3. Realizacja projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Realizacja projektu"

Transkrypt

1 KONSULTANTÓW 1. Wprowadzenie!"#$ % #&!'( ) ' '! *!) +!))#,!-+ # #,.',+!'+'/0 #"0.1!2!0 3 4&#$)0!'!'+ Ministerstwem Zdrowia Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia. +)#,1'"! $5#"! '+$! #5 ',,1!& '!- # #!!)!- / 1! + )#'6! ',!)$,)0!'!-. ',!)!-!- $,1! $#'"17/#) 1,#!') '!- '/) #' -'!-! / $5 #"! '+$,1+! $ 1, ' #!-$!)0 * 56 $' "' 1)8 $ +'# )7!$5+ ',$+. $ &,1+! $ 0 #0 06 +/" 5 /! 8 8 /+2! ',!) + $ / $5 '*#!).2#5+ '!-)08 6 )/ )#'! '!-"/&').'!-,/'#)#,1'"'.,)0!9! $5," $! $7 *1!$2! 7 +#).'#'#"'7 :,,' + '* '!,,)0!'!-6 '/ #".1!2! 0 3 4&#$7 )# )!/ $,7

2 A 2- '). '7 + #", $57 )# koncepcji ich implementacji: 1. Wymieniona w tytule projektu grupa jego odbiorców pracowników,1! $ ;!7 / '$', )0 #"!8#,1!& '!-6<)0 1'8#"! dziedzinie podstawowych problemów ochrony zdrowia, tj. zdrowia publicznego, +'# ) 0 #0 07 #5'!- )28 szczególne znaczenie dla jest tej grupy odbiorców. 2.,). '!- ',!) #!#!-7 +! #,! '#' )0!'!- ) # #!#!- + '!- / rozwoju programów przewidzianych w projekcie. +!)&0# "5 /9 -+'! $'$+ "&7!0$"2!+!)$,#&!,)#,7 $)2!!,$ 7!!7/ '*#!) /0 '!-#!)! #52+)0!'!- & systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i innych sferach ochrony 7", '!+,+ )*')#,6 5) '#5!-0!'!- '!- '"28 '!- ' 7 " ", 28 #$ )2!6 =$ # #!)0 +$! 0 1'" '15 $ #2+ & '# ' '!-!- 7,+!# '!- #!),). 2! 1+ 5,57/#2+ '##,$57!-! '/ 6 3. Realizacja projektu '# )#,1$"!-$"5 '!-1!-9 $ #"! '+$! #5',,1!& zdrowotnych oraz sposobu ich realizacji, 1, #'! )#!!)/ )$57 / $,. )! ')$' #56!+!))#,1)"$.,)0!'!-59 a. *.,+ ;'$!07!- #5) +.,)0! zadania: o zadanie nr 1 Identyfikacja ierunków i zakresu potrzeb edukacyjnych,

3 A 3- o zadanie nr 2 >#2+!# '!- #!),). 2! absolwentów, o zadanie nr 3 >').!'$5!$'!-?7 o zadanie nr 4 >! "/& +'#,#!') ) #"! akademickiego pracowników Kas Chorych, administracji 0) 0) +/ '!- ',!) ochrony zdrowia, b. *. $ 7!- #5) A >! "/& $5 #"! #!#$ zdrowia publicznego, c. *.! #!!) +,!)$,9 o zadanie nr 6 Wskazanie sposobów monitorowania i zapewnienia )#2!$5?7 o zadanie nr 8 >.!! '!- / '!- programów, o zadanie nr 9 Opracowanie planu procesu akredytacji programów. d. *.! #!!)/ ),$,9 o zadanie nr 7 >! #!!) ',!) + $/ o $5, '!#!-BC;+ 0#'0?7 o zadanie nr 10 Propozycja ustanowienia Funduszu Stypendialnego i zasad systemu stypendialnego. e. *./ $,6 '.1 '/) *' $ 0 +$#0 #!') ) +!) )#,6 )7 5 " 7 )# '$! "'7 / $ )$ #" #5 + '!- 1'" 5 +$+6!- " ' ' #!') $ 0$ '!-!+5 )#,6 +,,) /'!-7 )0!' +!).' *0,+ ;'$!0 *0 $ 7!'+!0!.2!0)#,9

4 A 4- Identyfikacja kierunków i zakresu potrzeb edukacyjnych absolwentów polityki edukacyjnej prac programowych Identyfikacja kierunków i zakresu potrzeb edukacyjnych kadr poeszechnego,1! $1'"'. '##! $56! '. ) # $. '+# 1' ) $,'7 +! 5 /! #5 '!-15!- '6'" #1'"', '# '!- 6 + #, #5 #"! 7 1,#!') '!- /0 '!- #!) # # " '#,),! # ',!- $,1! $ ; " #0 -'!-7 )$ 0#, -'!-7.,, 1!& '!- "! # 0, 6!- $ 1! $#/!+,#,!),1+! ) '#,)0!)!- 6 podyplomowego!" w dziedzinie zdrowia publicznego +) ' ## 1'" ').!.'!- " # #!) +, #", +!) $5 #"! 6 "' *," $"5 "/!- +'#,#!') ) '$!-!

5 A 5- $'!-6 '). ) $"5 2+ /0 '!- #!) 1+ 5,5 ; '7,). 2! 7 '!- & '# ' '!- #. ',!- ' 6 + /,$+. )/ )!' # 0 0 ' "')0! #, # procesu programowania i jego wyniki. Z natury przyjmowanego obecnie zakresu dziedziny zdrowia publicznego wynika #! 28 - ) $ "0! $!- #"! $ & 0 7 $!) * 5 '' + 1'! ) "! ) ' ',1+! $6+$!$5+! ",51 '!- #" #5 $, %57 #5'!-!'*! '!- 5(7 +' * '!-!2 )9 '7,). 2! 7#5)0 81+!6 '). '$ + 0. '1, '!) 5 $, "'#56,'!. 9.!'*#!) 5 ' '!- #"!, /0 ) '7,). 2!51,,)0!'!-7.!$5"0 +.! #/$. '1 '!-5+ #"!,!-/0 '!-+ 5'7,). 2!6 +/ ' #5 +'7 ) ' $, '6', +'1'"'9!-, #! 5,! + #"! #!) absolwentów, oraz!-, #,", * '#'! '!-,!, 5 programu. 7 0 '!, $ 9>!,!'8D?7>$,!'8D?7 >=#,!'8D?7,"" " $,)0!, + '1 1 $+0,! '!- 5 projektowanego programu, takich jak: Sekwencja i grupowanie przedmiotów, Proporcje czasowego wymiaru nauczania poszczególnych przedmiotów, Rodzaj i proporcje metod stosowanych w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. ' #,,+&!' '!-!-!-)#,# 9

6 A '7,). 2! #")0!'!-. /0 #!) 1+ $#!-,5 '+'!-,1+! $%>!,!'8D?(E wyboru 31 przedmiotów nauczania oraz sugestii proporcji ich czasowego %$ $(,",$%>$,!'8D?(7!!),",*'#'! '!-7!'*! '!-+ #"! '7,). 2!,!,!$5+ '!- 57%>=#,!'8D?(6 # 5 )'/'!, B #"!!$5+ '!- + 5 #!) 1+ 9 '7,). 2! postaw. '1,!,!-! ' $, '# )2! ",)0!$. '!- 6' #$,', 57 0#,'7,/' B, ' '!-50$.87)# )!- ) $.5/!,)0!$%>=#! 8D?(6 ) +'*+,$! #5-'!-' #7/ $",#+&)$ 0#,-'!-#GCCC(6,+!! / "' wersje programu: d1a kandydatów z przygotowaniem medycznym, do których zaliczono: o lekarzy, o lekarzy stomatologów, o farmaceutów o +.$ #7 o '!-+$5 #+! '! / zawodowym. +"'!-# '56!5/!.')$5+# '5'$ medycznym i niemedycznym polega na wprowadzeniu do wersji niemedycznej, >,'# '!' '?7 '#")0!$.' '9. # '!' ' #'! )7 ' " +##$7 $ +$! 7 +!).'!) *) + '! # ",/1' 7 6

7 A 7- ' #!2 )'!- + #,)0 17 / # '!,5 '+'!-)0'!) 7,#" '!-!)!-9 #!)$5+ % 6 0!'* 5(7 #!)#H1 /% 6!- (7+,1#/ #!)!)+'! % 6+##7'!-+$!!'+.$ #(6 =!2 )0 1# '#!- 6 1!- #!)6 $, #"! "/!# 5 / ) + '!- kompetencji o charakterze ogólnym. )# + ' 1'" " " ',+ %WSPiZ) 5"!,)0!$ I+ #0 #"0,1+! $!-,6!0#)*!1+5 /,"!)+2!&$#",I$ ' w Warszawie <' +!) )#, 1'"' ' + " ',!) #!#!-!'!-6! 1'"'!+! '!-#&7'#,) 5 *!-'!-6 " $, ' 1!'!- 5"!,)0!'!- 2#!- ; +# %( -+ # % I!-!(6 1/0! 1'".' #!!)7 *!)"56!$5+ #2+ ",$,)*! "!' '!- -+ #!- 56"!")" 5+ ',"!) $,! ).' )# *!)Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) w 1! 6,)0! 1'" / '!) '$ 5+ ) *',",,#!') $ +,)#$ programu European Master of Public Health. 4. Wyniki '# )#,"''# $ # #,!- +!) "/ )0!,6 7 $ " / ' '/) #+.1!2! &#$6 ' #. ) *' )#, 1'",+ /0 '!- #!)9 '7,). 2!! #5!- $,1! $7 2+ '# ' '!-!- &7 #5'!- + '"!

8 A 8- '5/.,)0!'!- + 5 /0 '!- #!) 1+ 5 programu: WIEDZA 1. )28'5,1!& '!-+*,1!& zdrowotnych. 2. )28!, /+2! #' ) $ '#!-51!, "! ' #', #5 ; #'2! "+ 2! profilaktycznej i prozdrowotnej. 3. )28$ & ;'! '!-'! '!-5"! )'!' '6 4. )28 +7! $!) #!) ",/1 ; epidemiologicznych. 5. $!)0, 6. Wiedza ekonomiczno-finansowa 7. "! ;+'! 1. *, #!)#!'!-!'!- +!5#!- ")0!'!-!!- '# )5/ '!-!1+7!$5+ 2!2 #!-!-'!-'!-,1!& '!-6 2. # '! ',!) )! 1 '!- 5/ '!- "! 2!6 3. # '! 2! 5/ $ ', *!),!.2! '. % + (!-51 +$7 #/! '!0!'!- 1 2! 6 4. # '!. '15 '5 '!-,). 28 # +'# ) ! '!!' #52#'!-7"! '!-'!-+$! '!- #",',!) ) "& )0!'!- ', +, 2! 9!) $!'7 #' #, #5 + $5 *+#'! '!- ' #)0!'!- '5 '!-7#'!)."&.'#'!-!6 7. Identyfikacji i ograniczenia czynników szkodliwych dla zdrowia.

9 A 9-8.! ' *, #!) '5!- ' +! 2!7!$5+ 2!,)#)6 9. # '! )#2!# )))'1 '! Identyfikacji kierunków i zakresu potrzeb w dziedzinie edukacji zdrowotnej Wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce. 13. $ 7*," 0' 1+5!'') '! Dobrej komunikacji (dobre relacje z otoczeniem) ,47! ",$. *'! '. $ +' '!-7 szczególnie w procesach decyzyjnych. POSTAWY '2+ 2.!# / $!') 5. J'! Przestrzeganie etyki zawodowej 0 '2+0!- #"!, '). #, # #+ #!#$ '))0! zaspakajaniu zarówno potrzeb edukacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego obecnie, )#)0!).8#+#,+ )#'625!-'5/ 9 1+'7 ).! *!) publicznego (podstawy zdrowia publicznego, polityka zdrowotna, programy 72#72#,#!' itp.). $!).!- ' % # '#!-!1+7 " #!)+ 2!'!-,#,!),1+! )(6 Metody i techniki stosowane w ocenie stanu zdrowia populacji. Wybrane problemy zdrowia publicznego w Polsce (profilaktyka i zwalczanie!-51 "! '!-!'+!') '!-7 # + +#5 /' 2!7 1+' transgraniczne itp.).

10 A 10- Statystyka w dziedzinie zdrowia publicznego (cele, metody, instrumenty, regulacje prawne). Zastosowanie systemów informacyjnych i informatyki w medycynie i zdrowiu publicznym. *+#'#.!).6 25 #, #5,! #,$+. #/! 0.,). 2!0! %6 6#,,,",$'! '!-7* 57),#6( $!) %6 6,",$ '! '!-7 1",$!" #5 7 $5 + 2!!57!'!')) #6(7 ' 5 % ; " '!-! #57# - 570,)0!"# *+#'7 $!),)0!66( # +! '%6 6)#2!,",$7* 57+!),57+$'#6(! ',$+. '/'!- "/& $ 1),).,)0! przedmioty: 1. Podstawy zdrowia publicznego, 2. Podstawy epidemiologii, 3. Systemy ochrony zdrowia i zastosowanie informatyki w zdrowiu publicznym, 4. "5 1+',1+! $+!7 5. K#,, # 7 6. Biostatystyka w zdrowiu publicznym, 7. Systemy informacyjne ochrony zdrowia, 8. Profilaktyka i promocja zdrowia, 9. Propedeutyka medycyny. 10. ' !-, #28* 7 12.!-, #280!7 13. ''* 2!& '! Ekonomika ochrony zdrowia, 15. Marketing w ochronie zdrowia, 16. Marketing strategiczny, $! )#7

11 A ' # *+# Negocjacje, 21. Przywództwo, 22. Komunikacja interpersonalna, Przygotowanie profesjonalnej prezentacji, 25.,, # 2!,",$'! '! )#2!0! ',!)0#'' Logistyka w ochronie zdrowia, 29. '!-+$!"#"$7 30. Biznesplan, 31. Public relations, +#/$50 '"!'++1,7)0!$.,)0! 9 1. Nazwa przedmiotu, 2. Liczba godzin kontaktowych, 3. ")0!.2!,7 4. Cele nauczania, 5. $, )0!' '# 5 )/ )'!- 2!7 '!- * '#'! '!-7!, ).8. / 2!;1'0!$7 6. Sposób oceny i warunki zaliczenia, 7. 3,,," )0!6 +!) 5 1'! '!- /#!- " )0 '$ '). + $5 #"!,1+! $6 = #!'*# & #5' )0 1!!!' * $ ',!- '!- *+ '$ $7 #/ '$ < 7 "'."! '!,5 $ & $!)7 0 * 56 ').! F;+ ' # +!) $5 1),)0!$ LMC $ # #'!-).86/ 0$" #. "''<

12 A 12-,#!) ) $,+,)0! ' '+'!-,5,," )0!'!-6 Sposób efektywnego wykorzystania wyników prac przewiduje opracowana przez nas #!!)/ ),$5#&!,)#,* $ /'!#N #,K$6$!+,+,)." #5!,#, naszej uczelni Centrum Zdrowia Publicznego, wyspecjalizowanej jednostki '#'! ;,#)70!)'0 1,1+! $ ; 1,#7 ",#!') 6 )#! 7 ' " *,6!, *,,,)0!'!- $,1+! $ ",/'" 1. :,, ' + '7#5$,#/!!-)#,% BC( 0+ / ' 0$.! )#, 1'" #/ /! '!- $56 /+". 0!. $5 + #"!8 28.!10 $,.! #5 ',,1!& '!-! + '!- ',!)!- '6,$,!),51'".BB)GCCB6 1!!', )'!)$,. $,, Wnioski 1. 0$. "' "/!+ )#,6 ').' $! " + '!"2!7! ) )!,6!)" +#,+, +,,+ $/, +5!)#,/).!'2+ #&! 6 2.!'28 " ", 28 ').) #!!) +!) )#,6 +$" ').!, & '# ' '!- #.!- ' (w tym szczególnie pracowników powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego), )#, #, ')2!!, $ E "' 0 praktycznie niezmienne, podczas gdy struktury i regulacje prawne systemu # ) )$!,+$"' ' )!! )#,6 < / 7 #'! + #$ '#' ' #5 )#, '"2!6 ' $!) ',!- ' * 2!& '!- %+#!) -'!-( )0 #! 2! '*#!) #",

13 A 13-1,+!)! '!-$5#"! publicznego. 3. 1$.! ' #5)#,#,)0 28, '"2! ) +$ $, + '#!-,,)0!'!-7 +/!-!2 )$'#"! '$ $6 4. +/"1' "/'8 +#!- & + +!),!-"', 0)0!$ :,, ' + ', $ 2#5 /'!# N #, K$ % ) < (7,)0!) pokrycie kosztu czesnego za trzeci, ostatni semestr studiów wszystkim,,)0!'7 #5'!! #,)0!', 5" *!+6 0+ " $,+,!0!.#'"1' *#' 28)#,7)0!/+28,#&!,5'#!- dotychczasowym uczestnikom. $ '/8,$"&!,#!)#!- ' # # $, # 7 + #5'!- +/"1' przede wszystkim: )8 ' #"! #!#$ # #, ) dziedzinie zdrowia publicznego, jednolity d1a wszystkich instytucji #$ #$ % $ & +,+8 1,'8 )0! $' #!#$ #"! podyplomowego w dziedzinie zdrowia publicznego; +8 5) ' 1,#!') '!-,1+! $ 2!") "0! 2! $"5 ' '#! & ochronie zdrowia, 8 5) #!) #',!)0!)7!$5+ 6))," #+!- 1!-," 2! '!- 2#5 $! '!-E!$5+ )8 )281+'#!- ', '#"!5!-0 $!)7# * 57 )8,+8 ' #"!,! $,1+! $ +/')- '!1+*,#!)6 + 8)#28. 28#"! #'#' $,,!, 2!, '!- $! '!- ',!)

14 A 14-,#!') '!-7 / '#) #+', 5,#!') '!-9! '!-.! #5 #!#!-7 $5 distance learning, gier decyzyjnych, programów symulacyjnych, itp. 0/'8,,#!') $ #, ) zdrowia publicznego, 1,8'! ')#2!$5#"! 76 6 ' #'!) #))," #'!).' ) krajowych instytucji edukacyjnych (np. w Association of Schools of Public Health in the European Region), 8 #,+8 $!- #"!,1+! $ $ $!),)#)7 0!$5+ 1 '"'51%';#!- '(751,",$% ' ;,",$ '!-(7 ' $! 7 '2+ 5 wprowadzanych regulacjami prawnymi UE (dyrektywy, zalecenia, traktaty z Maastricht i Amsterdarnu, etc.);

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Szkoła Zdrowia Publicznego Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 90-950 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Program

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji ZDROWIE ŚRODOWISKOWE Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w medycynie społecznej lub

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WZROST POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE PROGRAM

PROJEKT WZROST POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE PROGRAM PROJEKT WZROST POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE PROGRAM do zabezpieczenia realizacji przedsięwzięć projektu "Automatyczne przetwarzanie informacji multimedialnej

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2015/2016 www.kozminski.edu.pl www.podyplomowe.kozminski.edu.pl www.mba.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYM

RAPORT OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY RAPORT OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYM Rok akademicki 2013/2014 Autorzy raportu: mgr Anna Waligórska-Kotfas

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo