ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr ) Numer projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr 3.4.1.41) Numer projektu 011.41053"

Transkrypt

1 Raport TNO Raport 1 ramach dla osób ubezpieczonych Wassenaarseweg 56 P.O. Box CE Leiden Holandia T F Data Listopad 2001 Autor/zy H.D. Banta ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr ) Numer projektu ! " # $ % & '())*+, zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia TNO

2 2 / 66 Raport TNO November 2001 Streszczenie - i-.- europejskich. W-/ Zdrowia jest tworzenie i monitorowanie implementacji polityki zdrowotnej, obserwowanie jej skutków, a w01 "-2 pracy.0 Szczególnie istotna jest Ustawa o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym, która &33444a 17 funduszy ubezpieczenia 5678#& 0 zdrowotnych -2 #0 #& 0/ &2 -"0 /2# &.-0 9## #/ #2- -- podstawowych. :"-& "0,"" postaci w&0&-# 2& 0;" ##&.&. #-2- "&# " &2 58" "0+ &-0

3 Raport TNO November / 66 " 2&2<# Europy jak i0 ;2-- 0,- 2-=>*-&2. medycznych na&-&2 &? 0&- -2&"# -.&-0 #;" 5678# 6-70 &-- 8#34=A 2#0 "#-&-&0 2#& &B <2/5-2"opieki nad osobami starszymi), organizacje zintegrowanej opieki kierowanej (HMO - 8"0#; "C D34EA2 # "0C-00 Francja i Hiszpania. 1 -&0 procedur medycznych (technologii) nie0 B <&"& &2-. " " systemie opieki &0 F-2 2-&0 12&.& punktach: 1 -.2& &2.. refundowana.

4 4 / 66 Raport TNO November w0g" 2-2;" #"2&- - rejestracyjnych w0"-# refundowanych ( lista pozytywna ) i/albo listy leków nierefundowanych ( lista negatywna ). 4 G# "# i promocja zdrowia "09& #--.2 ( lista negatywna ). Taki proces potrwa wiele lat. G&#.2"&.". -#&-.2 "0H-2-#& 0#0 2#0 2.##-2 i202specjalnym regulacjom, których celem jest ich koncentrowanie i regionalizacja z 220&. 2-"#!! (certicate of need). Koncepcja licencjonowania Programy licencjonowania po raz pierwszy stworzono w USA, w latach 60-tych XX 0:-2 2#& %-" przypadku niesubordynacji. -"0/-.2 #& kontroli wszelkich zmian w opiece < 34=(-23A>>>>B 10H -3A>>>>B 1- licencjonowaniem. B <-- #

5 Raport TNO November / 66 2#.- z oceny potrzeb zdrowotnych na danym terenie B <"& -- potrzebami zdrowotnymi i oparte na-znych. Przy ich 2& ".-0 :# <# #-2#0+2& rynkowych zasadach opieka kierowana doprowadzi do zmniejszenia stopnia wykorzystania (utilization) i z tego powodu przez niektórych uznawana jest za -5/344=80+ 2&" 5344E8& - 5AJ82-2 #2-20 +#&- &034=EB-+ 5+"""<8#2"& 2 2&-.&-# generalnie ma miejsce w Holandii i Francji. W tym samym czasie rozwój oceny 2C0 D34=35D I<8- podobnym do#09e>*- 2& D &5 8"#0 regionalne. G&&.#0 D2&- -3E5!<3E!8&AJ 2& #& 0 &2-0

6 6 / 66 Raport TNO November 2001 Rozwój oceny technologii medycznych +5D<LD<8 2; "2 powodu popytu na-"2# :#&B <- 34=A B2+5D" Office of Technology Assessment). Podczas gdy HTA obejmuje szeroki obszar " "0 +34=AD<201 &.-$2D2D2 M20BC"- "D<- 0 "--09;# #/2 <+/ (International Network of Agencies for Health Technology Assessment INAHTA), -#'A# &N*'0

7 Raport TNO November / 66 2-O 1 Identyfikacja -0 # Zebranie danych informacji kosztowych, potrzeb i problemów organizacyjnych oraz etycznych i socjologicznych. 4 Synteza 2"-2# rekomendacji. 5 Rozpowszechnianie"##-0/-. #- medycznych, opinia publiczna i inni. Implementacja- 22&"- decyzji. :#D<&22 "#-. 0

8 8 / 66 Raport TNO November ! " :# Reforma wprowadzona w styczniu 1999 roku !! &B344= <' <' Stomatologia Badania diagnostyczne , <A' <AE <) : :-344E $-344E # G Wnioski : : :--# :--# :-#2# H&-* H-**# Akredytacja szpitali Standardy produktów <- zdrowotnych w Polsce Wnioski 29 3!# <# Europa Wnioski 45 4 Zarys programu licencjonowania Historia licencjonowania Ocena programów licencjonowania w USA Program licencjonowania w Holandii Programy licencjonowania a ocena technologii medycznych HTA Wnioski 51 5 Rozwój oceny technologii medycznych 52

9 Raport TNO November / Definicje Rozwój Krajowych Programów Oceny Technologii Medycznych Rozwój Cochrane Collaboration :#C$/ Proces oceny technologii medycznych "D< Bibliografia 62! A <-D< B - list leków refundowanych w Polsce C Listy leków refundowanych w Polsce

10 10 / 66 Raport TNO November "-- dokumencie "Transformacja systemów opieki zdrowotnej, Polska" (Health Care Systems in Transition HiT, Poland) opracowanego przez European Observatory on sytuacja w Polsce przed 1990 rokiem. -:.--2 &4>*-2& 0+## scentralizowanego modelu radzieckiego i rozwoju administracji lokalnej (16 #N3N #2. ## 0G2-## --0 -!!!2! / / G&- -# 0/ 2# 0

11 Raport TNO November / 66 2 # 2.1 $ " 2 #-.209& #-" 5!"!8 (European Observatory on Health Care Systems, 1999). Obecnie system w Polsce nadal pozostaje w stadium zmian rewolucyjnych, których &01&. #P*50 1:Q*1: Q822 kompetencji instytucjonalnych na wszystkich szczeblach. 2.2 Reforma wprowadzona w styczniu 1999 roku B 344=5344E8&334440G 3)"5 8&#" &5 8!&--! &2"-0 zapewnienie wszystkim osobom w nich ubezpieczonym najlepszej opieki zdrowotnej w &5FN>>380 B- =AJ#& #&- 5FN>>3800 #B344= -5# B-GB 5BGB 8# #& 21F

12 12 / 66 Raport TNO November 2001 ##F- (Kozierkiewicz, 2001). H-&--F / 0 -#& 09& -.N>>3 -./ 0 B- "2-.N>>N 5FN>>38092 &" "0G 2-& % %!!2!-!- 020 / 2&- "0Q -2# 0"2 #220 &/#20 "K#-& 0!"2 508# / :.#&- profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych # & "'(() 9&B# 2-- 0B

13 Raport TNO November / 66 &0:"B# -& "0 #(0'2&!% -#" <'3O O zachowanie zdrowia oraz zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, 2 #O badania diagnostyczne, leczenie (ambulatoryjne, w domu chorego, szpitalne oraz w ramach pierwszej pomocy),! orzekanie o stanie zdrowia, "

14 14 / 66 Raport TNO November S &5-8S --- S &0'3S& + 0 G2&O# $%& '(""!$) ): 1 %;-&&-& %& -0 5 %-- z leczeniem bólu. F-# -##0 '305385=82: wysokospecjalistyczne procedury medyczne; *%&' (+,-".!*" G"0 G&#-." &&## & Stomatologia F-O 1 / * $ " 2 0* $ %&'

15 Raport TNO November / 66 (+, -1& Badania diagnostyczne $#&-2" przez Kasy Chorych: 1 / ** analityki medycznej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia " 2 %&'(""""%& *$ " ##-0B2 #-0,# ambulatoryjnych wydawane na podstawie recepty lekarza ubezpieczenia zdrowotnego -"2-/0, trzy kategorie: 1 leki podstawowe i recepturowe; 2 -S 3 0,----/0 ---'>JA>J& 0#-. 09#; 0$- # /-2"0/2 #.# # #OT 7ST7ST 2#70

16 16 / 66 Raport TNO November & "!&!0AE2& - ubezpieczonym na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z -& #& DHU;2## obozowych H-- )3-#O 1 * * * medycznych; 4 $ $ $ $ rehabilitacji; 5 zasady wystawiania recept. 2.5 $ &&- "#/ + 5B344E80 - "###&" & / 0+-/ 01# # 220 "#/2& wybór centralnie refundowanych procedur wysokospecjalistycznych w istocie opiera ##-#" 0 2#

17 Raport TNO November / 66-2 " "&&. 0&-.- / #0G" -& &;#" ,774 "' E 2-O 1 "-S 2 FS 3 Przeszczep szpiku autologiczny wraz z leczeniem immunosupresyjnym w okresie jednego roku; 4 Przeszczep szpiku allogeniczny wraz z leczeniem immunosupresyjnym w okresie jednego roku; 5 Przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy wraz z leczeniem immunosupresyjnym w okresie jednego roku; 6 -S 7 Przeszczep nerki wraz z leczeniem immunosupresyjnym w okresie jednego roku; 8 Przeszczep nerki i trzustki wraz z leczeniem immunosupresyjnym w okresie jednego roku; 9 Przeszczep serca wraz z leczeniem immunosupresyjnym w okresie jednego roku; 10 S 11 roku; 12 +-S 13 +&#S 14 VS 15 Afereza lecznicza; 16 Terapia hyperbaryczna;

18 18 / 66 Raport TNO November ,2#2 ##S 18 +-S 19 Operacje czaszkowo-twarzowe z powodu nowotworów, w tym operacje podstawy czaszki z elementami rekonstrukcji; 20 ##S 21 Koronaroplastyka 22 Koronarografia 23 Endowaskularne zabiegi neurochirurgii interwencyjnej; 24 +&2S 25 Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku; 26 DO2& do dializoterapii, dialina i erytropoetyna; 27,"#HHH&'>0S pozaustrojowym; 29 Radioterapia przy zastosowaniu specjalnej techniki leczenia - stereotaktyczna, "2&3" S 30 Brachyterapia 31 $-# &8774 :-344E-$" wysokospecjalistyczne: 1 HS #S 3 Filtry naczyniowe; 4 Stenty naczyniowe; 5 Protezy naczyniowe;

19 Raport TNO November / 66 6 H2S 7 Port naczyniowy; 8 #*S $ "&-#O 1,; 2,&DHU 3,2&" 4 Leczenie choroby Gauchera 5 Skojarzone leczenie raka jajnika cytostatykami 6 Skojarzone leczenie raka piersi cytostatykami 7 # 8,# 9,2C2'A& 10 Terapia izotopami jodu, fosforu i strontu 11,- 12,#- wzrostu 13, podnoszona (Ministerstwo Zdrowia, 2000). W 2000 roku opublikowano kryteria wyboru procedur wysokospecjalistycznych: 1 M&.;#5/ 80 2 %.!!0 3 0

20 20 / 66 Raport TNO November /&.0 5 Wysoki poziom zaawansowania technicznego. 6 "0 7 W.0 / 3NN>>>2# -2 -#0+2.# #&3N>*3(>0& /0 F2&-&& wymagania techniczne (Ministerstwo Zdrowia, 2000). W wyniku negocjacji podpisano )N)#3')-23NA>EA #-2='>#0 /..- N>>30B2-#5/ Zdrowia, 2000): 1 -# - 2 Systematyczny sposób wyboru i oceny zgodny z kryteriami dla procedur wysokospecjalistycznych 3 %" Regulacje prawne i aspekty praktyczne zgodne z europejskimi zasadami "&0, &# / -22 3)* #-/ Wnioski &&& tego projektu jest rola oceny technologii medycznych w tym procesie. Zagadnienia "-

21 Raport TNO November / 66 5#&8092.". --X podstaw instytucjonalnych dla przeprowadzania takich ocen. Tymczasem jeszcze -#"0 zagadnienie znajdzie odzwierciedlenie w rekomendacjach umieszczonych w raporcie $ / -2 #2 raportu. 2.7 $" /-- sposobu ich refundacji. 2.8 $ :--2# -5'>J80 1#### 0-N # -# & endoprotezy i ekspandery piersi. 2.9 $ -#- -"5A>J=>J8 0#.2"&# )=>>#"5-- "8N=>>2-0 &.&-2#0# -"20,-& "#23EJ* G&#.2"&!#!- stosowanych w ramach opieki szpitalnej lub np. przy "procedurach!0-# ##2&# 2-.--

22 22 / 66 Raport TNO November &-2- choroby: 1 raka prostaty 2 raka sutka 3 -# # "2-7 2# < 11 stwardnienie zanikowe boczne "2 17 2"# #

23 Raport TNO November / * 26 choroby reumatyczne ; #&O &-&20 G!!-" Ministerstwo Zdrowia, który generalnie jest bardzo niski. Wszystkie leki na listach --"0M -"58>0>AJ& wynagrodzenia (European Observatory on Health Care Systems, 1999). Jednak obecna 5NA8&0 G-#-"- "& -"2.& leku markowego. H"&# /M#-&0 # 22 0 "& -0Q"# &# jego funkcjonowania.,"#,:i "-2"#0 2-O G&.&##2 #0". 201-&. &&0 ## 0&- #&-2-0G-& *2#&-

24 24 / 66 Raport TNO November 2001 &&-#0/&. 5<$80 G&#-&012 leczeniu bólu; leki przeciwpadaczkowe; leki w chorobie Parkinsona; heparyny "0/&. (patrz Aneks B). -#.". 01#&-- &-*# 0/&.5<$80 G&;.0F- 0C& 0/&.5<$80 &-2-#"--. 58& 1-2"# /!!0 " ustawy zostanie wkrótce ponownie przedstawiony Sejmowi. Zgodnie z projektem -"-- / 0 -#&2 0- #2#&"0+ 20/ 2-20 F&-2##0 ->0NJ23>J#0!,!01344E!-!2# 0:2.2. #022-0 #2## $*! :-#-& 0# -"01#" 20& ---0

25 Raport TNO November / 66 -# 0 " 23443" "0:2F :%#M/#/ B-:-H,##* 0F/ 0&.&# -&H,#/M# 2-2#0+34E4 '>>>0## #-&--" rzeczywistej (European Observatory on Health Care Systems, 1999). +-# #--# "2 F: BC02:/# 0 #-2 medycznego. Unia Europejska takie regulacje posiada. Polska pracuje nad "pakietem" #--2 -# BC0& 0 G2#09 --0& -.&2 "0G2&# 2" #,! B G-2 kupowane jako poszczególne procedury lub technologie, ale ogólnie jako "pacjent hospitalizowany na danym oddziale" (Kozierkiewicz, 2001). W pierwszym roku "23>>'>>* 400 (np. wizyta pierwszorazowa, wizyta z badaniem, wizyta kontrolna) (Kozierkiewicz, ##2 podobnym do DRG.

26 26 / 66 Raport TNO November T""I7 0 (Kozierkiewicz, 2001). & #.#0 "'>J hospitalizacji (Kozierkiewicz, 2001). Z drugiej strony opieka podstawowa jest generalnie finansowana "per capita", czyli &0.2 2#50 "802-#0, -.& ## &#5!*!8 (Kozierkiewicz, 2001). 22 -# lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Bez zdefiniowanych standardów nie ma &0 &#.2. 0+&-'EJ# #--#0+ 0 -!! -#& 02&&-&!2! ,, Postanowienia Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wraz z innymi -2#&2 # 20 " # &80 # / -#-

27 Raport TNO November / 66 0F standardów medycznych, jednak jego likwidacja prawdopodobnie spowolni ten proces Akredytacja szpitali B&2&. 09/ &- szpitali, wzorowany na systemie Komisji Wspólnej ds. Akredytacji Szpitali ("Joint Commission on Hospital Accreditation") w USA. )>>=> #-A>0GFF0 < &!!- 0G& Standardy produktów N>>>2.#2/ 2!##!0/.# -'>>>- 0G-2 "& " +2. "##0G- --."-0+ #--.##012" --#.0/&. #-20,-# &.5&80 &. "0&#. skomplikowane zasady systemu. G.&! wysokospecjalistycznych". Uzasadnienie dla takiej listy nie jest podane w ustawie o & "22& #& -&#0G##- 2"0G& /-20

28 28 / 66 Raport TNO November 2001 Nawet powierzchowna analiza listy opublikowanej w 1998 roku pokazuje ogromne #&#"#0# &.#."&0 H#&&. -0 9&&0 G#---" -2.0H -2# 0-20 Q0G X -2-"X &2 ###.& #20Q 01#;2&.sobie projektowane ustawy. --# &&0- &#0.0-!!0$-2"- 2-2& &--2.2#0 -"0H ---&-#0+ #-O 1 -#-S 2 #&#-2&S 3 #&"S# 0."#/0 1Powinna. #&." 2*." 0 #0#2 #-0<#-2.2"0 22" 0-

29 Raport TNO November / 66 -&& #-2 0"&%+ 2!!5!D"<!8 "-0" 0G& #"2 "02. -0G# " &-2#- #0Q "0 #!I*!!".! &-" 022 raportu Wnioski --" 0:#&2-20G- ##&2.0&- 2"" #0- - ubezpieczenia.

30 30 / 66 Raport TNO November &# podstawowych *#2!!5!"!8* 2--"2 #&.# ;& -" N>0# 2" 5".8 "09& -&&0 G&& # =>*&"2 0% -# systemy opieki zdrowotnej. Postawa firm ubezpieczeniowych i kas chorych 2&&. "#0 &-0 &2..& #2-&34)A0!! # #5!!8# zdrowotnymi ("outputs"). #-&#2#* opublikowana w 1972 roku "Cochrane s book Effectiveness and Efficiency" (Cochrane, -0 #2"&2. 20G #"#--& rozmiary problemu.

31 Raport TNO November / 66 -". "# 0 ##-2# 0# "O!G&. 0+ 5GD I8$&2!50)=80! 2!-# "50=E80.# #50=4802#& # " medycyny opartej na dowodach naukowych ("Evidence-Based Medicine", EBM), a &00" (& 9$ B <-.2 8<2 2.". medycznych. W 1977 roku opracowano Medical Necessity Program (MNP - Program " &-2# -.;# Oceny Technologii(Technology Evaluation Center - TEC), którego zadaniem jest -# #/15/<I*/<8-2#0G" -

32 32 / 66 Raport TNO November !!0 222 F5F82 5D/+*8B <0F2 D<=>*-0344'F 2/<-#F-# 0, 5:344=80F - ubezpieczenia. 2.#B /# do osób starszych. Po wprowadzeniu w USA tomografii komputerowej w 1973 roku, 253 #80 B-+5+<34=E8 &" "2" 0F34=E2 Krajowego Centrum Technologii Medycznych (National Center for Health Care / !B-+ Medycznych" (Office of Health Technology Assessment - OHTA). Do tej pory, wspomaga on decyzje refundacyjne w programie Medicare. :&2"-" "09/ 2&.#25!!80&- Maintenance Organizations - HMO) lub ubezpieczeniowych, korzysta z HTA w "0 -#< prywatne firmy ubezpieczeniowe, oraz Group Health Cooperative of Puget Sound, TEMINEX, United HealthCare i University Health System Consortium - wszystkie wymienione to organizacje HMO (Rettig, 1997). #.#D< -2#!+ /!#2-0# "2/ priorytetowych (Bodenheimer, 1997).

33 Raport TNO November / 66 +F% 234E= #&-!!0 F." 20B3=#* &&# "0 23'###2.&.". 2.0 # 2-2# 0G2#-- 2&-2&0,=>> 0G-22-!1O2& 2-0,O medyczne i chirurgiczne".,&.0f- -#-"0 #" #5344)80G+D-- #-! podstawowych" Europa 1& #;23> : Holenderski-" 58#02.# "-0 1-#2 0D-- )>J&N> ?!*"!& prospektywnego. Za pacjentów ubezpieczonych w kasie chorych lekarze opieki -&-2 -#"!"*"*I!5 &80 -!"*"* I!09*##- 20 &-0

34 34 / 66 Raport TNO November " polskiego, i to zarówno koncepcyjnie, jak i praktycznie. D" 2E>*034EN 34E'--!Q!5QII80 &.- 034EA:& -. -"- 2.22#0& "D0 34EA2'## EE 34E4&" #0 $D<Q 10 51Q"D8#2F -0: #+ *?Q8-2- medycznych (HTA). Pod kierownictwem specjalnie wyznaczonej komisji opracowano 34EA*E=- temat oceny technologii medycznych i jej wykorzystania w podejmowaniu decyzji refundacyjnych. 34EE--2!+!5QI 8# "0:- &#&D<& 22"-"---& 2#.#-& - zdrowotnej. # /CG!GM$/! 5M+8#.')# #5N>#B 180"" -.&-- "# decyzji refundacyjnych podejmowanych na ich podstawie. W praktyce projekty ##.0

35 Raport TNO November / 66 -# 5!#!*!*!82 &20 2 *!#!5!*!82 &01-2-2# "5080G2. #M2G+G5G+8 #"-&0 2-#"0 IIOI80& ".&-2 --D<0 G22-20: &- -&--2 -!-!5!"!80&& -0 1 &"0 #& "" 2. wykonywana danej procedury. 4>*D<2D& E4-2# &09 #2344N #51344N80 &D -" technologii efektywnych. Zaproponowano zastosowanie czterech punktów przesiewowych, "sit" lub "lejków" w 5380 potrzebne "&X --&efektywna? Po trzecie,!". X&indywidualnej decyzjixg& I&. 5&&I "80F&

36 36 / 66 Raport TNO November 2001 #-2.--#0 $ '23 Technologia kliniczne kosztowa z kieszeni Zakres ubezpieczenia 9&2 09"" 2-#-. 0H&- 2makro2#&01 2-&.2 209&. - &0 #2&0 9"20G - 09&&#!-.&". #-02 #.&! # 20 / #!!traktowane w specjalny sposób. Zakaz, zakaz tymczasowy (na czas prowadzenia oceny D<8-# -2&0/M$ (Investigational Medicine Fund) prowadzona jest prospektywna ocena tych technologii, --#--

37 Raport TNO November / 66 #"0 5 2#80!<3E! -0Niedawno uchwalono nowe /(. %;08%<08%<=$ podobne. %"-5zobacz Rysunek 2). Dla leków funkcjonuje lista pozytywna i cenowy system referencyjny; w przypadku gdy &&- 0:""# 0 -#&2 "- #0#.2&" D-&BC0

38 38 / 66 Raport TNO November 2001 Rysunek 2: Ocenione obszary opieki medycznej Nowe Profilaktyka Leki Lista pozytywna Stare Lista negatywna "&-5$+ 344A80D"2- #&."5/I Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 1995). Holenderska polityka profilaktyczna jest --09# "&012- "0-2 efektywnych i akceptowalnych interwencji profilaktycznych. Kiedy ocena procedury 2 praktyki (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 1997). Niektóre programy " "0D "2&-2& # $I8344)0B2 #-.&" 5/344)802& "&-.2 Ministra Zdrowia. Podana jest definicja przesiewowego badania populacyjnego: - celu wykrycie chorób lub czynników ryzyka. Badanie przesiewowe jest oferowane - 0DO 1 badanie przesiewowe noworodków w kierunku fenyloketonurii;

39 Raport TNO November / 66 2 #S 3 mammograficzne badanie przesiewowe w kierunku raka piersi (za zaproszeniem); 4 badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy (za zaproszeniem). F&. specjalnej komisji Holenderskiej Rady Zdrowia (Dutch Health Council), organizacji, #- ---0F- "# etycznych, itd., oraz do przedstawienia rekomendacji Ministrowi Zdrowia. Ten po 2-- 0B& &-0G 2&- --2 dowodów na korzystny efekt takiego skriningu "-# " 023>>># poddania ocenie. Przy zastosowaniu metody delfickiej lekarzy poproszono o 2&- 23N)0 -#2 2--#".&.# #0-209& " 225!!80"2 0Q-- 2" &0 "#0-&2 O38& #&#SN8 & -0& &&&-

40 40 / 66 Raport TNO November &--.#O2 2"0D : Szwajcaria0F& ).&. ##&#"#& -2-# 0 2&0'AJ 2# #--0 -!"!2.& ---0:-## -0 +E>* 2-0 # "5 Cranovsky et al, 1997). Na spotkaniu 30 sierpnia 1990 roku, Federalna Komisja %B $"8#2- MB2B 5 M H+""8# #.."0 2F2344N2 &0344N22- -" 0G 222 francuskim i angielskim (Swiss Federal Office of Social Security, 1998). 3344)- podstawowe ubezpieczenie zdrowotne ze specjalnie regulowanymi subsydiami 0B 344)2 09&-2 0"- 2- ;&"..".-- dowiedzione ("lista negatywna"). Dla innych grup procedur zdrowotnych (leki, testy "80 - "01 22

41 Raport TNO November / 66-2&09& -&-2-0& 2 25:'8022 "2 "& -# 09&-22#& #-2# -. MB-B 5M+""" H80 G2MF B5M $ 42 ubezpieczenia Synteza informacji - aspektów medycznych, ekonomicznych i etycznych, raporty Dane z rejestru stosowania technologii: - wskazania: - Y &- - koszty Eksperci oceny :- Wnioski B-M Federalny Komitet ds. Zakresu Ubezpieczenia nie nie tak warunkowe tak dalsza ocena Zbieranie danych Rejestr Ponowna ocena

42 42 / 66 Raport TNO November 2001 w odniesieniu do kosztownych i skomplikowanych procedur medycznych, jest ;!!& 0F-2;!! &-# "-# 2 ##" "" & "#0+ "2&-" #&- 0 w toku. <2#. ;--" -"02& D 0#& -&-.#2"0 F##--& refundacyjnych na wynikach oceny technologii medycznych HTA jest istotne dla "& :! We Francji2-2&&01 &0#&0!2&!2 (aparaty do hemodializy, tomografy komputerowe, aparaty rezonansu magnetycznego, I !""!80H2 ;"0<2 przeprowadza Ministerstwo Zdrowia w prosty sposób bez skomplikowanych procedur i D<0GD<<G<C D<2-09" &20

43 Raport TNO November / 66 -""0+ -#0 4>*D< -0 %"-'* OF29 (Commission de la Transparence) i komitet ekonomiczny. Komisja informuje o tym, 2##2 0+& #0- wszczepianych aparatów medycznych. C""! 72 ANAES. +N>>><G<C -" #D<&& ---#0 2#2 0-#& - #01 -&-0 1&.&D<2-2" &-0+ -D<<G<C &.&-0 +--&&.# :* W HiszpaniiG 5GD 8 34E)0"0 2&" #-S3444 "44J01 -D 2#0 2&2 #-&- 5F<F$#802.N>>'0 N>>3)AJ0 M-- 5!!80:- &- #5&8#0 %-.

44 44 / 66 Raport TNO November 2001 umów Narodowego Systemu Zdrowia (National Health System). Generalnie 80% # F&'>J =>J#0 2F F-2 0:"- grupy robocze.g#-2- "--0 1#&& -" #&0-2.#0,2-#0- #(>J0 B-2 refundowane. F#1% 344A 2. "-&#&- 0D/D<& D<"-F<F $#Q09# 2#0 1#" -. #&-5*8# &2## zainteresowanych tym tematem. 92&- BC0H#-D< -2D<#H 'Carlos III', ministerialnego organu techniczno-naukowego. Od 1999 roku na szczeblu!-5!ii!8 -#-#&&0 M &#0

45 Raport TNO November / :* 2"--#&- 0Q#22. #-#0 W Niemczech.- 04>JA>> 02.#-& ; 2---0Q GD<-2- zakresu ubezpieczenia. 95$< und Krankenkassen), odpowiedzialny za podejmowanie decyzji refundacyjnych w G&2 -"0 1--5QN>>>8012 0G2 #& G0G-- && pozywania kas chorych za nierefundowanie nowych technologii lub tych wykluczonych 01--&-2& technologii. H!;#!#-# #-."201# -2& # &22#2-- #&0 We! - " 0&--0 Q<- zasadach HTA pozostaje we wczesnej fazie. 3.2 Wnioski #BC-D< -2#2 #09 prowadzi poprzez stymulowanie stosowania interwencji bezpiecznych i efektywnych

46 46 / 66 Raport TNO November "01 --& 2-20 ##-0+# wnioski z tych lekcji: B--.2. &&.-20+!2.! -"D<0 + 0G2-&0 #-#& " poddana ocenie. G#-20G&- ""580-0 H2.-. 0Q# #- 20 &2# 012". -02 nowych5&82&- #20 # 2 "0-&.& -# &0

47 Raport TNO November / 66 4 Zarys programu licencjonowania A&" &-"0 4.1 Historia licencjonowania 2"B < 60-tych (McCarthy C, 1977). W kilku stanach USA zainicjowano opracowywanie -2#&2.# #.0 :2G934)( zapotrzebowania na publiczne instytucje opieki medycznej i wybrane technologie, które -#2# 5DI34='80 34)E <5< D<82# programów licencjonowania. Do 1975 roku w 23 stanach USA uchwalono regulacje 22 #&"- 0#-. #& 2&## 5+<34=E80,#&#2# -22-0# -00 2# 01&#B <5+<34=E80 09& -2 -#.& =(FB <- opieki zdrowotnej, w których zrewidowano dotychczasowe programy licencjonowania i #-#" 0 " G-2- szczeblu federalnym. Stany USA, w których dotychczas nie wprowadzono programów -0 #-2 #"-#0G#;

48 48 / 66 Raport TNO November 2001 #- 3A>>>>#5+< /+8- praktyki lekarskie. +##0,#& 5 I $34= &# rentgenowskich, kobaltu i radu (Cromwell et al, 1975). -: ###0 ##0 # ##2.# #&# #"5/344= Ocena programów licencjonowania w USA 9"-# #G0 -# &3A>>>>#034=EM 00#& "" (OTA, 1978). #&0# -20&(##& 3>>>#0H0N>#& pediatrycznych w szpitalach na obszarach miejskich. A w jeszcze innych podawano 0&# 2#2 2&)>>>#0/&&.& =E"0 2O"-".NA>>#&. (OTA, 1978). +#B-+ 5+"""<+<34=E8& &"

49 Raport TNO November / 66 0&-2 -#0 " 0134=EN>J"#B < &.25+<34=E80H." zastosowaniem tomografu komputerowego. Oferowano je szerokiej grupie pacjentów #-0 #01 &. nowe tomografy. 4.3 Program licencjonowania w Holandii #"-# 5&O"80 D2-2 zaprezentowany. Funkcjonowanie jednostek opieki zdrowotnej w Holandii jest regulowane 34=35DI <8### 5$N>>>80- uprawnienia regulacyjne w odniesieniu do wszelkich projektów budowy wymienionych 0<3E 0+"- "#-"0 wymaga od kierownictwa szpitala akceptacji Ministra Zdrowia dla rozszerzenia oferty o 0/&". 3E2# - oraz inne wymagane punkty. /2D: ---- "0G/ 2#225 2-#82 dla wykonywanych procedur. 3E# 0"## 2#2#0+ 2.3E2 " -22 "0 G&.&&. 0-

50 50 / 66 Raport TNO November G&& #&- -&0, -D"#S; 3A>>>># B <"2!!0, D2-O 1 dializa nerkowa 2 przeszczep nerki 3 przeszczep serca 4-5 * 6 przeszczep szpiku kostnego 7 przeszczep trzustki 8 radioterapia 9 10 kardiochirurgia 11 kardiologia interwencyjna 12 5!2&!8 13 intensywna opieka medyczna noworodków 14 I +3>-" nuklearnej i angiografii serca. DD<-2 -0 "20 /&#&.23E" 0922" 3E 0F2 -- ubezpieczenia.

51 Raport TNO November / Programy licencjonowania a ocena technologii medycznych HTA B <0-2"--- 0#- ".0 D-B <--D< 0&-2-0 &.&2-2-0,&&01 2# #0." &&2 #-.0 #2 & 012-#-& -25D 1999; OTA, 1988). 4.5 Wnioski,&.&2 0/&. #0/&& pomóc w niedopuszczeniu do szerszego stosowania kosztownych technologii o "0 &- - "0,#&.& -# biurokratycznych G-2#& #

52 52 / 66 Raport TNO November Rozwój oceny technologii medycznych +"#&&- 0&2.#2 0F-#- D<#& -#2#0 # &2-0#& swoje walory ujawnia ocena technologii medycznych HTA. 5.1 Definicje " sposób. Zgodnie z zasadami HTA technologia medyczna obejmuje- & -2#! (OTA, 1978).!! -!"!20 --# # 02#&" " /&. zdefiniowana jako!" -#*#!5+<34=)0(A809&."# #0#;2 pestycydów. +#&;# &&&.2-# 0B <2-2-. )>*0!!# &#--&. 0GO- -XD<2&# ## # 01&D<.!.! ".-0!!& "&& " 0

53 Raport TNO November / 66 "2&!!#- 0D<2-..0$- -.- D<0&#.2"&!! & szpitalu, wydziale zdrowia lub specjalistycznym oddziale medycznym. Ten raport 2"0 +-##D< 0 "-&" 0B <"#. &.B2V,# 5M1<82S #.-M1<SB zdrowotnej. #2# 00#2 20 #B <C- ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie formalnych ocen technologii medycznych (Cranovsky et al, 1997; Eddy, 1991). 5.2 Rozwój Krajowych Programów Oceny Technologii Medycznych B-+5B +"""<8 #34=A---0 &-34E= -:-+ Technologii w Opiece Zdrowotnej (Swedish Council on Technology Assessment in $B80<34ENF1 Technologii Zdrowotnych (National Health Technology Advisory Panel NHTAP). W F34E(F+ Technology Assessment CAHTA). ##&.D<&.-$2 5344N8M25344>8D20+- -BC B <F258<W< i Bliskiego Wschodu.

54 54 / 66 Raport TNO November Rozwój Cochrane -#"22- -* HTA jest Cochrane Collaboration..##2- medycznej w celu poprawy polityki zdrowotnej i praktyki medycznej #8 Collaboration, 1994). #3>B #-2-Q --# # $567 H-D<5I* C$/8## leczenia poprzez lepsze wykorzystanie dowodów naukowych w praktyce lekarskiej 5 344)S344=80C$/- 2 --#5Q344=80 G"-- #2&C$/0 2#

55 Raport TNO November / 66 //BIF5 344=82 0G&C$/ Europie jest prawdopodobnie "National Health Service Research and Development Centre for Evidence-Based Medicine" w Oksfordzie, otwarty w 1995 zainteresowania. Cochrane Collaboration ma na celu rozwijanie dowodów naukowych -"2#.0Q# C$/2-01D<-# # O 0:-.#-2 polityce zdrowotnej i praktyce lekarskiej. 5.5 Proces oceny technologii medycznych D<-22 -O 1 Identyfikacja #&.0 -#&;#2#0 -zakresu ubezpieczenia zdrowotnego- " Zebranie danych2-09& &.01-# &.##-0< &..0F&.2 socjologiczna w celu stwierdzenia, czy technologia jest akceptowalna pod tymi 20 4 Synteza 2"-2## 0CN8(8-# -&.2- "0 5 Rozpowszechnianie-"- # # 09-

56 56 / 66 Raport TNO November 2001 #--2 0 Dlatego 2 przyswojenia i stosowania technologii, np. przy opracowywaniu wytycznych 2- ubezpieczenia innymi regulacjami fiskalnymi i prawnymi. G&.&D<--092 #..0HD<. &-". technologii medycznej. Z drugiej strony zakres ubezpieczenia jest ze swej natury polityczny. Wiele osób i grup --0$ -D<. 0G&D< --&# -" modelu szwajcarskimmb-b 5M+""" H8-# -MF B5M 5.6 /08-2.#D<2S# ;#"-<<0 <D<"--20 #--/2 <+ Technologii Medycznych (International Network of Agencies for Health Technology <HG<D<8344'#N>>3& 'A0Q#HG<D<# D<#SHG<D< 2## 5080<&-HG<D< )>>#N>>0 -#0 50&80 H;#"F$ Medyczna (US National Library of Medicine), jej baza danych MEDLINE i inne -0/C1,HGCQ"/- &#!!5 --8!I!5-80+##-

57 Raport TNO November / 66 #&. &..#0F& D<&" 0

58 58 / 66 Raport TNO November " 0H#-.22 ekspertów, wysoki poziom akceptacji kulturowej, silne zapotrzebowanie pacjentów lub -0! ##!. ## # &0 G&22-# "&."."& #".0 # &#&!!# "2"#- 0&2 #2-"0 1 Opieka podstawowa :*# -& /.- -& Wypadki samochodowe -5## 8 Rak szyjki macicy Okresowy wymaz Papanicolau w kierunku raka szyjki macicy Cukrzyca Badanie przesiewowe w kierunku cukrzycy

59 Raport TNO November / 66 -#& Leczenie farmakologiczne w cukrzycy G2 $2,"2 Dychawica oskrzelowa Leczenie dychawicy oskrzelowej Depresja Rozpoznawanie i leczenie depresji 2 Alergia 3 Anestezjologia 4 Angiologia 5 < 6 Chirurgia ogólna Zapalenie wyrostka robaczkowego Przepuklina brzuszna F&#2&# Neurochirurgia Choroba naczyniowo-mózgowa 9 H 10 Diabetologia 11 Endokrynologia

60 60 / 66 Raport TNO November Gastroenterologia 13 Geriatria 14 Ginekologia 15 & %.- +*"- % Medycyna paliatywna 18 Neonatologia 19 Okulistyka 20 Onkologia Rak szyjki macicy Rak trzonu macicy choroba Hodgkina Rak piersi G# 21 Otolaryngologia 22 Psychiatria 23 Pulmonologia Dychawica oskrzelowa

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce:

w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce: Raport TNO 2002.004 Raport 4 w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce: Data Autor/zy H.D. Banta Nazwa projektu ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr 3.4.1.41) Numer projektu 011.41053!"##$%&

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

(standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

(standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce Raport TNO 2001.215 Raport 7 (standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce Wassenaarseweg 56 P.O. Box 2215 2301 CE Leiden Holandia www.tno.nl T +31 71 518 18 18

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: 12 - w Katowicach jednostki ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI 1 12 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA ryczałt miesięczny 156,00 DO

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego im. Karola Marcinkowskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 10.10.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego Wyniki postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu zakwalifikowanie lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2014 r. Wydawanie skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO ILOŚCIOWO - CENOWY Produkty farmaceutyczne

FORMULARZ ASORTYMENTOWO ILOŚCIOWO - CENOWY Produkty farmaceutyczne SPZOZ/2/APT/10 Załącznik nr 2A Pakiet nr 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO ILOŚCIOWO - CENOWY Produkty farmaceutyczne L.p. Nazwa międzynarodowa oraz postać, dawka, J.m Ilość Cena jedn. Wartość Wartość brutto Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Gdynia, czwartek, 16 kwietnia 2015 r. OFERTA ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Oferta jest ważna 60 dni od momentu jej przedstawienia,

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Ilość udostępnionych miejsc szkoleniowych Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. Centrum. Onkologii Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi. e gl6wna: ISO9001:2008 ISO14001 :2004. Leczenie.

Certyfikat. Centrum. Onkologii Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi. e gl6wna: ISO9001:2008 ISO14001 :2004. Leczenie. Lloyd Polen Oddzial 00-876 Sp.. z o.0,. ul,ogrodowa 58 zaswiadcza niniejszym, zepodmiot leczniczy Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi e Klinika Onkologiczna: 15,Pl-02-034 ul.wawelska wprowadzilo

Bardziej szczegółowo

Hanna Misiołek. Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny

Hanna Misiołek. Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny PCEA-czy wpływa na czas pobytu chorego w szpitalu? Hanna Misiołek Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny ZALECENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z BÓLEM POOPERACYJYM

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L / 272 / 2002 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu

Uchwała Nr L / 272 / 2002 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Uchwała Nr L / 272 / 2002 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu. Uchwała Nr L / 272 / 2002

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 1751. Rozporządzenie. z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

Warszawa, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 1751. Rozporządzenie. z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 1751 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia Dziennik Ustaw Nr 31-1777- Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Struktura HPH Zgromadzenie Ogólne General Assembly of International HPH Network Zarząd -Governace Board (obserwator WHO Maria Haralanova, Koordynatorzy wybrani na okres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Poz. 1627. Rozporządzenie. z dnia 6 października 2015 r.

Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Poz. 1627. Rozporządzenie. z dnia 6 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Poz. 1627 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

Bardziej szczegółowo

liczba egzaminów w I sem. 0

liczba egzaminów w I sem. 0 Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata 2013-2019 grupa A A SMSTR I przedmiot/moduł Jednostka organizująca l. godzin TS w. ćw. sem. licz. Anatomia prawidłowa człowieka Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu

Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu Nazwa Placówki Oddział Niemowlęcy Oddział Ogólnopediatryczny Niemowlęcy o profilu P A II Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia,

Bardziej szczegółowo

Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r.

Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r. Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r. (sesja XXXIII) Lp. Nazwa jednostki szkolącej województwo Ilość wolnych miejsc

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADRY MEDYCZNEJW SESJI WIOSENNEJORAZ JESIENNEJ 2013ROKU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko - Mazurski Sprawozdanie z kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Zakresy świadczeń. chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny. chirurgia szczękowo-twarzowa. dermatologia i wenerologia

Zakresy świadczeń. chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny. chirurgia szczękowo-twarzowa. dermatologia i wenerologia Zakresy świadczeń Tryb realizacji świadczeń Lp. Kod produktu Nazwa świadczenia Uwagi 1 2 3 4 6 7 1 5.52.01.0000029 Hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym 5 12 X X

Bardziej szczegółowo

Liczba miejsc szkoleniowych ogółem. ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A 15-276 Białystok. ul. Waszyngtona 17. szkoleniowych ogółem

Liczba miejsc szkoleniowych ogółem. ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A 15-276 Białystok. ul. Waszyngtona 17. szkoleniowych ogółem Wykaz wolnych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie województwa podlaskiego (stan na dzień 05.02013 r.) Alergologia w Białymstoku, Klinika Alergologii i Chorób

Bardziej szczegółowo

w Warszawie gl6wna:ul. ZarzqdzaniaBezpieczeristwem w zakresie: terapiaizotopowa, - chemioterapia. - Swiadczenia w poradniach.

w Warszawie gl6wna:ul. ZarzqdzaniaBezpieczeristwem w zakresie: terapiaizotopowa, - chemioterapia. - Swiadczenia w poradniach. 00-876 Lloyd Polen 58 Sp.z o.o"oddzial za6wiadcza niniejszym, 2epodmiot leczniczy Gentrum im.mariisknodowskiej-curie gl6wna:ul. W.K.Roentgena 5,PL-02-781 Klinika Onkologiczna: 15,Pl-02-034 ul.wawelska

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Koszyk Świadczeń. Warszawa, 5.06.2008. Cel tworzenia koszyka świadczeń

Koszyk Świadczeń. Warszawa, 5.06.2008. Cel tworzenia koszyka świadczeń Koszyk Świadczeń Warszawa, 5.06.2008 Cel tworzenia koszyka świadczeń Określenie, do czego mają prawo ubezpieczeni w ramach systemu finansowanego ze środków publicznych Zdefiniowanie, co moŝe być oferowane

Bardziej szczegółowo

Metody HTA, finansowanie procedur wysokospecjalistycznych i inne zagadnienia polityki zdrowotnej.

Metody HTA, finansowanie procedur wysokospecjalistycznych i inne zagadnienia polityki zdrowotnej. Raport TNO PG/VGZ 2002.003 Raport 3 Metody HTA, finansowanie procedur wysokospecjalistycznych i inne zagadnienia polityki zdrowotnej. Wassenaarseweg 56 P.O. Box 2215 2301 CE Leiden Holandia www.tno.nl

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE POWIATU SKIEGO SKIEGO W OPINII NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA JAKO PŁATNIKA P USŁUG UG MEDYCZNYCH Poznań,,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WOLNYCH MIEJSC SZKOLENIOWYCH W JEDNOSTKACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO STAN NA XXIX SESJĘ (01 31.03.2013 R.) SPECJALIZACJE PODSTAWOWE

WYKAZ WOLNYCH MIEJSC SZKOLENIOWYCH W JEDNOSTKACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO STAN NA XXIX SESJĘ (01 31.03.2013 R.) SPECJALIZACJE PODSTAWOWE WYKAZ WOLNYCH MIEJSC SZKOLENIOWYCH W JEDNOSTKACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO STAN NA XXIX SESJĘ (01 31.03.2013 R.) SPECJALIZACJE PODSTAWOWE ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 11 WOJEWÓDZKI SZPITAL

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, zwany dalej Szpitalem prowadzony

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Dz.U.2013.1413 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1442 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji

Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji 1. Okresy finansowania dla poszczególnych pozycji umów przedstawione w planach rzeczowo-finansowych obowiązują w następujących okresach: Okres

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie Wykaz wolnych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie Alergologia województwa podlaskiego (stan na dzień 05.02014 r.) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: Plan na rok:2016 L.P jednostki 1 08 OOW 0401 POZ 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE RYCZAŁT ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 listopada 2013 r. Poz. 4920 UCHWAŁA NR 1521/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce.

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Krótki rys historyczny naszego Szpitala 1908 - rozpoczęcie budowy szpitala miejskiego w połowie drogi między Gdańskiem Głównym, a Gdańskiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji

Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji 1. Okresy finansowania dla poszczególnych pozycji umów przedstawione w planach rzeczowo-finansowych obowiązują w następujących okresach: Okres

Bardziej szczegółowo

Długi czas diagnostyki zmniejsza szanse na przeżycie chorych (TK - złe opisy, EUS - trudno dostępny, H-P długi okres oczekiwania)

Długi czas diagnostyki zmniejsza szanse na przeżycie chorych (TK - złe opisy, EUS - trudno dostępny, H-P długi okres oczekiwania) Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia 09.05.2012 Prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Obserwowany

Bardziej szczegółowo

Farmakoekonomika leczenia raka nerki w Polsce

Farmakoekonomika leczenia raka nerki w Polsce Rafał Zyśk Farmakoekonomika leczenia raka nerki w Polsce Uro-Onko 2012 Jastrzębia Góra, 11-12 maja 2012 Farmakoekonomika leczenia raka nerki w Polsce 1 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL Gdynia, poniedziałek, 23 marca 2015 r. OFERTA ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL Oferta jest ważna 60 dni od momentu jej przedstawienia, przy zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 997 lub 22 333 77 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 17:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl A Nazwa Pośrednika ID Pieczęć działu Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Kliknij ikonę, aby dodać obraz

Kliknij ikonę, aby dodać obraz Kliknij ikonę, aby dodać obraz Samorządowe programy zdrowotne - wyzwanie organizacyjne i edukacyjne Marek Wójcik Warszawa, 16 kwietnia 2013r. Program zdrowotny zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz konsultantów wojewódzkich stan na dzień 2 stycznia 2015 r. Województwo dolnośląskie

Wykaz konsultantów wojewódzkich stan na dzień 2 stycznia 2015 r. Województwo dolnośląskie Wykaz konsultantów wojewódzkich stan na dzień 2 stycznia 2015 r. Województwo dolnośląskie Lp. Dziedzina Imię i nazwisko Tytuł lub stopień naukowy Data powołania Adres do korespondencji (tel/fax) 1 alergologia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. OBWIESZCZENIE Nr 6. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 7 października 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. OBWIESZCZENIE Nr 6. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 7 października 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU OBWIESZCZENIE Nr 6 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 października 2013 r. w sprawie tekstu jednolitego Statutu Szpitala Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

I. Komórki organizacyjne i stanowiska podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu

I. Komórki organizacyjne i stanowiska podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu Załącznik nr 2 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza z dnia 27 maja 2014 r. Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, stanowiący

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów

STATUT. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów Załącznik do uchwały Nr 4/2008 z dnia 11 lutego 2008 r. Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów STATUT Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 2565 UCHWAŁA NR LVI/608/14 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Aktualizowany na dzień 24 września 2015 r. WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii (K101) 1. Zakład Immunopatologii (Z129)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Pulmonologia 2015, PAP, Warszawa, 26 maja 2015 1 Epidemiologia raka płuca w Polsce Pierwszy nowotwór w Polsce pod względem umieralności. Tendencja

Bardziej szczegółowo

Miejsce AOTM w systemie refundacji leków

Miejsce AOTM w systemie refundacji leków Miejsce AOTM w systemie refundacji leków Lek. Iga Lipska Kierownik Wydziału Oceny Technologii Medycznych AOTM Spotkanie - Studenckie Koło Farmakoekonomiki, Warszawa, 24.04.2008 Rada Konsultacyjna, Warszawa

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

LECZNENIE UZDROWISKOWE

LECZNENIE UZDROWISKOWE NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZNENIE UZDROWISKOWE Warszawa, 08.09.2004

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Zakład Alergologii PUM al. Powstańców Wlkp. 72 70-111 Szczecin tel. (91) 466 16 46, 47

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Zakład Alergologii PUM al. Powstańców Wlkp. 72 70-111 Szczecin tel. (91) 466 16 46, 47 Lp 1. alergologia 2. Dziedzina anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca 6. chirurgia klatki piersiowej 7. chirurgia naczyniowa 8. chirurgia ogólna

Bardziej szczegółowo

Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy Załącznik nr 2 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy (Uchwała Nr 73 Senatu UMK w Toruniu z dnia 19 czerwca 2012 r.) Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014 Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia Tomasz PękalskiP Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zostało bardzo dokładnie przemyślane,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU płk dr n. med. Stefan Antosiewicz Komendant CKP WIM TRADYCJE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR SŁUŻBY

Bardziej szczegółowo

Śląska Izba Lekarska w statystyce

Śląska Izba Lekarska w statystyce Statystyka ma swoją poezję. Któż z nas myśli o tym, że gdyby co dzień pił nie osłodzoną herbatę, a parę łyżeczek sypał do kąta pokoju, pod koniec życia nie mógłby wyjść z domu bez użycia łopaty. Antoni

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/748/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/748/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/748/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego Na podstawie art. 18 pkt 20

Bardziej szczegółowo

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2015 z dnia 06.05.2015r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 08 110

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporz dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie wiadcze

Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporz dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie wiadcze Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A.

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A. WNIOSKOPOLISA Seria LM nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 99 lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 1:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Problemy wysokospecjalistycznej opieki pediatrycznej

Problemy wysokospecjalistycznej opieki pediatrycznej Problemy wysokospecjalistycznej opieki pediatrycznej Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie dr hab. med. Maciej Kowalczyk Małopolska Populacja 3 260 000 Do 19 roku życia 1 084 000 Rocznie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Dostępność do świadczeń gwarantowanych w Polsce na podstawie Barometru Fundacji Watch Health Care

Dostępność do świadczeń gwarantowanych w Polsce na podstawie Barometru Fundacji Watch Health Care www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu Dostępność do świadczeń gwarantowanych w Polsce na podstawie Barometru Fundacji Watch Health Care Lek. med. Krzysztof Łanda Misja Fundacja Watch Health Care

Bardziej szczegółowo

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu Rejestracja a refundacja zbiory logiczne tylko częściowo nakładające się Ratio legis a praktyka stanowienia prawa w zakresie refundacji i ustalania cen w Polsce,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/611/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XXIX/611/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XXIX/611/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Targówek Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTCZNY MSWiA ul. B. Prusa 1/3, 05-400 Otwock tel. 22 779 20 61, fax 22 779 46 71 EKD: 8610 Z REGON:

Bardziej szczegółowo