Ocena kompetencji dla 100% stanowisk Szanse, zagrożenia, wnioski po realizacji projektu dla 1400 pracowników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena kompetencji dla 100% stanowisk Szanse, zagrożenia, wnioski po realizacji projektu dla 1400 pracowników"

Transkrypt

1 Ocena kompetencji dla 100% stanowisk Szanse, zagrożenia, wnioski po realizacji projektu dla 1400 pracowników 2

2 CEMEX O nas Globalny lider w branży rozwiązań budowlanych Firma z ponad 100 letnią historią Koncern notowany na NYSE Ponad 50 tysięcy pracowników na całym świecie Nr 1 światowej produkcji i sprzedaży betonu Nr 3 światowej produkcji i sprzedaży kruszyw Nr 6 światowej produkcji i sprzedaży cementu W Polsce CEMEX należy do ścisłej czołówki liderów branży materiałów budowlanych. W blisko sześddziesięciu zakładach w całej Polsce oraz w biurze korporacyjnym w Warszawie CEMEX zatrudnia dziś ok osób. Co nas wyróżnia? środowisko pracy: bezpieczeostwo, przejrzyste zasady, duża dynamika nowoczesna organizacja: globalny model zarządzania, dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami zaawansowane technologie: w produkcji, w zarządzaniu i pracy na co dzieo 3

3 Trio Management O nas Jedyna firma doradcza w Polsce grupująca tak szeroką gamę specjalistów pracujących jako JEDEN ZESPÓŁ. powstaliśmy w pracowników (eksperci, konsultanci) biura: Warszawa, Bukareszt, Sofia synergia 7 zespołów ponad 450 Klientów w Polsce większośd Klientów z Listy 500 Rzeczpospolitej 4

4 Geneza projektu / sytuacja przed projektem Potrzeba: systematyczny proces oceny (performance & potential) obejmował dotąd kadrę zarządzającą i kluczowych pracowników korporacyjnych (ok. 15% pracowników) niezbyt udane doświadczenia organizacji z wdrożenia oceny 360 nowy, globalny model przywództwa CEMEX profil przełożonego: ekspert w swojej dziedzinie, inżynier, finansista wyniki badania zaangażowania: 2 na 5 pracowników w CEMEX w Polsce uważa, że jego przełożony: nie udziela mu systematycznej informacji zwrotnej na temat pracy i potencjału nie pracuje z pracownikiem nad realizacją jego indywidualnego planu rozwoju w CEMEX-ie Podejście/ Cele do osiągnięcia: Zmiana kultury korporacyjnej Integracja z procesami HRM Zasięg krok w stronę kształtowania postaw wg nowego modelu przywództwa Integracja z innymi procesami zarządzania ludźmi: rozwój, zarządzanie talentami, sukcesja, zarządzanie wynagrodzeniami cała organizacja: 1400 osób 5

5 WDROŻENIE Projekt jako proces w organizacji Szczegółowy harmonogram kontrolowany i aktualizowany na bieżąco Wytyczne korporacyjne Kampania informacyjna Model kompetencji + Koncepcja prowadzenia oceny Narzędzia Oceny Plan Wdrożenia Narzędzia wdrożeniowe + organizacja logistyki Warsztaty dla oceniających Narzędzia webowe System wsparcia na życzenie Potrzeby lokalne Dystrybucja materiałów 6

6 Opracowane narzędzia Kanały komunikacji Metryczka Wyniki Kompetencje Arkusze oceny (7 typów) Materiały informacyjne Dokumentacja wewnętrzna Warsztaty wdrożeniowe Rozwój Hot Line - dla Oceniających HR Serwis Uwagi 7

7 Wdrożenie Starannie zaplanowana komunikacja kluczowy aspekt wdrożenia K O M U N I K A C J A Budowanie wsparcia Kampania zapowiadająca Komunikacja w toku wdrożenia Komunikacja bezpośrednia (cykl spotkao) Zarząd (wsparcie z góry; Komitet Sterujący) oraz kadra kierownicza Rola Związków Zawodowych i Rady Pracowników (damage control) Direct Mailing zapowiedź wdrożenia wysłany do każdego pracownika CO? :: DLACZEGO? :: KIEDY? :: JAK? :: A CO JEŚLI? Reklama w Intranecie, plakaty na tablicach informacyjnych w zakładach Informator Wdrożeniowy (elektroniczny i tradycyjny) Intranet specjalne sekcje Centrum Informacji w HR Services (call center Centrum Obsługi Spraw Pracowniczych) 8

8 C e n t r u m O b s ł u g i Spraw Pracowniczych Zintegrowany serwis dla pracowników Dlaczego wprowadzamy ocenę okresową? System Oceny Okresowej Pracowników jest wprowadzany w trosce o ciągłe doskonalenie kompetencji i dbałośd o rozwój pracowników. Aby taki rozwój był możliwy, konieczna jest regularna wymiana informacji pomiędzy przełożonymi różnych szczebli, a podległymi im pracownikami (proces informacji zwrotnej dla pracownika). Wdrożenie procesu oceny przyniesie nam wiele korzyści: przełożeni : będą przekazywad pracownikom informacje na temat jakości pracy regularnie i w jednakowej formie będą mogli wyznaczad dla pracowników zadania służące poprawie i rozwojowi pracownika oraz podnoszące jego kwalifikacje będą mogli w sposób obiektywny ocenid pracę wszystkich pracowników pracownicy: będą wiedzieli, jakie elementy decydują o ocenie ich pracy otrzymają ocenę pracy w ustalonej i jednakowej formie będą mieli możliwośd znaleźd rozwiązania trudnych sytuacji zawodowych Wdrożenie procesu oceny jest też odpowiedzią na wyniki ankiety pracowniczej, w której pracownicy powiedzieli, że oczekują lepszej informacji zwrotnej od przełożonych. Ważnym czynnikiem sukcesu w prawidłowej ocenie okresowej jest rola i podejście przełożonego. Dlatego duży nacisk położymy na odpowiednie przygotowanie przełożonych do przeprowadzenia oceny. Szkolenia dla przełożonych W szkoleniach przygotowujących do rozmowy oceniającej weźmie udział ok. 200 przełożonych od prezesa, po kierowników liniowych na produkcji. Program szkoleniadlaprzełożonych będzie obejmowad następujące tematy: Ocena pracownika - jej cel i główne zasady Korporacyjny Model Kompetencji CEMEX Omówienie procesu oceny oraz arkusza oceny Warsztat na temat zasad efektywnego udzielania pracownikowi informacji zwrotnej z oceny okresowej Ponadto każdy przełożony otrzyma Podręcznik dla oceniającego który będzie zawierał m.in. wskazówki dotyczące prawidłowych sposobów oceniania oraz dokładny opis kompetencji CEMEX. Podręcznik dla przełożonego System Oceny Okresowej Pracowników i Informacji Zwrotnej Informator wdrożeniowy dla pracowników Ocena okresowa pracowników CEMEX Podręcznik dla oceniających Ogólne informacje o Systemie Oceny Okresowej Oceną okresową objęci są wszyscy pracownicy CEMEX (od najwyższego do najniższego szczebla w strukturze firmy). Ocena będzie prowadzona raz do roku, pomiędzy grudniem a styczniem i będzie miała formę indywidualnej rozmowy bezpośredniego przełożonego z podwładnym w oparciu o standardowy arkusz oceny. Arkusze oceny będą miały jednolity układ dla całej organizacji, ale będą występowad w różnych wariantach - w zależności od zajmowanego stanowiska. Ocena będzie zawierad następujące elementy: Ocena zadao rocznych / standardów pracy Ocena kompetencji Obszary do poprawy i rozwoju Kluczowe etapy wdrożenia Systemu Oceny Okresowej 1 Etap wdrożenia Dystrybucja pełnej informacji dla pracowników na temat systemu oceny (Podręcznik dla ocenianych) Termin realizacji II połowa listopada Szkolenie z procesu oceny dla przełożonych II połowa listopada Rozpoczęcie procesu oceny (pracownicy operacyjni) I połowa grudnia 2010 Rozpoczęcie procesu oceny (pracownicy korporacyjni i kadra 4 kierownicza) Materiały dla pracowników styczeo 2011 Na przebieg i wynik oceny okresowej duży wpływ ma również zrozumienie tego procesu przez pracownika oraz odpowiednie nastawienie z jego strony. Z myślą o wszystkich pracownikach przygotowaliśmy specjalną broszurę Podręcznik dla ocenianych. W podręczniku tym zawarte są informacje na temat tego czym jest ocena, czemu służy i jaki będzie miała przebieg. Podręcznik informuje również o tym, jak pracownik powinien przygotowad się do oceny okresowej i rozmowy z przełożonym. Zawiera też specjalną sekcję, która mówi jak przyjmowad informację zwrotną od przełożonego na temat oceny. Podręcznik dla pracownika HUMAN RESOURCES M A N A G E M E N T Ocena okresowa pracowników CEMEX Podręcznik dla ocenianych Ocena okresowa pracowników CEMEX Podręcznik dla oceniających Ocena okresowa pracowników CEMEX Podręcznik dla ocenianych CEMEX_Wewnętrzny materiał informacyjny na temat nowego procesu zarządzania ludźmi.

9 Komunikacja wdrożeniowa Warsztaty Grupa : ok. 200 przełożonych z całego kraju Czas : 3 tygodnie Realizacja: 15 warsztatów / 4 lokalizacje Każdy warsztat prowadzony przez łączony zespół: Przedstawiciel HR CEMEX + Konsultant Trio Materiały warsztatowe wraz z dwiczeniami Opis poszczególnych slajdów Omówienie dwiczeo Minutowy grafik dnia warsztatowego 10

10 Kompetencje na stanowiskach operacyjnych Dlaczego ocena kompetencji u pracowników operacyjnych (ok. 700 osób)? Zaangażowanie konieczna zmiana jakości przywództwa potrzeba informacji zwrotnej poprawa komunikacji przełożony podwładny High Potentials identyfikacja ludzi o potencjale rozwojowym na niższych poziomach struktury w operacjach przyszli specjaliści, eksperci oraz kierownicy liniowi w operacjach Wynagrodzenia powiązanie procesu zarządzania wynagrodzeniami z oceną potencjału pracowników vs. podwyżki wynagrodzeo według standardowych porozumieo płacowych ze ZZ 11

11 Kompetencje na stanowiskach operacyjnych Model kompetencyjny Ocena standardów pracy A B C D Jakość realizacji pow ierzonych zadań Zarządza nie wizją i celem Orientacja na klienta Dążenie do osiągania wyników Terminow ość realizacji pow ierzonych zadań Zaangażow anie w w ykonyw ane zadania Dbałość o dobrą w spółpracę w zespole Utrzymyw anie dobrych relacji z innymi zespołami Dążenie do ograniczenia kosztów Myślenie strategicz ne Radzenie sobie ze zmiennością Prawośd i zaufanie Dążenie do osiągania wyników Zdolnośd uczenia się Zdolność uczenia się Podejmo wanie decyzji Dbałość o pow ierzone mienie firmy Dbałość o porządek i bezpieczeństw o w miejscu pracy Plan poprawy i (lub) doskonalenia Wybór jednego standardu pracy oraz jednej kompetencji na których poprawę (doskonalenie) będzie największy nacisk w następującym roku Budowan ie zespołów Podejmowanie Negocjacdecyzji je 12

12 Kompetencje na stanowiskach operacyjnych Efekty: Nowe twarze w procesach rekrutacji wewnętrznej i planach sukcesji :: Operator => Kierownik Liniowy Bardzo poważne podejście do tematu przez przełożonych :: tylko 2 procesy odwoławcze :: duża dyscyplina czasowa Badanie wpływu na zaangażowanie i jakośd przywództwa :: wrzesieo

13 Łącznie 1.Orientacja na klienta Uzasadnienie 2.Dążenie do osiągania wyników Uzasadnienie 3.Zdolnośd uczenia się Uzasadnienie 4.Podejmowanie decyzji Uzasadnienie 5.Negocjajce Uzasadnienie 6.Budowanie zespołów Uzasadnienie Po zamknięciu pierwszego cyklu oceny Analiza procesu Analiza ilościowa procesu pod kątem doskonalenia procedur i narzędzi np. kompletnośd wypełniania arkuszy TYP ARKUSZA Dyrektorzy 95% 100% 92% 100% 85% 100% 81% 100% 58% 100% 77% 100% 73% Kierownicy Liniowi 97% 100% 82% 100% 85% 100% 78% 100% 82% 100% 79% 99% 82% Menadżerowie 96% 100% 88% 98% 87% 98% 79% 100% 83% 98% 85% 100% 83% Pracownicy 95% 100% 74% 100% 75% 100% 72% Pracownicy Korporacyjni 97% 100% 90% 100% 89% 100% 87% 100% 85% 99% 90% 97% 87% Pracownicy Sprzedaży 97% 100% 87% 100% 96% 100% 73% 98% 84% Analiza ilościowa trendów wśród oceniających pod kątem opracowania dedykowanych programów wspierających rozwój kompetencji menedżerskich Analiza jakościowa informacji zwrotnej pozyskanej od losowej grupy ok. 60 oceniających, zebranej metodą wywiadów ustrukturyzowanych. 14

14 Po zamknięciu pierwszego cyklu oceny Analiza wyników Performance Kompetencje Rozwój 15

15 Po zamknięciu pierwszego cyklu oceny Dalsze kroki Doskonalenie procesu i narzędzi Doskonalenie umiejętności oceniających Analiza przełożenia oceny okresowej na zaangażowanie pracowników (Na podstawie korporacyjnego, cyklicznego badania zaangażowania pracowników CEMEX wrzesieo 2011) Powiązanie wyników oceny z systemem wynagrodzeo Plany rozwojowe pracowników wykorzystujące wyniki oceny 16

16 Kamila Skorupioska CEMEX Polska Daniel Niedbalski Trio Management DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ CZAS NA PYTANIA

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej doświadczenia administracji australijskiej

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej doświadczenia administracji australijskiej Zeszyty Robocze projektu MUS Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej doświadczenia administracji australijskiej Dawid Sześciło Raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2013 Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe Dodatek Harvard Business Review Polska Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA... 3 Ewolucja tradycyjnego stylu zarządzania... 3 Podstawowe cechy systemu TQM... 4 Budowanie systemu jakości... 6 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie talentami:

Zarzàdzanie talentami: Ekonomia Etyka Marketing Ład korporacyjny Organizacja Przywództwo Społeczne zaangażowanie Zarządzanie personelem Zarzàdzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań Raport Badawczy E-0011-06-RR

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Specialists in finance & accounting recruitment www.michaelpage.pl 2 3 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Spis treści I. Wprowadzenie - koncepcja platformy szkoleniowej... 1 II. Cele kursu szkoleniowego... 3 III. Dostosowanie szkolenia... 4 IV. Dostosowanie materiałów szkoleniowych...

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER

PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER ZARZĄDZANIE LUDŹMI W CZASACH KRYZYSU PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY W PROCESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM HUMAN

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo