FINANSOWANIE WPR W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSOWANIE WPR W POLSCE"

Transkrypt

1 FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) Warszawa FINANSOWANIE WPR W POLSCE (KRAJOWE WYDATKI BUDŻETOWE I ŚRODKI Z UE W LATACH , ZREALIZOWANE PŁATNOŚCI W RAMACH WPR) Autor: Adam Poślednik we współpracy z SAEPR WARSZAWA, MARZEC 2013 R. Wykonano w ramach umowy pn. Kompleksowe wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie polityki rolnej i rozwoju wsi oraz współpracy z OECD

2 Wstęp Dotychczasowy napływ środków unijnych wymusił, poniekąd, wzrost krajowych wydatków budżetowych na rolnictwo, rynki rolne i rozwój wsi, m.in. ze względu na konieczność współfinansowania niektórych programów unijnych. Wysokość wsparcia unijnego wzrosła w okresie ponad 6-krotnie (z 4,1 mld zł w 2003 r. do ponad 27 mld zł w 2012 r.). Porównując natomiast średnioroczne dotacje państwa dla sektora rolnego przed (2003 r.) i po akcesji do UE ( ) należy stwierdzić, iż polskie rolnictwo otrzymuje ponad 5-krotnie więcej środków finansowych. Biorąc pod uwagę zaplanowane kwoty wydatków należy podkreślić, że pomimo trudnej sytuacji w budżecie państwa, wsparcie przeznaczone na rolnictwo łącznie z wydatkami na ubezpieczenia społeczne rolników i z dotacjami ze środków unijnych, wzrastało w kolejnych latach średnio o ok. 7% rocznie, osiągając w 2012 r. kwotę ponad 49 mld zł. W dziale budżetu krajowego Rolnictwo i łowiectwo, realizowane są głównie wydatki bieżące i majątkowe związane z działalnością statutową jednostek budżetowych i realizacją projektów pomocowych, a także zadań z zakresu m.in. postępu biologicznego, ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego. Środki na realizację części zadań ulegają zmniejszeniu, w wyniku dostosowywania krajowej polityki rolnej do unijnej oraz ze względu na ograniczenia finansowe niektórych działań, jako niezgodnych z WPR. Z puli środków zarezerwowanych na Rozwój wsi, finansowano Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie m.in działań statutowych oraz realizacji PROW Natomiast w dziale Rynki rolne główne wydatki wiązały się z finansowaniem działalności Agencji Rynku Rolnego, w tym w zakresie interwencji na rynkach rolnych w części finansowanej z budżetu krajowego. Z budżetu krajowego, poza środkami przeznaczonymi na uzupełnienie płatności bezpośrednich oraz współfinansowanie programów z UE, wspierane było i jest rolnictwo w ramach mechanizmów pomocy krajowej. Celem opracowania jest przedstawienie wydatków finansowych na rolnictwo, rozwój wsi oraz rynki rolne w latach wg pozycji budżetowych. Ponadto w opracowaniu przedstawiono dane dotyczące realizacji finansowania poszczególnych instrumentów WPR w Polsce w 2012 r. wraz z wybranymi pozycjami dotyczącymi krajowego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich. Informacje dotyczące finansowania WPR, a zwłaszcza udziału środków krajowych wydają się być przydatne dla celów aktualnych rozważań dotyczących szacunków wielkości i możliwości wykorzystania tych środków we współfinansowaniu WPR po 2013 r. 2

3 2. Wydatki budżetowe na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz środki z UE w 2013 r. Poniżej zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczące porównania struktury wydatków budżetowych na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne oraz wydatków w ramach budżetu środków europejskich na 2013 r. a) wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne wraz z budżetami wojewodów oraz rezerwami celowymi (bez środków z UE) w 2013 r. wyniosą 11,587 mld zł, tj. będą realnie niższe o 2,56% niż w 2012 r. Wliczając wydatki budżetowe na KRUS ogólna kwota wydatków wzrasta do 28,094 mld zł, tj. realnie o 0,46% mniej niż w 2012 r. Wydatki te stanowią 3,46% wydatków budżetu państwa bez KRUS (dla porównania w 2012 r. było to 3,52%, w 2011 r. 4,04%, a w 2010 r. 4,45%). b) środki na finansowanie i prefinansowanie wydatków z budżetu środków europejskich w projekcie budżetu rolnego na 2013 r. zostały zapisane w kwocie 24,171 mld zł i są realnie wyższe o prawie 11% niż w 2012 r. W przypadku wydatków zapisanych w budżecie środków europejskich w 2013 r. występuje taki sam podział według części budżetowych tak jak ma to miejsce w przypadku budżetu krajowego w przypadku płatności bezpośrednich kwota z budżetu środków europejskich zapisana w części na rozwój wsi oraz w rezerwach celowych wyniesie łącznie ponad 11,874 mld zł i będzie o ponad 1,9 mld zł wyższa niż w 2012 r. Na uwadze należy mieć fakt, że w 2012 r. pierwszy raz od czasu akcesji zmniejszyło się zaangażowanie budżetu krajowego na współfinansowanie płatności bezpośrednich w związku ze stopniowym zwiększaniem środków na te płatności (SAPS) z budżetu unijnego (do 100% w 2013r.). z kolei środki budżetowe z UE zapisane na PROW w części budżetowej rozwój wsi oraz rezerwy celowe, wyniosą łącznie w 2013 r. ponad 8,814 mld zł i będą realnie o 3,2% niższe niż w 2012 r. łącznie w 2013 r. na płatności obszarowe i PROW planuje przeznaczyć się w ramach środków z budżetu UE kwotę 20,688 mld zł (wraz z rezerwami celowymi), podczas gdy w 2012 r. była to kwota 18,584 mld zł, tj. realnie o 8,62% niższa niż w 2013 r. realnie większe będzie także prefinansowanie bieżących działań interwencyjnych na rynkach rolnych, które wyniesie 319,19 mln zł. Taka sama kwota na działania interwencyjne na rynkach rolnych została zapisana w części rezerwy celowe r. Oprócz tego w 2013 r. planowane są wydatki w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w wysokości 762 tys. zł, których w 2012 r. nie było oraz wydatki z budżetu UE dotyczące wsparcia producentów owoców i warzyw w kwocie 734,6 mln zł (taka sama kwota została również zaplanowana w części rezerwy celowe). w przypadku finansowania PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , planowane wydatki wraz z rezerwami celowymi w 2013 r. wyniosą 605,371 mln zł, tj. realnie o 5,23% mniej niż w 2012 r. c) łącznie wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo wraz z wydatkami na KRUS i środkami z budżetu UE wyniosą w 2013 r. 52,265 mld zł (wykres poniżej), tj. realnie o 7% więcej niż w 2012 r. (dla porównania w 2011 r. kwota ta stanowiła 51,249 mld zł, a w 2012 r. było 48,742 mld zł.). Nadmienić należy również, że w 2013 r. środki pomocowe z UE będą stanowić aż 86% łącznych wydatków budżetu krajowego na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne wraz z KRUS. W poprzednich latach wskaźnik ten wynosił odpowiednio w 2012 r. 77%, w 2011 r. 79%, w 2010 r. 65%, natomiast w 2004 r. było to zaledwie 25%. 3

4 Rys. Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo (wraz z KRUS) oraz środkami z budżetu UE w latach mld zł Krajowy budżet rolny (z KRUS) Środki z UE Źródło: MRiRW, Informacja o projektach budżetu państwa i budżetu środków europejskich w latach Zrealizowane wsparcie finansowe w ramach poszczególnych mechanizmów WPR w 2012 r Płatności bezpośrednie W 2012 roku w ramach płatności bezpośrednich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje następujące rodzaje płatności: jednolita płatność obszarowa (JPO); krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym: - uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin; - płatność uzupełniająca do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca); - płatność niezwiązana do chmielu (płatność do chmielu); - płatność niezwiązana do skrobi ziemniaczanej (płatność do skrobi); - płatność niezwiązana do tytoniu (płatność do tytoniu); płatności oddzielne - oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów); - oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich; - płatność cukrowa; pomoc w ramach wsparcia specjalnego - płatność do surowca tytoniowego wysokiej jakości (płatność do tytoniu); - płatność do krów; - płatność do owiec; - specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych. 4

5 W ramach kampanii 2012 r. obowiązywały następujące stawki płatności bezpośrednich: jednolita płatność obszarowa (JPO) 732,06 zł/ha krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym: - uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin - 211, 80 zł/ha, - płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) ,38 zł/ha, - płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) - 306,99 zł/ha; - płatność uzupełniająca dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do tytoniu - Virginia) - 5,62 zł/kg, - płatność uzupełniająca dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do tytoniu - Burley) - 3,93 zł/kg, - płatność uzupełniająca w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego (płatność niezwiązana do skrobi) - 463,39 zł/tonę płatności oddzielne, w tym: - oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich ,66 zł/ha; - oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) 162,09 zł/tonę; - płatność cukrowa 52,44 zł/tonę; pomoc w ramach wsparcia specjalnego - płatność do krów - 584,79 zł/szt; - płatność do owiec - 123,11 zł/szt; - specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 672,56 zł/ha. Od 3 grudnia 2012 r. ARiMR rozpoczęła wypłatę płatności bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 rok. Wiosną zeszłego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło w ARiMR 1,359 mln rolników. W okresie od r. do r. w ramach płatności bezpośrednich na rachunki bankowe ponad 214 tys. rolników przekazana została kwota ponad 1,2 miliarda złotych. Tabela. Realizacja poszczególnych płatności z kampanii 2012 r. (stan na dzień r.) 1 Rodzaj płatności Kwota zrealizowanych płatności [w zł] Liczba beneficjentów Jednolita płatność obszarowa (JPO) , Uzupełniająca płatność obszarowa inne rośliny , Uzupełniająca płatność obszarowa płatności zwierzęce , Według informacji ARiMR z dnia 27 marca 2013 r. od rozpoczęcia realizacji wypłaty płatności bezpośrednich za 2012 r. do 26 marca 2013 r. ARiMR wypłaciła blisko 11 mld zł dla blisko 1,2 mln rolników. 5

6 Rodzaj płatności Uzupełniająca płatność obszarowa płatność do powierzchni upraw chmielu, do której rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok Kwota zrealizowanych płatności [w zł] Liczba beneficjentów ,42 92 Płatność niezwiązana do skrobi ,91 6 Płatność niezwiązana do tytoniu - tytoń Virginia 0,00 0 Płatność niezwiązana do tytoniu - tytoń pozostały 0,00 0 Oddzielna płatność z tytułu cukru , Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) , Oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich 0,00 0 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych ,81 1 Płatność do krów 0,00 0 Płatność do owiec 0,00 0 Płatność do tytoniu -Virginia 0,00 0 Płatność do tytoniu - Burley 0,00 0 Płatność do tytoniu - tytoń ciemny 0,00 0 Razem ,74 x Źródło: ARiMR 3.2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budżet PROW to ponad 17,2 mld EUR, z czego ok. 13,2 mld stanowią środki pochodzące z UE. Część przewidzianych w Programie działań jest kontynuacją instrumentów wdrażanych w latach Poniżej została przedstawiona informacja dotycząca zrealizowanych płatności w 2012 r. w ramach poszczególnych działań PROW Nazwa działania Zrealizowane płatności w 2012 r. (w zł) Środki UE Środki Krajowe Razem Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie , , ,49 Ułatwienie startu mlodym rolnikom , , ,25 Renty strukturalne , , ,92 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów , , ,30 Modernizacja gospodarstw rolnych , , ,02 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej , , ,32 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych , , , , , ,02 6

7 Nazwa działania Zrealizowane płatności w 2012 r. (w zł) Środki UE Środki Krajowe Razem Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności , , ,44 Grupy producentów rolnych , , ,96 Działania informacyjne i promocyjne , , ,77 Wspieranie gospodarstw niskotowarowych , , ,86 ONW , , ,26 Płatności rolnośrodowiskowe , , ,15 Zalesianie gruntów rolnych , , ,83 Zalesianie gruntów innych , , ,32 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie , , ,89 instrumentów zapobiegawczych Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej , , ,30 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw , , ,52 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej , , ,70 Odnowa i rozwoj wsi , , ,85 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju , , ,48 Wdrażanie projektów współpracy , , ,23 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania , , ,38 Pomoc techniczna , , ,30 Razem , , ,11 Źródło: MRiRW (na podstawie zapotrzebowań ARiMR) Do 31 grudnia 2012 r. w ramach PROW ARiMR wypłaciła beneficjentom 41,28 mld zł (w tym w 2007 r., wypłaciła 130,58 mln zł, w 2008 r., było to ok. 4,7 mld zł, w 2009 r., 6,54 mld zł, w 2010 r., wypłacono kwotę 8,42 mld, w 2011 r. wypłacono kwotę 9,96 mld zł oraz w 2012 r. 11,53 mld zł) Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) i stanowi jeden z komponentów wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej. Na realizację Programu w Polsce przeznaczono 978,8 mln euro, w tym 734,1 mln euro ze środków unijnych i 244,7 mln z budżetu krajowego. Do końca grudnia 2012 r. w ramach Programu zostało wypłacone beneficjentom ponad 1,62 mld zł Mechanizmy WPR realizowane przez ARR Agencja Rynku Rolnego prowadzi działalność związaną z administrowaniem mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej, w tym interwencyjną, w zakresie zakupu towarów, dopłat, refundacji, wsparcia na określonych rynkach rolnych WPR i współfinansowania mechanizmów WPR z budżetu krajowego. W 2012 r. ARR na realizację mechanizmów WPR wydatkowała kwotę ponad 640 mln zł czyli o prawie 11% więcej niż w 2011 r. (tabela poniżej). 2 Według informacji ARiMR od momentu rozpoczęcia realizacji wypłat do 21 marca 2013 r. ARiMR wypłaciła ponad 44,2 mld zł wsparcia w ramach PROW

8 Poniżej przedstawiono zestawienie zrealizowanych płatności ARR związanych z administrowaniem mechanizmów WPR na rynkach rolnych w 2012 r. (m.in. interwencja, dopłaty, pomoc żywnościowa). Wyszczególnienie Zrealizowane płatności w 2012 r. (mln zł) Zrealizowane płatności w 2011 r. (mln zł) 1. Rynek zbóż w tym: - interwencja 0 12,4 2. Rynek mięsa, drobiu i jaj w tym: - refundacje - dopłaty 3. Rynek mleka i przetworów mlecznych w tym: - interwencja - dopłaty 74, , ,9 0, ,3 4. Rynek lnu i konopi w tym: - dopłaty 0,199 0, Rynek suszu paszowego w tym: - dopłaty 0,262 0, Płatności dla producentów tytoniu oraz w 49,3 253,6 2012/2011 % sektorze skrobi 7. Dywersyfikacja przemysłu cukrowniczego w tym: - dopłaty 48,2 48,7 8. Dostarczanie nadwyżek żywności uboższej ludności UE w tym: - dopłaty 259,4 11,7 9. Program działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych w tym: - dopłaty 25,6 8,4 10. Program Owoce w szkole w tym: - dopłaty 36,8 40,4 Razem 640,76 577,82 +10,9 Źródło: obliczenia własne na podstawie informacji ARR o zrealizowanych zadaniach w zakresie administrowania mechanizmami WPR i krajowymi Pozostałe, wybrane instrumenty wsparcia krajowego Preferencyjne kredyty inwestycyjne i klęskowe W planie finansowym ARiMR na 2012 r., przewidziano na dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych środki w wysokości 849,4 mln zł. W 2012 r. banki udzieliły kredytów inwestycyjnych na kwotę mln zł, a ARiMR przekazała bankom kwotę 699 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych. Ponadto stosowane były preferencyjnie oprocentowane kredyty dla rolników poszkodowanych przez przymrozki, powodzie, gradobicia, deszcze nawalne, susze, huragany, ujemne skutki przezimowania, pioruny, obsunięcie się ziemi. W 2012 r. banki udzieliły 8287 kredytów klęskowych na kwotę 463,7 mln zł, a ARiMR przekazała bankom kwotę 63,2 mln zł na dopłaty do oprocentowania tych kredytów. 8

9 Dopłaty do materiału siewnego W 2012 r. kontynuowano realizację dopłat do materiału siewnego dla producentów rolnych, którzy zużyli do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłaty te miały charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Na podstawie złożonych wniosków przez rolników (62 tys.) w 2012 r. zostało wypłacone wsparcie finansowe w wysokości 98 mln zł. Ubezpieczenia upraw i zwierząt, postęp biologiczny, paliwo rolnicze, programy zwalczania chorób zakaźnych Od 2006 roku funkcjonuje w Polsce system ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia zdarzeń losowych. Na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2012 r. zaplanowano wydatki w kwocie 203,8 mln zł, w tym w rezerwach celowych 100 mln zł. Wydatki związane z postępem biologicznym w 2012 r. wyniosły ponad 120 mln zł, na dopłaty do paliwa rolniczego przeznaczono kwotę 720 mln zł, a na realizację programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt została wyasygnowana łączna kwota 287 mln zł. 9

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian w systemie dopłat bezpośrednich w latach na poziom wsparcia wybranych typów gospodarstw rolniczych

Wpływ zmian w systemie dopłat bezpośrednich w latach na poziom wsparcia wybranych typów gospodarstw rolniczych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy Wpływ zmian w systemie dopłat bezpośrednich w latach 2014-2017 na poziom wsparcia wybranych typów gospodarstw rolniczych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy,

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy, ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Mariusz Zarychta Puławy, 11-12.09.2013 Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są to miejscowości

Bardziej szczegółowo

Realizacja płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za rok 2012

Realizacja płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za rok 2012 Realizacja płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za rok 2012 Departament Płatności Bezpośrednich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi marzec, 2013 r. Jeden wniosek W kampanii 2012 r. na jednym

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r.

Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r. Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r. I. Płatności bezpośrednie w 2014 r. Zgodnie z procedowanym obecnie projektem ustawy

Bardziej szczegółowo

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r.

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r. PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych Gdańsk 06.06.2014 r. 1 Rys historyczny Agencja Rynku Rolnego została utworzona w 1990 r. w celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017?

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? .pl O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 kwietnia 2017 Ok. 3,4 mld euro zostanie przeznaczone w 2017 r. na dopłaty bezpośrednie. Ok. 2,6 mld zł zostanie wypłacone

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Dostępne wnioski

Dostępne wnioski Dostępne wnioski 27.01.2010. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Nazwa Skrót Data obowiązy- wania Opis Przyznanie płatności bezpośrednich - Przeniesienie przyznania płatności POB 2006-01-01 Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 3. Efekty ekonomiczne gospodarstw rolniczych sposób ich pomiaru i zapisu w Opisie gospodarstwa rolniczego z elementami kalkulacji

Zajęcia 3. Efekty ekonomiczne gospodarstw rolniczych sposób ich pomiaru i zapisu w Opisie gospodarstwa rolniczego z elementami kalkulacji Zajęcia 3 Efekty ekonomiczne gospodarstw rolniczych sposób ich pomiaru i zapisu w Opisie gospodarstwa rolniczego z elementami kalkulacji Plan zajęć 1. Przepływy środków pieniężnych pojecie, znaczenie Przykład

Bardziej szczegółowo

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW na lata 2007-2013 Cel działania Działanie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Aleksandra Szelągowska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) dr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zmian PROW

Informacja na temat zmian PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacja na temat zmian PROW 2007-2013 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmiany w PROW 2007-2013 Nowe wyzwania wynik przeglądu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich USTAWA z dnia....2015 r. Projekt o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

W tym numerze: Rok 14 Numer 559(13) 31 marca 2009 r. STRONA 1 WPŁYW KURSU EURO NA WYSOKOŚĆ PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH

W tym numerze: Rok 14 Numer 559(13) 31 marca 2009 r. STRONA 1 WPŁYW KURSU EURO NA WYSOKOŚĆ PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH Rok 14 Numer 559(13) 31 marca 2009 r. W tym numerze: WPŁYW KURSU EURO NA WYSOKOŚĆ PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH Wstęp Rozwój wsi i rolnictwa zależy w dużej mierze od wysokości transferów z budżetu krajowego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI - INFORMACJE - OPINIE nr 6/2014. Aktualności... 2 PROW 2007-2013... 8. Szkolenia... 9

WIADOMOŚCI - INFORMACJE - OPINIE nr 6/2014. Aktualności... 2 PROW 2007-2013... 8. Szkolenia... 9 WIADOMOŚCI - INFORMACJE - OPINIE nr 6/2014 W NUMERZE: Wybierz numer strony... 2 PROW 2007-2013... 8 Szkolenia... 9 Zapraszamy POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I

Bardziej szczegółowo

ARiMR przypomina istotne informacje dla rolników poszkodowanych przez powodzie.

ARiMR przypomina istotne informacje dla rolników poszkodowanych przez powodzie. ARiMR przypomina istotne informacje dla rolników poszkodowanych przez powodzie. ARiMR przypomina rolnikom poszkodowanym przez powodzie co należy zrobić, by zachować prawo do otrzymanej za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ POMORSKA WIEŚ DZISIAJ Nowoczesna, europejska i aktywna Lęborski Pucki Słupski Wejherowski Bytowski Człuchowski Chojnicki Kartuski Kościerski Starogardzki OBSZAR DZIAŁANIA 16 POWIATÓW Nowodworski Gdański

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, PŁATNOŚCI ONW, PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, PŁATNOŚCI ONW, PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, PŁATNOŚCI ONW, PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE Rolnicy ubiegający się o płatności obszarowe w gospodarstwach, w których wystąpiła siła wyższa lub nadzwyczajne okoliczności: zachowują

Bardziej szczegółowo

Skala i znaczenie wsparcia. rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie wałbrzyskim po 2004 r

Skala i znaczenie wsparcia. rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie wałbrzyskim po 2004 r Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Skala i znaczenie wsparcia DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław www.dodr.pl rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim Kto i na jakie wsparcie może liczyć na polskiej wsi w latach 2015 2020 -System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Spotkanie z ministrem rolnictwa

Bardziej szczegółowo

OPINIE I EKSPERTYZY OE-163

OPINIE I EKSPERTYZY OE-163 KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Opinia o ustawie budżetowej na 2011 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (dział

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Od 15 marca ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r.

Od 15 marca ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r. Od 15 marca ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r. Jak co roku, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, w Agencji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Unijnepłatności.pl UROSŁA NAM BRUKSELKA REKOMPESATY DO ZWROTU

Unijnepłatności.pl UROSŁA NAM BRUKSELKA REKOMPESATY DO ZWROTU Unijnepłatności.pl UROSŁA NAM BRUKSELKA W nowej perspektywie budżetowej 2014 2020 z Brukseli na realizację Wspólnej Polityki Rolnej otrzymamy 32,1 mld euro w cenach bieżących o ok. 12 proc. więcej niż

Bardziej szczegółowo

w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r.

w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. -go filaru na rolnictwo aktywne 2% + + 2% + 13% dodatkowe 8,3% = 25,3% Kontynuowanie uproszczonego systemu SAPS. Komponenty systemu: - jednolita obszarowa

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich REALIZACJA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich REALIZACJA Zrealizowane płatności - % wykorzystania środków EERROW (wg działań) PROGRAMY UE wspierające polskich rolników Realizacja Programu na lata 2007-2013 WNIOSKI PROW NOWE 2004-2006 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO! KOMUNIKAT W SPRAWIE PŁATNOŚCI OB., ONW i PRŚ. Informacje o systemie wsparcia bezpośredniego

SZANOWNI PAŃSTWO! KOMUNIKAT W SPRAWIE PŁATNOŚCI OB., ONW i PRŚ. Informacje o systemie wsparcia bezpośredniego SZANOWNI PAŃSTWO! W związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym IX kampanii promocyjno-informacyjnej dot. wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych (OB.), ONW i płatności rolnośrodowiskowych

Bardziej szczegółowo

OPINIE I EKSPERTYZY OE-121

OPINIE I EKSPERTYZY OE-121 KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Opinia o ustawie budżetowej na 2010 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (dział

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej

USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych

Bardziej szczegółowo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r. Warszawa, grudzień 2015 r. WSTĘP Sprawozdanie zostało

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Priorytety PROW Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, poprawa jakości życia

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020.

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników!

Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników! .pl https://www..pl Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników! Autor: Elżbieta Sulima Data: 23 grudnia 2016 Od wiosny tego roku (zresztą jak co roku) głośno było a to o przymrozkach, a to o suszy,

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Czyżewski Poznań, 31.12. 2007 r. Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej AE w Poznaniu

Prof.dr hab. Andrzej Czyżewski Poznań, 31.12. 2007 r. Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej AE w Poznaniu Prof.dr hab. Andrzej Czyżewski Poznań, 31.12. 2007 r. Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej AE w Poznaniu O P I N I A o projekcie ustawy budżetowej na 2008 r. w części dotyczącej Rolnictwa, rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Europejski Fundusz Rolny na rzecz DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 8 53-033 Wrocław www.dodr.pl ogólnopolski projekt szkoleniowy dotyczący realizacji

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA. podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego. Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich

KONFERENCJA PRASOWA. podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego. Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich KONFERENCJA PRASOWA podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich Warszawa, 21 stycznia 2016 r. PROW 2014-2020 HARMONOGRAM Pomoc w rozpoczęciu

Bardziej szczegółowo

Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich. Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR

Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich. Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR 1 Kierunki reorientacji zawodowej rolników 1. Dodatkowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, 25 czerwca 2014 r. System płatności ł ś ibezpośrednichś w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Intencją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wykorzystanie środków pochodzących z II-go filaru na rolnictwo aktywne

Bardziej szczegółowo

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosuje ze środków krajowych pomoc na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach

Bardziej szczegółowo

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników. Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r.

Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników. Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r. Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r. Ubezpieczenia obowiązkowe W myśl przepisów prawa każda osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne.

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne. Historia: Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Wykonała: Iwona

Bardziej szczegółowo

I. Instrumenty wsparcia dotyczące warunków życia rodziny

I. Instrumenty wsparcia dotyczące warunków życia rodziny Informacja o dostępnych instrumentach wsparcia dla rolników poszkodowanych przez powódź, obsunięcia ziemi i huragany 19.08.2010 I. Instrumenty wsparcia dotyczące warunków życia rodziny 1. pomoc społeczna

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach w latach 2014 a 2015

Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach w latach 2014 a 2015 Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach w latach 2014 a 2015 I. Spis Aktywów i Zobowiązań Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego Strona tytułowa Usunięto tabelę z danymi personalnymi posiadacza

Bardziej szczegółowo

Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2007 r. w części rolnictwo

Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2007 r. w części rolnictwo Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu OE-63 Grudzień 2006 Andrzej Czyżewski Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2007 r. w części rolnictwo Dział Informacji i Ekspertyz Seria: Opracowania

Bardziej szczegółowo

Informacja Ministerstwa Rolnictwa o pomocy dla rolników poszkodowanych przez powodzie i inne klęski żywiołowe.

Informacja Ministerstwa Rolnictwa o pomocy dla rolników poszkodowanych przez powodzie i inne klęski żywiołowe. Informacja Ministerstwa Rolnictwa o pomocy dla rolników poszkodowanych przez powodzie i inne klęski żywiołowe. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło szereg różnego rodzaju form pomocy dla rolników

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej lata

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W 2008 ROKU

WSTĘPNY RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W 2008 ROKU WSTĘPNY RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W 2008 ROKU 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Płatności bezpośrednie... 4 2.1 Realizacja w 2008 roku... 4 2.2 Porównanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r.

Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r. Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r. Lp. Dotyczy Tekst obecny Tekst proponowany w wersji przesłanej jako załącznik

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA ODDZIELNEGO SYSTEMU RACHUNKOWEGO ALBO KORZYSTANIA Z ODPOWIEDNIEGO KODU RACHUNKOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA ODDZIELNEGO SYSTEMU RACHUNKOWEGO ALBO KORZYSTANIA Z ODPOWIEDNIEGO KODU RACHUNKOWEGO WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA ODDZIELNEGO SYSTEMU RACHUNKOWEGO ALBO KORZYSTANIA Z ODPOWIEDNIEGO KODU RACHUNKOWEGO DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁAŃ: - 121 Modernizacja gospodarstw rolnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja o dostępnych instrumentach wsparcia dla rolników poszkodowanych przez powódź, obsunięcia ziemi i huragany w maju i czerwcu 2010 r.

Informacja o dostępnych instrumentach wsparcia dla rolników poszkodowanych przez powódź, obsunięcia ziemi i huragany w maju i czerwcu 2010 r. Informacja o dostępnych instrumentach wsparcia dla rolników poszkodowanych przez powódź, obsunięcia ziemi i huragany w maju i czerwcu 2010 r. I. Instrumenty wsparcia dotyczące warunków życia rodziny 1.

Bardziej szczegółowo

PRAWNO-FINANSOWE ASPEKTY POLITYKI PAŃSTWA W ZAKRESIE ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE

PRAWNO-FINANSOWE ASPEKTY POLITYKI PAŃSTWA W ZAKRESIE ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE PRAWNO-FINANSOWE ASPEKTY POLITYKI PAŃSTWA W ZAKRESIE ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE MACIEJ JABŁOŃSKI Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2010 Spis treści Wykaz

Bardziej szczegółowo

Płatności bezpośrednie na 2017 r. nabór wniosków!

Płatności bezpośrednie na 2017 r. nabór wniosków! .pl https://www..pl Płatności bezpośrednie na 2017 r. nabór wniosków! Autor: Ewa Ploplis Data: 7 kwietnia 2017 Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK I. 1. Lp. Załącznik do uchwały Nr 46/16 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zielona Góra 27.04.2016 Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-21 (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 27 21 4 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 nowe perspektywy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 nowe perspektywy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 nowe perspektywy Kraków, 6 maja 2014 Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości ARiMR10 lat w UE Roczne transfery środków w ARiMR (pomoc

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wkład systemu płatności bezpośrednich i działań powierzchniowych PROW w latach 2015-2020 w realizację SZRWRiR Joanna Czapla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Styczeń 2015 r. 1 Kalendarz prac nad nowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-21 (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 27 21 4 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków https://www. Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków Autor: Ewa Ploplis Data: 27 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia rolnicy będą mogli składać wnioski o dotacje na przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-21 (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 27 21 4 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kwiecień 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Finanse gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych

Finanse gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Finanse gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych Publikacja została przygotowana w Szkole Głównej Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi

Finansowanie rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi Justyna Kołyska Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Finansowanie rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi Wstęp Realizowany przez państwo program

Bardziej szczegółowo

ARIMR DLA WSPIERANIA GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH

ARIMR DLA WSPIERANIA GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH ARIMR DLA WSPIERANIA GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH Kraków, 6 maja 2014 Obszary wiejskie w Polsce Obszary wiejskie w Polsce są zamieszkane przez około 40% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 (PROW 27-213): Informacja ogólna 2 Działania Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r.

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r. MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH 8 grudnia 2017 r. Cel regulacji Wzmocnienie pozycji producenta rolnego Wzrost konkurencyjności małych producentów rolnych Poprawa

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych PZU Uprawy Zmiana OWU od 18.09.2015 wynikająca ze zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Dz.U. z 2015 poz. 577 z późn.zm) Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw

Bardziej szczegółowo

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Luty 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi I INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych gospodarstw rolnych w 2013 roku

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych gospodarstw rolnych w 2013 roku Pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych gospodarstw rolnych w 2013 roku Co zrobić w razie powstania szkód Dolny Śląsk, ze względu na swoje położenie posiada klimat, który charakteryzuje się

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW .pl https://www..pl Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 21 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Agencje płatnicze jako element ochrony środowiska na obszarach wiejskich w Polsce

Agencje płatnicze jako element ochrony środowiska na obszarach wiejskich w Polsce MACIEJ JABŁOŃSKI Instytut Ekologii i Bioetyki, UKSW, Warszawa Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW 10(2012)2 Agencje płatnicze jako element ochrony środowiska na obszarach wiejskich w Polsce Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

z dnia 31 sierpnia 2015 r. RM-111-148-15 U C H WA Ł A N R 1 4 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Działania inwestycyjne w ramach PROW

Działania inwestycyjne w ramach PROW Instrumenty finansowania rozwoju przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w województwie kujawsko-pomorskim Działania inwestycyjne w ramach PROW 2014-2020 Bydgoszcz, 3 grudzień 2014 r. PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 (PROW 27-213): Informacja ogólna 2 Działania Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia r.

Złotów, dnia r. Złotów, dnia 27.04.2012 r. Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli w Powiecie Złotowskim

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan i perspektywy rynku mięsa drobiowego w świetle WPR

Aktualny stan i perspektywy rynku mięsa drobiowego w świetle WPR Aktualny stan i perspektywy rynku mięsa drobiowego w świetle WPR 2014-2020 Konspekt prezentacji 1. Bieżąca sytuacja na rynku mięsa drobiowego a) poziom cen b) produkcja c) handel zagraniczny 2. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część II Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo