Rynek Pracy pod Lupą II badawczy projekt systemowy WUP w Toruniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek Pracy pod Lupą II badawczy projekt systemowy WUP w Toruniu"

Transkrypt

1 Rynek Pracy pod Lupą II badawczy projekt systemowy WUP w Toruniu Spotkanie z pracownikami PUP rejestrującymi osoby bezrobotne. Spotkanie przygotowane w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą II Toruń,, r.

2 Projekt systemowy Rynek Pracy pod Lupą II Wniosek o dofinansowanie projektu został przyjęty do realizacji Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego nr 6/188/2014 w dniu r. Zgodnie z zapisami w Planach Działania na 2013 r. oraz na lata Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Okres realizacji projektu: r. 2

3 Projekt systemowy Rynek Pracy pod Lupą II Cel projektu Cel główny: wsparcie uczestników* kujawsko pomorskiego rynku pracy w realizacji działań na rzecz łagodzenia skutków i przeciwdziałania bezrobociu poprzez dostarczenie informacji Cel ten zostanie osiągnięty dzięki: wskazaniu zawodów deficytowych nadwyżkowych, diagnozie planów zatrudnieniowych oraz trudności rekrutacyjnych pracodawców działających w kluczowych branżach regionu, diagnozie sytuacji podmiotów utworzonych dzięki dotacjom dla osób bezrobotnych, identyfikacji oferty szkoleniowej, udostępnianiu informacji szerokiemu gronu odbiorców. *instytucje rynku pracy; organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły wyższe; doradcy zawodowi, nauczyciele i pedagodzy; uczniowie; potencjalni inwestorzy; pracodawcy oraz instytucje szkoleniowe. 3

4 Realizacja Projektu oddziaływa ywać będzie na takie grupy podmiotów w jak: instytucje rynku pracy (efektywniejsze świadczenie usług i wykorzystanie środków) organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne oraz uczelnie wyższe (planowanie kierunków kształcenia) doradcy zawodowi, nauczyciele i pedagodzy (prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego) uczniowie szkół i ich rodzice (podejmowanie decyzji edukacyjnych) potencjalni inwestorzy (znajomość struktury niewykorzystanych zasobów podażowych) pracodawcy (realizacja polityki rekrutacyjnej i szkoleniowej) instytucje szkoleniowe (dostosowanie oferty do potrzeb rynku). 4

5 Zadanie 1. Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych MZDiN przedstawia relacje popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno zawodowym. opracowana została pierwsza część raportu z MZDiN za 2013 r. Druga cześć raportu z informacjami dotyczącymi absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych przygotowana zostanie w sierpniu br. na stronie internetowej projektu zamieszczone zostały dane o bezrobotnych i zgłoszonych wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej według zawodów. Dane za rok 2013 zostały przygotowane dla całego województwa oraz wszystkich powiatów. Dodane zostały nowe zakładki: bezrobotni i wolne miejsca pracy, portrety wielkich grup zawodowych bezrobotnych, popyt na pracę (badanie GUS), absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w ramach zadania zostało zorganizowane spotkanie z pracownikami PUP nt. wprowadzania do systemu Syriusz danych o zawodach. 5

6 Zadanie 2. Realizacja badań pracodawców i podmiotów powstałych dzięki dotacjom na podjęcie działalności gospodarczej oraz analiza rynku szkoleniowego (3 moduły): Moduł I Badanie pracodawców Cel diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym oraz diagnoza trudności rekrutacyjnych wśród pracodawców działających w kluczowych dla regionu branżach Kluczowe/strategiczne branże wybrano w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko Pomorskiego do roku 2020 oraz Regionalną Strategię Innowacji Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata , są to: 1. Przetwórstwo spożywcze, 2. Energetyka odnawialna, 3. Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna, 4. Branża chemiczna i papierowa, 5. Przemysł maszynowy, motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa, 6. Usługi logistyczne (transport, spedycja, logistyka). W ramach każdej z ww. branż dokonano wyboru odpowiednich grup z klasyfikacji PKD

7 Badanie pracodawców w w latach pracodawców reprezentatywne ze względu na sekcje PKD metoda badawcza: wywiad bezpośredni technika: w miarę niezmienny kwestionariusz ankiety niezmienność metodologii badania umożliwiła w 2013 r. przeprowadzenie analizy panelowej badania wśród tych samych podmiotów co w 2012 r. produkty: raport, opisy zawodów, wydrukowane tabele dla PUP Różnice Badanie pracodawców w w 2014 roku zmodyfikowany harmonogram m.in. konsultacje eksperckie prawie 450 podmiotów koncentracja wokół kluczowych branż dla regionu kujawsko pomorskiego metoda badawcza: wywiad telefoniczny wspierany komputerowo technika: udoskonalony kwestionariusz ankiety dodatkowy produkt: broszura rezygnacja z powielania ankiet i tabel weryfikacja planów zatrudnieniowych (listopad/grudzień 2014 r.) dodatkowe pytanie o aktualny stan zatrudnienia. 7

8 cd. Moduł I Badanie pracodawców dokonano wyboru kluczowych branż oraz doboru próby podmiotów do badania (konsultacje z ekspertem) zaktualizowano kwestionariusz ankiety (na podstawie uwag przekazanych przez PUP oraz konsultacji z ekspertem) podzielono próbę podmiotów do badania, w tegorocznym badaniu planuje się zrealizowanie wywiadów wśród 447 pracodawców ze wszystkich powiatów województwa zrealizowano umowę z firmą Predictive Solutions na aktualizację elektronicznej wersji kwestionariusza ankiety oraz poleceń automatyzujących bazy wynikowe z badania pracodawców 15 maja odbyło się spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badanie pracodawców (omówiono m.in. zmiany w badaniu, podział próby badawczej, kwestionariusz ankiety oraz instrukcję dla ankietera) ankietyzacja rozpoczęła się w maju, a zakończy się w czerwcu br. 8

9 Wielkość próby wg powiatów Powiat liczba zrealizowanych wywiadów w 2012 r. liczba planowanych wywiadów do zrealizowania w 2014 r. Aleksandrów Kujawski Brodnica Bydgoszcz powiat grodzki Bydgoszcz powiat ziemski Chełmno Golub Dobrzyń 32 9 Grudziądz powiat grodzki Grudziądz powiat ziemski 25 8 Inowrocław Lipno Mogilno 50 9 Nakło nad Notecią Radziejów 30 9 Rypin 32 7 Sępólno Krajeńskie Świecie Toruń powiat grodzki Toruń powiat ziemski Tuchola Wąbrzeźno 30 8 Włocławek powiat grodzki Włocławek powiat ziemski Żnin Ogółem

10 Moduł II Badanie podmiotów w powstałych dzięki dotacjom na podjęcie działalno alności gospodarczej Celem badania jest: dostarczenie kompleksowych danych dotyczących charakterystyki podmiotów, które powstały dzięki udzielonym przez PUP dotacjom na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz charakterystyka osób, które otrzymały dotacje w latach pozyskanie danych na temat trwałości i kondycji podmiotów powstałych dzięki dotacjom udzielonym w 2010 roku 10

11 cd. Moduł II Badanie podmiotów w powstałych dzięki dotacjom na podjęcie działalno alności gospodarczej podpisano porozumienia z PUP dot. udziału w badaniu i przekazania danych na potrzeby badania powiatowe urzędy pracy zgodnie z porozumieniem przesłały dane za 2010 i 2013 r. dot. podmiotów powstałych dzięki dotacjom i osób bezrobotnych, które otrzymały dotacje oraz uzupełniono dane za 2011 rok podpisana została umowa z Pracownią Badań Społecznych Soma - na realizację badania bazy danych za lata przekazano wykonawcy badania - (będą realizowane: m.in. badanie ankietowe 500 firm* powstałych w 2010 r. analiza danych za lata , opracowanie raportu oraz metodologii badań). Publikacja raportu końcowego oraz metodologii I kwartał 2015 r. Osoby, które otrzymały w 2010 roku dotacje na podjęcie działalności gospodarczej: 3852 osoby, z tego 1283 osoby powróciły do rejestrów bezrobotnych, a 2559 osób nie powróciło do rejestrów bezrobotnych (tj. ok. 67% ogółu). *Badana populacja to osoby, które otrzymały dotacje oraz: 1.nie powróciły do rejestru osób bezrobotnych do końca grudnia 2013 r. i prowadzą działalność gospodarczą 2.nie powróciły do rejestru osób bezrobotnych do końca grudnia 2013 r. i nie prowadzą działalności gospodarczej 11

12 Moduł III Analiza rynku szkoleniowego realizacja I kwartał 2015 r. Analiza ta będzie dotyczyć głównie: szkoleń zorganizowanych przez PUP dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 2014 roku (bez szkoleń planowanych) danych z Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) informacji o szkoleniach zorganizowanych w ramach projektów PO KL. 12

13 Planowane do realizacji badanie zlecone firmie badawczej Badanie ofert pracy zamieszczonych w Internecie Planowane jest przeprowadzenie badania ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego zamieszczonych w Internecie na portalach ogólnopolskich: Pracuj.pl Praca.Gratka.pl GazetaPraca.pl Regiopraca.pl. Badanie polegać będzie na przeprowadzeniu ilościowej i jakościowej analizy treści ofert pracy, które pojawiły się w Internecie w okresie wrzesień listopad 2014 roku dla województwa kujawsko-pomorskiego. 13

14 Zadanie 3. Promocja i upowszechnianie wyników projektu: Promocja projektu jest jednym z kluczowych elementów w zarządzania projektem współfinansowanym ze środków w unijnych. realizacja umowy z firmą 3xW na dostosowanie strony WWW do nowego projektu oraz opracowanie nowego LOGO projektu wprowadzono zmiany na stronę WWW (m.in. nowe zakładki Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych) wykonano gadżety promujące projekt (teczka, notes, torba, długopis oraz pendrive) przygotowano artykuł promujący projekt RPpL II, który został opublikowany w Gazecie Pomorskiej 23 maja br. planowane jest przygotowanie kampanii informacyjnej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w regionie Nie czekaj już teraz pomyśl o swojej przyszłości, w ramach której we wrześniu/październiku br. zostanie zorganizowany konkurs o tematyce związanej z rynkiem pracy. 14

15 Zmiany na stronie internetowej projektu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Dodane zostały nowe zakładki

16 Pomyśl l o swojej przyszłości ci kampania skierowana do gimnazjalistów Cel kampanii: Podniesienie świadomości wśród uczniów o wadze decyzji edukacyjnych podejmowanych na etapie gimnazjum. Zachęcenie do odwiedzania strony internetowej projektu oraz zapoznania się z informacjami o rynku pracy w regionie. Dokonywanie przemyślanych decyzji o wyborze zawodu. Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych ogłoszony na przełomie września/października 2014 r., zgłoszenia będą przyjmowane za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej projektu, nagrody główne: 5 tabletów, wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej. 16

17 Odbiorcy publikacji, raportów Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego (wybrane Departamenty), Starostowie i Prezydenci Miast, Przedstawiciele pracodawców, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu i Włocławku, Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowe Urzędy Pracy, Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne, Centra Kształcenia Ustawicznego, Centra Kształcenia Praktycznego, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Kujawsko Pomorska Komenda OHP, Biura Karier, Kujawsko Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Bydgoszczy i Toruniu, Szkoły, Uczniowie i ich rodzice, Jednostki szkoleniowe. 17

18 Strona internetowa projektu 18

19 Dziękuj kuję za uwagę! Mariola Wilmanowicz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Tel

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY I INSTYTUCJE SZKOLENIOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 i 2011 ROKU

ANALIZA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY I INSTYTUCJE SZKOLENIOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 i 2011 ROKU ANALIZA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY I INSTYTUCJE SZKOLENIOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 i 2011 ROKU. Toruń, wrzesień 2011 r. Raport Analiza szkoleń organizowanych

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Raport z wynikami badania systemu edukacji - przedstawienie sposobów skutecznego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1 Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego Raport końcowy Legnica 2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Gdańsk, listopad 2011 Badanie ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2004 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo