ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr ) Numer projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr 3.4.1.41) Numer projektu 011.41053"

Transkrypt

1 Raport TNO Raport 1 ramach dla osób ubezpieczonych Wassenaarseweg 56 P.O. Box CE Leiden Holandia T F Data Listopad 2001 Autor/zy H.D. Banta ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr ) Numer projektu ! " # $ % & '())*+, zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia TNO

2 2 / 66 Raport TNO November 2001 Streszczenie - i-.- europejskich. W-/ Zdrowia jest tworzenie i monitorowanie implementacji polityki zdrowotnej, obserwowanie jej skutków, a w01 "-2 pracy.0 Szczególnie istotna jest Ustawa o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym, która &33444a 17 funduszy ubezpieczenia 5678#& 0 zdrowotnych -2 #0 #& 0/ &2 -"0 /2# &.-0 9## #/ #2- -- podstawowych. :"-& "0,"" postaci w&0&-# 2& 0;" ##&.&. #-2- "&# " &2 58" "0+ &-0

3 Raport TNO November / 66 " 2&2<# Europy jak i0 ;2-- 0,- 2-=>*-&2. medycznych na&-&2 &? 0&- -2&"# -.&-0 #;" 5678# 6-70 &-- 8#34=A 2#0 "#-&-&0 2#& &B <2/5-2"opieki nad osobami starszymi), organizacje zintegrowanej opieki kierowanej (HMO - 8"0#; "C D34EA2 # "0C-00 Francja i Hiszpania. 1 -&0 procedur medycznych (technologii) nie0 B <&"& &2-. " " systemie opieki &0 F-2 2-&0 12&.& punktach: 1 -.2& &2.. refundowana.

4 4 / 66 Raport TNO November w0g" 2-2;" #"2&- - rejestracyjnych w0"-# refundowanych ( lista pozytywna ) i/albo listy leków nierefundowanych ( lista negatywna ). 4 G# "# i promocja zdrowia "09& #--.2 ( lista negatywna ). Taki proces potrwa wiele lat. G&#.2"&.". -#&-.2 "0H-2-#& 0#0 2#0 2.##-2 i202specjalnym regulacjom, których celem jest ich koncentrowanie i regionalizacja z 220&. 2-"#!! (certicate of need). Koncepcja licencjonowania Programy licencjonowania po raz pierwszy stworzono w USA, w latach 60-tych XX 0:-2 2#& %-" przypadku niesubordynacji. -"0/-.2 #& kontroli wszelkich zmian w opiece < 34=(-23A>>>>B 10H -3A>>>>B 1- licencjonowaniem. B <-- #

5 Raport TNO November / 66 2#.- z oceny potrzeb zdrowotnych na danym terenie B <"& -- potrzebami zdrowotnymi i oparte na-znych. Przy ich 2& ".-0 :# <# #-2#0+2& rynkowych zasadach opieka kierowana doprowadzi do zmniejszenia stopnia wykorzystania (utilization) i z tego powodu przez niektórych uznawana jest za -5/344=80+ 2&" 5344E8& - 5AJ82-2 #2-20 +#&- &034=EB-+ 5+"""<8#2"& 2 2&-.&-# generalnie ma miejsce w Holandii i Francji. W tym samym czasie rozwój oceny 2C0 D34=35D I<8- podobnym do#09e>*- 2& D &5 8"#0 regionalne. G&&.#0 D2&- -3E5!<3E!8&AJ 2& #& 0 &2-0

6 6 / 66 Raport TNO November 2001 Rozwój oceny technologii medycznych +5D<LD<8 2; "2 powodu popytu na-"2# :#&B <- 34=A B2+5D" Office of Technology Assessment). Podczas gdy HTA obejmuje szeroki obszar " "0 +34=AD<201 &.-$2D2D2 M20BC"- "D<- 0 "--09;# #/2 <+/ (International Network of Agencies for Health Technology Assessment INAHTA), -#'A# &N*'0

7 Raport TNO November / 66 2-O 1 Identyfikacja -0 # Zebranie danych informacji kosztowych, potrzeb i problemów organizacyjnych oraz etycznych i socjologicznych. 4 Synteza 2"-2# rekomendacji. 5 Rozpowszechnianie"##-0/-. #- medycznych, opinia publiczna i inni. Implementacja- 22&"- decyzji. :#D<&22 "#-. 0

8 8 / 66 Raport TNO November ! " :# Reforma wprowadzona w styczniu 1999 roku !! &B344= <' <' Stomatologia Badania diagnostyczne , <A' <AE <) : :-344E $-344E # G Wnioski : : :--# :--# :-#2# H&-* H-**# Akredytacja szpitali Standardy produktów <- zdrowotnych w Polsce Wnioski 29 3!# <# Europa Wnioski 45 4 Zarys programu licencjonowania Historia licencjonowania Ocena programów licencjonowania w USA Program licencjonowania w Holandii Programy licencjonowania a ocena technologii medycznych HTA Wnioski 51 5 Rozwój oceny technologii medycznych 52

9 Raport TNO November / Definicje Rozwój Krajowych Programów Oceny Technologii Medycznych Rozwój Cochrane Collaboration :#C$/ Proces oceny technologii medycznych "D< Bibliografia 62! A <-D< B - list leków refundowanych w Polsce C Listy leków refundowanych w Polsce

10 10 / 66 Raport TNO November "-- dokumencie "Transformacja systemów opieki zdrowotnej, Polska" (Health Care Systems in Transition HiT, Poland) opracowanego przez European Observatory on sytuacja w Polsce przed 1990 rokiem. -:.--2 &4>*-2& 0+## scentralizowanego modelu radzieckiego i rozwoju administracji lokalnej (16 #N3N #2. ## 0G2-## --0 -!!!2! / / G&- -# 0/ 2# 0

11 Raport TNO November / 66 2 # 2.1 $ " 2 #-.209& #-" 5!"!8 (European Observatory on Health Care Systems, 1999). Obecnie system w Polsce nadal pozostaje w stadium zmian rewolucyjnych, których &01&. #P*50 1:Q*1: Q822 kompetencji instytucjonalnych na wszystkich szczeblach. 2.2 Reforma wprowadzona w styczniu 1999 roku B 344=5344E8&334440G 3)"5 8&#" &5 8!&--! &2"-0 zapewnienie wszystkim osobom w nich ubezpieczonym najlepszej opieki zdrowotnej w &5FN>>380 B- =AJ#& #&- 5FN>>3800 #B344= -5# B-GB 5BGB 8# #& 21F

12 12 / 66 Raport TNO November 2001 ##F- (Kozierkiewicz, 2001). H-&--F / 0 -#& 09& -.N>>3 -./ 0 B- "2-.N>>N 5FN>>38092 &" "0G 2-& % %!!2!-!- 020 / 2&- "0Q -2# 0"2 #220 &/#20 "K#-& 0!"2 508# / :.#&- profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych # & "'(() 9&B# 2-- 0B

13 Raport TNO November / 66 &0:"B# -& "0 #(0'2&!% -#" <'3O O zachowanie zdrowia oraz zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, 2 #O badania diagnostyczne, leczenie (ambulatoryjne, w domu chorego, szpitalne oraz w ramach pierwszej pomocy),! orzekanie o stanie zdrowia, "

14 14 / 66 Raport TNO November S &5-8S --- S &0'3S& + 0 G2&O# $%& '(""!$) ): 1 %;-&&-& %& -0 5 %-- z leczeniem bólu. F-# -##0 '305385=82: wysokospecjalistyczne procedury medyczne; *%&' (+,-".!*" G"0 G&#-." &&## & Stomatologia F-O 1 / * $ " 2 0* $ %&'

15 Raport TNO November / 66 (+, -1& Badania diagnostyczne $#&-2" przez Kasy Chorych: 1 / ** analityki medycznej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia " 2 %&'(""""%& *$ " ##-0B2 #-0,# ambulatoryjnych wydawane na podstawie recepty lekarza ubezpieczenia zdrowotnego -"2-/0, trzy kategorie: 1 leki podstawowe i recepturowe; 2 -S 3 0,----/0 ---'>JA>J& 0#-. 09#; 0$- # /-2"0/2 #.# # #OT 7ST7ST 2#70

16 16 / 66 Raport TNO November & "!&!0AE2& - ubezpieczonym na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z -& #& DHU;2## obozowych H-- )3-#O 1 * * * medycznych; 4 $ $ $ $ rehabilitacji; 5 zasady wystawiania recept. 2.5 $ &&- "#/ + 5B344E80 - "###&" & / 0+-/ 01# # 220 "#/2& wybór centralnie refundowanych procedur wysokospecjalistycznych w istocie opiera ##-#" 0 2#

17 Raport TNO November / 66-2 " "&&. 0&-.- / #0G" -& &;#" ,774 "' E 2-O 1 "-S 2 FS 3 Przeszczep szpiku autologiczny wraz z leczeniem immunosupresyjnym w okresie jednego roku; 4 Przeszczep szpiku allogeniczny wraz z leczeniem immunosupresyjnym w okresie jednego roku; 5 Przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy wraz z leczeniem immunosupresyjnym w okresie jednego roku; 6 -S 7 Przeszczep nerki wraz z leczeniem immunosupresyjnym w okresie jednego roku; 8 Przeszczep nerki i trzustki wraz z leczeniem immunosupresyjnym w okresie jednego roku; 9 Przeszczep serca wraz z leczeniem immunosupresyjnym w okresie jednego roku; 10 S 11 roku; 12 +-S 13 +&#S 14 VS 15 Afereza lecznicza; 16 Terapia hyperbaryczna;

18 18 / 66 Raport TNO November ,2#2 ##S 18 +-S 19 Operacje czaszkowo-twarzowe z powodu nowotworów, w tym operacje podstawy czaszki z elementami rekonstrukcji; 20 ##S 21 Koronaroplastyka 22 Koronarografia 23 Endowaskularne zabiegi neurochirurgii interwencyjnej; 24 +&2S 25 Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku; 26 DO2& do dializoterapii, dialina i erytropoetyna; 27,"#HHH&'>0S pozaustrojowym; 29 Radioterapia przy zastosowaniu specjalnej techniki leczenia - stereotaktyczna, "2&3" S 30 Brachyterapia 31 $-# &8774 :-344E-$" wysokospecjalistyczne: 1 HS #S 3 Filtry naczyniowe; 4 Stenty naczyniowe; 5 Protezy naczyniowe;

19 Raport TNO November / 66 6 H2S 7 Port naczyniowy; 8 #*S $ "&-#O 1,; 2,&DHU 3,2&" 4 Leczenie choroby Gauchera 5 Skojarzone leczenie raka jajnika cytostatykami 6 Skojarzone leczenie raka piersi cytostatykami 7 # 8,# 9,2C2'A& 10 Terapia izotopami jodu, fosforu i strontu 11,- 12,#- wzrostu 13, podnoszona (Ministerstwo Zdrowia, 2000). W 2000 roku opublikowano kryteria wyboru procedur wysokospecjalistycznych: 1 M&.;#5/ 80 2 %.!!0 3 0

20 20 / 66 Raport TNO November /&.0 5 Wysoki poziom zaawansowania technicznego. 6 "0 7 W.0 / 3NN>>>2# -2 -#0+2.# #&3N>*3(>0& /0 F2&-&& wymagania techniczne (Ministerstwo Zdrowia, 2000). W wyniku negocjacji podpisano )N)#3')-23NA>EA #-2='>#0 /..- N>>30B2-#5/ Zdrowia, 2000): 1 -# - 2 Systematyczny sposób wyboru i oceny zgodny z kryteriami dla procedur wysokospecjalistycznych 3 %" Regulacje prawne i aspekty praktyczne zgodne z europejskimi zasadami "&0, &# / -22 3)* #-/ Wnioski &&& tego projektu jest rola oceny technologii medycznych w tym procesie. Zagadnienia "-

21 Raport TNO November / 66 5#&8092.". --X podstaw instytucjonalnych dla przeprowadzania takich ocen. Tymczasem jeszcze -#"0 zagadnienie znajdzie odzwierciedlenie w rekomendacjach umieszczonych w raporcie $ / -2 #2 raportu. 2.7 $" /-- sposobu ich refundacji. 2.8 $ :--2# -5'>J80 1#### 0-N # -# & endoprotezy i ekspandery piersi. 2.9 $ -#- -"5A>J=>J8 0#.2"&# )=>>#"5-- "8N=>>2-0 &.&-2#0# -"20,-& "#23EJ* G&#.2"&!#!- stosowanych w ramach opieki szpitalnej lub np. przy "procedurach!0-# ##2&# 2-.--

22 22 / 66 Raport TNO November &-2- choroby: 1 raka prostaty 2 raka sutka 3 -# # "2-7 2# < 11 stwardnienie zanikowe boczne "2 17 2"# #

23 Raport TNO November / * 26 choroby reumatyczne ; #&O &-&20 G!!-" Ministerstwo Zdrowia, który generalnie jest bardzo niski. Wszystkie leki na listach --"0M -"58>0>AJ& wynagrodzenia (European Observatory on Health Care Systems, 1999). Jednak obecna 5NA8&0 G-#-"- "& -"2.& leku markowego. H"&# /M#-&0 # 22 0 "& -0Q"# &# jego funkcjonowania.,"#,:i "-2"#0 2-O G&.&##2 #0". 201-&. &&0 ## 0&- #&-2-0G-& *2#&-

24 24 / 66 Raport TNO November 2001 &&-#0/&. 5<$80 G&#-&012 leczeniu bólu; leki przeciwpadaczkowe; leki w chorobie Parkinsona; heparyny "0/&. (patrz Aneks B). -#.". 01#&-- &-*# 0/&.5<$80 G&;.0F- 0C& 0/&.5<$80 &-2-#"--. 58& 1-2"# /!!0 " ustawy zostanie wkrótce ponownie przedstawiony Sejmowi. Zgodnie z projektem -"-- / 0 -#&2 0- #2#&"0+ 20/ 2-20 F&-2##0 ->0NJ23>J#0!,!01344E!-!2# 0:2.2. #022-0 #2## $*! :-#-& 0# -"01#" 20& ---0

25 Raport TNO November / 66 -# 0 " 23443" "0:2F :%#M/#/ B-:-H,##* 0F/ 0&.&# -&H,#/M# 2-2#0+34E4 '>>>0## #-&--" rzeczywistej (European Observatory on Health Care Systems, 1999). +-# #--# "2 F: BC02:/# 0 #-2 medycznego. Unia Europejska takie regulacje posiada. Polska pracuje nad "pakietem" #--2 -# BC0& 0 G2#09 --0& -.&2 "0G2&# 2" #,! B G-2 kupowane jako poszczególne procedury lub technologie, ale ogólnie jako "pacjent hospitalizowany na danym oddziale" (Kozierkiewicz, 2001). W pierwszym roku "23>>'>>* 400 (np. wizyta pierwszorazowa, wizyta z badaniem, wizyta kontrolna) (Kozierkiewicz, ##2 podobnym do DRG.

26 26 / 66 Raport TNO November T""I7 0 (Kozierkiewicz, 2001). & #.#0 "'>J hospitalizacji (Kozierkiewicz, 2001). Z drugiej strony opieka podstawowa jest generalnie finansowana "per capita", czyli &0.2 2#50 "802-#0, -.& ## &#5!*!8 (Kozierkiewicz, 2001). 22 -# lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Bez zdefiniowanych standardów nie ma &0 &#.2. 0+&-'EJ# #--#0+ 0 -!! -#& 02&&-&!2! ,, Postanowienia Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wraz z innymi -2#&2 # 20 " # &80 # / -#-

27 Raport TNO November / 66 0F standardów medycznych, jednak jego likwidacja prawdopodobnie spowolni ten proces Akredytacja szpitali B&2&. 09/ &- szpitali, wzorowany na systemie Komisji Wspólnej ds. Akredytacji Szpitali ("Joint Commission on Hospital Accreditation") w USA. )>>=> #-A>0GFF0 < &!!- 0G& Standardy produktów N>>>2.#2/ 2!##!0/.# -'>>>- 0G-2 "& " +2. "##0G- --."-0+ #--.##012" --#.0/&. #-20,-# &.5&80 &. "0&#. skomplikowane zasady systemu. G.&! wysokospecjalistycznych". Uzasadnienie dla takiej listy nie jest podane w ustawie o & "22& #& -&#0G##- 2"0G& /-20

28 28 / 66 Raport TNO November 2001 Nawet powierzchowna analiza listy opublikowanej w 1998 roku pokazuje ogromne #&#"#0# &.#."&0 H#&&. -0 9&&0 G#---" -2.0H -2# 0-20 Q0G X -2-"X &2 ###.& #20Q 01#;2&.sobie projektowane ustawy. --# &&0- &#0.0-!!0$-2"- 2-2& &--2.2#0 -"0H ---&-#0+ #-O 1 -#-S 2 #&#-2&S 3 #&"S# 0."#/0 1Powinna. #&." 2*." 0 #0#2 #-0<#-2.2"0 22" 0-

29 Raport TNO November / 66 -&& #-2 0"&%+ 2!!5!D"<!8 "-0" 0G& #"2 "02. -0G# " &-2#- #0Q "0 #!I*!!".! &-" 022 raportu Wnioski --" 0:#&2-20G- ##&2.0&- 2"" #0- - ubezpieczenia.

30 30 / 66 Raport TNO November &# podstawowych *#2!!5!"!8* 2--"2 #&.# ;& -" N>0# 2" 5".8 "09& -&&0 G&& # =>*&"2 0% -# systemy opieki zdrowotnej. Postawa firm ubezpieczeniowych i kas chorych 2&&. "#0 &-0 &2..& #2-&34)A0!! # #5!!8# zdrowotnymi ("outputs"). #-&#2#* opublikowana w 1972 roku "Cochrane s book Effectiveness and Efficiency" (Cochrane, -0 #2"&2. 20G #"#--& rozmiary problemu.

31 Raport TNO November / 66 -". "# 0 ##-2# 0# "O!G&. 0+ 5GD I8$&2!50)=80! 2!-# "50=E80.# #50=4802#& # " medycyny opartej na dowodach naukowych ("Evidence-Based Medicine", EBM), a &00" (& 9$ B <-.2 8<2 2.". medycznych. W 1977 roku opracowano Medical Necessity Program (MNP - Program " &-2# -.;# Oceny Technologii(Technology Evaluation Center - TEC), którego zadaniem jest -# #/15/<I*/<8-2#0G" -

32 32 / 66 Raport TNO November !!0 222 F5F82 5D/+*8B <0F2 D<=>*-0344'F 2/<-#F-# 0, 5:344=80F - ubezpieczenia. 2.#B /# do osób starszych. Po wprowadzeniu w USA tomografii komputerowej w 1973 roku, 253 #80 B-+5+<34=E8 &" "2" 0F34=E2 Krajowego Centrum Technologii Medycznych (National Center for Health Care / !B-+ Medycznych" (Office of Health Technology Assessment - OHTA). Do tej pory, wspomaga on decyzje refundacyjne w programie Medicare. :&2"-" "09/ 2&.#25!!80&- Maintenance Organizations - HMO) lub ubezpieczeniowych, korzysta z HTA w "0 -#< prywatne firmy ubezpieczeniowe, oraz Group Health Cooperative of Puget Sound, TEMINEX, United HealthCare i University Health System Consortium - wszystkie wymienione to organizacje HMO (Rettig, 1997). #.#D< -2#!+ /!#2-0# "2/ priorytetowych (Bodenheimer, 1997).

33 Raport TNO November / 66 +F% 234E= #&-!!0 F." 20B3=#* &&# "0 23'###2.&.". 2.0 # 2-2# 0G2#-- 2&-2&0,=>> 0G-22-!1O2& 2-0,O medyczne i chirurgiczne".,&.0f- -#-"0 #" #5344)80G+D-- #-! podstawowych" Europa 1& #;23> : Holenderski-" 58#02.# "-0 1-#2 0D-- )>J&N> ?!*"!& prospektywnego. Za pacjentów ubezpieczonych w kasie chorych lekarze opieki -&-2 -#"!"*"*I!5 &80 -!"*"* I!09*##- 20 &-0

34 34 / 66 Raport TNO November " polskiego, i to zarówno koncepcyjnie, jak i praktycznie. D" 2E>*034EN 34E'--!Q!5QII80 &.- 034EA:& -. -"- 2.22#0& "D0 34EA2'## EE 34E4&" #0 $D<Q 10 51Q"D8#2F -0: #+ *?Q8-2- medycznych (HTA). Pod kierownictwem specjalnie wyznaczonej komisji opracowano 34EA*E=- temat oceny technologii medycznych i jej wykorzystania w podejmowaniu decyzji refundacyjnych. 34EE--2!+!5QI 8# "0:- &#&D<& 22"-"---& 2#.#-& - zdrowotnej. # /CG!GM$/! 5M+8#.')# #5N>#B 180"" -.&-- "# decyzji refundacyjnych podejmowanych na ich podstawie. W praktyce projekty ##.0

35 Raport TNO November / 66 -# 5!#!*!*!82 &20 2 *!#!5!*!82 &01-2-2# "5080G2. #M2G+G5G+8 #"-&0 2-#"0 IIOI80& ".&-2 --D<0 G22-20: &- -&--2 -!-!5!"!80&& -0 1 &"0 #& "" 2. wykonywana danej procedury. 4>*D<2D& E4-2# &09 #2344N #51344N80 &D -" technologii efektywnych. Zaproponowano zastosowanie czterech punktów przesiewowych, "sit" lub "lejków" w 5380 potrzebne "&X --&efektywna? Po trzecie,!". X&indywidualnej decyzjixg& I&. 5&&I "80F&

36 36 / 66 Raport TNO November 2001 #-2.--#0 $ '23 Technologia kliniczne kosztowa z kieszeni Zakres ubezpieczenia 9&2 09"" 2-#-. 0H&- 2makro2#&01 2-&.2 209&. - &0 #2&0 9"20G - 09&&#!-.&". #-02 #.&! # 20 / #!!traktowane w specjalny sposób. Zakaz, zakaz tymczasowy (na czas prowadzenia oceny D<8-# -2&0/M$ (Investigational Medicine Fund) prowadzona jest prospektywna ocena tych technologii, --#--

37 Raport TNO November / 66 #"0 5 2#80!<3E! -0Niedawno uchwalono nowe /(. %;08%<08%<=$ podobne. %"-5zobacz Rysunek 2). Dla leków funkcjonuje lista pozytywna i cenowy system referencyjny; w przypadku gdy &&- 0:""# 0 -#&2 "- #0#.2&" D-&BC0

38 38 / 66 Raport TNO November 2001 Rysunek 2: Ocenione obszary opieki medycznej Nowe Profilaktyka Leki Lista pozytywna Stare Lista negatywna "&-5$+ 344A80D"2- #&."5/I Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 1995). Holenderska polityka profilaktyczna jest --09# "&012- "0-2 efektywnych i akceptowalnych interwencji profilaktycznych. Kiedy ocena procedury 2 praktyki (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 1997). Niektóre programy " "0D "2&-2& # $I8344)0B2 #-.&" 5/344)802& "&-.2 Ministra Zdrowia. Podana jest definicja przesiewowego badania populacyjnego: - celu wykrycie chorób lub czynników ryzyka. Badanie przesiewowe jest oferowane - 0DO 1 badanie przesiewowe noworodków w kierunku fenyloketonurii;

39 Raport TNO November / 66 2 #S 3 mammograficzne badanie przesiewowe w kierunku raka piersi (za zaproszeniem); 4 badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy (za zaproszeniem). F&. specjalnej komisji Holenderskiej Rady Zdrowia (Dutch Health Council), organizacji, #- ---0F- "# etycznych, itd., oraz do przedstawienia rekomendacji Ministrowi Zdrowia. Ten po 2-- 0B& &-0G 2&- --2 dowodów na korzystny efekt takiego skriningu "-# " 023>>># poddania ocenie. Przy zastosowaniu metody delfickiej lekarzy poproszono o 2&- 23N)0 -#2 2--#".&.# #0-209& " 225!!80"2 0Q-- 2" &0 "#0-&2 O38& #&#SN8 & -0& &&&-

40 40 / 66 Raport TNO November &--.#O2 2"0D : Szwajcaria0F& ).&. ##&#"#& -2-# 0 2&0'AJ 2# #--0 -!"!2.& ---0:-## -0 +E>* 2-0 # "5 Cranovsky et al, 1997). Na spotkaniu 30 sierpnia 1990 roku, Federalna Komisja %B $"8#2- MB2B 5 M H+""8# #.."0 2F2344N2 &0344N22- -" 0G 222 francuskim i angielskim (Swiss Federal Office of Social Security, 1998). 3344)- podstawowe ubezpieczenie zdrowotne ze specjalnie regulowanymi subsydiami 0B 344)2 09&-2 0"- 2- ;&"..".-- dowiedzione ("lista negatywna"). Dla innych grup procedur zdrowotnych (leki, testy "80 - "01 22

41 Raport TNO November / 66-2&09& -&-2-0& 2 25:'8022 "2 "& -# 09&-22#& #-2# -. MB-B 5M+""" H80 G2MF B5M $ 42 ubezpieczenia Synteza informacji - aspektów medycznych, ekonomicznych i etycznych, raporty Dane z rejestru stosowania technologii: - wskazania: - Y &- - koszty Eksperci oceny :- Wnioski B-M Federalny Komitet ds. Zakresu Ubezpieczenia nie nie tak warunkowe tak dalsza ocena Zbieranie danych Rejestr Ponowna ocena

42 42 / 66 Raport TNO November 2001 w odniesieniu do kosztownych i skomplikowanych procedur medycznych, jest ;!!& 0F-2;!! &-# "-# 2 ##" "" & "#0+ "2&-" #&- 0 w toku. <2#. ;--" -"02& D 0#& -&-.#2"0 F##--& refundacyjnych na wynikach oceny technologii medycznych HTA jest istotne dla "& :! We Francji2-2&&01 &0#&0!2&!2 (aparaty do hemodializy, tomografy komputerowe, aparaty rezonansu magnetycznego, I !""!80H2 ;"0<2 przeprowadza Ministerstwo Zdrowia w prosty sposób bez skomplikowanych procedur i D<0GD<<G<C D<2-09" &20

43 Raport TNO November / 66 -""0+ -#0 4>*D< -0 %"-'* OF29 (Commission de la Transparence) i komitet ekonomiczny. Komisja informuje o tym, 2##2 0+& #0- wszczepianych aparatów medycznych. C""! 72 ANAES. +N>>><G<C -" #D<&& ---#0 2#2 0-#& - #01 -&-0 1&.&D<2-2" &-0+ -D<<G<C &.&-0 +--&&.# :* W HiszpaniiG 5GD 8 34E)0"0 2&" #-S3444 "44J01 -D 2#0 2&2 #-&- 5F<F$#802.N>>'0 N>>3)AJ0 M-- 5!!80:- &- #5&8#0 %-.

44 44 / 66 Raport TNO November 2001 umów Narodowego Systemu Zdrowia (National Health System). Generalnie 80% # F&'>J =>J#0 2F F-2 0:"- grupy robocze.g#-2- "--0 1#&& -" #&0-2.#0,2-#0- #(>J0 B-2 refundowane. F#1% 344A 2. "-&#&- 0D/D<& D<"-F<F $#Q09# 2#0 1#" -. #&-5*8# &2## zainteresowanych tym tematem. 92&- BC0H#-D< -2D<#H 'Carlos III', ministerialnego organu techniczno-naukowego. Od 1999 roku na szczeblu!-5!ii!8 -#-#&&0 M &#0

45 Raport TNO November / :* 2"--#&- 0Q#22. #-#0 W Niemczech.- 04>JA>> 02.#-& ; 2---0Q GD<-2- zakresu ubezpieczenia. 95$< und Krankenkassen), odpowiedzialny za podejmowanie decyzji refundacyjnych w G&2 -"0 1--5QN>>>8012 0G2 #& G0G-- && pozywania kas chorych za nierefundowanie nowych technologii lub tych wykluczonych 01--&-2& technologii. H!;#!#-# #-."201# -2& # &22#2-- #&0 We! - " 0&--0 Q<- zasadach HTA pozostaje we wczesnej fazie. 3.2 Wnioski #BC-D< -2#2 #09 prowadzi poprzez stymulowanie stosowania interwencji bezpiecznych i efektywnych

46 46 / 66 Raport TNO November "01 --& 2-20 ##-0+# wnioski z tych lekcji: B--.2. &&.-20+!2.! -"D<0 + 0G2-&0 #-#& " poddana ocenie. G#-20G&- ""580-0 H2.-. 0Q# #- 20 &2# 012". -02 nowych5&82&- #20 # 2 "0-&.& -# &0

47 Raport TNO November / 66 4 Zarys programu licencjonowania A&" &-"0 4.1 Historia licencjonowania 2"B < 60-tych (McCarthy C, 1977). W kilku stanach USA zainicjowano opracowywanie -2#&2.# #.0 :2G934)( zapotrzebowania na publiczne instytucje opieki medycznej i wybrane technologie, które -#2# 5DI34='80 34)E <5< D<82# programów licencjonowania. Do 1975 roku w 23 stanach USA uchwalono regulacje 22 #&"- 0#-. #& 2&## 5+<34=E80,#&#2# -22-0# -00 2# 01&#B <5+<34=E80 09& -2 -#.& =(FB <- opieki zdrowotnej, w których zrewidowano dotychczasowe programy licencjonowania i #-#" 0 " G-2- szczeblu federalnym. Stany USA, w których dotychczas nie wprowadzono programów -0 #-2 #"-#0G#;

48 48 / 66 Raport TNO November 2001 #- 3A>>>>#5+< /+8- praktyki lekarskie. +##0,#& 5 I $34= &# rentgenowskich, kobaltu i radu (Cromwell et al, 1975). -: ###0 ##0 # ##2.# #&# #"5/344= Ocena programów licencjonowania w USA 9"-# #G0 -# &3A>>>>#034=EM 00#& "" (OTA, 1978). #&0# -20&(##& 3>>>#0H0N>#& pediatrycznych w szpitalach na obszarach miejskich. A w jeszcze innych podawano 0&# 2#2 2&)>>>#0/&&.& =E"0 2O"-".NA>>#&. (OTA, 1978). +#B-+ 5+"""<+<34=E8& &"

49 Raport TNO November / 66 0&-2 -#0 " 0134=EN>J"#B < &.25+<34=E80H." zastosowaniem tomografu komputerowego. Oferowano je szerokiej grupie pacjentów #-0 #01 &. nowe tomografy. 4.3 Program licencjonowania w Holandii #"-# 5&O"80 D2-2 zaprezentowany. Funkcjonowanie jednostek opieki zdrowotnej w Holandii jest regulowane 34=35DI <8### 5$N>>>80- uprawnienia regulacyjne w odniesieniu do wszelkich projektów budowy wymienionych 0<3E 0+"- "#-"0 wymaga od kierownictwa szpitala akceptacji Ministra Zdrowia dla rozszerzenia oferty o 0/&". 3E2# - oraz inne wymagane punkty. /2D: ---- "0G/ 2#225 2-#82 dla wykonywanych procedur. 3E# 0"## 2#2#0+ 2.3E2 " -22 "0 G&.&&. 0-

50 50 / 66 Raport TNO November G&& #&- -&0, -D"#S; 3A>>>># B <"2!!0, D2-O 1 dializa nerkowa 2 przeszczep nerki 3 przeszczep serca 4-5 * 6 przeszczep szpiku kostnego 7 przeszczep trzustki 8 radioterapia 9 10 kardiochirurgia 11 kardiologia interwencyjna 12 5!2&!8 13 intensywna opieka medyczna noworodków 14 I +3>-" nuklearnej i angiografii serca. DD<-2 -0 "20 /&#&.23E" 0922" 3E 0F2 -- ubezpieczenia.

51 Raport TNO November / Programy licencjonowania a ocena technologii medycznych HTA B <0-2"--- 0#- ".0 D-B <--D< 0&-2-0 &.&2-2-0,&&01 2# #0." &&2 #-.0 #2 & 012-#-& -25D 1999; OTA, 1988). 4.5 Wnioski,&.&2 0/&. #0/&& pomóc w niedopuszczeniu do szerszego stosowania kosztownych technologii o "0 &- - "0,#&.& -# biurokratycznych G-2#& #

52 52 / 66 Raport TNO November Rozwój oceny technologii medycznych +"#&&- 0&2.#2 0F-#- D<#& -#2#0 # &2-0#& swoje walory ujawnia ocena technologii medycznych HTA. 5.1 Definicje " sposób. Zgodnie z zasadami HTA technologia medyczna obejmuje- & -2#! (OTA, 1978).!! -!"!20 --# # 02#&" " /&. zdefiniowana jako!" -#*#!5+<34=)0(A809&."# #0#;2 pestycydów. +#&;# &&&.2-# 0B <2-2-. )>*0!!# &#--&. 0GO- -XD<2&# ## # 01&D<.!.! ".-0!!& "&& " 0

53 Raport TNO November / 66 "2&!!#- 0D<2-..0$- -.- D<0&#.2"&!! & szpitalu, wydziale zdrowia lub specjalistycznym oddziale medycznym. Ten raport 2"0 +-##D< 0 "-&" 0B <"#. &.B2V,# 5M1<82S #.-M1<SB zdrowotnej. #2# 00#2 20 #B <C- ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie formalnych ocen technologii medycznych (Cranovsky et al, 1997; Eddy, 1991). 5.2 Rozwój Krajowych Programów Oceny Technologii Medycznych B-+5B +"""<8 #34=A---0 &-34E= -:-+ Technologii w Opiece Zdrowotnej (Swedish Council on Technology Assessment in $B80<34ENF1 Technologii Zdrowotnych (National Health Technology Advisory Panel NHTAP). W F34E(F+ Technology Assessment CAHTA). ##&.D<&.-$2 5344N8M25344>8D20+- -BC B <F258<W< i Bliskiego Wschodu.

54 54 / 66 Raport TNO November Rozwój Cochrane -#"22- -* HTA jest Cochrane Collaboration..##2- medycznej w celu poprawy polityki zdrowotnej i praktyki medycznej #8 Collaboration, 1994). #3>B #-2-Q --# # $567 H-D<5I* C$/8## leczenia poprzez lepsze wykorzystanie dowodów naukowych w praktyce lekarskiej 5 344)S344=80C$/- 2 --#5Q344=80 G"-- #2&C$/0 2#

55 Raport TNO November / 66 //BIF5 344=82 0G&C$/ Europie jest prawdopodobnie "National Health Service Research and Development Centre for Evidence-Based Medicine" w Oksfordzie, otwarty w 1995 zainteresowania. Cochrane Collaboration ma na celu rozwijanie dowodów naukowych -"2#.0Q# C$/2-01D<-# # O 0:-.#-2 polityce zdrowotnej i praktyce lekarskiej. 5.5 Proces oceny technologii medycznych D<-22 -O 1 Identyfikacja #&.0 -#&;#2#0 -zakresu ubezpieczenia zdrowotnego- " Zebranie danych2-09& &.01-# &.##-0< &..0F&.2 socjologiczna w celu stwierdzenia, czy technologia jest akceptowalna pod tymi 20 4 Synteza 2"-2## 0CN8(8-# -&.2- "0 5 Rozpowszechnianie-"- # # 09-

56 56 / 66 Raport TNO November 2001 #--2 0 Dlatego 2 przyswojenia i stosowania technologii, np. przy opracowywaniu wytycznych 2- ubezpieczenia innymi regulacjami fiskalnymi i prawnymi. G&.&D<--092 #..0HD<. &-". technologii medycznej. Z drugiej strony zakres ubezpieczenia jest ze swej natury polityczny. Wiele osób i grup --0$ -D<. 0G&D< --&# -" modelu szwajcarskimmb-b 5M+""" H8-# -MF B5M 5.6 /08-2.#D<2S# ;#"-<<0 <D<"--20 #--/2 <+ Technologii Medycznych (International Network of Agencies for Health Technology <HG<D<8344'#N>>3& 'A0Q#HG<D<# D<#SHG<D< 2## 5080<&-HG<D< )>>#N>>0 -#0 50&80 H;#"F$ Medyczna (US National Library of Medicine), jej baza danych MEDLINE i inne -0/C1,HGCQ"/- &#!!5 --8!I!5-80+##-

57 Raport TNO November / 66 #&. &..#0F& D<&" 0

58 58 / 66 Raport TNO November " 0H#-.22 ekspertów, wysoki poziom akceptacji kulturowej, silne zapotrzebowanie pacjentów lub -0! ##!. ## # &0 G&22-# "&."."& #".0 # &#&!!# "2"#- 0&2 #2-"0 1 Opieka podstawowa :*# -& /.- -& Wypadki samochodowe -5## 8 Rak szyjki macicy Okresowy wymaz Papanicolau w kierunku raka szyjki macicy Cukrzyca Badanie przesiewowe w kierunku cukrzycy

59 Raport TNO November / 66 -#& Leczenie farmakologiczne w cukrzycy G2 $2,"2 Dychawica oskrzelowa Leczenie dychawicy oskrzelowej Depresja Rozpoznawanie i leczenie depresji 2 Alergia 3 Anestezjologia 4 Angiologia 5 < 6 Chirurgia ogólna Zapalenie wyrostka robaczkowego Przepuklina brzuszna F&#2&# Neurochirurgia Choroba naczyniowo-mózgowa 9 H 10 Diabetologia 11 Endokrynologia

60 60 / 66 Raport TNO November Gastroenterologia 13 Geriatria 14 Ginekologia 15 & %.- +*"- % Medycyna paliatywna 18 Neonatologia 19 Okulistyka 20 Onkologia Rak szyjki macicy Rak trzonu macicy choroba Hodgkina Rak piersi G# 21 Otolaryngologia 22 Psychiatria 23 Pulmonologia Dychawica oskrzelowa