PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowakosoba odpowiadająca za przeprowadzenie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Rudziniec Nr 06/2014 z dnia r. Zakres kontroli: Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy Okres przeprowadzenia kontroli: od dnia r. do dnia r. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu ul. Gliwicka 3, oraz Urząd Gminy w Rudzińcu ul. Gliwicka 26. Okres objęty kontrolą: od r. do r. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o poniższe akty prawne: 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późniejszymi zmianami ). 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późniejszymi zmianami ). 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami ). 4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami ). 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami ). 6. Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 205 poz z późniejszymi zmianami; od r. obowiązuje tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz z późniejszymi zmianami ). 7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami obowiązujący do r. - obecnie tj. od r. obowiązuje tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późniejszymi zmianami ). 8. Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013r. ( Dz. U. z 2013r. poz. 169 ). 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 kwietnia 1995r. W sprawie trybu opłacania składek na fundusz pracy przez osoby podlegające 1

2 ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu ( Dz. U. z 1995r. Nr 42 poz. 219 z późniejszymi zmianami ). 10. Uchwała Nr XXVII/348/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rudziniec na 2013 rok. Podczas przeprowadzenia kontroli informacji i wyjaśnień udzielali: Pani Sylwia Welik Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu, Pani xxxxxxxxxx 1 Główny Księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu. Kontrola została przeprowadzona w zakresie: 1. Kontrola dokumentacji organizacyjnej. 2. Kontrola ponoszonych kosztów na wynagrodzenia pracowników z tytułu zawartych umów o pracę, zgodność wynagrodzeń z obowiązującymi przepisami, terminowość wypłaty wynagrodzeń. 3. Realizacja kontroli zarządczej. 4. Realizacja zaleceń pokontrolnych. USTALENIA KONTROLI STAN FAKTYCZNY 1. Kontrola dokumentacji organizacyjnej Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Na terenie gminy Rudziniec działalność kulturalna jest realizowana m.in. przez Gminną Bibliotekę Publiczną zwaną w dalszej części protokołu Biblioteką, która jest instytucją kultury, powstałą w 1948r. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje oraz pomocy instrukcyjno merytorycznej i szkoleniowej udziela Biblioteka Śląska w Katowicach oraz Biblioteka Powiatowa w Gliwicach. Jednostka działa w oparciu o przepisy prawne: ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu nadany Uchwałą Rady Gminy nr Nr VI/48/03 z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie: nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu. Biblioteka 1 Wykreślenia dokonano zgodnie z art.1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z późniejszymi zmianami), wykreślenia dokonał Grzegorz Nowak osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli, celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 2

3 została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przez organizatora ( gmina Rudziniec ) pod nr KI/4011/1/2002 uzyskując osobowość prawną, posiada także numer identyfikacyjny REGON: , oraz Numer Identyfikacji Podatkowej: Zbiory biblioteczne udostępniane są w wypożyczalni mieszczącej się w siedzibie jednostki tj. w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 3 oraz w filiach mieszczących się w Poniszowicach przy ul. Parkowej 11 oraz w Bojszowie przy ul. Szkolnej 53. Stan księgozbioru wynosił na dzień r woluminów. Na liczbę powyższą składają się woluminy udostępnione w Bibliotece w Rudzińcu ( woluminy ) oraz w filiach w Poniszowicach ( 6404 woluminy ) i Bojszowie ( 4873). W 2013r. zbiory biblioteczne powiększono o 991 woluminów o łącznej wartości ,69 zł. przy jednoczesnym zubytkowaniu 1786 pozycji. Ze środków pochodzących z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono 343 woluminy o wartości 5 400,00 zł., ze środków pochodzących z dotacji organizatora zakupiono 414 woluminów o wartości 9 585,19 zł. Pozostałe wpływy czyli dary 234 woluminy o wartości 1155,50 zł. Łączna liczba zarejestrowanych czytelników wg stanu na dzień r. Wynosiła 1089 osób. W ciągu 2013r. dokonano łącznie wypożyczeń na zewnątrz, a w 2126 przypadkach udostępniono zbiory na miejscu w czytelni. Dyrektorem Biblioteki jest pani Sylwia Welik, powołana na stanowisko Dyrektora od dnia 1 kwietnia 2007r. do nadal. Stanowisko Głównego Księgowego w okresie objętym kontrolą obejmowała pani xxxxxxxx 2 zatrudniona w Bibliotece od dnia r. do nadal. Główny Księgowy przebywał w okresie od r. do r. na zwolnieniu lekarskim. W dniu r. Dyrektor Biblioteki zawarł z panią xxxxxxxx 3 umowę o pracę na czas zastępstwa za Głównego Księgowego w wymiarze 1/4 etatu. W okresie objętym kontrolą w Bibliotece zatrudnionych było 5 osób, których wykaz imienny wraz z określeniem zajmowanych stanowisk oraz wymiarem czasu pracy określono w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu. W trakcie kontroli stwierdzono, że zarówno Główny Księgowy jak i osoba która była zatrudniona na zastępstwo za Głównego Księgowego nie posiadali określonego zakresu czynności i obowiązków. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy jest zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. 2 Wykreślenia dokonano zgodnie z art.1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z późniejszymi zmianami), wykreślenia dokonał Grzegorz Nowak osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli, celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 3 Wykreślenia dokonano zgodnie z art.1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z późniejszymi zmianami), wykreślenia dokonał Grzegorz Nowak osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli, celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 3

4 Działalność Biblioteki oparta jest na poniższych przepisach, regulaminach: 1. Statut Biblioteki nadany Uchwałą Nr VI/48/03 Rady Gminy Rudziniec z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie: nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu wraz ze zmianami wprowadzonymi na podstawie: a) Uchwała Nr XXIII/210/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. b) Uchwała Nr XXXVIII/393/2006 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie: o zamiarze dokonania zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu w części dotyczącej lokalizacji filii. c) Uchwała Nr XLII/427/06 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu w części dotyczącej lokalizacji filii. d) Uchwała Nr XLVIII/512/06 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. e) Uchwała Nr XVI/168/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. f) Uchwała Nr XVIII/205/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zamiaru dokonania zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu w części dotyczącej lokalizacji filii. g) Uchwała Nr XXVI/313/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu dotyczącej lokalizacji filii. h) Uchwała Nr XVII/198/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu. Statut określa m. in. cele i zadania biblioteki, organizację oraz sposób prowadzenia gospodarki finansowej. 2. Regulamin organizacyjny Biblioteki wprowadzony na podstawie zarządzenia nr 5/2010 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia 31 grudnia 2010r. określa m.in. zakres działania dyrektora oraz podstawowe obowiązki służbowe pozostałych pracowników Biblioteki - regulamin został zatwierdzony przez Wójta Gminy Rudziniec w dniu r. i wszedł w życie z dniem r. 3. Dokumentacja polityki rachunkowości - Zarządzenie nr 1/2009 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia 2 stycznia 2009r. - obowiązuje od r. w skład polityki wchodzi: 4

5 a) część ogólna pod nazwą Polityka zasad rachunkowości b) instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych Gminnej Biblioteki Publicznej, c) procedury kontroli wewnętrznej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. W dniu r. weszło w życie Zarządzenie Nr 6/2009 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia r. zmieniające instrukcję obiegu dokumentów finansowo księgowych w zakresie zamiany pozycji w liście płac: pozycja dodatek wiejski została zastąpiona pozycją dodatek specjalny. Z dniem r. weszło w życie Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia 3 stycznia 2011 r. wprowadzające nowy plan kont. Z dniem r. weszło w życie Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia 23 czerwca 2013r. zmieniające programy komputerowe używane w jednostce. Wykreśleniu uległy programy Przelewy oraz Kadry i Płace, a dodano program kadrowo płacowy AGA wersja Zarządzenie Nr 3/2007 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej. 5. Zarządzenie Nr 2/5/2010 z dnia 20 marca 2010r. dotyczące składania zamówień i dokonywania zakupów do 14 tys. EUR w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. 6. Zarządzenie Nr 2/2010 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wdrożenia procedur kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. 7. Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu. 8. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia 13 maja 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu. Ponadto jest prowadzony rejestr zarządzeń Dyrektora - wydano 7 zarządzeń w 2013r. natomiast w 2014r. do dnia r. wydano 4 zarządzenia. 2. Kontrola ponoszonych w 2013 roku kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, terminowość opłacania składek. Osobą odpowiedzialną za całość gospodarki finansowej w Bibliotece jest kierownik jednostki - Dyrektor zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 5

6 Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora. Pierwotny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora na podstawie Zarządzenia Nr 1/PF/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia r. w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2013 przewidywał po stronie przychodów i kosztów Biblioteki w roku 2013 r. kwotę ,00 zł. Plan był w trakcie roku 2013 dwukrotnie zmieniany: a) Zarządzenie Nr 2/PF/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia r. w sprawie zwiększenia planu finansowego na rok zwiększona została kwota po stronie przychodów i kosztów o ,00 zł., b) Zarządzenie Nr 3/PF/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2013 łączna kwota planu nie uległa zmianie zmiana dotyczyła poszczególnych pozycji w planowanych kosztach. Plan finansowy po zmianach wynosił zatem po stronie przychodów i kosztów kwotę ,00 zł. W zakresie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy plan finansowy przewidywał koszty w kwocie: ,00 zł. w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz 2 150,00 zł. w zakresie składek na fundusz pracy. Plan został zrealizowany w kwocie: ,67 zł. w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę w kwocie oraz 2 131,70 zł. tytułem składek na fundusz pracy. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracowników planowane były wraz z kosztami wynagrodzeń które zaplanowano w łącznej kwocie ,00 zł. Koszty składek na ubezpieczenie społeczne poniesione w 2013r. przez pracowników wyniosły: ,29 zł. Łącznie koszty składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy poniesione przez Bibliotekę wyniosły w 2013r ,66 zł. i stanowiły 23,76 % łącznej kwoty kosztów poniesionych przez Bibliotekę w 2013r., które wyniosły ,23 zł. W okresie objętym kontrolą w Bibliotece zatrudnionych było 6 osób ( imienny wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu ), w tym: 1. Dyrektor 1 etat, 2. Główny Księgowy 1/4 etatu, 3. Zastępstwo za Głównego Księgowego - w okresie od r. do r. - 1/4 etatu 4. Starszy bibliotekarz 1 etat, 6

7 5. Starszy kustosz 1/4 etatu, 6. Młodszy bibliotekarz 1/3 etatu. Składki na ubezpieczenie społeczne obejmują następujące rodzaje ubezpieczenia: - ubezpieczenie emerytalne ( w połowie opłacane przez pracownika, w połowie przez pracodawcę ), - ubezpieczenie rentowe ( w części stanowiącej 1,5 % podstawy wymiaru składki opłacane przez pracownika, natomiast w części stanowiącej 6,5 % podstawy wymiaru składki przez pracodawcę ), - ubezpieczenie chorobowe w całości opłacane przez pracownika, - ubezpieczenie wypadkowe w całości opłacane przez pracodawcę, Składki na fundusz pracy są opłacane w całości przez pracodawcę. Wszystkie wyżej wymienione składki są przekazywane na odpowiednie konta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stawki wyżej wymienionych ubezpieczeń określone zostały procentowo w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych i przedstawiały się w okresie objętym kontrolą następująco: - 19,52 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne, - 8,00 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie rentowe, - 2,45 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie chorobowe, - 0,93 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie wypadkowe ( zgodnie z ustawowym przedziałem wynoszącym od 0,40 % do 8,12 % ). Wysokość składki na fundusz pracy w 2013r. została określona w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne na podstawie art. 29 Ustawy Budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013r. Kontrolą objęto dowody księgowe ( pełny wykaz dowodów księgowych zawiera załącznik nr 2 do niniejszego protokołu zestawienie analityczne ) dokumentujące wyżej wymienione koszty i stwierdzono, że: - wszystkie koszty ponoszone były zgodnie z planem finansowym Biblioteki, - wszystkie poniesione koszty są dokumentowane dowodami księgowymi listy płac, potwierdzenia przelewów do ZUS, - wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne są opłacane terminowo tj. zgodnie z art. 47 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. do 15-go dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia, 7

8 - wszystkie wpłaty na Fundusz Pracy były dokonywane terminowo tj. zgodnie z 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 kwietnia 1995r. w sprawie trybu opłacania składek na fundusz pracy przez osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, który stanowi, że: Osoby, o których mowa w 1 ust. 1, dokonują wpłat składek na Fundusz Pracy bez uprzedniego wezwania, w terminach określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, - wszystkie składki zostały naliczone i odprowadzone w prawidłowej wysokości - kwoty składek ujęte w deklaracjach ZUS P RCA ( imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ) są zgodne z kwotami wynikającymi z list płac wyjątek stanowią składki na fundusz pracy w przypadku pracownika wymienionego w poz. 5 wykazu pracowników stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, za miesiące marzec oraz czerwiec, gdzie naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy w łącznej wysokości 43,80 zł. ( 21,90 zł. za każdy miesiąc ), podczas gdy ww pracownik to kobieta, która 55 lat ukończyła w grudniu 2009r. i tym samym w kontrolowanym okresie pracodawca był zwolniony z opłacania składek na fundusz pracy za ww pracownika. Stwierdzono, że za czerwiec sporządzono korektę deklaracji i w lipcu zapłacono mniej o 21,90 zł. tytułem nienależnie naliczonej i opłaconej składki na fundusz pracy. Składka za miesiąc marzec 2013r. nie została skorygowana i została nienależnie odprowadzono na konto Zakładu Ubezpieczeń. Przekazanie składek na konto Zakładu Ubezpieczeń było niezgodne z 104b ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który stanowi, że: Składki na Fundusz Pracy, o których mowa w art. 104 ust. 1, opłaca się za osoby wymienione w art. 104 ust. 1 pkt 1 3, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Kopia deklaracji ZUP P DRA za miesiąc marzec 2013r. oraz za miesiąc czerwiec 2013r. wraz z korektą oraz wykaz składek opłacanych za pracowników Biblioteki w poszczególnych miesiącach 2013r. stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. - deklaracje ZUS P RCA oraz ZUS P DRA ( deklaracja rozliczeniowa ) są przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych terminowo wyjątek stanowi deklaracja za miesiąc październik 2013r. przekazana do ZUS w dniu r. tj. 12 dni po terminie, co było niezgodne z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. do 15-go dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia. Kopia informacji o wysyłce i potwierdzeniu wysłania dokumentów rozliczeniowych do ZUS za październik 2013r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu kontroli. 8

9 Poniższa tabela ilustruje kwoty oraz terminy przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2013 roku składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy oraz wysłania deklaracji z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy. Wynagrodzenie za miesiąc Termin wypłaty wynagrodzenia Termin odprowadzenia składek do ZUS Termin wysłania deklaracji do ZUS Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy styczeń r r r ,84 zł. luty r r r ,91 zł. marzec r r r ,75 zł. kwiecień r r r ,51 zł. maj r r r ,16 zł. czerwiec r r r ,19 zł. lipiec r r r ,06 zł. sierpień r r r ,96 zł. wrzesień r r r ,96 zł. październik r r r ,07 zł. listopad r r r ,96 zł. grudzień r r r ,29 zł. Razem: ,66 zł. Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu stanowi tabela przedstawiająca wysokość składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy opłacanych za pracowników Biblioteki w 2013 roku. 3. Realizacja kontroli zarządczej Dyrektor Biblioteki Zarządzeniem Nr 2/2010 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wdrożenia procedur kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu wdrożył procedury kontroli zarządczej w Bibliotece. Procedury kontroli zarządczej regulują m.in.: przestrzeganie wartości etycznych w instytucji kultury, organizację i komunikację wewnętrzną, planowanie, identyfikację i szacowanie ryzyka. W Bibliotece Dyrektor wprowadził w celu prawidłowej realizacji kontroli zarządczej ponadto następujące uregulowania: 1. Zarządzenie Nr 2/1/2010 z dnia 31 marca 2010r. wprowadzające Kodeks Etyki pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu. 2. Zarządzenie Nr 2/2/2010 z dnia 31 marca 2010r. dotyczące informacji i komunikacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. 3. Zarządzenie Nr 2/3/2010 z dnia 31 marca 2010r. dotyczące planowania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. 9

10 4. Zarządzenie Nr 2/4/2010 z dnia 31 marca 2010 roku dotyczące identyfikacji i szacowania ryzyka w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. 5. Zarządzenie Nr 2/5/2010 z dnia 20 marca 2010r. dotyczące składania zamówień i dokonywania zakupów do 14 tys. euro w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. 6. Zarządzenie Nr 2/6/2010 z dnia 20 marca 2010r. dotyczące kontroli należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu. 7. Zarządzenie Nr 2/7/2010 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zarządzania ryzykiem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu. Zgodnie z 10 obowiązujących w Bibliotece procedur kontroli zarządczej wszyscy pracownicy są obowiązani do przeprowadzania, co najmniej raz w roku samooceny systemu kontroli zarządczej w zakresie dotyczącym ich działalności. Sprawozdanie z dokonanej raz w roku samooceny przestrzegania procedur określonych w zarządzeniu należy sporządzić najpóźniej do 31 grudnia każdego roku i przedłożyć Dyrektorowi Biblioteki. Stwierdzono, że wszyscy pracownicy dokonali samooceny systemu kontroli zarządczej sporządzili w dniu r. arkusze samooceny na druku stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/2010 z dnia r. Sporządzono również arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku. Z powyższego arkusza wynika, że występuje istotne ryzyko w zakresie: zabezpieczenia dostępu do komputerów dla czytelników, utrzymania w dobrym stanie budynku biblioteki centralnej oraz utrzymania płynności finansowej. Kopia ww arkusza stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. W dniu r. odbyła się narada z udziałem wszystkich pracowników Biblioteki podczas której m.in. omówiono samoocenę sporządzoną przez pracowników. Dyrektor Biblioteki sporządzał w dniu r. oraz w dniu r. kwestionariusze zarządzania ryzykiem. Dyrektor Biblioteki sporządził sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu 2013 roku. W dniu r. Dyrektor sporządził oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu za rok 2013, z którego wynika, że w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2013r. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Kopia powyższego oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 4. Realizacja zaleceń pokontrolnych W dniach od r. do r. przeprowadzona została w Bibliotece kontrola ponoszonych przez Bibliotekę kosztów na wynagrodzenia pracowników z tytułu zawartych umów o pracę zakończona protokołem z dnia r. W wyniku stwierdzonych 10

11 nieprawidłowości i uchybień skierowano do Dyrektora Biblioteki zalecenia pokontrolne. Stwierdzono, że Dyrektor złożył w dniu r. tj. w terminie 30 dni sprawozdanie o sposobie realizacji zaleceń. Kontrolą objęto realizację zaleceń pokontrolnych i stwierdzono, że: 1. Dyrektor Biblioteki w dniu r. ( pismo Nr D.1/2/13 ) zwrócił się z prośbą do pracownika zatrudnionego w Bibliotece na stanowisku starszy kustosz o dobrowolne uiszczenie kwoty 44,50 zł. tytułem nienależnie wypłaconego dodatku stażowego za miesiąc maj 2012r. W odpowiedzi pracownik w piśmie z dnia r. wyraził zgodę na potracenie omyłkowo wypłaconej kwoty dodatku stażowego, lecz wskazał w piśmie inną kwotę tj. kwotę należnego dodatku w miesiącu czerwcu 2013r. tj. 53,40 zł. Powyższa kwota uwzględniała 44,50 zł. tytułem zwrotu nienależnie wypłaconego dodatku za wysługę lat za miesiąc maj 2012r. oraz różnicy pomiędzy należnym ( 44,50 zł. ), a wypłaconym ( 53,40 zł. ) dodatkiem za wysługę lat w miesiącu maju 2013r. Powyższa kwota została potrącona z wynagrodzenia pracownika za miesiąc czerwiec 2013r. Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu stanowią: kopia pisma Dyrektora z dnia r., kopia pisma pracownika z dnia r. oraz kopia listy płac za maj 2013r. i czerwiec 2013r. 2. Zobowiązano Głównego Księgowego Biblioteki do sporządzania list płac zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami w zakresie pozycji w listach płac. Kontrolą objęto listy płac za okres od r. do r. i stwierdzono, że listy zawierają pozycje wymienione w obowiązującej w Bibliotece instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia r. Stwierdzono, że Dyrektor wprowadził z dniem r. do stosowania w Bibliotece nowy program kadrowo płacowy AGA wersja Dokonano zmiany na podstawie Zarządzenia Nr 3/2013 z dnia 23 czerwca 2013r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu. Należy stwierdzić, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane prawidłowo. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 1. Nieterminowe przekazanie deklaracji ZUS P RCA oraz ZUS P DRA ( deklaracja rozliczeniowa ) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc październik 2013r. - deklaracje przekazano w dniu r. tj. 12 dni po terminie, co było niezgodne z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, że: Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany 11

12 miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie później niż do 15-go dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników. Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Główny Księgowy Biblioteki, który jest odpowiedzialny m.in. za załatwianie spraw ubezpieczeniowych, co wynika z obowiązującego w Bibliotece Regulaminu Organizacyjnego Zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia r. 2. Stwierdzono przekazanie składek na Fundusz Pracy na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pracownika Biblioteki, który w 2013r. miał 58 lat ( kobieta ), za miesiące: marzec oraz czerwiec 2013r. w wysokości po 21,90 zł. za każdy miesiąc. Powyższe było niezgodne z 104b ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który stanowi, że: Składki na Fundusz Pracy, o których mowa w art. 104 ust. 1, opłaca się za osoby wymienione w art. 104 ust. 1 pkt 1 3, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Główny Księgowy Biblioteki w zakresie składki za miesiąc czerwiec 2013r. oraz osoba zastępująca Głównego Księgowego w zakresie składki za miesiąc marzec 2013r. Główny Księgowy jest odpowiedzialny m.in. za sporządzanie list płac oraz załatwianie spraw ubezpieczeniowych zgodnie z zapisami obowiązującego w Bibliotece Regulaminu Organizacyjnego Zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z dnia r. 3. Brak zakresu obowiązków i uprawnień dla Głównego Księgowego Biblioteki oraz osoby zatrudnionej na zastępstwo za Głównego Księgowego w okresie od r. do r. co było niezgodne z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, który stanowi, że: Pracodawca jest obowiązany w szczególności zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Dyrektor Biblioteki, który jest odpowiedzialny do działania w imieniu pracodawcy, w tym za zawieranie umów o pracę z pracownikami, określanie im zakresów obowiązków i uprawnień. ZALECENIA POKONTROLNE 1. Zobowiązać Głównego Księgowego Biblioteki do terminowego przekazywania dokumentów do ZUS w tym deklaracji ZUS P RCA oraz ZUS P DRA ( deklaracja rozliczeniowa ) tj. w terminach wynikających z obowiązujących przepisów. 12

13 2. Zobowiązać Głównego Księgowego Biblioteki do prawidłowego naliczania składek na fundusz pracy tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokonać korekty składek na fundusz pracy za marzec 2013r. o kwotę 21,90 zł. nienależnie naliczoną i odprowadzoną na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 3. Sporządzić dla Głównego Księgowego Biblioteki aktualny zakres obowiązków i uprawnień w formie pisemnej w celu spełnienia obowiązku wynikającego z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Powyższe zalecenia pokontrolne kieruję do Dyrektora Biblioteki, zobowiązując jednocześnie do odpowiedzi na piśmie w terminie 30 dni od podpisania niniejszego protokołu, z realizacji wykonania zalecenia pokontrolnego. Wykaz załączników do niniejszego protokołu: 1. Wykaz pracowników Biblioteki zatrudnionych w 2013 roku. 2. Zestawienie analityczne konta oraz oraz konta 229 ZUS za okres od r. do r. 3. Kopia deklaracji ZUP P DRA za miesiąc marzec 2013r. oraz za miesiąc czerwiec 2013r. wraz z korektą oraz wykaz składek opłacanych za pracowników Biblioteki w poszczególnych miesiącach 2013r. 4. Kopia informacji o wysyłce i potwierdzeniu wysłania dokumentów rozliczeniowych do ZUS za październik 2013r. 5. Tabela przedstawiająca wysokość składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy opłacanych za pracowników Biblioteki w 2013 roku. 6. Kopia arkusza identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku. 7. Kopia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2013r. 8. Kopia pisma Dyrektora z dnia r., kopia pisma pracownika z dnia r. oraz kopia listy płac za maj 2013r. i czerwiec 2013r. Na zakończenie należy podkreślić, iż zostały stworzone dogodne warunki do przeprowadzenia kontroli, a wszystkie osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych na bieżąco i wyczerpująco udzielały wszystkich wyjaśnień. Dyrektor Biblioteki pani Sylwia Welik została poinformowana o przysługującym, na podstawie obowiązującej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu instrukcji kontroli instytucjonalnej, prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. 13

14 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, pozostawiono w kontrolowanej jednostce. z których jeden Protokół podpisano bez zastrzeżeń. Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 06/2014 Rudziniec r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu Rudziniec, ul. Gliwicka 3 tel./fax NIP (pieczątka kontrolowanej jednostki) Główna Księgowa DYREKTOR Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu Grzegorz Nowak xxxxxxxxxxxxxx 4 mgr Sylwia Welik ( podpis kontrolującego) ( podpis Głównego Księgowego Biblioteki) ( podpis Dyrektora Biblioteki) 4 Wykreślenia dokonano zgodnie z art.1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z późniejszymi zmianami), wykreślenia dokonał Grzegorz Nowak osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli, celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 14

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Pławniowicach przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola w zakresie zasiłków stałych

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola w zakresie zasiłków stałych PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie udzielania zaliczek pracownikom Zakładu

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie udzielania zaliczek pracownikom Zakładu PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/17/11 Gliwice, 24 listopad 2011 r. nr kor. UM-482929/2011 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. Pan Bartosz Kaliński Starosta Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola w zakresie świadczeń rodzinnych

PROTOKÓŁ. Kontrola w zakresie świadczeń rodzinnych PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

RIO/KF/4104/60/2007 Joanna Jarzewska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie ul. Szosa Kotomierska Koronowo

RIO/KF/4104/60/2007 Joanna Jarzewska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie ul. Szosa Kotomierska Koronowo Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 16 listopada 2007r. RIO/KF/4104/60/2007 Pani Joanna Jarzewska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie ul. Szosa Kotomierska 3 86-010

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 22 października 2015 r. płatnikowi składek: Andrzej Stasiak.

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 22 października 2015 r. płatnikowi składek: Andrzej Stasiak. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Mickiewicza 33/39 87-100 Toruń Znak pisma: 562015100146PRO001 Znak sprawy: 562015100146, Dane identyfikacyjne płatnika: NIP:

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Sośnicowice, 24 grudzień 2012r. Szanowny Pan Stefan Machnik Dyrektor Zespołu Ekonomiki, Oświaty, Zdrowia i Kultury w Łanach Wielkich Wystąpienie pokontrolne Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr IX/2006. Kontrolę przeprowadzono stosownie do postanowień art. 187 publicznych.

Protokół nr IX/2006. Kontrolę przeprowadzono stosownie do postanowień art. 187 publicznych. Lędziny, 29.12.2006 r Protokół nr IX/2006 kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach oraz Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola w zakresie gospodarki kasowej oraz gospodarki drukami ścisłego zarachowania

PROTOKÓŁ. Kontrola w zakresie gospodarki kasowej oraz gospodarki drukami ścisłego zarachowania PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914-3 - 10/07 Gliwice, dnia 19 czerwiec 2007 r. 2007-320991 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r. Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, audytor wewnętrzny Joanna Kulikowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Protokół. Ustalenia szczegółowe:

Protokół. Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Miejskim Nr 10 przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Słupsku. Działając

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Szanowna Pani mgr Bogumiła Jendrzejewska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej ul. Zubrzyckiego 38 w Świętochłowicach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 4816 UCHWAŁA NR XV/178/2015 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Rzeszów, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Sośnicowice, 9 marzec 2012r.

Sośnicowice, 9 marzec 2012r. Sośnicowice, 9 marzec 2012r. Szanowna Pani Monika Morawiec Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach Wystąpienie pokontrolne Główny specjalista

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2014 Gliwice, 17 kwiecień 2014 r. nr kor. UM-210114/2014 Pani Renata Onopiuk PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 41 ul. CYRANECZKI 3 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Prezydent Elbląga Elbląg, 26 października 2012 r. DON.BKiM.17117.2012.AW Pani Beata Gadomska Dyrektor Gimnazjum Nr l w Elblągu Wystąpienie pokontrolne W dniach od 31.08.2012 r. - 27.09.2012 r. Inspektorzy

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/202/2012 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 29 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/202/2012 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 29 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/202/2012 RADY GMINY IŁAWA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielenia, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 26 października 2015 r. Poz. 2247 UCHWAŁA NR XI/94/15 RADY GMINY BRANICE. z dnia 19 października 2015 r.

Opole, dnia 26 października 2015 r. Poz. 2247 UCHWAŁA NR XI/94/15 RADY GMINY BRANICE. z dnia 19 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 26 października 2015 r. Poz. 2247 UCHWAŁA NR XI/94/15 RADY GMINY BRANICE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/262/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr XLII/262/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr XLII/262/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 6101 UCHWAŁA NR XV/122/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r. Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REFUNDACJI PRACODAWCY KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA

ZASADY REFUNDACJI PRACODAWCY KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA ZASADY REFUNDACJI PRACODAWCY KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA SKIEROWANYCH DO PRACY BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA, KTÓRZY PODEJMUJĄ ZATRUDNIENIE PO RAZ

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU. z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU. z dnia 12 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII..2015 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII..2015 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 10 września 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR VIII..2015 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/7/329/2014 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/7/329/2014 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 30 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/7/329/2014 RADY GMINY SUSZEC z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Dolsku w zakresie wykorzystania dotacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2015 r. Poz. 3773 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE STAN PRAWNY STYCZEŃ 2015r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek

Bardziej szczegółowo

o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Umowa nr / / o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Zawarta w dniu.. r. w Chełmnie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę otrzymanej

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę otrzymanej Uchwała Nr XXIV/224/2014 w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dn. 12.10.2007 r. Znak: WK-060/29/3726/2007 Pan Janusz Karpiński Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/153/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/153/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/153/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy w Biesiekierzu

Uchwała Nr Rady Gminy w Biesiekierzu Uchwała Nr Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VII/ 2005

PROTOKÓŁ NR VII/ 2005 Lędziny,02.09.2005 r PROTOKÓŁ NR VII/ 2005 kontroli gospodarki finansowej jednostek budżetowych Szkoły podstawowej nr 1 Szkoły podstawowej nr 3 Szkoły podstawowej nr 4 w Lędzinach przeprowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 177/XIX/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 24 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 177/XIX/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 24 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 177/XIX/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/390/2013 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 12 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/390/2013 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 12 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/390/2013 RADY GMINY KOBYLNICA w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kobylnica Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/106/2015 RADY GMINY GIŻYCKO. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/106/2015 RADY GMINY GIŻYCKO. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/106/2015 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola wykorzystania dotacji przedmiotowej udzielonej z budżetu Gminy na dowożenie uczniów do szkół

PROTOKÓŁ Kontrola wykorzystania dotacji przedmiotowej udzielonej z budżetu Gminy na dowożenie uczniów do szkół PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVIII/153/16 RADY GMINY GŁUSK. z dnia 16 lutego 2016 r.

Lublin, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVIII/153/16 RADY GMINY GŁUSK. z dnia 16 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVIII/153/16 RADY GMINY GŁUSK z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/24/2015. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/24/2015. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sulejów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/94/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/94/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/94/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/74/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 27 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/74/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 27 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/74/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 Działając na podstawie upoważnienia nr 302/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23.05.2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO...

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO... UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Słubickim reprezentowanym przez.. zwanym dalej "STAROSTĄ" a... reprezentowanym przez..

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r. Projekt 608 UCHWAŁA NR.../.../2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/345/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/345/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/345/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 23 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY POCZESNA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY POCZESNA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 16 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY POCZESNA z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i kontroli prawidłowości pobrania

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 2/2007 Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR XLI/274/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR XLI/274/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR XLI/274/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.2016 z dnia stycznia 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr.2016 z dnia stycznia 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr.2016 Projekt w sprawie reasumpcji uchwały Nr XIX.183.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 24 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2012.01.26

Bardziej szczegółowo

Lp. Tytuł przelewu Data operacji Rachunek Odbiorcy Kwota przelewu

Lp. Tytuł przelewu Data operacji Rachunek Odbiorcy Kwota przelewu I WK60.24.2014.?9.7.8.. 2015 Kielce, 14.05.2015 r. Pan Krzysztof Nowak Wójt Gminy Słupia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 25 września 2014 r. Projekt UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lędziny dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 262/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 262/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 21 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 262/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje:

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia.... w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 330 UCHWAŁA NR XV/141/2015 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/376/13 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/376/13 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/376/13 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, funkcjonujących na terenie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 10 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 10 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo