SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2012) 62 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Dochody przeznaczone na EFRG Dochód pochodzący z tymczasowych składek restrukturyzacyjnych (sektor cukru) Uwagi na temat dotychczasowego wykonania budżetu EFRG na rok Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na EFRG Wykorzystanie dochodów pochodzących z tymczasowych składek restrukturyzacyjnych (sektor cukru) Wykorzystanie funduszu restrukturyzacji sektora cukru Wnioski...1 Załącznik:... Dotychczasowe wykorzystanie środków EFRG na dzień 15/10/2011 PL 2 PL

3 SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 11-12/ WPROWADZENIE Szacuje się, iż kwota środków wykorzystanych w ramach dotychczasowego wykonania budżetu na 2011 r. w okresie od dnia 16 października 2010 r. do dnia 15 października 2011 r., przedstawionych w tabeli znajdującej się w załączniku, wyniesie ,8 mln EUR. Obejmuje ona sumy skorygowane na mocy kontroli zgodności rozliczeń EFRG oraz środki w ramach comiesięcznych zwrotów objęte w trakcie roku budżetowego zawieszeniem i obniżeniem. W kwocie tej uwzględniono również szacunkowe wydatki w wysokości około 36 mln EUR, które Komisja może ponieść bezpośrednio do dnia 31 grudnia 2011 r. 2. DOCHODY PRZEZNACZONE NA EFRG Zgodnie z przepisami art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej dochody z tytułu korekt finansowych dokonanych na mocy decyzji wynikających z kontroli zgodności rozliczeń, z tytułu nieprawidłowości oraz opłat wyrównawczych w sektorze mleka, uznaje się za dochody przeznaczone na finansowanie wydatków w ramach EFRG. Zgodnie z tymi przepisami dochody przeznaczone na określony cel mogą zostać wykorzystane na sfinansowanie wydatków EFRG poniesionych przez państwa członkowskie. W przypadku gdy część tych dochodów nie zostanie wykorzystana, zostanie ona automatycznie przeniesiona na następny rok budżetowy 1. Jak podkreślano już w poprzednich sprawozdaniach dotyczących systemu wczesnego ostrzegania, Komisja wstępnie szacowała, że dostępne dochody przeznaczone na określony cel w 2011 r. wyniosą mln EUR. W szczególności: według szacunków przewidywana kwota dochodów przeznaczonych na określony cel wygenerowanych w roku budżetowym 2011 ma wynieść 707 mln EUR; z tytułu korekt wynikających z kontroli zgodności rachunków oraz nieprawidłowości spodziewano się uzyskać odpowiednio 600 mln EUR i 88 mln EUR; wpływy z opłat za mleko oszacowano na 19 mln EUR; kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która prawdopodobnie zostanie przeniesiona z roku budżetowego 2010 na rok 2011, oszacowano na 540 mln EUR. 1 Przeniesione dochody przeznaczone na określony cel muszą być wykorzystane w pierwszej kolejności, to znaczy zanim środki zostaną przegłosowane przez władzę budżetową lub dochody przeznaczone na określony cel zostaną wygenerowane w danym roku (art. 10 rozporządzenia finansowego). PL 3 PL

4 W budżecie na rok 2011 Komisja przeznaczyła te dochody, w kwocie mln EUR, na dwa systemy. W szczególności: 500 mln EUR przeznaczono na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, oraz 747 mln EUR przeznaczono na system płatności jednolitych. Na te dwa systemy władza budżetowa ostatecznie przegłosowała środki wynoszące odpowiednio 292 mln EUR i mln EUR, zgodnie z wnioskiem Komisji. Suma przyznanych środków i dochodów przeznaczonych na określony cel, o których mowa powyżej, odpowiada całkowitej szacowanej sumie wymaganych środków w kwocie 792 mln EUR na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz kwocie mln EUR na system płatności jednolitych. W załączniku, w którym przedstawiono dotychczasowe wykonanie budżetu na 2011 r., przegłosowane środki dla dwóch wyżej wymienionych systemów są ujęte w środkach budżetowych dla sektora owoców i warzyw i dla sektora pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji, które wynoszą odpowiednio 491,1 mln EUR i mln EUR, z wyłączeniem wyżej wymienionych dochodów przeznaczonych na określony cel. Po uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na określony cel w tych sektorach, całkowite przewidziane środki w budżecie na 2011 r. wynoszą 991,1 mln EUR dla sektora owoców i warzyw oraz mln EUR dla sektora pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji. 3. DOCHÓD POCHODZĄCY Z TYMCZASOWYCH SKŁADEK RESTRUKTURYZACYJNYCH (SEKTOR CUKRU) Tymczasowe składki restrukturyzacyjne w sektorze cukru są traktowane jako dochody przeznaczone na finansowanie pomocy restrukturyzacyjnej dla sektora cukru oraz innych rodzajów pomocy przewidzianych w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru. Przez trzy lata gospodarcze: 2006/07, 2007/08 i 2008/09, kwoty te związane z przyznawanymi podmiotom w każdym państwie członkowskim kwotami ilościowymi na cukier, syrop inulinowy i izoglukozę wpłacane były do funduszu. Jak podkreślano już w poprzednich sprawozdaniach dotyczących systemu wczesnego ostrzegania, początkowo przewidywano przeniesienie kwoty mln EUR z roku budżetowego 2010 na rok Ostateczna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesiona na 2011 r. w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru wyniosła 1 044,8 mln EUR. 4. UWAGI NA TEMAT DOTYCHCZASOWEGO WYKONANIA BUDŻETU EFRG NA ROK 2011 Poziom dotychczasowego wykonania budżetu za rok 2011 przedstawiono w załączniku. Poniżej przedstawiono krótki komentarz dotyczący niektórych sektorów budżetu, które wykazują najbardziej znaczące rozbieżności między rzeczywiście poniesionymi wydatkami a odpowiednimi środkami zawartymi w budżecie na rok PL 4 PL

5 4.1. Środki rynkowe Poziom wykorzystania środków na interwencje na rynkach rolnych przewyższył poziom środków przegłosowanych w budżecie o 379,5 mln EUR, lecz był niższy o 120,5 mln EUR, biorąc pod uwagę 500 mln EUR przewidziane jako dochody przeznaczone na ten rozdział. Rozbieżność ta wynika z wypadkowej schematów wykonania poszczególnych sektorów i jest przede wszystkim przypisywana następującym przyczynom: Zboża (- 174,3 mln EUR) Niepełne wykorzystanie środków z tego artykułu wynika głównie ze znaczących wyprzedaży zbóż z zapasów interwencyjnych w okresie od grudnia 2010 r. do maja 2011 r. po zdecydowanie wyższych cenach niż ceny zakładane w budżecie na 2011 r. Wspomniane wyprzedaże przyniosły budżetowi na 2011 r. znaczące zyski, które zapisane są w wykonaniu budżetu jako kwoty ujemne w ramach tego samego artykułu. Niepełne wykorzystanie środków z tego artykułu wynika jednak częściowo również ze zmniejszenia wydatków poniesionych przez państwa członkowskie na pomoc w odniesieniu do skrobi ziemniaczanej w stosunku do wydatków przewidzianych w budżecie Refundacje na produkty niewyszczególnione w załączniku 1 (- 18,3 mln EUR) To niepełne wykorzystanie środków wynika z niższych płatności dokonanych przez państwa członkowskie za świadectwa wywozowe obejmujące produkty sektorów cukrowego i mleczarskiego w porównaniu z płatnościami szacowanymi w budżecie Programy żywnościowe (+ 14,9 mln EUR) Państwa członkowskie prawie w całości wdrożyły plan dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących na 2011 r. Nadmierne wykorzystanie środków z tego artykułu wynika przede wszystkim z wyższych niż zazwyczaj kwot wypłaconych przez państwa członkowskie w 2011 r. w odniesieniu do planów z lat poprzednich Owoce i warzywa (+ 636,8 mln EUR w porównaniu z przegłosowanymi środkami) To nadmierne wykorzystanie środków wynika z porównania wydatków poniesionych w tym sektorze ze środkami przegłosowanymi w budżecie na 2011 r., które nie obejmują dochodów przeznaczonych na ten sektor. Jeżeli jednak uwzględni się dochody w wysokości 500 mln EUR przeznaczone na ten sektor (zob. przypis * na dole załączonej tabeli), wówczas całkowita kwota dostępnych środków zwiększy się do 991,1 mln EUR, a nadmierne wykorzystanie zostanie w tym przypadku zmniejszone do 136,8 mln EUR. To nadmierne wykorzystanie środków jest wypadkową schematów wykonania charakterystycznych dla poszczególnych systemów finansowanych ze środków w tym sektorze: W odniesieniu do funduszy operacyjnych dla organizacji producentów oraz programu rozdawnictwa owoców w szkołach państwa członkowskie poniosły mniejsze wydatki niż wydatki przewidziane w budżecie. PL 5 PL

6 Wyjątkowe środki wsparcia dla sektora owoców i warzyw przyjęte przez Komisję w następstwie kryzysu związanego z zakażeniami bakterią E.coli sfinansowane zostały częściowo z funduszy operacyjnych dla organizacji producentów, a pozostała część tej pomocy z pozycji budżetowej w ramach tego samego artykułu. Koszt tych środków oszacowano na około 227 mln EUR, z czego kwota 215 mln EUR miała być wypłacona i zadeklarowana w 2011 r. Państwa członkowskie poniosły wydatki w kwocie około 178,3 mln EUR w 2011 r. Państwa członkowskie mają jednak zawsze możliwość dokonania dodatkowych płatności w trakcie roku budżetowego Wreszcie państwa członkowskie poniosły wydatki na pomoc związaną z wstępnym uznaniem grup producentów, które były znacznie wyższe od środków dostępnych na ten program pomocy w budżecie na 2011 r., tak jak to miało miejsce w przypadku wdrażania tego programu podczas trzech ostatnich lat Wino (- 39,3 mln EUR) To niepełne wykorzystanie środków spowodowane jest nieco mniejszymi wydatkami poniesionymi przez państwa członkowskie zarówno na krajowe programy wsparcia na rzecz wina (w porównaniu z pułapem zapisanym w budżecie) jak również na program karczowania Mleko i przetwory mleczne (- 94,9 mln EUR) To niepełne wykorzystanie środków jest wypadkową schematów wykonania charakterystycznych dla poszczególnych systemów finansowanych w tym sektorze. W szczególności państwa członkowskie poniosły wydatki na program dopłat do spożycia mleka w szkołach, które były niższe niż środki przewidziane w budżecie ostatecznym, które w wyniku negocjacji budżetu na 2011 r. zostały zwiększone o 10 mln EUR w porównaniu z wstępnym zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Komisję. Ponadto odtłuszczone mleko w proszku zostało wyprzedane w ramach interwencji po cenach wyższych niż wstępnie przewidywano w budżecie na 2011 r. Wspomniane wyprzedaże przyniosły budżetowi na 2011 r. zyski, które zapisane są w wykonaniu budżetu jako kwoty ujemne w ramach tego samego artykułu Wołowina i cielęcina (+ 20,5 mln EUR) To nadmierne wykorzystanie środków wynika ze zwiększenia wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie na refundacje wywozowe z powodu większych ilości wywożonej wołowiny i żywych zwierząt podlegających refundacjom w 2011 r Wieprzowina, jaja i drób (+ 71,3 mln EUR) To nadmierne wykorzystanie środków przypisuje się głównie wydatkom poniesionym przez państwa członkowskie na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny, które zostały wprowadzone w styczniu 2011 r., i na które nie przewidziano środków w budżecie na 2011 r. Jest ono ponadto związane z większą niż przewidywano ilością wywożonego drobiu podlegającego refundacjom. PL 6 PL

7 4.2. Pomoc bezpośrednia Poziom wykorzystania środków na pomoc bezpośrednią przewyższył poziom środków przegłosowanych w budżecie o 408,8 mln EUR, lecz był niższy o 338,2 mln EUR, biorąc pod uwagę 747 mln EUR przewidziane jako dochody przeznaczone na ten rozdział. Rozbieżność ta wynika z sektora pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (+ 507,1 mln EUR w porównaniu z przegłosowanymi środkami) To nadmierne wykorzystanie środków wynika z porównania wydatków poniesionych na pomoc bezpośrednią niezwiązaną z wielkością produkcji ze środkami przegłosowanymi w budżecie na 2011 r., które nie obejmują dochodów przeznaczonych na ten sektor. Jeżeli jednak uwzględni się dochody w wysokości 747 mln EUR przeznaczone na ten sektor (zob. przypis * na dole załączonej tabeli), wówczas całkowita kwota dostępnych środków zwiększy się do mln EUR, a to nadmierne wykorzystanie stanie się wykorzystaniem niepełnym wynoszącym - 239,9 mln EUR. To niepełne wykorzystanie spowodowane jest mniejszymi wydatkami państw członkowskich poniesionymi głównie w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej (SAPS) oraz szczególnych środków wsparcia niepowiązanych z wielkością produkcji na mocy art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009. Należy jednak zauważyć, że system jednolitej płatności obszarowej (SAPS) został wykonany w 2011 r. w 99,8 % ze środków dostępnych w budżecie, co stanowi najwyższy odnotowany dotychczas stopień realizacji Inna pomoc bezpośrednia ( 98,7 mln EUR) To niepełne wykorzystanie środków spowodowane jest przede wszystkim zmniejszeniem wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie w ramach szczególnych środków wsparcia powiązanych z wielkością produkcji na mocy art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, w ramach premii z tytułu krów mamek, z tytułu bawełny oraz w ramach wypłat dla producentów skrobi ziemniaczanej w porównaniu z wydatkami pierwotnie przewidzianymi w budżecie na 2011 r Inne wydatki Kontrola zgodności rozliczeń rachunków z poprzednich lat (+ 338,4 mln EUR) Należy wskazać, że Komisja, w liście w sprawie poprawek na 2011 r., zaproponowała korekty dotyczące rozliczania rachunków w wysokości - 72 mln EUR. Ostateczna kwota z tytułu tych korekt, ustalona w drodze negocjacji w sprawie budżetu na 2011 r., wyniosła mln EUR. Ponadto na podstawie decyzji w sprawie rozliczenia rachunków podejmowanych w trakcie 2011 r. Komisja zmuszona była zwrócić, tj. dokonać dodatnich korekt na rzecz państw członkowskich, kwotę netto w wysokości 66,4 mln EUR. Ta ostatnia kwota, dodana do wyżej wymienionej ujemnej kwoty w wysokości mln EUR, zmusza Komisję do znalezienia środków budżetowych o dodatnim saldzie w wysokości około 338,4 mln EUR w celu PL 7 PL

8 zamknięcia niniejszej pozycji budżetowej w 2011 r. Środki te zostaną przeniesione z pozycji budżetowych, które wykazały niepełne wykorzystanie w 2011 r Bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie zwierząt, dobrostan zwierząt oraz zdrowie roślin. (- 32,3 mln EUR) Programy finansowane w ramach niniejszego artykułu obejmują płatności bezpośrednie dokonywane przez Komisję. Przewiduje się, że płatności w kwocie 29,1 mln EUR zostaną dokonane jeszcze do dnia 31 grudnia 2011 r. Jednak na tym etapie oczekuje się, że poziom wykorzystania środków z tytułu niniejszego artykułu będzie niższy niż zakładano, gdyż wydatki na szczepienia przeciwko chorobie niebieskiego języka są niższe niż zakładano w wyniku znacznego spadku liczby zachorowań po pomyślnym przeprowadzeniu kampanii szczepień. Ponadto część funduszy przewidzianych w budżecie na zakup szczepionek interwencyjnych dla zwierząt nie zostanie wykorzystana, gdyż nie pojawiły się nowe znaczące ogniska chorób zwierzęcych. 5. WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA EFRG Tabela w załączniku wykazuje, że całkowite dochody przeznaczone na określony cel ostatecznie dostępne w 2011 r. wyniosły 1 571,9 mln EUR. Były one wyższe o 324,9 mln EUR w porównaniu z pierwotnie przewidywaną kwotą wynoszącą mln EUR. Odnotowana różnica wynika częściowo z faktu, że kwota dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesiona z 2010 r. na 2011 r., wynosząca 905,1 mln EUR, była o 365,1 mln EUR wyższa od pierwotnie przewidzianej w budżecie kwoty 540 mln EUR. Należy zaznaczyć, że kwota dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesiona z 2010 r. na 2011 r. została w całości wykorzystana na sfinansowanie wydatków w ramach roku budżetowego 2011 zgodnie z art. 10 rozporządzenia finansowego. Ponadto kwota dochodów przeznaczonych na określony cel uzyskanych w 2011 r. wyniosła 712,9 mln EUR w porównaniu z przewidzianą w budżecie kwotą 707 mln EUR. Dochody te zostały jednak zmniejszone o około 46,1 mln EUR w następstwie korekty wynikającej z decyzji dotyczącej kontroli zgodności rozliczeń z 2010 r. do kwoty 666,8 mln EUR. W ramach tej kwoty 467,3 mln EUR przypadło na korekty z tytułu kontroli zgodności rozliczeń, 177,6 mln EUR wyniosły dochody z tytułu nieprawidłowości, a 21,9 mln EUR zebrano w ramach opłat za mleko. Część dochodów przeznaczonych na określony cel, która nie zostanie wykorzystana w 2011 r., zostanie przeniesiona na rok budżetowy 2012 oraz wykorzystana do pokrycia wydatków poniesionych w tym roku. 6. WYKORZYSTANIE DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z TYMCZASOWYCH SKŁADEK RESTRUKTURYZACYJNYCH (SEKTOR CUKRU) Zgodnie z prawodawstwem, od listopada 2009 r. nie pobiera się od państw członkowskich żadnych nowych tymczasowych składek restrukturyzacyjnych. W związku z tym całkowita kwota dochodów przeznaczonych na określony cel dostępna PL 8 PL

9 w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru jest równa kwocie przeniesionej z budżetu na 2010 r., która wynosi 1 044,8 mln EUR. Po dokonaniu zwrotu na rzecz państw członkowskich wydatków w kwocie 187,9 mln EUR poniesionych w ramach pomocy z tytułu funduszu restrukturyzacji sektora cukru (zob. pkt 7 poniżej), saldo wynoszące około 856,9 mln EUR zostanie przeniesione na rok budżetowy 2012 i zostanie wykorzystane na sfinansowanie pomocy z tytułu funduszu restrukturyzacji sektora cukru w odnośnym roku. 7. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI SEKTORA CUKRU Zwrot na rzecz państw członkowskich dokonanych płatności dotyczących pomocy w ramach środków restrukturyzacyjnych, pomocy na rzecz dywersyfikacji lub pomocy na rafinację cukru wyniósł 187,9 mln EUR. Pomoc ta została zwrócona państwom członkowskim z dochodów przeznaczonych na określony cel w kwocie 1 044,8 mln EUR, o których mowa w pkt 6 powyżej. 8. WNIOSKI W ramach dotychczasowego wykonania budżetu EFRG na 2011 r. kwota przyznanych środków budżetowych została przekroczona o 1 087,6 mln EUR, a brakująca suma została pokryta przy pomocy dostępnych dochodów przeznaczonych na określony cel w kwocie 1 571,9 mln EUR. Należy jeszcze dokonać pewnej liczby korekt na koniec roku oraz przesunięć środków. Niemniej obecnie szacuje się, że dochody przeznaczone na określony cel, które zostaną przeniesione na 2012 r. w odniesieniu do EFRG, wyniosą około 440 mln EUR. PL 9 PL

10 Wydatki ZAŁĄCZNIK ROK BUDŻETOWY 2011 (**) DOTYCHCZASOWE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW EFRG Stan na dzień 15/10/2011 w mln EUR Środki Wydatki Prognoza Ogółem Wykorzystanie Różnica między Budżet (***) na dzień płatności wydatki % wydatkami a 15/10/ 2011 bezpośrednie w roku środkami Komisji(***) budżetowym do w mln EUR w mln EUR w mln EUR w mln EUR % % w mln EUR (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)=(4)*100]/(1) (6)=(5)-100% (7)=(4)-(1) (1) WYDATKI ADMINISTRACYJNE NA EFRG 9,1 6,1 3,0 9,1 100,0% 0,0% 0, Ogółem Wydatki administracyjne na EFRG 9,1 6,1 3,0 9,1 100,0% 0,0% 0, INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH Zboża 18,1-156,2-156,2-863,1% -963,1% -174, Ryż p.m. 0,0 0, Refundacje do produktów niewymienionych w załączniku I 31,0 12,7 12,7 41,1% -58,9% -18, Programy żywnościowe 500,1 515,0 515,0 103,0% 3,0% 14, Cukier 1,2 2,2 2,2 183,4% 83,4% 1, Oliwa z oliwek 49,6 44,2 44,2 89,0% -11,0% -5, Rośliny włókniste 30,0 30,3 30,3 100,9% 0,9% 0, Owoce i warzywa (z wyłączeniem )(prognoza: 500 mln EUR środków pochodzących z dochodów przez 491, , ,9 229,7% 129,7% 636, Produkty sektora winiarskiego 1 143, , ,4 96,6% -3,4% -39, Promocja 59,1 47,1 0,2 47,4 80,1% -19,9% -11, Inne produkty roślinne/środki 388,9 367,5 367,5 94,5% -5,5% -21, Mleko i przetwory mleczne 100,0 5,1 5,1 5,1% -94,9% -94, Wołowina i cielęcina 35,1 55,6 55,6 158,5% 58,5% 20, Mięso baranie i kozie p.m. 0,0 0, Wieprzowina, jaja i drób, pszczelarstwo i inne produkty zwierzęce 117,0 188,3 188,3 160,9% 60,9% 71,3 Ogółem Interwencje na rynkach rolnych (z wyłączeniem ) 2 964, ,2 0, ,4 112,8% 12,8% 379, POMOC BEZPOŚREDNIA Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (prognoza: 747 mln EUR środków pochodzących z doc , , ,1 101,4% 1,4% 507, Pomoc bezpośrednia: inne 3 447, , ,3 97,1% -2,9% -98, Dodatkowe kwoty pomocy 0,1 0,6 0,6 597,3% 497,3% 0,5 Ogółem Pomoc bezpośrednia , ,9 0, ,9 101,0% 1,0% 408,8 INNE WYDATKI Rozwój obszarów wiejskich finansowany z EFOGR-Sekcja Gwarancji-Okres p.m. -6,6-6,6 programowania Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne-zakończenie wcześniejszych środków p.m. 0,0 0, Kontrola zgodności rozliczeń rachunków z poprzednich lat -272,0 66,4 66,4-24,4% -124,4% 338,4 (3) Kontrola zgodności rozliczeń rachunków z poprzednich lat p.m. 3,5 3,5 Inne pozycje ( and ) 9,5 6,5 0,0 6,5 68,4% -31,6% -3, STRATEGIA POLITYCZNA I KOORDYNACJA W ZAKRESIE OBSZARU POLITYKI 25,7 22,8 2,8 25,6 99,5% -0,5% -0,1 ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (z wyłączeniem ) (2) RYNKI RYBNE (z wyłączeniem ) 30,0 30,0 0,0 30,0 100,0% 0,0% 0, (1) (2) WYDATKI ADMINISTRACYJNE W RAMACH OBSZARU POLITYKI "ZDROWIE I 2,8 1,4 0,8 2,2 78,6% -21,4% -0,6 OCHRONA KONSUMENTA" (1) (2) ZDROWIE PUBLICZNE i p.m. 0,0 0,0 0, Wspolnotowy Fundusz Tytoniowy - płatności bezpośrednie UE (1) (2) BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I PASZ, ZDROWIE ZWIERZĄT, DOBROSTAN ZWIERZĄT I 350,1 288,7 29,1 317,8 90,8% -9,2% -32,3 ZDROWIE ROŚLIN Ogółem d wydatki ( (z wyłączeniem ł i i 16) ) , ,9 36, ,8 102,5% 2,5% 1 087,6 Dochody przeznaczone na określony cel Uwzględnione w budżecie Kontrola zgodności rozliczeń EFRG dochody przeznaczone na określony cel 600,0 467,3 467, Nieprawidłowości EFRG dochody przeznaczone na określony cel 88,0 177,6 177, Dodatkowa opłata od producentów mleka dochody przeznaczone na określony cel 19,0 21,9 21,9 Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2010 r. 540,0 905,1 905,1 Ogółem dochody (z wyłączeniem 6 8) 1 247, ,9 0, ,9 Fundusz restrukturyzacji sektora cukru Uwzględnione w budżecie Fundusz restrukturyzacji sektora cukru 195,0 187,9 187, Tymczasowe składki restrukturyzacyjne dochody przeznaczone na określony cel p.m. 0,0 0,0 Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2010 r , , , Nieprawidłowościdotyczące tymczasowego funduszu restrukturyzacji dochody przeznaczone n p.m. 0,0 0, Kontrola zgodnosci rozliczeń dotycząca tymczasowego funduszu restrukturyzacji dochody prz p.m. 0,0 0,0 Ogółem Fundusz restrukturyzacji sektora cukru 820,0 856,8 0,0 856,8 (*) Jedynie do celów informacyjnych: wydatki w odniesieniu do pierwotnie przyznanych środków oraz szacunkowe dochody przezaczone na określony cel Owoce i warzywa (z wyłączeniem )(w tym szacunkowe dochody przeznaczone na określony cel w wyso 991, , ,9 113,8% 13,8% 136, Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (w tym szacunkowe dochody przeznacz , , ,1 99,4% -0,6% -239,9 (**) Rok budżetowy = do , ale wydatków bezpośrednich można dokonywać do (***) Dotyczy zobowiązań (****) W tym wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z poprzedniego roku (1) Dział dotyczy nie tylko EFRG (2) Dział spoza tytułu 05, ale objęty EFRG (3) Stosowane jedynie w przypadkach, gdy beneficjentami są państwa członkowskie PL 10 PL

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.1.2014 r. COM(2014) 19 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.8.2012 r. COM(2012) 452 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. nr 8-9/2011

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. nr 8-9/2011 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.11.2011 KOM(2011) 686 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 8-9/2011 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. Nr 5-7/2011

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. Nr 5-7/2011 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.8.2011 KOM(2011) 508 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania Nr 5-7/2011 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.5.2012 r. COM(2012) 220 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.11.2012 r. COM(2012) 692 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 8-9 2012 PL PL SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2013 r. COM(2013) 887 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 PL PL 1.

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania. Nr 4-6/2010

System wczesnego ostrzegania. Nr 4-6/2010 PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.8.2010 KOM(2010) 438 wersja ostateczna. SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania Nr 4-6/2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.7.2016 r. COM(2016) 487 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat wydatków w ramach EFRG System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 PL PL

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.4.2014 r. COM(2014) 241 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2017 r. COM(2017) 156 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) 11629/17 AGRI 415 AGRIFIN 79 FIN 503 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 25 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2019 r. (OR. en) Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2019 r. (OR. en) Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2019 r. (OR. en) 11561/19 AGRI 405 AGRIFIN 46 FIN 538 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 lipca 2019 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2013 r. COM(2013) 657 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY SZÓSTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2016 r. (OR. en) 12246/16 ADD 1 AGRIFIN 99 FIN 560 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 września 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 września 2017 r. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 28 sierpnia 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.10.2011 KOM(2011) 673 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY CZWARTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2015 r. (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.9.2016 r. COM(2016) 578 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIEWIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 20.9.2006 KOM(2006) 512 wersja ostateczna 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji ROK BUDŻETOWY

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2012 r. COM(2012) 624 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja PL PL LIST

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.3.2017 r. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

O P I N I A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

O P I N I A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O P I N I A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 marca 2011 r. o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2016 r. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE)

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE) 24.12.2014 PL L 369/71 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 grudnia 2014 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY Bruksela, dnia 9.10.2009 KOM(2009)539 wersja ostateczna 2009/0152 (CNS) C7-0223/09 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.6.2015 r. COM(2015) 317 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS PL PL Uwzględniając: Traktat

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 29/2017.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 29/2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 października 2017 r. (OR. en) 13563/17 FIN 643 PISMO PRZEWODNIE Od: Günther OETTINGER, członek Komisji Europejskiej Data otrzymania: 23 października 2017 r. Do: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim Kto i na jakie wsparcie może liczyć na polskiej wsi w latach 2015 2020 -System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Spotkanie z ministrem rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2014 r. COM(2014) 649 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 PL L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Sekcji

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r.

Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r. Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r. I. Płatności bezpośrednie w 2014 r. Zgodnie z procedowanym obecnie projektem ustawy

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 PL L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 15 lipca 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.11.2017 r. COM(2017) 692 final 2017/0310 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.9.2017 r. COM(2017) 554 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIESIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do produkcji buraków cukrowych

Dopłaty do produkcji buraków cukrowych Dopłaty do produkcji buraków cukrowych Agnieszka Różańska KZPBC Płatność cukrowa Oddzielna płatność z tytułu cukru, tzw. płatność cukrowa została wprowadzona do WPR w 2006 roku w ramach reformy rynku cukru

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA PREZENTACJA: OD 21 DO JEDNEJ WORR

PODSTAWA PRAWNA PREZENTACJA: OD 21 DO JEDNEJ WORR PIERWSZY FILAR WPR: I WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKÓW PRODUKTÓW ROLNYCH (WORR) WORR obejmuje środki rynkowe przewidziane w WPR. Kolejne reformy doprowadziły w 2007 r. do połączenia 21 WORR w jedną WORR dla

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska "Mechanizmy WPR" 1

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska Mechanizmy WPR 1 Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów "Mechanizmy WPR" 1 Mechanizmy WPR w sektorze owoców i warzyw: polityka wspierania cen dla producentów, ochrona rynku Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE WPR W POLSCE

FINANSOWANIE WPR W POLSCE FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PRODUKCJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PRODUKCJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.9.2013 COM(2013) 617 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PL PL SPRAWOZDANIE KOMISJI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 307 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB (art. 6

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8257/17 FIN 260 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 12 kwietnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 26.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/83 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2012 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2012 r. COM(2012) 549 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

L 346/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 346/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, 25 czerwca 2014 r. System płatności ł ś ibezpośrednichś w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Intencją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wykorzystanie środków pochodzących z II-go filaru na rolnictwo aktywne

Bardziej szczegółowo

Committee / Commission AGRI. Meeting of / Réunion du 01/09/2009 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Elisabeth JEGGLE

Committee / Commission AGRI. Meeting of / Réunion du 01/09/2009 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Elisabeth JEGGLE Committee / Commission AGRI Meeting of / Réunion du 01/09/2009 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Elisabeth JEGGLE PL PL Projekt poprawki 5232 Odpowiednia linia budżetowa : 05

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Cel interwencji Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Wykonała: Magdalena Pyza Finanse i Rachunkowość Celem interwencji na rynkach rolnych jest: Równomierne rozłożenie podaży, Zapewnienie dochodów

Bardziej szczegółowo

Temat : Rozdysponowanie zapasów odtłuszczonego mleka w proszku - Informacja od delegacji Francji

Temat : Rozdysponowanie zapasów odtłuszczonego mleka w proszku - Informacja od delegacji Francji Council of the European Union Brussels, 29 May 2018 (OR. fr, en) 9502/18 AGRI 256 AGRIORG 31 Uwaga od: Generalny Sekretariat Rady do: Delegacji Temat : Rozdysponowanie zapasów odtłuszczonego mleka w proszku

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.8.2014 L 248/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 913/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wspierające

Bardziej szczegółowo

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie.

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie. 2016-04-11 13:20 MRiRW: Posiedzenie Rady Ministrów UE w Luksemburgu (komunikat) - MRiRW informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa Rybołówstwa minister Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Tytuł 01 Sprawy gospodarcze i finansowe Tytuł 02 Przedsiębiorstwa Tytuł 03 Konkurencja... 14

Tytuł 01 Sprawy gospodarcze i finansowe Tytuł 02 Przedsiębiorstwa Tytuł 03 Konkurencja... 14 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 6 lipca 2011 r. (15.07) (OR. en) 12313/11 ADD 3 FIN 480 ADDENDUM 3 DO NOTY Od: Do: Dotyczy: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Procedura budżetowa

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.10.2016 r. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

13584/16 mb/dh/dk 1 DG G 2A

13584/16 mb/dh/dk 1 DG G 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2016 r.: Wykonanie decyzji w sprawie zasobów

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1140 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.3.2012 r. COM(2012) 115 final 2012/0054 (COD) C7-0079/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wdrażania porozumień zawartych przez UE w

Bardziej szczegółowo

w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r.

w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. -go filaru na rolnictwo aktywne 2% + + 2% + 13% dodatkowe 8,3% = 25,3% Kontynuowanie uproszczonego systemu SAPS. Komponenty systemu: - jednolita obszarowa

Bardziej szczegółowo

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7 PL 12.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2010 r. wyłączająca z finansowania przez Unię Europejską niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29.7.2014 2014/2040(BUD) POPRAWKI 1-24 Peter Jahr (PE536.160v01-00) w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 wszystkie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.6.2018 C(2018) 3316 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 7.6.2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/892 ustanawiające zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2016 r. COM(2016) 414 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zawierające ocenę wymaganą na mocy art. 24 ust. 3 i art. 120 ust. 3 akapit trzeci

Bardziej szczegółowo

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017?

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? .pl O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 kwietnia 2017 Ok. 3,4 mld euro zostanie przeznaczone w 2017 r. na dopłaty bezpośrednie. Ok. 2,6 mld zł zostanie wypłacone

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 111/5

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 111/5 5.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 111/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 363/2009 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r.

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r. PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych Gdańsk 06.06.2014 r. 1 Rys historyczny Agencja Rynku Rolnego została utworzona w 1990 r. w celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

A8-0298/12

A8-0298/12 21.10.2015 A8-0298/12 12 Ustęp 6 6. postanawia również podjąć działania w odniesieniu do obecnego kryzysu dotykającego europejskich rolników, zwłaszcza w sektorze mleczarskim, i uwzględnić w swym stanowisku

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 152/74 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/949 z dnia 5 czerwca 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Budżetowa 23.10.2014 2014/2036(BUD) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) 13015/16 FIN 631 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL B7-0080/437. Poprawka 437 Britta Reimers w imieniu grupy ALDE

PL Zjednoczona w różnorodności PL B7-0080/437. Poprawka 437 Britta Reimers w imieniu grupy ALDE 6.3.2013 B7-0080/437 437 Artykuł 110 Artykuł 110 Rozszerzenie przepisów 1. W przypadku gdy uznaną organizację producentów, uznane zrzeszenie organizacji producentów lub uznaną organizację międzybranżową,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim.

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Przedstawione wyniki, obliczone na podstawie danych FADN zgromadzonych w komputerowej

Bardziej szczegółowo

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR Przyczyny reformy WPR Wyzwania: Gospodarcze -Bezpieczeństwo żywnościowe (UE i globalnie), zmienność cen, kryzys gospodarczy; FAO Populacja na świecie wzrośnie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

(2) Podstawę prawną do organizowania kursów szkoleniowych w dziedzinie zdrowia roślin stanowi dyrektywa Rady 2000/29/WE ( 4 ).

(2) Podstawę prawną do organizowania kursów szkoleniowych w dziedzinie zdrowia roślin stanowi dyrektywa Rady 2000/29/WE ( 4 ). 29.3.2019 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 117/3 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie finansowania programu Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności oraz przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Stagnacja dochodów na pracownika w sektorze rolnym w 2012 r. mimo wyższych cen produktów rolnych w UE

Stagnacja dochodów na pracownika w sektorze rolnym w 2012 r. mimo wyższych cen produktów rolnych w UE ECON(13)2712:1 Notatka 1 Stagnacja dochodów na pracownika w sektorze rolnym w 2012 r. mimo wyższych cen produktów rolnych w UE a) Zmiany w dochodzie z działalności rolniczej w roku 2012 Zgodnie z dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

PL 1 PL KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R.

PL 1 PL KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R. KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R. BUDŻET OGÓLNY - 2013 SEKCJA III - KOMISJA - TYTUŁY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

ANNEX ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI

ANNEX ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.5.2018 C(2018) 2857 final ANNEX ZAŁĄCZNIK do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej (UE) Nr 1042/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 4a Instrukcja wypełniania załącznika nr 4 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 20. Numer wniosku o płatność - należy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE ZMIAN I DYNAMIKA HANDLU ROLNO- SPOŻYWCZEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

TENDENCJE ZMIAN I DYNAMIKA HANDLU ROLNO- SPOŻYWCZEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ TENDENCJE ZMIAN I DYNAMIKA HANDLU ROLNO- SPOŻYWCZEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Mgr Andrzej Kalicki Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.5.2019 r. COM(2019) 310 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2020 r. do zmian DNB (ESA 2010) (art.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podstawowych rynkach rolnych

Sytuacja na podstawowych rynkach rolnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl Sytuacja na podstawowych rynkach rolnych Jacek Bogucki Sekretarz Stanu w MRiRW Warszawa, 23 lutego 2018 r. Zbiory poszczególnych gatunków zbóż w Polsce

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ

BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK FINANSOWY 2007 Dane KWICIEŃ 2007 1. WPROWADZENIE Budżet na rok 2007 to pierwszy z budżetów wchodzących w zakres nowych wieloletnich ram finansowych,

Bardziej szczegółowo

12/06/2013. Copa europejscy rolnicy Zrzesza 60 europejskich organizacji rolniczych

12/06/2013. Copa europejscy rolnicy Zrzesza 60 europejskich organizacji rolniczych DIS(13)4473 Utrzymanie rentowności w niepewnych czasach Wiktor Szmulewicz, Wiceprzewodniczący Copa, 6 czerwca 2013 r. Czym są Copa i Cogeca? Copa europejscy rolnicy Zrzesza 60 europejskich organizacji

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo