FOTOGRAMETRYCZNE OKREŚLENIE PRZEMIESZCZEŃ GRUNTU W TRAKCIE LABORATORYJNEGO EKSPERYMENTU GEOTECHNICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOTOGRAMETRYCZNE OKREŚLENIE PRZEMIESZCZEŃ GRUNTU W TRAKCIE LABORATORYJNEGO EKSPERYMENTU GEOTECHNICZNEGO"

Transkrypt

1 Archium Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 9, 2009 ISBN FOTOGRAMETRYCZNE OKREŚLENIE PRZEMIESZCZEŃ GRUNTU W TRAKCIE LABORATORYJNEGO EKSPERYMENTU GEOTECHNICZNEGO THE PHOTOGRAMMETRIC DETERMINATION OF SOIL DISLOCATIONS DURING A GEOTECHNICAL LABORATORY EXPERIMENT Jerzy Miałdun Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji, Uniersytet Warmińsko-Mazurski Olsztynie SŁOWA KLUCZOWE: fotogrametria, eksperyment geotechniczny, numeryczny model poierzchni, ymiar fraktalny STRESZCZENIE: W laboratorium geotechnicznym Politechniki Gdańskiej proadzone są badania przemieszczania się gruntu naciskanego stopą fundamentoą budoli. Odbya się to urządzeniu specjalnie skonstruoanym dla tego celu. Jest to skrzynia z jedną ścianką ykonaną ze szkła. Typoy eksperyment tam proadzony to eksperyment ze smugami. Do skrzyni sypuje się odpoiednio spreparoany jasny piasek na przemian z piaskiem ciemniejszym. Grunt naciskany stopą odkształca się. Kierunki odkształceń są idoczne przez szybę. Mankamentem tej metody okazuje się brak możliości pomiaru kierunku i długości przesunięć. Rozinięciem tej metody jest zastąpienie smug znacznikami przylegającymi do szyby. Kilkanaście prób potierdziło przydatność tej metody. Techniką jednoobrazoej cyfroej fotogrametrii można określić kierunki i długości przemieszczeń znacznikó. W pracy przedstaione są yniki jednego z eksperymentó z propozycjami graficznej ich prezentacji oraz generoania cyfroego smug. Przedstaiono też metodę obliczania ymiaru fraktalnego, który charakteryzuje dynamikę zmian zachodzących odkształcanym gruncie.. WSTĘP Geotechnika to dział geologii inżynierskiej zajmujący się określaniem fizycznych łaściości gruntu (złaszcza metodami laboratoryjnymi) celu ustalenia arunkó budolanych. Wynikiem takich badań jest ocena stanu podłoża budolanego z określeniem zasięgu osłabień gruntu. Od kilku lat praconicy Katedry Geotechniki Wydziału Nauk Technicznych UWM Olsztynie proadzą modeloe badania laboratoryjne dynamiki przemieszczeń gruntu pod naciskiem stopy fundamentoej budoli. Autorzy tego artykułu mieli sposobność ykonania fotogrametrycznej rejestracji przemieszczeń gruntu czasie trania eksperymentó i opracoania ynikó. Podczas ielokrotnego omaiania ynikó badań często pojaiał się temat ysokich kosztó prac fotogrametrycznych. Kierując się sugestiami geotechnikó postał pomysł storzenia narzędzia do cyfroej obróbki ynikó rejestracji fotogrametrycznej. 287

2 Jerzy Miałdun 2. TECHNICZNE ASPEKTY EKSPERYMENTÓW Eksperymenty proadzone były laboratorium geotechnicznym Politechniki Gdańskiej. Urządzenie do modeloania nacisku stopy fundamentoej na grunt to staloa otarta z góry skrzynia o prostokątnym dnie i szklanym jednym boku (Rys. ). Rys.. Widok urządzenia do proadzenia eksperymentó geotechnicznych Do skrzyni, pierszej ersji eksperymentó, nasypyany był piasek czysty, oraz zabariony sadzą o znanych cechach granulometrycznych. Cienkie arsty ciemnego piasku torzyły smugi, które pod działaniem siły nacisku miały pokazyać kierunki odkształcania się gruntu. Stopa fundamentoa, ykonana ze staloego ceonika o szerokości ok. 30 cm, podlegała naciskoi mechanizmu śruboego napędzanego silnikiem elektrycznym. Przesunięcie ceonika oraz siłę nacisku monitoroały czujniki połączone z komputerem. 288

3 Fotogrametryczne określenie przemieszczeń gruntu trakcie laboratoryjnego eksperymentu geotechnicznego Po zakończeniu eksperymentu zespół badaczy stierdził z przykrością, że rejestracja fotogrametryczna tak zaprojektoanego eksperymentu nie nosi istotnych danych (rys. 2). Rys. 2. Obraz smug przed i po zakończeniu eksperymentu W drugiej ersji, po analizie ynikó eksperymentu ze smugami, do skrzyni nasypyany był piasek o znanych cechach granulometrycznych a na styku gruntu z szybą umieszczano g ustalonego zorca kontrolne znaczki pomiaroe. Każdy znaczek ykonany był z czarnego torzya kształcie stożka. Podstaa stożka miała średnicę 3 mm z białą plamką o średnicy mm pośrodku. Wysokość stożka była róna 3 mm. Znaczki umieszczano tak aby po obsypaniu piaskiem ich podstay przylegały do szyby (rys. 3). Na szybie urządzenia naklejono znaki kształcie zbliżonym do krzyża maltańskiego. Na podstaie bezpośrednich pomiaró linioych i nielacji geometrycznej obliczono ich spółrzędne układzie lokalnym. Błąd położenia tych fotopunktó po yrónaniu nie przekroczył ±0.4 mm. Piersze eksperymenty proadzone były środkoej części urządzenia i dlatego najpier założono sieć pięciu fotopunktó torzących czorobok o ymiarach ok. m na m. Piąty punkt służył do orientacji kamery i jako punkt kontrolny do oceny dokładności. Cztery kolejne zenętrzne fotopunkty dodano fazie badań zajmujących całą przestrzeń urządzania. Część punktó, 289

4 Jerzy Miałdun na pierszy rzut oka, leży praie na jednej prostej. Fakt ten nie ma jednak płyu na możliość yznaczenia położenia znaczkó kontrolnych, o czym będzie moa później. Rys. 3. Widok znaczkó umieszczonych pisku za szybą urządzenia Stanoisko kamery UMK 0/38 yznaczono i zastabilizoano podłodze odległości 2,8 m od środka płaszczyzny szyby. Zdjęcia ykonyano na płytach ORWO TO orientując oś kamery prostpadle do płaszczyzny szyby urządzania. Piersze zdjęcie ykonyano przed łączeniem mechanizmu naciskającego, następne co 0 minut do chili utraty stabilności gruntu. Rejestracja fotogrametryczna trała zazyczaj 7 do 35 minut. Po yołaniu negatyó spółrzędne tłoe fotopunktó i znaczkó kontrolnych mierzono na stereokomparatorze Stecometer C. W tym przypadku pełnił on rolę monokomparatora. Różnicoy charakter pomiaró był osiągnięty przez ykonyanie zdjęć z tego samego stanoiska przy niezmiennej orientacji. Wpły grubej na 25 mm szyby urządzenia laboratoryjnego, za którą umieszczone były znaczki kontrolne oraz dystorsji obiektyu kamery na położenie ich obrazó na zdjęciu tym zadaniu był nieistotny. Do obliczenia spółrzędnych znaczkó kontrolnych układzie lokalnym fotopunktó ykorzystano następujący algorytm: Przekształcenie rzutoe płaszczyzn yrażone jest następującą zależnością: AX + BY + C x = oraz DX + EY + FX + GY + H y = () DX + EY + gdzie: A... H - to parametry przekształcenia, x, y, X, Y spółrzędne fotopunktó obu płaszczyznach (zdjęcia i urządzenia laboratoryjnego). Kiedy par punktó jest ięcej niż 4 można napisać układ rónań popraek postaci: 290

5 Fotogrametryczne określenie przemieszczeń gruntu trakcie laboratoryjnego eksperymentu geotechnicznego AX + BY + C DxX ExY x = vx (2) DyX EyY + FX + GY + H y = vy (3) Po ułożeniu układu rónań normalnych i roziązaniu go otrzymujemy popraki do spółrzędnych fotopunktó układzie zdjęcia. W oparciu o popraione spółrzędne x, y oraz spółrzędne fotopunktó X, Y ykorzystując zależności: A x + B y + C X = oraz D x + E y + F x + G y + H Y = (4) D x + E y + yznaczamy spółczynniki A... H i obliczamy spółrzędne przetorzone zmierzonych na zdjęciu znaczkó kontrolnych. Istotną i bardzo czasochłonną czynnością jest utorzenie par spółrzędnych tych samych znaczkó kontrolnych zarejestroanych różnym czasie. Na urządzenie laboratoryjne przenoszone są ibracje silnika elektrycznego napędzającego mechanizm śruboy naciskający stopę fundamentoą. Pod ich płyem między część znaczkó kontrolnych a szybę ciska się badany grunt. W ten sposób postają obseracje sieroty (bez pary). Usunięcie ich ze zbioró ymaga czasu i cierpliości. Po pokonaniu tego etapu można yznaczyć z obliczonych spółrzędnych: - składoe ektoró przesunięcia znaczkó kontrolnych ΔX i ΔY, - długości ektoró przesunięć znaczkó kontrolnych D, - ektory prędkości przesunięcia znaczkó kontrolnych V. W oparciu o te dane można storzyć ykres przesunięć znaczkó kontrolnych, a po ytorzeniu numerycznego modelu poierzchni (NMP) składoych ΔX i ΔY oraz prędkości V ykresy rónych przesunięć składoych i rónych prędkości postaci izolinii. Moa tu jest o parze spółrzędnych znaczkó kontrolnych, ale można prześledzić rónież drogę po jakiej poruszał się taki znaczek doolnie zadanych odcinkach czasoych. To zadanie ymaga jeszcze iększej uagi złaszcza gdy przesunięcia są duże i bliskie odległości początkoej między rzędami znaczkó kontrolnych. Jeszcze trudniejsze jest tu yeliminoanie punktó-sierot pozbaionych pary. Po analizie ynikó uzyskanych przy zastosoaniu analogoych fotogrametrycznych urządzeń pomiaroych postanoiono ykorzystać możliości leżące fotogrametrii obrazó cyfroych. Za takim roziązaniem przemaiały przede szystkim: - trudny i kosztony dostęp do specjalistycznych urządzeń fotogrametrycznych, - poszechność i łatość użytkoania dobrej klasy komputeró osobistych, - porónyalne dokładności uzyskiane z użyciem obrazó cyfroych i technik komputeroych. Pierszym etapem było przetorzenie analogoych zdjęć fotogrametrycznych na postać cyfroą. Obrazy skanoano z rozdzielczością 000 DPI, którą uznano stępnie za optymalną dla jakości i ekonomiczności opracoania. Przy takim poziomie rozdzielczości na mm 2 płaszczyźnie eksperymentu przypadło 550 piskeli. Poyższe parametry skanoania umożliiły osiąganie ynikó z dokładnością do ok. 0,03 mm skali zdjęcia czyli tym przypadku 0,38 mm mierze terenoej eksperymentu. Wielkości te 29

6 Jerzy Miałdun nieznacznie tylko odbiegają od dokładności pomiaró możliych do osiągnięcia na stekometrze i (jednak) mogły zostać uznane za granicznie ystarczające do opracoania eksperymentu przy zachoaniu istotnej łatości obsługi i dostępności oprogramoania dla nieco naet przestarzałych platform sprzętoych. Następnie zdjęcia opracoano na autografie cyfroym VSD oraz eksperymentalnym systemie pomiaroym ykorzystującym pseudoanaglify (Janoski et al., 2002). 3. GRAFICZNA PREZENTACJA WYNIKÓW Pożądanym jest, aby yniki przedstaione były atrakcyjny i sugestyny sposób. Rys. 4. Prezentacja graficzna przetorzonych ynikó pomiaró postaci hybrydoej. Gamę różnorodnych sposobó prezentacji ynikó można zaczerpnąć z kartograficznych metod redakcji map hipsometrycznych. Przykład, jeden z ielu, ykorzystujący ytorzony numeryczny model poierzchni (NMP) przedstaiono na rys.4. Najistotniejszym zadaniem, po rezygnacji z eksperymentó ze smugami, było opracoanie numerycznej metody ich generoania. NMP pozala na yznaczenie doolnym miejscu składoych przesunięć. Umożliia to ytorzenie zdłuż zadanej linii ektoró przesunięć założonym interale (rys. 5). Korzystając z tej techniki można zrezygnoać z tradycyjnego eksperymentu ze smugami. 292

7 Fotogrametryczne określenie przemieszczeń gruntu trakcie laboratoryjnego eksperymentu geotechnicznego Rys. 5. Wektoroy obraz smug ygeneroany z NMP Przedstaienie ynikó, choćby najatrakcyjniejszej formie, nie zaiera skaźnikó liczboych opisujących takie cechy obrazu jak kształt, liczebność elementó, pole poierzchni, długość kraędzi itp. (Tadeusieicz et al., 997). W literaturze opisane są spółczynniki dotyczące głónie figur płaskich. Nie opisują one jednak stopnia komplikacji poierzchni. Parametrem opisującym tę cechę może być ymiar fraktalny (Clarke, 986). 4. METODY OBLICZANIA WYMIARU FRAKTALNEGO Pojęcie ymiaru fraktalnego jest trudne do jednoznacznego zdefinioania (Peitgen et al., 997). Na przełomie XIX i XX ieku jednym z głónych problemó matematyki było stierdzenie, co to jest ymiar i jakie ma łasności. Od tamtej pory sytuacja pogorszyła się jeszcze, gdyż matematycy podali przynajmniej dziesięć różnych definicji ymiaru: ymiar topologiczny, ymiar Hausdorffa, ymiar fraktalny, ymiar samopodobieństa, ymiar pudełkoy, ymiar euklidesoy i iele innych. Wszystkie one są ze sobą poiązane. Niektóre z nich mają sens penych arunkach, podczas gdy innych przydatne są definicje alternatyne. Czasami szystkie mają sens i pokryają się. W innych przypadkach, mimo że kilka z nich ma sens, mogą proadzić do różnych artości. Dziś praktyce można spotkać się najczęściej z (Peitgen et al., 997): - ymiarem cyrkloym, czasem nazyanym metodą izorytmiczną, - ymiarem obodoo-poierzchnioym, - ymiarem pudełkoym. Pierszy z nich jest dość trudny do zastosoania prezentoanym przykładzie. Drugi ymaga posiadania iększej kolekcji jednorodnego materiału badaczego (Frohn, 997), co tym przypadku yklucza jego zastosoanie. Pozostaje ięc ymiar pudełkoy. Metodycznie i technicznie jest on, przypadku badania obrazó cyfroych, najbardziej obiecujący ale dotyczy całych badanych poierzchni. Najbardziej interesujące są jednak zmiany lokalne tego ymiaru na małych poierzchniach sąsiadujący ze sobą. Takie założenie stało się poodem podjęcia opracoania metody obliczania lokalnego ymiaru fraktalnego opartej na podobieństie do założeń metody cyrkloej. 4.. Metoda cyrkloa yznaczania ymiaru Ogólnie rzecz biorąc linioy ymiar fraktalny jest miarą stopnia krętości linii i mieści się przedziale od (dla linii prostej) do 2 (dla linii tak krętej, ze pokrya całą duymiaroą poierzchnię). Idealne obiekty fraktalne są do siebie podobne każdej 293

8 Jerzy Miałdun skali analizy. Rzeczyiste elementy krajobrazu są podobne do siebie tylko sensie statystycznym. Metoda cyrkloa pozala na yznaczenie ymiaró fraktali krzyolinioych o bardzo skomplikoanym przebiegu. Jeżeli spełniona jest zależność: L=f(ε), która ujania się postaci praa potęgoego: L~ε a, przy ε 0. L jest długością linii, ε długością miary, a jest ykładnikiem potęgoym o ujemnym znaku, gdyż L zrasta przy malejącym ε. Pomiędzy log N( ε ) ymiarem = obiektó linioych a ykładnikiem a zachodzi yproadzona log(/ ε ) poniżej zależność. Wiadomo, że N(ε)=L(ε)/ ε, gdzie N(ε) oznacza liczbę odłożeń miary. log = log N( ε ) ε (5) ε = N( ε ) (6) ε = (7) ε D ε = L( ε ) ε L( ε ) a ( ε ) ε f ε = L = (8) (9) = a (0) = a () W praktycznym postępoaniu należy ybrać miarę o długości ε i zmierzyć nią długość fraktala L(ε )= ε N (ε ), gdzie N jest liczbą odłożeń całkoitych i reszty miary. Następnie dobieramy coraz krótsze miary ε > ε 2 > ε 3 >...> ε n i yznaczamy odpoiadające im długości fraktala L...L n. Wykreślamy skali logarytmicznej zależność L i i ε i (Kudreicz, 993). Wymiar fraktalny otrzymujemy jako - a, gdzie a oznacza nachylenie linii regresji. Nachylenie a ma artość ujemną, ponieaż raz ze zrostem długości miary, coraz ięcej szczegółó linii jest pomijanych i całkoita długość linii maleje. Ponieaż artości przedstaione są na ykresie logarytmicznym, z praktycznej strony, najlepiej jest dobierać ielkości miary, które zrastają zgodnie z potęgami dójki, tedy obseracje zmiennej niezależnej dla linii regresji rozmieszczone są na osi rónych odstępach (Clarke, 986). Przy tej samej metodzie pomiaru ykorzystuje się rónież inny algorytm yznaczania ymiaru linii. Niech L oznacza ynik pomiaru długości linii za pomocą miary o długości N, natomiast L 2 ynik pomiaru miarą N 2. Wymiar fraktalny obliczamy zgodnie z formułą: ( L2 / L ) ( N / N ) log = (2) log 2 294

9 Fotogrametryczne określenie przemieszczeń gruntu trakcie laboratoryjnego eksperymentu geotechnicznego Im bardziej skomplikoany kształt mierzonego obiektu, tym iększe będzie L 2 od L i iększy będzie ymiar fraktalny (Green, 995) Obliczanie ogólnego i lokalnego ymiaru fraktalnego naiązaniu do metody cyrkloej Wymiar fraktalny jako parametr ogólny macierzy można yznaczyć drodze pomiaru pola poierzchni stosując różne miary (Clarke, 986). Niech P oznacza ynik pomiaru pola poierzchni za pomocą miary o poierzchni N (rys. 6). Miarą może być trójkąt prostokątny rónoramienny ( rzucie na płaszczyznę,k) o ramieniu n pikseli. Natomiast P 2 ynik pomiaru miarą N 2 o ramieniu n 2. Wymiar fraktalny obliczamy analogicznie z formułą (2). Jeżeli założymy, że najmniejszym analizoanym elementem obrazu będzie poierzchnia kadratu o podstaie 6 pikseli to obliczenie pola poierzchni tego obszaru przestrzeni można podzielić na 3 kroki. W pierszym kroku pole poierzchni obszaru składa się z dóch pól poierzchni trójkątó drugim kroku z 8 a trzecim z 8. W ten sposób przez ziększanie liczby pól trójkątó ziększamy dokładność pomiaru tego pola. Można się domyślać przez analogię do ymiaru cyrkloego, że pole poierzchni tego obszaru poinno każdym kroku zrastać. Rys. 6. Mając trzy yniki pomiaru pola poierzchni można obliczyć spółczynnik nachylenia linii regresji a i obliczyć ymiar fraktalny. Wymiar ten charakteryzuje stopień nieregularności poierzchni badanego obszaru przestrzeni 3D. Przesuając analizoane do następnej kolumny potarzamy operacje. Po dojściu do końca iersza przesuamy analizoane pole do pierszej kolumny następnego iersza i potarzany operacje. Otrzymamy ten sposób noą macierz złożoną ze spółczynnikó. Macierz tę można nazać macierzą lokalnych ymiaró fraktalnych (rys. 7,8). 295

10 Jerzy Miałdun Rys. 7. Rozkład artości składoej ΔX 5. PODSUMOWANIE Rys. 8. Rozkład artości lokalnego ymiaru fraktalnego W yniku zmiany koncepcji organizacji eksperymentó geotechnicznych uzyskano możliość rejestracji przemieszczeń gruntu metodą fotogrametrii jednoobrazoej z dużą precyzją. Uzyskane błędy zajemnego położenia znaczkó, umieszczonych badanym gruncie, nie przekroczyły ±0.2 mm. Adaptacja kartograficznych metod kartoania map do prezentacji numerycznych modeli poierzchni spoodoała podniesienie atrakcyjności i sugestyności przedstaianych ynikó pomiaró. Opracoanie metodyki numerycznego generoania smug oparciu o NMP pozoliło na rezygnację z eksperymentó ze smugami. Wproadzenie ymiaru fraktalnego, jako skaźnika zmienności NMP, daje możliość noej klasyfikacji ynikó eksperymentó. W przykładzie prezentoanym na Rys. 7 i 8 ogólny ymiar fraktalny yniósł Df =.84 oraz ymiar lokalny przedziale LITERATURA Clarke K.C., 986. Computation of the fractal dimension of topographic surfaces using the triangular prism surface area method. Computers and Geosciences, vol. 2, no. 5. Green D.G., 995. Fractals and scale. Copyright David G. Green 993. Janoski A., Miałdun J., Szulic J., Wyznaczanie przemieszczeń gruntu podczas modeloych badań laboratoryjnych z ykorzystaniem pseudoanaglifó. Archium Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 2 a, s

11 Fotogrametryczne określenie przemieszczeń gruntu trakcie laboratoryjnego eksperymentu geotechnicznego Kudreicz J., 993, Fraktale i chaos. Wydanicta Naukoo-Techniczne, Warszaa. Malina W., Smiatacz M., Metody cyfroego przetarzania obrazó, Akademicka Oficyna Wydanicza EXIT, Warszaa, s Peitgen H. O., Jurgens H., Saupe D., 997. Granice chaosu fraktale. Wydanicto Naukoe PWN, Warszaa. Tadeusieicz R., Korohoda P., 997, Komputeroa analiza i przetarzanie obrazó, Wydanicto Postępu Telekomunikacji, Krakó, THE PHOTOGRAMMETRIC DETERMINATION OF SOIL DISLOCATIONS DURING A GEOTECHNICAL LABORATORY EXPERIMENT KEY WORDS: photogrammetry, geotechnical experiment, digital surface model, fractal dimension SUMMARY: The geotechnical laboratory at Gdańsk Polytechnic conducts investigation of the relocation of soil under the donard pressure of a building foundation footing. Tests are carried out in a device specially constructed for the purpose, i.e. a box ith one of its alls made of glass. A typical experiment conducted ith the use of that device is the one involving specially prepared sand, hich is laid alternately in streaks of brighter and darker shades. As the foundation footing is placed, the ground gives in, and the directions in hich the sand moves are visible through the glass. One draback of that method is the fact that it is impossible to measure the direction and length of the sand relocations. The method can be developed by replacing streaks of sand ith markers adhering to the glass. The method as confirmed as useful in several tests. The technique of single-image digital photogrammetry makes it possible to determine the directions and lengths of relocated markers. This paper presents the results of one such experiment, along ith a number of suggestions of ho they may be presented graphically, and ho the streaks may be generated digitally. A method is also examined as regards calculating the fractal dimension, hich describes the dynamics of changes that may be observed in the ground being deformed. Dr inż. Jerzy Miałdun tel fax

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 268 (54), 35 44 Marcin FELTYNOWSKI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W GMINACH

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody diagnozowania nieprawidłowości działania sieci teleinformatycznych

Wybrane metody diagnozowania nieprawidłowości działania sieci teleinformatycznych Materiały konferencyjne Systemy i Sieci Teleinformatyczne Wybrane metody diagnozoania niepraidłoości działania sieci teleinformatycznych dr inż. Dariusz Chaładyniak ykładoca Warszaskiej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KONTROLERA KINECT JAKO SKANERA 3D DO REJESTRACJI KOLOROWYCH CHMUR PUNKTÓW

SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KONTROLERA KINECT JAKO SKANERA 3D DO REJESTRACJI KOLOROWYCH CHMUR PUNKTÓW Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, 2012, s. 289-300 ISBN 978-83-61576-22-8 SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KONTROLERA KINECT JAKO SKANERA 3D DO REJESTRACJI KOLOROWYCH CHMUR

Bardziej szczegółowo

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS Krzysztof KĘDZIORA, Piotr KRZEMIEŃ, Wojciech WACH Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie ul. Westerplatte 9, 31-33 Kraków e-mail: kkedziora@ies.krakow.pl PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspomagajàce badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych

Oprogramowanie wspomagajàce badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych Zeszyty Naukowe nr 724 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Jacek Wo oszyn Katedra Informatyki Oprogramowanie wspomagajàce badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych Streszczenie: Analiza numeryczna

Bardziej szczegółowo

FRAKTALE WOKÓŁ NAS I KILKA SŁÓW O CHAOSIE

FRAKTALE WOKÓŁ NAS I KILKA SŁÓW O CHAOSIE ZESZYTY NAUKOWE 169-184 Ireneusz WINNICKI 1 FRAKTALE WOKÓŁ NAS I KILKA SŁÓW O CHAOSIE Streszczenie W artykule zawarte są podstawowe informacje na temat geometrii fraktalnej oraz chaosu pojawiającego się

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic

SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic Ryszard Kutner Zakład Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE DIGNOSTYK 7 SPIS TREŚCI Spis treści Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMCJE PTDT Protokół z obrad V Walnego Zjazdu PTDT...5 Komunikat Redakcji strony internetowej PTDT...7 Uchwała ZG PTDT o odpłatności

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji jest serią wydawniczą powołaną przez organizacje

Bardziej szczegółowo

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404 Edward filer illinium PL0000404 ISSN 1425-7343 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/99 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH INSTYTUT CHEMII

Bardziej szczegółowo

Monitoring wizyjny w systemach zabezpieczenia transportu wodnego. Koncepcja implementacyjna

Monitoring wizyjny w systemach zabezpieczenia transportu wodnego. Koncepcja implementacyjna JANOWSKI Artur 1 SZULWIC Jakub 2 Monitoring wizyjny w systemach zabezpieczenia transportu wodnego. Koncepcja implementacyjna WSTĘP Skuteczna i szybka metoda pomiaru przepływu w kanale otwartym to narzędzie

Bardziej szczegółowo

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding THE POLISH NEWSPAPER IN NORTH ENGLAND AND NORTH WALES LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS-FLINT-PRESTON STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-ALTRINCHAM-ROCHDALE-SOUTHPORT-WAKEFIELED-WREXHAM

Bardziej szczegółowo

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA]

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] [TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] 1 Spis treści Wstęp... 4 Cel oraz zakres pracy... 4 Wprowadzenie w tematykę dźwigarów warstwowych oraz szczegółowe zdefiniowanie przedmiotu pracy... 4 Materiały okładzin

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OPCJE KOSZYKOWE JAKO NOWOCZESNY INSTRUMENT FINANSOWY ODPOWIADAJĄCY POTRZEBOM RYNKU FINANSOWEGO XXI WIEKU

OPCJE KOSZYKOWE JAKO NOWOCZESNY INSTRUMENT FINANSOWY ODPOWIADAJĄCY POTRZEBOM RYNKU FINANSOWEGO XXI WIEKU Marcin Malinoski marcin.malinoski@prao.uni.roc.pl OPCJE KOZYKOWE JAKO NOWOCZENY INTRUMENT FINANOWY ODPOWIADAJĄCY POTRZEBOM RYNKU FINANOWEGO XXI WIEKU Wstęp Współczesna działalność gospodarcza czy inestycyna

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD I CHARAKTERYSTYKA WYBRANEGO DARMOWEGO OPROGRAMOWANIA FOTOGRAMETRYCZNEGO DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH 1

PRZEGLĄD I CHARAKTERYSTYKA WYBRANEGO DARMOWEGO OPROGRAMOWANIA FOTOGRAMETRYCZNEGO DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH 1 Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, 2010, s. 395 404 ISBN 978-83-61576-13-6 PRZEGLĄD I CHARAKTERYSTYKA WYBRANEGO DARMOWEGO OPROGRAMOWANIA FOTOGRAMETRYCZNEGO DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT Trzmiel Adam, mgr inż. email: trzmiel.adam@gmail.com Góra Marta, dr inż. email: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

REKONSTRUKCJA GEOMETRII 3D KRZEWU NA PODSTAWIE NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO

REKONSTRUKCJA GEOMETRII 3D KRZEWU NA PODSTAWIE NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, 2010, s. 405 414 ISBN 978-83-61576-13-6 REKONSTRUKCJA GEOMETRII 3D KRZEWU NA PODSTAWIE NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO 3D GEOMETRY RECONSTRUCTION

Bardziej szczegółowo

TEORIA FAL ELLIOTTA A TEORIA FRAKTALI PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W PODEJŚCIU DO MODELOWANIA SZEREGÓW ORAZ OPISU ZACHOWAŃ INWESTORA

TEORIA FAL ELLIOTTA A TEORIA FRAKTALI PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W PODEJŚCIU DO MODELOWANIA SZEREGÓW ORAZ OPISU ZACHOWAŃ INWESTORA Adrianna Mastalerz-Kodzis TEORIA FAL ELLIOTTA A TEORIA FRAKTALI PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W PODEJŚCIU DO MODELOWANIA SZEREGÓW ORAZ OPISU ZACHOWAŃ INWESTORA Wprowadzenie Opisem zachowania inwestora w procesie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI SERIA GEOMATYKA 1 DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI KONCEPCJA UPROSZCZONEJ METODY BADANIA AKTUALNOŚCI I PREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI

Bardziej szczegółowo

DOMENA PUBLICZNA. luty

DOMENA PUBLICZNA. luty DOMENA PUBLICZNA luty Publikacja ta jest elektroniczną wersją wydanej w 2008 roku książki pod tym samym tytułem. Mam nadzieję, że dzięki jej udostępnieniu nadal będzie przydatna, a przy okazji bardziej

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWA REJESTRACJA OBSZARÓW ZDJĘĆ NALOTU FOTOGRAMETRYCZNEGO INTERNET-BASED REGISTERING OF IMAGE REGIONS IN A PHOTOGRAMMETRIC FLIGHT

INTERNETOWA REJESTRACJA OBSZARÓW ZDJĘĆ NALOTU FOTOGRAMETRYCZNEGO INTERNET-BASED REGISTERING OF IMAGE REGIONS IN A PHOTOGRAMMETRIC FLIGHT Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a, 2007 ISBN 978-83-920594-9-2 INTERNETOWA REJESTRACJA OBSZARÓW ZDJĘĆ NALOTU FOTOGRAMETRYCZNEGO INTERNET-BASED REGISTERING OF IMAGE REGIONS IN

Bardziej szczegółowo