Polityka Personalna Koncernu Schindler

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka Personalna Koncernu Schindler"

Transkrypt

1 Polityka Personalna Koncernu Schindler

2 2

3 Wprowadzenie Korporacyjna Polityka Personalna opisuje strategiczną istotę motywacji zespołu Schindler. Bazuje na wartościach i misji firmy Schindler (zgodnie z ich definicją zawartą w Navigator Book ) i jest skierowana do wszystkich pracowników, szczególnie specjalistów HR i osób zaangażowanych w kierowanie ludźmi. O biznesowym sukcesie Schindler, bardziej niż jakiekolwiek inne czynniki decydują: wiedza, umiejętności i kompetencje naszych pracowników. Dlatego jest niezwykle ważnym, w jaki sposób traktujemy naszych pracowników i siebie nawzajem w obszarze firmy oraz jak określamy nasze wartości i cele. W związku z tym, Zarząd Koncernu Schindler stworzył Politykę Personalną chcąc wskazać kluczowe kwestie, tj.: pozyskanie, utrzymanie i rozwój naszych pracowników. Schindler Management Ltd Ebikon, Marzec 2011 R. W. Fischer Executive Vice President Corporate Human Resources 3

4 4

5 Wartości Schindler i zasady przywództwa Wartości Schindler określają sposób postępowania naszych pracowników. Są podstawą wszystkich relacji biznesowych. Dlatego poświęcamy naszym wartościom oraz kulturze korporacyjnej szczególną uwagę. Wartościami Schindler są: bezpieczeństwo, tworzenie wartości dla klienta, zaangażowanie w rozwój ludzi, widoczne przywództwo, praworządność. Poprzez swoje działania, liderzy Schindler wprowadzają te wartości w życie. Zasady prowadzące naszych liderów do sukcesu są następujące: szacunek, zaufanie i sprawiedliwość, przejrzystość i ukierunkowane działania, otwartość i prawdomówność, motywacja, zaangażowanie w pracę zespołu, odpowiedzialność, nastawienie na pracę zespołową, terminowe, ciągłe i rzetelne informowanie. 5

6 Polityka Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia Zobowiązania i zasady Bezpieczeństwo jest fundamentalną wartością Schindler. Jest ono cechą produktów, serwisu i procesów pracy w Schindler. Kwestie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia nie podlegają żadnym kompromisom w firmie Schindler. Schindler wierzy, że wszystkim obrażeniom, chorobom i wypadkom związanym z pracą można zapobiec poprzez zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy. Podstawą kultury bezpieczeństwa Schindler jest zapobieganie, świadomość ryzyka, nieustanny rozwój i zapewnienie zgodności z procedurami bezpieczeństwa. Poprzez kulturę bezpieczeństwa Schindler dąży do osiągnięcia szybkiego postępu popartego wynikami. Zgodnie z charakterem firmy większość pracowników pracuje samodzielnie. W związku z tym kultura bezpieczeństwa będzie w pełni efektywna tylko wtedy, kiedy każdy z pracowników firmy osobiście i instynktownie ją zaadoptuje i podporządkuje się jej. Wszystkie firmy Koncernu skupione w sektorze dźwigów i schodów ruchomych przestrzegają stosownych zasad polityki i standardów Polityki Bezpieczeństwa. Jeżeli jest to zasadne, każda ze Spółek skupionych w Koncernie może wprowadzać dodatkowe przedsięwzięcia w celu identyfikacji i eliminacji specyficznego, lokalnego ryzyka. 6

7 Odpowiedzialność Każdy pracownik firmy Schindler ponosi konsekwencje związane ze stworzeniem zagrożenia lub zaniechaniem czynności warunkujących bezpieczeństwo. A ponadto jest zobowiązany do utrzymywania wysokiego poziomu świadomości bezpieczeństwa pracy, działania zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami i instrukcjami bezpieczeństwa, szybkiego raportowania do bezpośredniego przełożonego o wszystkich wypadkach i niebezpiecznych incydentach, ostrzegania osób narażonych na niebezpieczne uwarunkowania w miejscu pracy oraz w miarę możliwości eliminowania istniejących ryzyk i zagrożeń. Kadra kierownicza na wszystkich poziomach organizacji jest bezpośrednio odpowiedzialna za wprowadzenie zasad Korporacyjnej Polityki Bezpieczeństwa, zgodnie z ich obszarem działania. Kierownicy Liniowi szkolą, informują, wspierają, dbają o zapewnienie zgodności oraz kształtują świadomość pracowników poprzez przykłady. Zadaniem Kierowników jest wyznaczanie celów, mierzenie rezultatów, wprowadzanie planów udoskonaleń oraz odpowiedzialność, wraz z zespołem swoich pracowników, za ich wykonanie. Zarząd Koncernu jest dodatkowo odpowiedzialny za okresowe przeglądy stosowania zasad polityki oraz Koncernowych Standardów Bezpieczeństwa. Specjaliści BHP są doradcami Kierowników Liniowych w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Mogą również przejmować odpowiedzialność za poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz inicjatywę w tym zakresie bez wykluczania odpowiedzialności Kierowników Liniowych. Inni specjaliści funkcjonalni (np. zarządzający linią produkcyjną, zajmujący się badaniami i rozwojem) są odpowiedzialni za wykonywanie pracy zgodnie z wymogami Korporacyjnej Polityki Bezpieczeństwa oraz odpowiednich regulacji prawnych. 7

8 Rozwój ludzi Sukces firmy Schindler w dużej mierze zależy od kompetencji jej pracowników. Schindler dąży do pozyskania, utrzymania i rozwoju odpowiednich ludzi, którzy obok umiejętności zawodowych, posiadają następujące kompetencje: orientacja na klienta, orientacja na ludzi, orientacja na wyniki, przywództwo, oddziaływanie, pewność siebie. Poza odpowiednimi umiejętnościami, doświadczeniem i wyżej wymienionymi kompetencjami, nie ma znaczenia pochodzenie, narodowość, rasa, wyznanie, płeć czy wiek pracownika. Schindler dba o rozwój umiejętności wszystkich pracowników, aby osiągnąć wysoki poziom motywacji i skuteczności oraz rozwinąć ich pełen potencjał. Celem polityki HR jest pozyskanie wyszkolonej i kompetentnej kadry. W corocznej ocenie rozwoju dokonywanej pomiędzy pracownikiem i przełożonym, analizowane są mocne i słabe strony w zestawieniu z wymaganymi umiejętnościami i kompetencjami. Ocena ma na celu wdrożenie planu rozwoju, w którym są określone konkretne działania i etapy ich realizacji. 8

9 Odpowiedzialność za rozwój ludzi dzieli się pomiędzy trzech partnerów: pracownika, jego przełożonego i Dział Personalny. Stosowane są różne procesy i działania rozwojowe, takie jak: szkolenie na stanowisku pracy, szkolenie w sali szkoleniowej, e-learning, rotacje stanowisk, zarządzanie wynikami pracy, staże zagraniczne, coaching, delegowanie do różnego rodzaju projektów. Rozwój pracowników jest częścią kompleksowego procesu zarządzania zasobami ludzkimi, którego celem jest antycypowanie przyszłych, lokalnych i globalnych potrzeb w zakresie HR, jak również indywidualnych ścieżek kariery. Szczególną uwagę przywiązujemy do pozyskania, rozwoju i przygotowania talentów, na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej, aby w odpowiednim czasie powierzyć im większą odpowiedzialność w ramach organizacji. Schindler stosuje zasadę nie ma awansu, jeżeli nie ma przygotowanego następcy. 9

10 Zatrudnienie i motywacja pracowników Schindler, jako Koncern oferuje możliwość rozwoju poprzez pracę na wielu atrakcyjnych stanowiskach na całym świecie. Większość z nich jest ściśle powiązana z klientami i naszymi produktami, jakimi są dźwigi osobowe i schody ruchome. Wymaga to od nas wysokich kompetencji, umiejętności i wiedzy. Schindler wierzy, że tylko silnie zmotywowani pracownicy mogą oferować rozwiązania satysfakcjonujące klientów, a co za tym idzie prowadzić do biznesowego sukcesu firmy. W tym celu Schindler przeprowadza cykliczne badania motywacji pracowników i na podstawie otrzymanych wyników przygotowuje plan działań prowadzących do stałego podnoszenia poziomu motywacji i utrzymywania go powyżej średniego poziomu w każdym kraju. Schindler jest nastawiony na budowanie i utrzymanie długookresowych relacji z pracownikami, w zamian za ustawiczne dostosowywanie się pracowników do ciągle zmieniających się warunków rynkowych, poprzez reorientacje zawodowe, stałe uczenie się oraz mobilność. Schindler dąży do stworzenia środowiska pracy chroniącego zdrowie zgodnie z wysokimi standardami bezpieczeństwa. 10

11 Równowaga pomiędzy pracą, a życiem prywatnym Schindler, mając na uwadze motywację pracowników, promuje zachowanie zdrowej równowagi pomiędzy pracą zawodową i życiem prywatnym. Schindler wspiera pracowników, chcących podjąć działalność w organizacjach zawodowych, obywatelskich, kulturalno-oświatowych czy charytatywnych. Jednakże zajęcia takie nie mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów z firmą Schindler. Jeżeli czynności takie mają miejsce w godzinach pracy, muszą być wcześniej uzgodnione z Zarządem Spółki. Jeżeli tylko jest taka możliwość, Schindler zapewnia elastyczność pracy, poprzez ruchome godziny pracy, pracę na część etatu, podział pracy, itp. 11

12 Wynagrodzenie Schindler wyznaje zasadę konkurencyjnej i sprawiedliwej płacy. Wynagrodzenie obejmuje część stałą, zmienną, dodatki socjalne i inne. Każda Spółka Schindler stosuje koncernową politykę wynagradzania, uwzględniając rentowność, sprawiedliwość, indywidualne wyniki i odpowiednie praktyki rynkowe. Schindler zaleca kształtowanie wynagrodzeń w sposób motywujący wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione. Zróżnicowanie elementów wynagrodzenia jest szczególnie ważne na poziomie kadry kierowniczej. Schindler opłaca swoich pracowników na odpowiednim, konkurencyjnym w stosunku do rynku poziomie, w celu zachowania tej zasady przeprowadza regularne badania płacowe. Sposoby wynagradzania powinny być jasne i przejrzyste, po to, aby unikać niepotrzebnych nieporozumień. Na podstawie lokalnych decyzji Zarządu, pionu HR, bezpośredni przełożony przedstawia każdemu pracownikowi warunki jego wynagrodzenia. 12

13 Stosunki branżowe Schindler w żaden sposób nie ogranicza wolności zrzeszania się pracowników i ich prawa do tworzenia związków i stowarzyszeń w ramach lokalnego prawa. Generalną zasadą jest, że zarząd lokalny odpowiada za zachowanie stosunków branżowych firmy na odpowiednim poziomie. Mając na celu długookresowy rozwój Spółki, Zarząd firmy Schindler regularnie kontaktuje się ze wszystkimi pracownikami, niezależnie od działania reprezentacji pracowniczych. 13

14 Rola Działu Personalnego, funkcja i organizacja Dyrektorzy HR są osobami łączącymi Zarząd i pracowników po to, aby zapewnić sukces biznesowy dzięki grupie zmotywowanych i profesjonalnie przygotowanych pracowników. Funkcja HR, systemy, narzędzia i stosowane procesy mają na celu efektywne wsparcie biznesu i zapewnienie odpowiedniego traktowania pracowników. Zarząd Korporacyjnego Działu Personalnego: wspiera organizację określając odpowiednie sposoby postępowania, efektywne narzędzia i systemy oraz ich konsekwentne i właściwe stosowanie, określa, promuje i wprowadza wzorcowe praktyki w zakresie HR oraz wspiera zastosowanie innych przykładowych praktyk HR w organizacjach lokalnych, zapewnia skuteczną i prawdziwą komunikację z pracownikami, zapewnia pomoc, wsparcie i narzędzia niezbędne do wyboru, utrzymania i rozwoju odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, jest siłą napędową i wdrażającą procesy zmian w organizacji, tworzy i wykorzystuje wskaźniki HR obrazujące działalność pracowników firmy Schindler, wspiera wielokulturowe środowisko wynikające z różnorodności pracowników. Schindler oczekuje, że pracownicy Działów Personalnych, poza umiejętnościami zawodowymi, będą reprezentować następujące wartości: charyzma, wiarygodność, empatia, otwartość, komunikatywność. Na poziomie krajowym, Dyrektor HR raportuje do Prezesa, a funkcjonalnie do Korporacyjnego Dyrektora HR. 14

15 Własność i uprawomocnienie Odpowiedzialność za wdrożenie i stosowanie tej Polityki na poziomie każdego oddziału lokalnego jest podzielona pomiędzy Prezesa i Dyrektora HR. Zarząd Spółki razem z kierownictwem liniowym ocenia i analizuje: corocznie: liczbę następców, corocznie: liczbę talentów, corocznie: indywidualne plany rozwoju, co dwa lata: poziom motywacji pracowników. Zawartość tej Polityki jest przekazywana wszystkim, którzy odpowiadają za zarządzanie i organizację pracy pracowników. Jej komunikacja odbywa się podczas prezentacji i warsztatów. Ponadto Polityka jest dostępna dla wszystkich pracowników na Intranet i na stronie internetowej 15

16 Schindler Polska ul. Postępu 12a Warszawa tel fax

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Davos, 22 stycznia 2015 1 / 12 SPIS TREŚCI WSTĘP Paragraf 1 - OBSZAR ZASTOSOWANIA Paragraf 2 - PROMOWANIE PRAW CZŁOWIEKA W PRACY

Bardziej szczegółowo

RAPORT CDBWMS, CHILDREN S HOUSE SP. Z O.O.

RAPORT CDBWMS, CHILDREN S HOUSE SP. Z O.O. RAPORT CDBWMS, CHILDREN S HOUSE SP. Z O.O. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU SPIS TREŚCI 1. KIM JESTEŚMY?... 3 1.1. Główne obszary działalności firmy... 3 1.2. O raporcie... 5 1.3. Strategia Firmy...

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Gerald Musger i Agnieszka Haider Streszczenie Niniejsza broszura podsumowuje główne wyniki projektu Stosunki Przemysłowe dla europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Grupy Pirelli

Kodeks Etyczny Grupy Pirelli Kodeks Etyczny Grupy Pirelli Tożsamość Grupy Pirelli została historycznie ukształtowana przez zbiór wartości, o które przez lata dbaliśmy i do których osiągnięcia od zawsze wszyscy dążymy. W ciągu lat

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Error! Marcador no definido.

Error! Marcador no definido. Redefinicja Agent Innowacji Profil kompetencji CESI IBERIA, S.A. Wrzesiień 2005 RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 1 INDEX TŁO MISJA AGENTA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo