębiorstwa doradcze, instytucje naukowe i edukacyjne. Pozyskanie wiedzy specjalistycznej wiąże się z wydatkami finansowymi.

17 Transfer wiedzy w przedsiębiorstwie Metody rozpowszechniania wiedzy w przedsiębiorstwie: metoda kodyfikacji -zakłada dokumentowanie wszelkich informacji i doświadczeń; pozwala na gromadzenie i przechowywanie informacji zgodnie z wcześniej przyjętymi standardami; sprawdza się w sytuacjach, w których problemy i rozwiązania są podobne, a pracownicy wykorzystują głównie wiedzę jawną; metoda personalizacji -zakłada dzielenie się wiedzą poprzez bezpośrednie kontakty pracowników między sobą (spotkania, rozmowy, dyskusje); informacje też są archiwizowane, ale ich poprawna interpretacja wymaga współpracy wielu osób; jest użyteczna w sytuacjach, w których działania nie są standardowe, a rozwiązanie problemu wymaga podejścia indywidualnego i kierowania się intuicją.

18 Transfer wiedzy w przedsiębiorstwie Inne metody rozpowszechniania wiedzy w przedsiębiorstwie: praca w grupach, szkolenia, dokumentowanie, prezentacje, pokazy, coaching (mentoring), self-coaching, e-learning.

19 Transfer wiedzy w przedsiębiorstwie Bariery rozwoju i rozpowszechniania wiedzy w przedsiębiorstwie: niedostrzeganie całości przedsiębiorstwa; fałszywa aktywność (reagowanie na zdarzenia nieistotne); ograniczenie uwagi do spraw bieżących, powtarzających się; syndrom gotowanej żaby (niedostrzeganie przyszłych zagrożeń); pozorne uczenie się przez doświadczenie (kierowanie się łatwymi rozwiązaniami); mit spójności kadry kierowniczej (poszczególni kierownicy zajmują się tylko własnymi obszarami działania).

20 Transfer wiedzy w uczelni wyższej Kierunki transferu wiedzy: z uczelni do świata biznesu, ze świata biznesu do uczelni, pomiędzy uczelniami, wewnątrz uczelni.

21 Transfer wiedzy w uczelni wyższej Rodzaje wiedzy: know-what wiedzieć co, odnosi się do wiedzy o faktach; know-how wiedzieć jak, odnosi się do umiejętności; know-why wiedzieć dlaczego, odnosi się do wiedzy o zasadach i prawach w naturze; know who wiedzieć kto, odnosi się do relacji społecznych.

22 Transfer wiedzy w uczelni wyższej Rodzaje transferu wiedzy: wykładowca uczelni A studenci uczelni B (wykładowcy prowadzący zajęcia na różnych uczelniach przenoszą treści i metody nauczania); student uczelni A student uczelni B (indywidualny transfer wiedzy oparty na kontaktach osobistych); studenci uczelni A studenci uczelni B (działalność kół naukowych i organizacji studenckich; wykłady, konferencje i seminaria tematyczne o charakterze otwartym); wykładowcy uczelni B student uczelni A (transfer wiedzy na poziomie indywidualnym, równoległe studia na dwóch kierunkach); wykładowca uczelni A wykładowca uczelni B (indywidualny transfer wiedzy oparty na kontaktach osobistych, dzielenie się wiedzą zarówno typu know-what, jak i know-know)

23 Transfer wiedzy w uczelni wyższej Metody rozpowszechniania wiedzy: wykłady, laboratoria, ćwiczenia (tradycyjny kanał przekazywania wiedzy, który może być wspomagany e- learningiem); kontakty osobiste: dzielenie się wiedzą między różnymi jednostkami organizacyjnymi, wzależności podwładny przełożony (w sytuacji gdy profesor dzieli się wiedzą ze swoim asystentem prowadzącym ćwiczenia do jego wykładu), dzielenie się wiedzą między studentami; praca zespołowa: zastosowaniu platformy e-learningowej umożliwia wspólną naukę i wspólne przygotowanie się do zajęć.

24 Transfer wiedzy w uczelni wyższej Analizy literatury przedmiotu upoważnia do sformułowania wniosków dotyczących transferu wiedzy w uczelni wyższej: transfery wiedzy między uczelniami i wewnątrz uczelni są ze sobą ściśle powiązane; można je rozpatrywać w dwóch perspektywach: dydaktycznej oraz naukowej; wśród wykładowców uczelni występuje głównie transfer wiedzy o charakterze naśladowczym oraz imitacyjnym (dotyczy to zarówno wiedzy typu know-what, jak i know-how); tradycyjnie rozumiane przekazywanie wiedzy studentom przez wykładowców następuje według zasad określonych przez transfer seryjny; stosunkowo najrzadziej występuje transfer o charakterze eksperckim.

25 E-learning w procesie transferu wiedzy E learning - oznacza nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, a także wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CD-ROM-u i Internetu. E learning oznacza także wykorzystanie technologii do tworzenia, dystrybucji i dostarczania danych, informacji, szkoleń i wiedzy w celu podniesienia efektywności pracy oraz działań organizacji. Inne określenia e-learningu: experience learning nauka przez doświadczenie, enterprise learning nauka dla przedsiębiorstwa (całe przedsiębiorstwo może czerpać z niego profity). Z pojęciem e-learningu związane są takie określenia jak: d- learning, m-learning, blended-learning.

26 E-learning w procesie transferu wiedzy Klasy systemów e-learningowych: systemy LMS (ang. Learning Management Systems) ukierunkowane na zarządzanie procesem szkolenia za pomocą narzędzi raportujących, komunikacyjnych i testujących; systemy CMS (ang. Content Management Systems) ukierunkowane na tworzenie i zarządzanie materiałami dydaktycznymi (ich układem oraz zawartością); systemy LCMS (ang. Learning Content Management Systems) łączą w sobie cechy systemów LMS oraz CMS.

27 E-learning w procesie transferu wiedzy Platforma e learningowa system informatyczny wspomagąjący proces nauczania. Funkcje platformy e-learningowej: tworzenie kursów i materiałów dydaktycznych, zarządzanie treścią edukacyjną, dystrybucja kursów do odbiorców, zarządzanie procesem edukacyjnym, śledzenie procesu szkoleniowego, raportowanie wyników uzyskanych przez użytkowników, komunikacja pomiędzy użytkownikami systemu.

28 E-learning w procesie transferu wiedzy Przegląd platform edukacyjnych używanych przez wybrane polskie uczelnie wyższe (stan na ): 32 uniwersytety, 16 politechnik, uczelnie techniczne: Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie; uniwersytety wirtualne: Polski Uniwersytet Wirtualny, Techniczny Uniwersytet Otwarty (TUO).

29 E-learning w procesie transferu wiedzy Blackboard Drupal e-campus ILIAS LCMS MOODLE R5 Generation Wykres 1. Rodzaje platform e-learningowych udostępnianych w wybranych jednostkach

30 E-learning w procesie transferu wiedzy 45% 55% Liczba jednostek, które udostępniają platformy e- learningowe (%) Liczba jednostek, które nie udostępniają platform e- learningowych (%) Wykres 2. Procentowy udział jednostek, które udostępniają platformy e-learningowe w ogólnej liczbie badanych jednostek

31 E-learning w procesie transferu wiedzy Uczelnie techniczne 13% Uniwersytety wirtualne 8% Politechniki 17% Uniwersytety 62% Wykres 3. Procentowy udział jednostek (z podziałem na rodzaje) w ogólnej liczbie badanych jednostek, które udostępniają platformy e-learningowe

32 E-learning w procesie transferu wiedzy 57% 43% Uniwersytety, które udostępniają platformy e- learningowe (%) Uniwersytety, które nie udostępniają platform e- learningowych (%) Wykres 4. Procentowy udział uniwersytetów, które udostępniają platformy e-learningowe w ogólnej liczbie badanych uniwersytetów

33 E-learning w procesie transferu wiedzy 75% 25% Politechniki, które udostępniają platformy e- learningowe (%) Politechniki, które nie udostępniają platform e- learningowych (%) Wykres 5. Procentowy udział politechnik, które udostępniają platformy e-learningowe w ogólnej liczbie badanych politechnik

34 E-learning w procesie transferu wiedzy 62% 38% Uczelnie techniczne, które udostępniają platformy e- learningowe (%) Uczelnie techniczne, które nie udostępniają platform e-learningowych (%) Wykres 6. Procentowy udział uczelni technicznych, które udostępniają platformy e-learningowe w ogólnej liczbie badanych uczelni technicznych

35 E-learning w procesie transferu wiedzy MOODLE (ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment): platforma rozpowszechniana na warunkach open source (każdy ma prawo bezpłatnie pobrać i modyfikować oprogramowanie); nie istnieje formalne ograniczenie liczby użytkowników; autorzy platformy MOODLE nie biorą jednak odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego działania platformy; technologia: PHP (ang. Personal Home Page); narzędzia, z którymi współpracuje MOODLE: Apache (otwarty serwer HTTP), MySQL (wolnodostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych), PostgreSQL (wolnodostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych); najnowsza wersja: 1.9; strona producenta:

36 Etapy tworzenia kursu e-learningowego (1) Tworzenie nowego kursu rozpoczynamy od zalogowania się na Platformę Zdalnej Edukacji i wybraniu odpowiedniej kategorii kursu.

37 Etapy tworzenia kursu e-learningowego (2) Po wybraniu kursu o nazwie Sztuczna inteligencja należy włączyć tryb edycji. W momencie pracy w takim trybie - możemy dla każdej jednostki (tematu bądź tygodnia) dodawać poszczególne składowe.

38 Etapy tworzenia kursu e-learningowego (3) Następnie wybieramy jeden z rodzajów zasobów, do których należą: strona tekstowa strona HTML pliki i strony www katalog plików etykiety. Na platformie są dostępne ikony: Przenieś na prawo Przenieś Dokonaj zmian Usuń Ukryj Bez grup

39 Etapy tworzenia kursu e-learningowego (4) Po otwarciu edytora strony HTML rozpoczynamy wprowadzanie treści kursu. Wpisujemy tytuł tematu 1, tekst streszczenia oraz pełną treść tematu kursu. Po zakończeniu pracy zapisujemy zmiany.

40 Etapy tworzenia kursu e-learningowego (5) Wprowadzanie elementów graficznych na platformę (rysunków, tabel, wykresów) należy poprzedzić utworzeniem pliku w formacie.jpg, a następnie wybrać ikonę wstaw zdjęcie.

41 Etapy tworzenia kursu e-learningowego (6) Po wprowadzeniu treści kursu możemy dodać inne składowe: ankieta, czat, forum, głosowanie, lekcja, quiz, scorm, słownik pojęć, warsztaty, wiki, zadanie.

42 Etapy tworzenia kursu e-learningowego (7) Pomiędzy składowymi kursu można wprowadzić powiązania, np. między wyrazami w treści kursu a słownikiem. W tym celu należy wybrać ikonę wstaw link.

43 Etapy tworzenia kursu e-learningowego (8) Powiązanie pomiędzy przypisami w treści kursu oznaczonymi cyframi arabskimi a literaturą przedmiotu wprowadzamy także za pomocą ikony wstaw link.

44 Strona główna kursu e-learningowego (a)

45 Strona główna kursu e-learningowego (b)

46 Strona główna kursu e-learningowego (c)

47 Strona główna kursu e-learningowego (d)

48 Strona główna kursu e-learningowego (e)

49 E-learning w procesie transferu wiedzy e-learn magazin : Education and Technology in Perspective opublikował dziesięć kroków, które należy wykonać, aby korzystać z e-learningu w sposób profesjonalny: 1. Znajdź kurs lub kursy e-learningowe. 2. Zgłoś swój udział w kursie e-learningowym jako mówca i dyskutant. 3. Napisz krótki opis tego, czego dowiedziałeś się na ostatniej konferencji, seminarium lub przeczytałeś w książce. 4. Przeszukaj platformy e-learningowe i sprawdź ile osób zajmuje się interesującym cię tematem. 5. Napisz notatkę do przełożonego i wymień 10 powodów, dla których powinieneś skorzystać z kursu e-learningowego. Uzasadnij prośbę o wzrost swojego wynagrodzenia o 10%.

50 E-learning w procesie transferu wiedzy 6. Zapisz się na kurs on-line. Pomyśl nad 10 punktami, które chciałbyś wprowadzić, aby go poprawić. 7. Przeczytaj 10 pomysłów i sprawdź ile z nich mógłbyś przejąć. Zapisz 10 pomysłów na swój rozwój zawodowy. 8. Skorzystaj z poczty e-learningowej. Poproś o kontakt z ekspertami i zaplanuj rozmowę telefoniczną, w czasie której przedstawisz swoje najważniejsze pytania dotyczące e-learningu. Poproś o zaproszenia dla siebie i swoich współpracowników na konferencję z ekspertami. 9. Sprawdź swoją wiedzę na temat uczenia się nowych technologii i Web 2.0. Przeczytaj jeden lub dwa artykuły na ten temat. 10. Porozmawiaj z kolegą na najbardziej ekscytujący cię temat dotyczący e-learningu. Możesz to zrobić przez telefon, lub spotkać się przy kawie.

51 Wnioski wykorzystanie platform e-learningowych w transferze wiedzy zależy od: rodzaju wiedzy, metod rozpowszechniania wiedzy, strategii zarządzania wiedzą, strategii zarządzania organizacją; platformy e-learningowe mogą być wykorzystywane w różnych typach organizacji.

52 Bibliografia załącznikowa Barczak A.: Problemy i wyzwania zdalnej edukacji. In: Badania operacyjne i systemowe 2004 na drodze do społeczeństwa wiedzy. Pod red. A. Straszaka, J.W. Owsińskiego. Warszawa 2004, s Błaszczyk W.: Metody organizacji i zarządzania : kształtowanie relacji organizacyjnych. PWN, Warszawa 2005 Downes S.: Ten Web 2.0 Things You Can Do in Ten Minutes to Be a More Successful E-learning Professional. In: e-learn magazin : Education and Technology in Perspective. Dostęp: le=60-1 Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M.: Strategie zarządzania wiedzą. In: Przegląd Organizacji 2007 nr 12, s Krawiec F.: Mechanizmy transferu wiedzy i technologii. In: Przegląd Organizacji 2006 nr 7/8, s

53 Bibliografia załącznikowa Mierzejewska B.: Transfer wiedzy w uczelni [Dokument elektroniczny]. In: E-mentor 5/2005. Dostep: Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa 1999 Perechuda K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2005 Senge P.: Piąta dyscyplina. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998 Stańczyk-Hugiet E.: Dyfuzja wiedzy. In: Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstwa 2007 nr 10, s Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się. [Przekł. Sylwia Bijak et al.] ; Centre for Educational Research and Innovation, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. [Warszawa] : Ministerstwo Gospodarki. Departament Strategii Gospodarczej, cop. 2000

54 Dziękuję za uwagę.

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej

Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej Anna Gruca anna.gruca@bg.agh.edu.pl Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej Przysposobienie biblioteczne w BG AGH Przysposobienie biblioteczne w Bibliotece Głównej AGH Nieobowiązkowe Treść

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie e-learningiem

Zarządzanie e-learningiem Zarządzanie e-learningiem Zarządzanie e-learningiem obejmuje dwie strefy związane z procesem nauczania: zarządzanie nauczaniem, zarządzanie treścią nauczania. Zazwyczaj funkcje te powierza się dwu odrębnym

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II Plan zajęć stacjonarnych Grupa II Szkolenie pt.: Metodyka kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle szkolenie blended learning dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

Instytut Przedsiębiorczości Cisco

Instytut Przedsiębiorczości Cisco Instytut Przedsiębiorczości Cisco Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Konferencja: Technologie IT w służbie jakości kształcenia 1 czerwca 2010 Elżbieta Tarnawska Koordynator

Bardziej szczegółowo

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Politechnika Wrocławska Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Lesław Sieniawski 2004 Wprowadzenie Definicja kształcenia na odległość [wg: Mirosław J. Kubiak,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Leszek Nowak nauczyciel konsultant ODN Zielona Góra 2012

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Leszek Nowak nauczyciel konsultant ODN Zielona Góra 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Leszek Nowak nauczyciel konsultant ODN Zielona Góra 2012 Plan spotkania Miejsce TIiK w procesie edukacji - analiza zapisów w podstawie programowej. Zmiany

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyŝsza i biblioteka - warunki integracji. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Szkoła wyŝsza i biblioteka - warunki integracji. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Szkoła wyŝsza i biblioteka - warunki integracji Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Zagadnienia Zarządzanie szkołą wyŝszą systemy klasy ERP stan obecny Komunikacja wewnątrz uczelni

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa to zintegrowany

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Budowa systemu e-learning jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning

Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning Zbigniew Zieliński zzielins@gmail.com, zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego Zakład Informatyki Kielce Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy Zarządzanie wiedzą z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Wybrane aspekty technologiczne związane z wiedzą i zarządzaniem wiedzą Google: baza wiedzy 1,180,000 znalezionych systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY PORÓWNAWCZEJ NA TEMAT ISTNIEJĄCYCH LMS WP 2

RAPORT Z ANALIZY PORÓWNAWCZEJ NA TEMAT ISTNIEJĄCYCH LMS WP 2 RAPORT Z ANALIZY PORÓWNAWCZEJ NA TEMAT ISTNIEJĄCYCH LMS WP 2 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu Anna Gruca anna.gruca@bg.agh.edu.pl Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Podlaskie Forum Bibliotekarzy 1. Platforma moodle wprowadzenie. 2. Szkolenia oparte na platformie. 3. Platforma moddle do zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Authoring Tools narzędzia służące do przygotowywania treści e-lekcji. Rodzaje treści umieszczanych w e-lekcjach. Edycja treści tekstowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW AUTOR: MICHAŁ ADAMCZAK PIOTR CYPLIK SPIS TREŚCI 2 Logowanie do platformy Zapisywanie się do modułów

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 Gryfice, październik 2007. Centrum e-learningu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 Gryfice, październik 2007. Centrum e-learningu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie Dorota Dżega http://estudia.zpsb.szczecin.pl Studia szans. Studia możliwości Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 Gryfice, październik 2007 Centrum e-learningu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa » Celem prezentacji jest określenie obszarów aktywności zawodowej i naukowej bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK *

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK * MARCIN GODZIEMBA-MALISZEWSKI *, BOGDAN GALWAS *, REMIGIUSZ J. RAK * PLATFORMA MOODLE JAKO NARZĘDZIE ZDALNEJ EDUKACJI THE MOODLE PLATFORM AS A TOOL FOR DISTANCE LEARNING STRESZCZENIE. Coraz większego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Odsetek pracowników, którzy wzięli udział w Rozmowach Rocznych

Odsetek pracowników, którzy wzięli udział w Rozmowach Rocznych Rozwój Każdy ma w sobie potencjał. Pomagamy go odkryć i odpowiednio ukierunkować dbamy o rozwój kompetencji i wspieramy pracowników w świadomym wyborze ścieżki kariery. Stwarzamy wiele możliwości, aby

Bardziej szczegółowo

Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich. Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji

Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich. Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji materiały, które są publicznie dostępne w internecie, opublikowane wraz z prawem

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl

INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl I. Rejestracja szkoły Rejestracji szkoły można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oprac. Magdalena Anna Płatonow Maja Wilczewska-Wojczyszyn Gorzów Wlkp., marzec 2014 r., 1 MOODLE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku E-learning pomocą w nauce fizyki dla uczniów z dysfunkcjami INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autor: Małgorzata Olędzka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku Informacje

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące Działanie realizowane w ramach projektu Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy Matematyka i informatyka może i trudne, ale nie nudne Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące dr

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi Struktura prezentacji Czym jest wiedza? Zarządzanie wiedzą wybrane definicje Dlaczego warto zarządzać wiedzą? Zarządzanie wiedzą w

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja magisterska Bazy danych

Specjalizacja magisterska Bazy danych Specjalizacja magisterska Bazy danych Strona Katedry http://bd.pjwstk.edu.pl/katedra/ Prezentacja dostępna pod adresem: http://www.bd.pjwstk.edu.pl/bazydanych.pdf Wymagania wstępne Znajomość podstaw języka

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. E-learning. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. E-learning. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-learning Plan prezentacji 1. Pojęcie e-learningu 2. Tryby e-learningu 3. Zalety i wady e-learningu 4. Aspekty prawne e-learningu w uczelni 5. Systemy e-learningowe 6. Platforma

Bardziej szczegółowo

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość dr Katarzyna Mikołajczyk Dział Rozwoju Edukacji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Czym jest

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Gdyby firma wiedziała co wie Zarządzanie wiedzą w nowoczesnej organizacji Beata Mierzejewska Katedra Teorii Zarządzania SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Wyzwania otoczenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Wykorzystywanie zasobów przez ucznia

Temat: Wykorzystywanie zasobów przez ucznia Scenariusz zajęć II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe Temat: Wykorzystywanie zasobów przez ucznia Treści kształcenia: Zajęcia komputerowe: 1. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Uczeń i Rodzic Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania Open Source w Open e-learningu Przykłady zastosowania Co to jest E-learning? E-learning zaawansowana technologicznie forma uczenia się i nauczania na odległość, znana także pod nazwą kształcenia zdalnego.

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Jak usprawnić pracę w zespole IT? Wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie zespołu Polska.pl Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, Starszy Specjalista IT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych TYTUŁ PROGRAMU: Kształcenie myślenia matematycznego z wykorzystaniem TIK CELE OGÓLNE: Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne)

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/12/7405/5969 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 22,34 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie ankiet

Przewodnik... Tworzenie ankiet Przewodnik... Tworzenie ankiet W tym przewodniku dowiesz się jak Dowiesz się, w jaki sposób zadawać pytania tak często, jak potrzebujesz i uzyskiwać informacje pomocne w ulepszeniu Twoich produktów i kampanii

Bardziej szczegółowo

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu opracowanie: mgr inż. Sławomir Gurdała mgr Zbigniew Mikurenda kurs: wprowadzenie do e-kształcenia (20 godzin) Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w

Bardziej szczegółowo

S4EL SYSTEM DO ZARZĄDZANIA KURSAMI ONLINE

S4EL SYSTEM DO ZARZĄDZANIA KURSAMI ONLINE S4EL SYSTEM DO ZARZĄDZANIA KURSAMI ONLINE Jakub Grygiel Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II e-mail: jakub.grygiel@kul.lublin.pl Streszczenie Artykuł ten prezentuje obecny stan prac nad platformą

Bardziej szczegółowo

Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska

Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska Charakterystyka Projektu 1. 2010 rok OKNO PW uruchamia pakiet studiów podyplomowych Informatyka w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr /3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY. Platforma zdalnego nauczania

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY. Platforma zdalnego nauczania INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY Platforma zdalnego nauczania Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) to narzędzie do pracy zdalnej, za pomocą którego użytkownik (uczeń, nauczyciel)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020 Załącznik do Uchwały Nr 106/12 Senatu PWSZ we Włocławku z dnia 26.06.2012r. STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020 1 Wizja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

E-learning Kształcenie na odległość przy wykorzystaniu oprogramowania typu Open Source

E-learning Kształcenie na odległość przy wykorzystaniu oprogramowania typu Open Source Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej E-learning Kształcenie na odległość przy wykorzystaniu oprogramowania typu Open Source Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie

Bardziej szczegółowo

Szczecin PUM. Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

Szczecin PUM. Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14) DYDAKTYKA Mgr Dagmara Budek Szczecin PUM Mgr Edyta Rogowska Tworzenie kursów e-learningowych wyzwanie dla współczesnego bibliotekarza uczelnianego Abstract The article discusses the program of e-learning

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo