(standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce"

Transkrypt

1 Raport TNO Raport 7 (standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce Wassenaarseweg 56 P.O. Box CE Leiden Holandia T F Data Luty 2001 Autor/zy Nazwa projektu H.D. Banta ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr ) Numer projektu !"#$%%&'( zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Biura ds Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia 2002 TNO

2 2 / 85 Raport TNO Listopad 2001 Streszczenie )!!!)*!! i* +!* ) europejskich. W)),!)!!),*- Zdrowia jest tworzenie i monitorowanie implementacji polityki zdrowotnej, obserwowanie jej skutków, a w razie potrzeby wprowadzanie zmian. Do wprowadzenia )! *. )/ 0),.!) w niniejszym raporcie, jest ocena technologii medycznych (HTA - health technology assessment) & )!) * *,!! *! / 123!. * ) 4 5,!! )/ 2 ) 6,!. ),! *!) ) )! 6/ 7) ) 123!,!).!)!4!5/3!+ 123,!! "!!. krajowego programu HTA dla Polski. Podstawowym zagadnieniem jest potrzeba utworzenia przy Ministerstwie Zdrowia krajowej agencji lub innego rodzaju instytucji! 123/!!! "., )"!*+ 123, licencjonowanie!! ), " z.)!/ )!/ 8)8! )," 1 9:::! 9; zy ubezpieczenia zdrowotnego ( kas <5, "! ) )!)/ 0 "! * ).!*=! + ubezpieczenia? - ".!!*!/-!.),!+.!.!)/+.)).) chorych i ) )" + )) ) i!! */!! )/-.+.> pomocy w przeanalizowaniu aktualnego stanu polskiego systemu opieki zdrowotnej i!! ) * *! /?!,!!! 1* '.?42?'5,))!)/?)*!,"!!/( * ) )! ") )! )/ ") * ).

3 Raport TNO Listopad / 80! )" ) ) )!)!)/ >! ), " )+ )"+! *.,*!, "!,.* ) )+, )* ").)!4 5,! 4!5 / '!!) )!"!*)!)/ 0!! -,!+ *!*.!,!*!!! 2?'/?!. *.. "!/ (!,! / ')!,!/!!, ) /A.,!.,!!.,)* ) " )/ '!* niektórych z tych *!!) / 7.*!*! w! 123 *" + + )!* / )! ), "! +.!,!/7!"! 1,, w!* 123 ) ) *) podstawowych. 2!)!. ").)! 3), Europy jak i na) / ) >).**!/ (!*.!*;B&*,".+)", *".!")!))! C z))/!!," *!*.",), ))!!) )* +!"* / )),!"!,, + / 2 >, 4"technologii") w), D*)</

4 4 / 85 Raport TNO Listopad 2001!!. 83 "! ;B& EE / ' 9B!>!. F!, 123"*1,,G,1!?)/H!!)! )! 9 "! /!, "!), wiele procedur medycznych (technologii) nie i/ 83 )" ) bran"!, ".* + tworzenia zakresu!,! )/, * *! ) )* *, *!. w)!)"/ I *.!!.!) ). ) )"!)+!" punktach: 1.! )!*+.! ", ".+ i!+a. 2.! )! )* +! /?!.*.!>46!65/ 3.!!!).!,"*! *)! ) ) rejestracyjnych w) /! *!.! ) / * refundowanych ("lista pozytywna") i/lub listy leków nierefundowanych ("lista negatywna"). 4.?! *.! + *.!,!/ z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia. 5. *! )* +, / 0"!*, )* +. z listy ("lista negatywna"). Taki proces potrwa wiele lat. A"!! ),! 1, *!, "!!.+!!!!!/

5 Raport TNO Listopad / 80?"!)+.,"+,!+ * ) ), " *+!.!!)/H*.*",!/!,!!!/)!./?","! "..+!*.,)!! i)!./ 2.!*!)),)!.! o! )"/ 0)!wów!.!) ) 6!6= *! *. o ) / A. ) " i..),.! i/ ) )" +.!)* refundacyjne, którym jest "licencjonowanie" (certicate of need). # ' "!, "!!! )! 4 5!!* ).!! ) )" +.! / H ), *!/!, )*+"",*.!/! " )+!).!)!" )./ ")!))", ) ) +. z podstawowego u! /! 2?'!) z!)-),"!**). )!/!)!;!!/0!" /')!)"+.!*= 1. Identyfikacja,"!+/-"+!!!.*.123/)+,,!+ * / 0",. z!*!!123/ 2..! )/ 0" *,123!!,")!!./0", * ) 123!!!)!!! dobrze zaplanowanego badania prospektywnego, np. randomizowanego badania,).)"!/!!! " +..) /? )" +!.!! 123!*+.!/ -" "

6 6 / 85 Raport TNO Listopad 2001!!+ ) *! w", 4..15/ 3. *,!,!! / )!!).)/F!!! ). )" ),!.! /!*! *,+)" kontekstu, w jakim podejmowana jest decyzja refundacyjna. Niektóre instytucje )*!+, "!!./ )*!+!,)*+!./ 4. Propozycja decyzji refundacyjnej.!!!. */!,"!*123,!.!/ $ % % ubezpieczenie zdrowotne w Polsce: & ' ( )%%! %* ' " % %! %* +! # Pracy (International Labor #,-#./) 0.1$ % ' ( ) * )! ) ) z%! % % %1 & ' ' %( ) % ( i) "% % ) 1, %' 1 % * ' % 23 )! i)* ( ) 4 i okresowo sprawdzane. Koncepcja licencjonowania Programy licencjonowania (certificate of need - CON) po raz pierwszy stworzono w latach 60-tych w83/ J*!.!,. " ) / W systemie licencjonowania takie zmiany )*+!!! ocenie i akceptacji ze */!* ) ustawodawstwu i sankcjom finansowym w przypadku niesubordynacji. )!)*/-*+. " ), +!. )!/!!)!*!*)!/A.

7 Raport TNO Listopad / 80 9:;$ / H),!* 9KBBBB ) *) )/ H) )!) 83. )!,."+*!,!!.!. postanowienia ) *!!!)/ *!) 83, " w,!*,!* z potrzebami zdrowotnymi i oparte na*! epidemiologicznych. Przy )!!.)" +*/!) 83 ),! ),.. "! )!./ 83!" i * ) * ", "!)!."+/ H F!/ A!, >!." )* +, "!* nadzorczych, tak jak to generalnie ma miejsce w Holandii i Francji. W tym samym ).F!/ w Holandii ustawa o szpitalach z 1971 roku (Hospital Provisions 35 * uprawnienia do regulowania szpitalnictwa w procesie podobnym do programów )/ 0! LB& *!., "!) )!).. +/ '*!!* 1! )" 4!)5,,!/)/ 8!1!*)**+! =!.!!!!). ) " *! o )/ '!! ) i uregulowania prawne, które nowelizowano stosownie do potrzeb. Osoby zawodowo ) )! ) *!!!),.)")!!/)"))/?!)*!!.)," )*!/ 2 )!!4)"5/?) " +!) / W Holandii szacu., "!)*!) * 9L ) " KM!. */ A"!!!!!),., " )!!,")!!/)! ". ), " >) * / H,!+ )!

8 8 / 85 Raport TNO Listopad 2001,.+/!)!,"*!. /)!! /!! )+!, + ) *" )/., "! )*, a w!!)+/,"!,)"* )!! w" 9::L /! 2?'.!*!!. ), oraz zasobów ludzkich, takiego systemu, który korzysta i wzmacnia pozytywne aspekty *! )! 4! 5/ Rozwój oceny technologii medycznych Ocena technologii medycznych (Health Technology 3)N1235!!.!>!)!,! i ) ),!. z powodu popytu na*).*!** i!* )*/ J" 83 ), * w9:;k) 8. ' 2 4Health Program of the Office of Technology 3)5/ A" 123 ), )!!),!4!5!)/ " + *., 1., 1!. i G./ 8 F! *!!!)123,*))!)/!) " **/0)>! -. 3 ' 2 - (International Network of Agencies for Health Technology Assessment INAHTA), *!, #K, a" ) O&# 8 F! *!OBBB!"*.123 )/ ".))!)!!!))/ J 123!!, ".!. ),)*!)+,! )/ )!!", a"!.!/ # % ) )

9 Raport TNO Listopad / 80 W ramach projektu przedstawiono system oceny technologii na potrzeby decyzji / '! "!* )., i bardziej praktyczna do zastosowania w Polsce.! 2?'!, ) / W!!* )* / W! )! 9!, )"!!+/ We!!!)!)!!/!)*)."$KB! / *!! do komponentu 6. ',*.!/J 123!9K!,".!))" ),!, )" +,. **+, w), ") )*) orzystaniu ) > ) )" +. ) ))!)!*/ -)!2?'!)/ *!.!/

10 10 / 85 Raport TNO Listopad 2001! 1 $! Prace wykonane w ramach projektu *!)! **) *!)) Opracowane dokumenty %) J)! "!8!)9::; J!**!! J!** J!*,!.)) H*)&& ! * )! zdrowotnych w Polsce Podsumowanie ' * Podsumowanie i dyskusja % /" Program licencjonowania w USA Program licencjonowania w Holandii Programy licencjonowania a ocena technologii medycznych HTA Sytuacja w Polsce w odniesieniu do licencjonowania Podsumowanie Rozwój oceny technologii medycznych (HTA) Definicje Rozwój Krajowych Programów Oceny Technologii Medycznych Rozwój Cochrane Collaboration JF Proces oceny technologii medycznych Optymalny model polityki refundacyjnej Proponowany system refundacji Proces podejmowania decyzji refundacyjnej !!!"!! Instytucja refundacyjna Dyskusja...64

11 Raport TNO Listopad / 85 8 Zalecenia J)*)41235 w opiece zdrowotnej J) *.!! medycznych w Polsce J)* J)*! Bibliografia...78 A B 3*123 Sytuacja prawna

12 12 / 85 Raport TNO Listopad ! )!,)!!, )/?! :B& *! scentralizowanego systemu typu radzieckiego w kierunku modelu zdecentralizowanego!, )* ) *!)/6)66.6" * - / '.!*!!)! +!*./?"*!, )!*!! zawodowe w medycynie. Nowa rola Ministerstwa Zdrowia odzwierciedla model powszechny w Europie / '! )! " *, ) / ") )) ) )! /? )!)/-!.> *!), ) )//!! 2?'/ 0 ) )!+ - )! * )/ I )!,.) 41235,*.!/ " )!.! 6! zdrowotnych".

13 Raport TNO Listopad / 85 2 Prace wykonane w ramach projektu Ministerstwo Zdrowia w warunkach kontraktu (terms of & 2'J5! ) " dostarczone przez TNO do Ministerstwa. Niniejszy raport stanowi podsumowanie prac *!)!! ) )! zdrowotnej w Polsce % ) ), 4! 5!, )! * */ '! z")-!/ 2?'!! - *!)/!!!6),! + *.!/ / /< 4! 2?', OBBB5/!!OBBB!*OBB9!. )!/ - ", 2?' )!), " )" +!, -/)-,2?'=6?)!.)!/A".. )" +!!, nie)! ) /6!2?'!!, "! ) *.!,!)*!! /!" 4!,,!.5"!*)4).)"!5,, )* / H) 2?' *.!+! ),!!) -! / '.+ ). )!!/ '! ) - 4!/ 5, 2?'!!!*123I).** i!!!. / " ).!)!%/ "!, "! )* ) *./ 0 )!!*! "*! ) ) )! )

14 14 / 85 Raport TNO Listopad 2001!!./,!/)!, " ", )* +,!!/!"! )!) " )!. +!,!!/ ))"+! ) *! ) projekcie.!!!!2?'",/!!! "! )!!,!.!/!..*)+! )!!!,!* systematycznych Cochrane Collaboration i innych publikacjach naukowych. -!!*!!./ % W warunkach kontraktu (Terms of reference TOR) zapisano wymaganie opracowania! *!) )/ 0 2'J ", " ) zagadnieniem w przypadku tych trzech raportów jest docelowa grupa odbiorców. )..!*!= P O5 8.! P #5 )")!/ 3!+.* "+, 2?'!!!! )!! / ))41235,) +!)* */ 2 6 )6!!/!.),!*!!, w))/-!*!!./ OBB9,. -!), " 123 w.!/ -!! 2?' o*! ) 123 )"!!) *) 123!!)/ 2?'./ " ), "! )). +, )",!! )! O/? opracowanie odzwierciedla wprowadzone zmiany %% Do zadania 5 wymagano raportu na temat opracowania i implementacji programu, ).)!! ) / I 2?',")!!!+.+ "! / -!*)./

15 Raport TNO Listopad / Opracowane dokumenty ')!.!*) J! 9= Polsce w ramach narodowego systemu!,!/lk/(!obb9/ J! O= * ) ) )/#;/OBBO/ Raport 3: Metody HTA, finansowanie procedur wysokospecjalistycznych i inne!/:b/obbo/ J! $= ramach systemu opieki &123!/$B/OBBO/ J!O&$/3-/9BL/OBBO/ J! K= '! " ) / 999 / > J!%='!!!)!!!) 9KB, z)*/(obbo/.+!!/ok/(obbo/

16 16 / 85 Raport TNO Listopad )! 3.1 6%)5 )!!.!, *!)!!! +.!!/ J.!* *!/ 0)!*.)"+/2)"+ )//!.! )! zdrowotnego. 8!)! )! ) w9::;4!!9::l5"cie 1 stycznia 1999 roku. Na mocy! 9%! 4 5, ",! ")!4,!,! 5, 6"* * 6/ I A * )) ), ) )! ) )!)!! ) "/,! 9::;/ )"!!*/ 8".IA,!+".,!! / 0* z 8*? 8! 48?8 5,!. I A/ 8?8! "! Kas oraz do praw pacjenta!!!!,)i*)/ H* "* * I * I A, ))!* I A/ 8! * I A!!!!!!! - / * " w! )!) )! / OBB9,!.- / 8*!))!)!!.* ) + OBBO / H!).!)!)I) A,!!! )" / *". )!, " "., "! * *!!! / 8!!.!!.!!!, a ogólnie dalszego rozwoju powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

17 Raport TNO Listopad / :::&OBBB -!. " w!!*!/2!! *,!! przeciwników koncepcji z powodu postrzegania jej jako sposobu na ograniczenie.!.!./j -!!) *, )!!2?'/-6.!! I A, 4/!5 ) /'!!.*+)I A,!.* + ) ) i+, 8.? 8! i-! I A/ J)!!+))"*!! ),! I A! profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych 3.3 $ ' 7 )%3889 8! )!,.!! * *!/?)8*"*. z*!/ 8!. w!)!9/2).!tarzany.!**!,! + * */! $/#.,"6 *!) )!! I A!!+! ) nie!+!6/ 3#9!= 1. Osobom ubezpieczonym p 1) zachowanie zdrowia oraz zapobieganie chorobom i urazom, 2) wczesne wykrywanie chorób, 3) leczenie, 4) 2.! " # $ % & ' 1) 2) badania diagnostyczne 3) leczenie (ambulatoryjne, w domu chorego, szpitalne oraz w ramach pierwszej pomocy), 4) 5)

18 18 / 85 Raport TNO Listopad ) ( 7) 8) 9) 10) orzekanie o stanie zdrowia, 11) )# #9! *, ubezpieczonemu wi A=,!.)!!)P "! 4!) *)5P!, * z!*!*!nego na leczenie uzdrowiskowe; ), " / #9P! " I) A! - '!!/?.!!! "! z zakresu finansowania: * ' w +, -./0 ' #*!)!* )..!*!/ 1.!) > *) " ", *" i porodu. 2.!)!!.*.!),,.!/ 3. '!)!/ 4. ) "!)!*/ 5.!, *) w*)/ I*!!) *)!!!/ 0 " " ). w artykule 31a.(1)(7): wysokospecjalistyczne procedury medyczne; wykaz, zasady i tryb " +, # 4 ( "#?!!/ Nie) ", )* + z", "!, ) "!+/ Kolejne istotne dotyczy stomatologii: 1. 5 " ' #

19 Raport TNO Listopad / 85 2.! " ' +, %, % &. " )*. " przez Kasy Chorych: 1. 5 " " analityki medycznej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, # 2. +, -./0 " ' # * % * / 8!!.! ) )*!/ (!)))!!!*!.*!-/ )!=95!!PO5!*P #5!/ (! * *!* *!-/*!*!*#BMKBM, ",)/A!- /!!*!+ aktualizowane co najmniej raz w roku. System ustalania cen jest bardzo )!/! )*, i,**, 4!.5/ )!!)*!-*./-.!) +!/ 3 K# * ) ). I) A i ),. ) )/ ) ) = 6 6P 6 6P 6,.!)6/ ")!) 8!! 6" )6/ KL., " )!! * ubezpieczonym na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z*)!",),),,!,, " ) 1HQ, >. ) i obozowych. H!*)*) %9, *) ), *) w=

20 20 / 85 Raport TNO Listopad " " 6 2. i 6 3. " medycznych; 4. ' ' ' ' i rehabilitacji; 5. zasad wystawiania recept. Do Ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym w Ministerstwie Zdrowia opracowano kilka!*, * 95!P O5 )P,!)! ) 45/ "!* )! do)!9/7).!/ 3.4 6!! ) ", " *! - '!!489::L5 (zobacz raport do komponentu 1). Taka lista jest okresowo publikowana, umieszczone *!!,!! " I A, )"!+! " )! - /'*!)! Ministra Zdrowia. Dobór procedur nie jest przejrzysty, a niewiele osób wie, na jakich../'),!!" *! *! " i kryteriów ich wyboru. )*!!. poruszana (Ministerstwo Zdrowia, 2000). Opublikowano kryteria wyboru procedur wysokospecjalistycznych: 1. )"!+>4-5, 2.!)+6!6, 3., 4. )"+!!!!, 5. wysoki poziom zaawansowania technicznego, 6., 7. +)!/ - 9O OBBB!., )!),! *!!,.!! i!* ) )/ '!.+!, "!! 9OB&9$B / ")!! - )!/ I., " *! " " wymagania techniczne (Ministerstwo Zdrowia, 2000). W wyniku negocjacji podpisano

21 Raport TNO Listopad / umów ze 136 ) *. 9OK 085 procedur!*).;#b)/!- )+)P)- * / 8.!* ) 4- Zdrowia, 2000): 1.!!!* ) *!!, 2. systematyczny sposób wyboru i oceny zgodny z kryteriami dla procedur wysokospecjalistycznych, 3.!!), 4.!), 5.!!+!!), 6. regulacje prawne i aspekty praktyczne zgodne z europejskimi zasadami "! +!/! >+. ), "!! 4, 5,!*)"! I A, )!! / - *!.!!!.!!!,! 16&!,*!))-/ "!)!)!"," niniejszego projektu jest rola oceny technologii medycznych w tym procesie.!), * ) )!)!! 4!!"5/ 0 ). + +!)**R!,!!!/2)) *!! kosztowej. To zagadnienie znajdzie odzwierciedlenie w rekomendacjach umieszczonych w niniejszym raporcie !*")))!2?',! *.)/!* *) )!!!* * 4KBM ;BM5 zgodnie z postanowieniami ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Warto +., "! %;BB! ) 4** ) 5 O;BB!.!!*/!)"!+, ")6!6,/,*./ ( * "!!. 9LM&. * **/

22 22 / 85 Raport TNO Listopad 2001?" +., " ) 6! 6 *) stosowanych w ramach opieki szpitalnej lub np. przy "procedurach!6!/? 6!6 * )! Ministerstwo Zdrowia, który generalnie jest bardzo niski. Wszystkie leki na listach!!* )* / G)! * 4 5 B,BKM " wynagrodzenia (European Observatory on Health Care Systems, 1999). Jednak w!!)/?!*!! * *!!/ 0"!.! *, w opa.!/a.,"!!))!!,!, " * ) )).+")/H!),"!- G*"/!..!)/), "!,!)* i!/ 7 ) )!, "!!!)/ (!!!(Revue Prescrire,!) )!*. )/ W!.!*!)= 1..+",).!!/!!! )+""/!!!!/!!" *! " *.!*/?*"!,))&)!, " * " " *! /-")+!4!)!95/ doustnie w leczeniu bólu; leki przeciwpadaczkowe; leki w chorobie Parkinsona;!!!)/ -" )+!4!)!95 3.!! ), + "*&, i / H! * )enione w raporcie do komponentu 1. 4.? )" >+!/ I *! innymi lekami. F,, "/H!*)! komponentu 1.

23 Raport TNO Listopad / )! )*!., - 6!!6/!) * ) * *! w- /.").)) i)/.*!,!. " ) / '!!.)/-!.*. /! 2?'!) ustawy *!%% J! *! * "!! /!!,!! * )/ )!! ***/ ) * )!!, / ) w oparciu. 9::9 ), ) ),!,))/J.! I)J G)--!! 8* J * ) H (,! naukowo-badawczej/ I)! - / "+, "!* " H! ( - G, ))!.!*. / ' 9:L: ) #BBB /!!, ), *!" *! * 4European Observatory on Health Care Systems, 1999). '! )*!) * *,!!, ). I) J!! ) w8f!/2!.j-,!2?'/ )!!, ) *!. medycznego. Unia Europejska takie regulacje posiada. Polska pracuje nad "pakietem"!! * *!. ) ) o, )* na uwadze dostosowanie polskiego prawa zgodnie z dyrektywami i regulacjami Unii Europejskiej.?!!)))!.))/0!!! * *!/, " * ) + " ),. ),/?!!."!.!!*/

24 24 / 85 Raport TNO Listopad , % 44 Postanowienia ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wraz z innymi!!)*.!,)".,!!!! ) ) 0! *!. w *)! 4! "5/!)!- *!, )* /! -!. A) - 0 ',.!+!!/ OBBB.+!!.-. 6!6/ - + ), I A. ) )*/ )* #BBB *! )/?!*.),, )!,!!"/ '),!2?'," oczekiwanej pomocy dla Kas Chorych. 3.8 % )5 ' ). +!,!, ),! /? *! w!** + ) * )/ * *!, ) )+/ -" )+,)*./ (*)) )"!)+ 4!"5/ )! i!!, " +,!ony w) / 2"!+ skomplikowane zasady systemu.?),+)")!)),6! wysokospecjalistycznych". Uzasadnienie dla takiej listy nie jest podane w ustawie o!)! ), "!! o!!!. ). )",!)!") *")!!/?!!*. ) /?" ) z-!*!.!,!!)/

25 Raport TNO Listopad / 85 ))*)/H,!!!*!*"*!!)/', *=* * P "! *. " P ) " P,! / #) ' ( "! 1!+.!! "!! )P!,! P! * / " )*!) ). > )/! )! %!! )!!.! ) w H, ", )" >+!*. ***)/!..!),! i)!)/ 2 ) * drowiem!), )* "! ",! i!, *!.) )!/ )), " ' Health for All), zdrowie!!*)/2!!!/?)"!)!,)!!. /)!!).+!,! * )!)! /?!,!/!!!, * )/!*!!,!*. "!)! )*., *!!!!/7!)!!*/ 7)!)).+!) / A" * )* *!* )+ terminów takich jak "evidence based )6 6+6,!, " *!)!/2).). raportu. & '% % % ) ) * "% ) 1.!!/ 3.9 Podsumowanie **!!!)/A"!.!",!!!), ) ". )+/ )) ),

26 26 / 85 Raport TNO Listopad 2001!.))!!)/ ) *. "!!!, *! / *!!!)*!/

27 Raport TNO Listopad / 85 4 " podstawowych &!!!.! 6)64665!)&!.*!*.! )!!,)")+,!/2! )" + ) )! )!!!/!.!))!.!/ 0 > )!!!4!/5,!"!4IA5 )+,.+,/!)*) )! OB / )!)!.!! 4+!) 5 4!5/0")! *"!"/?, " )" ).!, ). +*!*+/ 4.1 ;B&, " ). ), )!/,,!*!!,! systemy opieki zdrowotnej. Postawa firm ubezpieczeniowych i kas chorych!., " "!+,,! ))) ) )!/,"*/ ". + +, )!!"!. * " 9:%K / 6!6!!!) ),),)46inputs") )! / '!!. *. +!, * ), ))46outputs"). *"!!.!,& opublikowana w 1972 roku "Cochrane s Book on Effectiveness and Efficiency" (Cochrane, 1972)/ A.!) +,!* /., ".+ )!.!, / " )!)!, ) *!*/!!, *

28 28 / 85 Raport TNO Listopad 2001!)+!, ) / *.,,!,!/, * ),! )*!!.! )/ *!!. )! = 6? )"!+ ) / '),,*.,.)! 6 4/ 995/ A ", " 6!?1 4National Health Service) w Wielkiej!". 6 4/ %;5/ 6. ) ) ))6, )* ) ) 4/ ;L5/ 3 +!!)!!!!,!! ) ) 4/ ;:5/. "! ),!*. i administracyjnego!/ 2! *!+ )!!),.).!/. "! A A,, )*!!! ), medycyny opartej na dowodach naukowych (Evidence Based Medicine, EBM), a" )//)/ 83!*!+!!.! )!.Blue Cross Blue Shield (BC/BS) 3, ).! /?!*;B&AC.++ medycznych. W 1977 roku opracowano Medical Necessity Program (MNP - Program -5/! AC "!!*.!,,!*/AC* )+!!>,. 6* *6/ 2. AC kontynuowania prac i stworzenia Technology Evaluation Center (TEC - Centrum '25,))!*,))* / 2FA 9:L#, +! " )!! Medical Advisory Panel (MAP - dziedzinie. Niefortunnie dla innych organizacji tego typu, oceny przeprowadzone przez 2FA*!AC!) *!/?" +., " 2FA AC z!!.!* 6 podstawowych". )!AC!.,!..! ze strony Kaiser ) 4I5,.! )

29 Raport TNO Listopad / 85 kierowanej (HMO - health maintenance 5 83/ I. 123;B&,!*!/9::# I!!.AC,!*+2FA/ ). -3 *! I *! w123,!*!ac/( 4Rettig, 1997). KP aktywnie wykorzystuje!!) * ubezpieczenia. I*AC,. +)!)8-, do osób starszych. Po wprowadzeniu w USA tomografii komputerowej w 1973 roku,!.! 4 9 ) ) 5/ przeprowadzonego przez US Office of Technology Assessment (OTA, 1978), "! )!.! ) ) ) )/I)9:;L!*.National Center for Health Care Technology (NCHCT - Krajowe Centrum Technologii -5, )!) )!)-/0.)**.)) 68* ' 2-6 4' of Health Technology Assessment - OHTA). Do tej pory, pomimo zmian nazw i likwidacji NCHCT w ramach.+)reagana, wspomaga on decyzje refundacyjne w programie Medicare. J"!. ) * i! / 0 Medicare,"!+!.46usual and )65/, ",!*+ *!.*/ A.+),.!4Health Maintenance Organizations - HMO) lub ubezpieczeniowych, korzysta z HTA w!) / * Aetna i Prudential, dwie prywatne firmy ubezpieczeniowe, oraz Group Health Cooperative of Puget Sound, TEMINEX, United HealthCare i University Health System Consortium - wszystkie wymienione to organizacje HMO (Rettig, 1997).!)+! 123, ) Oregon 1,.!+ 9::$ / A) *.!!)!6'State -6, )!!. )* / 2!!. - priorytetowych (), 9::;5/ ' I).9:L;!,"!* 6!6/ I)!, + ).!/ 8 17!))&!,")",!!,!! o, /!!!!!",

30 30 / 85 Raport TNO Listopad 2001 z.)9#,.+", +, +!.!+ / 2!,! )!!,!, ) ) )!. )*, )!!.!,! )! /? ) ).!, * ),.*!)/(= medyczne i chirurgiczne". ( )" +!!/ I * *,!*/,! )!!! (Tengs et al, 1996). Niemniej jednak Oregon 1 )!), " z!>).9b/ 4.2 Holenderski )! )* ) 4!5!/.)!/!*)!)C!6non-profit". (!! *!. "!! *.!!* 4!!5,. " 46fee for S65/!!*6fee for service". 0 &!,!*! )./)1!**)!!!),%BM!!"OB /.+! )!! /!! ) ")!! *)!! / ).) )! ) )!, koncepcyjnie, jak i praktycznie. 1 ) ).!! LB&/ 9:LO!, )!! *. *, "* J I A / ) )! 9:L# ) *! * 67!6 4Grenzen aan de groei van her S!5/ ), "! ) )* +! *),*.!.!+.!.!!/ ")!))1!/ 9:LK!.#!)!!,*! in vitro, finansowane przez Kasy Chorych i Ministerstwo Zdrowia. Ocen

31 Raport TNO Listopad / 85! /! 9:LL i9:l:!"! ) technologie. )!! Dyrektora ds. Zdrowia (Director General of 15. I) * J ) '! 4Stuurgroep Toekomstscenario/s 75!*.)!* oceny technologii medycznych (HTA). Pod kierownictwem specjalnie wyznaczonej )! 9:LK&L;!*!.! z rekomendacjami na temat oceny technologii medycznych i jej wykorzystania w podejmowaniu decyzji refundacyjnych. 9:LL *!! )) 6'!6 (Grenzen van de 5,! ) )/ J*!))"))), " 123 ". ). * i*!**,").),+) i),*!)"))/jia!, "123)"!)!))*.!/ 9:LL J I A -!! z-)f?6?g-6 (Fonds '5, + #% ) 4 OB ) )* + " *! *)!,! decyzji refundacyjnych podejmowanych na ich podstawie. W praktyce projekty, ) )+ / *!)!!!!! )4!66&6bottom-up!!65,., ". ) *.!*.!! 4!/!!!5/?!.+G!.? '? 4?'5, *"/))!!. *,!)/ H)")))!9::9!J.IA!6'=264Grenzen aan de groei van het verstrekkingspakket: derde S5/! ), " + ") ) *., a*)*123/?.!.*.!/ J, "!! **,!"!!*!*!.)*6*, medycznym" ("insofar as this help is considered usual by the medical community"). ","!!*!

32 32 / 85 Raport TNO Listopad :B&123.1")) *)!* */ 9:L:!* ).,!!)"!/0 z!!!).9::o!! 4Dunning, 1992). W raporcie )!,")!)))!1 * ) technologii efektywnych. Zaproponowano zastosowanie czterech punktów!,6666!! (zobacz rysunek 1).!, potrzebne, co oznacza na!,! ) "R, )!* *, " efektywnar,, ), + * ) R A )R, )"! indywidualnej decyzji osoby!r I)!, "! in vitro i )! )"!+! 4"!, "!),!in vitro jest )!)5/I)","!!!*.! + * * ) kosztów. 0 )! ", )" *) ),"!!!)!)!)/0! )!, ) ).!,)*!!,)*+)/H)!)), "! *!. makro )!.! 0 )!)). )/?*!!, )!! / 0 " z)"!, 6))!*+!. ",!)* /!)!.)))+!, )"64Cranovsky et,9::;5/*!!! ),!,! w!)!!./

33 Raport TNO Listopad / 85 63:# 1 Technologia Efe kliniczna kosztowa do ponoszenia Zakres ubezpieczenia T=Dunning, A* )+. )!)) J I A 4 GCouncil) i-!!) *,!*!*)./ Technologie zaliczane do ogólnej kategorii "zaawansowana opieka medyczna6 *!!/?.! )" *., zakaz tymczasowy (na czas prowadzenia oceny HTA), albo niezbyt silna regulacja * / ) - G Badawczego (Investigational Medicine Fund) prowadzona jest prospektywna ocena, )!* *, z* * /! )!)!) 4!.,! )!K5,/!)639L6,!*!/ (*,))I)Dunninga, jak przedstawiono na rysunku 2. Funkcjonuje dla nich lista pozytywna i cenowy system referencyjny; *!!! " " o stosowanego z ) ) )!!!)!))!J.I A/*"!!).) ))!))*/ 9::;-.J8!'!!*! farmakoekonomicznej. Badania tego typu!)+!,)"!)) lub )!)!.! 4Health Care Insurance Board, 1999). '! 9: )!.

34 34 / 85 Raport TNO Listopad 2001 ))!.!,!!,,),)!),! ",!), / ))!!+!!,!**+!)!)!)/ '!+ ))!!/',"!!!+). )!)/'!+!,!,"* ".)!/ Rysunek 2: Ocenione obszary opieki medycznej Nowe Profilaktyka Leki Lista pozytywna Stare Lista negatywna +., "! ) ) w1*"8f!/ Procedury profilaktyczne "!* ) 4Banta i Oortwijn, 9::K5/1!!!.*)! )),),"!)! + 4Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 1995). Polityka profilaktyczna w Holandii jest * */ H, )! i!! ") *!/)*!!!).! efektywnych i akceptowalnych interwencji profilaktycznych. Kiedy ocena procedury!,!).!! praktyki (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 1997). W Holandii nie!."*. )"*!/

35 Raport TNO Listopad / 85 W obszarze ) proces jest bardziej systematyczny. W Parlamencie 9::%.!!! 4 S5/ 8 ).! )!),)*+")! (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn!,9::%5/.," )!)!!!) " )* +!. - /!!!= )!!!!,)*/! ), ) *!!)/!1= badanie przesiewowe noworodków w kierunku fenyloketonurii;!p mammograficzne badanie przesiewowe w kierunku raka piersi (za zaproszeniem); badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy (za zaproszeniem). I"!!!)! ) + specjalnej komisji Holenderskiej Rady Zdrowia (Dutch Health Council), organizacji, )! *!! *!* */ I) *!!!,,,!, itd., oraz do przedstawienia rekomendacji Ministrowi Zdrowia. Po otrzymaniu raportu!). ** )!)!)!/ 8 " )! ) "! *!/?! ).!! " )!* * *!!. dowodów na korzystny efekt takiego skriningu. Równolegle ocenie poddawano stare technologie/ ) */!!!)* ). *, ),.!*!!* I) Chorych, poproszono o zaproponowanie potencjalnie nieefektywnych lub! )/ ).! 9BBB kandydatów do poddania ocenie. Przy zastosowaniu metody delfickiej poproszono!.) " *.,**9O%!/*!, w)!..*!,!+!, " +!!!/!!,. * )!, )./ 0", )!!.. 4! ) 6 65/ 7 * *,!!.!! ).!. o!./ ).!../0!!!)/

36 36 / 85 Raport TNO Listopad "!/!,!!!!!, ) /,!, " *! )* +!) w!/0",!","*!*.)"**+ =!!.!./1! )* *!!!!!/ 4.3 ) )!! )! / I" )! *!, ) )) / ' 9::% + ) )"+! "!), "!!, * ). *,!!/.,"/#KM.!!)!)!))!),!*!*,!)!/! *!) )! 6!6,.+ " *!* */ J*! )!*/ '! LB&!!. )!!)*!/2!!!! )! 4 Cranovsky et al, 1997). Na spotkaniu 30 sierpnia 1990 roku, Federalna Komisja 8! 4Federal Commission for Health Insurance 5.!* G 8. 8!!4Swiss Federal Social Insurance Office) o przedstawienie listy kryteriów,!!+,+/!!!!.! I). 9::O.!! w"/ 9::O!.!!.) * ), *) ) ) ) ) )))/?,!,.!. niemieckim, francuskim i angielskim (Swiss Federal Office of Social Security, 1998).!)99::%!* podstawowe ubezpieczenie zdrowotne ze specjalnie regulowanymi subsydiami )!!!/8 z9::%.! )!!!/ 0,"*.!/!!!!*. *!!, >, " +, + + * *

37 Raport TNO Listopad / 85 dowiedzione ("lista negatywna"). Dla innych grup procedur zdrowotnych (leki, testy,!5!!/ $ (!* ' "%! * ) " prawnicy uznali za konieczne wprowadzenie zmian w prawodawstwie. Przed )) 9::% 66, w!!/ 6 2: 5 % ubezpieczenia Synteza informacji * aspektów medycznych, ekonomicznych i etycznych,! i zagraniczne Dane z rejestru stosowania technologii: - wskazania: - U!"* - koszty - zasoby ludzkie - zasoby techniczne Eksperci oceny technologii J!* Wnioski 8*G Federalny Komitet Zakresu Ubezpieczenia nie nie tak warunkowe tak dalsza ocena Zbieranie danych Rejestr Ponowna ocena!!*!

38 38 / 85 Raport TNO Listopad 2001!!*,"!)*!., *!/!!!)!, "!,!.! i zbierania opinii pr!.) 4 J #5/!.. ) ).! )!)!,"*!),!!/ 0" *.!, )!. " *.,,!"*,!/A".!)*+!,G8*8!! (Federal Office of Social H5!!/?.!! G I) 8! 4Federal Coverage A))5!)*./ I) ) )"/ -"!+ 66, 66 ),66,66!!))/A."*!*, w odniesieniu do kosztownych i skomplikowanych procedur medycznych, jest!> 66, "!!!!! / I*!.!> 66, )/ '* +. * )"*,!! )*,))! / A)! )"!! )!.!!/ A!.!*"/,,!!/!,!)!!),!.!!!/. ") )) ),! ) ) )! / '.!!, "* )! )"!* /!!!!, w toku. )! ". przedstawionego schematu ogólnego. Federalna Komisja Leków (Federal Drug A)) 8. G)!, +/ *, ) OL!* lekarzy, farmaceutów, kasy chorych, ubezpieczycieli komunikacyjnych, laboratoria ). ) naukowymi, a druga - ekonomicznymi (Cranovsky, 2000). Firmy farmaceutyczne!* / I"!!),.!))* *!/J)!8. G)/! " *! w!!!!). )*/ szwajcarskim

39 Raport TNO Listopad / 85 )!+ *.*. " w Holandii. 3). ) )+!!, > *! * i)*!/).!)"!!,!!!1,!!/ 2))! " nie)*"*!!!!! +!! ). / I )* *, "! refundacyjnych na wynikach oceny technologii medycznych HTA jest istotne dla )!,"!!)!)/ 4.4 Podsumowanie i dyskusja 8 F!!* 123! )*!!.! )!.! )! * / 0 prowadzi poprzez stymulowanie stosowania interwencji bezpiecznych i efektywnych,.!! *!*,)",.*./! * / ' wnioski: 1. '!*!)*+., " )"+ * ).,! / ' 6!. )+ i!6 *!) ) 123!) /'!6)!!!+! ) nie!+!6*,!+.!/ 2. '! )!!) )/!. * "), " )* ). / I"! ) * *.!)/ 4!"., ". *1,!"!/5 3. 0*. ) )/.+,) poddana ocenie. 4.?)*/?"*!! )!! 4

40 40 / 85 Raport TNO Listopad 2001!5/ *!! / 5. H!. +!* +!/7!)!!, )*!!,.!/ 6. +!) i*!/)!)!. 4 "5, ). )" z!**!/ 7.,,!. ),!/!)*"+), "!*,!! )))"!/ )*)+!)/

41 Raport TNO Listopad / 85 5 Zarys programu licencjonowania 5.1 Program licencjonowania w USA.!!)83 %B&/83!,!* "!.!+ ),)+!!!!/ J!!.? 0 w 1964 roku. Do 1978 roku w 35 stanach USA uchwalono regulacje prawne tego typu. ),!!.,." i))!!! / ))* +,,!",!.!")!4'23, 1978). ( "!,.! i *!.!.*/!! ) ) *!,!/ /.!)!!! 83 (OTA, 1978).!)! / 0" *.,! )* )+!"!, +.**+/ 9:;$I83*! opieki zdrowotnej, w których zrewidowano dotychczasowe programy licencjonowania i dodano nowe postanowienia w celu * i /!!!!) ) ),!? *!. * szczeblu federalnym. Stany USA, w których dotychczas nie wprowadzono programów,*/!! )!!)!!*.!, */? )!> ))!)!!* ) 9KBBBB ) 4'23, 9:;L5/ A" )!! 4Health Maintenance '5, *! praktyki lekarskie. *)! Reagana uchylono ustawy planowania opieki zdrowotnej, a!)! kompetencji poszczególnych stanów. W)/

42 42 / 85 Raport TNO Listopad 2001, w!)!),.+,, "!! skutków funkcjonowania systemu bez nich (Moore, 2?'/ 8 83 *!) )! G/ ) )*! ) " 9KBBBB )/ 9:;L G,)// "!,!, ),, ) )! 4'23,9:;L5/! "!/ )*!!.,!/)"$!"!9BBB/H!)),!/OB" pediatrycznych w szpitalach na obszarach miejskich. A w jeszcze innych podawano ))!),!/ "!!!))!.),!.!!. ) " %BBB / -" "+, " * ). ) )!) )!!!/ 9:;L!))!,!. )))!) = * )! +!!OKBB,))"!+! 4'23, 9:;L5/ '!!!! 8* Oceny Technologii (Office of Technology Assessment OTA, 1978) prowadzi do, "!) ) "! ) )!/! "*. )!!, *!) / ) )!) ) )) "! ) +!. 4'23, 9:;L5/ H! ) +! ) z zastosowaniem tomografu komputerowego. Oferowano je szerokiej grupie pacjentów, * ) ) ),!/ z!! gdy m.in. takie nieuzasadnione!!!,)" +)/ 0 )!!!) licencjonowania w Europie. 5.2 Program licencjonowania w Holandii Kilka krajów europejskich posiada odpowiedniki programów licencjonowania. Dalsze *.!) modelu holenderskiego.

43 Raport TNO Listopad / 85 Funkcjonowanie jednostek opieki zdrowotnej w Holandii jest regulowane postanowieniami ustawy o szpitalach z 1971 roku (Hospital Provisions Act), która!, )!,! i!! 4, OBBB5/ *! regulacyjne w odniesieniu do wszelkich projektów budowy wymienionych instytucji. )!)! " )"!!)! - 4 %.! 95/!)!!. P! w!.).",*! )/?!,+!,)!, ) +. - jej / (!!!. /!!. )" *,!!)))!/ )! )!!*- /!.) -. Krajowej Rady Szpitali (College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen, CBZ)!* o.**!)*)./ J!* ). )",!*. *! / J* ) 4 5!* ).!! ) / 0 ) )"!/!!!.,)"+.!!!/'!)!"! z ustalonymi taryfami. Pobiera! " " "!.!!/ )"!! &!! ) "! i optymalne rozmiary dla po / * #B *!!! ) i/?!;b&lb&!,! )* *!,,.! z.! )!!!) ), ) & */ :B& )!, ", " *)!!,"!).!)!!!/ ' 1 *!!!!"!), )* + / )) ) )!! )" +!.!*/ ', "! *!, takie jak kardiologia, pulmonologia, chirurgia ortopedyczna, urologia, chirurgia plastyczna i niektóre inne.

44 44 / 85 Raport TNO Listopad 2001 (!!!)! "!!, *) "! i intensywnej opieki medycznej. 3 9L!!!,! )/ '*,, * eksperymentalnej. Prawo wymaga od kierownictwa szpitala uzyskania akceptacji - /-,"! +! 9L,!. ), *!,!)!/ -.1J 4Dutch Health A5, *!* ),!*! * ),!,! /?!! -!).,!.. 4!.,)*!5.) dla wykonywanych procedur. 9L! 4!/ ) )!,,!.5))./'. + 9L.!! )!, *,.!), ) / )*!!),!/! "/?"+,")"+! /!)! *)!.))/?)"!" ))!),"* *"! / (!* 1 P ) >,9KBBBB)!) 83,!!!.66/( 1.!*= dializa nerkowa, przeszczep nerki, przeszczep serca,!!*,!!!!&, przeszczep szpiku kostnego, przeszczep trzustki, radioterapia,, kardiochirurgia,

Trzy dekady promocji zdrowia czas działać

Trzy dekady promocji zdrowia czas działać Cianciara Probl Hig Epidemiol D. Trzy dekady 2011, promocji 92(1): 7-13 zdrowia czas działać Trzy dekady promocji zdrowia czas działać Three decades of health promotion time to act Dorota Cianciara 1,2/

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki Tomasz Zdrojewski, Alicja Kowalisko 5, Barbara Krupa-Wojciechowska, Bogdan Wyrzykowski, Wiktor Januszko 1, Michał Kąkol, Piotr Bandosz, Małgorzata Wasilewska 3, Arkadiusz Szalewski 4, Alicja Gasińska 1,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Europejskie ramy odniesienia dotyczące zapobiegania zaniedbywaniu i przemocy wobec osób starszych. - Kontekst, dobre praktyki i zalecenia -

Europejskie ramy odniesienia dotyczące zapobiegania zaniedbywaniu i przemocy wobec osób starszych. - Kontekst, dobre praktyki i zalecenia - Europejskie ramy odniesienia dotyczące zapobiegania zaniedbywaniu i przemocy wobec osób starszych - Kontekst, dobre praktyki i zalecenia - Kolofon Koordynacja: Holandia (ANBO) Opracowany przez: Marlou

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY STRONY INTERNETOWEJ SZPITALI W KONTEKŚCIE INNOWACYJNYCH STRATEGII W SEKTORZE USŁUG ZDROWOTNYCH

KRYTERIA OCENY STRONY INTERNETOWEJ SZPITALI W KONTEKŚCIE INNOWACYJNYCH STRATEGII W SEKTORZE USŁUG ZDROWOTNYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Tomasz OWCZAREK, Dariusz ZDONEK Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska KRYTERIA OCENY STRONY

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych

Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych (przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 19 lutego 2014 roku podczas 1192 spotkania wiceministrów)

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja jako jeden z głównych przejawów ewolucji systemów bankowych w ostatnich dziesięcioleciach

Liberalizacja jako jeden z głównych przejawów ewolucji systemów bankowych w ostatnich dziesięcioleciach Zeszyty Naukowe nr 778 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Finansów Liberalizacja jako jeden z głównych przejawów ewolucji systemów bankowych w ostatnich dziesięcioleciach 1. Wstęp Od lat

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej Redakcja: Agnieszka Hryniewicka Warszawa 2011 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Przygotował zespół w składzie: Grzegorz Makowski Natalia Mileszyk Robert Sobiech Anna Stokowska Grzegorz Wiaderek

Bardziej szczegółowo

System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Marta Janina Skrodzka (red.) System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Wdrażanie rozwiązań modelowych System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Wdrażanie rozwiązań modelowych Polecamy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo