KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej."

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: TYP PRZEDMIOTU 1 : obowiązkowy 8. JĘZYK WYKŁADOWY: polski 9. FORMA REALIZACJI PRZEDMIOTU 2 : ćwiczenia 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: Usystematyzowanie posiadanej wiedzy oraz nabycie nowych wiadomości i umiejętności z technologii informacyjnych potrzebnych do funkcjonowania w informatycznej infrastrukturze Uczelni. Nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się systemami informatycznymi oraz umiejętności doboru zasobów chmury, oprogramowania i sprzętu do swoich celów. Podniesienie poziomu praktycznych umiejętności tworzenia dokumentów tekstowych i prezentacji z wykorzystaniem grafiki komputerowej, pracy z arkuszami kalkulacyjnymi i bazami danych oraz wykorzystania usług internetowych w zawodzie inżyniera. Opanowanie podstaw posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym pracę inżyniera. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA P_W01 Poznanie budowy komputerów klasy PC, zasad BHP, podstaw systemów operacyjnych, informatycznej infrastruktury uczelni, jej zasobów edukacyjnych oraz środowiska chmur Gogle i Microsoft. P_W02 Opanowanie zasad tworzenia dokumentów, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych oraz ich współdzielenia w chmurze. P_W03 Opanowanie podstaw baz danych i wspomagania projektowania inżynierskiego. K_W22 (++) K_W06 (++) K_W06 (++), K_W07 (++) 1 2 Obowiązkowy, fakultatywny. Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria.

2 P_W04 Nabycie podstawowej wiedzy o ochronie własności intelektualnej licencjonowaniu oprogramowania i usług oraz o zasadach bezpieczeństwa przetwarzania informacji w środowisku Internetu. UMIEJĘTNOŚCI P_U01 Umiejętność funkcjonowania w informatycznej infrastrukturze uczelni i wykorzystanie zakupionego dla Studentów oprogramowania. K_W18 (++), K_W22 (++) K_U07 (++) P_U02 Nabycie praktycznych umiejętności posługiwania K_U07 (++) się systemami informatycznymi oraz umiejętności doboru zasobów chmury, oprogramowania i sprzętu do swoich celów. P_U03 Umiejętność funkcjonowania w chmurach Google K_U05 (++), K_U01(++) i Microsoft: tworzenie i zarządzanie witrynami, praca grupowa. P_U04 Podniesienie poziomu praktycznych umiejętności K_U04 (++) tworzenia i współedycji dokumentów, prezentacji, arkuszy, baz danych i projektów inżynierskich, oraz wykorzystania usług internetowych. P_U05 Umiejętność samokształcenia z wykorzystaniem kursów e-learningowych i materiałów szkoleniowych. K_U01 (++), K_U03 (++) KOMPETENCJE SPOŁECZNE P_K01 Rozwinięcie zdolności trzeźwej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz nabycie nawyku ciągłego samokształcenia, doskonalenia umiejętności nabywania nowych. P_K02 Umiejętność pracy zespołowej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. P_K03 Świadomość zagrożeń wypływających z całkowitej swobody przetwarzania informacji, uświadomienie konieczności zachowania postaw etycznych, ochrony prywatności i własności intelektualnej w Internecie. Znajomość zasad licencjonowania oprogramowania K_K01 (++) K_K03 (++) K_K05 (++)

3 13. METODY OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbol przedmiotowego efektu kształcenia Metody (sposoby) oceny 3 Typ oceny 4 Forma dokumentacji P_W01, P_W04, P_U01, P_U02, P_K01, P_K02, P_K03 P_W03, P_W02, P_U03, P_U04. Ocenianie ciągłe, kontrola obecności. Ocenianie ciągłe, projekty, kontrola obecności. Formująca. Podsumowująca, formująca. Współdzielony kalendarz i arkusz kalkulacyjny. Współdzielony kalendarz i arkusz kalkulacyjny. 14. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA OCENĘ 3,0 NA OCENĘ 3,5 NA OCENĘ 4.0 NA OCENĘ 4,5 NA OCENĘ 5,0 P_W01 30% - 35% 36% 45% 46% - 60% 61% - 80% 80%-100% P_W02 30% - 35% 36% 45% 46% - 60% 61% - 80% 80%-100% P_W03 30% - 35% 36% 45% 46% - 60% 61% - 80% 80%-100% P_W04 30% - 35% 36% 45% 46% - 60% 61% - 80% 80%-100% P_U01 30% - 35% 36% 45% 46% - 60% 61% - 80% 80%-100% P_U02 30% - 35% 36% 45% 46% - 60% 61% - 80% 80%-100% P_U03 30% - 35% 36% 45% 46% - 60% 61% - 80% 80%-100% P_U04 30% - 35% 36% 45% 46% - 60% 61% - 80% 80%-100% P_U05 30% - 35% 36% 45% 46% - 60% 61% - 80% 80%-100% P_K01 - P_K03 Posiada świadomość stanu swojej wiedzy i umiejętności oraz bezpieczeństwa przetwarzania informacji. Podstawowa aktywność na Microsoft. Zna zasady licencjonowania oprogramowania. Rozumie zagrożenia związane z przetwarzaniem informacji. Umiarkowana aktywność na Microsoft. Znaczna aktywność na Microsoft. Aktywność na e- learningowych. Osiągnięcia Microsoft i e- learningowych. Znaczne osiągnięcia na e- learningowych. 3 4 Ocenianie ciągłe (bieżące przygotowanie do zajęć), śródsemestralne zaliczenie pisemne, śródsemestralne zaliczenie ustne, końcowe zaliczenia pisemne, końcowe zaliczenia ustne, egzamin pisemny, egzamin ustny, praca semestralna, ocena umiejętności ruchowych, praca dyplomowa, projekt, kontrola obecności Formująca, podsumowująca.

4 15. WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Osiągnięcie założonych efektów kształcenia i pozytywny wynik zaliczenia 16. TREŚCI PROGRAMOWE Treść zajęć Forma zajęć 5 Ćwiczenia (liczba godz.) Symbol przedmiotowych efektów kształcenia 1. Sprzęt komputerowy i zasady BHP. Program i organizacja zajęć. Zasady zaliczenia przedmiotu. Informatyczna infrastruktura Uczelni, konta na uczelnianej platformie MS Office 365. Prywatne konta integracja grupy na platformie Google. 2. Środowisko MS Windows Server 2012 R2 i usługi katalogowe. Konfiguracja indywidualnego środowiska pracy w chmurze: komunikacja, kalendarze, zasoby współdzielone i praca grupowa na platformie SharePoint. 3. Nasza IT Academy: dostęp do oprogramowania zakupionego dla Studentów i licencjonowanie, rejestracja i pobieranie oprogramowania. Zasoby edukacyjne, system e- learningowy IT Academy i zasady oceniania. 4. Wdrożenie samokształcenia Studenta: realizacja wybranych kursów e-learningowych IT Academy przy pomocy wykładowcy. 5. Witryny internetowe w serwisach Google. Tworzenie roboczych witryn internetowych i współdzielenie zasobów. Informacja techniczna w przestrzeni Internetu. 6. Techniki tworzenia prezentacji. Prezentacje w serwisach chmury Google, Microsoft i MS Office (lokalne). Współdzielenie i udostępnianie prezentacji na Internecie. 7. Tworzenie, udostępnianie, współedycja i formatowanie dokumentów w serwisach Microsoft. Struktura dokumentu. Edycja i skład tekstów matematycznych i technicznych w systemie Scientific WorkPlace. Wykresy i obliczenia symboliczne. 8. Arkusze kalkulacyjne w serwisach chmury Microsoft. Edycja i formatowanie arkuszy, współdzielenie i publikowanie na platformie SharePoint. 9. Arkusz kalkulacyjny, jako narzędzie pracy inżyniera. Obliczenia inżynierskie i grafika w arkuszach. Funkcjonalności zaawansowane. 10. Bazy danych. MS Access i podstawy relacyjnych baz danych. Przykładowe bazy danych z praktyki inżynierskiej. Zaprojektowanie i stworzenie prostej bazy danych. 11. Aplikacje bazodanowe w MS Access. Tabele przestawne i elementy analizy danych. 2 P_W01, P_W04, P_U01, P_U03, K_K02, K_K03. 2 P_W01, P_U02, P_U03, K_K02, K_K03. 2 P_W01, P_W04, P_U01, P_U02, P_U05, K_K03. 2 P_W02, P_W03, P_U04, P_U05, K_K02, K_K03. 2 P_W02, P_U03, K_K03. 2 P_W01, P_W02, P_U02, P_U04, K_K01, 2 P_W02, P_U04, K_K01, K_K03. 2 P_W02, P_U04, K_K01, 2 P_W02, P_W03, P_U04, K_K01, 5 Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, samodzielne prowadzenie zajęć przez studenta.

5 12. MS Visio. Funkcjonalności programu, elementy projektowania inżynierskiego i wymiana dokumentów z systemami Autodesk. Publikowanie dokumentów na platformie SharePoint. 13. Oprogramowanie Autodesk dla Studenta: zasoby, licencjonowanie, pobieranie, instalacja i praca na wybranym oprogramowaniu. Przegląd dostępnego oprogramowania inżynierskiego. 14. Powtórzenie materiału, weryfikacja umiejętności i przegląd własnych prac umieszczonych na udostępnionych zasobach sieciowych. 15. Przygotowanie prac do zaliczenia przedmiotu. Inne zagadnienia z zakresu technologii informacyjnej interesujące grupę. 17. METODY DYDAKTYCZNE: 1. Wykład informacyjny; 2. Pokaz z wyjaśnieniem; 3. Ćwiczenia laboratoryjne; 4. Metoda projektów; 5. Materiały i kursy e-learningowe. 2 P_W02, P_W03, P_W04, P_U01, P_U03, P_U05, K_K01, K_K02, K_K03. 2 P_W02, P_W03, P_W04, P_U01, P_U03, P_U05, K_K01, K_K02, K_K LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 6 : 1. Materiały dydaktyczne udostępnione przez wykładowcę na współdzielonych zasobach sieciowych; 2. Wybrane kursy e-learningowe i materiały Information Technology Academy (ITA) platformy https://itacademy.microsoftelearning.com; 3. Udostępnione, w ramach Information Technology Academy (ITA), materiały Faculty Connection, 3. Wybrane materiały serwisu 4. Zasoby dydaktyczne i dokumentacja Microsoft, Autodesk. 19. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Rodzaj zajęć Liczba godzin na zrealizowanie aktywności w semestrze a) Realizacja przedmiotu: wykłady Zajęcia wymagające udziału prowadzącego b) Realizacja przedmiotu: ćwiczenia 30 c) Realizacja przedmiotu: laboratoria 0 d) Egzamin 0 e) Godziny kontaktowe z nauczycielem 6 f) Godziny kontaktowe na serwisach Google/Microsoft Dostępna w czytelni, bibliotece, Internecie.

6 g). Łączna liczba godzin zajęć realizowanych z udziałem prowadzącego (pkt. a +b + c + d + e ) h) Przygotowanie się do zajęć i) Przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów j) Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia c) k) Wykonanie zadań poza uczelnią l) Samokształcenie 10 6 Łączna liczba godzin zajęć realizowanych we własnym zakresie (pkt. h + i +j + k + l ) Razem godzin 80 (zajęcia z udziałem prowadzącego + samokształcenie) Liczba punktów ECTS PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES , INSTYTUT, NR POKOJU KONSULTACJI) Aleksander Kowalski, Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych, pokój 203/205.

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Kod przedmiotu: TSA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Z-ID-403 Zarządzanie bazami danych SQL Database Management SQL. Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr IV

Z-ID-403 Zarządzanie bazami danych SQL Database Management SQL. Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr IV KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angieskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-403 Zarządzanie bazami danych SQL Database Management SQL A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo