PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowakosoba odpowiadająca za przeprowadzenie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Rudziniec Nr 06/2014 z dnia r. Zakres kontroli: Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy Okres przeprowadzenia kontroli: od dnia r. do dnia r. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu ul. Gliwicka 3, oraz Urząd Gminy w Rudzińcu ul. Gliwicka 26. Okres objęty kontrolą: od r. do r. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o poniższe akty prawne: 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późniejszymi zmianami ). 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późniejszymi zmianami ). 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami ). 4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami ). 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami ). 6. Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 205 poz z późniejszymi zmianami; od r. obowiązuje tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz z późniejszymi zmianami ). 7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami obowiązujący do r. - obecnie tj. od r. obowiązuje tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późniejszymi zmianami ). 8. Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013r. ( Dz. U. z 2013r. poz. 169 ). 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 kwietnia 1995r. W sprawie trybu opłacania składek na fundusz pracy przez osoby podlegające 1

2 ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu ( Dz. U. z 1995r. Nr 42 poz. 219 z późniejszymi zmianami ). 10. Uchwała Nr XXVII/348/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rudziniec na 2013 rok. Podczas przeprowadzenia kontroli informacji i wyjaśnień udzielali: Pani Sylwia Welik Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu, Pani xxxxxxxxxx 1 Główny Księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu. Kontrola została przeprowadzona w zakresie: 1. Kontrola dokumentacji organizacyjnej. 2. Kontrola ponoszonych kosztów na wynagrodzenia pracowników z tytułu zawartych umów o pracę, zgodność wynagrodzeń z obowiązującymi przepisami, terminowość wypłaty wynagrodzeń. 3. Realizacja kontroli zarządczej. 4. Realizacja zaleceń pokontrolnych. USTALENIA KONTROLI STAN FAKTYCZNY 1. Kontrola dokumentacji organizacyjnej Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Na terenie gminy Rudziniec działalność kulturalna jest realizowana m.in. przez Gminną Bibliotekę Publiczną zwaną w dalszej części protokołu Biblioteką, która jest instytucją kultury, powstałą w 1948r. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje oraz pomocy instrukcyjno merytorycznej i szkoleniowej udziela Biblioteka Śląska w Katowicach oraz Biblioteka Powiatowa w Gliwicach. Jednostka działa w oparciu o przepisy prawne: ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu nadany Uchwałą Rady Gminy nr Nr VI/48/03 z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie: nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu. Biblioteka 1 Wykreślenia dokonano zgodnie z art.1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z późniejszymi zmianami), wykreślenia dokonał Grzegorz Nowak osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli, celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 2

3 została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przez organizatora ( gmina Rudziniec ) pod nr KI/4011/1/2002 uzyskując osobowość prawną, posiada także numer identyfikacyjny REGON: , oraz Numer Identyfikacji Podatkowej: Zbiory biblioteczne udostępniane są w wypożyczalni mieszczącej się w siedzibie jednostki tj. w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 3 oraz w filiach mieszczących się w Poniszowicach przy ul. Parkowej 11 oraz w Bojszowie przy ul. Szkolnej 53. Stan księgozbioru wynosił na dzień r woluminów. Na liczbę powyższą składają się woluminy udostępnione w Bibliotece w Rudzińcu ( woluminy ) oraz w filiach w Poniszowicach ( 6404 woluminy ) i Bojszowie ( 4873). W 2013r. zbiory biblioteczne powiększono o 991 woluminów o łącznej wartości ,69 zł. przy jednoczesnym zubytkowaniu 1786 pozycji. Ze środków pochodzących z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono 343 woluminy o wartości 5 400,00 zł., ze środków pochodzących z dotacji organizatora zakupiono 414 woluminów o wartości 9 585,19 zł. Pozostałe wpływy czyli dary 234 woluminy o wartości 1155,50 zł. Łączna liczba zarejestrowanych czytelników wg stanu na dzień r. Wynosiła 1089 osób. W ciągu 2013r. dokonano łącznie wypożyczeń na zewnątrz, a w 2126 przypadkach udostępniono zbiory na miejscu w czytelni. Dyrektorem Biblioteki jest pani Sylwia Welik, powołana na stanowisko Dyrektora od dnia 1 kwietnia 2007r. do nadal. Stanowisko Głównego Księgowego w okresie objętym kontrolą obejmowała pani xxxxxxxx 2 zatrudniona w Bibliotece od dnia r. do nadal. Główny Księgowy przebywał w okresie od r. do r. na zwolnieniu lekarskim. W dniu r. Dyrektor Biblioteki zawarł z panią xxxxxxxx 3 umowę o pracę na czas zastępstwa za Głównego Księgowego w wymiarze 1/4 etatu. W okresie objętym kontrolą w Bibliotece zatrudnionych było 5 osób, których wykaz imienny wraz z określeniem zajmowanych stanowisk oraz wymiarem czasu pracy określono w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu. W trakcie kontroli stwierdzono, że zarówno Główny Księgowy jak i osoba która była zatrudniona na zastępstwo za Głównego Księgowego nie posiadali określonego zakresu czynności i obowiązków. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy jest zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. 2 Wykreślenia dokonano zgodnie z art.1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z późniejszymi zmianami), wykreślenia dokonał Grzegorz Nowak osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli, celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 3 Wykreślenia dokonano zgodnie z art.1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z późniejszymi zmianami), wykreślenia dokonał Grzegorz Nowak osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli, celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 3

4 Działalność Biblioteki oparta jest na poniższych przepisach, regulaminach: 1. Statut Biblioteki nadany Uchwałą Nr VI/48/03 Rady Gminy Rudziniec z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie: nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu wraz ze zmianami wprowadzonymi na podstawie: a) Uchwała Nr XXIII/210/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. b) Uchwała Nr XXXVIII/393/2006 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie: o zamiarze dokonania zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu w części dotyczącej lokalizacji filii. c) Uchwała Nr XLII/427/06 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu w części dotyczącej lokalizacji filii. d) Uchwała Nr XLVIII/512/06 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. e) Uchwała Nr XVI/168/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. f) Uchwała Nr XVIII/205/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zamiaru dokonania zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu w części dotyczącej lokalizacji filii. g) Uchwała Nr XXVI/313/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu dotyczącej lokalizacji filii. h) Uchwała Nr XVII/198/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu. Statut określa m. in. cele i zadania biblioteki, organizację oraz sposób prowadzenia gospodarki finansowej. 2. Regulamin organizacyjny Biblioteki wprowadzony na podstawie zarządzenia nr 5/2010 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia 31 grudnia 2010r. określa m.in. zakres działania dyrektora oraz podstawowe obowiązki służbowe pozostałych pracowników Biblioteki - regulamin został zatwierdzony przez Wójta Gminy Rudziniec w dniu r. i wszedł w życie z dniem r. 3. Dokumentacja polityki rachunkowości - Zarządzenie nr 1/2009 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia 2 stycznia 2009r. - obowiązuje od r. w skład polityki wchodzi: 4

5 a) część ogólna pod nazwą Polityka zasad rachunkowości b) instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych Gminnej Biblioteki Publicznej, c) procedury kontroli wewnętrznej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. W dniu r. weszło w życie Zarządzenie Nr 6/2009 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia r. zmieniające instrukcję obiegu dokumentów finansowo księgowych w zakresie zamiany pozycji w liście płac: pozycja dodatek wiejski została zastąpiona pozycją dodatek specjalny. Z dniem r. weszło w życie Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia 3 stycznia 2011 r. wprowadzające nowy plan kont. Z dniem r. weszło w życie Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia 23 czerwca 2013r. zmieniające programy komputerowe używane w jednostce. Wykreśleniu uległy programy Przelewy oraz Kadry i Płace, a dodano program kadrowo płacowy AGA wersja Zarządzenie Nr 3/2007 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej. 5. Zarządzenie Nr 2/5/2010 z dnia 20 marca 2010r. dotyczące składania zamówień i dokonywania zakupów do 14 tys. EUR w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. 6. Zarządzenie Nr 2/2010 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wdrożenia procedur kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. 7. Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu. 8. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia 13 maja 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu. Ponadto jest prowadzony rejestr zarządzeń Dyrektora - wydano 7 zarządzeń w 2013r. natomiast w 2014r. do dnia r. wydano 4 zarządzenia. 2. Kontrola ponoszonych w 2013 roku kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, terminowość opłacania składek. Osobą odpowiedzialną za całość gospodarki finansowej w Bibliotece jest kierownik jednostki - Dyrektor zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 5

6 Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora. Pierwotny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora na podstawie Zarządzenia Nr 1/PF/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia r. w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2013 przewidywał po stronie przychodów i kosztów Biblioteki w roku 2013 r. kwotę ,00 zł. Plan był w trakcie roku 2013 dwukrotnie zmieniany: a) Zarządzenie Nr 2/PF/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia r. w sprawie zwiększenia planu finansowego na rok zwiększona została kwota po stronie przychodów i kosztów o ,00 zł., b) Zarządzenie Nr 3/PF/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2013 łączna kwota planu nie uległa zmianie zmiana dotyczyła poszczególnych pozycji w planowanych kosztach. Plan finansowy po zmianach wynosił zatem po stronie przychodów i kosztów kwotę ,00 zł. W zakresie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy plan finansowy przewidywał koszty w kwocie: ,00 zł. w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz 2 150,00 zł. w zakresie składek na fundusz pracy. Plan został zrealizowany w kwocie: ,67 zł. w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę w kwocie oraz 2 131,70 zł. tytułem składek na fundusz pracy. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracowników planowane były wraz z kosztami wynagrodzeń które zaplanowano w łącznej kwocie ,00 zł. Koszty składek na ubezpieczenie społeczne poniesione w 2013r. przez pracowników wyniosły: ,29 zł. Łącznie koszty składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy poniesione przez Bibliotekę wyniosły w 2013r ,66 zł. i stanowiły 23,76 % łącznej kwoty kosztów poniesionych przez Bibliotekę w 2013r., które wyniosły ,23 zł. W okresie objętym kontrolą w Bibliotece zatrudnionych było 6 osób ( imienny wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu ), w tym: 1. Dyrektor 1 etat, 2. Główny Księgowy 1/4 etatu, 3. Zastępstwo za Głównego Księgowego - w okresie od r. do r. - 1/4 etatu 4. Starszy bibliotekarz 1 etat, 6

7 5. Starszy kustosz 1/4 etatu, 6. Młodszy bibliotekarz 1/3 etatu. Składki na ubezpieczenie społeczne obejmują następujące rodzaje ubezpieczenia: - ubezpieczenie emerytalne ( w połowie opłacane przez pracownika, w połowie przez pracodawcę ), - ubezpieczenie rentowe ( w części stanowiącej 1,5 % podstawy wymiaru składki opłacane przez pracownika, natomiast w części stanowiącej 6,5 % podstawy wymiaru składki przez pracodawcę ), - ubezpieczenie chorobowe w całości opłacane przez pracownika, - ubezpieczenie wypadkowe w całości opłacane przez pracodawcę, Składki na fundusz pracy są opłacane w całości przez pracodawcę. Wszystkie wyżej wymienione składki są przekazywane na odpowiednie konta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stawki wyżej wymienionych ubezpieczeń określone zostały procentowo w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych i przedstawiały się w okresie objętym kontrolą następująco: - 19,52 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne, - 8,00 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie rentowe, - 2,45 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie chorobowe, - 0,93 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie wypadkowe ( zgodnie z ustawowym przedziałem wynoszącym od 0,40 % do 8,12 % ). Wysokość składki na fundusz pracy w 2013r. została określona w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne na podstawie art. 29 Ustawy Budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013r. Kontrolą objęto dowody księgowe ( pełny wykaz dowodów księgowych zawiera załącznik nr 2 do niniejszego protokołu zestawienie analityczne ) dokumentujące wyżej wymienione koszty i stwierdzono, że: - wszystkie koszty ponoszone były zgodnie z planem finansowym Biblioteki, - wszystkie poniesione koszty są dokumentowane dowodami księgowymi listy płac, potwierdzenia przelewów do ZUS, - wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne są opłacane terminowo tj. zgodnie z art. 47 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. do 15-go dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia, 7

8 - wszystkie wpłaty na Fundusz Pracy były dokonywane terminowo tj. zgodnie z 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 kwietnia 1995r. w sprawie trybu opłacania składek na fundusz pracy przez osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, który stanowi, że: Osoby, o których mowa w 1 ust. 1, dokonują wpłat składek na Fundusz Pracy bez uprzedniego wezwania, w terminach określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, - wszystkie składki zostały naliczone i odprowadzone w prawidłowej wysokości - kwoty składek ujęte w deklaracjach ZUS P RCA ( imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ) są zgodne z kwotami wynikającymi z list płac wyjątek stanowią składki na fundusz pracy w przypadku pracownika wymienionego w poz. 5 wykazu pracowników stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, za miesiące marzec oraz czerwiec, gdzie naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy w łącznej wysokości 43,80 zł. ( 21,90 zł. za każdy miesiąc ), podczas gdy ww pracownik to kobieta, która 55 lat ukończyła w grudniu 2009r. i tym samym w kontrolowanym okresie pracodawca był zwolniony z opłacania składek na fundusz pracy za ww pracownika. Stwierdzono, że za czerwiec sporządzono korektę deklaracji i w lipcu zapłacono mniej o 21,90 zł. tytułem nienależnie naliczonej i opłaconej składki na fundusz pracy. Składka za miesiąc marzec 2013r. nie została skorygowana i została nienależnie odprowadzono na konto Zakładu Ubezpieczeń. Przekazanie składek na konto Zakładu Ubezpieczeń było niezgodne z 104b ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który stanowi, że: Składki na Fundusz Pracy, o których mowa w art. 104 ust. 1, opłaca się za osoby wymienione w art. 104 ust. 1 pkt 1 3, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Kopia deklaracji ZUP P DRA za miesiąc marzec 2013r. oraz za miesiąc czerwiec 2013r. wraz z korektą oraz wykaz składek opłacanych za pracowników Biblioteki w poszczególnych miesiącach 2013r. stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. - deklaracje ZUS P RCA oraz ZUS P DRA ( deklaracja rozliczeniowa ) są przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych terminowo wyjątek stanowi deklaracja za miesiąc październik 2013r. przekazana do ZUS w dniu r. tj. 12 dni po terminie, co było niezgodne z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. do 15-go dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia. Kopia informacji o wysyłce i potwierdzeniu wysłania dokumentów rozliczeniowych do ZUS za październik 2013r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu kontroli. 8

9 Poniższa tabela ilustruje kwoty oraz terminy przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2013 roku składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy oraz wysłania deklaracji z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy. Wynagrodzenie za miesiąc Termin wypłaty wynagrodzenia Termin odprowadzenia składek do ZUS Termin wysłania deklaracji do ZUS Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy styczeń r r r ,84 zł. luty r r r ,91 zł. marzec r r r ,75 zł. kwiecień r r r ,51 zł. maj r r r ,16 zł. czerwiec r r r ,19 zł. lipiec r r r ,06 zł. sierpień r r r ,96 zł. wrzesień r r r ,96 zł. październik r r r ,07 zł. listopad r r r ,96 zł. grudzień r r r ,29 zł. Razem: ,66 zł. Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu stanowi tabela przedstawiająca wysokość składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy opłacanych za pracowników Biblioteki w 2013 roku. 3. Realizacja kontroli zarządczej Dyrektor Biblioteki Zarządzeniem Nr 2/2010 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wdrożenia procedur kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu wdrożył procedury kontroli zarządczej w Bibliotece. Procedury kontroli zarządczej regulują m.in.: przestrzeganie wartości etycznych w instytucji kultury, organizację i komunikację wewnętrzną, planowanie, identyfikację i szacowanie ryzyka. W Bibliotece Dyrektor wprowadził w celu prawidłowej realizacji kontroli zarządczej ponadto następujące uregulowania: 1. Zarządzenie Nr 2/1/2010 z dnia 31 marca 2010r. wprowadzające Kodeks Etyki pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu. 2. Zarządzenie Nr 2/2/2010 z dnia 31 marca 2010r. dotyczące informacji i komunikacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. 3. Zarządzenie Nr 2/3/2010 z dnia 31 marca 2010r. dotyczące planowania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. 9

10 4. Zarządzenie Nr 2/4/2010 z dnia 31 marca 2010 roku dotyczące identyfikacji i szacowania ryzyka w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. 5. Zarządzenie Nr 2/5/2010 z dnia 20 marca 2010r. dotyczące składania zamówień i dokonywania zakupów do 14 tys. euro w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. 6. Zarządzenie Nr 2/6/2010 z dnia 20 marca 2010r. dotyczące kontroli należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu. 7. Zarządzenie Nr 2/7/2010 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zarządzania ryzykiem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. Zgodnie z 10 obowiązujących w Bibliotece procedur kontroli zarządczej wszyscy pracownicy są obowiązani do przeprowadzania, co najmniej raz w roku samooceny systemu kontroli zarządczej w zakresie dotyczącym ich działalności. Sprawozdanie z dokonanej raz w roku samooceny przestrzegania procedur określonych w zarządzeniu należy sporządzić najpóźniej do 31 grudnia każdego roku i przedłożyć Dyrektorowi Biblioteki. Stwierdzono, że wszyscy pracownicy dokonali samooceny systemu kontroli zarządczej sporządzili w dniu r. arkusze samooceny na druku stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/2010 z dnia r. Sporządzono również arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku. Z powyższego arkusza wynika, że występuje istotne ryzyko w zakresie: zabezpieczenia dostępu do komputerów dla czytelników, utrzymania w dobrym stanie budynku biblioteki centralnej oraz utrzymania płynności finansowej. Kopia ww arkusza stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. W dniu r. odbyła się narada z udziałem wszystkich pracowników Biblioteki podczas której m.in. omówiono samoocenę sporządzoną przez pracowników. Dyrektor Biblioteki sporządzał w dniu r. oraz w dniu r. kwestionariusze zarządzania ryzykiem. Dyrektor Biblioteki sporządził sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu 2013 roku. W dniu r. Dyrektor sporządził oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu za rok 2013, z którego wynika, że w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2013r. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Kopia powyższego oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 4. Realizacja zaleceń pokontrolnych W dniach od r. do r. przeprowadzona została w Bibliotece kontrola ponoszonych przez Bibliotekę kosztów na wynagrodzenia pracowników z tytułu zawartych umów o pracę zakończona protokołem z dnia r. W wyniku stwierdzonych 10

11 nieprawidłowości i uchybień skierowano do Dyrektora Biblioteki zalecenia pokontrolne. Stwierdzono, że Dyrektor złożył w dniu r. tj. w terminie 30 dni sprawozdanie o sposobie realizacji zaleceń. Kontrolą objęto realizację zaleceń pokontrolnych i stwierdzono, że: 1. Dyrektor Biblioteki w dniu r. ( pismo Nr D.1/2/13 ) zwrócił się z prośbą do pracownika zatrudnionego w Bibliotece na stanowisku starszy kustosz o dobrowolne uiszczenie kwoty 44,50 zł. tytułem nienależnie wypłaconego dodatku stażowego za miesiąc maj 2012r. W odpowiedzi pracownik w piśmie z dnia r. wyraził zgodę na potracenie omyłkowo wypłaconej kwoty dodatku stażowego, lecz wskazał w piśmie inną kwotę tj. kwotę należnego dodatku w miesiącu czerwcu 2013r. tj. 53,40 zł. Powyższa kwota uwzględniała 44,50 zł. tytułem zwrotu nienależnie wypłaconego dodatku za wysługę lat za miesiąc maj 2012r. oraz różnicy pomiędzy należnym ( 44,50 zł. ), a wypłaconym ( 53,40 zł. ) dodatkiem za wysługę lat w miesiącu maju 2013r. Powyższa kwota została potrącona z wynagrodzenia pracownika za miesiąc czerwiec 2013r. Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu stanowią: kopia pisma Dyrektora z dnia r., kopia pisma pracownika z dnia r. oraz kopia listy płac za maj 2013r. i czerwiec 2013r. 2. Zobowiązano Głównego Księgowego Biblioteki do sporządzania list płac zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami w zakresie pozycji w listach płac. Kontrolą objęto listy płac za okres od r. do r. i stwierdzono, że listy zawierają pozycje wymienione w obowiązującej w Bibliotece instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia r. Stwierdzono, że Dyrektor wprowadził z dniem r. do stosowania w Bibliotece nowy program kadrowo płacowy AGA wersja Dokonano zmiany na podstawie Zarządzenia Nr 3/2013 z dnia 23 czerwca 2013r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu. Należy stwierdzić, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane prawidłowo. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 1. Nieterminowe przekazanie deklaracji ZUS P RCA oraz ZUS P DRA ( deklaracja rozliczeniowa ) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc październik 2013r. - deklaracje przekazano w dniu r. tj. 12 dni po terminie, co było niezgodne z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, że: Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany 11

12 miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie później niż do 15-go dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników. Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Główny Księgowy Biblioteki, który jest odpowiedzialny m.in. za załatwianie spraw ubezpieczeniowych, co wynika z obowiązującego w Bibliotece Regulaminu Organizacyjnego Zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia r. 2. Stwierdzono przekazanie składek na Fundusz Pracy na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pracownika Biblioteki, który w 2013r. miał 58 lat ( kobieta ), za miesiące: marzec oraz czerwiec 2013r. w wysokości po 21,90 zł. za każdy miesiąc. Powyższe było niezgodne z 104b ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który stanowi, że: Składki na Fundusz Pracy, o których mowa w art. 104 ust. 1, opłaca się za osoby wymienione w art. 104 ust. 1 pkt 1 3, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Główny Księgowy Biblioteki w zakresie składki za miesiąc czerwiec 2013r. oraz osoba zastępująca Głównego Księgowego w zakresie składki za miesiąc marzec 2013r. Główny Księgowy jest odpowiedzialny m.in. za sporządzanie list płac oraz załatwianie spraw ubezpieczeniowych zgodnie z zapisami obowiązującego w Bibliotece Regulaminu Organizacyjnego Zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia r. 3. Brak zakresu obowiązków i uprawnień dla Głównego Księgowego Biblioteki oraz osoby zatrudnionej na zastępstwo za Głównego Księgowego w okresie od r. do r. co było niezgodne z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, który stanowi, że: Pracodawca jest obowiązany w szczególności zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Dyrektor Biblioteki, który jest odpowiedzialny do działania w imieniu pracodawcy, w tym za zawieranie umów o pracę z pracownikami, określanie im zakresów obowiązków i uprawnień. ZALECENIA POKONTROLNE 1. Zobowiązać Głównego Księgowego Biblioteki do terminowego przekazywania dokumentów do ZUS w tym deklaracji ZUS P RCA oraz ZUS P DRA ( deklaracja rozliczeniowa ) tj. w terminach wynikających z obowiązujących przepisów. 12

13 2. Zobowiązać Głównego Księgowego Biblioteki do prawidłowego naliczania składek na fundusz pracy tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokonać korekty składek na fundusz pracy za marzec 2013r. o kwotę 21,90 zł. nienależnie naliczoną i odprowadzoną na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 3. Sporządzić dla Głównego Księgowego Biblioteki aktualny zakres obowiązków i uprawnień w formie pisemnej w celu spełnienia obowiązku wynikającego z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Powyższe zalecenia pokontrolne kieruję do Dyrektora Biblioteki, zobowiązując jednocześnie do odpowiedzi na piśmie w terminie 30 dni od podpisania niniejszego protokołu, z realizacji wykonania zalecenia pokontrolnego. Wykaz załączników do niniejszego protokołu: 1. Wykaz pracowników Biblioteki zatrudnionych w 2013 roku. 2. Zestawienie analityczne konta oraz oraz konta 229 ZUS za okres od r. do r. 3. Kopia deklaracji ZUP P DRA za miesiąc marzec 2013r. oraz za miesiąc czerwiec 2013r. wraz z korektą oraz wykaz składek opłacanych za pracowników Biblioteki w poszczególnych miesiącach 2013r. 4. Kopia informacji o wysyłce i potwierdzeniu wysłania dokumentów rozliczeniowych do ZUS za październik 2013r. 5. Tabela przedstawiająca wysokość składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy opłacanych za pracowników Biblioteki w 2013 roku. 6. Kopia arkusza identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku. 7. Kopia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2013r. 8. Kopia pisma Dyrektora z dnia r., kopia pisma pracownika z dnia r. oraz kopia listy płac za maj 2013r. i czerwiec 2013r. Na zakończenie należy podkreślić, iż zostały stworzone dogodne warunki do przeprowadzenia kontroli, a wszystkie osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych na bieżąco i wyczerpująco udzielały wszystkich wyjaśnień. Dyrektor Biblioteki pani Sylwia Welik została poinformowana o przysługującym, na podstawie obowiązującej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu instrukcji kontroli instytucjonalnej, prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. 13

14 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, pozostawiono w kontrolowanej jednostce. z których jeden Protokół podpisano bez zastrzeżeń. Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 06/2014 Rudziniec r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu Rudziniec, ul. Gliwicka 3 tel./fax NIP (pieczątka kontrolowanej jednostki) Główna Księgowa DYREKTOR Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu Grzegorz Nowak xxxxxxxxxxxxxx 4 mgr Sylwia Welik ( podpis kontrolującego) ( podpis Głównego Księgowego Biblioteki) ( podpis Dyrektora Biblioteki) 4 Wykreślenia dokonano zgodnie z art.1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z późniejszymi zmianami), wykreślenia dokonał Grzegorz Nowak osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli, celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 14

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r. Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Organ założycielski P/12/036

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Janusz Turakiewicz Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 1. Wprowadzenie. Danina publiczna, jaką są składki na ubezpieczenia społeczne, uznawana jest powszechnie za jeden z podstawowych

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo