Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Leszek Nowak nauczyciel konsultant ODN Zielona Góra 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Leszek Nowak nauczyciel konsultant ODN Zielona Góra 2012"

Transkrypt

1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Leszek Nowak nauczyciel konsultant ODN Zielona Góra 2012

2 Plan spotkania Miejsce TIiK w procesie edukacji - analiza zapisów w podstawie programowej. Zmiany w organizacji pracy szkoły ponadgimnazjalnej. Nowa podstawa programowa nowe podejście do nauczania. Cele kształcenia i treści nauczania informatyki. Przegląd oferty wydawniczej. Platforma e-learningowa Moodle. Oferta szkoleń ODN. 2

3 Miejsce TIiK w procesie edukacji - analiza zapisów w podstawie Co określa podstawa programowa kształcenia ogólnego? Podstawa programowa opisuje cele oraz treści kształcenia dla każdego przedmiotu, na koniec każdego etapu edukacyjnego: etap I- klasy l-lll szkoły podstawowej (nauczanie wczesnoszkolne) ) etap II - klasy IV-VI szkoły podstawowej etap III - gimnazjum etap IV - szkoła ponadgimnazjalna Treści nauczania obejmują: wiadomości, ktore uczniowie powinni zdobyć umiejętności, które uczniowie powinni opanować postawy, które szkoła u uczniów powinna kształtować 3

4 Miejsce TIiK w procesie edukacji - analiza zapisów w podstawie programowej. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą: 1) czytanie; 2) myślenie matematyczne; 3) myślenie naukowe umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym; 4

5 Miejsce TIiK w procesie edukacji - analiza zapisów w podstawie programowej. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą: 5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji; 6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; 7) umiejętność pracy zespołowej. 5

6 Zmiany w szkolnych planach nauczania dla II i IV etapu edukacyjnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17): 6

7 Zmiany w szkolnych planach nauczania dla II i IV etapu edukacyjnego wynikające z rozporządzenia w sprawie pp. II etap edukacyjny: zmiany nazw niektórych obowiązkowych zająć edukacyjnych technika - zajęcia techniczne informatyka - zajęcia komputerowe 7

8 Zmiany w szkolnych planach nauczania dla II i IV etapu edukacyjnego wynikające z rozporządzenia w sprawie pp. IV etapie edukacyjnym: a) zostały wprowadzone zmiany nazw niektórych obowiązkowych zająć edukacyjnych: technologia informacyjna -informatyka, przysposobienie obronne - edukacja dla bezpieczeństwa. b) zostały ustalone następujące przedmioty uzupełniające: przyroda, historia i społeczeństwo, zajęcia artystyczne, ekonomia w praktyce, 8

9 Zmiany w szkolnych planach nauczania dla II i IV etapu edukacyjnego wynikające z rozporządzenia w sprawie pp. W liceach i technikach przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym: a) tylko w zakresie podstawowym: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa; b) tylko w zakresie rozszerzonym: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia. 9

10 Zmiany w szkolnych planach nauczania dla II i IV etapu edukacyjnego wynikające z rozporządzenia w sprawie pp. c) w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym: -język polski, język obcy nowożytny, - matematyka; uczeń realizuje zakres podstawowy albo zakres rozszerzony (wymagania szczegółowe dla zakresu rozszerzonego obejmują także wszystkie wymagania szczegółowe dla zakresu podstawowego); - historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka; uczeń obowiązkowo realizuje zakres podstawowy (zakres rozszerzony stanowi kontynuację nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym, 10

11 Zmiany w szkolnych planach nauczania dla II i IV etapu edukacyjnego wynikające z rozporządzenia w sprawie pp. Dla uczniów, którzy wybiorą kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, Dla uczniów, którzy wybiorą kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów humanistycznych przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupełniający przyroda, który poszerzy ich wiedzę w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. 11

12 Nowa podstawa programowa nowe podejście do nauczania. Stara podstawa programowa koncentrowała się na opisie procesu kształcenia. Dla zróżnicowanych populacji uczniów centralny opis procesu kształcenia nie zdaje egzaminu, bo proces musi też być zróżnicowany. Dlatego nowa podstawa programowa formułuje treści nauczania w języku efektów kształcenia. Taki opis jest zbieżny z ideą europejskich ram kwalifikacji*. Ramy te pozwolą ustalać relacje między kwalifikacjami zdobytymi w różnych krajach Unii Europejskiej. * zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia sie przez całe życie (2008/C111/01). 12

13 Nowa podstawa programowa nowe podejście do nauczania. Podstawa programowa język wymagań Dla każdego przedmiotu, na koniec każdego etapu kształcenia: cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych Wymagania te stanowią: podstawę oceniania wewnątrzszkolnego jedyną podstawę oceniania na egzaminach zewnętrznych (standardy wymagań egzaminacyjnych znikają) Podstawa programowa - ciągłość kształcenia Podstawa programowa spiralność. Program liniowy każda następna część materiału jest dalszym ciągiem poprzedniej, dlatego uczeń danych treści uczy się tylko raz. Program spiralny jest pewnym ulepszeniem programu liniowego. Różni się od niego tym, że do tych samych treści wraca się na coraz wyższych poziomach rozszerzając ich zakres. 13

14 Nowa podstawa programowa nowe podejście do nauczania. USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 27) art. 64 otrzymuje brzmienie: "Art Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktycznowyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe - praktyczna nauka zawodu; 4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 14

15 Nowa podstawa programowa nowe podejście do nauczania. USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne. 3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 2 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 4. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, zajęcia prowadzone w placówkach oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe, z wyjątkiem zajęć praktycznych i laboratoryjnych, mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacji zajęć, o których mowa w ust. 4, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej proporcji ich czasu do całkowitego czasu zajęć w szkole lub placówce oraz dostępu do odpowiedniej infrastruktury informatycznej i oprogramowania."; 15

16 Cele kształcenia i treści nauczania informatyki. 16

17 Cele kształcenia i treści nauczania informatyki. 17

18 Przegląd oferty wydawniczej. 18

19 E-learning E learning - nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CDROM-u i Internetu. D-learning lub dlearning (ang. distance learning) uczenie się na odległość. Charakteryzuje się ono odseparowaniem nauczyciela od ucznia oraz ucznia od grupy uczących się. Miejsce e-learningu w szkole. 19

20 E-learning. Blended learning (nauczanie komplementarne) łączy nauczanie bezpośrednie (tradycyjne) z nauczaniem e-learningowym. Jest to połączenie dwóch różnych środowisk nauczania, i zestawienie ich w taki sposób, by zapewnić jak najlepsze warunki do nauki, jak również by uczyć się w sposób jak najbardziej wydajny. 20

21 E-learning - zalety. Ruchomy czas pracy. Większe urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu multimediów. Własne tempo pracy - minimalizacja strachu i nieśmiałości. Ułatwienia organizacyjne (nadzorowanie efektów szkolenia). Niższe koszty (sala, dojazd, itp.). Wdrażanie do uczenia się przez całe życie. 21

22 E-learning - problemy. Koszty początkowe. Przygotowywanie materiałów kursowych. Wytwarzanie treści e-learningowych wymaga zaangażowania wielu kompetencji z zakresu: merytorycznego, metodyki nauczania, informatycznej obróbki multimediów. 22

23 E-learning techniki komunikacji. Asynchroniczne blogi, wikipedie, fora dyskusyjne. Synchroniczne czaty, wideokonferencje. 23

24 E-learning platformy. Platforma e-learningowa to system narzędzi, który pozwala na kompleksowe zarządzanie szkoleniami na odległość. Głównym zadaniem jest umożliwienie publikowania szkoleń w formie elektronicznej. Powinna ona posiadać także szereg funkcji pozwalających na sprawne zarządzanie zarówno użytkownikami, jak i zasobami szkoleniowymi. 24

25 E-learning platformy. LMS (Learning Managment Sytem) - system do zarządzania procesem kształcenia oraz śledzenia przebiegu i rezultatów udziału pracownika w kursach. LCMS (Learning Content Management System) - system przeznaczony do tworzenia, dostarczania oraz ulepszania zawartości szkoleń. 25

26 E-learning platformy. CMS(Content Management System)- platforma CMS pozwala na zarządzanie zawartością informacyjną serwisów internetowych, bez specjalistycznej wiedzy programistycznej. 26

27 E-learning platformy. Moodle FirstClass Blackboard Scholar360 WebCT Desire2Learn LRN Edumate OLAT Sakai Project LON-CAPA Dokeos 27

28 Moodle - przykład darmowej platformy. MODULAR OBJECT-ORIENTED DYNAMIC LEARNING ENVIRONMENT 28

29 Moodle - przykład darmowej platformy. Platforma e-learningowa Moodle działa w oparciu o Apache, PHP i MySQL lub PostgreSQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6. Moodle jest rozprowadzany za darmo jako oprogramowanie open source zgodnie z licencją GNU GPL. 29

30 Moodle - przykład darmowej platformy. Rolą Moodle jest gromadzenie, wspomaganie tworzenia oraz organizowanie w postaci kursów materiałów dydaktycznych. Następnie zadaniem tego systemu jest udostępnianie kursów i monitorowanie działań użytkowników w kursach. W zależności od swoich uprawnień, użytkownicy Moodle mają różne zadania do wykonania w tym systemie i dostęp do różnych funkcji. 30

31 Kursy w Moodle Kurs to podstawowa "jednostka dydaktyczna" w Moodle. Materiały dydaktyczne w Moodle są przydzielone do kursów, uczestnicy zapisują się na kursy i wszelkie działania dydaktyczne odbywają się w ramach kursów. 31

32 Przegląd elementów Moodle Elementy, z których składa się zawartość kursu dzielimy w Moodle na: zasoby (materiały, z którymi uczeń może się zapoznać) składowe (aktywności, w których uczeń może brać udział). 32

33 Przegląd elementów Moodle Zasoby to materiały różnego rodzaju (pliki tekstowe, html, pdf, pokazy slajdów, filmy, obrazy, animacje,...), które włączamy bezpośrednio lub w postaci odnośnika do sekcji z odpowiednim tematem. 33

34 Przegląd elementów Moodle Podstawowe rodzaje zasobów w Moodle to: etykieta, strona tekstowa strona HTML katalog plików link do pliku lub strony WWW pakiet IMS 34

35 Przegląd elementów Moodle Składowe możemy podzielić na takie, które służą głównie komunikacji oraz sprawdzaniu wiedzy. Ankieta Baza Czat Forum Głosowanie Quiz Lekcja SCORM/AICC Słownik pojęć Wiki Warsztaty Zadania 35

36 Przegląd elementów Moodle W kursie można także zamieścić wejścia do różnych ciekawych aplikacji pozwalających ilustrować i ćwiczyć omawiane zagadnienia (na przykład gier edukacyjnych, filmów instruktażowych itp.). 36

37 Oferta szkoleń ODN. Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej ODN. Bezpiecznie korzystam z komputera 12h/80PLN Możliwości edytora tekstów przydatne w pracy nauczyciela 16h/128PLN Gromadzenie i analizowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym 16h/128PLN Test elektroniczny przygotowanie, przeprowadzenie i analiza wyników 16h/117PLN Grafika komputerowa w pracy nauczyciela 16h/107PLN Jak szybko i samodzielnie stworzyć stronę WWW? 16h/0 Nauczycielska strona WWW 12h/98PLN 37

38 Dziękuję za uwagę Leszek Nowak nauczyciel konsultant ODN Zielona Góra 2012

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 Szkoły, JST, instytucje zainteresowane niniejszym szkoleniem

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW

NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW Dorota Janczak Ewa Kędracka Małgorzata Rostkowska Wprowadzenie dlaczego TIK w projekcie gimnazjalnym?... 3

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Biblioteki szkolne i pedagogiczne biorą udział w procesie kształcenia, ponieważ gromadzą, opracowują, przechowują i chronią szeroko pojęte materiały biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń e-learningowa w systemie LMS

Przestrzeń e-learningowa w systemie LMS dr Zbigniew E. Zieliński Zakład Informatyki Wydział Ekonomiczno-Techniczny, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach Przestrzeń e-learningowa w systemie LMS WPROWADZENIE Systemy e-learning stały się standardem

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka & Izabela Leśniewska & Ryszard Sikora & Piotr Tałan PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo