ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Nr 8 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 9) w załączniku STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi nadaje się nazwę: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi. 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi może używać skróconej nazwy:,,sp ZOZ MSW w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi. ; 2) 6 i 7 otrzymują brzmienie: 6. Celem Zakładu jest: 1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu; 2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia; 3) promocja zdrowia. 7. Zadania Zakładu obejmują w szczególności: 1) udzielanie: stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań diagnostycznych i laboratoryjnych; 2) współpracę z uczelniami oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; 3) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym; 4) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych; 5) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych; 6) wykonywanie zadań służby medycyny pracy; 7) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego;

2 8) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny; 9) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń; 10) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie; 11) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny; 12) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654); 13) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 14) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. ; 3) 17 otrzymuje brzmienie: 17. Strukturę organizacyjną Zakładu stanowi: 1) Przedsiębiorstwo ZOZ MSW w Katowicach stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne: a) w Katowicach w zakresie: - anestezjologii i intensywnej terapii, - bloku operacyjnego, - chirurgii krótkoterminowej, - chirurgii ogólnej z częścią urazową, - chirurgii ogólnej leczenie jednego dnia, - chorób wewnętrznych z intensywną terapią kardiologiczną, - izby przyjęć, - gastroenterologii, - ginekologii, - ginekologii leczenie jednego dnia, - laryngologii, - leczenia nerwic, - nefrologii ze stacją dializ, - neurologii, - urazowo ortopedycznym, - onkologii klinicznej i chemioterapii, - szpitalnego oddziału ratunkowego, - zespołów ratownictwa medycznego, - kardiologii, b) w Częstochowie w zakresie: - izby przyjęć z bankiem krwi,

3 - chorób wewnętrznych; 2) Przedsiębiorstwo ZOZ MSW w Katowicach stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne, wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne w zakresie: pielęgnacyjno opiekuńczym w ramach: a) zakładu opiekuńczo leczniczego w Katowicach, b) zakładu opiekuńczo leczniczego w Częstochowie; 3) Przedsiębiorstwo ZOZ MSW w Katowicach ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie: a) podstawowej opieki zdrowotnej w Katowicach, Bielsku Białej, Częstochowie, Cieszynie, b) pomocy doraźnej, c) specjalistycznej opieki zdrowotnej w tym: - w Katowicach w zakresie: - alergologii, - badań profilaktycznych, - chirurgii, - chirurgii dermatologicznej, - chorób płuc, - chorób sutka, - chorób tarczycy, - dermatologii, - dializ ambulatoryjnych, - diabetologii, - diagnostyki laboratoryjnej w zakresie: hematologii, analityki ogólnej, biochemii z immunochemią, serologii transfuzyjnej z bankiem krwi, - dziennego oddziału psychoterapii, - endokrynologii, - fizjoterapii, - gastrologii, - geriatrii, - ginekologii, - hematologii, - kardiologii, - laryngologii, - medycyny pracy, - medycyny sportowej, - nefrologii, - neurologii, - okulistyki,

4 - onkologii, - ortopedii, - proktologii, - profilaktyki i terapii uzależnień, - przemiany materii, - rehabilitacji, - reumatologii, - radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie: RTG, USG, endoskopii i tomografii komputerowej, - stomatologii w zakresie: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, protetyki stomatologicznej, - urologii, - zdrowia psychicznego, - usprawniania leczniczego, - wodolecznictwa, - apteki szpitalnej, - apteki ogólnodostępnej, - Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, - Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, - w Częstochowie w zakresie : - audiometrii, - chirurgii, - chirurgii - ortopedii, - chorób tarczycy, - dermatologii, - diabetologii, - diagnostyki laboratoryjnej z analityką medyczną, - EKG, - ginekologii, - kardiologii, - laryngologii, - medycyny pracy, - neurologii, - okulistyki, - pediatrii, - profilaktyki, - radiologii i diagnostyki obrazowej zakresie RTG, USG i endoskopii, - urologii,

5 - uzależnień, - usprawniania leczniczego, - zdrowia psychicznego, - apteki szpitalnej, - apteki ogólnodostępnej, - w Bielsku Białej w zakresie apteki ogólnodostępnej; 4) komórki administracyjno - gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy. ; 4) uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych

6 Uzasadnienie Projektowane zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ma na celu dokonanie zmian w statucie Zakładu zgodnych z ustawą z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 742) i stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, które wskazuje, że w statucie Zakładu nie ma konieczności ujęcia szczegółowej struktury organizacyjnej Zakładu. W związku powyższym zmiany polegają na: 1) zmianie przepisu określającego cel powołania Zakładu ( vide: 6 pkt 1 ) poprzez wskazanie, że jest nim wykonywanie działalności leczniczej polegającej udzielaniu w jednostkach i komórkach organizacyjnych świadczeń zdrowotnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu; 2) uproszczeniu przepisu określającego zakres udzielanych świadczeń medycznych ( vide: 7 pkt 1 i 2 ) i określeniu struktury organizacyjnej Zakładu poprzez wydzielenie przedsiębiorstw podmiotu leczniczego Zakładu ( vide: 17 ) z przypisanymi im zakresami świadczeń medycznych oraz wskazaniu części administracyjno - gospodarczej obsługującej Zakład; 3) uchyleniu załącznika do statutu, który dotychczas określał szczegółową strukturę organizacyjną. Struktura organizacyjna Zakładu jest wykazana w jego Regulaminie Organizacyjnym. Ponadto projektuje się włączenie przepisu umożliwiającego korzystanie przez Zakład ze skróconej nazwy tj.:,,sp ZOZ MSW w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi. Korzystanie ze skróconej nazwy wynika z ograniczonej możliwości technicznych posługiwania się nazwą pełną w szczególności na dokumentach księgowych lub dokumentach wystawianych przez kontrahentów zewnętrznych. Ponadto rozbudowana nazwa Zakładu utrudnia wprowadzanie danych do systemów informatycznych. Realizacja projektowanych zmian organizacyjnych nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ze względu na pilną potrzebę realizacji projektowanych zmian, w 2 projektu, za termin wejścia w życie zarządzenia, wskazano datę jego ogłoszenia. 1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r.

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. S T A T U T Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423 ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z dnia 23.04.2013 Spis

Bardziej szczegółowo

PS.2.9612.1.14.2011.PW

PS.2.9612.1.14.2011.PW PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7 w Koszalinie w dniu 13 czerwca 2011 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT. BRÓDNOWSKlEGO CENTRUM

STATUT. BRÓDNOWSKlEGO CENTRUM Zalacznik do Uchwaly Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie zaopiniowania Statutu Bródnowskiego Centrum Specjalistycznego STATUT BRÓDNOWSKlEGO CENTRUM S PECJALISTYCZN EGO MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień P R O J E K T Z D N I A 1 0. 0 7. 2 0 1 3 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Bardziej szczegółowo

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu nr 209/2012 zmieniony Uchwałą Senatu nr 48/2013 oraz Uchwałą Senatu nr 135/2014 Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 741 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 741 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 741 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2000 r. Opracowano na podstawie:. Dz.U. 2000 r. Nr 30, poz. 379 w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 1447 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 4 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 1447 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 4 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 1447 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne.

Dział I Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. FLORIANA CEYNOWY w WEJHEROWIE Dział I Postanowienia ogólne. 1 1. Szpital

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 czerwca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 czerwca 2008 r. Dz.U.2008.123.801 2012.07.05 zm. Dz.U.2012.727 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego

Bardziej szczegółowo

CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r.

CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r. Pan Leszek Orliński Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust. 7 pkt. 2 Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY

REGULAMIN PORZĄDKOWY REGULAMIN PORZĄDKOWY Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie (tekst jednolity) Zatwierdzony Uchwałą Nr 3/06 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r.

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo