Płatnika składek: URZĄD MIASTA, Piekary Śląskie ul. Bytomska 84.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Płatnika składek: URZĄD MIASTA, Piekary Śląskie ul. Bytomska 84."

Transkrypt

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Zabrzu Szczęść Boże Zabrze Dane identyfikacyjne płatnika: NIP: REGON: Znak pisma: PR0001 Znak sprawy: PROTOKÓŁ KONTROLI Płatnika składek: URZĄD MIASTA, Piekary Śląskie ul. Bytomska 84. Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Grażyna Kołodziejczyk, posiadający legitymację służbową nr 12204, na podstawie upoważnienia nr wystawionego 5 maja 2016 r. z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 23 maja 2016 r. -14 czerwca 2016 r. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 23 maja 2016 r. Prezydent Miasta: Sława Umińska- Duraj, Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2015 r.: 300. ZA KR ES KONTROLI 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. U STALENIA KONTRO LI Ustalenia kontroli zostały dokonane na podstawie dokumentów sporządzonych przed dniem rozpoczęcia kontroli, z uwzględnieniem czasu przetworzenia dokumentów rozliczeniowych w KSI. Wykaz zbadanego materiału stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli. 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Kontrolą objęto okres: styczeń 2013 r. - grudzień 2015 r Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Płatnik składek dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, zdrowotnego osoby pobierające stypendium sportowe za okres: rentowego, wypadkowego oraz Zgłoszono Pana na podstawie decyzji o przyznaniu stypendium sportowego, do ubezpieczenia zdrowotnego od r. do r (student) W okresie od r. ubezpieczony podlegał obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu Zgłoszono Pana na podstawie decyzji w sprawie przyznania stypendium sportowego do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego od r. do r. W okresie od r. do r. ubezpieczony podlegał obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 1

2 1.1.3 Zgłoszono Pana na podstawie decyzji w sprawie przyznania stypendium sportowego do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego od r. do r. W okresie od r. ubezpieczony podlegał obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu Zgłoszono Pana na podstawie decyzji w sprawie przyznania stypendium sportowego do ubezpieczenia zdrowotnego od r. do r. (uczeń) W okresie od r. ubezpieczony podlegał obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Zgodnie z art. 8 pkt. 12 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz oraz tekst jednolity: Dz. U. z 2015r poz. 121 z póżn. zm) - Za stypendystę sportowego uważa się osobę pobierającą stypendium sportowe, z wyjątkiem osób uczących się lub studiujących, jeśli nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 23, art. 73 pkt. 6, art. 75 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z póżn. zm oraz tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 581 z pożn. zm.) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15 roku życia nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje podmiot wypłacający stypendium. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających stypendium sportowe powstaje z dniem przyznania stypendium, a wygasa z dniem utraty prawa do jego pobierania. Dowód: - kserokopia decyzji w sprawie przyznania stypendium sportowego Pana oraz oświadczenie ubezpieczonego (akta kontroli str. 3-6) - kserokopia decyzji w sprawie przyznania stypendium sportowego Pana oraz oświadczenie ubezpieczonego (akta kontroli str. 7-10) - kserokopie decyzji w sprawie przyznania stypendium sportowego Pana oraz oświadczenia ubezpieczonego (akta kontroli str ) - kserokopia decyzji w sprawie przyznania stypendium sportowego Pana oraz oświadczenie ubezpieczonego (akta kontroli str ) - protokół przyjęcia wyjaśnień (akta kontroli str ) 1.2. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład Ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy Płatnik składek dokonuje wypłaty stypendiów sportowych do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni W grudniu 2014 r. płatnik składek naliczył składki na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty wypłaconego ubezpieczonemu stypendium sportowego w kwocie 700,00 zł., należnego za miesiąc listopad i grudzień 2014 r. w związku ze stosowaniem przez płatnika składek zasady przesunięcia wypłaty wynagrodzeń do dnia 15 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Ubezpieczony w okresie od r. podlegał obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu Płatnik składek naliczył składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne od kwot wypłaconego stypendium sportowego ubezpieczonemu od września 2014 r. w kwocie 350,00 zł. oraz w grudniu 2014 r. w kwocie 700,00 zł. w związku ze stosowaniem przez płatnika składek zasady przesunięcia wypłaty wynagrodzeń do dnia 15 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. W okresie od 01 sierpnia 2014r. ubezpieczony podlegał obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu Płatnik składek naliczył składkę na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty wypłaconego stypendium sportowego ubezpieczonemu we wrześniu 2014 r. w kwocie 1.700,00 zł. oraz naliczył składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne w październiku i listopadzie 2014 r. oraz od lutego do czerwca 2015r. w kwocie 1700,00 zł. a w grudniu 2014r. w kwocie zł. Naliczono składkę na Fundusz Pracy od wypłaconego w/wym stypendium w miesiącach od października do grudnia 2014r. W okresie od r. ubezpieczony podlegał obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 2

3 1.2.4 W listopadzie 2015r. płatnik składek naliczył składki na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty wypłaconego ubezpieczonemu stypendium sportowego w kwocie 400,00 zł., a w grudniu 2015r. należnego za miesiąc listopad i grudzień 2015 r. w związku ze stosowaniem przez płatnika składek zasady przesunięcia wypłaty wynagrodzeń do dnia 15 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni w kwocie 800 zł. Ubezpieczony w okresie od r. podlegał obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Dowód: - kserokopia decyzji w sprawie przyznania stypendium sportowego Pana oraz oświadczenie ubezpieczonego (akta kontroli str. 3-6) - kserokopia decyzji w sprawie przyznania stypendium sportowego Pana oraz oświadczenie ubezpieczonego (akta kontroli str. 7-10) kserokopie decyzji w sprawie przyznania stypendium sportowego Pana oraz oświadczenia ubezpieczonego (akta kontroli str ) - kserokopia decyzji w sprawie przyznania stypendium sportowego Pana oraz oświadczenie ubezpieczonego (akta kontroli str ) - dokumenty rozliczeniowe zaewidencjonowane na koncie w/wym ubezpieczonych w Kompleksowym Systemie Informatycznym KSI Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - protokół przyjęcia wyjaśnień (akta kontroli str ) Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 7, art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz oraz tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 121 z póżn. zm) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami pobierającymi stypendium sportowe, zwanymi dalej stypendystami sportowymi. Za stypendystę sportowego uważa się osobę pobierającą stypendium sportowe, z wyjątkiem osób uczących się lub studiujących, jeśli nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z póżn. zm oraz tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 581 z pożn. zm.) - obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15 roku życia nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Zgodnie z art. 104 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 674 z póżn. zm.) pracodawcy opłacają za pracowników obowiązkowe składki na Fundusz Pracy od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie. Płatnik nie miał obowiązku naliczania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Różnica w naliczeniu składek z tego tytułu wynosi: Odpis składek na ubezpieczenia społeczne : 4 850,74 zł. Odpis składek na ubezpieczenie zdrowotne : 1 836,00 zł Zestawienie różnic stanowią załączniki nr 2, 3 do protokołu kontroli: Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Odpis składek na Fundusz Pracy : 166,60 zł. Zestawienie różnic stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli: Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych W okresie objętym kontrolą płatnik składek nie zatrudniał pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dowód: - protokół przyjęcia wyjaśnień (akta kontroli str ) 3

4 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu Świadczenia z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego Kontrolą objęto okres: styczeń 2013 r. - grudzień 2015 r. z tego okresu do badania kontrolnego wytypowano: - wszystkie świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacone w miesiącu lipcu 2015r., oraz zasiłki wypłacone ubezpieczonym : w miesiącu 12/2014r. w kwocie 4.871,52 zł w miesiącu 06/2014r. w kwocie 3.139,80 zł w miesiącu 05/2013r. w kwocie 5.199,30 zł. Ustalono: Płatnik składek ustalał uprawnienia i wypłacał świadczenia z ubezpieczenia społecznego zgodnie z obowiązującymi zasadami Prawidłowość dokonywania rozliczeń z tytułu wypłaconych świadczeń i zasiłków. Kontrolą objęto okres: styczeń 2013 r. - grudzień 2015 r. Ustalono: Płatnik składek dokonał rozliczenia wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego zgodnie z obowiązującymi zasadami. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Kontrolą objęto okres: styczeń 2013 r. - grudzień 2015 r.. Ustalono: Płatnik w okresie objętym kontrolą skompletował wnioski o świadczenie emerytalno- rentowe dla ubezpieczonych wykazanych w załączonym do protokołu wykazie. Dowód: - wykaz pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie którzy przeszli na emeryturę i rentę w latach ( akta kontroli strona 25-26). Płatnik składek współdziałał z pracownikiem i organem rentowym w gromadzeniu i przekazywaniu w ustawowym terminie dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń emerytalno- rentowych. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Kontrolą objęto okres od stycznia 2013 r. - do grudzień 2015 r.; Ustalono: Płatnik składek w latach złożył informacje ZUS IWA zgodnie z posiadaną dokumentacją źródłową. Dowód: - protokół przyjęcia wyjaśnień ( akta kontroli strona 27-28). Skontrolowano 100 zaświadczeń Z-7 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione ubezpieczonym wystawionych w okresie objętym kontrolą- wykazanych w załączonym do protokołu wykazie. Dowód: - wykaz pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie którzy przeszli na emeryturę i rentę w latach ( akta kontroli strona 25-26). W kontrolowanym okresie płatnik składek zatrudniał osoby uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych którym zostały wystawione zaświadczenia o wysokości osiąganych przychodów. Skontrolowano 5 zaświadczeń wystawionych w dniu r. dla ubezpieczonych : 4

5 PESEL... PESEL.... PESEL... PESEL... PESEL... Płatnik składek wystawił zaświadczenia i zgłaszał dane dla celów ubezpieczeń społecznych zgodnie z obowiązującymi zasadami. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Prezydent Miasta. Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 121, z póżn. zm.), płatnik składek ma prawo złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe, na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Zabrzu, Szczęść Boże 18, Zabrze. Kontrolę zakończono w dniu 14 czerwca 2016 r. i fakt ten wpisano do książki kontroli. Piekary Śląskie, dnia 14 czerwca 2016 r. Protokół kontroli doręczono. Odbierający: Prezydent Miasta - Sława Umińska-Duraj. A jm[ska-duraj płatnika składek) / 5

6 1 M Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr PR0001 Płatnik: UM NIP: REGON: Wykaz zbadanego materiału Rozliczenie miesięczne składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne styczeń 2012, styczeń 2013, luty 2013, marzec 2013, kwiecień 2013, maj 2013, czerwiec 2013, lipiec 2013, sierpień 2013, wrzesień 2013, październik 2013, listopad 2013, grudzień 2013, styczeń 2014, luty 2014, marzec 2014, kwiecień 2014, maj 2014, czerwiec 2014, lipiec 2014, sierpień 2014, wrzesień 2014, październik 2014, listopad 2014, grudzień 2014, styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015, czerwiec 2015, lipiec 2015, sierpień 2015, wrzesień 2015, październik 2015, listopad 2015, grudzień 2015 Rozliczenie miesięczne świadczeń styczeń 2013, luty 2013, marzec 2013, kwiecień 2013, maj 2013, czerwiec 2013, lipiec 2013, sierpień 2013, wrzesień 2013, październik 2013, listopad 2013, grudzień 2013, styczeń 2014, luty 2014, marzec 2014, kwiecień 2014, maj 2014, czerwiec 2014, lipiec 2014, sierpień 2014, wrzesień 2014, październik 2014, listopad 2014, grudzień 2014, styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015, czerwiec 2015, lipiec 2015, sierpień 2015, wrzesień 2015, październik 2015, listopad 2015, grudzień 2015 Rozliczenie miesięczne składek na Fundusz Pracy styczeń 2012, styczeń 2013, luty 2013, marzec 2013, kwiecień 2013, maj 2013, czerwiec 2013, lipiec 2013, sierpień 2013, wrzesień 2013, październik 2013, listopad 2013, grudzień 2013, styczeń 2014, luty 2014, marzec 2014, kwiecień 2014, maj 2014, czerwiec 2014, lipiec 2014, sierpień 2014, wrzesień 2014, październik 2014, listopad 2014, grudzień 2014, styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015, czerwiec 2015, lipiec 2015, sierpień 2015, wrzesień 2015, październik 2015, listopad 2015, grudzień 2015 Rozliczenie miesięczne składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych styczeń 2012, styczeń 2013, luty 2013, marzec 2013, kwiecień 2013, maj 2013, czerwiec 2013, lipiec 2013, sierpień 2013, wrzesień 2013, październik 2013, listopad 2013, grudzień 2013, styczeń 2014, luty 2014, marzec 2014, kwiecień 2014, maj 2014, czerwiec 2014, lipiec 2014, sierpień 2014, wrzesień 2014, październik 2014, listopad 2014, grudzień 2014, styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015, czerwiec 2015, lipiec 2015, sierpień 2015, wrzesień 2015, październik 2015, listopad 2015, grudzień 2015 Analiza składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla ubezpieczonych grudzień 2014 (071000) (071000) (300000) (071000) (071000) wrzesień 2014, październik 2014, listopad 2014, grudzień 2014, styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015 czerwiec 2015 listopad 2015, grudzień 2015 sierpień 2014, wrzesień 2014, październik 2014, listopad 2014, grudzień 2014 Analiza świadczeń dla ubezpieczonych Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego lipiec 2015, lipiec czerwiec 2014 Zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego lipiec lipiec lipiec lipiec 2015

7 Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego - Ubezpieczenie chorobowe lipiec 2015, lipiec 2015, lipiec lipiec 2015, lipiec lipiec 2015, lipiec lipiec 2015, lipiec lipiec 2015, lipiec maj lipiec 2015, lipiec lipiec 2015, lipiec lipiec 2015, lipiec lipiec 2015, lipiec grudzień 2014, grudzień lipiec 2015, lipiec lipiec lipiec lipiec 2015, lipiec 2015, lipiec lipiec 2015, lipiec lipiec 2015, grudzień 2015, grudzień 2015, grudzień 2015, grudzień 2015 Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego - Ubezpieczenie chorobowe lipiec 2015 (pieczątka i podpis inspektora kontroli ZUS)

8 3 ki Załącznik nr 2 do protokołu kontroli nr PR0001 Płatnik: UM NIP: REGON: Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru składek na ubezpieczeni społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne Miesiąc/rok Emerytalne i rentowe Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia na ubezpieczenie Chorobowe Wypadkowe Zdrowotne , PESEL:..., kod tytułu ubezpieczenia: l Składka na ubezpieczenie zdrowotne ,00 zł 0, , PESEL:...., kod tytułu ubezpieczenia: ,00 zł 0, ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0, ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0, ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0, ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0, ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0, ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0, ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0, , PESEL:..., kod tytułu ubezpieczenia: ,00^ł -00 zł 0,00 zł '00 4,......, PESEL:..., kod tytułu ubezpieczenia: ,00 zł 0, ,00 zł 0, , PESEL:..., kod tytułu ubezpieczenia: ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0, ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0, ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0, ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 Razem: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 (pieczątka i podpis inspęktora kontroli ZUS)

9 4 Hf Załącznik nr 3 do protokołu kontroli nr PR0001 Płatnik: UM NIP: REGON: Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Rodzaj ubezpieczenia Źródło finansowania deklarowanych za osoby skontrolowane Kwota składek wynikająca z ustaleń kontroli w zł przypisu składek Kwota odpisu składek Emerytalne Ubezpieczony ,98 zł ,82 zł 34,16 zł Emerytalne Płatnik ,98 zł ,82 zł 34,16 zł Rentowe Ubezpieczony ,23 zł ,98 zł 5,25 zł Rentowe Płatnik ,19 zł ,44 zł 22,75 zł Wypadkowe Płatnik 8 967,36 zł 8 964,10 zł 3,26 zł Razem FUS: ,74 zł ,16 zł 0,00 zł 99,58 zł Zdrowotne Ubezpieczony ,67 zł ,17 zł 184,50 zł Emerytalne Ubezpieczony ,95 zł ,87 zł 200,08 zł Emerytalne Płatnik ,95 zł ,87 zł 200,08 zł Rentowe Ubezpieczony ,29 zł ,54 zł 30,75 zł Rentowe Płatnik ,14 zł ,89 zł 133,25 zł Wypadkowe Płatnik 7 565,23 zł 7 546,16 zł 19,07 zł Razem FUS: ,56 zł ,33 zł 0,00 zł 583,23 zł Zdrowotne Ubezpieczony ,23 zł ,73 zł 184,50 zł Emerytalne Ubezpieczony ,91 zł ,83 zł 200,08 zł Emerytalne Płatnik ,91 zł ,83 zł 200,08 zł Rentowe Ubezpieczony ,67 zł ,92 zł 30,75 zł Rentowe Płatnik ,30 zł ,05 zł 133,25 zł Wypadkowe Płatnik 9 163,82 zł 9 144,75 zł 19,07 zł Razem FUS: ,61 zł ,38 zł 0,00 zł 583,23 zł Zdrowotne Ubezpieczony ,82 zł ,32 zł 184,50 zł Emerytalne Ubezpieczony ,26 zł ,10 zł 400,16 zł Emerytalne Płatnik ,26 zł ,10 zł 400,16 zł Rentowe Ubezpieczony ,21 zł ,71 zł 61,50 zł Rentowe Płatnik ,59 zł ,09 zł 266,50 zł Wypadkowe Płatnik ,12 zł ,99 zł 38,13 zł Razem FUS: ,44 zł ,99 zł 0,00 zł 1 166,45 zł Zdrowotne Ubezpieczony ,61 zł ,11 zł 409,50 zł Emerytalne Ubezpieczony ,08 zł ,16 zł 165,92 zł Emerytalne Płatnik ,08 zł ,16 zł 165,92 zł Rentowe Ubezpieczony ,24 zł ,74 zł 25,50 zł Rentowe Płatnik ,16 zł ,66 zł 110,50 zł Wypadkowe Płatnik 7 427,77 zł 7 411,96 zł 15,81 zł Razem FUS: ,33 zł ,68 zł 0,00 zł 483,65 zł

10 5 W Kwota składek Kwota Rodzaj Źródło deklarowanych wynikająca przypisu odpisu ubezpieczenia finansowania za osoby z ustaleń składek składek skontrolowane kontroli w zł Zdrowotne Ubezpieczony ,40 zł ,40 zł 153,00 zł Emerytalne Ubezpieczony ,03 zł ,11 zł 165,92 zł Emerytalne Płatnik ,03 zł ,11 zł 165,92 zł Rentowe Ubezpieczony ,38 zł ,88 zł 25,50 zł Rentowe Płatnik ,65 zł zł 110,50 zł Wypadkowe Płatnik 7 314,29 zł 7 298,48 zł 15,81 zł Razem FUS: ,38 zł ,73 zł 0,00 zł 483,65 zł Zdrowotne Ubezpieczony ,76 zł ,76 zł 153,00 zł Emerytalne Ubezpieczony ,31 zł ,39 zł 165,92 zł Emerytalne Płatnik ,31 zł ,39 zł 165,92 zł Rentowe Ubezpieczony ,14 zł ,64 zł 25,50 zł Rentowe Płatnik ,35 zł ,85 zł 110,50 zł Wypadkowe Płatnik 7 293,13 zł 7 277,32 zł 15,81 zł Razem FUS: ,24 zł ,59 zł 0,00 zł 483,65 zł Zdrowotne Ubezpieczony ,89 zł ,89 zł 153,00 zł Emerytalne Ubezpieczony ,31 zł ,39 zł 165,92 zł Emerytalne Płatnik ,31 zł ,39 zł 165,92 zł Rentowe Ubezpieczony ,24 zł ,74 zł 25,50 zł Rentowe Płatnik ,88 zł ,38 zł 110,50 zł Wypadkowe Płatnik 7 408,45 zł 7 392,64 zł 15,81 zł Razem FUS: ,19 zł ,54 zł 0,00 zł 483,65 zł Zdrowotne Ubezpieczony ,23 zł ,23 zł 153,00 zł Emerytalne Ubezpieczony ,17 zł ,25 zł 165,92 zł Emerytalne Płatnik ,17 zł ,25 zł 165,92 zł Rentowe Ubezpieczony ,57 zł ,07 zł 25,50 zł Rentowe Płatnik ,37 zł ,87 zł 110,50 zł Wypadkowe Płatnik 7 926,35 zł 7 910,54 zł 15,81 zł Razem FUS: ,63 zł ,98 zł 0,00 zł 483,65 zł Zdrowotne Ubezpieczony ,33 zł ,33 zł 153,00 zł Zdrowotne Ubezpieczony ,80 zł ,80 zł 36,00 zł Zdrowotne Ubezpieczony ,45 zł zl 72,00 zł Razem Emerytalne Ubezpieczony: ,00 zł ,92 zł 0,00 zł 1 664,08 zł Razem Emerytalne Płatnik: ,00 zł ,92 zł 0,00 zł 1 664,08 zł Razem Rentowe Ubezpieczony: ,97 zł ,22 zł 0,00 zł 255,75 zł Razem Rentowe Płatnik: ,63 zł ,38 zł 0,00 zł 1 108,25 zł Razem Wypadkowe Płatnik: ,52 zł ,94 zł 0,00 zł 158,58 zł Razem Zdrowotne Ubezpieczony: ,19 zł ,19 zł 0,00 zł 1 836,00 zł Razem FUS: ,12 zł ,38 zł 0,00 zł 4 850,74 zł Razem Zdrowotne: ,19 zł ,19 zł 0,00 zł 1 836,00 zł

11 6 W Rodzaj ubezpieczenia Źródło finansowania deklarowanych za osoby skontrolowane Kwota składek wynikająca z ustaleń kontroli w zł przypisu składek Kwota odpisu składek Razem: ,31 zł ,57 zł 0,00 zł 6 686,74 zł

12 7 51 Załącznik nr 4 do protokołu kontroli nr PR0001 Płatnik: UM NIP: REGON: Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Fundusz Pracy Fundusz Pracy Fundusz Pracy z deklaracji Kwota składek wynikająca z ustaleń kontroli przypisu składek Kwota odpisu składek ,95 zł ,30 zł 41,65 zł ,22 zł ,57 zł 41,65 zł ,46 zł ,16 zł 83,30 zł Razem FP ,63 zł ,03 zł 0,00 zł 166,60 zł Razem FGŚP 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł (pieczątka i podpis inspektora kontroli ZUS)

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 22 października 2015 r. płatnikowi składek: Andrzej Stasiak.

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 22 października 2015 r. płatnikowi składek: Andrzej Stasiak. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Mickiewicza 33/39 87-100 Toruń Znak pisma: 562015100146PRO001 Znak sprawy: 562015100146, Dane identyfikacyjne płatnika: NIP:

Bardziej szczegółowo

Płatnika składek: Dom pomocy Społecznej "NASZ DOM", Gliwice, Derkacza 10.

Płatnika składek: Dom pomocy Społecznej NASZ DOM, Gliwice, Derkacza 10. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Zabrzu Szczęść Boże 18 41-800 Zabrze Dane identyfikacyjne płatnika: NP: 6311333244 Znak pisma: 4820l4050041PR0001 Znak sprawy: 482014050041

Bardziej szczegółowo

fn U5 Protokół kontroli Płatnika składek: URZĄD SKARBOWY KRAKÓW - KROWODRZA, Kraków, ul. Krowoderskicłi Zuchów 2.

fn U5 Protokół kontroli Płatnika składek: URZĄD SKARBOWY KRAKÓW - KROWODRZA, Kraków, ul. Krowoderskicłi Zuchów 2. fn U5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Krakowie Zakopiańska 62 30-450 Kraków I SEKRETARIAT Znak pisma: 182013080096PR0001 Znak sprawy: 182013080096 Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 14 czerwca 2013 r. Dyrektorowi p. Kazimierze Kawulok

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 14 czerwca 2013 r. Dyrektorowi p. Kazimierze Kawulok Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Bielsku-Biatej Krasińskiego 34 43-350 Bielsko-Biała Dane identyfikacyjne płatnika: NIP: 5482251073 REGON: 072319790 Znak pisma: 022013060092PRO001

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 16 marca 2017 r marca 2017 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 16 marca 2017 r marca 2017 r. 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Zabrzu Szczęść Boże 18 41-800 Zabrze Dane identyfikacyjne płatnika: NIP: 9691583947 REGON: 241785276 Znak pisma: 482016120090PR0001

Bardziej szczegółowo

NIP: 6792026170 REGON: 000719429. Protokół kontroli

NIP: 6792026170 REGON: 000719429. Protokół kontroli Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Krakowie Zakopiańska 62 30-450 Kraków \.- ': 'rrum PLACÓWEK OPIE:~~~/.C20- WYCHOWAWCZYCH "PARKOWA" Nr_ 9:7.t!./-!J2.y..(;Q.(ś... \;.r,

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Upoważnienie do p rzeprowadzenia kontroli doręczono dnia 1 1 czerwca 2012 r. płatnikowi składek: Barbara Wysocka.

Protokół kontroli. Upoważnienie do p rzeprowadzenia kontroli doręczono dnia 1 1 czerwca 2012 r. płatnikowi składek: Barbara Wysocka. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Lublinie T. Zana 36-38c 20-601 Lublin Znak pisma: 202012060050PR0001 Znak sprawy: 202012060050 Dane identyfikacyjne NIP: 9461839515 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu Wydział Kontroli Płatników Składek z siedzibą we Włocławku Pl. Wolności 18 /19 87-800 Włocławek Dan NI RE PROTOKÓŁ KONTROLI Płatnika: MPKSP.ZO.O. UL. RYSIA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Referat Kontroli Płatników Składek ul. Fabryczna 3A 18-300Zambrów Dane Identyfikacyjne Płatnika: NIP 7181670965 REGON 000536887 PROTOKÓŁ KONTROLI Płatnika

Bardziej szczegółowo

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono w dniu 01.07.2010r. Pani Dorocie Iwanek - Dyrektorowi Przedszkola.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono w dniu 01.07.2010r. Pani Dorocie Iwanek - Dyrektorowi Przedszkola. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu Wydział Kontroli Płatników Składek 41-800 Zabrze uj. Szczęść Boże 18. Dane identyfikacyjne: IP - 6311894971 REGON - 272000696 Liczba ubezpieczonych 30.11.2009r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI MAŁOPOLSKI URZĄD SKARBOWY KRAKÓW, OŚ. BOH WRZEŚNIA 80

PROTOKÓŁ KONTROLI MAŁOPOLSKI URZĄD SKARBOWY KRAKÓW, OŚ. BOH WRZEŚNIA 80 ffi 1031- Z 110~ ZakJad Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie Wydział Kontroli Płatników Składek 30-450 Kraków, ul. Zakopiańska 62 II/@ Dane identyfikacyjne płatnika: Nip: 6782904433 Regon: 356770044

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA CZARNKÓW Plac Wolności 6, Czarnków (nazwa i adres)

URZĄD MIASTA CZARNKÓW Plac Wolności 6, Czarnków (nazwa i adres) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile Wydział Kontroli Płatników Składek 64-920 Piła, ul. Drygasa 28 Dane identyfikacyjne płatnika: NIP REGON 7630018548 000524565 PROTOKÓŁ KONTROLI Płatnika URZĄD

Bardziej szczegółowo

\ ^ - - ^ m>^2s.ą^ P R I3feiaiźl! K S I

\ ^ - - ^ m>^2s.ą^ P R I3feiaiźl! K S I ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W SIEDLCACH Wydział Kontroli Płatników Sidadek 08-110 SIEDLCE, UL. BROWARNA 12 DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA: NIP: 8221062558 REGON: 000549559 Znak pisma: 362016060009PRO001

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 4. Liczba ubezpieczonych na dzień 30

Protokół kontroli. Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 4. Liczba ubezpieczonych na dzień 30 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Rzeszowie Siemiradzkiego 10 35-006 Rzeszów Znak pisma: 352016070060PR0001 Znak sprawy: 352016070060 Dane identyfikacyjne płatnika: NIP:

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Zakresy kontroli. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydział Kontroli Płatników Składek w Warszawie III.

Protokół kontroli. Zakresy kontroli. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydział Kontroli Płatników Składek w Warszawie III. Znak pisma: 552016090046PR0001 Znak sprawy: 552016090046 REGON: 000525932 NIP: 1230033535 Dane identyfikacyjne płatnika: OO-701 Warszawa Czerniakowska 16 Strona 1 z 10 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpiecze Społecznych Dane identyfikacyjne płatnika: Oddział w Biłgoraju NIP 5631592076 Wydział Kontroli Płatników Składek REGON 000532406 23-400 Biłgoraj PESEL Najwiksza liczba ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Upiec 2003 r. w zł. sierpień 2003 r.

Upiec 2003 r. w zł. sierpień 2003 r. podatek naliczony do odliczenia według jednostki i kontroli kwota podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego według jednostki kwota podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego według kontroli 436, zaniżenie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS ZUS zajmuje się przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych,

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Wytyczne Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne wyrównań zasiłków z tytułu niezdolności do pracy oraz odsetek od tych kwot, oraz wykazywania

Bardziej szczegółowo

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r.

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Kod szkolenia: 397517 Miejsce: Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2012 roku.

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2012 roku. Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2012 roku. Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821 1.1. Wprowadzenie. Danina publiczna, jaką są składki na ubezpieczenia społeczne, uznawana

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa 2 ZUS

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku Biuletyn Randstad Payroll Solutions Stan prawny: maj 2010 roku Wskaźniki i stawki Skala podatkowa w 2009 i 2010 roku Podstawa obliczenia podatku (w zł) ponad do Podatek 0 85.528 18% podstawy obliczenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.8.2016 Kraków, 27.06.2016 r. Pan Marian Gamrat Starosta Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 Działając na podstawie upoważnienia nr 302/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23.05.2016

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2014 roku Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2014 roku Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821 Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2014 roku Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821 1.1. Wprowadzenie Danina publiczna, jaką są składki na ubezpieczenia społeczne, uznawana

Bardziej szczegółowo

Płatnika: Urząd Gminy w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2A.

Płatnika: Urząd Gminy w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2A. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie Wydział Kontroli Płatników Składek ul. 8-go Marca 3 35-065 Rzeszów Dane identyfikacyjne płatnika: NIP 8151001378 REGON 000544119 Liczba ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować czerwiec 017 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników

Bardziej szczegółowo

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Janusz Turakiewicz Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 1. Wprowadzenie. Danina publiczna, jaką są składki na ubezpieczenia społeczne, uznawana jest powszechnie za jeden z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 1 ZUS zajmuje się: przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych, dodatków kombatanckich

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku służbowego BK II Pabianice r.

Wyłącznie do użytku służbowego BK II Pabianice r. Wyłącznie do użytku służbowego BK II 1712.5.2012 Pabianice 22.05.2012r. P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w okresie od 14 do 18 maja 2012 roku przez inspektora kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Dolsku w zakresie wykorzystania dotacji

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak:

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak: Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnemu i składkom na FP i FGŚP i ustalania ich podstaw Proszę pamiętać, że mówiąc o ubezpieczeniach ZUS można mieć na myśli wyłącznie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/95/2016 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 17 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/95/2016 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 17 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1975 UCHWAŁA NR XV/95/2016 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi.

P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi. P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi oraz w Urzędzie Gminy Wielowieś przez Grzegorza Nowak - inspektor ds. kontroli wewnętrznej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Warce z dnia. 2012r.

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Warce z dnia. 2012r. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Warce z dnia. 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz fundusz pracy

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Pławniowicach przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /../2015 Rady Powiatu w Parczewie z dnia. listopada 2015 r.

Uchwała Nr /../2015 Rady Powiatu w Parczewie z dnia. listopada 2015 r. Uchwała Nr /../2015 Rady Powiatu w Parczewie z dnia. listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul.

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 29.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 6 maj 2016 r. 12 maj 2016 r. 1 czerwiec 2016 r. godz. 10:00 MIEJSCE: KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009

Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009 Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009 W ciągu 2008/2009 r. osoby uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, informowały ZUS o osiąganiu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY. Nr /2017 r.

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY. Nr /2017 r. załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Dotyczy zapytania ofertowego zatrudnienia na stanowisko Asystent Rodziny w ramach realizacji projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ realizowanego przez Gminę Widawa / Gminny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r. /projekt z dnia 08.04.2008 r./ ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 119 9764 Poz. 805 805 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. Pan Bartosz Kaliński Starosta Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

MZO.DBA Protokół nr 2/2015

MZO.DBA Protokół nr 2/2015 MZO.DBA.1715.5.2015 Protokół nr 2/2015 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania dotacji z budżetu miasta Tychy w r. na prowadzenie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r. Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie: obowiązków informacyjnych spoczywających na zleceniobiorcach od dnia 01 stycznia 2016r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - rejestry zakupów i ewidencje sprzedaży prowadzone dla celów rozliczeń podatku od towarów i usług, Faktury zakupów i sprzedaży.

PROTOKÓŁ. - rejestry zakupów i ewidencje sprzedaży prowadzone dla celów rozliczeń podatku od towarów i usług, Faktury zakupów i sprzedaży. PROTOKÓŁ z kontroli podatkowej przeprowadzonej w dniach od 15.02.2005r. do 16.03.2005r. przez Halinę Głowacką st. komisarza, Mirosława Lejk Kierownika Działu Kontroli i Zdzisława Domaros komisarza - pracowników

Bardziej szczegółowo

MARIA GAŁECKA. Jak prawidłowo wystawić dla ZUS zaświadczenie o przychodzie emeryta/rencisty za 2014 r.

MARIA GAŁECKA. Jak prawidłowo wystawić dla ZUS zaświadczenie o przychodzie emeryta/rencisty za 2014 r. MARIA GAŁECKA Jak prawidłowo wystawić dla ZUS zaświadczenie o przychodzie emeryta/rencisty za 2014 r. 2 SPIS TREŚCI Jak prawidłowo wystawić dla ZUS zaświadczenie o przychodzie emeryta/rencisty za 2014

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 1.12.2015 Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 (na podstawie Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 20 (284), Infor) Niniejsza broszura zawiera niektóre informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 9 Ubezpieczenia społeczne Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa materialnego osobom w podeszłym wieku, niezdolnym do pracy, ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych SPIS TREŚCI 11 Słowo wstępne 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych 22 1. Podstawowe pojęcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 261 15251 Poz. 1560 1560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOMY ZAWSZE UBEZPIECZONY

ŚWIADOMY ZAWSZE UBEZPIECZONY 1 9 z 2 10 w Europie Lata 1880 1930 to czasy eksperymentu i poszukiwań w polityce społecznej najlepszych sposobów ingerencji państwa w sprawy socjalne. Istotną rolę odegrał kanclerz II Rzeszy Otto von

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2007/2008

Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2007/2008 Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2007/2008 Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych przysługujących osobom osiągającym przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, dnia... w Poznaniu PS- V.9514.03.2013.9.1 PROTOKÓŁ KONTROLI

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, dnia... w Poznaniu PS- V.9514.03.2013.9.1 PROTOKÓŁ KONTROLI WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, dnia... w Poznaniu PS- V.9514.03.2013.9.1 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5138 UCHWAŁA NR XV/97/15 RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00 PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 08.05.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 15 maj 2017 r. 30 maj 2017 r. 6 czerwiec 2017 r. godz. 10:00 MIEJSCE: RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 1. Obowiązek opłacania składek Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r. OrS.4431.9.2014.BB P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROK...

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROK... Załącznik nr 1 do Uchwały nr 0007.XII.92.2015 (pieczęć organu prowadzącego) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROK... 1. Dane niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2015 r. Poz. 3773 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/24/2015. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/24/2015. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sulejów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, audytor wewnętrzny Joanna Kulikowska

Bardziej szczegółowo

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Poradnik Szczególne

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

W N I O S E K O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA ... Pieczątka wnioskodawcy Zabrze, dnia... W N I O S E K O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA zgodnie z art. 60d ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE Projekt z dnia 15 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Czarnkowie w zakresie wykorzystania dotacji przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH BONU ZATRUDNIENIOWEGO

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH BONU ZATRUDNIENIOWEGO .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH BONU ZATRUDNIENIOWEGO Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach O ZUS Jesteśmy instytucją administracji publicznej, której państwo polskie powierzyło zadania z zakresu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Stało się to 24

Bardziej szczegółowo

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Definicje Pracownik osoba pozostająca w stosunku pracy (z wyłączeniem prokuratorów),

Bardziej szczegółowo