partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych"

Transkrypt

1 Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 16/2011, s STRATEGIA EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM POPRZEZ ADAPTACYJNE STEROWANIE PRODUKCJĄ Artykuł zawiera rozważania na temat miejsca adaptacyjnego sterowania produkcją w strategii efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Omówiono problem pomiaru efektywności oraz przedstawiono strategie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym ukierunkowane na konkurowanie ceną, czasem oraz jakością. Następnie opisano strategie w odniesieniu do wybranej, współczesnej koncepcji zarządzania produkcją. Omówiono czynniki mające wpływ na proces produkcyjny i rozregulowanie planów produkcyjnych, przedstawiono problemy sterowania produkcją oraz istotę adaptacyjnego sterowania produkcją w odniesieniu do omówionych strategii konkurencyjności przedsiębiorstw. Słowa kluczowe: efektywność, strategia produkcyjna, adaptacyjne sterowanie produkcją 1. WPROWADZENIE Współczesne wyzwania stojące przed efektywnym zarządzaniem przedsiębiorstwem sprowadzają się nie tylko do problemu odpowiedniego zdefiniowania efektywności produkcji i wskaźników jej oceny, ale również problemu bilansowania i rezerwowania zasobów produkcyjnych. Problematyka efektywności zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym dotyczy również oceny wykorzystania bądź wdrożenia poszczególnych koncepcji zarządzania produkcją. Należy pamiętać o tym, aby dokonywać rozsądnych wdrożeń poszczególnych koncepcji zarządzania produkcją. Sam fakt, że ma się je wdrożone, może nawet wpłynąć negatywnie na efektywność przedsiębiorstwa (Kolińska, Cyplik 2010, s. 209). Przed każdym wdrożeniem metody powinno się dokładnie przeanalizować proces produkcyjny i ustalić jakie działania przyniosą najlepsze efekty. Problem jednoznacznego zdefiniowania efektywności jest kluczowym elementem wpływającym na system opracowanych wskaźników oceny działalności przedsiębiorstwa. W literaturze przedmiotu można znaleźć pojęcia bliskoznaczne, takie jak skuteczność, sprawność czy wydajność. Jednak stosowanie jako synonimów nie jest poprawne, bowiem np. wydajność i efektywność nie zawsze mierzą i oznaczają to samo. Strona 1 z 16

2 W aspekcie ekonomicznym, efektywność jest wynikiem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, będący stosunkiem uzyskanego efektu, do poniesionego nakładu (Szafrański, 2007): e E (1) n gdzie: E efektywność; e efekty; n nakłady Efektywność jest zatem pomiarem, przedstawionym zazwyczaj w postaci procentowej, oczekiwanych wyników do rzeczywistej wielkości produkcji (APICS 2004). Bardzo często można również spotkać wzór pomiaru efektywności (1) jako podstawową miarę produktywności. Świadczą o tym liczne odniesienia w literaturze przedmiotu (Pająk, 2006; Borkowski, Ulewicz 2008; Śliwczyński, 2008). Zgodnie ze Słownikiem terminologii logistycznej, produktywność jest relacją między zmierzoną w określonym mierniku wielkością wyjścia danego procesu lub jednostki produkcyjnej, a zmierzoną w tym samym okresie, wielkością wejścia (Fertsch, 2006). Z tego względu, że wyjściem danego procesu są efekty, a wejściem są nakłady, produktywność może być interpretowana jako efektywność wykorzystania zasobów systemu produkcyjnego (Lis, 1999). Wynikową poprawę efektywności można osiągnąć poprzez celowe kształtowanie procesów ukierunkowanych na wartość, określając w ten sposób odpowiednią (standardową) alokację zasobów (np. zapasów, magazynów, środków transportu, ludzi, maszyn, kapitału). Przedstawiona powyżej metoda oceny efektywności alokacji zasobów jest zbieżna z koncepcją efektywności Kaldora-Hicksa, w myśl której rozwiązanie prowadzi do wzrostu efektywności, gdy w wyniku odpowiedniej alokacji zasobów, można dokonać poprawy wskaźnika efektywności opisanego wzorem (1). W sytuacji, gdy przy określonej alokacji zasobów, każda zmiana alokacji, która powoduje spadek wskaźnika efektywności, świadczy o tym, że obecna alokacja jest najbardziej efektywna (Śliwczyński, 2011, s. 127). W literaturze przedmiotu można znaleźć dwie tendencje w rozwiązywaniu problemów związanych z bilansowaniem zasobów produkcyjnych (Wróblewski, 1993, s. 129): bilansowanie zasobów z ograniczoną zdolnością produkcyjną stosuje się podczas planowania długookresowego. Celem bilansowania w tym ujęciu jest określenie, czy dysponowane zasoby są wystarczające do wykonania planowanych zadań w określonym przedziale czasu, oraz w przypadku występowania przeciążeń, do podjęcia decyzji zbilansowania zadań z dostępnymi zasobami poprzez równomierne ich rozłożenie w czasie, zmniejszenie planowanych zadań lub powiększenie zasobów ograniczających cały proces; Strona 2 z 16

3 bilansowanie zasobów z nieograniczoną zdolnością produkcyjną stosuje się na niższych poziomach planowania i sterowania procesem. W tym ujęciu bilansowanie należy rozumieć jako planowanie zapotrzebowania na określone zasoby w kolejnych okresach planistycznych. Występujące krótkookresowe przeciążenia zasobów powinno się likwidować za pomocą takich działań doraźnych jak: przesuwanie terminów realizacji poszczególnych zadań; przesuwanie siły roboczej do wykonywania innych prac; przekazywanie zadań w outsourcing; zwiększenie ilości godzin, w których można realizować proces (dodatkowa zmiana) lub stosowanie nadgodzin. Kluczowym czynnikiem bilansowania jest określenie zapotrzebowań na poszczególne zasoby w tych samych miernikach, czy jednostkach. Jednak w przypadku szeroko rozwiniętych struktur procesu produkcyjnego, zastosowanie odpowiedniego miernika jest zadaniem bardzo trudnym. Sposobem wspomagającym bilansowanie zasobów może być analiza i ocena efektywności zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie strategii konkurencyjności przedsiębiorstwa. 2. STRATEGIE EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Przedsiębiorstwo produkcyjne może rywalizować na rynku globalnym opierając swoją strategię produkcyjną na jednym z trzech czynników: czas (t); cena (p); jakość (q). Strategia rywalizacji czasem polega na zrealizowaniu zamówień klienta w jak najkrótszym czasie oraz utrzymaniu pozostałych czynników konkurencyjności na racjonalnym poziomie. Analiza efektywności produkcji w strategii cenowej sprowadza się w głównej mierze do oceny opłacalności realizacji zamówienia, dla którego należy się skoncentrować na minimalizacji funkcji czasu, przy jednoczesnym utrzymaniu jakości na poziomie akceptowalnym przez klienta oraz na analizie opłacalności z punktu widzenia finansowego, dotyczącej określenia takiego poziomu ceny, która gwarantuje rentowność realizacji tego zlecenia, a jednocześnie jej poziom jest akceptowalny przez klienta. Na rysunku 1 przedstawiono ideę strategii produkcyjnej opartej o konkurowanie czasem i jej wpływ na pozostałe czynniki mające istotne znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstwa. Strona 3 z 16

4 Rys. 1. Strategia produkcyjna oparta o konkurowanie czasem Rysunek 1 przedstawia podstawowe zależności pomiędzy funkcją czasu, a funkcją jakości i ceny. Opierając się na założeniu minimalizacji funkcji czasu, można wyróżnić następujące warianty realizacji strategii: minimalizacja funkcji czasu może nastąpić przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu funkcji ceny i funkcji jakości; minimalizacja funkcji czasu może spowodować spadek funkcji jakości, jednak tylko do poziomu akceptowalnego przez klienta, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu funkcji ceny; minimalizacja funkcji czasu może spowodować wzrost funkcji ceny, jednak tylko do poziomu akceptowalnego przez klienta, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu funkcji jakości; minimalizacja funkcji czasu może spowodować wzrost funkcji ceny, jednak tylko do poziomu akceptowalnego przez klienta, przy jednoczesnym spadku poziomu funkcji jakości, nie większym niż poziom akceptowalny przez klienta. Pozostałe warianty nie zostały wzięte pod uwagę w analizie strategii konkurowania czasem, gdyż np. podwyższanie poziomu jakości (zakładając, że obecny jest co najmniej na poziomie akceptowalnym), jest nieefektywne przy niezmienionych warunkach produkcyjnych, gdyż ma negatywny wpływ na funkcję czasu. Należy pamiętać, że kadra kierownicza przedsiębiorstw, stosując strategię produkcyjną opartą o konkurowanie czasem Strona 4 z 16

5 preferuje utrzymywanie pozostałych czynników konkurencyjności jedynie na poziomie akceptowalnym przez klienta. Strategia rywalizacji jakością polega na zapewnieniu oczekiwanego przez klienta poziomu jakości, nawet jeżeli wiąże się to z wydłużeniem czasu realizacji zlecenia lub koniecznością podniesienia ceny celem zbilansowania zwiększonych kosztów produkcji. Strategia rywalizacji jakością jest specyficzną strategią, dotyczącą w szczególności projektowania na zamówienie i opartą o budowanie zaufania klientów do danej marki. Przedsiębiorstwo konkurujące jakością musi zatem charakteryzować się silną marką i ugruntowaną pozycją na rynku. Na rysunku 2 przedstawiono ideę strategii jakościowej i jej wpływ na pozostałe czynniki mające znaczenie w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Rys. 2. Strategia produkcyjna oparta o konkurowanie jakością Rysunek 2 przedstawia podstawowe zależności pomiędzy funkcją jakości, a funkcją czasu i ceny. Opierając się na założeniu wzrostu poziomu jakości, nie przekraczającego jednak poziomu jakości oczekiwanego przez klienta, można wyróżnić następujące warianty: maksymalizacja funkcji jakości może nastąpić przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu funkcji ceny i funkcji czasu; maksymalizacja funkcji jakości może spowodować wzrost funkcji ceny, przy jednoczesnym wzroście funkcji czasu; maksymalizacja funkcji jakości może spowodować wzrost funkcji ceny, przy jednoczesnym utrzymaniu funkcji czasu na niezmienionym poziomie; Strona 5 z 16

6 maksymalizacja funkcji jakości może spowodować utrzymanie funkcji ceny na dotychczasowym poziomie przy jednoczesnym wzroście funkcji czasu. Analiza pozostałych wariantów nie została przeprowadzona, gdyż np. obniżenie ceny zakładając utrzymanie strategii jakościowej, jest operacją nielogiczną, bardzo często nieumożliwiającą realizację tej strategii. Strategia rywalizacji ceną polega na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez oferowanie wyrobów atrakcyjnych cenowo, przy zachowaniu pozostałych czynników na akceptowalnym poziomie. Konkurowanie ceną jest możliwe dzięki odpowiedniemu, niskokosztowemu podejściu do zarządzania produkcją. Ideę wykorzystania strategii cenowej i jej wpływ na pozostałe czynniki konkurencyjności przedstawia rysunek 3. Rys. 3. Strategia produkcyjna oparta o konkurowanie ceną Rysunek 3 przedstawia podstawowe zależności pomiędzy funkcją ceny, a funkcją jakości i czasu. Opierając się na założeniu minimalizacji funkcji ceny, z zachowaniem warunku opłacalności produkcji, można wyróżnić następujące warianty: minimalizacja funkcji ceny może nastąpić przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu funkcji czasu i funkcji jakości; minimalizacja funkcji ceny może spowodować utrzymanie funkcji jakości na niezmienionym poziomie i wzrost funkcji czasu; Strona 6 z 16

7 minimalizacja funkcji ceny może spowodować obniżenie funkcji jakości (jednak nie bardziej niż do poziomu akceptowalnego przez klienta) przy utrzymaniu funkcji czasu na dotychczasowym poziomie; minimalizacja funkcji ceny może spowodować obniżenie funkcji jakości oraz jednoczesnym wzroście funkcji czasu. Pozostałe warianty nie zostały wzięte pod uwagę w analizie strategii konkurowania ceną, gdyż np. podnoszenie poziomu jakości przy jednoczesnym skracaniu czasu realizacji zamówienia w aspekcie rywalizacji ceną jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Wybór odpowiedniej strategii ma zasadniczy wpływ na działania operacyjne w przedsiębiorstwie. Odpowiednie przełożenie strategii na poziom taktyczny i operacyjny funkcjonowania przedsiębiorstwa jest kluczowym elementem wpływającym na sposób oceny efektywności działań. Skoncentrowanie się na wybranej strategii powiązane jest z koniecznością zastosowania odpowiedniego systemu wskaźników oceny efektywności, zgodnego z podstawowymi założeniami obranej strategii. Przedstawione strategie można przedstawić za pomocą trzech wybranych koncepcji zarządzania produkcją. Propozycję wykorzystania koncepcji zarządzania produkcją zgodną z poszczególnymi strategiami konkurencyjności przedstawia rysunek 4. jakość TQM LEAN AGILE cena czas Rys. 4. Zestawienie koncepcji zarządzania produkcją ze strategiami konkurencyjności przedsiębiorstw Idea przedstawionego rysunku wynika z przekonanie, że koncepcja Lean Manufacturing, poprzez likwidowanie marnotrawstwa, koncentruje się na obniżaniu poziomu kosztów wytwarzania, co jest zbieżne z założeniem realizacji strategii cenowej bazującej na obniżeniu nakładów. Jeżeli ograniczy się straty występujące w procesie produkcyjnym to (Trojanowska, Kolińska, Koliński, 2011, s. 38): Strona 7 z 16

8 zmniejszą się koszty produkcji, a tym samym koszt jednostkowy produkowanych wyrobów; nastąpi wzrost efektywność pracy operatorów poprzez ograniczanie wykonywania czynności pomocniczych i koncentracji na czynnościach kluczowych; zmniejszy się poziom obciążenia pracowników poprzez wyeliminowanie zbędnych czynności; skróci się czas produkcji wyrobu dzięki wyeliminowaniu czynności, nieplanowanych napraw, a także nieplanowanych przerw w pracy, czyli tzw. czekania; zmniejszą się koszty magazynowania w związku ze zlikwidowaniem produkcji na zapas. Powyższe rozważania jedynie potwierdzają możliwość wykorzystania koncepcji Lean Manufacturing jako skutecznego narzędzia realizującego strategię konkurowania ceną. Realizacja strategii rywalizacji czasem może z kolei zostać wzmocniona wykorzystaniem koncepcji Agile Manufacturing, która koncentruje się na elastycznym dostosowaniu procesu do oczekiwań klientów. Głównymi celami koncepcji Agile jest szybka reakcja na nieprzewidywalny popyt, a także ograniczenie do minimum niedoborów podaży oraz czasu utrzymywania zapasów, czyli skrócenie cyklu rotacji. Agile Manufacturing sprowadza się do realizacji następujących działań (Śliwczyński, 2011, s ): planowanie zdolności produkcyjnych według zmiennych obciążeń produkcyjnych; utrzymywanie rezerwy zdolności produkcyjnych; planowanie produkcji według składanych zamówień. Strategia czasowa skupia się na jednym z najbardziej kluczowych czynników podnoszącym poziom obsługi klienta, co jest zbieżne z przedstawionymi założeniami Agile Manufacturing. Podnoszenie poziomu obsługi klienta następuje poprzez skrócenie czasu realizacji zleceń, bardzo często poprzez podniesienie kosztów produkcji, co jednak jest bilansowane przez przedsiębiorstwo poprzez podnoszenie ceny. Strategia konkurowania jakością jest zbieżna z podstawowymi założeniami koncepcji Total Quality Management (TQM), którą definiuje się jako sposób zarządzania przedsiębiorstwem skoncentrowany na jakości, oparty na udziale wszystkich pracowników organizacji i nakierowany na osiągnięcie długotrwałego sukcesu dzięki zadowoleniu klienta (Hamrol, 2008, s. 68). Wzrost znaczenia koncepcji TQM spowodował, że jakość stała się integralną częścią strategii przedsiębiorstw odnoszących sukcesy na współczesnym, bardzo wymagającym rynku (Knosala, 2007, s.199). Przedsiębiorstwo produkcyjne konkurując na rynku jakością wszystkie swoje wysiłki kieruje na dostarczenie klientowi niezawodnych wyrobów o wysokiej jakości, nawet jeżeli czasami może oznaczać to niedotrzymanie terminu realizacji zlecenia lub konieczności podniesienia kosztów produkcji. Strona 8 z 16

9 Porównanie realizacji celów strategicznych uwzględniające podstawowe założenia omówionych koncepcji zarządzania produkcją, przedstawia Tablica 1. Tablica 1 Podstawowe założenia strategiczne analizowanych koncepcji zarządzania produkcją Koncepcja Podstawowe założenia koncepcji Agile Manufacturing Lean Manufacturing minimalizacja czasu utrzymanie lub obniżenie jakości do poziomu akceptowalnego utrzymanie lub podniesienie ceny do poziomu akceptowalnego obniżenie ceny poprzez minimalizację kosztów utrzymanie lub obniżenie jakości do poziomu akceptowalnego utrzymanie lub wydłużenie czasu realizacji zamówienia maksymalizacja jakości TQM utrzymanie lub podwyższenie ceny do poziomu akceptowalnego utrzymanie lub wydłużenie czasu realizacji zamówienia Z praktyki przedsiębiorstw wynika, że kadra kierownicza jest skłonna szukać alternatywnych sposobów poprawy efektywności produkcji w przedsiębiorstwie. Skutkuje to licznymi próbami hybrydowych powiązań poszczególnych strategii konkurencyjności. Do najczęściej analizowanych możliwości podniesienia konkurencyjności można zaliczyć: podniesienie jakości przy jednoczesnym obniżeniu ceny; podniesienie jakości przy jednoczesnym skróceniu czasu realizacji zamówienia; obniżenie poziomu ceny przy jednoczesnym skróceniu czasu realizacji zamówienia. Strategia operacyjna określająca sposób konkurowania przedsiębiorstwa na rynku, określa ogólny kierunek działania, pozostawiając wiele wariantowych możliwości postępowania (Meredith, 1992). Określenie możliwych wariantów postępowania jest jednym z zadań adaptacyjnego sterowanie produkcją, czyli sposobu szybkiego i efektywnego dostosowywania Strona 9 z 16

10 systemu produkcyjnego do zmieniających się warunków w otoczeniu produkcyjnym. Założenia adaptacyjnego sterowania produkcją zależne są od przyjętej strategii konkurencyjności. Należy zaznaczyć, że strategia rywalizacji przypisana jest do danej rodziny wyrobów, a więc jest możliwe, że w ramach jednego przedsiębiorstwa realizowane są różne strategie produkcyjne w zależności od rodziny produktów. 3. ISTOTA ADAPTACYJNEGO STEROWANIA PRODUKCJĄ 3.1. Sterowanie produkcją Obecna sytuacja rynkowa oraz coraz powszechniejsza wśród małych i średnich firm produkcyjnych strategia dywersyfikacji prowadzi do powiększania oferowanego asortymentu. Szeroki asortyment i zróżnicowane wielkości zamówień powodują, że część asortymentu produkowana jest na magazyn, a część na zamówienie. Zakup surowców do produkcji jest prognozowany, co zawsze obarczone jest błędem, tym większym im dłuższego horyzontu czasowego prognozowanie dotyczy. Szeroki i mało stabilny asortyment powoduje, że trudno jest z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym przewidzieć wielkość potencjalnych zamówień oraz ich prawdopodobne rozłożenie w czasie. Ponadto skraca się średni okres między terminem wpłynięcia zamówienia a terminem jego realizacji (Knosala i zespół, 2007, s. 120). Różne terminy realizacji zleceń produkcyjnych, niewystarczające zasoby produkcyjne, problemy z terminowością dostaw surowców powodują znaczne utrudnienia w planowaniu produkcji, a wymagające nieustannych korekt plany produkcji wymuszają konieczność sterowania. Analizując sytuację przedsiębiorstw produkcyjnych warto zwrócić uwagę na pewne trudności, które pojawiają się w niemal każdej firmie produkcyjnej zajmującej się wytwarzaniem szerokiej gamy produktów w warunkach zróżnicowanej wielkości nieregularnie spływających zamówień. Należą do nich m.in.: wysokie koszty związane z utrzymywaniem zapasów surowców oraz magazynów międzyoperacyjnych, długi czas przepływu materiału przez system produkcyjny negatywnie wpływa na jakość wyrobu finalnego, nieterminowa realizacja zamówień klientów, brak informacji online o aktualnym stanie realizacji poszczególnych zleceń, szybka dezaktualizacja planów. Wysoka zmienność warunków zarówno wewnętrznych i zewnętrznych jest poważnym problemem znacznie utrudniającym planowanie, a co za tym idzie również sterowanie produkcją. Pomimo, iż centralnym procesem każdego systemu zarządzania produkcją jest planowanie, którego zadaniem staje się wygenerowanie właściwego planu oraz rozłożenie go w czasie (Brzeziński, 1999, p.11), to jednak zmienność czynników produkcyjnych i dynamika środowiska produkcyjnego powoduje, że plany szybko przestają być aktualne, a to stwarza konieczność sterowania produkcją w celu uzyskania założonych wcześniej efektów. W literaturze Strona 10 z 16

11 przedmiotu znaleźć można wiele różniących się między sobą definicji pojęcia sterowania produkcją. Na potrzeby niniejszego artykułu sterowanie produkcją będzie rozumiane jako zespół działań zmierzających do uzyskania przez system produkcyjny i przedsiębiorstwo, oczekiwanych efektów (Pająk, 2006, s.192). Przedstawiona definicja opiera się bowiem na założeniu, że w przypadku rozregulowania systemu, wynikającego z działających na niego czynników zewnętrznych i wewnętrznych, następują odchylenia od planu i w celu osiągnięcia założonych na wstępie efektów konieczne jest podjęcie zespołu działań, czyli sterowanie produkcją. Należy zwrócić uwagę, że kierunek podejmowanych działań musi być zbieżny z przyjętą strategia produkcyjną. Do podstawowych zadań sterowania produkcją należą (Śliwczyński 2008): kontrola i bieżące sprawdzanie dostępności pracowników, maszyn i urządzeń, narzędzi, materiałów na potrzeby realizacji opracowanych planów produkcji, wyznaczanie bieżących priorytetów w realizacji zadań produkcyjnych, śledzenie i raportowanie przebiegu prac w procesie produkcyjnym i przepływu materiałów oraz braków produkcyjnych, zapasów, stanu maszyn i wykorzystania siły roboczej, zapewnienie przepływu informacji i dokumentów produkcyjnych, koniecznych do oceny i regulacji prac w toku, wykorzystania zapasów i przepływu materiałów. Stopień trudności w realizacji tych zadań zależy od stosowanego w danym przedsiębiorstwie typu, formy i odmiany organizacji produkcji. W przypadku wieloastortymentowej, zróżnicowanej i nieregularnej produkcji, charakteryzującej się wieloma małymi zamówieniami nie tylko na wyroby standardowe, ale również unikatowe, czasami wręcz produkcji jednostkowej, przepływ materiałów przez proces produkcyjny zorganizowany jest w formy niepotokowe. Asortyment wyrobów jest szeroki i mało stabilny. Trudno jest z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym przewidzieć wielkość potencjalnych zamówień oraz ich prawdopodobne rozłożenie w czasie. Duża zmienność tego typu produkcji powoduje, że maszyny są rozmieszczane w grupach, np. według rodzajów, tworząc komórki specjalizowane technologicznie, a każdy realizowany produkt wymaga użycia tylko niektórych zasobów (Knosala 2007). Warto również zaznaczyć, że ilość zatrudnionych pracowników produkcyjnych przy takiej organizacji produkcji nie odpowiada liczbie operatorów jaka jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania wszystkich maszyn jednocześnie. Jest to uzasadnione ekonomicznie, gdyż maszyny nie są obciążone równomiernie, zdarza się też tak, że niektóre są wykorzystywane bardzo rzadko, jednak niesie to za sobą poważny problem w obszarze sterowania produkcją. Planując produkcję należy pamiętać nie tylko o zabezpieczeniu zapotrzebowania materiałowego na odpowiednim poziomie, ale o właściwym, uzasadnionym ekonomicznie obciążeniu maszyn. W warunkach ograniczonych zasobów może to oznaczać podjęcie decyzji o wykorzystaniu maszyny we właściwym momencie kosztem zaprzestania wykonywania zadań na innym zasobie produkcyjnym. Rzeczą charakterystyczną dla tej formy organizacji produkcji jest to, że dział sterowania produkcją może przysporzyć tu najwięcej zysków, jednak zorganizowanie efektywnej pracy Strona 11 z 16

12 tego działu może okazać się bardzo trudne (Muhlemann, Oakland, Lockeyer 2001).W nowej rzeczywistości przedsiębiorstw pojawił się zatem problem adaptacyjnego sterowania produkcją Adaptacyjne sterowanie produkcją Dostarczanie wyrobów w terminie uzgodnionym z klientem, zgodnych pod względem wymagań jakościowych oraz w akceptowalnej cenie jest dziś standardem (Żywicki, 2010, p. 699). Pamiętając jednak o czynnikach wpływających na proces produkcyjny, należy stwierdzić, że nie jest to zadanie łatwe. Czynniki wpływające na funkcjonowanie systemu produkcyjnego przedstawiono schematycznie na rysunku 5. Na wewnętrzne ograniczenia przedsiębiorstwa składają się m.in. takie elementy jak uwarunkowania przestrzeni produkcyjnej, zasoby produkcyjne, kwalifikacje pracowników i inne. Otoczenie przedsiębiorstwa, a więc klienci i dostawcy są źródłem wielu zmienności. Czynnikami wpływającymi na plany produkcyjne ze strony dostawców są: nieterminowość dostaw, długie terminy realizacji zamówień, nieodpowiednia jakość dostarczanych surowców, itd. Natomiast wymagania klienta jakie należy uwzględnić przy planowaniu produkcji to m.in.: jakość wyrobów, odpowiedni poziom cenowy, akceptowalny termin realizacji zamówienia, kompletność dostawy. Uwzględniając czynniki jakie wpływają na możliwości realizacji zleceń produkcyjnych należy pamiętać, że właścicieli bądź akcjonariuszy interesuje rentowność przedsiębiorstwa, a więc uzyskiwanie dodatniego wyniku finansowego. Działania podejmowane w obszarze produkcji powinny cechować się elastycznością. Operacyjna elastyczność oznacza zdolność do wprowadzania zmian w odpowiednim czasie i przy rozsądnych wydatkach w wewnętrznym otoczeniu operacyjnym jako forma reakcji na zmianę warunków produkcyjnych (Watts, Hahn, Byung-Kuy, 2000). Elastyczność wymuszana jest koniecznością dostosowania procesów produkcyjnych do zmieniających się wymagań klientów, przy zachowaniu akceptowalnego przez klienta poziomu cenowego. Chcąc sprostać standardom i jednocześnie zapewnić rentowność produkcji konieczne jest szybkie reagowanie na problemy pojawiające się w trakcie realizacji procesów produkcyjnych i korygowanie planów produkcyjnych. Strona 12 z 16

13 WŁAŚCICIEL zysk D O S T A W C A jakość dostarczanych surowców terminy dostawy czas realizacji zamówienia PRZEDSIĘBIORSTWO przestrzeń produkcyjna zasoby parku maszynowego kwalifikacje pracowników informacje technologia OGRANICZENIA WEWNĘTRZNE terminowa realizacja zamówień kompletność dostawy akceptowalna jakość dostarczanych wyrobów możliwość zmiany wielkości zamówienia odpowiedni poziom cenowy K L I E N T konkurencja nowe rynki zbytu zmienne ceny uregulowania prawne OTOCZENIE Rys. 5. Czynniki wpływające na funkcjonowanie systemu produkcyjnego Adaptacyjne sterowanie produkcją musi zatem łączyć w sobie szybkość i łatwość dostosowania się do nowych warunków ponosząc racjonalne koszty. Szybkie podejmowanie trafnych decyzji uwarunkowane jest możliwością pozyskiwania i analizowanie wielu istotnych informacji, m.in. o: wydajności i bieżącym obciążeniu maszyn, ewentualnych awariach maszyn, kwalifikacjach pracowników produkcyjnych i ich bieżącym zaangażowaniu w realizację poszczególnych zadań, strukturze procesu technologicznego produkowanych obecnie elementów, bieżących zapasach robót w toku, wymaganych terminach realizacji zleceń produkcyjnych, stanach magazynowych i możliwości realizacji dostawy, ewentualnych opóźnieniach w dostawach surowców, półwyrobów, części zamiennych itd. Celem adaptacyjnego sterowania produkcją jest zapewnienie realizacji planu zgodnie z przyjętą strategią produkcyjną. Oznacza to, że podejmując bieżące decyzje odnośnie zmian, które zamierza się wprowadzić do planu produkcji należy kierować się wskaźnikami efektywności, odpowiednimi dla danej strategii. Największym wyzwaniem stojącym przed adaptacyjnym sterowaniem produkcją jest konieczność pozyskiwania i przetwarzania ogromnej ilości informacji, które należy na bieżąco analizować i na podstawie uzyskanych wyników podejmować decyzje o wprowadzeniu konkretnych zmian do istniejącego planu produkcji. Głównym zadaniem adaptacyjnego Strona 13 z 16

14 sterowania produkcją jest efektywne, zorientowane na wynik, dostosowywanie na bieżąco systemu produkcyjnego do zmieniających się warunków. Biorąc pod uwagę trzy główne aspekty strategii konkurencyjności przedsiębiorstw należy zauważyć, że podejście do adaptacyjnego sterowania produkcją jest różne w zależności od przyjętej koncepcji zarządzania produkcją. W przedsiębiorstwach, w których wdrożona została koncepcja Lean decyzje dotyczące adaptacyjnego sterowania produkcją będą ukierunkowane na jak najniższe koszty wytwarzania, z uwagi na konkurowanie ceną. Wykorzystanie jakości jako strategicznego czynnika w walce z konkurencją i kluczowego aspektu wpływającego na podjęcie decyzji odnośnie korekty bieżących warunków produkcyjnych celem osiągnięcia założonych wcześniej efektów będzie miało miejsce w przedsiębiorstwach funkcjonujących w myśl koncepcji TQM. Analogicznie przedsiębiorstwo stosujące podejście Agile będzie starało się rywalizować z innymi skracając czas realizacji zleceń, a więc decyzje odnośnie adaptacyjnego sterowania produkcją będą podejmowane z uwzględnieniem jak najkrótszego, możliwego w danych warunkach produkcyjnych, czasu produkcji. TQM jakość adaptacyjne sterowanie produkcją cena czas LEAN AGILE Rys.6. Miejsce adaptacyjnego sterowania produkcją w odniesieniu do strategii konkurencyjności przedsiębiorstwa Należy jednak wyraźnie podkreślić, że mając na uwadze główny czynnik rywalizacji czas, cenę lub jakość, nie można zapomnieć, o pozostałych dwóch czynnikach konkurencyjności, które również muszą spełniać oczekiwania klientów, jednak nie są dla nich kluczowe. Dlatego właśnie w centralnej części schematu przedstawionego na rysunku 6 znajduje się produkcja Strona 14 z 16

15 adaptacyjna. Oznacza to, że podejście do adaptacyjnego sterowania produkcją musi łączyć w sobie wszystkie trzy czynniki konkurencyjności. W jakim stopniu będą one realizowane zależy natomiast od indywidualnego podejścia przedsiębiorstwa produkcyjnego, wynikającego m.in. z polityki firmy, specyfiki branży czy charakterystyki rynku. 4. PODSUMOWANIE Dobór odpowiednich dla danego procesu wytwórczego technik wytwarzania, a także warunków ich realizacji, powodujących zmniejszenie różnicy pomiędzy kosztami procesu, a wartością procesu z punktu widzenia klienta, jest w wielu przypadkach źródłem uzyskania przewagi konkurencyjnej organizacji (Pająk, 2004, s.270). Należy również pamiętać, że zarządzanie przedsiębiorstwem jest możliwe dzięki monitorowaniu, mierzeniu i analizowaniu zachodzących w nim procesów. Dlatego istotnym jest stosowanie odpowiednich, a więc opracowanych pod kątem wybranej strategii konkurencyjności, wskaźników efektywności. Klienci nie zawsze zdają sobie sprawę, że cena i czas realizacji mogą być wykorzystane jako narzędzie manipulacji (Hamrol, 2008, s.25). Jednak przedsiębiorstwo produkcyjne opracowując ofertę produktową i sposoby uzyskiwania przewagi konkurencyjnej dla danych rodzin produktów musi uwzględnić w analizie wszystkie czynniki wpływające na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Dokładna analiza środowiska produkcyjnego, jak również otoczenia przedsiębiorstwa powoli na przyjęcie ogólnej strategii zarządzania przedsiębiorstwem, która to strategia będzie zbudowana na bazie jednej z omówionych w artykule, ale w zależności od indywidualnej specyfiki przedsiębiorstwa będzie zawierała również elementy pozostałych strategii. Założenia strategii należy przenieść na operacyjny poziom funkcjonowania przedsiębiorstwa, co pozwoli na wypracowanie systemu adaptacyjnego sterowania produkcją. Wytyczne przygotowane pod adaptacyjne sterowanie produkcją wskażą kluczowe czynniki, w oparciu o które należy podejmować decyzje w przypadku rozregulowania planów produkcyjnych, jednocześnie zapewniając przedsiębiorstwu możliwość realizacji przyjętej strategii. LITERATURA [1] APICS Dictionary, 11th Edition, American Production and Inventory Control Society, Inc., Falls Church, VA, [2] Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec, [3] Fertsch M. (red.), Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, Strona 15 z 16

16 [4] Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, [5] Knosala R., Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa [6] Kolińska K., Cyplik P., Work standardization - tool for increasing effectiveness of activities, in: Innovative and intelligent manufacturing systems, Fertsch M. (ed.), Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, 2010, s [7] Lis S. (red.), Vademecum produktywności, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, [8] Meredith J.R., The Management of Operations. A Conceptual Emphasis, J.Wiley & Sons, [9] Pająk E., Przykłady zastosowania symulacji komputerowej w przygotowaniu produkcji, w: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Tom II, Knosala R. (red.), Warszawa, 2004, s [10] Pająk E., Zarządzanie produkcją: produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, [11] Trojanowska J., Kolińska K., Koliński A., Stosowanie narzędzi Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym, w: Zarządzanie w kryzysie, Piaseczny J. (red.), Problemy Zarządzania, Vol. 9, nr 1, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s [12] Szafrański M., Elementy ekonomiki jakości w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, [13] Śliwczyński B., Planowanie Logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, [14] Śliwczyński B., Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, [15] Żywicki K., Komputerowy system wspomagający zarządzanie operacjami produkcyjnymi, w: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Tom II, Knosala R. (red.), Opole, 2010, p [16] Watts C.A., Hahn C.K., Byung-Kuy S., Manufacturing Flexibility: Concept and Measurement, Operation Management Review, vol. 9, no. 4. [17] Wróblewski K. J., Podstawy sterowania przepływem produkcji, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa, Strona 16 z 16

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia można zidentyfikować: wewnątrz przedsiębiorstwa (wąskie gardło), w otoczeniu przedsiębiorstwa (popyt, konkurencja)

Ograniczenia można zidentyfikować: wewnątrz przedsiębiorstwa (wąskie gardło), w otoczeniu przedsiębiorstwa (popyt, konkurencja) Ograniczenia nie są ze swej natury ani dobre, ani złe one po prostu istnieją T. Corbett Ograniczenia można zidentyfikować: wewnątrz przedsiębiorstwa (wąskie gardło), w otoczeniu przedsiębiorstwa (popyt,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STEROWANIE PRODUKCJĄ WIELOASORTYMENTOWĄ

PLANOWANIE I STEROWANIE PRODUKCJĄ WIELOASORTYMENTOWĄ PLANOWANIE I STEROWANIE PRODUKCJĄ WIELOASORTYMENTOWĄ Justyna TROJANOWSKA, Edward PAJĄK Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystykę systemu produkcyjnego, dla którego opracowano nową metodę planowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 def. Sterowanie to: 1. Proces polegający na wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Krótkookresowe planowanie produkcji. Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania?

Krótkookresowe planowanie produkcji. Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania? 4 Krótkookresowe planowanie produkcji Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania? Hierarchia systemu zarządzania produkcją DECYZJE DŁUGOOKRESOWE (PROJEKTOWANIE)

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I CONTROLLING LOGISTYKI Analiza wąskich gardeł w procesie produkcyjnym

KOSZTY I CONTROLLING LOGISTYKI Analiza wąskich gardeł w procesie produkcyjnym 1 KOSZTY I CONTROLLING LOGISTYKI Analiza wąskich gardeł w procesie produkcyjnym Analiza wąskich gardeł 2 Eliyahu M. Goldratt jest twórcą teorii ograniczeń (theory of constraints TOC), która zakłada, że

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza AUTOR: Dr inż. ŁUKASZ HADAŚ AGENDA 2 Definicje i obszar zainteresowania logistyki zaopatrzenia i produkcji Podział fazowy Podział funkcjonalny Myślenie

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Zapas: definicja. Zapasy: podział

LOGISTYKA. Zapas: definicja. Zapasy: podział LOGISTYKA Zapasy Zapas: definicja Zapas to określona ilość dóbr znajdująca się w rozpatrywanym systemie logistycznym, bieżąco nie wykorzystywana, a przeznaczona do późniejszego przetworzenia lub sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Organizator systemu HYDROPRESS

Organizator systemu HYDROPRESS Organizator systemu HYDROPRESS Organizatorem systemu HYDROPRESS jest firma Hydropress Wojciech Górzny z siedzibą przy ul. Rawskiej 19B w Elblągu, działający od 1997 roku na rynku krajowym i zagranicznym.

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część

Bardziej szczegółowo

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik Teoria organizacji Ćwiczenia II Cele organizacji Wg L. Krzyżanowskiego Cel to określony przedmiotowo i podmiotowo przyszły, pożądany stan lub rezultat działania organizacji, możliwy i przewidziany do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

krótkookresowe wymagania dotyczące rentow- ności i wypłacalności firmy, które są ograniczeniami realizacji strategii.

krótkookresowe wymagania dotyczące rentow- ności i wypłacalności firmy, które są ograniczeniami realizacji strategii. WYKŁAD 5 PLANY OPERACYJNE MAŁYCH FIRM 1 1. Istota planowania operacyjnego: Planowanie operacyjne orientuje się na realizacji założeń strategicznych i osiągnięcia przyjętych celów. Stanowi zatem narzędzie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa...

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa... Spis treści Od Autorów... 11 1 Istota i przedmiot logistyki... 15 1.1. Pojęcie i istota logistyki... 15 1.2. Powstanie i rozwój logistyki... 21 1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak ćw. artur.olejniczak@wsl.com.pl Plan spotkań Data Godziny Rodzaj 18.03.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 14.04.2012 4 godziny ćw. 28.04.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 19.05.2012 4 godziny ćw.

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją

Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Produkcją Dr Janusz Sasak janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Kontakt Katedra Zarządzania Publicznego UJ Mickiewicza 3 sala 21 czwartek 14:45 15:45 janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Przedmiot i Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS Cele sterowania produkcją Dostosowanie asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień Dostarczanie produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE 1. Rozwiązywanie problemów decyzji krótkoterminowych Relacje między rozmiarami produkcji, kosztami i zyskiem wykorzystuje się w procesie badania opłacalności różnych wariantów

Bardziej szczegółowo

Beer Game i Shop Floor Game efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw

Beer Game i Shop Floor Game efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw Beer Game i Shop Floor Game efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw Terminy szkolenia Opis Beer Game - warsztat symulujący wpływ jakości informacji i komunikacji na możliwość planowania działań podmiotów

Bardziej szczegółowo

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Jesteśmy firmą konsultingową i wspieramy naszych klientów od 2002 roku. Pracujemy w trybie projektowo-szkoleniowym. Realizujemy projekty i programy związane z poprawą wewnętrznej sytuacji w organizacjach.

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny 1 Temat pracy: Controlling logistyczny W logistyce przedsiębiorstwa, rozumianej jako sterowanie przepływem przedmiotów w całym łańcuchu powiązań między dostawcami, producentem i odbiorcami, tkwi duży potencjał

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą o

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje rachunkowości zarządczej. prowadzenie dr Adam Chmielewski

Współczesne koncepcje rachunkowości zarządczej. prowadzenie dr Adam Chmielewski Współczesne koncepcje rachunkowości zarządczej prowadzenie dr Adam Chmielewski 1 Systemy controllingowe systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem dostarczają informacji do podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI C Y K L P L A N O W A N I A I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV 1 Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym ZARZĄD Przygotowa procesu planowania: terminy,

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI Specjalności LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI na kierunku LOGISTYKA KATEDRA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Prezentujący: mgr inŝ. Roman Domański Poznań, 4 kwietnia 2011 Specjalność LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Zarządzanie produkcją i usługami Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP-1-406-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wykonaniem produkcji

Sterowanie wykonaniem produkcji STEROWANIE WYKONANIEM PRODUKCJI (Production Activity Control - PAC) Sterowanie wykonaniem produkcji (SWP) stanowi najniŝszy, wykonawczy poziom systemu zarządzania produkcją, łączący wyŝsze poziomy operatywnego

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo