(standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce"

Transkrypt

1 Raport TNO Raport 7 (standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce Wassenaarseweg 56 P.O. Box CE Leiden Holandia T F Data Luty 2001 Autor/zy Nazwa projektu H.D. Banta ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr ) Numer projektu !"#$%%&'( zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Biura ds Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia 2002 TNO

2 2 / 85 Raport TNO Listopad 2001 Streszczenie )!!!)*!! i* +!* ) europejskich. W)),!)!!),*- Zdrowia jest tworzenie i monitorowanie implementacji polityki zdrowotnej, obserwowanie jej skutków, a w razie potrzeby wprowadzanie zmian. Do wprowadzenia )! *. )/ 0),.!) w niniejszym raporcie, jest ocena technologii medycznych (HTA - health technology assessment) & )!) * *,!! *! / 123!. * ) 4 5,!! )/ 2 ) 6,!. ),! *!) ) )! 6/ 7) ) 123!,!).!)!4!5/3!+ 123,!! "!!. krajowego programu HTA dla Polski. Podstawowym zagadnieniem jest potrzeba utworzenia przy Ministerstwie Zdrowia krajowej agencji lub innego rodzaju instytucji! 123/!!! "., )"!*+ 123, licencjonowanie!! ), " z.)!/ )!/ 8)8! )," 1 9:::! 9; zy ubezpieczenia zdrowotnego ( kas <5, "! ) )!)/ 0 "! * ).!*=! + ubezpieczenia? - ".!!*!/-!.),!+.!.!)/+.)).) chorych i ) )" + )) ) i!! */!! )/-.+.> pomocy w przeanalizowaniu aktualnego stanu polskiego systemu opieki zdrowotnej i!! ) * *! /?!,!!! 1* '.?42?'5,))!)/?)*!,"!!/( * ) )! ") )! )/ ") * ).

3 Raport TNO Listopad / 80! )" ) ) )!)!)/ >! ), " )+ )"+! *.,*!, "!,.* ) )+, )* ").)!4 5,! 4!5 / '!!) )!"!*)!)/ 0!! -,!+ *!*.!,!*!!! 2?'/?!. *.. "!/ (!,! / ')!,!/!!, ) /A.,!.,!!.,)* ) " )/ '!* niektórych z tych *!!) / 7.*!*! w! 123 *" + + )!* / )! ), "! +.!,!/7!"! 1,, w!* 123 ) ) *) podstawowych. 2!)!. ").)! 3), Europy jak i na) / ) >).**!/ (!*.!*;B&*,".+)", *".!")!))! C z))/!!," *!*.",), ))!!) )* +!"* / )),!"!,, + / 2 >, 4"technologii") w), D*)</

4 4 / 85 Raport TNO Listopad 2001!!. 83 "! ;B& EE / ' 9B!>!. F!, 123"*1,,G,1!?)/H!!)! )! 9 "! /!, "!), wiele procedur medycznych (technologii) nie i/ 83 )" ) bran"!, ".* + tworzenia zakresu!,! )/, * *! ) )* *, *!. w)!)"/ I *.!!.!) ). ) )"!)+!" punktach: 1.! )!*+.! ", ".+ i!+a. 2.! )! )* +! /?!.*.!>46!65/ 3.!!!).!,"*! *)! ) ) rejestracyjnych w) /! *!.! ) / * refundowanych ("lista pozytywna") i/lub listy leków nierefundowanych ("lista negatywna"). 4.?! *.! + *.!,!/ z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia. 5. *! )* +, / 0"!*, )* +. z listy ("lista negatywna"). Taki proces potrwa wiele lat. A"!! ),! 1, *!, "!!.+!!!!!/

5 Raport TNO Listopad / 80?"!)+.,"+,!+ * ) ), " *+!.!!)/H*.*",!/!,!!!/)!./?","! "..+!*.,)!! i)!./ 2.!*!)),)!.! o! )"/ 0)!wów!.!) ) 6!6= *! *. o ) / A. ) " i..),.! i/ ) )" +.!)* refundacyjne, którym jest "licencjonowanie" (certicate of need). # ' "!, "!!! )! 4 5!!* ).!! ) )" +.! / H ), *!/!, )*+"",*.!/! " )+!).!)!" )./ ")!))", ) ) +. z podstawowego u! /! 2?'!) z!)-),"!**). )!/!)!;!!/0!" /')!)"+.!*= 1. Identyfikacja,"!+/-"+!!!.*.123/)+,,!+ * / 0",. z!*!!123/ 2..! )/ 0" *,123!!,")!!./0", * ) 123!!!)!!! dobrze zaplanowanego badania prospektywnego, np. randomizowanego badania,).)"!/!!! " +..) /? )" +!.!! 123!*+.!/ -" "

6 6 / 85 Raport TNO Listopad 2001!!+ ) *! w", 4..15/ 3. *,!,!! / )!!).)/F!!! ). )" ),!.! /!*! *,+)" kontekstu, w jakim podejmowana jest decyzja refundacyjna. Niektóre instytucje )*!+, "!!./ )*!+!,)*+!./ 4. Propozycja decyzji refundacyjnej.!!!. */!,"!*123,!.!/ $ % % ubezpieczenie zdrowotne w Polsce: & ' ( )%%! %* ' " % %! %* +! # Pracy (International Labor #,-#./) 0.1$ % ' ( ) * )! ) ) z%! % % %1 & ' ' %( ) % ( i) "% % ) 1, %' 1 % * ' % 23 )! i)* ( ) 4 i okresowo sprawdzane. Koncepcja licencjonowania Programy licencjonowania (certificate of need - CON) po raz pierwszy stworzono w latach 60-tych w83/ J*!.!,. " ) / W systemie licencjonowania takie zmiany )*+!!! ocenie i akceptacji ze */!* ) ustawodawstwu i sankcjom finansowym w przypadku niesubordynacji. )!)*/-*+. " ), +!. )!/!!)!*!*)!/A.

7 Raport TNO Listopad / 80 9:;$ / H),!* 9KBBBB ) *) )/ H) )!) 83. )!,."+*!,!!.!. postanowienia ) *!!!)/ *!) 83, " w,!*,!* z potrzebami zdrowotnymi i oparte na*! epidemiologicznych. Przy )!!.)" +*/!) 83 ),! ),.. "! )!./ 83!" i * ) * ", "!)!."+/ H F!/ A!, >!." )* +, "!* nadzorczych, tak jak to generalnie ma miejsce w Holandii i Francji. W tym samym ).F!/ w Holandii ustawa o szpitalach z 1971 roku (Hospital Provisions 35 * uprawnienia do regulowania szpitalnictwa w procesie podobnym do programów )/ 0! LB& *!., "!) )!).. +/ '*!!* 1! )" 4!)5,,!/)/ 8!1!*)**+! =!.!!!!). ) " *! o )/ '!! ) i uregulowania prawne, które nowelizowano stosownie do potrzeb. Osoby zawodowo ) )! ) *!!!),.)")!!/)"))/?!)*!!.)," )*!/ 2 )!!4)"5/?) " +!) / W Holandii szacu., "!)*!) * 9L ) " KM!. */ A"!!!!!),., " )!!,")!!/)! ". ), " >) * / H,!+ )!

8 8 / 85 Raport TNO Listopad 2001,.+/!)!,"*!. /)!! /!! )+!, + ) *" )/., "! )*, a w!!)+/,"!,)"* )!! w" 9::L /! 2?'.!*!!. ), oraz zasobów ludzkich, takiego systemu, który korzysta i wzmacnia pozytywne aspekty *! )! 4! 5/ Rozwój oceny technologii medycznych Ocena technologii medycznych (Health Technology 3)N1235!!.!>!)!,! i ) ),!. z powodu popytu na*).*!** i!* )*/ J" 83 ), * w9:;k) 8. ' 2 4Health Program of the Office of Technology 3)5/ A" 123 ), )!!),!4!5!)/ " + *., 1., 1!. i G./ 8 F! *!!!)123,*))!)/!) " **/0)>! -. 3 ' 2 - (International Network of Agencies for Health Technology Assessment INAHTA), *!, #K, a" ) O&# 8 F! *!OBBB!"*.123 )/ ".))!)!!!))/ J 123!!, ".!. ),)*!)+,! )/ )!!", a"!.!/ # % ) )

9 Raport TNO Listopad / 80 W ramach projektu przedstawiono system oceny technologii na potrzeby decyzji / '! "!* )., i bardziej praktyczna do zastosowania w Polsce.! 2?'!, ) / W!!* )* / W! )! 9!, )"!!+/ We!!!)!)!!/!)*)."$KB! / *!! do komponentu 6. ',*.!/J 123!9K!,".!))" ),!, )" +,. **+, w), ") )*) orzystaniu ) > ) )" +. ) ))!)!*/ -)!2?'!)/ *!.!/

10 10 / 85 Raport TNO Listopad 2001! 1 $! Prace wykonane w ramach projektu *!)! **) *!)) Opracowane dokumenty %) J)! "!8!)9::; J!**!! J!** J!*,!.)) H*)&& ! * )! zdrowotnych w Polsce Podsumowanie ' * Podsumowanie i dyskusja % /" Program licencjonowania w USA Program licencjonowania w Holandii Programy licencjonowania a ocena technologii medycznych HTA Sytuacja w Polsce w odniesieniu do licencjonowania Podsumowanie Rozwój oceny technologii medycznych (HTA) Definicje Rozwój Krajowych Programów Oceny Technologii Medycznych Rozwój Cochrane Collaboration JF Proces oceny technologii medycznych Optymalny model polityki refundacyjnej Proponowany system refundacji Proces podejmowania decyzji refundacyjnej !!!"!! Instytucja refundacyjna Dyskusja...64

11 Raport TNO Listopad / 85 8 Zalecenia J)*)41235 w opiece zdrowotnej J) *.!! medycznych w Polsce J)* J)*! Bibliografia...78 A B 3*123 Sytuacja prawna

12 12 / 85 Raport TNO Listopad ! )!,)!!, )/?! :B& *! scentralizowanego systemu typu radzieckiego w kierunku modelu zdecentralizowanego!, )* ) *!)/6)66.6" * - / '.!*!!)! +!*./?"*!, )!*!! zawodowe w medycynie. Nowa rola Ministerstwa Zdrowia odzwierciedla model powszechny w Europie / '! )! " *, ) / ") )) ) )! /? )!)/-!.> *!), ) )//!! 2?'/ 0 ) )!+ - )! * )/ I )!,.) 41235,*.!/ " )!.! 6! zdrowotnych".

13 Raport TNO Listopad / 85 2 Prace wykonane w ramach projektu Ministerstwo Zdrowia w warunkach kontraktu (terms of & 2'J5! ) " dostarczone przez TNO do Ministerstwa. Niniejszy raport stanowi podsumowanie prac *!)!! ) )! zdrowotnej w Polsce % ) ), 4! 5!, )! * */ '! z")-!/ 2?'!! - *!)/!!!6),! + *.!/ / /< 4! 2?', OBBB5/!!OBBB!*OBB9!. )!/ - ", 2?' )!), " )" +!, -/)-,2?'=6?)!.)!/A".. )" +!!, nie)! ) /6!2?'!!, "! ) *.!,!)*!! /!" 4!,,!.5"!*)4).)"!5,, )* / H) 2?' *.!+! ),!!) -! / '.+ ). )!!/ '! ) - 4!/ 5, 2?'!!!*123I).** i!!!. / " ).!)!%/ "!, "! )* ) *./ 0 )!!*! "*! ) ) )! )

14 14 / 85 Raport TNO Listopad 2001!!./,!/)!, " ", )* +,!!/!"! )!) " )!. +!,!!/ ))"+! ) *! ) projekcie.!!!!2?'",/!!! "! )!!,!.!/!..*)+! )!!!,!* systematycznych Cochrane Collaboration i innych publikacjach naukowych. -!!*!!./ % W warunkach kontraktu (Terms of reference TOR) zapisano wymaganie opracowania! *!) )/ 0 2'J ", " ) zagadnieniem w przypadku tych trzech raportów jest docelowa grupa odbiorców. )..!*!= P O5 8.! P #5 )")!/ 3!+.* "+, 2?'!!!! )!! / ))41235,) +!)* */ 2 6 )6!!/!.),!*!!, w))/-!*!!./ OBB9,. -!), " 123 w.!/ -!! 2?' o*! ) 123 )"!!) *) 123!!)/ 2?'./ " ), "! )). +, )",!! )! O/? opracowanie odzwierciedla wprowadzone zmiany %% Do zadania 5 wymagano raportu na temat opracowania i implementacji programu, ).)!! ) / I 2?',")!!!+.+ "! / -!*)./

15 Raport TNO Listopad / Opracowane dokumenty ')!.!*) J! 9= Polsce w ramach narodowego systemu!,!/lk/(!obb9/ J! O= * ) ) )/#;/OBBO/ Raport 3: Metody HTA, finansowanie procedur wysokospecjalistycznych i inne!/:b/obbo/ J! $= ramach systemu opieki &123!/$B/OBBO/ J!O&$/3-/9BL/OBBO/ J! K= '! " ) / 999 / > J!%='!!!)!!!) 9KB, z)*/(obbo/.+!!/ok/(obbo/

16 16 / 85 Raport TNO Listopad )! 3.1 6%)5 )!!.!, *!)!!! +.!!/ J.!* *!/ 0)!*.)"+/2)"+ )//!.! )! zdrowotnego. 8!)! )! ) w9::;4!!9::l5"cie 1 stycznia 1999 roku. Na mocy! 9%! 4 5, ",! ")!4,!,! 5, 6"* * 6/ I A * )) ), ) )! ) )!)!! ) "/,! 9::;/ )"!!*/ 8".IA,!+".,!! / 0* z 8*? 8! 48?8 5,!. I A/ 8?8! "! Kas oraz do praw pacjenta!!!!,)i*)/ H* "* * I * I A, ))!* I A/ 8! * I A!!!!!!! - / * " w! )!) )! / OBB9,!.- / 8*!))!)!!.* ) + OBBO / H!).!)!)I) A,!!! )" / *". )!, " "., "! * *!!! / 8!!.!!.!!!, a ogólnie dalszego rozwoju powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

17 Raport TNO Listopad / :::&OBBB -!. " w!!*!/2!! *,!! przeciwników koncepcji z powodu postrzegania jej jako sposobu na ograniczenie.!.!./j -!!) *, )!!2?'/-6.!! I A, 4/!5 ) /'!!.*+)I A,!.* + ) ) i+, 8.? 8! i-! I A/ J)!!+))"*!! ),! I A! profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych 3.3 $ ' 7 )%3889 8! )!,.!! * *!/?)8*"*. z*!/ 8!. w!)!9/2).!tarzany.!**!,! + * */! $/#.,"6 *!) )!! I A!!+! ) nie!+!6/ 3#9!= 1. Osobom ubezpieczonym p 1) zachowanie zdrowia oraz zapobieganie chorobom i urazom, 2) wczesne wykrywanie chorób, 3) leczenie, 4) 2.! " # $ % & ' 1) 2) badania diagnostyczne 3) leczenie (ambulatoryjne, w domu chorego, szpitalne oraz w ramach pierwszej pomocy), 4) 5)

18 18 / 85 Raport TNO Listopad ) ( 7) 8) 9) 10) orzekanie o stanie zdrowia, 11) )# #9! *, ubezpieczonemu wi A=,!.)!!)P "! 4!) *)5P!, * z!*!*!nego na leczenie uzdrowiskowe; ), " / #9P! " I) A! - '!!/?.!!! "! z zakresu finansowania: * ' w +, -./0 ' #*!)!* )..!*!/ 1.!) > *) " ", *" i porodu. 2.!)!!.*.!),,.!/ 3. '!)!/ 4. ) "!)!*/ 5.!, *) w*)/ I*!!) *)!!!/ 0 " " ). w artykule 31a.(1)(7): wysokospecjalistyczne procedury medyczne; wykaz, zasady i tryb " +, # 4 ( "#?!!/ Nie) ", )* + z", "!, ) "!+/ Kolejne istotne dotyczy stomatologii: 1. 5 " ' #

19 Raport TNO Listopad / 85 2.! " ' +, %, % &. " )*. " przez Kasy Chorych: 1. 5 " " analityki medycznej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, # 2. +, -./0 " ' # * % * / 8!!.! ) )*!/ (!)))!!!*!.*!-/ )!=95!!PO5!*P #5!/ (! * *!* *!-/*!*!*#BMKBM, ",)/A!- /!!*!+ aktualizowane co najmniej raz w roku. System ustalania cen jest bardzo )!/! )*, i,**, 4!.5/ )!!)*!-*./-.!) +!/ 3 K# * ) ). I) A i ),. ) )/ ) ) = 6 6P 6 6P 6,.!)6/ ")!) 8!! 6" )6/ KL., " )!! * ubezpieczonym na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z*)!",),),,!,, " ) 1HQ, >. ) i obozowych. H!*)*) %9, *) ), *) w=

20 20 / 85 Raport TNO Listopad " " 6 2. i 6 3. " medycznych; 4. ' ' ' ' i rehabilitacji; 5. zasad wystawiania recept. Do Ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym w Ministerstwie Zdrowia opracowano kilka!*, * 95!P O5 )P,!)! ) 45/ "!* )! do)!9/7).!/ 3.4 6!! ) ", " *! - '!!489::L5 (zobacz raport do komponentu 1). Taka lista jest okresowo publikowana, umieszczone *!!,!! " I A, )"!+! " )! - /'*!)! Ministra Zdrowia. Dobór procedur nie jest przejrzysty, a niewiele osób wie, na jakich../'),!!" *! *! " i kryteriów ich wyboru. )*!!. poruszana (Ministerstwo Zdrowia, 2000). Opublikowano kryteria wyboru procedur wysokospecjalistycznych: 1. )"!+>4-5, 2.!)+6!6, 3., 4. )"+!!!!, 5. wysoki poziom zaawansowania technicznego, 6., 7. +)!/ - 9O OBBB!., )!),! *!!,.!! i!* ) )/ '!.+!, "!! 9OB&9$B / ")!! - )!/ I., " *! " " wymagania techniczne (Ministerstwo Zdrowia, 2000). W wyniku negocjacji podpisano

21 Raport TNO Listopad / umów ze 136 ) *. 9OK 085 procedur!*).;#b)/!- )+)P)- * / 8.!* ) 4- Zdrowia, 2000): 1.!!!* ) *!!, 2. systematyczny sposób wyboru i oceny zgodny z kryteriami dla procedur wysokospecjalistycznych, 3.!!), 4.!), 5.!!+!!), 6. regulacje prawne i aspekty praktyczne zgodne z europejskimi zasadami "! +!/! >+. ), "!! 4, 5,!*)"! I A, )!! / - *!.!!!.!!!,! 16&!,*!))-/ "!)!)!"," niniejszego projektu jest rola oceny technologii medycznych w tym procesie.!), * ) )!)!! 4!!"5/ 0 ). + +!)**R!,!!!/2)) *!! kosztowej. To zagadnienie znajdzie odzwierciedlenie w rekomendacjach umieszczonych w niniejszym raporcie !*")))!2?',! *.)/!* *) )!!!* * 4KBM ;BM5 zgodnie z postanowieniami ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Warto +., "! %;BB! ) 4** ) 5 O;BB!.!!*/!)"!+, ")6!6,/,*./ ( * "!!. 9LM&. * **/

22 22 / 85 Raport TNO Listopad 2001?" +., " ) 6! 6 *) stosowanych w ramach opieki szpitalnej lub np. przy "procedurach!6!/? 6!6 * )! Ministerstwo Zdrowia, który generalnie jest bardzo niski. Wszystkie leki na listach!!* )* / G)! * 4 5 B,BKM " wynagrodzenia (European Observatory on Health Care Systems, 1999). Jednak w!!)/?!*!! * *!!/ 0"!.! *, w opa.!/a.,"!!))!!,!, " * ) )).+")/H!),"!- G*"/!..!)/), "!,!)* i!/ 7 ) )!, "!!!)/ (!!!(Revue Prescrire,!) )!*. )/ W!.!*!)= 1..+",).!!/!!! )+""/!!!!/!!" *! " *.!*/?*"!,))&)!, " * " " *! /-")+!4!)!95/ doustnie w leczeniu bólu; leki przeciwpadaczkowe; leki w chorobie Parkinsona;!!!)/ -" )+!4!)!95 3.!! ), + "*&, i / H! * )enione w raporcie do komponentu 1. 4.? )" >+!/ I *! innymi lekami. F,, "/H!*)! komponentu 1.

23 Raport TNO Listopad / )! )*!., - 6!!6/!) * ) * *! w- /.").)) i)/.*!,!. " ) / '!!.)/-!.*. /! 2?'!) ustawy *!%% J! *! * "!! /!!,!! * )/ )!! ***/ ) * )!!, / ) w oparciu. 9::9 ), ) ),!,))/J.! I)J G)--!! 8* J * ) H (,! naukowo-badawczej/ I)! - / "+, "!* " H! ( - G, ))!.!*. / ' 9:L: ) #BBB /!!, ), *!" *! * 4European Observatory on Health Care Systems, 1999). '! )*!) * *,!!, ). I) J!! ) w8f!/2!.j-,!2?'/ )!!, ) *!. medycznego. Unia Europejska takie regulacje posiada. Polska pracuje nad "pakietem"!! * *!. ) ) o, )* na uwadze dostosowanie polskiego prawa zgodnie z dyrektywami i regulacjami Unii Europejskiej.?!!)))!.))/0!!! * *!/, " * ) + " ),. ),/?!!."!.!!*/

24 24 / 85 Raport TNO Listopad , % 44 Postanowienia ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wraz z innymi!!)*.!,)".,!!!! ) ) 0! *!. w *)! 4! "5/!)!- *!, )* /! -!. A) - 0 ',.!+!!/ OBBB.+!!.-. 6!6/ - + ), I A. ) )*/ )* #BBB *! )/?!*.),, )!,!!"/ '),!2?'," oczekiwanej pomocy dla Kas Chorych. 3.8 % )5 ' ). +!,!, ),! /? *! w!** + ) * )/ * *!, ) )+/ -" )+,)*./ (*)) )"!)+ 4!"5/ )! i!!, " +,!ony w) / 2"!+ skomplikowane zasady systemu.?),+)")!)),6! wysokospecjalistycznych". Uzasadnienie dla takiej listy nie jest podane w ustawie o!)! ), "!! o!!!. ). )",!)!") *")!!/?!!*. ) /?" ) z-!*!.!,!!)/

25 Raport TNO Listopad / 85 ))*)/H,!!!*!*"*!!)/', *=* * P "! *. " P ) " P,! / #) ' ( "! 1!+.!! "!! )P!,! P! * / " )*!) ). > )/! )! %!! )!!.! ) w H, ", )" >+!*. ***)/!..!),! i)!)/ 2 ) * drowiem!), )* "! ",! i!, *!.) )!/ )), " ' Health for All), zdrowie!!*)/2!!!/?)"!)!,)!!. /)!!).+!,! * )!)! /?!,!/!!!, * )/!*!!,!*. "!)! )*., *!!!!/7!)!!*/ 7)!)).+!) / A" * )* *!* )+ terminów takich jak "evidence based )6 6+6,!, " *!)!/2).). raportu. & '% % % ) ) * "% ) 1.!!/ 3.9 Podsumowanie **!!!)/A"!.!",!!!), ) ". )+/ )) ),

26 26 / 85 Raport TNO Listopad 2001!.))!!)/ ) *. "!!!, *! / *!!!)*!/

27 Raport TNO Listopad / 85 4 " podstawowych &!!!.! 6)64665!)&!.*!*.! )!!,)")+,!/2! )" + ) )! )!!!/!.!))!.!/ 0 > )!!!4!/5,!"!4IA5 )+,.+,/!)*) )! OB / )!)!.!! 4+!) 5 4!5/0")! *"!"/?, " )" ).!, ). +*!*+/ 4.1 ;B&, " ). ), )!/,,!*!!,! systemy opieki zdrowotnej. Postawa firm ubezpieczeniowych i kas chorych!., " "!+,,! ))) ) )!/,"*/ ". + +, )!!"!. * " 9:%K / 6!6!!!) ),),)46inputs") )! / '!!. *. +!, * ), ))46outputs"). *"!!.!,& opublikowana w 1972 roku "Cochrane s Book on Effectiveness and Efficiency" (Cochrane, 1972)/ A.!) +,!* /., ".+ )!.!, / " )!)!, ) *!*/!!, *

28 28 / 85 Raport TNO Listopad 2001!)+!, ) / *.,,!,!/, * ),! )*!!.! )/ *!!. )! = 6? )"!+ ) / '),,*.,.)! 6 4/ 995/ A ", " 6!?1 4National Health Service) w Wielkiej!". 6 4/ %;5/ 6. ) ) ))6, )* ) ) 4/ ;L5/ 3 +!!)!!!!,!! ) ) 4/ ;:5/. "! ),!*. i administracyjnego!/ 2! *!+ )!!),.).!/. "! A A,, )*!!! ), medycyny opartej na dowodach naukowych (Evidence Based Medicine, EBM), a" )//)/ 83!*!+!!.! )!.Blue Cross Blue Shield (BC/BS) 3, ).! /?!*;B&AC.++ medycznych. W 1977 roku opracowano Medical Necessity Program (MNP - Program -5/! AC "!!*.!,,!*/AC* )+!!>,. 6* *6/ 2. AC kontynuowania prac i stworzenia Technology Evaluation Center (TEC - Centrum '25,))!*,))* / 2FA 9:L#, +! " )!! Medical Advisory Panel (MAP - dziedzinie. Niefortunnie dla innych organizacji tego typu, oceny przeprowadzone przez 2FA*!AC!) *!/?" +., " 2FA AC z!!.!* 6 podstawowych". )!AC!.,!..! ze strony Kaiser ) 4I5,.! )

29 Raport TNO Listopad / 85 kierowanej (HMO - health maintenance 5 83/ I. 123;B&,!*!/9::# I!!.AC,!*+2FA/ ). -3 *! I *! w123,!*!ac/( 4Rettig, 1997). KP aktywnie wykorzystuje!!) * ubezpieczenia. I*AC,. +)!)8-, do osób starszych. Po wprowadzeniu w USA tomografii komputerowej w 1973 roku,!.! 4 9 ) ) 5/ przeprowadzonego przez US Office of Technology Assessment (OTA, 1978), "! )!.! ) ) ) )/I)9:;L!*.National Center for Health Care Technology (NCHCT - Krajowe Centrum Technologii -5, )!) )!)-/0.)**.)) 68* ' 2-6 4' of Health Technology Assessment - OHTA). Do tej pory, pomimo zmian nazw i likwidacji NCHCT w ramach.+)reagana, wspomaga on decyzje refundacyjne w programie Medicare. J"!. ) * i! / 0 Medicare,"!+!.46usual and )65/, ",!*+ *!.*/ A.+),.!4Health Maintenance Organizations - HMO) lub ubezpieczeniowych, korzysta z HTA w!) / * Aetna i Prudential, dwie prywatne firmy ubezpieczeniowe, oraz Group Health Cooperative of Puget Sound, TEMINEX, United HealthCare i University Health System Consortium - wszystkie wymienione to organizacje HMO (Rettig, 1997).!)+! 123, ) Oregon 1,.!+ 9::$ / A) *.!!)!6'State -6, )!!. )* / 2!!. - priorytetowych (), 9::;5/ ' I).9:L;!,"!* 6!6/ I)!, + ).!/ 8 17!))&!,")",!!,!! o, /!!!!!",

30 30 / 85 Raport TNO Listopad 2001 z.)9#,.+", +, +!.!+ / 2!,! )!!,!, ) ) )!. )*, )!!.!,! )! /? ) ).!, * ),.*!)/(= medyczne i chirurgiczne". ( )" +!!/ I * *,!*/,! )!!! (Tengs et al, 1996). Niemniej jednak Oregon 1 )!), " z!>).9b/ 4.2 Holenderski )! )* ) 4!5!/.)!/!*)!)C!6non-profit". (!! *!. "!! *.!!* 4!!5,. " 46fee for S65/!!*6fee for service". 0 &!,!*! )./)1!**)!!!),%BM!!"OB /.+! )!! /!! ) ")!! *)!! / ).) )! ) )!, koncepcyjnie, jak i praktycznie. 1 ) ).!! LB&/ 9:LO!, )!! *. *, "* J I A / ) )! 9:L# ) *! * 67!6 4Grenzen aan de groei van her S!5/ ), "! ) )* +! *),*.!.!+.!.!!/ ")!))1!/ 9:LK!.#!)!!,*! in vitro, finansowane przez Kasy Chorych i Ministerstwo Zdrowia. Ocen

31 Raport TNO Listopad / 85! /! 9:LL i9:l:!"! ) technologie. )!! Dyrektora ds. Zdrowia (Director General of 15. I) * J ) '! 4Stuurgroep Toekomstscenario/s 75!*.)!* oceny technologii medycznych (HTA). Pod kierownictwem specjalnie wyznaczonej )! 9:LK&L;!*!.! z rekomendacjami na temat oceny technologii medycznych i jej wykorzystania w podejmowaniu decyzji refundacyjnych. 9:LL *!! )) 6'!6 (Grenzen van de 5,! ) )/ J*!))"))), " 123 ". ). * i*!**,").),+) i),*!)"))/jia!, "123)"!)!))*.!/ 9:LL J I A -!! z-)f?6?g-6 (Fonds '5, + #% ) 4 OB ) )* + " *! *)!,! decyzji refundacyjnych podejmowanych na ich podstawie. W praktyce projekty, ) )+ / *!)!!!!! )4!66&6bottom-up!!65,., ". ) *.!*.!! 4!/!!!5/?!.+G!.? '? 4?'5, *"/))!!. *,!)/ H)")))!9::9!J.IA!6'=264Grenzen aan de groei van het verstrekkingspakket: derde S5/! ), " + ") ) *., a*)*123/?.!.*.!/ J, "!! **,!"!!*!*!.)*6*, medycznym" ("insofar as this help is considered usual by the medical community"). ","!!*!

32 32 / 85 Raport TNO Listopad :B&123.1")) *)!* */ 9:L:!* ).,!!)"!/0 z!!!).9::o!! 4Dunning, 1992). W raporcie )!,")!)))!1 * ) technologii efektywnych. Zaproponowano zastosowanie czterech punktów!,6666!! (zobacz rysunek 1).!, potrzebne, co oznacza na!,! ) "R, )!* *, " efektywnar,, ), + * ) R A )R, )"! indywidualnej decyzji osoby!r I)!, "! in vitro i )! )"!+! 4"!, "!),!in vitro jest )!)5/I)","!!!*.! + * * ) kosztów. 0 )! ", )" *) ),"!!!)!)!)/0! )!, ) ).!,)*!!,)*+)/H)!)), "! *!. makro )!.! 0 )!)). )/?*!!, )!! / 0 " z)"!, 6))!*+!. ",!)* /!)!.)))+!, )"64Cranovsky et,9::;5/*!!! ),!,! w!)!!./

33 Raport TNO Listopad / 85 63:# 1 Technologia Efe kliniczna kosztowa do ponoszenia Zakres ubezpieczenia T=Dunning, A* )+. )!)) J I A 4 GCouncil) i-!!) *,!*!*)./ Technologie zaliczane do ogólnej kategorii "zaawansowana opieka medyczna6 *!!/?.! )" *., zakaz tymczasowy (na czas prowadzenia oceny HTA), albo niezbyt silna regulacja * / ) - G Badawczego (Investigational Medicine Fund) prowadzona jest prospektywna ocena, )!* *, z* * /! )!)!) 4!.,! )!K5,/!)639L6,!*!/ (*,))I)Dunninga, jak przedstawiono na rysunku 2. Funkcjonuje dla nich lista pozytywna i cenowy system referencyjny; *!!! " " o stosowanego z ) ) )!!!)!))!J.I A/*"!!).) ))!))*/ 9::;-.J8!'!!*! farmakoekonomicznej. Badania tego typu!)+!,)"!)) lub )!)!.! 4Health Care Insurance Board, 1999). '! 9: )!.

34 34 / 85 Raport TNO Listopad 2001 ))!.!,!!,,),)!),! ",!), / ))!!+!!,!**+!)!)!)/ '!+ ))!!/',"!!!+). )!)/'!+!,!,"* ".)!/ Rysunek 2: Ocenione obszary opieki medycznej Nowe Profilaktyka Leki Lista pozytywna Stare Lista negatywna +., "! ) ) w1*"8f!/ Procedury profilaktyczne "!* ) 4Banta i Oortwijn, 9::K5/1!!!.*)! )),),"!)! + 4Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 1995). Polityka profilaktyczna w Holandii jest * */ H, )! i!! ") *!/)*!!!).! efektywnych i akceptowalnych interwencji profilaktycznych. Kiedy ocena procedury!,!).!! praktyki (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 1997). W Holandii nie!."*. )"*!/

35 Raport TNO Listopad / 85 W obszarze ) proces jest bardziej systematyczny. W Parlamencie 9::%.!!! 4 S5/ 8 ).! )!),)*+")! (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn!,9::%5/.," )!)!!!) " )* +!. - /!!!= )!!!!,)*/! ), ) *!!)/!1= badanie przesiewowe noworodków w kierunku fenyloketonurii;!p mammograficzne badanie przesiewowe w kierunku raka piersi (za zaproszeniem); badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy (za zaproszeniem). I"!!!)! ) + specjalnej komisji Holenderskiej Rady Zdrowia (Dutch Health Council), organizacji, )! *!! *!* */ I) *!!!,,,!, itd., oraz do przedstawienia rekomendacji Ministrowi Zdrowia. Po otrzymaniu raportu!). ** )!)!)!/ 8 " )! ) "! *!/?! ).!! " )!* * *!!. dowodów na korzystny efekt takiego skriningu. Równolegle ocenie poddawano stare technologie/ ) */!!!)* ). *, ),.!*!!* I) Chorych, poproszono o zaproponowanie potencjalnie nieefektywnych lub! )/ ).! 9BBB kandydatów do poddania ocenie. Przy zastosowaniu metody delfickiej poproszono!.) " *.,**9O%!/*!, w)!..*!,!+!, " +!!!/!!,. * )!, )./ 0", )!!.. 4! ) 6 65/ 7 * *,!!.!! ).!. o!./ ).!../0!!!)/

36 36 / 85 Raport TNO Listopad "!/!,!!!!!, ) /,!, " *! )* +!) w!/0",!","*!*.)"**+ =!!.!./1! )* *!!!!!/ 4.3 ) )!! )! / I" )! *!, ) )) / ' 9::% + ) )"+! "!), "!!, * ). *,!!/.,"/#KM.!!)!)!))!),!*!*,!)!/! *!) )! 6!6,.+ " *!* */ J*! )!*/ '! LB&!!. )!!)*!/2!!!! )! 4 Cranovsky et al, 1997). Na spotkaniu 30 sierpnia 1990 roku, Federalna Komisja 8! 4Federal Commission for Health Insurance 5.!* G 8. 8!!4Swiss Federal Social Insurance Office) o przedstawienie listy kryteriów,!!+,+/!!!!.! I). 9::O.!! w"/ 9::O!.!!.) * ), *) ) ) ) ) )))/?,!,.!. niemieckim, francuskim i angielskim (Swiss Federal Office of Social Security, 1998).!)99::%!* podstawowe ubezpieczenie zdrowotne ze specjalnie regulowanymi subsydiami )!!!/8 z9::%.! )!!!/ 0,"*.!/!!!!*. *!!, >, " +, + + * *

37 Raport TNO Listopad / 85 dowiedzione ("lista negatywna"). Dla innych grup procedur zdrowotnych (leki, testy,!5!!/ $ (!* ' "%! * ) " prawnicy uznali za konieczne wprowadzenie zmian w prawodawstwie. Przed )) 9::% 66, w!!/ 6 2: 5 % ubezpieczenia Synteza informacji * aspektów medycznych, ekonomicznych i etycznych,! i zagraniczne Dane z rejestru stosowania technologii: - wskazania: - U!"* - koszty - zasoby ludzkie - zasoby techniczne Eksperci oceny technologii J!* Wnioski 8*G Federalny Komitet Zakresu Ubezpieczenia nie nie tak warunkowe tak dalsza ocena Zbieranie danych Rejestr Ponowna ocena!!*!

38 38 / 85 Raport TNO Listopad 2001!!*,"!)*!., *!/!!!)!, "!,!.! i zbierania opinii pr!.) 4 J #5/!.. ) ).! )!)!,"*!),!!/ 0" *.!, )!. " *.,,!"*,!/A".!)*+!,G8*8!! (Federal Office of Social H5!!/?.!! G I) 8! 4Federal Coverage A))5!)*./ I) ) )"/ -"!+ 66, 66 ),66,66!!))/A."*!*, w odniesieniu do kosztownych i skomplikowanych procedur medycznych, jest!> 66, "!!!!! / I*!.!> 66, )/ '* +. * )"*,!! )*,))! / A)! )"!! )!.!!/ A!.!*"/,,!!/!,!)!!),!.!!!/. ") )) ),! ) ) )! / '.!!, "* )! )"!* /!!!!, w toku. )! ". przedstawionego schematu ogólnego. Federalna Komisja Leków (Federal Drug A)) 8. G)!, +/ *, ) OL!* lekarzy, farmaceutów, kasy chorych, ubezpieczycieli komunikacyjnych, laboratoria ). ) naukowymi, a druga - ekonomicznymi (Cranovsky, 2000). Firmy farmaceutyczne!* / I"!!),.!))* *!/J)!8. G)/! " *! w!!!!). )*/ szwajcarskim

39 Raport TNO Listopad / 85 )!+ *.*. " w Holandii. 3). ) )+!!, > *! * i)*!/).!)"!!,!!!1,!!/ 2))! " nie)*"*!!!!! +!! ). / I )* *, "! refundacyjnych na wynikach oceny technologii medycznych HTA jest istotne dla )!,"!!)!)/ 4.4 Podsumowanie i dyskusja 8 F!!* 123! )*!!.! )!.! )! * / 0 prowadzi poprzez stymulowanie stosowania interwencji bezpiecznych i efektywnych,.!! *!*,)",.*./! * / ' wnioski: 1. '!*!)*+., " )"+ * ).,! / ' 6!. )+ i!6 *!) ) 123!) /'!6)!!!+! ) nie!+!6*,!+.!/ 2. '! )!!) )/!. * "), " )* ). / I"! ) * *.!)/ 4!"., ". *1,!"!/5 3. 0*. ) )/.+,) poddana ocenie. 4.?)*/?"*!! )!! 4

40 40 / 85 Raport TNO Listopad 2001!5/ *!! / 5. H!. +!* +!/7!)!!, )*!!,.!/ 6. +!) i*!/)!)!. 4 "5, ). )" z!**!/ 7.,,!. ),!/!)*"+), "!*,!! )))"!/ )*)+!)/

41 Raport TNO Listopad / 85 5 Zarys programu licencjonowania 5.1 Program licencjonowania w USA.!!)83 %B&/83!,!* "!.!+ ),)+!!!!/ J!!.? 0 w 1964 roku. Do 1978 roku w 35 stanach USA uchwalono regulacje prawne tego typu. ),!!.,." i))!!! / ))* +,,!",!.!")!4'23, 1978). ( "!,.! i *!.!.*/!! ) ) *!,!/ /.!)!!! 83 (OTA, 1978).!)! / 0" *.,! )* )+!"!, +.**+/ 9:;$I83*! opieki zdrowotnej, w których zrewidowano dotychczasowe programy licencjonowania i dodano nowe postanowienia w celu * i /!!!!) ) ),!? *!. * szczeblu federalnym. Stany USA, w których dotychczas nie wprowadzono programów,*/!! )!!)!!*.!, */? )!> ))!)!!* ) 9KBBBB ) 4'23, 9:;L5/ A" )!! 4Health Maintenance '5, *! praktyki lekarskie. *)! Reagana uchylono ustawy planowania opieki zdrowotnej, a!)! kompetencji poszczególnych stanów. W)/

42 42 / 85 Raport TNO Listopad 2001, w!)!),.+,, "!! skutków funkcjonowania systemu bez nich (Moore, 2?'/ 8 83 *!) )! G/ ) )*! ) " 9KBBBB )/ 9:;L G,)// "!,!, ),, ) )! 4'23,9:;L5/! "!/ )*!!.,!/)"$!"!9BBB/H!)),!/OB" pediatrycznych w szpitalach na obszarach miejskich. A w jeszcze innych podawano ))!),!/ "!!!))!.),!.!!. ) " %BBB / -" "+, " * ). ) )!) )!!!/ 9:;L!))!,!. )))!) = * )! +!!OKBB,))"!+! 4'23, 9:;L5/ '!!!! 8* Oceny Technologii (Office of Technology Assessment OTA, 1978) prowadzi do, "!) ) "! ) )!/! "*. )!!, *!) / ) )!) ) )) "! ) +!. 4'23, 9:;L5/ H! ) +! ) z zastosowaniem tomografu komputerowego. Oferowano je szerokiej grupie pacjentów, * ) ) ),!/ z!! gdy m.in. takie nieuzasadnione!!!,)" +)/ 0 )!!!) licencjonowania w Europie. 5.2 Program licencjonowania w Holandii Kilka krajów europejskich posiada odpowiedniki programów licencjonowania. Dalsze *.!) modelu holenderskiego.

43 Raport TNO Listopad / 85 Funkcjonowanie jednostek opieki zdrowotnej w Holandii jest regulowane postanowieniami ustawy o szpitalach z 1971 roku (Hospital Provisions Act), która!, )!,! i!! 4, OBBB5/ *! regulacyjne w odniesieniu do wszelkich projektów budowy wymienionych instytucji. )!)! " )"!!)! - 4 %.! 95/!)!!. P! w!.).",*! )/?!,+!,)!, ) +. - jej / (!!!. /!!. )" *,!!)))!/ )! )!!*- /!.) -. Krajowej Rady Szpitali (College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen, CBZ)!* o.**!)*)./ J!* ). )",!*. *! / J* ) 4 5!* ).!! ) / 0 ) )"!/!!!.,)"+.!!!/'!)!"! z ustalonymi taryfami. Pobiera! " " "!.!!/ )"!! &!! ) "! i optymalne rozmiary dla po / * #B *!!! ) i/?!;b&lb&!,! )* *!,,.! z.! )!!!) ), ) & */ :B& )!, ", " *)!!,"!).!)!!!/ ' 1 *!!!!"!), )* + / )) ) )!! )" +!.!*/ ', "! *!, takie jak kardiologia, pulmonologia, chirurgia ortopedyczna, urologia, chirurgia plastyczna i niektóre inne.

44 44 / 85 Raport TNO Listopad 2001 (!!!)! "!!, *) "! i intensywnej opieki medycznej. 3 9L!!!,! )/ '*,, * eksperymentalnej. Prawo wymaga od kierownictwa szpitala uzyskania akceptacji - /-,"! +! 9L,!. ), *!,!)!/ -.1J 4Dutch Health A5, *!* ),!*! * ),!,! /?!! -!).,!.. 4!.,)*!5.) dla wykonywanych procedur. 9L! 4!/ ) )!,,!.5))./'. + 9L.!! )!, *,.!), ) / )*!!),!/! "/?"+,")"+! /!)! *)!.))/?)"!" ))!),"* *"! / (!* 1 P ) >,9KBBBB)!) 83,!!!.66/( 1.!*= dializa nerkowa, przeszczep nerki, przeszczep serca,!!*,!!!!&, przeszczep szpiku kostnego, przeszczep trzustki, radioterapia,, kardiochirurgia,

w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce:

w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce: Raport TNO 2002.004 Raport 4 w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce: Data Autor/zy H.D. Banta Nazwa projektu ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr 3.4.1.41) Numer projektu 011.41053!"##$%&

Bardziej szczegółowo

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Struktura HPH Zgromadzenie Ogólne General Assembly of International HPH Network Zarząd -Governace Board (obserwator WHO Maria Haralanova, Koordynatorzy wybrani na okres

Bardziej szczegółowo

Miejsce AOTM w systemie refundacji leków

Miejsce AOTM w systemie refundacji leków Miejsce AOTM w systemie refundacji leków Lek. Iga Lipska Kierownik Wydziału Oceny Technologii Medycznych AOTM Spotkanie - Studenckie Koło Farmakoekonomiki, Warszawa, 24.04.2008 Rada Konsultacyjna, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Hanna Misiołek. Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny

Hanna Misiołek. Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny PCEA-czy wpływa na czas pobytu chorego w szpitalu? Hanna Misiołek Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny ZALECENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z BÓLEM POOPERACYJYM

Bardziej szczegółowo

3. Realizacja projektu

3. Realizacja projektu KONSULTANTÓW 1. Wprowadzenie!"#$ % #&!'( ) ' '! *!) +!))#,!-+ # #,.',+!'+'/0 #"0.1!2!0 3 4&#$)0!'!'+ Ministerstwem Zdrowia Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia. +)#,1'"! $5#"! '+$!

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu Rejestracja a refundacja zbiory logiczne tylko częściowo nakładające się Ratio legis a praktyka stanowienia prawa w zakresie refundacji i ustalania cen w Polsce,

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM) Agency for Health Technology Assessment (AOTM)

Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM) Agency for Health Technology Assessment (AOTM) 9 FA R M AC J A W S P Ó Ł C Z E S N A 2011; 4: 9-13 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 16.03.2011 Zaakceptowano/Accepted: 18.03.2011 Agencja Oceny Technologii Medycznych

Bardziej szczegółowo

Metody HTA, finansowanie procedur wysokospecjalistycznych i inne zagadnienia polityki zdrowotnej.

Metody HTA, finansowanie procedur wysokospecjalistycznych i inne zagadnienia polityki zdrowotnej. Raport TNO PG/VGZ 2002.003 Raport 3 Metody HTA, finansowanie procedur wysokospecjalistycznych i inne zagadnienia polityki zdrowotnej. Wassenaarseweg 56 P.O. Box 2215 2301 CE Leiden Holandia www.tno.nl

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

Finansowanie technologii sierocych bariery systemowe w Polsce

Finansowanie technologii sierocych bariery systemowe w Polsce Karolina Skóra Finansowanie technologii sierocych bariery systemowe w Polsce znaczenie dla ekonomiki zdrowia oraz sens oceny technologii sierocych względem progu opłacalności Choroby rzadkie i ultrarzadkie

Bardziej szczegółowo

ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr 3.4.1.41) Numer projektu 011.41053

ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr 3.4.1.41) Numer projektu 011.41053 Raport TNO 2001.222 Raport 1 ramach dla osób ubezpieczonych Wassenaarseweg 56 P.O. Box 2215 2301 CE Leiden Holandia www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 20 Info-VGZ@pg.tno.nl Data Listopad 2001

Bardziej szczegółowo

w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce: Kontrakt nr 3.4.1.41

w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce: Kontrakt nr 3.4.1.41 Raport TNO 2001.162 w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce: Kontrakt nr 3.4.1.41 Wassenaarseweg 56 P.O. Box 2215 2301 CE Leiden Holandia www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 20 Info-VGZ@pg.tno.nl

Bardziej szczegółowo

Paramedycyna a postulaty evidence-based medicine

Paramedycyna a postulaty evidence-based medicine Paramedycyna a postulaty evidence-based medicine Celem jest pokazanie jak postulaty koncepcji evidence- based medicine wpłynęły na współcześnie podejmowane dyskusje dotyczące paramedycyny 1) Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, dla chorych na mukowiscydozę w Polsce

Ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, dla chorych na mukowiscydozę w Polsce Warszawa 12.04.2013 r. Ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, dla chorych na mukowiscydozę w Polsce Innowacje w leczeniu chorób rzadkich, leki sieroce ocena dostępności w Polsce Fundacja MATIO

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób neurozwyrodnieniowych i opieki długoterminowej w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej

Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób neurozwyrodnieniowych i opieki długoterminowej w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób neurozwyrodnieniowych i opieki długoterminowej w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej Lek. med. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

CountyCare. Co to jest CountyCare?

CountyCare. Co to jest CountyCare? CountyCare Program Medicaid dla nieubezpieczonych dorosłych w Cook County Co to jest CountyCare? Kto jest uprawniony do CountyCare? Jak można się ubiegać? Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie badań naukowych. dr Monika Urbaniak

Regulacje prawne w zakresie badań naukowych. dr Monika Urbaniak Regulacje prawne w zakresie badań naukowych dr Monika Urbaniak Badania naukowe mogą przyjąć postać badań interwencyjnych i eksperymentów medycznych Pojęcie: badanie nieinterwencyjne oznacza, że wybór terapii

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

APEC Water Supply and Management in the APEC Region

APEC Water Supply and Management in the APEC Region APEC Water Supply and Management in the APEC Region 1. Charakterystyka ogólna Zakres (mikro, mezo makro) Pytania, cel Meso 14 kluczowych kategorii zostało zidentyfikowanych dla przyszłego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI

WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI MARIAN GO ÊBIOWSKI WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 12 211 Marian Go³êbiowski WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE

Bardziej szczegółowo

PL 1 PL. Konkluzja pokonferencyjna. Uczestnicy Konferencji z zadowoleniem przyjmują:

PL 1 PL. Konkluzja pokonferencyjna. Uczestnicy Konferencji z zadowoleniem przyjmują: 1st European Day of the Brain. Ageing, Stroke, and Alzheimer s Disease - Finding Innovative Solutions - Experts Conference during Polish Presidency of the European Union Council (18 November 2011, Learning

Bardziej szczegółowo

Rezydentura w Wielkiej Brytanii. Katarzyna Skuza Addenbroke s Hospital, Cambridge

Rezydentura w Wielkiej Brytanii. Katarzyna Skuza Addenbroke s Hospital, Cambridge Rezydentura w Wielkiej Brytanii Katarzyna Skuza Addenbroke s Hospital, Cambridge Staż do specjalizacji trwa 7 lat, rotacja następuje w obrębie wielu szpitali danego okręgu, rezydenci ubiegają się o rotację

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa refundacyjna.

Nowa ustawa refundacyjna. Nowa ustawa refundacyjna. Co nowego dla pacjenta onkologicznego? Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych - Warszawa, 26 kwietnia 2012 Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO USTAWA

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII. PRZYKŁAD RAKA PIERSI. V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY

OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII. PRZYKŁAD RAKA PIERSI. V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII PRZYKŁAD RAKA PIERSI V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY Ewelina Żarłok Revelva Concept Warszawa, 6 sierpnia 2015 1 CZYM JEST MODEL

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Farmakoekonomika podstawy. Paweł Petryszyn Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej UM we Wrocławiu

Farmakoekonomika podstawy. Paweł Petryszyn Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej UM we Wrocławiu Farmakoekonomika podstawy Paweł Petryszyn Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej UM we Wrocławiu Dyrektywa przejrzystości z 1988 r. Obowiązek uzasadniania podjętych decyzji dotyczących cen i refundacji

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje Polska Liga Walki z Rakiem Międzynarodowe inspiracje Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (ECL) www.europeancancerleagues.org Bruksela, Belgia info@europeancancerleagues.org ECL WIZJA: Europa

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa dr Rafał Staszewski mgr Joanna Wieczorek mec. Paweł Węgrzynowski mgr Mariola Stalińska Badania kliniczne w szpitalu akademickim

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza, niekiedy określana również

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie

Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie JAROSŁAW J. FEDOROWSKI, MD, PhD, MBA, FACP, FESC University Professor President, Polish Hospital Federation Governor,

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Public Consulting Group Modele zarządzania jakością oraz kosztami w opiece nad osobami przewlekle chorymi. Maj 2011

Public Consulting Group Modele zarządzania jakością oraz kosztami w opiece nad osobami przewlekle chorymi. Maj 2011 Modele zarządzania jakością oraz kosztami w opiece nad osobami przewlekle chorymi Maj 2011 Tematy dyskusji Spis treści Pacjenci z chorobami przewlekłymi Charakterystyka oraz trendy Wpływ na wydatki Modele

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY W CHIRURGII G OWY I SZYI 1/2008 19

POSTÊPY W CHIRURGII G OWY I SZYI 1/2008 19 Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie rynologii Klasyfikacja zapaleñ zatok przynosowych i zalecenia Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów

Bardziej szczegółowo

Medycyna bez granic Best Doctors

Medycyna bez granic Best Doctors 2016 Gdy pojawia się choroba, zaczynają się pojawiać bardzo ważne pytania Czy diagnoza jest prawidłowa? Gdzie można otrzymać najlepsze leczenie? Skąd wziąć na nie pieniądze? 2 Czy pytania i wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Co to jest CPT-PL? CPT-PL jest listą definicji i odpowiadających im kodów cyfrowych, służącą przekazywaniu informacji o procedurach i świadczeniach wykonywanych przez lekarzy i innych fachowych pracowników

Bardziej szczegółowo

Jak oceniano szpitale

Jak oceniano szpitale Jak oceniano szpitale fot. CORBIS Krystyna Knypl 1. Johns Hopkins University Hospital, Baltimore 2. Mayo Clinic, Rochester, Minnesota 3. Cleveland Clinic 4. Massachusetts General Hospital, Boston 5. UCLA

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania (FAQ)

Często zadawane pytania (FAQ) 4 listopada 2011 r. EMA/527628/2011 Dyrekcja W niniejszym dokumencie znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania otrzymane przez Europejską Agencję Leków Jeśli nie znajdą tu Państwo odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 24.02.2015 r. Małgorzata Zadorożna Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Polish. Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie?

Polish. Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie? Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie? Co oznacza skrót GP? Aby uzyskać pomoc medyczną w Londynie, należy zarejestrować się w lokalnej przychodni rodzinnej, w której pracuje lokalny lekarz rodzinny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka. Magdalena Władysiuk, MD, MBA

Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka. Magdalena Władysiuk, MD, MBA Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka Magdalena Władysiuk, MD, MBA Wydatki NFZ w hematonkologii Wydatki 2010 Onkologia Hematologia JGP 1 411 500 000 zł

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Regionalnych Koordynatorów Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie 24. stycznia 2011 roku

Spotkanie Regionalnych Koordynatorów Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie 24. stycznia 2011 roku Spotkanie Regionalnych Koordynatorów Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie 24. stycznia 2011 roku HPH w liczbach Liczba szpitali członkowskich 2010 roku 805 Liczba Sieci Krajowych 38 Liczba krajów

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27.05.2014 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, 27.05.2014 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, 27.05.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z podpisaniem przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego umowy partnerskiej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Zalety prowadzenia rejestrów kiedy wybrać rejestr. Z. Galoch

Zalety prowadzenia rejestrów kiedy wybrać rejestr. Z. Galoch Zalety prowadzenia rejestrów kiedy wybrać rejestr Z. Galoch 1 Rejestr - definicja zorganizowany system uŝywający metody badania obserwacyjnego, słuŝący do zbierania jednolitych danych klinicznych i naukowych

Bardziej szczegółowo

Metody diagnostyczne w kardiologii. Elsevier 2002

Metody diagnostyczne w kardiologii. Elsevier 2002 Metody diagnostyczne w kardiologii Θ: X Y Elsevier 2002 Y 1 Statystyka chorób serca - leczenie choroby serca s główn przyczyn zgonów na wiecie: 30.3% z 55.9 mln zgonów w 1999 r. [WHO] w Polsce notuje si

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna. Piotr Mechliński T-Mobile Polska & DT Group. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

Telemedycyna. Piotr Mechliński T-Mobile Polska & DT Group. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Telemedycyna Piotr Mechliński T-Mobile Polska & DT Group Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Telemedycyna obszary zastosowań Sieć telemedyczna Obszary zastosowań Telemonitoring Doc2Patient: Zdalna wymiana danych

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji. Izabela Banaś Magdalena Zając

Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji. Izabela Banaś Magdalena Zając Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji Izabela Banaś Magdalena Zając Koordynowana opieka zdrowotna (KOZ) z angielskiego ManagedHealth Care plan KOZ ( program KOZ )-konkretna organizacja,

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE POWIATU SKIEGO SKIEGO W OPINII NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA JAKO PŁATNIKA P USŁUG UG MEDYCZNYCH Poznań,,

Bardziej szczegółowo

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br. Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest też przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Pierwszy krok do stworzenia nowego koszyka świadczeń gwarantowanych

Pierwszy krok do stworzenia nowego koszyka świadczeń gwarantowanych Informacja Prasowa Pierwszy krok do stworzenia nowego koszyka świadczeń gwarantowanych Większość Polaków nie wie, czym w ogóle jest koszyk świadczeń gwarantowanych. Wiemy natomiast, że nie chcemy dopłacać

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

w dziedzinie farmaceutyków

w dziedzinie farmaceutyków Raport TNO 2002.024 w dziedzinie farmaceutyków HTA a decyzje o refundacji farmaceutyków Data Autor H.D. Banta Nazwa projektu!"!"# $ Numer projektu 011.41053 %& ' () * +,!--$./ zlecenie Ministerstwa Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego?

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego? INICJATYWY SEKTORA PRYWATNEGO W ZAKRESIE UBEZPIE- W POLSCE Nr 3466- POL TOR 3.4.14/A). Zadanie 3 "#$ %&'(#)(* stem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego? (Art. 4a Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym)

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego ZDROWA GMINA na lata 2015-2016 oraz udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Farmakoekonomika leczenia raka nerki w Polsce

Farmakoekonomika leczenia raka nerki w Polsce Rafał Zyśk Farmakoekonomika leczenia raka nerki w Polsce Uro-Onko 2012 Jastrzębia Góra, 11-12 maja 2012 Farmakoekonomika leczenia raka nerki w Polsce 1 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,

Bardziej szczegółowo

Długi czas diagnostyki zmniejsza szanse na przeżycie chorych (TK - złe opisy, EUS - trudno dostępny, H-P długi okres oczekiwania)

Długi czas diagnostyki zmniejsza szanse na przeżycie chorych (TK - złe opisy, EUS - trudno dostępny, H-P długi okres oczekiwania) Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia 09.05.2012 Prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Obserwowany

Bardziej szczegółowo

Terapie przełomowe: konsekwencje etyczne

Terapie przełomowe: konsekwencje etyczne Terapie przełomowe: konsekwencje etyczne Zbigniew Szawarski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Seminarium WHC, Warszawa 27.I.2016 Nowe jest lepsze! Nowe odkrycia wiemy więcej Nowe terapie ( = terapie

Bardziej szczegółowo

Farmakoekonomika leczenia raka nerki w Polsce

Farmakoekonomika leczenia raka nerki w Polsce Rafał Zyśk Farmakoekonomika leczenia raka nerki w Polsce Uro-Onko 2012 Jastrzębia Góra, 11-12 maja 2012 Farmakoekonomika Farmakoekonomika leczenia raka nerki w HE USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 29 października 2012

Konferencja prasowa 29 października 2012 Konferencja prasowa 29 października 2012 Konferencja prasowa 29 października 2012 NAGRODA NOBLA ROBERT GEOFFREY EDWARDS 2010 Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii Twórca metody invitro, Laureat

Bardziej szczegółowo

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej.

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Copyright Fundacja MY PACJENCI Jak trudno dostać receptę na lek refundowany? Problem zdrowotny Lekarz prywatny bez umowy z NFZ Lekarz

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie oceny programów zdrowotnych

Agencja Oceny Technologii Medycznych współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie oceny programów zdrowotnych Anna Zawada 1 z 6 Agencja Oceny Technologii Medycznych współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie oceny programów zdrowotnych Anna Zawada Agencja Oceny Technologii Medycznych Konferencja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r.

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Plan wystąpienia: 1. Cel główny 2. Centrum Obsługi Inwestorów

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII Ból PRZYWRACANIE ZDROWIA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB 2 Krążenie Zapalenie Naprawa tkanek Większość z nas uważa zdrowie za pewnik. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy organizm traci

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ UMOWA CYWILNO PRAWNA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Zawarta w dniu w Woźnikach pomiędzy: Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia w Woźnikach z siedzibą przy ul. Dworcowej 21 42-289 Woźniki reprezentowanym przez:.zwanym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia i zmiany. wprowadzane przez projekt. ustawy refundacyjnej

Podstawowe założenia i zmiany. wprowadzane przez projekt. ustawy refundacyjnej Podstawowe założenia i zmiany wprowadzane przez projekt ustawy refundacyjnej 1. Geneza zmian 2. Sposób dojścia do proponowanych rozwiązań 3. Wprowadzone zmiany organizacyjne 4. Podstawowe różnice pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem?

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny ny, interdyscyplinarny problem współczesnej medycyny Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) (Deep

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 2010-12-17 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

Bezstronna informacja o lekach Najlepsze praktyki europejskie

Bezstronna informacja o lekach Najlepsze praktyki europejskie Bezstronna informacja o lekach Najlepsze praktyki europejskie Teresa Leonardo Alves Polska, listopad 2009 Health Action International (HAI) jest niezależną, globalną siecią starającą się zwiększyć dostęp

Bardziej szczegółowo

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Anna Tarasiuk-Flodrowska, radca prawny, Counsel październik 2012 r. Departament Instytucji Finansowych

Bardziej szczegółowo

HEARTFAID. Prezentacja projektu

HEARTFAID. Prezentacja projektu Prezentacja projektu HEARTFAID A KNOWLEDGE BASED PLATFORM OF SERVICES FOR SUPPORTING MEDICAL-CLINICAL MANAGEMENT OF THE HEART FAILURE WITHIN THE ELDERLY POPULATION Streszczenie projektu Akronim projektu:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE DETERMINANTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. redakcja Stanisława Golinowska

INSTYTUCJONALNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE DETERMINANTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. redakcja Stanisława Golinowska INSTYTUCJONALNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE DETERMINANTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI redakcja Stanisława Golinowska Warszawa 2012 Spis treści EXECUTIVE SUMMARY 17 WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W KSIĄŻCE 19 WPROWADZENIE 23 Prace

Bardziej szczegółowo

Wczesne Wspomaganie Rozwoju w krajach Unii Europejskiej

Wczesne Wspomaganie Rozwoju w krajach Unii Europejskiej Wczesne Wspomaganie Rozwoju w krajach Unii Europejskiej Krajowy Koordynator Europejskiej Agencji Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami. Małgorzata Dońska-Olszko www.european-agency.org Opracowano

Bardziej szczegółowo

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 06.06.2006 Geneza powstania komitetów 1. Wysokie wynagrodzenia prezesów najwięcej zarabiają prezesi w USA sposoby walki z wysokimi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PODMIOTU LECZNICZEGO NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ. o nazwie

S T A T U T PODMIOTU LECZNICZEGO NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ. o nazwie S T A T U T PODMIOTU LECZNICZEGO NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ o nazwie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W DZIADOWEJ KŁODZIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego W dn. 25.03.2011 Sejm uchwalił Ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Stanowisko EFNNMA na temat zarządzania systemami opieki zdrowotnej 12 doroczna konferencja, Taszkient Uzbekistan, 4-5.07.2008

Stanowisko EFNNMA na temat zarządzania systemami opieki zdrowotnej 12 doroczna konferencja, Taszkient Uzbekistan, 4-5.07.2008 Stanowisko EFNNMA na temat zarządzania systemami opieki zdrowotnej 12 doroczna konferencja, Taszkient Uzbekistan, 4-5.07.2008 Europejskie Forum Krajowych Stowarzyszeo Pielęgniarskich i Położniczych (EFNNMA)

Bardziej szczegółowo

Szpital przyszłości Opieka zdrowotna przyszłości - HORYZONT 2020

Szpital przyszłości Opieka zdrowotna przyszłości - HORYZONT 2020 Szpital przyszłości Opieka zdrowotna przyszłości - HORYZONT 2020 Beata Wieczorek-Wójcik, Szwecja - Växjö Podstawowe informacje o Szwecji Populacja: 9 millionów mieszkańców; społeczeństwo informacyjne 20

Bardziej szczegółowo

Edukacja w cukrzycymiejsce i rola. pielęgniarek w Finlandii

Edukacja w cukrzycymiejsce i rola. pielęgniarek w Finlandii Edukacja w cukrzycymiejsce i rola pielęgniarek w Finlandii Outi Himanen, pielęgniarka, pielęgniarka specjalistka, edukator, menadżer edukacji. Centrum Edukacji/Fińskie Stowarzyszenie Diabetologiczne Zawartość

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo