(standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce"

Transkrypt

1 Raport TNO Raport 7 (standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce Wassenaarseweg 56 P.O. Box CE Leiden Holandia T F Data Luty 2001 Autor/zy Nazwa projektu H.D. Banta ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr ) Numer projektu !"#$%%&'( zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Biura ds Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia 2002 TNO

2 2 / 85 Raport TNO Listopad 2001 Streszczenie )!!!)*!! i* +!* ) europejskich. W)),!)!!),*- Zdrowia jest tworzenie i monitorowanie implementacji polityki zdrowotnej, obserwowanie jej skutków, a w razie potrzeby wprowadzanie zmian. Do wprowadzenia )! *. )/ 0),.!) w niniejszym raporcie, jest ocena technologii medycznych (HTA - health technology assessment) & )!) * *,!! *! / 123!. * ) 4 5,!! )/ 2 ) 6,!. ),! *!) ) )! 6/ 7) ) 123!,!).!)!4!5/3!+ 123,!! "!!. krajowego programu HTA dla Polski. Podstawowym zagadnieniem jest potrzeba utworzenia przy Ministerstwie Zdrowia krajowej agencji lub innego rodzaju instytucji! 123/!!! "., )"!*+ 123, licencjonowanie!! ), " z.)!/ )!/ 8)8! )," 1 9:::! 9; zy ubezpieczenia zdrowotnego ( kas <5, "! ) )!)/ 0 "! * ).!*=! + ubezpieczenia? - ".!!*!/-!.),!+.!.!)/+.)).) chorych i ) )" + )) ) i!! */!! )/-.+.> pomocy w przeanalizowaniu aktualnego stanu polskiego systemu opieki zdrowotnej i!! ) * *! /?!,!!! 1* '.?42?'5,))!)/?)*!,"!!/( * ) )! ") )! )/ ") * ).

3 Raport TNO Listopad / 80! )" ) ) )!)!)/ >! ), " )+ )"+! *.,*!, "!,.* ) )+, )* ").)!4 5,! 4!5 / '!!) )!"!*)!)/ 0!! -,!+ *!*.!,!*!!! 2?'/?!. *.. "!/ (!,! / ')!,!/!!, ) /A.,!.,!!.,)* ) " )/ '!* niektórych z tych *!!) / 7.*!*! w! 123 *" + + )!* / )! ), "! +.!,!/7!"! 1,, w!* 123 ) ) *) podstawowych. 2!)!. ").)! 3), Europy jak i na) / ) >).**!/ (!*.!*;B&*,".+)", *".!")!))! C z))/!!," *!*.",), ))!!) )* +!"* / )),!"!,, + / 2 >, 4"technologii") w), D*)</

4 4 / 85 Raport TNO Listopad 2001!!. 83 "! ;B& EE / ' 9B!>!. F!, 123"*1,,G,1!?)/H!!)! )! 9 "! /!, "!), wiele procedur medycznych (technologii) nie i/ 83 )" ) bran"!, ".* + tworzenia zakresu!,! )/, * *! ) )* *, *!. w)!)"/ I *.!!.!) ). ) )"!)+!" punktach: 1.! )!*+.! ", ".+ i!+a. 2.! )! )* +! /?!.*.!>46!65/ 3.!!!).!,"*! *)! ) ) rejestracyjnych w) /! *!.! ) / * refundowanych ("lista pozytywna") i/lub listy leków nierefundowanych ("lista negatywna"). 4.?! *.! + *.!,!/ z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia. 5. *! )* +, / 0"!*, )* +. z listy ("lista negatywna"). Taki proces potrwa wiele lat. A"!! ),! 1, *!, "!!.+!!!!!/

5 Raport TNO Listopad / 80?"!)+.,"+,!+ * ) ), " *+!.!!)/H*.*",!/!,!!!/)!./?","! "..+!*.,)!! i)!./ 2.!*!)),)!.! o! )"/ 0)!wów!.!) ) 6!6= *! *. o ) / A. ) " i..),.! i/ ) )" +.!)* refundacyjne, którym jest "licencjonowanie" (certicate of need). # ' "!, "!!! )! 4 5!!* ).!! ) )" +.! / H ), *!/!, )*+"",*.!/! " )+!).!)!" )./ ")!))", ) ) +. z podstawowego u! /! 2?'!) z!)-),"!**). )!/!)!;!!/0!" /')!)"+.!*= 1. Identyfikacja,"!+/-"+!!!.*.123/)+,,!+ * / 0",. z!*!!123/ 2..! )/ 0" *,123!!,")!!./0", * ) 123!!!)!!! dobrze zaplanowanego badania prospektywnego, np. randomizowanego badania,).)"!/!!! " +..) /? )" +!.!! 123!*+.!/ -" "

6 6 / 85 Raport TNO Listopad 2001!!+ ) *! w", 4..15/ 3. *,!,!! / )!!).)/F!!! ). )" ),!.! /!*! *,+)" kontekstu, w jakim podejmowana jest decyzja refundacyjna. Niektóre instytucje )*!+, "!!./ )*!+!,)*+!./ 4. Propozycja decyzji refundacyjnej.!!!. */!,"!*123,!.!/ $ % % ubezpieczenie zdrowotne w Polsce: & ' ( )%%! %* ' " % %! %* +! # Pracy (International Labor #,-#./) 0.1$ % ' ( ) * )! ) ) z%! % % %1 & ' ' %( ) % ( i) "% % ) 1, %' 1 % * ' % 23 )! i)* ( ) 4 i okresowo sprawdzane. Koncepcja licencjonowania Programy licencjonowania (certificate of need - CON) po raz pierwszy stworzono w latach 60-tych w83/ J*!.!,. " ) / W systemie licencjonowania takie zmiany )*+!!! ocenie i akceptacji ze */!* ) ustawodawstwu i sankcjom finansowym w przypadku niesubordynacji. )!)*/-*+. " ), +!. )!/!!)!*!*)!/A.

7 Raport TNO Listopad / 80 9:;$ / H),!* 9KBBBB ) *) )/ H) )!) 83. )!,."+*!,!!.!. postanowienia ) *!!!)/ *!) 83, " w,!*,!* z potrzebami zdrowotnymi i oparte na*! epidemiologicznych. Przy )!!.)" +*/!) 83 ),! ),.. "! )!./ 83!" i * ) * ", "!)!."+/ H F!/ A!, >!." )* +, "!* nadzorczych, tak jak to generalnie ma miejsce w Holandii i Francji. W tym samym ).F!/ w Holandii ustawa o szpitalach z 1971 roku (Hospital Provisions 35 * uprawnienia do regulowania szpitalnictwa w procesie podobnym do programów )/ 0! LB& *!., "!) )!).. +/ '*!!* 1! )" 4!)5,,!/)/ 8!1!*)**+! =!.!!!!). ) " *! o )/ '!! ) i uregulowania prawne, które nowelizowano stosownie do potrzeb. Osoby zawodowo ) )! ) *!!!),.)")!!/)"))/?!)*!!.)," )*!/ 2 )!!4)"5/?) " +!) / W Holandii szacu., "!)*!) * 9L ) " KM!. */ A"!!!!!),., " )!!,")!!/)! ". ), " >) * / H,!+ )!

8 8 / 85 Raport TNO Listopad 2001,.+/!)!,"*!. /)!! /!! )+!, + ) *" )/., "! )*, a w!!)+/,"!,)"* )!! w" 9::L /! 2?'.!*!!. ), oraz zasobów ludzkich, takiego systemu, który korzysta i wzmacnia pozytywne aspekty *! )! 4! 5/ Rozwój oceny technologii medycznych Ocena technologii medycznych (Health Technology 3)N1235!!.!>!)!,! i ) ),!. z powodu popytu na*).*!** i!* )*/ J" 83 ), * w9:;k) 8. ' 2 4Health Program of the Office of Technology 3)5/ A" 123 ), )!!),!4!5!)/ " + *., 1., 1!. i G./ 8 F! *!!!)123,*))!)/!) " **/0)>! -. 3 ' 2 - (International Network of Agencies for Health Technology Assessment INAHTA), *!, #K, a" ) O&# 8 F! *!OBBB!"*.123 )/ ".))!)!!!))/ J 123!!, ".!. ),)*!)+,! )/ )!!", a"!.!/ # % ) )

9 Raport TNO Listopad / 80 W ramach projektu przedstawiono system oceny technologii na potrzeby decyzji / '! "!* )., i bardziej praktyczna do zastosowania w Polsce.! 2?'!, ) / W!!* )* / W! )! 9!, )"!!+/ We!!!)!)!!/!)*)."$KB! / *!! do komponentu 6. ',*.!/J 123!9K!,".!))" ),!, )" +,. **+, w), ") )*) orzystaniu ) > ) )" +. ) ))!)!*/ -)!2?'!)/ *!.!/

10 10 / 85 Raport TNO Listopad 2001! 1 $! Prace wykonane w ramach projektu *!)! **) *!)) Opracowane dokumenty %) J)! "!8!)9::; J!**!! J!** J!*,!.)) H*)&& ! * )! zdrowotnych w Polsce Podsumowanie ' * Podsumowanie i dyskusja % /" Program licencjonowania w USA Program licencjonowania w Holandii Programy licencjonowania a ocena technologii medycznych HTA Sytuacja w Polsce w odniesieniu do licencjonowania Podsumowanie Rozwój oceny technologii medycznych (HTA) Definicje Rozwój Krajowych Programów Oceny Technologii Medycznych Rozwój Cochrane Collaboration JF Proces oceny technologii medycznych Optymalny model polityki refundacyjnej Proponowany system refundacji Proces podejmowania decyzji refundacyjnej !!!"!! Instytucja refundacyjna Dyskusja...64

11 Raport TNO Listopad / 85 8 Zalecenia J)*)41235 w opiece zdrowotnej J) *.!! medycznych w Polsce J)* J)*! Bibliografia...78 A B 3*123 Sytuacja prawna

12 12 / 85 Raport TNO Listopad ! )!,)!!, )/?! :B& *! scentralizowanego systemu typu radzieckiego w kierunku modelu zdecentralizowanego!, )* ) *!)/6)66.6" * - / '.!*!!)! +!*./?"*!, )!*!! zawodowe w medycynie. Nowa rola Ministerstwa Zdrowia odzwierciedla model powszechny w Europie / '! )! " *, ) / ") )) ) )! /? )!)/-!.> *!), ) )//!! 2?'/ 0 ) )!+ - )! * )/ I )!,.) 41235,*.!/ " )!.! 6! zdrowotnych".

13 Raport TNO Listopad / 85 2 Prace wykonane w ramach projektu Ministerstwo Zdrowia w warunkach kontraktu (terms of & 2'J5! ) " dostarczone przez TNO do Ministerstwa. Niniejszy raport stanowi podsumowanie prac *!)!! ) )! zdrowotnej w Polsce % ) ), 4! 5!, )! * */ '! z")-!/ 2?'!! - *!)/!!!6),! + *.!/ / /< 4! 2?', OBBB5/!!OBBB!*OBB9!. )!/ - ", 2?' )!), " )" +!, -/)-,2?'=6?)!.)!/A".. )" +!!, nie)! ) /6!2?'!!, "! ) *.!,!)*!! /!" 4!,,!.5"!*)4).)"!5,, )* / H) 2?' *.!+! ),!!) -! / '.+ ). )!!/ '! ) - 4!/ 5, 2?'!!!*123I).** i!!!. / " ).!)!%/ "!, "! )* ) *./ 0 )!!*! "*! ) ) )! )

14 14 / 85 Raport TNO Listopad 2001!!./,!/)!, " ", )* +,!!/!"! )!) " )!. +!,!!/ ))"+! ) *! ) projekcie.!!!!2?'",/!!! "! )!!,!.!/!..*)+! )!!!,!* systematycznych Cochrane Collaboration i innych publikacjach naukowych. -!!*!!./ % W warunkach kontraktu (Terms of reference TOR) zapisano wymaganie opracowania! *!) )/ 0 2'J ", " ) zagadnieniem w przypadku tych trzech raportów jest docelowa grupa odbiorców. )..!*!= P O5 8.! P #5 )")!/ 3!+.* "+, 2?'!!!! )!! / ))41235,) +!)* */ 2 6 )6!!/!.),!*!!, w))/-!*!!./ OBB9,. -!), " 123 w.!/ -!! 2?' o*! ) 123 )"!!) *) 123!!)/ 2?'./ " ), "! )). +, )",!! )! O/? opracowanie odzwierciedla wprowadzone zmiany %% Do zadania 5 wymagano raportu na temat opracowania i implementacji programu, ).)!! ) / I 2?',")!!!+.+ "! / -!*)./

15 Raport TNO Listopad / Opracowane dokumenty ')!.!*) J! 9= Polsce w ramach narodowego systemu!,!/lk/(!obb9/ J! O= * ) ) )/#;/OBBO/ Raport 3: Metody HTA, finansowanie procedur wysokospecjalistycznych i inne!/:b/obbo/ J! $= ramach systemu opieki &123!/$B/OBBO/ J!O&$/3-/9BL/OBBO/ J! K= '! " ) / 999 / > J!%='!!!)!!!) 9KB, z)*/(obbo/.+!!/ok/(obbo/

16 16 / 85 Raport TNO Listopad )! 3.1 6%)5 )!!.!, *!)!!! +.!!/ J.!* *!/ 0)!*.)"+/2)"+ )//!.! )! zdrowotnego. 8!)! )! ) w9::;4!!9::l5"cie 1 stycznia 1999 roku. Na mocy! 9%! 4 5, ",! ")!4,!,! 5, 6"* * 6/ I A * )) ), ) )! ) )!)!! ) "/,! 9::;/ )"!!*/ 8".IA,!+".,!! / 0* z 8*? 8! 48?8 5,!. I A/ 8?8! "! Kas oraz do praw pacjenta!!!!,)i*)/ H* "* * I * I A, ))!* I A/ 8! * I A!!!!!!! - / * " w! )!) )! / OBB9,!.- / 8*!))!)!!.* ) + OBBO / H!).!)!)I) A,!!! )" / *". )!, " "., "! * *!!! / 8!!.!!.!!!, a ogólnie dalszego rozwoju powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

17 Raport TNO Listopad / :::&OBBB -!. " w!!*!/2!! *,!! przeciwników koncepcji z powodu postrzegania jej jako sposobu na ograniczenie.!.!./j -!!) *, )!!2?'/-6.!! I A, 4/!5 ) /'!!.*+)I A,!.* + ) ) i+, 8.? 8! i-! I A/ J)!!+))"*!! ),! I A! profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych 3.3 $ ' 7 )%3889 8! )!,.!! * *!/?)8*"*. z*!/ 8!. w!)!9/2).!tarzany.!**!,! + * */! $/#.,"6 *!) )!! I A!!+! ) nie!+!6/ 3#9!= 1. Osobom ubezpieczonym p 1) zachowanie zdrowia oraz zapobieganie chorobom i urazom, 2) wczesne wykrywanie chorób, 3) leczenie, 4) 2.! " # $ % & ' 1) 2) badania diagnostyczne 3) leczenie (ambulatoryjne, w domu chorego, szpitalne oraz w ramach pierwszej pomocy), 4) 5)

18 18 / 85 Raport TNO Listopad ) ( 7) 8) 9) 10) orzekanie o stanie zdrowia, 11) )# #9! *, ubezpieczonemu wi A=,!.)!!)P "! 4!) *)5P!, * z!*!*!nego na leczenie uzdrowiskowe; ), " / #9P! " I) A! - '!!/?.!!! "! z zakresu finansowania: * ' w +, -./0 ' #*!)!* )..!*!/ 1.!) > *) " ", *" i porodu. 2.!)!!.*.!),,.!/ 3. '!)!/ 4. ) "!)!*/ 5.!, *) w*)/ I*!!) *)!!!/ 0 " " ). w artykule 31a.(1)(7): wysokospecjalistyczne procedury medyczne; wykaz, zasady i tryb " +, # 4 ( "#?!!/ Nie) ", )* + z", "!, ) "!+/ Kolejne istotne dotyczy stomatologii: 1. 5 " ' #

19 Raport TNO Listopad / 85 2.! " ' +, %, % &. " )*. " przez Kasy Chorych: 1. 5 " " analityki medycznej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, # 2. +, -./0 " ' # * % * / 8!!.! ) )*!/ (!)))!!!*!.*!-/ )!=95!!PO5!*P #5!/ (! * *!* *!-/*!*!*#BMKBM, ",)/A!- /!!*!+ aktualizowane co najmniej raz w roku. System ustalania cen jest bardzo )!/! )*, i,**, 4!.5/ )!!)*!-*./-.!) +!/ 3 K# * ) ). I) A i ),. ) )/ ) ) = 6 6P 6 6P 6,.!)6/ ")!) 8!! 6" )6/ KL., " )!! * ubezpieczonym na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z*)!",),),,!,, " ) 1HQ, >. ) i obozowych. H!*)*) %9, *) ), *) w=

20 20 / 85 Raport TNO Listopad " " 6 2. i 6 3. " medycznych; 4. ' ' ' ' i rehabilitacji; 5. zasad wystawiania recept. Do Ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym w Ministerstwie Zdrowia opracowano kilka!*, * 95!P O5 )P,!)! ) 45/ "!* )! do)!9/7).!/ 3.4 6!! ) ", " *! - '!!489::L5 (zobacz raport do komponentu 1). Taka lista jest okresowo publikowana, umieszczone *!!,!! " I A, )"!+! " )! - /'*!)! Ministra Zdrowia. Dobór procedur nie jest przejrzysty, a niewiele osób wie, na jakich../'),!!" *! *! " i kryteriów ich wyboru. )*!!. poruszana (Ministerstwo Zdrowia, 2000). Opublikowano kryteria wyboru procedur wysokospecjalistycznych: 1. )"!+>4-5, 2.!)+6!6, 3., 4. )"+!!!!, 5. wysoki poziom zaawansowania technicznego, 6., 7. +)!/ - 9O OBBB!., )!),! *!!,.!! i!* ) )/ '!.+!, "!! 9OB&9$B / ")!! - )!/ I., " *! " " wymagania techniczne (Ministerstwo Zdrowia, 2000). W wyniku negocjacji podpisano

21 Raport TNO Listopad / umów ze 136 ) *. 9OK 085 procedur!*).;#b)/!- )+)P)- * / 8.!* ) 4- Zdrowia, 2000): 1.!!!* ) *!!, 2. systematyczny sposób wyboru i oceny zgodny z kryteriami dla procedur wysokospecjalistycznych, 3.!!), 4.!), 5.!!+!!), 6. regulacje prawne i aspekty praktyczne zgodne z europejskimi zasadami "! +!/! >+. ), "!! 4, 5,!*)"! I A, )!! / - *!.!!!.!!!,! 16&!,*!))-/ "!)!)!"," niniejszego projektu jest rola oceny technologii medycznych w tym procesie.!), * ) )!)!! 4!!"5/ 0 ). + +!)**R!,!!!/2)) *!! kosztowej. To zagadnienie znajdzie odzwierciedlenie w rekomendacjach umieszczonych w niniejszym raporcie !*")))!2?',! *.)/!* *) )!!!* * 4KBM ;BM5 zgodnie z postanowieniami ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Warto +., "! %;BB! ) 4** ) 5 O;BB!.!!*/!)"!+, ")6!6,/,*./ ( * "!!. 9LM&. * **/

22 22 / 85 Raport TNO Listopad 2001?" +., " ) 6! 6 *) stosowanych w ramach opieki szpitalnej lub np. przy "procedurach!6!/? 6!6 * )! Ministerstwo Zdrowia, który generalnie jest bardzo niski. Wszystkie leki na listach!!* )* / G)! * 4 5 B,BKM " wynagrodzenia (European Observatory on Health Care Systems, 1999). Jednak w!!)/?!*!! * *!!/ 0"!.! *, w opa.!/a.,"!!))!!,!, " * ) )).+")/H!),"!- G*"/!..!)/), "!,!)* i!/ 7 ) )!, "!!!)/ (!!!(Revue Prescrire,!) )!*. )/ W!.!*!)= 1..+",).!!/!!! )+""/!!!!/!!" *! " *.!*/?*"!,))&)!, " * " " *! /-")+!4!)!95/ doustnie w leczeniu bólu; leki przeciwpadaczkowe; leki w chorobie Parkinsona;!!!)/ -" )+!4!)!95 3.!! ), + "*&, i / H! * )enione w raporcie do komponentu 1. 4.? )" >+!/ I *! innymi lekami. F,, "/H!*)! komponentu 1.

23 Raport TNO Listopad / )! )*!., - 6!!6/!) * ) * *! w- /.").)) i)/.*!,!. " ) / '!!.)/-!.*. /! 2?'!) ustawy *!%% J! *! * "!! /!!,!! * )/ )!! ***/ ) * )!!, / ) w oparciu. 9::9 ), ) ),!,))/J.! I)J G)--!! 8* J * ) H (,! naukowo-badawczej/ I)! - / "+, "!* " H! ( - G, ))!.!*. / ' 9:L: ) #BBB /!!, ), *!" *! * 4European Observatory on Health Care Systems, 1999). '! )*!) * *,!!, ). I) J!! ) w8f!/2!.j-,!2?'/ )!!, ) *!. medycznego. Unia Europejska takie regulacje posiada. Polska pracuje nad "pakietem"!! * *!. ) ) o, )* na uwadze dostosowanie polskiego prawa zgodnie z dyrektywami i regulacjami Unii Europejskiej.?!!)))!.))/0!!! * *!/, " * ) + " ),. ),/?!!."!.!!*/

24 24 / 85 Raport TNO Listopad , % 44 Postanowienia ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wraz z innymi!!)*.!,)".,!!!! ) ) 0! *!. w *)! 4! "5/!)!- *!, )* /! -!. A) - 0 ',.!+!!/ OBBB.+!!.-. 6!6/ - + ), I A. ) )*/ )* #BBB *! )/?!*.),, )!,!!"/ '),!2?'," oczekiwanej pomocy dla Kas Chorych. 3.8 % )5 ' ). +!,!, ),! /? *! w!** + ) * )/ * *!, ) )+/ -" )+,)*./ (*)) )"!)+ 4!"5/ )! i!!, " +,!ony w) / 2"!+ skomplikowane zasady systemu.?),+)")!)),6! wysokospecjalistycznych". Uzasadnienie dla takiej listy nie jest podane w ustawie o!)! ), "!! o!!!. ). )",!)!") *")!!/?!!*. ) /?" ) z-!*!.!,!!)/

25 Raport TNO Listopad / 85 ))*)/H,!!!*!*"*!!)/', *=* * P "! *. " P ) " P,! / #) ' ( "! 1!+.!! "!! )P!,! P! * / " )*!) ). > )/! )! %!! )!!.! ) w H, ", )" >+!*. ***)/!..!),! i)!)/ 2 ) * drowiem!), )* "! ",! i!, *!.) )!/ )), " ' Health for All), zdrowie!!*)/2!!!/?)"!)!,)!!. /)!!).+!,! * )!)! /?!,!/!!!, * )/!*!!,!*. "!)! )*., *!!!!/7!)!!*/ 7)!)).+!) / A" * )* *!* )+ terminów takich jak "evidence based )6 6+6,!, " *!)!/2).). raportu. & '% % % ) ) * "% ) 1.!!/ 3.9 Podsumowanie **!!!)/A"!.!",!!!), ) ". )+/ )) ),

26 26 / 85 Raport TNO Listopad 2001!.))!!)/ ) *. "!!!, *! / *!!!)*!/

27 Raport TNO Listopad / 85 4 " podstawowych &!!!.! 6)64665!)&!.*!*.! )!!,)")+,!/2! )" + ) )! )!!!/!.!))!.!/ 0 > )!!!4!/5,!"!4IA5 )+,.+,/!)*) )! OB / )!)!.!! 4+!) 5 4!5/0")! *"!"/?, " )" ).!, ). +*!*+/ 4.1 ;B&, " ). ), )!/,,!*!!,! systemy opieki zdrowotnej. Postawa firm ubezpieczeniowych i kas chorych!., " "!+,,! ))) ) )!/,"*/ ". + +, )!!"!. * " 9:%K / 6!6!!!) ),),)46inputs") )! / '!!. *. +!, * ), ))46outputs"). *"!!.!,& opublikowana w 1972 roku "Cochrane s Book on Effectiveness and Efficiency" (Cochrane, 1972)/ A.!) +,!* /., ".+ )!.!, / " )!)!, ) *!*/!!, *

28 28 / 85 Raport TNO Listopad 2001!)+!, ) / *.,,!,!/, * ),! )*!!.! )/ *!!. )! = 6? )"!+ ) / '),,*.,.)! 6 4/ 995/ A ", " 6!?1 4National Health Service) w Wielkiej!". 6 4/ %;5/ 6. ) ) ))6, )* ) ) 4/ ;L5/ 3 +!!)!!!!,!! ) ) 4/ ;:5/. "! ),!*. i administracyjnego!/ 2! *!+ )!!),.).!/. "! A A,, )*!!! ), medycyny opartej na dowodach naukowych (Evidence Based Medicine, EBM), a" )//)/ 83!*!+!!.! )!.Blue Cross Blue Shield (BC/BS) 3, ).! /?!*;B&AC.++ medycznych. W 1977 roku opracowano Medical Necessity Program (MNP - Program -5/! AC "!!*.!,,!*/AC* )+!!>,. 6* *6/ 2. AC kontynuowania prac i stworzenia Technology Evaluation Center (TEC - Centrum '25,))!*,))* / 2FA 9:L#, +! " )!! Medical Advisory Panel (MAP - dziedzinie. Niefortunnie dla innych organizacji tego typu, oceny przeprowadzone przez 2FA*!AC!) *!/?" +., " 2FA AC z!!.!* 6 podstawowych". )!AC!.,!..! ze strony Kaiser ) 4I5,.! )

29 Raport TNO Listopad / 85 kierowanej (HMO - health maintenance 5 83/ I. 123;B&,!*!/9::# I!!.AC,!*+2FA/ ). -3 *! I *! w123,!*!ac/( 4Rettig, 1997). KP aktywnie wykorzystuje!!) * ubezpieczenia. I*AC,. +)!)8-, do osób starszych. Po wprowadzeniu w USA tomografii komputerowej w 1973 roku,!.! 4 9 ) ) 5/ przeprowadzonego przez US Office of Technology Assessment (OTA, 1978), "! )!.! ) ) ) )/I)9:;L!*.National Center for Health Care Technology (NCHCT - Krajowe Centrum Technologii -5, )!) )!)-/0.)**.)) 68* ' 2-6 4' of Health Technology Assessment - OHTA). Do tej pory, pomimo zmian nazw i likwidacji NCHCT w ramach.+)reagana, wspomaga on decyzje refundacyjne w programie Medicare. J"!. ) * i! / 0 Medicare,"!+!.46usual and )65/, ",!*+ *!.*/ A.+),.!4Health Maintenance Organizations - HMO) lub ubezpieczeniowych, korzysta z HTA w!) / * Aetna i Prudential, dwie prywatne firmy ubezpieczeniowe, oraz Group Health Cooperative of Puget Sound, TEMINEX, United HealthCare i University Health System Consortium - wszystkie wymienione to organizacje HMO (Rettig, 1997).!)+! 123, ) Oregon 1,.!+ 9::$ / A) *.!!)!6'State -6, )!!. )* / 2!!. - priorytetowych (), 9::;5/ ' I).9:L;!,"!* 6!6/ I)!, + ).!/ 8 17!))&!,")",!!,!! o, /!!!!!",

30 30 / 85 Raport TNO Listopad 2001 z.)9#,.+", +, +!.!+ / 2!,! )!!,!, ) ) )!. )*, )!!.!,! )! /? ) ).!, * ),.*!)/(= medyczne i chirurgiczne". ( )" +!!/ I * *,!*/,! )!!! (Tengs et al, 1996). Niemniej jednak Oregon 1 )!), " z!>).9b/ 4.2 Holenderski )! )* ) 4!5!/.)!/!*)!)C!6non-profit". (!! *!. "!! *.!!* 4!!5,. " 46fee for S65/!!*6fee for service". 0 &!,!*! )./)1!**)!!!),%BM!!"OB /.+! )!! /!! ) ")!! *)!! / ).) )! ) )!, koncepcyjnie, jak i praktycznie. 1 ) ).!! LB&/ 9:LO!, )!! *. *, "* J I A / ) )! 9:L# ) *! * 67!6 4Grenzen aan de groei van her S!5/ ), "! ) )* +! *),*.!.!+.!.!!/ ")!))1!/ 9:LK!.#!)!!,*! in vitro, finansowane przez Kasy Chorych i Ministerstwo Zdrowia. Ocen

31 Raport TNO Listopad / 85! /! 9:LL i9:l:!"! ) technologie. )!! Dyrektora ds. Zdrowia (Director General of 15. I) * J ) '! 4Stuurgroep Toekomstscenario/s 75!*.)!* oceny technologii medycznych (HTA). Pod kierownictwem specjalnie wyznaczonej )! 9:LK&L;!*!.! z rekomendacjami na temat oceny technologii medycznych i jej wykorzystania w podejmowaniu decyzji refundacyjnych. 9:LL *!! )) 6'!6 (Grenzen van de 5,! ) )/ J*!))"))), " 123 ". ). * i*!**,").),+) i),*!)"))/jia!, "123)"!)!))*.!/ 9:LL J I A -!! z-)f?6?g-6 (Fonds '5, + #% ) 4 OB ) )* + " *! *)!,! decyzji refundacyjnych podejmowanych na ich podstawie. W praktyce projekty, ) )+ / *!)!!!!! )4!66&6bottom-up!!65,., ". ) *.!*.!! 4!/!!!5/?!.+G!.? '? 4?'5, *"/))!!. *,!)/ H)")))!9::9!J.IA!6'=264Grenzen aan de groei van het verstrekkingspakket: derde S5/! ), " + ") ) *., a*)*123/?.!.*.!/ J, "!! **,!"!!*!*!.)*6*, medycznym" ("insofar as this help is considered usual by the medical community"). ","!!*!

32 32 / 85 Raport TNO Listopad :B&123.1")) *)!* */ 9:L:!* ).,!!)"!/0 z!!!).9::o!! 4Dunning, 1992). W raporcie )!,")!)))!1 * ) technologii efektywnych. Zaproponowano zastosowanie czterech punktów!,6666!! (zobacz rysunek 1).!, potrzebne, co oznacza na!,! ) "R, )!* *, " efektywnar,, ), + * ) R A )R, )"! indywidualnej decyzji osoby!r I)!, "! in vitro i )! )"!+! 4"!, "!),!in vitro jest )!)5/I)","!!!*.! + * * ) kosztów. 0 )! ", )" *) ),"!!!)!)!)/0! )!, ) ).!,)*!!,)*+)/H)!)), "! *!. makro )!.! 0 )!)). )/?*!!, )!! / 0 " z)"!, 6))!*+!. ",!)* /!)!.)))+!, )"64Cranovsky et,9::;5/*!!! ),!,! w!)!!./

33 Raport TNO Listopad / 85 63:# 1 Technologia Efe kliniczna kosztowa do ponoszenia Zakres ubezpieczenia T=Dunning, A* )+. )!)) J I A 4 GCouncil) i-!!) *,!*!*)./ Technologie zaliczane do ogólnej kategorii "zaawansowana opieka medyczna6 *!!/?.! )" *., zakaz tymczasowy (na czas prowadzenia oceny HTA), albo niezbyt silna regulacja * / ) - G Badawczego (Investigational Medicine Fund) prowadzona jest prospektywna ocena, )!* *, z* * /! )!)!) 4!.,! )!K5,/!)639L6,!*!/ (*,))I)Dunninga, jak przedstawiono na rysunku 2. Funkcjonuje dla nich lista pozytywna i cenowy system referencyjny; *!!! " " o stosowanego z ) ) )!!!)!))!J.I A/*"!!).) ))!))*/ 9::;-.J8!'!!*! farmakoekonomicznej. Badania tego typu!)+!,)"!)) lub )!)!.! 4Health Care Insurance Board, 1999). '! 9: )!.

34 34 / 85 Raport TNO Listopad 2001 ))!.!,!!,,),)!),! ",!), / ))!!+!!,!**+!)!)!)/ '!+ ))!!/',"!!!+). )!)/'!+!,!,"* ".)!/ Rysunek 2: Ocenione obszary opieki medycznej Nowe Profilaktyka Leki Lista pozytywna Stare Lista negatywna +., "! ) ) w1*"8f!/ Procedury profilaktyczne "!* ) 4Banta i Oortwijn, 9::K5/1!!!.*)! )),),"!)! + 4Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 1995). Polityka profilaktyczna w Holandii jest * */ H, )! i!! ") *!/)*!!!).! efektywnych i akceptowalnych interwencji profilaktycznych. Kiedy ocena procedury!,!).!! praktyki (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 1997). W Holandii nie!."*. )"*!/

35 Raport TNO Listopad / 85 W obszarze ) proces jest bardziej systematyczny. W Parlamencie 9::%.!!! 4 S5/ 8 ).! )!),)*+")! (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn!,9::%5/.," )!)!!!) " )* +!. - /!!!= )!!!!,)*/! ), ) *!!)/!1= badanie przesiewowe noworodków w kierunku fenyloketonurii;!p mammograficzne badanie przesiewowe w kierunku raka piersi (za zaproszeniem); badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy (za zaproszeniem). I"!!!)! ) + specjalnej komisji Holenderskiej Rady Zdrowia (Dutch Health Council), organizacji, )! *!! *!* */ I) *!!!,,,!, itd., oraz do przedstawienia rekomendacji Ministrowi Zdrowia. Po otrzymaniu raportu!). ** )!)!)!/ 8 " )! ) "! *!/?! ).!! " )!* * *!!. dowodów na korzystny efekt takiego skriningu. Równolegle ocenie poddawano stare technologie/ ) */!!!)* ). *, ),.!*!!* I) Chorych, poproszono o zaproponowanie potencjalnie nieefektywnych lub! )/ ).! 9BBB kandydatów do poddania ocenie. Przy zastosowaniu metody delfickiej poproszono!.) " *.,**9O%!/*!, w)!..*!,!+!, " +!!!/!!,. * )!, )./ 0", )!!.. 4! ) 6 65/ 7 * *,!!.!! ).!. o!./ ).!../0!!!)/

36 36 / 85 Raport TNO Listopad "!/!,!!!!!, ) /,!, " *! )* +!) w!/0",!","*!*.)"**+ =!!.!./1! )* *!!!!!/ 4.3 ) )!! )! / I" )! *!, ) )) / ' 9::% + ) )"+! "!), "!!, * ). *,!!/.,"/#KM.!!)!)!))!),!*!*,!)!/! *!) )! 6!6,.+ " *!* */ J*! )!*/ '! LB&!!. )!!)*!/2!!!! )! 4 Cranovsky et al, 1997). Na spotkaniu 30 sierpnia 1990 roku, Federalna Komisja 8! 4Federal Commission for Health Insurance 5.!* G 8. 8!!4Swiss Federal Social Insurance Office) o przedstawienie listy kryteriów,!!+,+/!!!!.! I). 9::O.!! w"/ 9::O!.!!.) * ), *) ) ) ) ) )))/?,!,.!. niemieckim, francuskim i angielskim (Swiss Federal Office of Social Security, 1998).!)99::%!* podstawowe ubezpieczenie zdrowotne ze specjalnie regulowanymi subsydiami )!!!/8 z9::%.! )!!!/ 0,"*.!/!!!!*. *!!, >, " +, + + * *

37 Raport TNO Listopad / 85 dowiedzione ("lista negatywna"). Dla innych grup procedur zdrowotnych (leki, testy,!5!!/ $ (!* ' "%! * ) " prawnicy uznali za konieczne wprowadzenie zmian w prawodawstwie. Przed )) 9::% 66, w!!/ 6 2: 5 % ubezpieczenia Synteza informacji * aspektów medycznych, ekonomicznych i etycznych,! i zagraniczne Dane z rejestru stosowania technologii: - wskazania: - U!"* - koszty - zasoby ludzkie - zasoby techniczne Eksperci oceny technologii J!* Wnioski 8*G Federalny Komitet Zakresu Ubezpieczenia nie nie tak warunkowe tak dalsza ocena Zbieranie danych Rejestr Ponowna ocena!!*!

38 38 / 85 Raport TNO Listopad 2001!!*,"!)*!., *!/!!!)!, "!,!.! i zbierania opinii pr!.) 4 J #5/!.. ) ).! )!)!,"*!),!!/ 0" *.!, )!. " *.,,!"*,!/A".!)*+!,G8*8!! (Federal Office of Social H5!!/?.!! G I) 8! 4Federal Coverage A))5!)*./ I) ) )"/ -"!+ 66, 66 ),66,66!!))/A."*!*, w odniesieniu do kosztownych i skomplikowanych procedur medycznych, jest!> 66, "!!!!! / I*!.!> 66, )/ '* +. * )"*,!! )*,))! / A)! )"!! )!.!!/ A!.!*"/,,!!/!,!)!!),!.!!!/. ") )) ),! ) ) )! / '.!!, "* )! )"!* /!!!!, w toku. )! ". przedstawionego schematu ogólnego. Federalna Komisja Leków (Federal Drug A)) 8. G)!, +/ *, ) OL!* lekarzy, farmaceutów, kasy chorych, ubezpieczycieli komunikacyjnych, laboratoria ). ) naukowymi, a druga - ekonomicznymi (Cranovsky, 2000). Firmy farmaceutyczne!* / I"!!),.!))* *!/J)!8. G)/! " *! w!!!!). )*/ szwajcarskim

39 Raport TNO Listopad / 85 )!+ *.*. " w Holandii. 3). ) )+!!, > *! * i)*!/).!)"!!,!!!1,!!/ 2))! " nie)*"*!!!!! +!! ). / I )* *, "! refundacyjnych na wynikach oceny technologii medycznych HTA jest istotne dla )!,"!!)!)/ 4.4 Podsumowanie i dyskusja 8 F!!* 123! )*!!.! )!.! )! * / 0 prowadzi poprzez stymulowanie stosowania interwencji bezpiecznych i efektywnych,.!! *!*,)",.*./! * / ' wnioski: 1. '!*!)*+., " )"+ * ).,! / ' 6!. )+ i!6 *!) ) 123!) /'!6)!!!+! ) nie!+!6*,!+.!/ 2. '! )!!) )/!. * "), " )* ). / I"! ) * *.!)/ 4!"., ". *1,!"!/5 3. 0*. ) )/.+,) poddana ocenie. 4.?)*/?"*!! )!! 4

40 40 / 85 Raport TNO Listopad 2001!5/ *!! / 5. H!. +!* +!/7!)!!, )*!!,.!/ 6. +!) i*!/)!)!. 4 "5, ). )" z!**!/ 7.,,!. ),!/!)*"+), "!*,!! )))"!/ )*)+!)/

41 Raport TNO Listopad / 85 5 Zarys programu licencjonowania 5.1 Program licencjonowania w USA.!!)83 %B&/83!,!* "!.!+ ),)+!!!!/ J!!.? 0 w 1964 roku. Do 1978 roku w 35 stanach USA uchwalono regulacje prawne tego typu. ),!!.,." i))!!! / ))* +,,!",!.!")!4'23, 1978). ( "!,.! i *!.!.*/!! ) ) *!,!/ /.!)!!! 83 (OTA, 1978).!)! / 0" *.,! )* )+!"!, +.**+/ 9:;$I83*! opieki zdrowotnej, w których zrewidowano dotychczasowe programy licencjonowania i dodano nowe postanowienia w celu * i /!!!!) ) ),!? *!. * szczeblu federalnym. Stany USA, w których dotychczas nie wprowadzono programów,*/!! )!!)!!*.!, */? )!> ))!)!!* ) 9KBBBB ) 4'23, 9:;L5/ A" )!! 4Health Maintenance '5, *! praktyki lekarskie. *)! Reagana uchylono ustawy planowania opieki zdrowotnej, a!)! kompetencji poszczególnych stanów. W)/

42 42 / 85 Raport TNO Listopad 2001, w!)!),.+,, "!! skutków funkcjonowania systemu bez nich (Moore, 2?'/ 8 83 *!) )! G/ ) )*! ) " 9KBBBB )/ 9:;L G,)// "!,!, ),, ) )! 4'23,9:;L5/! "!/ )*!!.,!/)"$!"!9BBB/H!)),!/OB" pediatrycznych w szpitalach na obszarach miejskich. A w jeszcze innych podawano ))!),!/ "!!!))!.),!.!!. ) " %BBB / -" "+, " * ). ) )!) )!!!/ 9:;L!))!,!. )))!) = * )! +!!OKBB,))"!+! 4'23, 9:;L5/ '!!!! 8* Oceny Technologii (Office of Technology Assessment OTA, 1978) prowadzi do, "!) ) "! ) )!/! "*. )!!, *!) / ) )!) ) )) "! ) +!. 4'23, 9:;L5/ H! ) +! ) z zastosowaniem tomografu komputerowego. Oferowano je szerokiej grupie pacjentów, * ) ) ),!/ z!! gdy m.in. takie nieuzasadnione!!!,)" +)/ 0 )!!!) licencjonowania w Europie. 5.2 Program licencjonowania w Holandii Kilka krajów europejskich posiada odpowiedniki programów licencjonowania. Dalsze *.!) modelu holenderskiego.

43 Raport TNO Listopad / 85 Funkcjonowanie jednostek opieki zdrowotnej w Holandii jest regulowane postanowieniami ustawy o szpitalach z 1971 roku (Hospital Provisions Act), która!, )!,! i!! 4, OBBB5/ *! regulacyjne w odniesieniu do wszelkich projektów budowy wymienionych instytucji. )!)! " )"!!)! - 4 %.! 95/!)!!. P! w!.).",*! )/?!,+!,)!, ) +. - jej / (!!!. /!!. )" *,!!)))!/ )! )!!*- /!.) -. Krajowej Rady Szpitali (College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen, CBZ)!* o.**!)*)./ J!* ). )",!*. *! / J* ) 4 5!* ).!! ) / 0 ) )"!/!!!.,)"+.!!!/'!)!"! z ustalonymi taryfami. Pobiera! " " "!.!!/ )"!! &!! ) "! i optymalne rozmiary dla po / * #B *!!! ) i/?!;b&lb&!,! )* *!,,.! z.! )!!!) ), ) & */ :B& )!, ", " *)!!,"!).!)!!!/ ' 1 *!!!!"!), )* + / )) ) )!! )" +!.!*/ ', "! *!, takie jak kardiologia, pulmonologia, chirurgia ortopedyczna, urologia, chirurgia plastyczna i niektóre inne.

44 44 / 85 Raport TNO Listopad 2001 (!!!)! "!!, *) "! i intensywnej opieki medycznej. 3 9L!!!,! )/ '*,, * eksperymentalnej. Prawo wymaga od kierownictwa szpitala uzyskania akceptacji - /-,"! +! 9L,!. ), *!,!)!/ -.1J 4Dutch Health A5, *!* ),!*! * ),!,! /?!! -!).,!.. 4!.,)*!5.) dla wykonywanych procedur. 9L! 4!/ ) )!,,!.5))./'. + 9L.!! )!, *,.!), ) / )*!!),!/! "/?"+,")"+! /!)! *)!.))/?)"!" ))!),"* *"! / (!* 1 P ) >,9KBBBB)!) 83,!!!.66/( 1.!*= dializa nerkowa, przeszczep nerki, przeszczep serca,!!*,!!!!&, przeszczep szpiku kostnego, przeszczep trzustki, radioterapia,, kardiochirurgia,

w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce:

w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce: Raport TNO 2002.004 Raport 4 w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce: Data Autor/zy H.D. Banta Nazwa projektu ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr 3.4.1.41) Numer projektu 011.41053!"##$%&

Bardziej szczegółowo

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Struktura HPH Zgromadzenie Ogólne General Assembly of International HPH Network Zarząd -Governace Board (obserwator WHO Maria Haralanova, Koordynatorzy wybrani na okres

Bardziej szczegółowo

Miejsce AOTM w systemie refundacji leków

Miejsce AOTM w systemie refundacji leków Miejsce AOTM w systemie refundacji leków Lek. Iga Lipska Kierownik Wydziału Oceny Technologii Medycznych AOTM Spotkanie - Studenckie Koło Farmakoekonomiki, Warszawa, 24.04.2008 Rada Konsultacyjna, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Hanna Misiołek. Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny

Hanna Misiołek. Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny PCEA-czy wpływa na czas pobytu chorego w szpitalu? Hanna Misiołek Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny ZALECENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z BÓLEM POOPERACYJYM

Bardziej szczegółowo

3. Realizacja projektu

3. Realizacja projektu KONSULTANTÓW 1. Wprowadzenie!"#$ % #&!'( ) ' '! *!) +!))#,!-+ # #,.',+!'+'/0 #"0.1!2!0 3 4&#$)0!'!'+ Ministerstwem Zdrowia Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia. +)#,1'"! $5#"! '+$!

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Narzędzia promocji zdrowia w polityce Unii Europejskiej

Narzędzia promocji zdrowia w polityce Unii Europejskiej Narzędzia promocji zdrowia w polityce Unii Europejskiej lek. dent Mariusz Geremek Zakład Zdrowia Publicznego Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Ocena oddziaływania (Impact

Bardziej szczegółowo

Zarza dzanie kliniczne w optyce lekarskiej

Zarza dzanie kliniczne w optyce lekarskiej Zarza dzanie kliniczne w optyce lekarskiej DOSWIADCZENIA Z WIELKIEJ BRYTANII Wojciech Rakowicz MB BS, BSc, PhD, FRCP CONSULTANT NEUROLOGIST ASSOCIATE MEDICAL DIRECTOR Royal Hampshire County Hospital, Winchester

Bardziej szczegółowo

Analiza problemu decyzyjnego

Analiza problemu decyzyjnego Magdalena Władysiuk 1 z 7 Analiza problemu decyzyjnego Magdalena W adysiuk Evidence-based decision-making? A jakie jest pytanie? Evidence Decision? Magdalena Władysiuk 2 z 7 Poziomy podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

EBM w farmakoterapii

EBM w farmakoterapii EBM w farmakoterapii Dr Przemysław Niewiński Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM we Wrocławiu Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM Wrocław EBM Evidence Based Medicine (EBM) "praktyka medyczna

Bardziej szczegółowo

Standardy edukacyjne Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

Standardy edukacyjne Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego Standardy edukacyjne Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego Grupa Robocza ds. Edukacji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego Wersja: 6.0 F Autorzy- członkowie grupy (w kolejności alfabetycznej):

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA

Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA Co może być istotne w procesie tworzenia RSS? Magdalena Władysiuk Ustawa refundacyjna W krajach o średnim dochodzie RSSs są szansą na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Nie wszystko co się liczy może być policzone, nie wszystko co może być policzone liczy się

Nie wszystko co się liczy może być policzone, nie wszystko co może być policzone liczy się (BIA) komu i po co Nie wszystko co się liczy może być policzone, nie wszystko co może być policzone liczy się Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted A.

Bardziej szczegółowo

Niektóre problemy bioetyczne w zwalczaniu nowotworów złośliwych

Niektóre problemy bioetyczne w zwalczaniu nowotworów złośliwych Niektóre problemy bioetyczne w zwalczaniu nowotworów złośliwych Prof. dr hab. med. Magdalena Bielska-Lasota Wiedza i innowacyjność w zdrowiu publicznym SGH Warszawa 25 września 2017 Primum non nocere Ustawa

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM) Agency for Health Technology Assessment (AOTM)

Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM) Agency for Health Technology Assessment (AOTM) 9 FA R M AC J A W S P Ó Ł C Z E S N A 2011; 4: 9-13 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 16.03.2011 Zaakceptowano/Accepted: 18.03.2011 Agencja Oceny Technologii Medycznych

Bardziej szczegółowo

Podejście AOTM do oceny wartościującej dla leków sierocych na podstawie dotychczasowych rekomendacji

Podejście AOTM do oceny wartościującej dla leków sierocych na podstawie dotychczasowych rekomendacji Podejście AOTM do oceny wartościującej dla leków sierocych na podstawie dotychczasowych rekomendacji Gabriela Ofierska-Sujkowska Agencja Oceny Technologii Medycznych Warszawa, 12.04.2013 r. Podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Lista problemów świadczeniodawców: kontrakty, personel, informatyzacja

Lista problemów świadczeniodawców: kontrakty, personel, informatyzacja Lista problemów świadczeniodawców: kontrakty, personel, informatyzacja dr n. med. Krzysztof Kurek, Pracodawcy RP, LUX MED Konferencja Prawo i Finanse 2015 Warszawa, 8 grudnia 2015 r. Pięć zjawisk odmieniających

Bardziej szczegółowo

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu Rejestracja a refundacja zbiory logiczne tylko częściowo nakładające się Ratio legis a praktyka stanowienia prawa w zakresie refundacji i ustalania cen w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych experience makes the difference Robert Plisko Świadczenie gwarantowane Świadczenie gwarantowane - świadczenie opieki zdrowotnej finansowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 kwietnia - Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE. Dostępność Ograniczenia Wyzwania

Warszawa, 20 kwietnia - Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE. Dostępność Ograniczenia Wyzwania Warszawa, 20 kwietnia - Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE Dostępność Ograniczenia Wyzwania Rzadka choroba - Rozporządzenie UE 141/2000 art. 3 : za rzadką chorobę uważa się stan chorobowy występujący nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 388 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 388 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 388 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, dla chorych na mukowiscydozę w Polsce

Ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, dla chorych na mukowiscydozę w Polsce Warszawa 12.04.2013 r. Ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, dla chorych na mukowiscydozę w Polsce Innowacje w leczeniu chorób rzadkich, leki sieroce ocena dostępności w Polsce Fundacja MATIO

Bardziej szczegółowo

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA TYPU NR I:

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA TYPU NR I: Załącznik nr IIb Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 8.2.3 ZIT wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka jelita grubego SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-244/16

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-244/16 Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-244/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wybór 8 ekspertów: 2 ekspertów w dziedzinie chorób układu trawiennego

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Metody HTA, finansowanie procedur wysokospecjalistycznych i inne zagadnienia polityki zdrowotnej.

Metody HTA, finansowanie procedur wysokospecjalistycznych i inne zagadnienia polityki zdrowotnej. Raport TNO PG/VGZ 2002.003 Raport 3 Metody HTA, finansowanie procedur wysokospecjalistycznych i inne zagadnienia polityki zdrowotnej. Wassenaarseweg 56 P.O. Box 2215 2301 CE Leiden Holandia www.tno.nl

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-197/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-197/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-197/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wybór 3 ekspertów w dziedzinie chorób układu trawiennego (wątroba

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w prawie

Informacja o zmianach w prawie Radom, dnia 2 listopada 2015 roku Informacja o zmianach w prawie Rozporządzenie w sprawie nowych uprawnień pielęgniarek i poŀożnych Minister Zdrowia podpisaŀ rozporządzenie umożliwiające realizację nowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI

PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI FARMAKOEKONOMIKA Pharmakon lek, oikonomia oszczędność Jest to nowoczesna dziedzina wiedzy, obejmująca elementy: farmakologii, medycyny klinicznej, statystyki medycznej oraz ekonomii,

Bardziej szczegółowo

CountyCare. Co to jest CountyCare?

CountyCare. Co to jest CountyCare? CountyCare Program Medicaid dla nieubezpieczonych dorosłych w Cook County Co to jest CountyCare? Kto jest uprawniony do CountyCare? Jak można się ubiegać? Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się

Bardziej szczegółowo

, Warszawa

, Warszawa Kierunki rozwoju nowych leków w pediatrii z perspektywy Komitetu Pediatrycznego EMA. Wpływ Rozporządzenia Pediatrycznego na pediatryczne badania kliniczne w Europie Marek Migdał, Klinika Anestezjologii

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

Kwestie etyczne związane z leczeniem chorób rzadkich w Polsce. Prezes KFO - Mirosław Zieliński

Kwestie etyczne związane z leczeniem chorób rzadkich w Polsce. Prezes KFO - Mirosław Zieliński Kwestie etyczne związane z leczeniem chorób rzadkich w Polsce Prezes KFO - Mirosław Zieliński Imperatyw etyczny: Pomoc innemu w potrzebie jest wpisana w naturę człowieka... Etyka a prawo... w przypadku

Bardziej szczegółowo

Paramedycyna a postulaty evidence-based medicine

Paramedycyna a postulaty evidence-based medicine Paramedycyna a postulaty evidence-based medicine Celem jest pokazanie jak postulaty koncepcji evidence- based medicine wpłynęły na współcześnie podejmowane dyskusje dotyczące paramedycyny 1) Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie technologii sierocych bariery systemowe w Polsce

Finansowanie technologii sierocych bariery systemowe w Polsce Karolina Skóra Finansowanie technologii sierocych bariery systemowe w Polsce znaczenie dla ekonomiki zdrowia oraz sens oceny technologii sierocych względem progu opłacalności Choroby rzadkie i ultrarzadkie

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie badań naukowych. dr Monika Urbaniak

Regulacje prawne w zakresie badań naukowych. dr Monika Urbaniak Regulacje prawne w zakresie badań naukowych dr Monika Urbaniak Badania naukowe mogą przyjąć postać badań interwencyjnych i eksperymentów medycznych Pojęcie: badanie nieinterwencyjne oznacza, że wybór terapii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 marca Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE. Dostępność w Polsce i innych krajach UE

Warszawa, 22 marca Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE. Dostępność w Polsce i innych krajach UE Warszawa, 22 marca 2016 - Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE Dostępność w Polsce i innych krajach UE Warszawa, 22 marca 2016 - Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE Dostępność, ograniczenia i wyzwania dla Polski

Bardziej szczegółowo

Aspekty systemowe samoistnego włóknienia płuc w Polsce na tle Europy

Aspekty systemowe samoistnego włóknienia płuc w Polsce na tle Europy Aspekty systemowe samoistnego włóknienia płuc w Polsce na tle Europy Dr n. med., MBA IZWOZ Uczelnia Łazarskiego, DEJG, Koalicja i Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia się, Konferencja WHC, Warszawa, 22.03.2016

Bardziej szczegółowo

w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce: Kontrakt nr 3.4.1.41

w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce: Kontrakt nr 3.4.1.41 Raport TNO 2001.162 w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce: Kontrakt nr 3.4.1.41 Wassenaarseweg 56 P.O. Box 2215 2301 CE Leiden Holandia www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 20 Info-VGZ@pg.tno.nl

Bardziej szczegółowo

System informacyjny w opiece koordynowanej. dr Adam Kozierkiewicz

System informacyjny w opiece koordynowanej. dr Adam Kozierkiewicz System informacyjny w opiece koordynowanej dr Adam Kozierkiewicz Główne elementy koncepcji Wyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za proces leczenia (koordynatora) Wolny wybór pacjenta do wyboru koordynatora

Bardziej szczegółowo

PL 1 PL. Konkluzja pokonferencyjna. Uczestnicy Konferencji z zadowoleniem przyjmują:

PL 1 PL. Konkluzja pokonferencyjna. Uczestnicy Konferencji z zadowoleniem przyjmują: 1st European Day of the Brain. Ageing, Stroke, and Alzheimer s Disease - Finding Innovative Solutions - Experts Conference during Polish Presidency of the European Union Council (18 November 2011, Learning

Bardziej szczegółowo

Badania obserwacyjne w ocenie bezpieczeństwa leków This gentle murmur it could be stings of remorse

Badania obserwacyjne w ocenie bezpieczeństwa leków This gentle murmur it could be stings of remorse Badania obserwacyjne w ocenie bezpieczeństwa leków This gentle murmur it could be stings of remorse Magdalena Władysiuk 1. Pharmacovigilance: Co to jest pharmacovigilance? Podstawowe założenia systemu

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr 3.4.1.41) Numer projektu 011.41053

ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr 3.4.1.41) Numer projektu 011.41053 Raport TNO 2001.222 Raport 1 ramach dla osób ubezpieczonych Wassenaarseweg 56 P.O. Box 2215 2301 CE Leiden Holandia www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 20 Info-VGZ@pg.tno.nl Data Listopad 2001

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII. PRZYKŁAD RAKA PIERSI. V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY

OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII. PRZYKŁAD RAKA PIERSI. V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII PRZYKŁAD RAKA PIERSI V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY Ewelina Żarłok Revelva Concept Warszawa, 6 sierpnia 2015 1 CZYM JEST MODEL

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób neurozwyrodnieniowych i opieki długoterminowej w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej

Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób neurozwyrodnieniowych i opieki długoterminowej w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób neurozwyrodnieniowych i opieki długoterminowej w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej Lek. med. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji. Izabela Banaś Magdalena Zając

Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji. Izabela Banaś Magdalena Zając Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji Izabela Banaś Magdalena Zając Koordynowana opieka zdrowotna (KOZ) z angielskiego ManagedHealth Care plan KOZ ( program KOZ )-konkretna organizacja,

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kamiński KAMSOFT S.A. Prezes Zarządu SA

Zygmunt Kamiński KAMSOFT S.A. Prezes Zarządu SA Zygmunt Kamiński KAMSOFT S.A. Prezes Zarządu SA. 11.40-12.00 W SPOŁECZEŃSTWIE JEST WIELE PODZIAŁÓW, JAK PODZIAŁY: EKONOMICZNE, POLITYCZNE, RELIGIJNE, SEKSUALNE, POKOLENIOWE, itp. Ale jest jeszcze inny

Bardziej szczegółowo

Dostęp pacjentów do nowoczesnych świadczeń, a innowacyjne technologie wyrobów medycznych. Anna Janczewska - Radwan

Dostęp pacjentów do nowoczesnych świadczeń, a innowacyjne technologie wyrobów medycznych. Anna Janczewska - Radwan Dostęp pacjentów do nowoczesnych świadczeń, a innowacyjne technologie wyrobów medycznych Anna Janczewska - Radwan W ciągu ostatnich 25 lat dokonał się ogromny postęp w dostępie polskich pacjentów do innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa dr Rafał Staszewski mgr Joanna Wieczorek mec. Paweł Węgrzynowski mgr Mariola Stalińska Badania kliniczne w szpitalu akademickim

Bardziej szczegółowo

Wartościowe zbiory wytycznych postępowania w Internecie

Wartościowe zbiory wytycznych postępowania w Internecie NOWOTWORY Journal of Oncology 2007 volume 57 Number 5 608 612 Onkologia w Internecie Oncology in the Internet Wartościowe zbiory wytycznych postępowania w Internecie Małgorzata Bała, Wiktoria Leśniak Sources

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza, niekiedy określana również

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 2010-12-17 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemów ochrony zdrowia

Przegląd systemów ochrony zdrowia Przegląd systemów ochrony zdrowia Jakub Szulc Dyrektor EY VII Forum Ochrony Zdrowia Krynica-Zdrój, 6-8 września 2016 SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA NA ŚWIECIE przykłady rozwiązań korzyści i problemy System składkowy

Bardziej szczegółowo

Polish. Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie?

Polish. Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie? Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie? Co oznacza skrót GP? Aby uzyskać pomoc medyczną w Londynie, należy zarejestrować się w lokalnej przychodni rodzinnej, w której pracuje lokalny lekarz rodzinny

Bardziej szczegółowo

Podejście do koordynacji opieki w LUX MED

Podejście do koordynacji opieki w LUX MED Podejście do koordynacji opieki w LUX MED Andrzej Osuch Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej Forum Innowacyjna Ochrona Zdrowia Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Agenda (Wciąż) uciążliwa terminologia koordynacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE

REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE Podstawy prawne funkcjonowania 1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki Medycznej,,Autyzm

Bardziej szczegółowo

Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego

Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego DEFINICJE Program Polityki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa refundacyjna.

Nowa ustawa refundacyjna. Nowa ustawa refundacyjna. Co nowego dla pacjenta onkologicznego? Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych - Warszawa, 26 kwietnia 2012 Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO USTAWA

Bardziej szczegółowo

Kardiologia Przygotowana jako propozycja środowiska kardiologów przez prof. Dariusza Dudka z zespołem. Punkt widzenia lekarzy

Kardiologia Przygotowana jako propozycja środowiska kardiologów przez prof. Dariusza Dudka z zespołem. Punkt widzenia lekarzy Kardiologia 2017+ Przygotowana jako propozycja środowiska kardiologów przez prof. Dariusza Dudka z zespołem Punkt widzenia lekarzy I. Reforma w zakresie świadczeń medycznych w kardiologii powinna być rozdzielone

Bardziej szczegółowo

1933 Standard Classification of the Nomenclature of Diseases opublikowana po raz pierwszy przez New York Academy of Medicine 1937 Aktualizowanie

1933 Standard Classification of the Nomenclature of Diseases opublikowana po raz pierwszy przez New York Academy of Medicine 1937 Aktualizowanie CPT i RBRVS: historia i rola w amerykańskim systemie ochrony zdrowia Historia CPT 1933 Standard Classification of the Nomenclature of Diseases opublikowana po raz pierwszy przez New York Academy of Medicine

Bardziej szczegółowo

Medycyna bez granic Best Doctors

Medycyna bez granic Best Doctors 2016 Gdy pojawia się choroba, zaczynają się pojawiać bardzo ważne pytania Czy diagnoza jest prawidłowa? Gdzie można otrzymać najlepsze leczenie? Skąd wziąć na nie pieniądze? 2 Czy pytania i wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Rezydentura w Wielkiej Brytanii. Katarzyna Skuza Addenbroke s Hospital, Cambridge

Rezydentura w Wielkiej Brytanii. Katarzyna Skuza Addenbroke s Hospital, Cambridge Rezydentura w Wielkiej Brytanii Katarzyna Skuza Addenbroke s Hospital, Cambridge Staż do specjalizacji trwa 7 lat, rotacja następuje w obrębie wielu szpitali danego okręgu, rezydenci ubiegają się o rotację

Bardziej szczegółowo

Wczesne Wspomaganie Rozwoju w krajach Unii Europejskiej

Wczesne Wspomaganie Rozwoju w krajach Unii Europejskiej Wczesne Wspomaganie Rozwoju w krajach Unii Europejskiej Krajowy Koordynator Europejskiej Agencji Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami. Małgorzata Dońska-Olszko www.european-agency.org Opracowano

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty leczenia WZW typu C

Systemowe aspekty leczenia WZW typu C Systemowe aspekty leczenia WZW typu C Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego Warszawa, 06.06.2017 r. Systemowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wybór 5 ekspertów w dziedzinie epidemiologii/ zdrowia publicznego, w celu partycypacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa,14 lutego 2017r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Marszałku,

Warszawa,14 lutego 2017r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Marszałku, Warszawa,14 lutego 2017r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na interpelację nr 9087 Posłów na Sejm RP: Krystyny Sibińskiej, Marii Janyska,

Bardziej szczegółowo

Czy warto pytać pacjentów o zdanie? Korzyści z dialogu społecznego dla jego uczestników. Ewa Borek Fundacja MY Pacjenci

Czy warto pytać pacjentów o zdanie? Korzyści z dialogu społecznego dla jego uczestników. Ewa Borek Fundacja MY Pacjenci Czy warto pytać pacjentów o zdanie? Korzyści z dialogu społecznego dla jego uczestników Ewa Borek Fundacja MY Pacjenci Partycypacja co to jest? proces, w trakcie którego przedstawiciele społeczeństwa uzyskują

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań profilaktycznych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wsparcie działań profilaktycznych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie działań profilaktycznych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 27 maja 2014 r. Plan prezentacji Omówienie projektu

Bardziej szczegółowo

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce Opis projektu HCV. Rola samorządów i diagnostyce Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki wzwc DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Kraków 2015 HCV. Rola

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka. Magdalena Władysiuk, MD, MBA

Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka. Magdalena Władysiuk, MD, MBA Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka Magdalena Władysiuk, MD, MBA Wydatki NFZ w hematonkologii Wydatki 2010 Onkologia Hematologia JGP 1 411 500 000 zł

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska

Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) Słów kilka o HTA HTA nie jest: nauką o ochronie zdrowia nauką / analizą dot.

Bardziej szczegółowo

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid http://www.maggiedeblock.be/2005/11/18/resolutie-inzake-de-klinischebiologie/ Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Obecna Minister Zdrowia Maggy de Block wraz z Yolande Avontroodt, i Hilde Dierickx

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PODMIOTU LECZNICZEGO NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ. o nazwie

S T A T U T PODMIOTU LECZNICZEGO NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ. o nazwie S T A T U T PODMIOTU LECZNICZEGO NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ o nazwie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W DZIADOWEJ KŁODZIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE POWIATU SKIEGO SKIEGO W OPINII NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA JAKO PŁATNIKA P USŁUG UG MEDYCZNYCH Poznań,,

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED INNOWACYJNE TECHNOLOGIE OPIEKI ZDROWOTNEJ skracają czas leczenia i rekonwalescencji,

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 24.02.2015 r. Małgorzata Zadorożna Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje Polska Liga Walki z Rakiem Międzynarodowe inspiracje Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (ECL) www.europeancancerleagues.org Bruksela, Belgia info@europeancancerleagues.org ECL WIZJA: Europa

Bardziej szczegółowo

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 06.06.2006 Geneza powstania komitetów 1. Wysokie wynagrodzenia prezesów najwięcej zarabiają prezesi w USA sposoby walki z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem. Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o.

Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem. Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. Podstawowe tezy dokumentu Turystyka medyczna w Europie jest rynkiem

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook. PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.com KONCEPCJA SZPITALA DOMOWEGO Analiza chorób przewlekłych w Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 29 października 2012

Konferencja prasowa 29 października 2012 Konferencja prasowa 29 października 2012 Konferencja prasowa 29 października 2012 NAGRODA NOBLA ROBERT GEOFFREY EDWARDS 2010 Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii Twórca metody invitro, Laureat

Bardziej szczegółowo

Farmakoekonomika podstawy. Paweł Petryszyn Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej UM we Wrocławiu

Farmakoekonomika podstawy. Paweł Petryszyn Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej UM we Wrocławiu Farmakoekonomika podstawy Paweł Petryszyn Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej UM we Wrocławiu Dyrektywa przejrzystości z 1988 r. Obowiązek uzasadniania podjętych decyzji dotyczących cen i refundacji

Bardziej szczegółowo

Baza danych CRANE. Informacje o tym, jak rejestrujemy dane o dzieciach i dorosłych z rozszczepem wargi lub podniebienia. Zespół projektowy CRANE

Baza danych CRANE. Informacje o tym, jak rejestrujemy dane o dzieciach i dorosłych z rozszczepem wargi lub podniebienia. Zespół projektowy CRANE Baza danych CRANE Informacje o tym, jak rejestrujemy dane o dzieciach i dorosłych z rozszczepem wargi lub podniebienia Zespół projektowy CRANE Kim jesteśmy? Baza danych CRANE rejestruje informacje o dzieciach

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskiej Sieci Badań w Pediatrii

Idea Europejskiej Sieci Badań w Pediatrii Idea Europejskiej Sieci Badań w Pediatrii Marek Migdał, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa 15.05.2009, Warszawa Konferencja Nowe regulacje Unii

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI

WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI MARIAN GO ÊBIOWSKI WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 12 211 Marian Go³êbiowski WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE

Bardziej szczegółowo

Public Consulting Group Modele zarządzania jakością oraz kosztami w opiece nad osobami przewlekle chorymi. Maj 2011

Public Consulting Group Modele zarządzania jakością oraz kosztami w opiece nad osobami przewlekle chorymi. Maj 2011 Modele zarządzania jakością oraz kosztami w opiece nad osobami przewlekle chorymi Maj 2011 Tematy dyskusji Spis treści Pacjenci z chorobami przewlekłymi Charakterystyka oraz trendy Wpływ na wydatki Modele

Bardziej szczegółowo

Co to jest CPT-PL? CPT-PL jest listą definicji i odpowiadających im kodów cyfrowych, służącą przekazywaniu informacji o procedurach i świadczeniach wykonywanych przez lekarzy i innych fachowych pracowników

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia i zmiany. wprowadzane przez projekt. ustawy refundacyjnej

Podstawowe założenia i zmiany. wprowadzane przez projekt. ustawy refundacyjnej Podstawowe założenia i zmiany wprowadzane przez projekt ustawy refundacyjnej 1. Geneza zmian 2. Sposób dojścia do proponowanych rozwiązań 3. Wprowadzone zmiany organizacyjne 4. Podstawowe różnice pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEWODNIK DLA PACJENTA

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEWODNIK DLA PACJENTA SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEWODNIK DLA PACJENTA Warszawa 2017 1 2 Wydawca: Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski ul. Patriotów 181, 04-881 Warszawa www.kancelariajaniszewski.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo