OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU"

Transkrypt

1 OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK

2 SPIS TREŚCI: Wstęp Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy w I półroczu 2005 roku Bezrobotni z prawem do zasiłku Bezrobotni do 25 roku życia Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Długotrwale bezrobotni Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia Bezrobotni niepełnosprawni Podsumowanie Tabele Podsumowanie w języku angielskim Słowniczek podstawowych definicji związanych z osobami w szczególnej sytuacji na rynku pracy TABELE: Wykres 1. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy uczestniczący w wybranych formach aktywizacji zawodowej. Stan na 30 czerwca 2005 r Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni ogółem według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy Bezrobotne kobiety według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy Bezrobotni do 25 roku życia według poziomu wykształcenia Bezrobotni do 25 roku życia według wykształcenia w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego Bezrobotni do 25 roku życia według stażu pracy Bezrobotni do 25 roku życia według stażu pracy w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego Bezrobotni do 25 roku życia według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni do 25 roku życia według czasu pozostawania bez pracy w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego 31

3 10. Bilans bezrobotnych do 25 roku życia w I półroczu 2005 roku według powiatów Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w I półroczu 2005 roku według powiatów Bezrobotni, którzy ukończyli szkołę wyższą, do 27 roku życia w I półroczu 2005 roku według powiatów Długotrwale bezrobotni według wieku Długotrwale bezrobotni według wieku w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego Długotrwale bezrobotni według poziomu wykształcenia Długotrwale bezrobotni według wykształcenia w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego Długotrwale bezrobotni według stażu pracy Długotrwale bezrobotni według stażu pracy w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego Długotrwale bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Długotrwale bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego Bilans długotrwale bezrobotnych w I półroczu 2005 roku według powiatów Bezrobotni powyżej 50 roku życia według poziomu wykształcenia Bezrobotni powyżej 50 roku życia według wykształcenia w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego Bezrobotni powyżej 50 roku życia według stażu pracy Bezrobotni powyżej 50 roku życia według stażu pracy w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego Bezrobotni powyżej 50 roku życia według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni powyżej 50 roku życia według czasu pozostawania bez pracy w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego Bilans bezrobotnych powyżej 50 roku życia w I półroczu 2005 roku według powiatów Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych w I półroczu 2005 roku według powiatów Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych według wieku Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych według wieku w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego... 64

4 32. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych według stażu pracy Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych według stażu pracy w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych według czasu pozostawania bez pracy w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia w I półroczu 2005 roku według powiatów Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia według wieku Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia według wieku w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia według poziomu wykształcenia Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia według wykształcenia w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia według stażu pracy Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia według stażu pracy w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia według czasu pozostawania bez pracy w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego Zmiany w ewidencji niepełnosprawnych bezrobotnych w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2005 roku Niepełnosprawni bezrobotni według wieku Niepełnosprawni bezrobotni według wieku w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego Niepełnosprawni bezrobotni według poziomu wykształcenia Niepełnosprawni bezrobotni według wykształcenia w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego Niepełnosprawni bezrobotni według stażu pracy... 92

5 51. Niepełnosprawni bezrobotni według stażu pracy w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego Niepełnosprawni bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Niepełnosprawni bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego. 96 Wykres 2. Uczestnictwo wybranych grup bezrobotnych w programach rynku pracy (w %). Stan na 30 czerwca 2005 roku Aktywne programy rynku pracy za I półrocze 2005 roku... 99

6 1 WSTĘP Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowe kategorie bezrobotnych zwanych osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Artykuł 49 Ustawy określa, że są to: 1) bezrobotni do 25 roku życia, 2) bezrobotni długotrwale, 3) bezrobotni powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, 5) bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, 6) bezrobotni niepełnosprawni. Osoby te mogą podobnie jak wszyscy bezrobotni korzystać z instrumentów rynku pracy, takich jak: finansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania dofinansowania wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, finansowanie dodatków aktywizacyjnych. Instrumenty te służą wsparciu podstawowych usług rynku pracy, jakimi są: pośrednictwo pracy, usługi EURES, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja szkoleń. W stosunku do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy mogą być dodatkowo stosowane następujące działania: propozycje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu pracy, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 i osobą zależną. Szczegółowe warunki uzyskania wsparcia przez bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określone są w art Ustawy oraz w odpowiednich przepisach wykonawczych. Poniższa analiza przygotowana w Wydziale Informacji, Badań i Analiz WUP w Toruniu na podstawie Sprawozdania MGiP-01 o rynku pracy charakteryzuje osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy na tle bezrobotnych ogółem w województwie kujawsko pomorskim według stanu na 30 czerwca 2005 roku. Tam, gdzie jest to możliwe przedstawiono udziały poszczególnych grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w wybranych formach aktywizacji bezrobotnych. Opracowanie składa się z części opisowej i tabelarycznej przedstawiającej sytuację w powiatach województwa. W końcowej części zamieszczono również słowniczek podstawowych definicji dotyczących omawianych populacji bezrobotnych (według stanu prawnego na 30 czerwca 2005 roku).

7 2 1. SYTUACJA NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2005 R. Według stanu na 30 czerwca 2005 roku w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych. Było to o osób (6,5%) mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 4,5% (5.031 osób), natomiast mężczyzn o 8,8% (8.165 osób). Tak duży spadek liczby bezrobotnych w końcu czerwca zanotowano po raz pierwszy od czasu utworzenia województwa. Spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach: największy w powiecie sępoleńskim (o 13,8%) i Toruniu (o 13,7%), najmniejszy w powiecie inowrocławskim (o 0,6%) i chełmińskim (o 1,4%). Wysokość stopy bezrobocia (charakteryzującej udział bezrobotnych w liczbie osób czynnych zawodowo) dla województwa kujawsko pomorskiego wyniosła w czerwcu 2005 roku 22,5%, podczas gdy dla całej Polski wskaźnik ten wynosi 18,0%. W naszym regionie stopa bezrobocia niższa niż średnia krajowa utrzymuje się tylko w dwóch powiatach grodzkich: Bydgoszczy (11,4%) i Toruniu (12,2%). Najwyższą wartość wskaźnik ten osiąga w powiecie nakielskim (33,0%), grudziądzkim (31,6%), żnińskim (31,2%) oraz w Grudziądzu (30,5%). W ciągu I półrocza 2005 roku odnotowano w województwie kujawsko pomorskim spadek liczby bezrobotnych o osób (4,1%), a co za tym idzie również spadek stopy bezrobocia o 1,0% (w tym samym czasie w Polsce liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 5,7%, a stopa bezrobocia uległa zmniejszeniu o 1,1%). W analogicznym okresie roku poprzedniego w województwie kujawsko pomorskim wystąpił spadek liczby bezrobotnych o 3,6% (7.574 osoby), natomiast w Polsce odnotowano spadek o 3,3%. W ciągu I półrocza 2005 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 20 powiatach: największy w powiecie sępoleńskim (o 12,2%) i żnińskim (o 8,9%), najmniejszy w powiecie inowrocławskim (o 1,3%). W trzech powiatach wystąpił wzrost liczby bezrobotnych: w Bydgoszczy o 2,8%, w Grudziądzu (o 0,8%) i powiecie golubsko dobrzyńskim (o 0,3%). Na zmiany w poziomie bezrobocia w I półroczu 2005 roku wpłynął mniejszy napływ niż odpływ z bezrobocia: w okresie od stycznia do czerwca w urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego zarejestrowało się nowych bezrobotnych, natomiast z ewidencji wyłączono osób. W I półroczu 2005 roku w naszym regionie 18 zakładów pracy zgłosiło zamiar zwolnienia łącznie 910 pracowników (w analogicznym okresie roku poprzedniego było to odpowiednio: 36 zakładów i osób). Wśród bezrobotnych w końcu czerwca 05 zarejestrowanych było osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy (2,4% ogółu bezrobotnych). W analogicznym okresie roku poprzedniego było to odpowiednio: osoby i 3,4%. W I półroczu 2005 roku urzędy pracy w województwie kujawsko pomorskim pozyskały oferty pracy. Było to o 10,4% ofert więcej niż w analogicznym

8 3 okresie roku poprzedniego *. Liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane zwiększyła się o 11,9%, natomiast na prace niesubsydiowane o 8,4%. Pomimo tego mniej niż przed rokiem (o 3,7%) bezrobotnych podjęło zatrudnienie osób: zatrudnienie niesubsydiowane nieznacznie wzrosło (o 0,8%), zaś subsydiowane spadło o 19,3%. Spadek dotyczył zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, natomiast znacznie więcej bezrobotnych niż analogicznym okresie roku poprzedniego podjęło działalność gospodarczą, a także rozpoczęło pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia. Nowe regulacje zawarte w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także nowe możliwości, jakie stworzyło przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (korzystanie ze wsparcia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich) pozwoliło na zaktywizowanie większej liczby bezrobotnych w innych formach: liczba osób podejmujących staże pracy i szkolenia zwiększyła się o 44,0%, a dodatkowo bezrobotnych rozpoczęło przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (nowa forma aktywizacji). Pomimo korzystnych zmian, jakie zaszły w I półroczu 2005 r. w poziomie bezrobocia sytuacja na regionalnym rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim w dalszym ciągu jest bardzo trudna. Jak podaje Urząd Statystyczny w Bydgoszczy przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 05 ukształtowało się na poziomie 207,8 tys. osób i było niższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego o 1,1 tys., tj. o 0,5% (wobec 0,6% przed rokiem i 1,7% w kraju). Najważniejsze cechy bezrobocia w województwie kujawsko pomorskim nie ulegają istotnym zmianom. W dalszym ciągu najbardziej niepokojące zjawiska to: utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia w czerwcu 22,5% (przy średniej krajowej 18,0%); jedynie w dwóch powiatach stopa bezrobocia jest niższa niż średnia krajowa: w Bydgoszczy osiąga wartość 11,4%, a w Toruniu 12,2%, wysoki poziom bezrobocia wśród kobiet 55,6% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 54,5%), wysoki poziom bezrobocia na terenach wiejskich 43,7% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 43,6%), znaczny udział wśród bezrobotnych ludzi młodych osoby w wieku lata stanowią 24,6% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 28,0%), duży udział wśród bezrobotnych osób pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy (52,7%) i wielokrotnie bezrobotnych (75,5%); w analogicznym okresie roku poprzedniego wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 52,9% i 72,3%, niski poziom kwalifikacji zawodowych bezrobotnych obecnie 71,0% bezrobotnych w województwie kujawsko pomorskim legitymuje się wykształceniem nie wyższym niż zasadnicze zawodowe (przed rokiem 71,7%), utrzymujący się niski udział osób uprawnionych do zasiłku w ogólnej populacji bezrobotnych 15,2% całej populacji bezrobotnych (przed rokiem 16,1%). * Do ofert pracy zalicza się również oferty na staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, które nie są formą zatrudnienia

9 4 BILANS BEZROBOTNYCH W I PÓŁROCZU W LATACH 2004 I 2005 L.p. I półrocze 2004 roku I półrocze 2005 roku zmiana w % 1. Bezrobotni według stanu w końcu roku poprzedniego ,9 2. Bezrobotni zarejestrowani w okresie ,0 po raz pierwszy ,4 po raz kolejny (od 1990 r.) ,9 po pracach interwencyjnych ,2 po robotach publicznych ,3 po stażu ,5 po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy x x x po szkoleniu ,3 3. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w okresie ,4 3a. podjęcia pracy ,7 1) niesubsydiowanej ,8 w tym pracy sezonowej ,9 2) subsydiowanej ,3 - prac interwencyjnych ,9 - robót publicznych ,4 - podjęcia działalności gospodarczej ,5 - podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia ,5 - inne* ,5 3b. rozpoczęcia szkolenia x x c. rozpoczęcia stażu x x 3d. rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy x x x 3e. niepotwierdzenia gotowości do pracy ,9 3f. dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego ,2 3g. podjęcia nauki ,9 3h. ukończenia 60/65 lat ,4 3i. nabycia praw emerytalnych lub rentowych ,0 3j. nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego ,0 3k. innych ,7 4. Bezrobotni według stanu w końcu okresu ,5 - w tym zarejestrowani po raz pierwszy ,2 * w pozycji tej ujmowane jest głównie zatrudnienie subsydiowane absolwentów (tzw. umowy absolwenckie) - forma ta nie jest już przewidziana w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

10 5 2. BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU Prawo do pobierania zasiłku posiadało w końcu czerwca 2005 roku bezrobotnych, co stanowiło 15,2% ogółu bezrobotnych w województwie (przed rokiem osób, czyli 16,1% ogółu). Udział osób uprawnionych do pobierania zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych waha się od 10,9% w powiecie brodnickim do 19,2% w powiecie toruńskim. Zasiłek pobiera 11,3% bezrobotnych kobiet i 20,0% bezrobotnych mężczyzn (w końcu czerwca 04 dla kobiet wskaźnik ten wynosił 11,8%, a dla mężczyzn 21,1%). Niskie są udziały osób pobierających zasiłek wśród bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Jedynie wśród bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bezrobotnych długotrwale udział ten jest wyższy od średniej w województwie. Uprawnieni do zasiłku wśród wybranych kategorii bezrobotnych. Stan na 30 czerwca 2005 r. wybrane kategorie bezrobotnych razem ogółem bezrobotni ,2 do 25 roku życia ,7 w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki którzy ukończyli szkołę wyższą, do 27 roku życia osoby z prawem do zasiłku % , ,8 powyżej 50 roku życia ,3 bez kwalifikacji zawodowych ,3 długotrwale bezrobotni ,8 samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia ,2 niepełnosprawni ,3 3. BEZROBOTNI DO 25 ROKU ŻYCIA Zgodnie z zapisami w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez osobę do 25 roku życia będącą w szczególnej sytuacji na rynku pracy należy rozumieć bezrobotnego, który w roku kalendarzowym nie ukończył 25 lat. Bezrobotni do 25 roku życia nie są grupą tożsamą z bezrobotnymi w wieku 18 24

11 6 lata. Jest to nowa kategoria bezrobotnych, w związku z tym nie można przeprowadzać porównań z okresami poprzednimi. Bezrobotni do 25 roku życia według powiatów. Stan na 30 czerwca 2005 r. Powiat ogółem osoby bezrobotni do 25 roku życia Województwo razem ,9 Bydgoszcz powiat grodzki ,1 Bydgoszcz powiat ziemski ,5 Grudziądz powiat grodzki ,0 Grudziądz powiat ziemski ,6 Toruń powiat grodzki ,9 Toruń powiat ziemski ,5 Włocławek powiat grodzki ,4 Włocławek powiat ziemski ,4 Aleksandrów Kujawski ,4 Brodnica ,9 Chełmno ,0 Golub Dobrzyń ,9 Inowrocław ,8 Lipno ,9 Mogilno ,6 Nakło nad Notecią ,5 Radziejów ,2 Rypin ,7 Sępólno Krajeńskie ,8 Świecie ,0 Tuchola ,1 Wąbrzeźno ,9 Żnin ,8 Większość bezrobotnych do 25 roku życia to kobiety 54,1%, a prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiada 12,7% tej populacji. Ponad połowa 54,0% bezrobotnych do 25 roku życia nie ma żadnego stażu pracy. Największą grupą pod względem poziomu wykształcenia są osoby, które ukończyły zasadnicze szkoły zawodowe (32,6%). Osoby, które pozostają w rejestrach pup dłużej niż 12 miesięcy %

12 7 (od dnia ostatniej rejestracji) stanowią 35,1% populacji bezrobotnych do 25 roku życia. Bezrobotni ogółem do 25 roku życia % w ogółem Bezrobotni według stanu na r ,1 Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu 2005 r ,5 po raz pierwszy ,0 po raz kolejny (od 1990 r.) ,0 po pracach interwencyjnych ,1 po robotach publicznych ,3 po stażu ,6 po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy ,4 po szkoleniu ,9 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w I półroczu 2005 r ,7 podjęcia pracy w okresie sprawozdawczym ,4 niesubsydiowanej ,1 w tym pracy sezonowej ,5 subsydiowanej ,0 prac interwencyjnych ,8 robót publicznych ,3 podjęcia działalności gospodarczej ,6 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia ,8 inne ,7 rozpoczęcia szkolenia ,3 rozpoczęcia stażu ,7 rozpoczecia przygotowania zawodowego w miejscu pracy ,7 niepotwierdzenia gotowości do pracy ,1 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego ,9 podjęcia nauki ,7 ukończenia 60/65 lat 53 x x nabycia praw emerytalnych lub rentowych ,0 nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 18 x x innych ,2 Bezrobotni według stanu na r ,9 w tym zarejestrowani po raz pierwszy ,1 w tym z tego z przyczyn z tego z tego Bilans bezrobotnych do 25 roku zycia w I półroczu 2005 roku Wyszczególnienie W I półroczu 2005 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowały się osoby do 25 roku życia. Stanowiło to 36,5% całego napływu do bezrobocia. W tym samym czasie pracę podjęło osób z tej grupy bezrobotnych, co stanowiło 26,4% wszystkich podjęć pracy przez bezrobotnych w województwie. Bezrobotni do 25 roku życia stanowili 19,0% wszystkich bezrobotnych podejmujących w I półroczu 2005 roku zatrudnienie subsydiowane, 31,3% rozpoczynających szkolenia, 47,4% rozpoczynających przygotowanie zawodowe w miejscu pracy i 88,7% rozpoczynających staże pracy.

13 8 Według stanu na 30 czerwca 2005 r. następujące grupy bezrobotnych do 25 roku życia uczestniczyły w aktywnych programach rynku pracy: staż pracy osoby, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy osoby, szkolenia 403 osoby, prace interwencyjne 815 osób, roboty publiczne 622 osoby, zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 118 osób, szkolenie w ramach aktywnego poszukiwania pracy 63 osoby OSOBY W OKRESIE DO 12 MIESIĘCY OD DNIA UKOŃCZENIA NAUKI Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie zawiera pojęcia bezrobotny absolwent, co nie oznacza, że osoby, które ukończyły właśnie edukację nie rejestrują się w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotni. Obowiązujące obecnie zasady sprawozdawczości o rynku pracy pozwalają zidentyfikować grupę bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, w skład której wchodzą osoby wcześniej nazywane bezrobotnymi absolwentami. Są to najczęściej ludzie młodzi (do 25 roku życia), ale w tej kategorii mieszczą się również osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia. Według stanu na koniec czerwca 2005 roku w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego zarejestrowanych pozostawało osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Zdecydowana większość z nich (63,6%) to kobiety, a prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiada 2,8% tej populacji bezrobotnych. Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowią 3,5% ogółu bezrobotnych w województwie. W poszczególnych powiatach udział ten waha się od 2,2% w powiecie bydgoskim do 5,6% w powiecie rypińskim. W I półroczu 2005 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (w tym osób, które ukończyły szkoły wyższe), natomiast pracę podjęło osób (w tym osób, które ukończyły szkoły wyższe). Analiza zawodów, jakimi legitymują się osoby w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki wykazuje, że najczęściej są to pracownicy do spraw finansowych i handlowych (628 osób), agenci do spraw sprzedaży handlowcy (380 osób) i technicy mechanicy (340 osób), natomiast wśród osób, które ukończyły szkołę wyższą dominują ekonomiści (115 osób). 4. DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy definiuje osobę długotrwale bezrobotną, jako bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. Jest to nowa kategoria bezrobotnych, w związku z tym nie można przeprowadzać porównań

14 9 z okresami poprzednimi, w których za długotrwale bezrobotnych uważano osoby pozostające w rejestrach pup dłużej niż 12 miesięcy od ostatniej rejestracji. Długotrwale bezrobotni według powiatów. Stan na 30 czerwca 2005 r. Powiat ogółem osoby bezrobotni długotrwale bezrobotni Województwo razem ,0 Bydgoszcz powiat grodzki ,7 Bydgoszcz powiat ziemski ,3 Grudziądz powiat grodzki ,4 Grudziądz powiat ziemski ,1 Toruń powiat grodzki ,6 Toruń powiat ziemski ,1 Włocławek powiat grodzki ,1 Włocławek powiat ziemski ,1 Aleksandrów Kujawski ,1 Brodnica ,0 Chełmno ,7 Golub Dobrzyń ,4 Inowrocław ,3 Lipno ,0 Mogilno ,9 Nakło nad Notecią ,9 Radziejów ,6 Rypin ,8 Sępólno Krajeńskie ,0 Świecie ,4 Tuchola ,9 Wąbrzeźno ,0 Żnin ,2 Według stanu na 30 czerwca 2005 roku w urzędach pracy w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowanych pozostawało długotrwale bezrobotnych, którzy stanowili 69,0% ogółu bezrobotnych. W poszczególnych powiatach udział ten waha się od 58,7% w Bydgoszczy do 74,1% w powiecie włocławskim. %

15 10 Większość długotrwale bezrobotnych to kobiety 58,9%, a prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiada zaledwie 1,8% tej populacji. Są to najczęściej osoby młode (48,5% nie ukończyło 34 roku życia), bez stażu (20,1%) lub o bardzo krótkim stażu pracy (37,7% nie pracowało dłużej niż 5 lat), legitymujące się niskim poziomem wykształcenia (39,3% wykształcenie gimnazjalne i poniżej, 36,8% zasadnicze zawodowe). Osoby, które pozostają w rejestrach pup dłużej niż 12 miesięcy (od dnia ostatniej rejestracji) stanowią 75,9% populacji długotrwale bezrobotnych. Bezrobotni ogółem długotrwale bezrobotni % w ogółem Bezrobotni według stanu na r ,5 Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu 2005 r ,3 po raz pierwszy ,2 po raz kolejny (od 1990 r.) ,9 po pracach interwencyjnych ,7 po robotach publicznych ,5 po stażu ,4 po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy ,0 po szkoleniu ,1 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w I półroczu 2005 r ,2 podjęcia pracy w okresie sprawozdawczym ,9 niesubsydiowanej ,0 w tym pracy sezonowej ,4 subsydiowanej ,4 prac interwencyjnych ,8 robót publicznych ,5 podjęcia działalności gospodarczej ,1 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia ,3 inne ,0 rozpoczęcia szkolenia ,1 rozpoczęcia stażu ,0 rozpoczecia przygotowania zawodowego w miejscu pracy ,7 niepotwierdzenia gotowości do pracy ,3 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego ,6 podjęcia nauki ,3 ukończenia 60/65 lat ,7 nabycia praw emerytalnych lub rentowych ,9 nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego ,0 innych ,6 Bezrobotni według stanu na r ,0 w tym zarejestrowani po raz pierwszy ,2 w tym z tego z przyczyn z tego z tego Bilans długotrwale bezrobotnych w I półroczu 2005 roku Wyszczególnienie W I półroczu 2005 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowały się osoby długotrwale bezrobotne. Stanowiło to 56,3% całego napływu do

16 11 bezrobocia. W tym samym czasie pracę podjęło osób z tej grupy bezrobotnych, co stanowiło 51,9% wszystkich podjęć pracy przez bezrobotnych w województwie. Długotrwale bezrobotni stanowili 73,4% wszystkich bezrobotnych podejmujących w I półroczu 2005 roku zatrudnienie subsydiowane, 41,4% rozpoczynających szkolenia, 20,0% rozpoczynających staże pracy i 65,7% podejmujących przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Według stanu na 30 czerwca 2005 r. następujące grupy długotrwale bezrobotnych uczestniczyły w aktywnych programach rynku pracy: roboty publiczne osób, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy osób, prace interwencyjne osób, staż pracy 585 osób, szkolenia 322 osoby, zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 180 osób, szkolenie w ramach aktywnego poszukiwania pracy 15 osób. 5. BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA Zgodnie z zapisami w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez osobę powyżej 50 roku życia będącą w szczególnej sytuacji na rynku pracy należy rozumieć bezrobotnego, który w roku kalendarzowym ukończył co najmniej 50 lat. Jest to nowa kategoria bezrobotnych, w związku z tym nie można przeprowadzać porównań z okresami poprzednimi. Według stanu na 30 czerwca 2005 roku w urzędach pracy w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych powyżej 50 roku życia, którzy stanowili 14,2% ogółu bezrobotnych. W poszczególnych powiatach udział ten waha się od 10,3% w powiecie radziejowskim do 19,9% w Toruniu. Większość bezrobotnych powyżej 50 roku życia to mężczyźni 54,1%, a prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiada 16,3% tej populacji. Ponad połowa 52,6% bezrobotnych powyżej 50 roku życia legitymuje się stażem pracy dłuższym niż 20 lat. Największą grupą pod względem poziomu wykształcenia są osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (53,5%). Osoby, które pozostają w rejestrach pup dłużej niż 12 miesięcy (od dnia ostatniej rejestracji) stanowią 65,1% populacji bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

17 12 Bezrobotni powyżej 50 roku życia według powiatów. Stan na 30 czerwca 2005 r. Powiat ogółem osoby bezrobotni powyżej 50 roku zycia Województwo razem ,2 Bydgoszcz powiat grodzki ,9 Bydgoszcz powiat ziemski ,2 Grudziądz powiat grodzki ,6 Grudziądz powiat ziemski ,7 Toruń powiat grodzki ,9 Toruń powiat ziemski ,3 Włocławek powiat grodzki ,9 Włocławek powiat ziemski ,6 Aleksandrów Kujawski ,3 Brodnica ,8 Chełmno ,5 Golub Dobrzyń ,4 Inowrocław ,9 Lipno ,3 Mogilno ,1 Nakło nad Notecią ,2 Radziejów ,3 Rypin ,9 Sępólno Krajeńskie ,1 Świecie ,8 Tuchola ,2 Wąbrzeźno ,5 Żnin ,2 W I półroczu 2005 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się osób powyżej 50 roku życia. Stanowiło to 13,8% całego napływu do bezrobocia. W tym samym czasie pracę podjęło osób z tej grupy bezrobotnych, co stanowiło 9,1% wszystkich podjęć pracy przez bezrobotnych w województwie. Bezrobotni powyżej 50 roku życia stanowili 17,7% wszystkich bezrobotnych podejmujących w I półroczu 2005 roku zatrudnienie subsydiowane, 5,0% rozpoczynających szkolenia i 5,2% rozpoczynających przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. %

18 13 Bezrobotni ogółem powyżej 50 roku życia % w ogółem Bezrobotni według stanu na r ,9 Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu 2005 r ,8 po raz pierwszy ,8 po raz kolejny (od 1990 r.) ,5 po pracach interwencyjnych ,5 po robotach publicznych ,0 po stażu x x po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy ,2 po szkoleniu ,8 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w I półroczu 2005 r ,0 podjęcia pracy w okresie sprawozdawczym ,1 niesubsydiowanej ,2 w tym pracy sezonowej ,6 subsydiowanej ,7 prac interwencyjnych ,2 robót publicznych ,2 podjęcia działalności gospodarczej ,5 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia ,6 inne ,2 rozpoczęcia szkolenia ,0 rozpoczęcia stażu x x rozpoczecia przygotowania zawodowego w miejscu pracy ,2 niepotwierdzenia gotowości do pracy ,4 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego ,5 podjęcia nauki ,0 ukończenia 60/65 lat ,0 nabycia praw emerytalnych lub rentowych ,3 nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego ,0 innych ,4 Bezrobotni według stanu na r ,2 w tym zarejestrowani po raz pierwszy ,3 w tym z tego z przyczyn z tego z tego Bilans bezrobotnych powyżej 50 roku życia w I półroczu 2005 roku Wyszczególnienie Według stanu na 30 czerwca 2005 r. następujące grupy bezrobotnych powyżej 50 roku życia uczestniczyły w aktywnych programach rynku pracy: roboty publiczne 881 osób, prace interwencyjne 400 osób, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 165 osób, szkolenia 47 osób, zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 42 osoby, szkolenie w ramach aktywnego poszukiwania pracy 1 osoba.

19 14 6. BEZROBOTNI BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy definiuje bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych jako osobę o wykształceniu gimnazjalnym lub niższym oraz nieposiadającą kwalifikacji do wykonywania zawodu. Według stanu na 30 czerwca 2005 roku w urzędach pracy w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, którzy stanowili 15,6% ogółu bezrobotnych. W poszczególnych powiatach udział ten waha się od 4,1% w powiecie brodnickim do 28,6% w powiecie włocławskim. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych według powiatów. Stan na 30 czerwca 2005 r. Powiat ogółem osoby bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Województwo razem ,6 Bydgoszcz powiat grodzki ,1 Bydgoszcz powiat ziemski ,0 Grudziądz powiat grodzki ,1 Grudziądz powiat ziemski ,0 Toruń powiat grodzki ,3 Toruń powiat ziemski ,0 Włocławek powiat grodzki ,5 Włocławek powiat ziemski ,6 Aleksandrów Kujawski ,2 Brodnica ,1 Chełmno ,7 Golub Dobrzyń ,8 Inowrocław ,5 Lipno ,4 Mogilno ,5 Nakło nad Notecią ,9 Radziejów ,9 Rypin ,9 Sępólno Krajeńskie ,7 Świecie ,8 Tuchola ,5 Wąbrzeźno ,6 Żnin ,1 %

20 15 Większość bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych to kobiety 57,4%, a prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiada 6,8% tej populacji. Wiek nie różnicuje w istotny sposób tej kategorii bezrobotnych mniej liczebna jest jedyne grupa powyżej 55 roku życia (5,9% wszystkich bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych). Największą grupę wśród bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych 39,4% stanowią osoby bez stażu pracy, a 35,1% nie pracowało dłużej niż 5 lat. Osoby, które pozostają w rejestrach pup dłużej niż 12 miesięcy (od dnia ostatniej rejestracji) stanowią 62,5% populacji bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. W I półroczu 2005 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. Stanowiło to 14,8% całego napływu do bezrobocia. W tym samym czasie pracę podjęły osoby z tej grupy bezrobotnych, co stanowiło 8,8% wszystkich podjęć pracy przez bezrobotnych w województwie. Według stanu na 30 czerwca 2005 r. następujące grupy bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych uczestniczyły w aktywnych programach rynku pracy: roboty publiczne 883 osoby, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 538 osób, prace interwencyjne 327 osób, staż pracy 165 osób, szkolenia 122 osoby, zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 32 osoby, szkolenie w ramach aktywnego poszukiwania pracy 32 osoby. 7. BEZROBOTNI SAMOTNIE WYCHOWUJĄCY CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 7 ROKU ŻYCIA Według stanu na 30 czerwca 2005 roku w urzędach pracy w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, którzy stanowili 3,4% ogółu bezrobotnych. W poszczególnych powiatach udział ten waha się od 1,5% w powiecie radziejowskim do 4,9% w powiecie włocławskim. Większość bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia to kobiety 93,4%, a prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiada 10,2% tej populacji.

21 16 Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia. Stan na 30 czerwca 2005 r. Powiat ogółem osoby bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia Województwo razem ,4 Bydgoszcz powiat grodzki ,2 Bydgoszcz powiat ziemski ,7 Grudziądz powiat grodzki ,9 Grudziądz powiat ziemski ,4 Toruń powiat grodzki ,6 Toruń powiat ziemski ,5 Włocławek powiat grodzki ,3 Włocławek powiat ziemski ,5 Aleksandrów Kujawski ,6 Brodnica ,1 Chełmno ,7 Golub Dobrzyń ,7 Inowrocław ,9 Lipno ,2 Mogilno ,4 Nakło nad Notecią ,3 Radziejów ,5 Rypin ,0 Sępólno Krajeńskie ,7 Świecie ,2 Tuchola ,8 Wąbrzeźno ,7 Żnin ,6 Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia to najczęściej osoby młode (87,0% nie ukończyło 34 roku życia), bez stażu (33,2%) lub o bardzo krótkim stażu pracy (48,7% nie pracowało dłużej niż 5 lat), legitymujące się niskim poziomem wykształcenia (45,2% wykształcenie gimnazjalne i poniżej, 32,7% zasadnicze zawodowe). Osoby, które pozostają w rejestrach pup dłużej niż 12 miesięcy (od dnia ostatniej rejestracji) stanowią 58,0% tej populacji. %

22 17 W I półroczu 2005 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia. Stanowiło to 2,6% całego napływu do bezrobocia. W tym samym czasie pracę podjęło 727 osób z tej grupy bezrobotnych, co stanowiło 1,5% wszystkich podjęć pracy przez bezrobotnych w województwie. Według stanu na 30 czerwca 2005 r. następujące grupy bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia uczestniczyły w aktywnych programach rynku pracy: roboty publiczne 46 osób, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 35 osób, prace interwencyjne 33 osoby, staż pracy 15 osób, szkolenia 15 osób, zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 5 osób, szkolenie w ramach aktywnego poszukiwania pracy 2 osoby. 8. BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI Według stanu na 30 czerwca 2005 roku w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych niepełnosprawnych (o 5,5% więcej niż przed rokiem). Stanowili oni 2,7% ogółu bezrobotnych (w czerwcu 2004 roku 2,4%). Wśród bezrobotnych niepełnosprawnych dominują mężczyźni 52,1% oraz osoby bez prawa do zasiłku 81,7%. Największy udział osób niepełnosprawnych w populacji bezrobotnych ogółem występuje w Bydgoszczy (6,8%), najmniejszy w powiecie włocławskim (0,7%). W ciągu I półrocza 2005 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się niepełnosprawnych bezrobotnych (o 16,2% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), co stanowiło 3,0% całego napływu do bezrobocia, natomiast pracę podjęło osób (o 7,1% mniej), co z kolei stanowiło 2,9% wszystkich podjęć pracy przez bezrobotnych w analizowanym okresie. W okresie od stycznia do czerwca 2005 r. powiatowe urzędy pracy pozyskały dla niepełnosprawnych 580 ofert pracy (o 16,4% mniej niż w I półroczu 2004). Zatrudnienia subsydiowanego dotyczyło 44,1% tych ofert. Poza niepełnosprawnymi bezrobotnymi w rejestrach powiatowych urzędów pracy znajduje się również osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (nie mają oni statusu bezrobotnych). W porównaniu z końcem czerwca 2004 populacja ta zmniejszyła się o 6,4%. Według stanu na 30 czerwca 2005 r. następujące grupy bezrobotnych niepełnosprawnych uczestniczyły w aktywnych programach rynku pracy: roboty publiczne 64 osoby, szkolenia 61 osób, prace interwencyjne 48 osób,

23 18 przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 41 osób, staż pracy 23 osoby, zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 2 osoby. Bezrobotni niepełnosprawni według powiatów. Stan na 30 czerwca 2005 r. bezrobotni Powiat ogółem niepełnosprawni osoby % Województwo razem ,7 Bydgoszcz powiat grodzki ,8 Bydgoszcz powiat ziemski ,9 Grudziądz powiat grodzki ,8 Grudziądz powiat ziemski ,9 Toruń powiat grodzki ,3 Toruń powiat ziemski ,5 Włocławek powiat grodzki ,1 Włocławek powiat ziemski ,7 Aleksandrów Kujawski ,1 Brodnica ,0 Chełmno ,5 Golub Dobrzyń ,9 Inowrocław ,4 Lipno ,8 Mogilno ,3 Nakło nad Notecią ,7 Radziejów ,9 Rypin ,1 Sępólno Krajeńskie ,7 Świecie ,0 Tuchola ,0 Wąbrzeźno ,6 Żnin ,7

24 19 9. PODSUMOWANIE 1. Jednym z podstawowych kryteriów ustalania kwot Środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2005 roku, przyjętych przez Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego, jest poprawa warunków osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2. Kategoria bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy została wprowadzona zapisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obowiązujące przepisy o statystyce publicznej pozwalają na obserwacje tych grup bezrobotnych dopiero od 2005 roku, dlatego też w wielu przypadkach nie jest możliwe dokonanie porównań w sytuacji tych osób na rynku pracy z okresami wcześniejszymi. 3. Z programów mających na celu wspieranie bezrobotnych w nabieraniu doświadczenia zawodowego (staże pracy, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy i szkolenia) korzystają przede wszystkim osoby młode (do 25 roku życia). 4. Pozostałe grupy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy korzystają głównie z różnych form zatrudnienia subsydiowanego (roboty publiczne, prace interwencyjne, zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy). 5. Bezrobotni do 25 roku życia korzystają głównie ze staży pracy (3.275 podjęć w I półroczu 2005 r.), przygotowania zawodowego w miejscu pracy (1.606 osób) i szkoleń (1.072 osoby) 6. Osoby długotrwale bezrobotne korzystają przede wszystkim z zatrudnienia w ramach robót publicznych (3.915 osób podjęło tę formę aktywizacji) oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (2.210 osób). 7. Bezrobotni powyżej 50 roku życia kierowani są przede wszystkim do robót publicznych (1.022 osoby). 8. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych korzystają przede wszystkim z zatrudnienia w ramach robót publicznych (880 osób) i przygotowania zawodowego w miejscu pracy (509 osób). 9. Najczęstszą formą aktywizacji osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia są roboty publiczne (50 osób podjęło takie zatrudnienie w I półroczu 2005 r.) i prace interwencyjne (43 osoby). 10. Bezrobotni niepełnosprawni najczęściej kierowani są na szkolenia (138 osób), do robót publicznych (73 osoby) i prac interwencyjnych (64 osoby).

25 WYKRES 1. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY UCZESTNICZĄCY W WYBRANYCH FORMACH AKTYWIZACJI. STAN NA 30 CZERWCA 2005 ROKU odbywający szkolenie 2500 odbywający staż odbywający przygotowanie zawodowe w miejscu pracy zatrudnieni przy pracach interwencyjnych 2000 zatrudnieni przy robotach publicznych odbywający szkolenie w ramach aktywnego poszukiwania pracy 1500 zatrudnieni w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujący dziecko do 7 roku życia niepełnosprawni

26 TABELA 1. OSOBY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Stan w końcu okresu I półrocze 2005 r. I półrocze 2004 r. I kwartał II kwartał ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety w liczbach bezwzględnych Bezrobotni ogółem w tym: - do 25 roku życia brak danych które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia brak danych długotrwale bezrobotni brak danych powyżej 50 roku życia brak danych bez kwalifikacji zawodowych brak danych samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia brak danych niepełnosprawni w odsetkach Bezrobotni ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 w tym: - do 25 roku życia brak danych 21,7 21,0 22,9 22,3 - które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia brak danych 0,7 0,9 0,6 0,7 - długotrwale bezrobotni brak danych 67,2 72,5 69,0 73,2 - powyżej 50 roku życia brak danych 14,3 12,0 14,2 11,8 - bez kwalifikacji zawodowych brak danych 18,5 19,0 15,6 16,1 - samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia brak danych 3,2 5,6 3,4 5,6 - niepełnosprawni 2,4 2,0 2,6 2,3 2,7 2,3

27 a TABELA 2. BEZROBOTNI OGÓŁEM WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY, WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I STAŻU PRACY STAN NA R. Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow. 24 długotrwale bezrobotni Będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) do 25 roku życia powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujący dziecko do 7 roku życia do x x x x x niepełnosprawni Czas pozostaw nia bez pracy w mies x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x pow x x x x x x x x x Wiek x x x x x x lata x x Wykształcenie wyższe x policealne x i średnie zaw. średnie ogólnokształcące x zasadnicze x zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku Staż pracy ogółem x x lat x i więcej bez stażu Ogółem

28 a TABELA 3. BEZROBOTNE KOBIETY WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY, WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I STAŻU PRACY STAN NA R. Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow. 24 długotrwale bezrobotni Będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) do 25 roku życia powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujący dziecko do 7 roku życia do x x x x x niepełnosprawni Czas pozostaw nia bez pracy w mies x 8289 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x pow x x x x x x x x x Wiek x x x x x x Wykształcenie wyższe x policealne x i średnie zaw. średnie ogólnokształcące x zasadnicze x zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku Staż pracy ogółem x x lat x i więcej bez stażu Ogółem

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Badań i Analiz BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU Toruń styczeń, 2018 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU, czerwiec 2017 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TORUŃ KWIECIEŃ 2004 R. TABLICE 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na koniec miesiąca) 2. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, październik 2009 rok TABLICE 1. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU TORUŃ, LUTY 2003 SPIS TREŚCI str. 1. Ogólna charakterystyka bezrobocia wśród młodzieży 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU TORUŃ sierpień 2012 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 Spis treści: 1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 2. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku... str. 3 2.1. Środki Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU TORUŃ, MAJ 2005 ROK SPIS TREŚCI 1. Ogólna charakterystyka rynku pracy województwa

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ WRZESIEŃ 2005 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2005 roku przedstawia stan oraz

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU TORUŃ, MARZEC 2002 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2001 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Toruń, maj 2012 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Toruń, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Sytuacja demograficzna województwa go.. 1 2. Aktywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU TORUŃ, MARZEC 2004 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2003 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MGiP - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiącmarzec

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, kwiecień 2009 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec października 2005 r. Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU TORUŃ MARZEC 2003 R. 103 ZAŁĄCZNIK INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIASTACH I GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2002 ROKU TORUŃ MARZEC 2003

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 28 lutego r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18105 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ, WRZESIEŃ 2004 WSTĘP Analiza pt. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2004 roku przygotowana

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec maja 2007 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU TORUŃ LUTY 2002 R. SPIS TREŚCI: WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 1.1. Charakterystyka zmian w bezrobociu... 2 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, lipiec 2016 roku

Zielona Góra, lipiec 2016 roku Sytuacja młodzieży na rynku pracy województwa lubuskiego w 2015 roku Zielona Góra, lipiec 2016 roku Spis treści Wstęp... 3 1) Liczba bezrobotnych do 30 roku życia w województwie lubuskim... 4 2) Napływ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18818 osób

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2003 ROKU

DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2003 ROKU DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU ROKU TORUŃ WRZESIEŃ R. WSTĘP Opracowanie pt. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu roku przedstawia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2011r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2011r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 września r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 13578 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku INFORMACJA Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 24 POWIAT GDAŃSKI Strona 1 Wstęp Według stanu na dzień 31.12.24 r. w Powiecie Gdańskim było zarejestrowanych 5222

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU Toruń, marzec 2016 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 września r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 14098 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2013r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 17212 osób

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo