partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych"

Transkrypt

1 Autor: Tytuł publikacji: Miejsce publikacji: Adam KOLIŃSKI, Justyna TROJANOWSKA, Karolina KOLIŃSKA Analiza wykorzystania metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym w celu minimalizowania skutków kryzysu gospodarczego wyniki badań Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, nr 8/2011, s ANALIZA WYKORZYSTANIA METOD I TECHNIK ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM W CELU MINIMALIZOWANIA SKUTKÓW KRYZYSU GOSPODARCZEGO WYNIKI BADAŃ Kryzys gospodarczy spowodował znaczne spowolnienie rozwoju przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Mimo negatywnych skutków, które będą odczuwalne jeszcze przez kilka lat, należy zauważyć zmianę w postrzeganiu zarządzania przedsiębiorstwem. Nowe warunki rynkowe wymusiły na kadrze zarządczej firm wprowadzanie drastycznych zmian w organizacji przedsiębiorstw. Wykreowały się dwie tendencje minimalizacji skutków kryzysu w Polsce, poprzez uszczuplanie organizacji lub poprzez uelastycznienie i dostosowanie działalności gospodarczej pod dynamicznie zmieniające się potrzeby rynkowe. Przedstawione przesłanki stały się podstawą przygotowania przez Autorów badań dotyczących zastosowania poszczególnych metod i technik zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych w celu minimalizowania negatywnych skutków kryzysu gospodarczego. W niniejszym artykule Autorzy przedstawiają wyniki badań. Słowa kluczowe: dywersyfikacja, lean management, efektywność koncepcji zarządzania Wstęp Kryzys gospodarczy spowodował znaczne spowolnienie rozwoju przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Mimo negatywnych skutków, które będą odczuwalne jeszcze przez kilka lat, należy zauważyć zmianę w postrzeganiu zarządzania przedsiębiorstwem. Nowe warunki rynkowe wymusiły na kadrze zarządczej firm wprowadzanie drastycznych zmian w organizacji przedsiębiorstw. Wykreowały się dwie tendencje minimalizacji skutków kryzysu w Polsce, poprzez uszczuplanie organizacji lub poprzez uelastycznienie i dostosowanie działalności gospodarczej pod dynamicznie zmieniające się potrzeby rynkowe. Wykorzystanie narzędzi lean management w przedsiębiorstwach produkcyjnych jest Strona 1 z 11

2 powszechne i ekonomicznie uzasadnione 1. Należy jednak zwrócić uwagę na problemy w ocenie efektywności wdrożeń poszczególnych narzędzi. Należy pamiętać o tym, aby dokonywać rozsądnych wdrożeń. Nie można wdrażać na siłę wszystkich istniejących metod i technik zarządzania produkcją. Wybór odpowiedniej metody powinien być poprzedzony szczegółową analizą środowiska produkcyjnego 2. W przeciwnym wypadku sam fakt wdrożenia metod i technik zarządzania może nawet wpłynąć negatywnie na efektywność przedsiębiorstwa 3. Z tego względu kadra kierownicza ciągle poszukuje nowych sposobów na podniesienie efektywności przedsiębiorstw. Coraz częściej przedsiębiorstwa decydują się na zdywersyfikowanie swojej działalności gospodarczej, gdyż upatrują w tym szansę nie tylko przetrwania burzliwego okresu kryzysu gospodarczego, ale również dalszego rozwoju i poprawy zyskowności poprzez zdobywanie nowych rynków. Należy jednak pamiętać, że dywersyfikacja produkcji niesie za sobą zagrożenie zbyt dużego rozdrobnienia wachlarza produkowanych wyrobów 4. Na temat dywersyfikacji powstało kilka pozycji literaturowych, jednak większość przedstawia tę koncepcję zarządzania w negatywnym świetle 5. Niewielu jest autorów, którzy upatrują w dywersyfikacji szansę na rozwój przedsiębiorstw 6. W literaturze można również spotkać rozważania głoszące, że dywersyfikacja jest elementem składowym koncepcji agile management 7. Powyższe przesłanki stały się podstawą przygotowania przez Autorów badań dotyczących zastosowania poszczególnych metod i technik zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych w celu minimalizowania negatywnych skutków kryzysu gospodarczego. Metodologia badań Na potrzeby niniejszego artykułu zostało przeprowadzone badanie ankietowe na próbie 192 przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowo-produkcyjnych, produkcyjno-handlowych oraz 1 J. Trojanowska, K. Kolińska, A. Koliński, Stosowanie narzędzi Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym, Problemy Zarządzania, nr 1/ J.Trojanowska, E. Pająk, How to Improve Production Processes by Using Contemporary Methods of the Production Management, III International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, May 2010, Poznań, Poland, p K. Kolińska, P. Cyplik, Work standardization tool for increasing effectiveness of activities, in: Innovative and intelligent manufacturing systems, M. Fertsch (ed.), Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2010, p A. Koliński, Diversification of Production innovative tool for Controlling, in: Innovative and intelligent manufacturing systems, M. Fertsch (ed.), Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2010, p C. Zook, Beyond the core: expand your market without abandoning your roots, Harvard Business Press G. Kenny, Diversification Strategy: How to grow a business by diversifying successfully, Kogan Page Limited, London and Philadelphia H. Ch. Pfohl, Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998, s. 55 Strona 2 z 11

3 produkcyjno-handlowo-usługowych z terenu województwa wielkopolskiego. Celem badania było wykazanie jakie działania zostały podjęte przez firmy produkcyjne w obliczu konieczności zapobiegania, bądź łagodzenia skutków kryzysu gospodarczego. Badanie przeprowadzane było w pierwszych miesiącach 2011 roku. Ankiety zostały rozesłane po firmach biorących udział w badaniu (część firm umożliwiła obserwację i przeprowadzenie badań na terenie przedsiębiorstw), a arkusz ankiety składał się z 15 pytań, wśród których znalazły się pytania otwarte oraz wielokrotnego wyboru. Podstawowe informacje dotyczące badanych przedsiębiorstw zawiera tabela 1. Tabela 1. Podstawowe informacje dotyczące badanych przedsiębiorstw Charakterystyka odpowiedzi (%) 1. Ilość pracowników zatrudnianych przez przedsiębiorstwo: poniżej 10 pracowników 5,21% od 10 do 49 pracowników 15,63% od 50 do 250 pracowników 26,04% powyżej 250 pracowników 53,12% 2. Rodzaj przedsiębiorstwa: produkcyjne 55,21% produkcyjno-handlowe 17,71% produkcyjno-usługowe 14,58% produkcyjno-handlowo-usługowe 12,50% 3. Stanowisko pracownika ankietowanego: kierownik produkcji 29,17% pracownik działu controllingu 30,21% mistrz zmiany 25,52% pracownik bezpośrednio produkcyjny 15,10% 4. Branża przedsiębiorstwa: motoryzacyjna 24,48% chemiczna 15,63% agd 14,06% maszynowa 13,54% spożywcza 9,38% meblowa 8,33% farmaceutyczne 7,81% inne 6,77% Źródło: badania własne Strona 3 z 11

4 Pierwszą część ankiety dotyczyła klasyfikacji firm pod względem wielkości zatrudnienia, rodzaju przedsiębiorstwa oraz branży, w której funkcjonuje. Główną część ankiety stanowiły pytania dotyczące działań podjętych w ramach walki z kryzysem (możliwość wielokrotnego wyboru) oraz oceny ich relatywnej skuteczności. Respondenci odpowiedzieli również na pytanie dotyczące subiektywnego odczucia o zasadność wprowadzenia wymienionych wcześniej działań oraz efektów ich wdrożenia. Na zakończenie badania respondenci zostali zapytani o znajomość pojęć dywersyfikacji oraz koncepcji lean management. Autorzy artykułu twierdzą, że wykorzystywanie poszczególnych narzędzi nie jest skorelowane ze znajomością danych koncepcji. Należy zatem wnioskować, że duża część przedsiębiorstw wykorzystuje poszczególne narzędzia w sposób nieświadomy. Na rysunku 1 zaprezentowano algorytm przedstawiający schematycznie opisaną metodologię badań. START Wielkość, rodzaj przedsiębiorstwa, branża, stanowisko ankietowanego Zidentyfikowanie podstawowych informacji o badanym przedsiębiorstwie Tak Czy przedsiębiorstwo dotknął kryzys? Nie Zidentyfikowanie podstawowych sposobów łagodzenia negatywnych skutków kryzysu Zidentyfikowanie podstawowych sposobów zapobiegania potencjalnym negatywnym skutkom kryzysu Ocena skuteczności wykorzystania zidentyfikowanych sposobów łagodzenia negatywnych skutków kryzysu Ocena skuteczności wykorzystania poszczególnych sposobów zapobiegania potencjalnym negatywnym skutkom kryzysu Analiza efektów wdrożonych sposobów walki z kryzysem gospodarczym Zidentyfikowanie stopnia wykorzystania lean management przed kryzysem gospodarczym Analiza znajomości terminologii dotyczącej dywersyfikacji oraz lean management STOP Rysunek 1 Metodologia badań. Źródło: opracowanie własne Strona 4 z 11

5 Analiza wyników badań Jednym z głównych założeń prowadzonych badań było zidentyfikowanie czy przedsiębiorstwa odczuły skutki kryzysu gospodarczego. W wyniku tego zidentyfikowano, że 43% przedsiębiorstw biorących udział w ankiecie nie dotknął kryzys, natomiast w pozostałej grupie firm odnotowano negatywne skutki kryzysu. Należy podkreślić, że tak wysoki procent firm twierdzących, że nie dotknął ich kryzys jedynie potwierdza ogólnie panującą opinię o stosunkowo niewielkim wpływie globalnego kryzysu finansowego na działalność gospodarczą w Polsce. W wyniku obserwacji przeprowadzonych przez Autorów ten wynik mógł zostać zniekształcony z powodu wpływu wielu czynników na przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu. Kadra kierownicza części przedsiębiorstw jest przekonana, że brak negatywnego wpływu kryzysu gospodarczego wynika z faktu podpisywania długoterminowych kontraktów biznesowych. Niektóre z firm biorących udział w badaniu podkreśliły, że długoletnie kontrakty gwarantują im niezachwiany zbyt produktów i usług na określonym poziomie, również w trakcie trwania globalnego kryzysu. Inne firmy przekonują, że specyfika ich branży nie jest wrażliwa na wahania rynkowe. Przykładowo przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją opakowań kartonowych zwróciło uwagę, że nie odnotowało zmiany popytu, a co więcej utrzymało tempo wzrostu. Autorzy uważają, że jednym z najważniejszym czynników zniekształcających ten wynik badania (43% przedsiębiorstw nie dotknął kryzys) są subiektywne odczucia kadry kierowniczej. Kadra kierownicza niektórych badanych przedsiębiorstw nie zauważyła znaczącej zmiany w poziomie wygenerowanego zysku firmy, pomimo zmniejszenia zmianowości produkcji. Brak znaczących różnic w zysku, w porównaniu z okresem sprzed kryzysu, mógł być zrównoważony zmniejszeniem kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych poprzez pośrednictwo pracy. Zgodnie z przedstawionym algorytmem metodologii badań, w dalszej części analizy wyników dokonano podziału odpowiedzi dotyczących sposobu minimalizowania negatywnych skutków kryzysu gospodarczego oraz sposobów ich zapobiegania. Na rysunku 2 przedstawiono rodzaje działań podjętych przez firmy dotknięte przez kryzys. Strona 5 z 11

6 Zmiana rodzaju Jednorazowa redukcja zapasów Zmiana procesu technologicznego, ale Przekazanie pewnych procesów w Szkolenia dla pracowników Optymalizacja zapasów Poszerzenie portfolio Redukcja pracowników Poszukiwanie nowych rynków zbytu Redukcja pracowników produkcyjnych 2% 4% 6% 6% 10% 14% 1 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Rysunek 2 Rodzaje działań podjętych przez firmy dotknięte przez kryzys Źródło: badania własne Można zaobserwować, że do najczęstszych działań, które zostały podjęte przez firmy dotknięte kryzysem gospodarczym należy zaliczyć: redukcję pracowników produkcyjnych (22%), poszukiwanie nowych rynków zbytu (1), redukcję pracowników administracyjnych (14%). Podjęcie działania pierwszego i ostatniego, spośród wymienionych powyżej, było uzasadniane przez osoby wypełniające ankiety stosowaniem koncepcji lean. Ankietowani argumentowali, że koncepcja lean opera się o redukcję kosztów, a zwolnienie pracowników, według ankietowanych, jest najszybszym sposobem na osiągnięcie tego efektu. Należy jednak podkreślić, że jest to błędne rozumienie koncepcji lean, wynikające z powierzchownej znajomości niniejszej problematyki. Takie działanie może spowodować bardzo istotne, negatywne konsekwencje. Przedsiębiorstwo jest bowiem zespołem powiązanych i zależnych od siebie elementów, więc działanie podejmowane w jednym obszarze musi mieć wpływ na inny obszar jego funkcjonowania. Redukcja pracowników produkcyjnych może negatywnie odbić się na jakości wytwarzanych wyrobów, głównie w aspekcie utraty umiejętności i wiedzy. W efekcie, koszty szkoleń nowych pracowników są wyższe niż koszty wynikające z utrzymania dotychczasowych. W jednym z ankietowanych przedsiębiorstw zwrócono uwagę, że w ramach programu redukcji kosztów zaproponowano zmniejszenie zatrudnienia pracowników o 25% w każdym dziale. Spowodowało to redukcję Strona 6 z 11

7 m.in. pracowników odpowiedzialnych za kalibrację narzędzi pomiarowych. Naturalnym rezultatem podjętej decyzji był znaczący wzrost kosztów jakości, co negatywnie wpłynęło na całkowity zysk przedsiębiorstwa. Uzasadnione jest zatem stwierdzenie, że poważnym błędem jest pozbywanie się wysokiej klasy specjalistów, którzy mają znaczący wpływ na wartość dodaną produktu. Rysunek 3 przedstawia działania podjęte przez przedsiębiorstwa, które deklarują, że nie odczuły skutków kryzysu. Jednorazowa redukcja zapasów Zmiana rodzaju produkcji/oferowanych Zmiana procesu technologicznego, ale 4% 4% 5% Redukcja pracowników administracyjnych Poszerzenie portfolio Przekazanie pewnych procesów w Redukcja pracowników produkcyjnych Szkolenia dla pracowników 8% 10% Optymalizacja zapasów 16% Poszukiwanie nowych rynków zbytu 28% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Rysunek 3 Działania podjęte przez przedsiębiorstwa, które nie zostały dotknięte kryzysem Źródło: badania własne Przedsiębiorstwa deklarujące, że nie odczuły negatywnych skutków kryzysu, najczęściej podejmowały działania związane z poszukiwaniem nowych rynków zbytu (28%) oraz optymalizacją zapasów (16%). Przedstawione wyniki wskazują, że zrównoważone zarządzanie zapasami oraz dywersyfikacja produkcji mogą być traktowane jako skuteczne działania chroniące przed kryzysem. Z analizy wyników badań można wywnioskować, że wyraźnie wyróżnia się druga grupa czynników, które uchroniły przedsiębiorstwa przed kryzysem. Należą do nich: szkolenia dla pracowników (10%), redukcja pracowników produkcyjnych (), Strona 7 z 11

8 przekazanie pewnych procesów w outsourcing (), poszerzenie portfolio (), redukcja pracowników administracyjnych (8%). Redukcja pracowników zarówno produkcyjnych jak i administracyjnych potwierdza opisaną wcześniej tendencję do podejmowania drastycznych działań, które są błędnie kojarzone z koncepcją lean. Natomiast pozostałe czynniki należy uznać za właściwy kierunek walki z kryzysem. Przedstawioną tendencję poświadczają rezultaty kolejnych etapów badania, z których wynika, że 75% badanych przedsiębiorstw potwierdza przydatność zastosowanych metod i działań. Ze względu na dwukierunkowość przeprowadzonych badań (jednoczesna analiza przedsiębiorstw dotkniętych i niedotkniętych przez kryzys) bardzo ważnym elementem jest wskazanie przez respondentów metod i technik, które w największym stopniu wpłynęły na efektywność działalności gospodarczej. Zgodnie z algorytmem przedstawionym na rysunku 1, respondenci zostali zatem poproszeni o wskazanie najskuteczniejszych ich zdaniem działań, spośród wszystkich podjętych w ramach zapobiegania lub łagodzenia negatywnych skutków kryzysu gospodarczego. Jednorazowa redukcja zapasów Zmiana rodzaju produkcji/oferowanych usług Zmiana procesu technologicznego, ale produkcja Przekazanie pewnych procesów w outsourcing Redukcja pracowników administracyjnych Redukcja pracowników produkcyjnych Szkolenia dla pracowników Optymalizacja zapasów Poszerzenie portfolio Poszukiwanie nowych rynków zbytu 2% 2% 4% 5% 8% 13% 14% 14% 2 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Rysunek 4 Skuteczność działań podjętych w ramach walki z kryzysem. Źródło: badania własne Respondenci, którzy deklarowali, że ich przedsiębiorstwo dotknął kryzys, jako najskuteczniejsze narzędzie do walki z jego skutkami podali poszukiwanie nowych rynków Strona 8 z 11

9 zbytu (2). Kolejną grupę czynników wskazanych jako właściwe narzędzia do łagodzenia skutków kryzysu stanowią: poszerzenie portfolio (14%), optymalizację zapasów (14%), szkolenia dla pracowników (13%). Rysunek 5 przedstawia ocenę skuteczności działań podjęty w celu zapobiegania skutkom kryzysu. Zmiana procesu technologicznego, ale produkcja Zmiana rodzaju produkcji/oferowanych usług Redukcja pracowników produkcyjnych Szkolenia dla pracowników Redukcja pracowników administracyjnych Przekazanie pewnych procesów w outsourcing Podjęcie działań inwestycyjnych Poszerzenie portfolio Optymalizacja zapasów Poszukiwanie nowych rynków zbytu 3% 3% 3% 5% 8% 10% 10% 15% 18% 28% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Rysunek 5 Skuteczność działań podjętych w celu zapobiegania skutkom kryzysu. Źródło: badania własne Analizując wyniki badań przedstawionych na rysunku 5 warto zwrócić uwagę, że najskuteczniejszym działaniem jest poszukiwanie nowych rynków zbytu (28%), analogicznie jak w przypadku firm dotkniętych kryzysem. Do grupy czynników, które również w istotnym stopniu wpływają na skuteczność walki z kryzysem, należą: optymalizacja zapasów (18%), poszerzenie portfolio (15%), podjęcie działań inwestycyjnych (10%), przekazanie pewnych procesów w outsourcing (10%). Strona 9 z 11

10 Przedstawione powyżej działania podjęte przez wszystkie firmy biorące udział w badaniach pozwoliły przede wszystkim na: zatrudnienie nowych pracowników (36%), zakup nowego sprzęt produkcyjnego (34%), podwyższenie pensji pracowników (21%). Podsumowanie Przeprowadzone badania miały na celu określenie działań, które w skuteczny sposób przyczyniały się do minimalizacji lub zapobiegania skutkom kryzysu gospodarczego. Wyniki tych badań potwierdzają również efektywność wykorzystania poszczególnych metod i technik zarządzania, gdyż ich zastosowanie podczas kryzysu jedynie potwierdza ogólną skuteczność w praktyce. Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwala zaliczyć do najlepszych praktyk biznesowych takie działania jak poszukiwanie nowych rynków zbytu, poszerzanie portfolio, optymalizację zapasów oraz przeprowadzanie szkoleń dla pracowników. Wyniki badań wskazują, iż wykorzystanie strategii dywersyfikacji, utożsamianej z poszerzaniem oferty oraz wejściem na nowe rynki zbytu, jest coraz bardziej popularne w Polsce. Należy jednak pamiętać, że podejmowanie działań dywersyfikacyjnych, w naturalny sposób prowadzących do zróżnicowania produkcji, powoduje istotną zmianę w organizacji procesów produkcyjnych. Wysoka zmienność warunków produkcyjnych implikuje zmiany w planowaniu i sterowaniu produkcją. Ważne jest zatem, by wraz z podjęciem decyzji o dywersyfikacji poszukiwać nowych rozwiązań w obszarze zarządzania produkcją na szczeblu operacyjnym. Warto również zauważyć, że przedsiębiorstwa nie są świadome wykorzystywania metod i technik strategii dywersyfikacji z badań wynika, że jedynie 14% badanych przedsiębiorstw zna pojęcie dywersyfikacji. Ta sytuacja jedynie potwierdza postawioną we wstępie tezę, że stosowanie dywersyfikacji w przedsiębiorstwie jest utożsamiane z działaniem negatywnym i niepożądanym. Należy także zwrócić uwagę na pozytywne skutki kryzysu gospodarczego. Wiele firm w tym okresie podejmowało działania inwestycyjne, mające na celu usprawnienie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie oraz organizowało szkolenia dla pracowników. Głównymi przyczynami takich działań było postrzeganie kryzysu jako momentu, w którym jest szansa odrobienia strat lub też zwiększenia przewagi konkurencyjnej na rynku. Dzięki takiemu podejściu przedsiębiorstwa mogły de facto zaoszczędzić, ponieważ większość usług czy to konsultingowych czy też szkoleniowych były tańsze niż w czasie rozwoju gospodarczego. Strona 10 z 11

11 Wyniki przedstawionych badań nie wskazują jednoznacznie na użyteczność koncepcji lean i nie pozwalają wyciągnąć obiektywnych wniosków na temat rzeczywistego stopnia wykorzystania tej koncepcji. Wynika to jednak z faktu, że w 52% badanych przedsiębiorstw już wcześniej wdrożono poszczególne narzędzia lean management. O skuteczności stosowanych narzędzi lean świadczą możliwości rozwoju jakie przyniosły przedsiębiorstwom, pozwalając na podnoszenie efektywności procesów produkcyjnych. Problem rzetelnej analizy wykorzystania narzędzi lean management jest związany z mylnym rozumieniem tej koncepcji w praktyce. Bardzo często kadra kierownicza wskazuje na trudności w ocenie efektywności wdrożeń poszczególnych metod i narzędzi koncepcji lean management. Z tego względu wykorzystanie podczas kryzysu gospodarczego metod i technik charakterystycznych dla strategii dywersyfikacji świadczy jedynie o tym, że przedsiębiorstwa ciągle poszukują nowych sposobów na poprawę efektywności procesów produkcyjnych. Bibliografia 1. G. Kenny, Diversification Strategy: How to grow a business by diversifying successfully, Kogan Page Limited, London and Philadelphia K. Kolińska, P. Cyplik, Work standardization - tool for increasing effectiveness of activities, in: Innovative and intelligent manufacturing systems, M. Fertsch (ed.), Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2010, s A. Koliński, Diversification of Production innovative tool for Controlling, in: Innovative and intelligent manufacturing systems, M. Fertsch (ed.), Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2010, s H. Ch. Pfohl, Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań J. Trojanowska, K. Kolińska, A. Koliński, Stosowanie narzędzi Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym, Problemy Zarządzania, nr 1/ J.Trojanowska, E.Pająk, How to Improve Production Processes by Using Contemporary Methods of the Production Management, III International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, May 2010, Poznań, Poland, p C. Zook, Beyond the core: expand your market without abandoning your roots, Harvard Business Press Strona 11 z 11

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając Praca dyplomowa Ocena wdrożenia oraz skuteczności wykorzystania metod, narzędzi i technik zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Magdalena Karaś Opiekun pracy: dr inż. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 2012 nr 3 (VIII) BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 Wprowadzenie Kryzys gospodarczy, zapoczątkowany zapaścią na amerykańskim

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Ocena controllingu w przedsiębiorstwie

Ocena controllingu w przedsiębiorstwie mgr Krzysztof Nowosielski Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw Akademia Ekonomiczna Wrocław Ocena controllingu w przedsiębiorstwie 1. Wprowadzenie Przedsiębiorstwa krajowe coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

LOGISTYKA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Ewa STANIEWSKA * LOGISTYKA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie W referacie zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczące uwarunkowań logistyki w działalności przedsiębiorstw. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Praca dyplomowa Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając INSTYTUT GODPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zakres analiz w raportach płacowych

Zakres analiz w raportach płacowych Zakres analiz w raportach płacowych 1. Analizy ogólne: porównanie wynagrodzeń podstawowych, całkowitych i zmiennych na poszczególnych poziomach stanowisk: - wynagrodzenia w różnych województwach, - wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO FABRYKA APARATURY ELEKTROMECHANICZNEJ FANINA S. A. W PRZEMYŚLU ROK ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

Materiały do samokształcenia Przedmiot: Zarządzanie transportem w logistyce

Materiały do samokształcenia Przedmiot: Zarządzanie transportem w logistyce Materiały do samokształcenia Przedmiot: Zarządzanie transportem w logistyce Temat: Podejmowanie decyzji transportowych w przedsiębiorstwie. Problem podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI Specjalności LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI na kierunku LOGISTYKA KATEDRA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Prezentujący: mgr inŝ. Roman Domański Poznań, 4 kwietnia 2011 Specjalność LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego Tytuł: Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna Autorzy: Magdalena Majchrzak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Praca

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów...

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów... Spis treści Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej.... 4 Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów.... 4 Wyniki badania... 6 Rozliczanie produkcji

Bardziej szczegółowo

Lista referencyjna. Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014

Lista referencyjna. Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014 Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów Lista referencyjna PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014 PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH 2015-01-02 1. Firma doradcza.

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska Working paper 1/2014 Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska autorzy: Dawid Tarłowski Patryk Pagacz Sławomir Śmiarowski INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy!

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Dobrze od samego początku Inteligentna praca to wielka różnica Dobry początek to

Bardziej szczegółowo

Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Gminie Czechowice-Dziedzice Podsumowanie badania ankietowego

Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Gminie Czechowice-Dziedzice Podsumowanie badania ankietowego Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Gminie Czechowice-Dziedzice Podsumowanie badania ankietowego 23 kwietnia 2012 r. Wyniki badania potwierdzają wstępną diagnozę zjawiska niedopasowania kwalifikacji części

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED PLAN PREZENTACJI 1. Krótki opis Programu 2. Cele i zakres ewaluacji 3. Kryteria ewaluacji 4. Metodologia badania 5. Wnioski 6.Analiza SWOT 7.Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Przykładowy zakres analiz w Raporcie

Przykładowy zakres analiz w Raporcie Przykładowy zakres analiz w Raporcie (fikcyjne dane bez analiz opisowych i komentarzy) I. Wykorzystanie leasingu i wynajmu długoterminowego maszyn i urządzeń w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I CONTROLLING LOGISTYKI Analiza wąskich gardeł w procesie produkcyjnym

KOSZTY I CONTROLLING LOGISTYKI Analiza wąskich gardeł w procesie produkcyjnym 1 KOSZTY I CONTROLLING LOGISTYKI Analiza wąskich gardeł w procesie produkcyjnym Analiza wąskich gardeł 2 Eliyahu M. Goldratt jest twórcą teorii ograniczeń (theory of constraints TOC), która zakłada, że

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Akademia KAIZEN OGÓLNIE

Akademia KAIZEN OGÓLNIE Akademia KAIZEN OGÓLNIE Cel studiów: Celem studiów podyplomowych Akademia KAIZEN jest przekazanie i poszerzenie wiedzy i podstawowych umiejętności wśród szerokiego kręgu osób, w tym średniej i wyŝszej

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy wymagają radykalnych decyzji. Piotr Polak

Trudne czasy wymagają radykalnych decyzji. Piotr Polak Trudne czasy wymagają radykalnych decyzji Piotr Polak Mity, powielane w szkołach biznesu i programach MBA Genialny pomysł na biznes i dobra strategia rynkowa jako warunki przetrwania i powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Plan Prezentacji Cel artykułu Dlaczego działalność przemysłowa wiąże się z ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Strategiczne gry zarządcze jako innowacyjne narzędzie w edukacji przedsiębiorczej

Strategiczne gry zarządcze jako innowacyjne narzędzie w edukacji przedsiębiorczej Strategiczne gry zarządcze jako innowacyjne narzędzie w edukacji przedsiębiorczej Aleksandra Gaweł Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21/11/2013 Zawartość prezentacji Istota i cechy gier strategicznych

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1063 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 470,00 zł Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 105,00

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej Karolina Piątkowska Wrocław 2013 Spis treści: Wstęp... 3 I. Opis teoretyczny

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY. Nowe wyzwania. Zbigniew Kąkol

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY. Nowe wyzwania. Zbigniew Kąkol Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY Nowe wyzwania Zbigniew Kąkol Idea Po społeczeństwie kapitalistycznym opartym na prywatnej własności środków produkcji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer Projekt UE Leonardo da Vinci,,Multimedialny program szkoleniowy w zakresie metod organizacji pracy dla pracowników przemysłowych w sektorze MSP. Raport

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Milena Ratajczak-Mrozek SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU POZNAŃ 2010 SIECI

Bardziej szczegółowo

Początkiem kryzysu najczęściej jest konkretne wydarzenie w organizacji, czyli czynnikiem bezpośrednio wywołującym sytuację kryzysową.

Początkiem kryzysu najczęściej jest konkretne wydarzenie w organizacji, czyli czynnikiem bezpośrednio wywołującym sytuację kryzysową. Piotr Miller Początkiem kryzysu najczęściej jest konkretne wydarzenie w organizacji, czyli czynnikiem bezpośrednio wywołującym sytuację kryzysową. W przypadku przedsiębiorstwa sytuacja kryzysowa może być

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw ZIPH.PL

Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw ZIPH.PL Dariusz Przybyłek LUBUSKI LIDER TEMAT BIZNESU PREZENTACJI Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw LUBUSKI LIDER PLAN BIZNESU PREZENTACJI Przykładowe jednostki naukowo badawcze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia stacjonarne II stopnia Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia stacjonarne II stopnia Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE Profil Absolwenta zna podstawowe pojęcia, metody i techniki z zakresu logistyki potrafi identyfikować, analizować i diagnozować istniejące rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

2.3.5. Umiejętności związane z wiedzą 2.4. Podsumowanie analizy literaturowej

2.3.5. Umiejętności związane z wiedzą 2.4. Podsumowanie analizy literaturowej Spis treści 1. Przesłanki dla podjęcia badań 1.1. Wprowadzenie 1.2. Cel badawczy i plan pracy 1.3. Obszar badawczy 1.4. Znaczenie badań dla teorii 1.5. Znaczenie badań dla praktyków 2. Przegląd literatury

Bardziej szczegółowo

KROK 2. KONCEPCJA PRZEDSIĘWZIECIA. Jerzy T. Skrzypek

KROK 2. KONCEPCJA PRZEDSIĘWZIECIA. Jerzy T. Skrzypek KROK. KONCEPCJA PRZEDSIĘWZIECIA Jerzy T. Skrzypek 1 Skąd wziąć pomysł na własny biznes? Zakres biznesplanu Zadania do wykonania W poprzedniej prezentacji: Przygotowanie 1 Prezentacja zawiera charakterystkę

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

AUTOR: GABRIELA NIEMIEC OPIEKUN PRACY: DR INŻ. STANISŁAW ZAJĄC

AUTOR: GABRIELA NIEMIEC OPIEKUN PRACY: DR INŻ. STANISŁAW ZAJĄC PRACA DYPLOMOWA Doskonalenie procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu narzędzi i metod zarządzania jakością. Na podstawie Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. AUTOR: GABRIELA NIEMIEC

Bardziej szczegółowo

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace LiveSpace CRM, styczeń 2015 Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów zostało przeprowadzone w styczniu

Bardziej szczegółowo