13584/16 mb/dh/dk 1 DG G 2A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "13584/16 mb/dh/dk 1 DG G 2A"

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2016 r.: Wykonanie decyzji w sprawie zasobów własnych nr 2014/335/UE po zakończeniu procesu ratyfikacji i jej wejściu w życie w dniu 1 października 2016 r. Stanowisko Rady z dnia 8 listopada 2016 r. I. WPROWADZENIE W dniu 7 października 2016 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5/2016. Celem tego PBK jest wykonanie nowej decyzji w sprawie zasobów własnych nr 2014/335/UE, Euratom (DZW 2014) po zakończeniu procesu ratyfikacji i jej wejściu w życie w dniu 1 października 2016 r. PBK nr 5/2016 uwzględnia fakt stosowania DZW 2014 z mocą wsteczną począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. i obejmuje niezbędne dostosowania kwot udostępnionych przez państwa członkowskie w latach 2014, 2015 i Ogólny wpływ niniejszego PBK na budżet na 2016 r. jest wynikiem nowych elementów zawartych w DZW 2014, które nie figurowały w dawnej decyzji w sprawie zasobów własnych z 2007 r. Są to: nowa stawka kosztów poboru tradycyjnych zasobów własnych, obniżona stawka poboru VAT dla Niemiec, Niderlandów i Szwecji, zastosowanie danych ESA 2010 dotyczących DNB oraz obniżka brutto wkładów rocznych opartych na DNB dla Danii, Niderlandów, Austrii i Szwecji. Finansowanie rabatu brytyjskiego za lata 2014 i 2015 trzeba było odpowiednio dostosować /16 mb/dh/dk 1 DG G 2A PL

2 Wpływ netto niniejszego PBK jest równy zero, zwłaszcza z uwagi na to, że dodatkowe rabaty przyznane niektórym państwom członkowskim w DZW 2014 muszą być sfinansowane przez pozostałe państwa. II. WNIOSEK W dniu 8 listopada 2016 r. Rada przyjęła swoje stanowisko w sprawie PBK nr 5 do budżetu ogólnego na 2016 r. w wersji przedstawionej w ZAŁĄCZNIKU /16 mb/dh/dk 2 DG G 2A PL

3 ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK TECHNICZNY 13584/16 mb/dh/dk 3

4 DOCHODY OGÓŁEM 13584/16 mb/dh/dk 4

5 A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO 13584/16 mb/dh/dk 5

6 FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO Środki, które muszą zostać zbilansowane w roku budżetowym 2016 na mocy art. 1 decyzji Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej WYDATKI Opis Budżet Budżet Zmiana (w %) 1. Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu ,31 2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne ,80 3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo ,85 4. Globalny wymiar Europy ,80 5. Administracja ,38 6. Wyrównania p.m. p.m. Instrumenty szczególne ,04 Wydatki ogółem ,31 DOCHODY Opis Budżet Budżet Zmiana (w %) Dochody różne (tytuły 4 9) ,92 Dostępna nadwyżka z poprzedniego roku budżetowego (rozdział 3 0, artykuł 3 0 0) ,96 Zwrot nadwyżki z Funduszu Gwarancji na działania zewnętrzne (rozdział 3 0, artykuł 3 0 2) p.m. p.m. Saldo zasobów własnych pochodzących z VAT i zasobów własnych opartych na PNB/DNB z poprzednich lat (rozdziały 3 1 i 3 2) p.m Dochody ogółem (tytuły 3 9) ,46 Kwota netto ceł i opłat wyrównawczych od cukru (rozdziały 1 1 i 1 2) ,93 Zasoby własne oparte na VAT według stawki jednolitej (tabele 1 i 2, rozdział 1 3) ,68 Różnica pozostająca do sfinansowania z zasobów dodatkowych (zasoby własne oparte na DNB, tabela 3, rozdział 1 4) Środki, które muszą zostać zbilansowane zasobami własnymi, o których mowa w art. 2 decyzji 2014/335/UE, Euratom ,07 Dochody ogółem , w tej kolumnie odpowiadają danym liczbowym w budżecie na 2016 r. (Dz.U. L 48 z , s. 1) ze zmianami wynikającymi z budżetów korygujących nr1 3/2016 oraz ze stanowiska Rady w sprawie projektów budżetów korygujących nr 4 i 5/2016. w tej kolumnie odpowiadają danym liczbowym w budżecie na 2015 r. (Dz.U. L 69 z , s. 1) ze zmianami wynikającymi z budżetów korygujących nr 1 8/2015. Artykuł 310 ust. 1 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej brzmi: Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków. Zasoby własne na potrzeby budżetu na 2016 r. określono na podstawie prognoz budżetowych przyjętych na 166. posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych w dniu 18 maja 2016 r. Artykuł 310 ust. 1 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej brzmi: Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków /16 mb/dh/dk 6

7 TABELA 1 Obliczenie ograniczenia zharmonizowanych podstaw podatku od wartości dodanej (VAT) na podstawie art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji Państwo członkowskie 1 % nieograniczonej podstawy VAT 2014/335/UE, Euratom 1 % dochodu narodowego brutto Stopa ograniczenia (w %) 1 % dochodu narodowego brutto pomnożony przez stopę ograniczenia 1 % ograniczonej podstawy VAT 1 Państwa członkowskie o ograniczonej podstawie VAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Chorwacja Chorwacja Włochy Cypr Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Luksemburg Węgry Malta Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem Wykorzystywana podstawa nie przekracza 50 % DNB /16 mb/dh/dk 7

8 TABELA 2 Zasoby własne z tytułu VAT na podstawie art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2014/335/UE, Euratom (rozdział 1 3) zestawienie Państwo członkowskie 1 % ograniczonej podstawy VAT Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (w %) Zasoby własne oparte na VAT wg stawki jednolitej (1) (2) (3) = (1) (2) Belgia , Bułgaria , Republika Czeska , Dania , Niemcy , Estonia , Irlandia , Grecja , Hiszpania , Francja , Chorwacja , Włochy , Cypr , Łotwa , Litwa , Luksemburg , Węgry , Malta , Niderlandy , Austria , Polska , Portugalia , Rumunia , Słowenia , Słowacja , Finlandia , Szwecja , Zjednoczone Królestwo , Ogółem /16 mb/dh/dk 8

9 TABELA 3 Określenie stawki jednolitej i zestawienie zasobów własnych opartych na dochodzie narodowym brutto na podstawie art. 2 ust. 1 lit. Państwo członkowskie c) decyzji 2014/335/UE, Euratom (rozdział 1 4) 1% dochodu narodowego brutto Jednolita stawka zasobów własnych z podstawy dodatkowej Zasoby własne z podstawy dodatkowej wg stawki jednolitej (1) (2) (3) = (1) (2) Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa , Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem Obliczenie stawki: ( ) / ( ) = 0, /16 mb/dh/dk 9

10 TABELA 4 Obliczenie obniżki brutto składek Danii, Niderlandów, Austrii i Szwecji opartych na DNB oraz jej finansowania na podstawie Państwo członkowskie art.2 ust. 5 decyzji 2014/335/UE, Euratom (rozdział 1 6) Obniżka brutto Procentowy udział w podstawach DNB Klucz DNB zastosowany do obniżki brutto Finansowanie obniżki (1) (2) (3) (4) = (1) + (3) Belgia 2, Bułgaria 0, Republika Czeska 1, Dania , Niemcy 21, Estonia 0, Irlandia 1, Grecja 1, Hiszpania 7, Francja 15, Chorwacja 0, Włochy 11, Cypr 0, Łotwa 0, Litwa 0, Luksemburg 0, Węgry 0, Malta 0, Niderlandy , Austria , Polska 2, Portugalia 1, Rumunia 1, Słowenia 0, Słowacja 0, Finlandia 1, Szwecja , Zjednoczone Królestwo 17, Ogółem , Deflator cen PKB UE, w EUR, (prognoza gospodarcza z wiosny 2015 r.): (a) 2011 EU27 = 101,2490 / (b) 2013 EU27 = 104,3831 (c) 2013 EU28 = 104,3687 / (d) 2016 EU28 = 110,9221 Kwota ryczałtowa dla Niderlandów: w cenach z 2016 r.: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Kwota ryczałtowa dla Szwecji: w cenach z 2016 r.: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Kwota ryczałtowa dla Danii w cenach z 2016 r.: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Kwota ryczałtowa dla Austrii: w cenach z 2016 r.: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR 13584/16 mb/dh/dk 10

11 TABELA 5,1 Korekta nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa za rok budżetowy 2015 na podstawie art. 4 decyzji 2014/335/UE, Euratom (rozdział 1 5) Opis Współczynnik 1 (%) Kwota 1. Udział Zjednoczonego Królestwa w teoretycznej nieograniczonej podstawie VAT (w %) 19, Udział Zjednoczonego Królestwa (w %) w sumie wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowanej o wydatki związane z rozszerzeniem 7, (1) (2) 11, Suma wydatków na rzecz państw członkowskich Wydatki związane z rozszerzeniem Suma wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowana o wydatki związane z rozszerzeniem = (4) (5) Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) (6) 0, Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa Podstawowy rabat brytyjski = (7) (8) Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych zasobów własnych Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (9) (10) Dane procentowe w zaokrągleniu. Kwota wydatków związanych z rozszerzeniem odpowiada sumie wydatków na rzecz 13 państw członkowskich (które przystąpiły do UE po dniu 30 kwietnia 2004 r.), z wyjątkiem płatności bezpośrednich w rolnictwie oraz wydatków związanych z rynkiem, jak również części wydatków na rozwój obszarów wiejskich pochodzącej z Sekcji Gwarancji EFOGR. Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa odpowiada skutkom, jakie przyniosło temu państwu przejście na ograniczoną podstawę VAT oraz wprowadzenie zasobów własnych opartych na PNB/DNB. Zyski nadzwyczajne odpowiadają zyskom netto Zjednoczonego Królestwa wynikającym ze wzrostu z 10 % do 20 % z dniem 1 stycznia 2014 r. wartości procentowej tradycyjnych zasobów własnych (TZW) zatrzymywanej przez państwa członkowskie na pokrycie kosztów ich poboru /16 mb/dh/dk 11

12 TABELA 5,2 Korekta nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa za rok budżetowy 2014 na podstawie art. 4 decyzji 2014/335/UE, Euratom (rozdział 3 6) Opis Współczynnik 1 (%) Kwota 1. Udział Zjednoczonego Królestwa w teoretycznej nieograniczonej podstawie VAT (w %) 17, Udział Zjednoczonego Królestwa (w %) w sumie wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowanej o wydatki związane z rozszerzeniem 7, (1) (2) 10, Suma wydatków na rzecz państw członkowskich Wydatki związane z rozszerzeniem Suma wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowana o wydatki związane z rozszerzeniem = (4) (5) Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) (6) 0, Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa Podstawowy rabat brytyjski = (7) (8) Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych zasobów własnych Rabat brytyjski 5 = (9) (10) Dane procentowe w zaokrągleniu. Kwota wydatków związanych z rozszerzeniem odpowiada sumie wydatków na rzecz 13 państw członkowskich (które przystąpiły do UE po dniu 30 kwietnia 2004 r.), z wyjątkiem płatności bezpośrednich w rolnictwie oraz wydatków związanych z rynkiem, jak również części wydatków na rozwój obszarów wiejskich pochodzącej z Sekcji Gwarancji EFOGR. Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa odpowiada skutkom, jakie przyniosło temu państwu przejście na ograniczoną podstawę VAT oraz wprowadzenie zasobów własnych opartych na PNB/DNB. Zyski nadzwyczajne odpowiadają zyskom netto Zjednoczonego Królestwa wynikającym ze wzrostu z 10 % do 20 % z dniem 1 stycznia 2014 r. wartości procentowej tradycyjnych zasobów własnych (TZW) zatrzymywanej przez państwa członkowskie na pokrycie kosztów ich poboru. Uwaga: ujemna różnica EUR między wstępną kwotą rabatu brytyjskiego za 2014 r. ( EUR, zgodnie z powyższym obliczeniem) a wcześniej przewidzianą w budżecie kwotą rabatu brytyjskiego za 2014 r. ( EUR, zapisaną w niniejszym projekcie budżetu korygującego na wdrożenie ORD 2014 w 2015 r.), jest finansowana z rozdziału 36 projektu budżetu korygującego nr 5/ /16 mb/dh/dk 12

13 TABELA 5.3 Korekta nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa za rok budżetowy 2012 na podstawie art. 4 decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 3 5) Opis Współczynnik 1 (%) Kwota 1. Udział Zjednoczonego Królestwa w teoretycznej nieograniczonej podstawie VAT (w %) 16, Udział Zjednoczonego Królestwa (w %) w sumie wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowanej o wydatki związane z rozszerzeniem 7, (1) (2) 8, Suma wydatków na rzecz państw członkowskich Wydatki związane z rozszerzeniem a. Wydatki przedakcesyjne b. Wydatki związane z art. 4 ust. 1 lit. g) Suma wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowana o wydatki związane z rozszerzeniem = (4) (5) Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) (6) 0, Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa Podstawowy rabat brytyjski = (7) (8) Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych zasobów własnych Rabat brytyjski 5 = (9) (10) Dane procentowe w zaokrągleniu. Kwota wydatków związanych z rozszerzeniem odpowiada: (i) płatnościom dokonanym w ramach środków na 2003 r. na rzecz 10 nowych państw członkowskich, które przystąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r., skorygowanym poprzez zastosowanie deflatora PKB UE za lata , oraz płatnościom na rzecz Bułgarii i Rumunii dokonanym w ramach środków na 2006 r., skorygowanym poprzez zastosowanie deflatora PKB UE za lata (5a); oraz (ii) sumie wydatków na rzecz tych państw członkowskich z wyjątkiem płatności bezpośrednich w rolnictwie oraz wydatków związanych z rynkiem, jak również części wydatków na rozwój obszarów wiejskich pochodzącej z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (5b). Kwotę tę odejmuje się od sumy wydatków na rzecz państw członkowskich, aby wydatki nieobjęte rabatem przed rozszerzeniem pozostały takimi również po rozszerzeniu. Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa odpowiada skutkom, jakie przyniosło temu państwu przejście na ograniczoną podstawę VAT oraz wprowadzenie zasobów własnych opartych na PNB/DNB. Zyski nadzwyczajne odpowiadają zyskom netto Zjednoczonego Królestwa wynikającym ze wzrostu z 10 % do 25 % z dniem 1 stycznia 2001 r. wartości procentowej tradycyjnych zasobów własnych (TZW) zatrzymywanej przez państwa członkowskie na pokrycie kosztów ich poboru. Uwaga: ujemna różnica EUR między ostateczną kwotą rabatu brytyjskiego za 2012 r. ( EUR zgodnie z powyższymi obliczeniami) a wcześniej przewidzianą w budżecie kwotą rabatu brytyjskiego za 2012 r. ( EUR zapisaną w budżecie korygującym 6/2015) jest finansowana z rozdziału 35 projektu budżetu korygującego nr 4/ /16 mb/dh/dk 13

14 TABELA 6.1 Obliczenie finansowania rabatu brytyjskiego wynoszącego EUR (rozdział 1 5) Państwo członkowskie Procentowy udział w podstawach DNB Udziały bez Zjednoczonego Królestwa Udziały bez Niemiec, Niderlandów, Austrii, Szwecji i Zjednoczoneg o Królestwa Trzy czwarte udziału Niemiec, Niderlandów, Austrii i Szwecji w kol umnie 2 Dane z kolumny 4 rozłożone zgodnie z danymi w kol umnie 3 Skala finansowania (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) Skala finansowania zastosowana do korekty Belgia 2,81 3,40 5,48 1,56 4, Bułgaria 0,29 0,35 0,56 0,16 0, Republika Czeska 1,05 1,27 2,05 0,58 1, Dania 1,86 2,25 3,63 1,03 3, Niemcy 21,25 25,66 0,00-19,25 0,00 6, Estonia 0,14 0,17 0,27 0,08 0, Irlandia 1,29 1,56 2,52 0,72 2, Grecja 1,17 1,41 2,28 0,65 2, Hiszpania 7,43 8,97 14,48 4,13 13, Francja 15,08 18,21 29,37 8,37 26, Chorwacja 0,29 0,35 0,57 0,16 0, Włochy 11,08 13,38 21,58 6,15 19, Cypr 0,11 0,14 0,22 0,06 0, Łotwa 0,17 0,21 0,33 0,10 0, Litwa 0,25 0,30 0,49 0,14 0, Luksemburg 0,23 0,28 0,45 0,13 0, Węgry 0,71 0,86 1,39 0,40 1, Malta 0,06 0,07 0,12 0,03 0, Niderlandy 4,67 5,64 0,00-4,23 0,00 1, Austria 2,30 2,78 0,00-2,08 0,00 0, Polska 2,81 3,40 5,48 1,56 4, Portugalia 1,21 1,46 2,35 0,67 2, Rumunia 1,09 1,32 2,12 0,61 1, Słowenia 0,26 0,31 0,51 0,14 0, Słowacja 0,52 0,62 1,00 0,29 0, Finlandia 1,41 1,71 2,75 0,78 2, Szwecja 3,25 3,93 0,00-2,95 0,00 0, Zjednoczone Królestwo 17,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Ogółem 100,00 100,00 100,00-28,50 28,50 100, Obliczeń dokonano do piętnastego miejsca po przecinku. (7) 13584/16 mb/dh/dk 14

15 TABELA 6.2 Pośrednia aktualizacja finansowania rabatu brytyjskiego za 2014 r. (rozdział 36) Państwo członkowskie Kwota (1) Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem /16 mb/dh/dk 15

16 TABELA 6.3 Finansowanie ostatecznego rabatu brytyjskiego za 2012 r. (rozdział 35) Państwo członkowskie Kwota (1) Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem /16 mb/dh/dk 16

17 Państwo członkowskie Opłaty wyrównawcz e netto w sektorze cukru (80 %) Belgia TABELA 7 Zestawienie dotyczące finansowania 1 budżetu ogólnego według rodzajów zasobów własnych i według państw członkowskich Tradycyjne zasoby własne (TZW) Zasoby własne oparte na VAT oraz DNB, łącznie z korektami ORD 2014 Cła netto (80 %) (1) (2) Tradycyjne zasoby własne netto ogółem (80 %) (3) = (1) + (2) p.m. koszty poboru (20 % TZW brutto) Zasoby własne oparte na VAT Zasoby własne oparte na DNB Obniżka przyznana: Danii, Niderlandom, Austrii i Szwecji Rabat brytyjski (4) (5) (6) (7) (8) Składki państw członkowskic h ogółem (9) = (5) + (6) + (7) + (8) Udział w składkach państw członkowskic h (%) (10) Dostosowani e w odniesieniu do lat 2014 i 2015 (11) 3, Zasoby własne ogółem 2 (12) = (3) + (9) + (11) Bułgaria , Republika Czeska Dania Niemcy , ,95 20, Estonia , Irlandia Grecja Hiszpania Francja , , , , Chorwacja , p.m. (zasoby własne + pozostałe dochody = dochody ogółem = wydatki ogółem); ( = = ). Zasoby własne ogółem jako procent DNB: ( ) / ( ) = 0,89 % 13584/16 mb/dh/dk 17

18 Włochy , Cypr , Łotwa , Litwa , Luksemburg , Węgry , Malta , Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia , , , , , Słowenia , Słowacja , Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem , , , , /16 mb/dh/dk 18

19 B. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 13584/16 mb/dh/dk 19

20 DOCHODY Tytuł Treść Budżet 2016 Projekt budżetu korygującego nr 5/ Zasoby własne Nadwyżki, salda i dostosowania Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii Dochody z działalności administracyjnej instytucji Wkłady i zwroty związane z realizacją porozumień i programów unijnych Odsetki od zaległych płatności i grzywny Operacje zaciągania i udzielania pożyczek Dochody różne Ogółem TYTUŁ 1 ZASOBY WŁASNE Tytuł Rozdział Treść Budżet 2016 Projekt budżetu korygującego nr 5/ OPŁATY OKREŚLONE W RAMACH WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKU CUKRU (ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM) CŁA I INNE OPŁATY CELNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM ZASOBY WŁASNE Z TYTUŁU PODATKU VAT ZGODNIE Z ART. 2 UST. 1 LIT. B) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM Korekta nierównowagi budżetowej OBNIŻKA BRUTTO SKŁADEK ROCZNYCH OPARTYCH NA DNB PRZYZNANA NIEKTÓRYM PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM p.m. 0 Tytuł 1 Ogółem /16 mb/dh/dk 20

21 ROZDZIAŁ 1 1 OPŁATY OKREŚLONE W RAMACH WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKU CUKRU (ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM) Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść Budżet OPŁATY OKREŚLONE W RAMACH WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKU CUKRU (ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM) Projekt budżetu korygującego nr 5/ Opłaty od produkcji dotyczące roku gospodarczego 2005/2006 oraz lat poprzednich p.m. p.m Opłaty od składowania cukru p.m. p.m Opłaty od niewyeksportowanej produkcji cukru C, izoglukozy C i syropu inulinowego C oraz od substytutów cukru C i izoglukozy C p.m. p.m Opłata produkcyjna Jednorazowe opłaty od dodatkowych kwot cukru i uzupełniających kwot izoglukozy p.m. p.m Opłata za nadwyżki p.m. p.m. Rozdział 1 1 Ogółem Artykuł Opłaty od składowania cukru Budżet 2016 Projekt budżetu korygującego nr 5/2016 p.m. p.m. Uwagi W tym artykule zapisuje się wpływy z opłat pobieranych przez nowe państwa członkowskie w przypadku niezlikwidowania zapasów cukru traktowanych jako nadwyżki w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 60/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiającego środki przejściowe w sektorze cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz.U. L 9 z , s. 8). Ujmuje się w nim również wpływy z zaległych opłat od składowania cukru, jako że rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 178 z , s. 1) zniosło opłaty od składowania /16 mb/dh/dk 21

22 Artykuł ten obejmuje również nierozliczone kwoty należne na mocy art. 5 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 65/82 z dnia 13 stycznia 1982 r. ustanawiającego szczegółowe zasady przenoszenia cukru na następny rok gospodarczy (Dz.U. L 9 z , s. 14), w przypadku gdy nie jest przestrzegany obowiązek składowania przeniesionego cukru, oraz kwoty należne na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 1789/81 z dnia 30 czerwca 1981 r. ustanawiającego zasady ogólne dotyczące systemu minimalnych zapasów w sektorze cukru (Dz.U. L 177 z , s. 39), w przypadku gdy nie są przestrzegane ogólne zasady odnoszące się do systemu minimalnych zapasów w sektorze cukru. Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru. Podstawa prawna Decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z , s. 105), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a). Państwo członkowskie Stanowisko Rady w sprawie Budżet 2016 PBK nr 5/2016 Belgia p.m. p.m. Bułgaria p.m. p.m. Republika Czeska p.m. p.m. Dania p.m. p.m. Niemcy p.m. p.m. Estonia p.m. p.m. Irlandia p.m. p.m. Grecja p.m. p.m. Hiszpania p.m. p.m. Francja p.m. p.m. Chorwacja p.m. p.m. Włochy p.m. p.m. Cypr p.m. p.m. Łotwa p.m. p.m. Litwa p.m. p.m. Luksemburg Węgry p.m. p.m. Malta p.m. p.m. Niderlandy p.m. p.m. Austria p.m. p.m. Polska p.m. p.m. Portugalia p.m. p.m. Rumunia p.m. p.m. Słowenia p.m. p.m. Słowacja p.m. p.m. Finlandia p.m. p.m. Szwecja p.m. p.m. Zjednoczone Królestwo p.m. p.m. Artykuł Ogółem p.m. p.m /16 mb/dh/dk 22

23 Artykuł Opłata produkcyjna Budżet 2016 Stanowisko Rady w sprawie PBK nr 5/ Uwagi W ramach obecnej wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru od przedsiębiorstw produkujących cukier, izoglukozę i syrop inulinowy pobierana jest opłata produkcyjna. Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 58 z , s. 1), w szczególności jego art. 16. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot (Dz.U. L 178 z , s. 39). Decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z , s. 105), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z , s. 1), w szczególności jego art. 51. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z , s. 671), w szczególności jego art /16 mb/dh/dk 23

24 Państwo członkowskie Budżet 2016 Stanowisko Rady w sprawie PBK nr 5/2016 Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia p.m. p.m. Grecja Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa p.m. p.m. Litwa Luksemburg, Węgry Malta, Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia p.m. p.m. Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Artykuł Ogółem Artykuł Opłata za nadwyżki Budżet 2016 Stanowisko Rady w sprawie PBK nr 5/2016 p.m. p.m. Uwagi Państwa członkowskie naliczają i pobierają od przedsiębiorstw mieszczących się na ich terytorium opłatę z tytułu nadwyżek zgodnie z art. 142 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru /16 mb/dh/dk 24

25 Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 58 z , s. 1), w szczególności jego art. 15. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru (Dz.U. L 176 z , s. 22). Decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z , s. 105), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ( rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z , s. 1), w szczególności jego art. 64. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z , s. 671). Państwo członkowskie Stanowisko Rady w sprawie Budżet 2016 PBK nr 5/2016 Belgia p.m. p.m. Bułgaria p.m. p.m. Republika Czeska p.m. p.m. Dania p.m. p.m. Niemcy p.m. p.m. Estonia Irlandia p.m. p.m. Grecja p.m. p.m. Hiszpania p.m. p.m. Francja p.m. p.m. Chorwacja p.m. p.m. Włochy p.m. p.m. Cypr Łotwa p.m. p.m. Litwa p.m. p.m. Luksemburg Węgry p.m. p.m. Malta Niderlandy p.m. p.m. Austria p.m. p.m. Polska p.m. p.m. Portugalia p.m. p.m. Rumunia p.m. p.m /16 mb/dh/dk 25

26 Państwo członkowskie Budżet 2016 Stanowisko Rady w sprawie PBK nr 5/2016 Słowenia p.m. p.m. Słowacja p.m. p.m. Finlandia p.m. p.m. Szwecja p.m. p.m. Zjednoczone Królestwo p.m. p.m. Artykuł Ogółem p.m. p.m. ROZDZIAŁ 1 2 CŁA I INNE OPŁATY CELNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść Budżet CŁA I INNE OPŁATY CELNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM Stanowisko Rady w sprawie PBK nr 5/ Cła i inne opłaty celne, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2014/335/UE, Euratom Rozdział 1 2 Ogółem Artykuł Cła i inne opłaty celne, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2014/335/UE, Euratom Budżet 2016 Stanowisko Rady w sprawie PBK nr 5/ Uwagi Przeznaczenie ceł jako zasobów własnych na finansowanie wspólnych wydatków jest logiczną konsekwencją swobodnego przepływu towarów w Unii. Artykuł ten może obejmować opłaty, premie, kwoty dodatkowe lub wyrównawcze, kwoty lub czynniki dodatkowe, cła pobierane na podstawie Wspólnej Taryfy Celnej i inne cła, które zostały lub zostaną ustanowione przez instytucje Unii Europejskiej w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi, oraz cła na produkty objęte nieobowiązującym już Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru /16 mb/dh/dk 26

27 Podstawa prawna Decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z , s. 105), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a). Państwo członkowskie Stanowisko Rady w sprawie Budżet 2016 PBK nr 5/2016 Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Artykuł Ogółem /16 mb/dh/dk 27

28 Rozdział 1 3 ZASOBY WŁASNE Z TYTUŁU PODATKU VAT ZGODNIE Z ART. 2 UST. 1 LIT. B) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść Budżet ZASOBY WŁASNE Z TYTUŁU PODATKU VAT ZGODNIE Z ART. 2 UST. 1 LIT. B) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM Stanowisko Rady w sprawie PBK nr 5/ Zasoby własne z tytułu podatku VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2014/335/UE, Euratom Rozdział 1 3 Ogółem Artykuł Zasoby własne z tytułu podatku VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2014/335/UE, Euratom Budżet 2016 Stanowisko Rady w sprawie PBK nr 5/ Uwagi Stawka jednolita stosowana w odniesieniu do zharmonizowanej podstawy VAT, obowiązująca wszystkie państwa członkowskie i ustalona zgodnie z zasadami unijnymi, wynosi 0,30 %. Podstawa brana pod uwagę w tym celu nie może przekraczać 50 % DNB dla każdego państwa członkowskiego. Stawka poboru zasobów własnych opartych na VAT wyłącznie w odniesieniu do lat wynosi w przypadku Niemiec, Niderlandów i Szwecji 0,15 %. Podstawa prawna Decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z , s. 105), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. b) i ust /16 mb/dh/dk 28

29 Państwo członkowskie Budżet 2016 Stanowisko Rady w sprawie PBK nr 5/2016 Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Artykuł Ogółem /16 mb/dh/dk 29

30 ROZDZIAŁ 1 4 ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść Budżet ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM Stanowisko Rady w sprawie PBK nr 5/ Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. c) decyzji 2014/335/UE, Euratom Rozdział 1 4 Ogółem Artykuł Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2. ust. 1 lit. c) decyzji 2014/335/UE, Euratom Budżet 2016 Stanowisko Rady w sprawie PBK nr 5/ Uwagi Zasoby oparte na DNB stanowią zasoby dodatkowe, zapewniające dochody niezbędne do pokrycia wydatków przekraczających kwotę uzyskaną z tradycyjnych zasobów własnych, płatności opartych na VAT oraz innych dochodów w danym roku. W konsekwencji dzięki zasobom opartym na DNB budżet ogólny Unii Europejskiej jest zawsze zbilansowany ex ante. Stawka poboru tych zasobów określona jest na podstawie dodatkowych dochodów potrzebnych do sfinansowania wydatków budżetowych niepokrytych z innych zasobów (płatności oparte na VAT, tradycyjne zasoby własne i inne dochody). W ten sposób stawkę poboru stosuje się do DNB każdego z państw członkowskich. Stawka, która ma zastosowanie do dochodów narodowych brutto państw członkowskich w tym roku budżetowym, wynosi 0,6448 %. Podstawa prawna Decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z , s. 105), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. c) /16 mb/dh/dk 30

31 Państwo członkowskie Budżet 2016 Stanowisko Rady w sprawie PBK nr 5/2016 Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Artykuł Ogółem /16 mb/dh/dk 31

32 ROZDZIAŁ 1 5 KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 1 5 Korekta nierównowagi budżetowej Treść Budżet 2016 Stanowisko Rady w sprawie PBK nr 5/ Korekta nierównowagi budżetowej przyznana Zjednoczonemu Królestwu zgodnie z art. 4 i 5 decyzji 2014/335/UE, Euratom 0 0 Rozdział 1 5 Ogółem 0 0 Artykuł Korekta nierównowagi budżetowej przyznana Zjednoczonemu Królestwu zgodnie z art. 4 i 5 decyzji 2014/335/UE, Euratom Budżet 2016 Stanowisko Rady w sprawie PBK nr 5/ Uwagi Mechanizm korekty nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa (rabat brytyjski) został ustanowiony na posiedzeniu Rady Europejskiej w Fontainebleau (w czerwcu 1984 r.) oraz na mocy będącej następstwem tego posiedzenia decyzji w sprawie zasobów własnych z dnia 7 maja 1985 r. Mechanizm ma na celu ograniczenie nierównowagi budżetowej występującej w przypadku Zjednoczonego Królestwa poprzez redukcję jego płatności na rzecz Unii. Podstawa prawna Decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z , s. 105), w szczególności jej art. 4 i 5. Państwo członkowskie Stanowisko Rady w sprawie Budżet 2016 PBK nr 5/2016 Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Chorwacja /16 mb/dh/dk 32

33 Państwo członkowskie Budżet 2016 Stanowisko Rady w sprawie PBK nr 5/2016 Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Artykuł ogółem ROZDZIAŁ 1 6 OBNIŻKA BRUTTO SKŁADEK ROCZNYCH OPARTYCH NA DNB PRZYZNANA NIEKTÓRYM PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść Budżet 2016 Stanowisko Rady w sprawie PBK nr 5/ OBNIŻKA BRUTTO SKŁADEK ROCZNYCH OPARTYCH NA DNB PRZYZNANA NIEKTÓRYM PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM Obniżka brutto składek rocznych opartych na DNB przyznana niektórym państwom członkowskim na mocy art. 2 ust. 5 decyzji 2014/335/UE, Euratom p.m. 0 0 Rozdział 1 6 Ogółem p.m. 0 Artykuł Obniżka brutto składek rocznych opartych na DNB przyznana niektórym państwom członkowskim na mocy art. 2 ust. 5 decyzji 2014/335/UE, Euratom Budżet 2016 Stanowisko Rady w sprawie PBK nr 5/2016 p.m. 0 0 Uwagi W tym artykule zapisuje się obniżki brutto rocznych składek opartych na DNB niektórych państw członkowskich zgodnie z decyzją Rady 2014/335/UE, Euratom /16 mb/dh/dk 33

34 Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 609/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (Dz.U. L 168 z , s. 39), w szczególności jego art. 10a ust. 6. Decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z , s. 105), w szczególności jej art. 2 ust. 5. Państwo członkowskie Stanowisko Rady w sprawie Budżet 2016 PBK nr 5/2016 Belgia p.m Bułgaria p.m Republika Czeska p.m Dania p.m Niemcy p.m Estonia p.m Irlandia p.m Grecja p.m Hiszpania p.m Francja p.m Chorwacja p.m Włochy p.m Cypr p.m Łotwa p.m Litwa p.m Luksemburg p.m Węgry p.m Malta p.m Niderlandy p.m Austria p.m Polska p.m Portugalia p.m Rumunia p.m Słowenia p.m Słowacja p.m Finlandia p.m Szwecja p.m Zjednoczone Królestwo p.m Artykuł Ogółem p.m /16 mb/dh/dk 34

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1140 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 25.11.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2011/748/EU,

Bardziej szczegółowo

TOM 1 DOCHODY OGÓŁEM A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO 1. WPROWADZENIE

TOM 1 DOCHODY OGÓŁEM A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO 1. WPROWADZENIE TOM 1 DOCHODY OGÓŁEM A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO 1. WPROWADZENIE Budżet ogólny Unii Europejskiej jest instrumentem, w którym dla każdego roku budżetowego określa się i zatwierdza łączne

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do strony wydatków proponowane są następujące zmiany:

W odniesieniu do strony wydatków proponowane są następujące zmiany: Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na 2016 r.: Aktualizacja środków odzwierciedlająca

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik lutego Wydanie polskie. Spis treści

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik lutego Wydanie polskie. Spis treści Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 52 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 60 28 lutego 2017 Spis treści I Akty ustawodawcze Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2017/303 budżetu korygującego nr 4 Unii

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 24.1.2012 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2012/30/UE,

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.7.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1024 budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) 13015/16 FIN 631 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72 PISMO PRZEWODNIE od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisano przez pana dyrektora Jordiego AYETA PUIGARNAUA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 213. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik sierpnia Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy L 213. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik sierpnia Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 22 sierpnia 2018 Spis treści I Akty ustawodawcze Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2018/1140 budżetu korygującego nr 2 Unii

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/6 2.2.2018 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/162 z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2014 r. COM(2014) 649 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) 13159/15 FIN 699 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 22.6.2018 L 159/21 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/891 z dnia 21 czerwca 2018 r. ustalające na rok 2018 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2018 C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27.3.2018 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

13110/11 mkk/jp/pb 1 DG G II A

13110/11 mkk/jp/pb 1 DG G II A RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 25 lipca 2011 r. (22.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012: stanowisko Rady z 25 lipca 2011 r. 13110/11

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017.

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 września 207 r. (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 560/7 FIN 500 (COM(207)

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. DECYZJA RADY z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. (2014/335/UE, Euratom)

DECYZJE. DECYZJA RADY z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. (2014/335/UE, Euratom) 7.6.2014 L 168/105 DECYZJE DECYZJA RADY z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2018r. COM(2018) 475 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.6.2017 r. COM(2017) 299 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.10. COM(2017) 622 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognozy zobowiązań, płatności i wkładów państw członkowskich na lata budżetowe

Bardziej szczegółowo

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 12 lutego 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0183 (CNS) 5602/14 RESPR 5 FIN 53 CADREFIN 11 POLGEN 14 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia XXX [ ](2013) XXX draft KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia XXX [ ](2013) XXX draft KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX [ ](2013) XXX draft KOMUNIKAT KOMISJI Stosowanie art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kwot ryczałtowych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) 10351/17 ACP 61 FIN 372 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

26.1.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 18/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2016/70 budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2017 r. (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECOFIN 806 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: 3563. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (do Spraw Gospodarczych i Finansowych),

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8257/17 FIN 260 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 12 kwietnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 295 final.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 295 final. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2015 r. (OR. en) 9946/15 ACP 92 FIN 435 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.2.2019 L 51 I/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania

Bardziej szczegółowo

C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.11.2018 Komunikat Komisji Zatwierdzenie treści projektu rozporządzenia Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r.

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 listopada 2017 r. (OR. en) 14273/17 FIN 717 PE-L 56 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 13042/17 FIN 610

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 20 czerwca 2017 r. (OR. en) 2016/0186 (COD) PE-CONS 25/17 CULT 69 AELE 49 EEE 27 CODEC 867 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I Wydanie polskie Legislacja Rocznik 62 22 lutego 2019 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2014 r. (2014) 644 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognozy środków na zobowiązania, środków na płatności i wkładów państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.12.2014 r. COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Austrię, Belgię i Polskę do ratyfikowania lub przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji

Bardziej szczegółowo

A8-0061/19 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji

A8-0061/19 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji 8.6.2017 A8-0061/19 Poprawka 19 Petra Kammerevert w imieniu Komisji Kultury i Edukacji Sprawozdanie A8-0061/2017 Santiago Fisas Ayxelà Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 466/5

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 466/5 14.12.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 466/5 Aktualizacja wynagrodzeń i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej oraz mających do nich zastosowanie współczynników korygujących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2014 r. COM(2014) 461 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 21.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 48/23 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 lutego 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Ratyfikacja drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ZAŁĄCZNIK

Ratyfikacja drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ZAŁĄCZNIK KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.11.2013 r. COM(2013) 768 final ANNEX 1 Ratyfikacja drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 89/11

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 89/11 28.3.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 89/11 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 493/2006 z dnia 27 marca 2006 r. ustanawiające środki przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rolną (WPR), a mianowicie: sektora rolnictwa i przemysłu

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12,

uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12, L 129/12 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 423/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 9 lipca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/963

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 15.12.2017 L 335/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2305 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 26 lutego 2013 r. (OR. en) 6206/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0262 (NLE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 26 lutego 2013 r. (OR. en) 6206/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0262 (NLE) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 26 lutego 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0262 (NLE) 6206/13 JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.10.2005 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów

Bardziej szczegółowo

A8-0392/328

A8-0392/328 11.1.2018 A8-0392/328 328 Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis Motyw 7 (7) Należy zatem ustanowić wiążący unijny cel osiągnięcia co najmniej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.3.2017 r. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Odpowiedzi państw członkowskich w sprawie wprowadzania w życie zaleceń Komisji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

ZAŁĄCZNIK. Odpowiedzi państw członkowskich w sprawie wprowadzania w życie zaleceń Komisji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2014 r. COM(2014) 196 ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Odpowiedzi państw członkowskich w sprawie wprowadzania w życie zaleceń Komisji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia 27.11.2017 A8-0358/2017/err01 ADDENDUM do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2017 r. COM(2017) 242 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeglądu praktycznego stosowania jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 2 lipca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym DECYZJE Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2018/937 z dnia

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/1/13 REV 1 INST 234 POLGEN 69 AKTY PRAWNE Dotyczy: DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 21.6.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 161/29 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60/48 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/347 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca niezgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR L 348/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2009 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie A. Wolontariat, staże i praca 1. Podróż Poniższe stawki maja zastosowanie do działań wolontariatu, staży i miejsc pracy: Tabela 1 stawki na podróż Stawki

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 2 marca 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.3.2015 L 60/55 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/348 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca zgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 307 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB (art. 6

Bardziej szczegółowo

A8-0249/139. Julie Girling Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego COM(2013)0920 C7-0004/ /0443(COD)

A8-0249/139. Julie Girling Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego COM(2013)0920 C7-0004/ /0443(COD) 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde i inni Artykuł 4 ustęp 1 1. Państwa członkowskie co najmniej ograniczają swoje roczne antropogeniczne emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), niemetanowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie A. Wolontariat, staże i praca 1. Podróż Uwaga: Dystans podroży oznacza odległość w jedną stronę, z miejsca rozpoczęcia wyjazdu uczestnika do miejsca wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

Zmieniony wniosek DECYZJA RADY. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. (//WE, Euratom)

Zmieniony wniosek DECYZJA RADY. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. (//WE, Euratom) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.11.2011 KOM(2011) 739 wersja ostateczna 2011/0183 (CNS) Zmieniony wniosek DECYZJA RADY w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (//WE, Euratom) UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 356/78 Dziennik Urzędowy Europejskiej 22.12.2012 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego w programy państw członkowskich na 2012 r. w dziedzinie kontroli

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 17 maja 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 196. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik sierpnia Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 196. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik sierpnia Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 196 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 2 sierpnia 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym DECYZJE Decyzja Komisji (UE) 2018/1094 z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

L 338/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2011 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 grudnia 2011 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, 7.6.2014 L 168/39 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, Euratom) NR 609/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów

Bardziej szczegółowo

2002L0004 PL

2002L0004 PL 2002L0004 PL 01.01.2007 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA KOMISJI 2002/4/WE z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo