Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panie Marszałku, Wysoka Izbo,"

Transkrypt

1 Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego SAPARD, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Program Operacyjny SAPARD Pragnę przekazać, iż w ramach Programu SAPARD złożono ponad 31 tysięcy wniosków, na łączną kwotę ponad 6 miliardów złotych, z czego w roku tysięcy 172 wnioski, czyli ponad 50% ogólnej liczby złożonych wniosków. W Działaniu 2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych rolnicy złożyli aż 15 tysięcy 586 wniosków, z czego prawie 10 tysięcy w roku ubiegłym. Łączna kwota środków przeznaczonych przez Unię Europejską na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu SAPARD z Rocznych Umów Finansowych wyniosła wraz z krajowym współfinansowaniem w przeliczeniu na złotówki około 4 miliardy 100 milionów złotych. 1

2 W związku z tak dużą liczbą złożonych wniosków, w marcu 2004 roku wystąpiłem do Komisji Europejskiej z wnioskiem, aby na realizację projektów z Programu SAPARD, można było przeznaczyć dodatkową kwotę 375 milionów euro w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Komisja Europejska wyraziła zgodę na finansowanie działań w Programie SAPARD o euro dodatkową kwotę w wysokości 140 milionów środków w ramach budżetu PROW, z czego 105 milionów euro pochodzących ze środków UE i 35 milionów euro ze współfinansowania krajowego. Powyższa kwota pozwoliła zabezpieczyć finansowanie wszystkich prawidłowo sporządzonych i złożonych w terminie wniosków: W Działaniu 1 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych, - Działaniu 2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych, -oraz Działaniu 4 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Dostępna kwota nie pozwoliła na zawarcie umów dla wszystkich pozytywnie ocenionych projektów w Działaniu 3. Dzięki staraniom, o których mówiłem wcześniej, łączna kwota dostępna w działaniu Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich wzrosła do około 2 miliardów złotych i jest o prawie 900 milionów złotych wyższa od środków pierwotnie przeznaczonych na infrastrukturę, co pozwoliło na sfinansowanie w skali kraju około 80% inwestycji pozytywnie ocenionych w tym działaniu. W ramach Programu 2

3 Operacyjnego SAPARD zawarto łącznie 24 tysiące 433 umowy. Podpisywanie umów zakończono 30 września 2004 roku. Na dzień dzisiejszy opóźnienie wypłat dotyczy około 2 tysięcy wniosków, czyli niecałych 10 procent. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Przedsiębiorcy, rolnicy i jednostki samorządu terytorialnego w latach otrzymają prawie 5 miliardów złotych refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych na projekty SAPARD. Kwota ta pozwala na realizację inwestycji na sumę prawie 10 miliardów złotych, co przyczyni się do unowocześnienia gospodarstw rolnych, zakładów przetwórczych i rozwoju obszarów wiejskich. Należy podkreślić, że 75% kwoty na płatności pochodzi ze środków UE, które powinny być przekazywane przez Komisję Europejską poprzez refundację poniesionych wcześniej wydatków, po 2 miesiącach od przekazania przez stronę polską stosownych dokumentów. Niestety termin ten nie został dotrzymany. Spowodowane to było pracami rozliczeniowymi na przełomie dwóch okresów budżetowych Unii. Ponadto wpływ zapewne miało spiętrzenie wniosków o płatności pod koniec ubiegłego roku. Środki stanowiące część krajową, przekazano w pełnych kwotach wynikających z zapotrzebowań Agencji Restrukturyzacji i 3

4 Modernizacji Rolnictwa, za miesiąc grudzień w dniu 22 grudnia 2004 w kwocie 113 milionów złotych oraz za miesiąc styczeń w kwocie 106 milionów złotych, które zrealizowano 1 lutego Zapotrzebowanie na środki współfinansowania krajowego na miesiąc luty zostanie zrealizowane 22 lutego bieżącego, a więc za pięć dni. Spodziewając się zakłóceń w przekazywaniu środków z Unii Europejskiej wystąpiłem do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej. W grudniu 2004r uruchomiono 100 milionów złotych na częściowe sfinansowanie wkładu unijnego. Problem realizacji płatności w ramach Programu SAPARD prezentowałem dwukrotnie na posiedzeniu Rady Ministrów, 8 i 15 lutego bieżącego roku. W wyniku tych działań została podjęta decyzja o stworzeniu warunków umożliwiających uruchomienie dalszych wypłat. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaciągnęła już kredyt w wysokości 320 milionów złotych na pomostowe finansowanie płatności. Realizację płatności Agencja rozpocznie jutro. Równolegle podejmowaliśmy interwencje w Komisji Europejskiej o konieczności uruchomienia należnych środków. W dniu 15 lutego 2005 Komisja Europejska przekazała 25 milionów euro, które. sfinansują płatności grudniowe. Równocześnie Komisja poinformowała, że do końca lutego bieżącego roku 4

5 zostanie przekazana kwota prawie 19 milionów euro za styczeń 2005, a do końca marca bieżącego roku przekaże środki w wysokości prawie 66 milioówn euro na sfinansowanie zobowiązań za luty i marzec Dzięki podjętym działaniom w ciągu najbliższych kilku dni powinno być możliwe uruchomienie płatności na rzecz beneficjentów Programu SAPARD oraz zabezpieczenie płynności wypłat w następnych miesiącach. Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie! W przypadku Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich oraz Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla których okres programowania przewidziano na lata , uruchomione zostały wszystkie działania przewidziane tymi programami. Wydano akty prawne umożliwiające wdrożenie poszczególnych działań, a także przygotowano i zatwierdzono niezbędne procedury wdrożeniowe. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 5

6 wiejskich został przyjęty decyzją komisji Europejskiej 7 lipca Już 16 sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych. Od tego czasu sukcesywnie uruchamiane były kolejne działania Sektorowego Programu Operacyjnego. Od chwili uruchomienia Programu do 14 lutego 2005 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego złożono łącznie 22 tysiące 562 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu na łączną kwotę 2 miliardy 17 milionów złotych. Najwięcej wniosków złożono w ramach działania Ułatwienie startu młodym rolnikom 13 tysięcy 646 wniosków na kwotę ponad 682 milionów złotych, Inwestycje w gospodarstwach rolnych 7 tysięcy 433 wnioski na kwotę ponad 841 milionów złotych oraz Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych 255 wniosków na kwotę ponad 467 milionów złotych. Do chwili obecnej, to jest do 16 lutego bieżącego roku Agencja wypłaciła w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom 6 milionów 400 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy wykorzystano już możliwość składania wniosków w ramach tego działania w 5 województwach (kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, 6

7 małopolskie, świętokrzyskie). Pieniądze na to działanie są już na koncie ARiMR. 7 stycznia 2005 podpisałem wspólnie z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy z Marszałkami Województw odnośnie realizacji trzech działań Sektorowego Programu Operacyjnego, tj. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, Scalanie gruntów oraz Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Na mocy podpisanych porozumień niektóre województwa, np.: małopolskie, świętokrzyskie ogłosiły już terminy naboru wniosków. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 6 września 2004r i opublikowany w formie załącznika do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 listopada 2004r. Jednak wdrażanie poszczególnych działań uruchomiono znacznie wcześniej. Dwa działania to jest Uzupełnienie płatności bezpośrednich oraz Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) uruchomiono 15 kwietnia 2004 roku Od 1 sierpnia przyjmowane były wnioski o renty strukturalne. Do 10 lutego br. wpłynęło 22 tysiące 458 wniosków. Wczoraj zostały przekazane pierwsze płatności rent strukturalnych (dla 49 beneficjentów). Proces naliczania i wypłaty 7

8 rent strukturalnych będzie postępował sukcesywnie. Zapewniam, że renta strukturalna będzie wypłacana za cały okres od momentu przekazania gospodarstwa. Średnia wypłacana obecnie renta wynosi 1400 złotych. W ramach tego działania już ponad 200 tysięcy hektarów przeszło na młodych rolników. Od renty strukturalnej podatek dochodowy 0 procent, taksa notarialna 600 złotych. W ramach działania Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, które zostało wdrożone 1 września 2004 złożono blisko 6 tysięcy 100 wniosków, w tym 3 tysiące 500 dotyczących rolnictwa ekologicznego. Do 28 lutego br. nastąpi wypłata należności dla wszystkich rolników, którzy w roku 2004 złożyli wnioski na pakiet rolnictwo ekologiczne. Agencja dokona wypłat dla tych rolników na łączną kwotę około 40 milionów złotych. Również 1 września rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków o pomoc na zalesianie gruntów rolnych. Wnioski przyjmowane były do 31 grudnia 2004 i w tym czasie złożono ich 2 tysiące 209 na łączną zadeklarowaną powierzchnię ponad 9 tysięcy hektarów. Agencja oczekuje na końcowy raport audytora zewnętrznego, który będzie podstawą dla Ministra Finansów do udzielenia akredytacji. Niezwłocznie po uzyskaniu akredytacji, Agencja rozpocznie 8

9 wydawanie postanowień zezwalających na zalesianie gruntów rolnych wiosną 2005roku. Pomoc dla grup producentów rolnych została uruchomiona 15 grudnia 2004r. Do Agencji wpłynęło 18 wniosków. Od 1 lutego br. uruchomiono kolejne działanie Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE. Działanie to cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród rolników i do 15 lutego bieżącego roku ponad 16 tysięcy wniosków. Z tym samym dniem (1 luty 2005) uruchomiono działanie dotyczące wsparcia gospodarstw niskotowarowych. Według stanu na 14 lutego bieżącego roku złożono prawie 7 tysięcy 500 wniosków. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje się wydatkować w latach kwotę równowartości 5 miliardów 400 milionów euro. Biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji SAPARD-u, jak również olbrzymie zainteresowanie poszczególnymi działaniami w obu programach, jesteśmy pewni, że środki finansowe zostaną wykorzystane w sposób efektywny i nie ma zagrożenia ich utraty. 9

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ ARiMR DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH NA RZECZ ROLNICTWA

ZARZĄDZANIE PRZEZ ARiMR DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH NA RZECZ ROLNICTWA Nr ewid. 151/2012/P/11/125/LBY LBY-4101-28-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ZARZĄDZANIE PRZEZ ARiMR DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH NA RZECZ ROLNICTWA MARZEC 2

Bardziej szczegółowo

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza)

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza) ISSN1896-6322 MazowieckieBiuroPlanowaniaPrzestrzennegoiRozwojuRegionalnego Mazowsze AnalizyiStudia 1 Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 (synteza) 1/2006 Środki wsparcia

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

SAPARD programowanie i realizacja

SAPARD programowanie i realizacja SAPARD programowanie i realizacja nr 14 Warszawa 2005 Janusz Rowiński SAPARD programowanie i realizacja Autor: dr Janusz Rowiński Warszawa 2005 SAPARD programowanie i realizacja Autor: dr Janusz Rowiński

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH KRR-4101-002-00/2014 Nr ewid. 169/2014/P/14/051/KRR Informacja o wynikach kontroli WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH DEPARTAMENT ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r 2009-11-25 Top-skup Już teraz wiadomo, że tegoroczny skup interwencyjny zbóż w Unii Europejskiej będzie bardzo wysoki. Po niecałym miesiącu oferty

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005 Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006 Rok 2005 Warszawa, 2007 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Artur Zimny. Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. 1. Wprowadzenie

Artur Zimny. Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. 1. Wprowadzenie Artur Zimny Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej 1. Wprowadzenie Stosunkowo niska rentowność gminnych przedsięwzięć inwestycyjnych sprawia, że

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Przykłady zrealizowanych projektów STR. X

Dobre praktyki. Przykłady zrealizowanych projektów STR. X Prace nad kształtem WPR po roku 2013 STR. VIII Dobre praktyki. Przykłady zrealizowanych projektów STR. X Tabelaryczne dane o realizacji PROW na lata 2007-2013 STR. XI Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r.

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 1) Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r.

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-126-03 Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jachowicz. Źródła finansowania działalności samorządu terytorialnego.

Agnieszka Jachowicz. Źródła finansowania działalności samorządu terytorialnego. Prefinansowanie projektów ze środków budżetu państwa w formie pożyczki - szansą dla samorządów na zwiększenie absorpcji funduszy z Unii Europejskiej (na przykładzie ZPORR 2004-2006 dla Województwa Małopolskiego).

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska

Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska Podinspektor w Wydziale Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 7 marca 2007 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych - Symbol nkz - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRR-4100-01-01/2014 Nr ewid. 113/2014/P/14/001/KRR Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/174 Wykonanie w

Bardziej szczegółowo