w praktyce ISBN: profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego"

Transkrypt

1 w praktyce ISBN: profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

2 epuap w praktyce

3

4 epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski Andrzej Janikowski Mateusz Kamiński Michał Kossakowski Waldemar Ozga Tomasz Rakoczy Jakub Rzymowski Grzegorz Sibiga Robert Sternicki Emil Walczyk PRESSCOM Sp. z o.o. Wrocław 2011

5 Autorzy Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski Andrzej Janikowski Mateusz Kamiński Michał Kossakowski Waldemar Ozga Tomasz Rakoczy Jakub Rzymowski Grzegorz Sibiga Robert Sternicki Emil Walczyk Redakcja Jacek Orłowski Marcin Meszczyński Martyna Wilk Korekta Urszula Włodarska Projekt okładki Dominik Stańda Wydawca PRESSCOM Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki Wrocław tel. (+71) fax (+71) Copyright by PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie niniejszej książki lub jej fragmentów bez pisemnej zgody wydawcy zabronione. Treść książki stanowią prywatne opinie i stanowiska Autorów. Wydanie pierwsze. Skład i łamanie Marcin Szewczyk Druk i oprawa OPOLGRAF S.A. ISBN Redakcja dziękuje Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pomoc w przygotowaniu dodatku

6 Spis treści 1. Wprowadzenie do epuap Przepisy o informatyzacji w Polsce Wnoszenie i doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej Elektroniczna skrzynka podawcza w pytaniach i odpowiedziach Usługi administracji publicznej na epuap Profil zaufany epuap Usługi epuap dla administracji publicznej Zakładanie konta podmiotu publicznego na epuap Instalowanie skrzynki podawczej epuap w pytaniach i odpowiedziach

7

8 Wprowadzenie do epuap 1. Wprowadzenie do epuap Idea elektronicznej administracji publicznej wynikła z potrzeby dostosowania się zarówno do zmian zachodzących w dziedzinach prawa i technologii, jak i do potrzeb obywateli i przedsiębiorstw. Ponadresortowym, milowym krokiem w realizacji tego złożonego procesu okazał się epuap. Geneza i historia projektu W 2002 r. Komitet Badań Naukowych zlecił opracowanie wstępnej koncepcji projektu pt. Wrota Polski, której główną tezą było zwiększenie o 10% rzeczywistej, a o 40% potencjalnej efektywności administracji publicznej związanej ze świadczeniem usług publicznych oraz realizacją innych zadań publicznych. Jednocześnie polepszona miała zostać przejrzystość pracy administracji i zwiększona zdolność dostosowania jej funkcjonowania do zmian prawa oraz potrzeb obywateli i przedsiębiorstw. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w 2005 r., wykorzystując wstępną koncepcję projektu Wrota Polski, ogłosiło konkurs i zleciło przygotowanie kompleksowej koncepcji realizacji tego projektu. Koncepcja Wrót Polski, zwana również Programem realizacji Wrót Polski, stanowiła spójny program działań, których celem było uzyskanie pełnej funkcjonalności urzędu elektronicznego w Polsce oraz urzeczywistnienie idei elektronicznej administracji publicznej. Wspomniany dokument zawierał w szczególności: listę usług do wdrożenia w pierwszej kolejności, propozycję harmonogramu, propozycję organizacji wdrożeniowej oraz narzędzi zarządzania. Ponadto identyfikował główne zagrożenia dla realizacji programu, opisywał strategię finansowania, przedstawiał analizę prawną oraz syntezę rekomendacji w zakresie zmian prawnych. W części technologicznej została w nim opisana koncepcja 7

9 epuap w praktyce architektury i podstawowe funkcje systemu i standardy interoperacyjności. Przeanalizowano też dostępne technologie mogące znaleźć zastosowanie przy budowie systemu. W 2006 r. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw projekt pod nazwą epuap-wkp uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych. Rozpoczęła się budowa platformy elektronicznej, której rozwiązania architektoniczne oraz funkcjonalne zostały wytyczone w Programie realizacji Wrót Polski. Projekt epuap-wkp był pierwszym krokiem szerszego projektu ponadresortowej elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (dalej: epuap). W rezultacie do końca roku 2008 została uruchomiona platforma, na której z pomocą określonych podstawowych elementów tzw. usług wspólnych instytucje publiczne mogą budować i udostępniać aplikacje. Są to tzw. usługi publiczne, wykorzystujące elektroniczne kanały do komunikacji ze swoim otoczeniem, w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami (ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępny w internecie (www.epuap.gov.pl). Projekt epuap-wkp obejmował budowę: epuap-u (portalu informacyjnego wraz z jego zaawansowanymi mechanizmami tzw. usług wspólnych), Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów (serwisu udostępniającego obowiązujące prawnie wzory dokumentów elektronicznych stosowanych w administracji), portalu interoperacyjności (serwisu wspierającego opracowywanie ram interoperacyjności dla administracji). W 2009 r. powstał projekt epuap2, który stanowił kontynuację projektu epuap-wkp. Uzyskał on dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , Priorytet 7 Społeczeństwo informacyjne 8

10 Wprowadzenie do epuap budowa elektronicznej administracji. Pozyskane środki pozwoliły rozpocząć prace nad rozbudową funkcjonalną epuap. Zaplanowano też zwiększenie wachlarza usług świadczonych elektronicznie za jego pośrednictwem. Cele projektu epuap Zgodnie z opisem projektu ujętym w Planie Informatyzacji Państwa jego cel zdefiniowano jako: wykorzystanie doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji epuap-wkp do definiowania kolejnych procesów obsługi obywatela i przedsiębiorstw, tworzenia powiązań informatycznych do poszczególnych systemów administracji publicznej, a także rozszerzenia zestawu usług publicznych dostępnych online i zwiększenia liczby podmiotów korzystających z usług publicznych. Cel ten został sprecyzowany poprzez wskazanie, w studium wykonalności projektu, celów szczegółowych. Są to: Dostępność usług publicznych. Zwiększenie liczby podmiotów korzystających z usług publicznych za pomocą różnych kanałów dostępu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozszerzenie zestawu usług dostępnych online oraz za pomocą ukierunkowanej kampanii marketingowej. Niższe koszty. Zwiększenie efektywności kosztowej usług świadczonych przez administrację publiczną, dzięki przeniesieniu części usług na platformę elektroniczną, co ograniczy liczbę spraw załatwianych w sposób tradycyjny. Integracja usług. Udostępnienie mechanizmów integrujących jednostki samorządu terytorialnego na epuap, np. poprzez udostępnienie usług koordynacyjnych oraz wspierających tworzenie ram interoperacyjności zgodnie z katalogiem usług dostarczonych w ramach budowy drugiej fazy projektu. Klasyfikacje usług. Ułatwienie korzystania z usług publicznych dostępnych online, poprzez wprowadzenie jednolitej klasyfikacji usług (katalogu usług). Katalog usług, jako miejsce 9

11 epuap w praktyce porządkujące i klasyfikujące opis usług elektronicznych administracji publicznej w Polsce, umożliwi dokonanie w sposób jednolity i jednoznaczny opisu usługi przez różne jednostki administracji publicznej. Jest to szczególnie istotne dla samorządów, w których niejednokrotnie te same usługi są nazywane w różny sposób. Wynikiem realizacji celu będzie ułatwienie wyszukiwania usługi przez końcowego odbiorcę i zbliżenie się do możliwości zadawania pytań w języku naturalnym. Odbiorcy projektu Odbiorcami projektu są: instytucje administracji publicznej, przedsiębiorcy oraz obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. epuap udostępnia i rozwija scentralizowaną infrastrukturę ułatwiającą świadczenie usług publicznych instytucjom administracji publicznej. Przedsiębiorcy oraz obywatele są ostatecznymi odbiorcami usług publicznych świadczonych elektronicznie. Planowane rezultaty projektu Jako rezultaty projektu należy rozumieć korzyści, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu bezpośrednio po jego zakończeniu. Rezultaty projektu epuap są powiązane ze wsparciem świadczenia usług publicznych w postaci elektronicznej i obejmują: ograniczenie liczby zaświadczeń wymaganych od klientów w istotnych usługach publicznych (pozycjonowanych w tzw. e-gov Benchmark), zwiększenie kompletności katalogu usług publicznych, zwiększenie liczby istotnych usług publicznych w środowisku epuap opartych na wymianie dokumentów dostępnych na poziomie SL 3 (dwustronna interakcja) w skali ogólnopolskiej, zwiększenie w środowisku epuap poziomu absorpcji elektronicznych kanałów dostępu do usług (% spraw załatwianych w ten sposób). 10

12 Wprowadzenie do epuap Wybrane produkty epuap w ujęciu architektury biznesowej Kluczowym zadaniem związanym z dostarczaniem wartości dla obywateli i administracji zbieżnych z celami epuap jest budowa modelu procesowej administracji, wspieranej na wszystkich poziomach architektury korporacyjnej. Identyfikacja, modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych może doprowadzić do skutecznej racjonalizacji działań administracji publicznej. Powszechna dostępność opisanych i przypisanych właścicielom procesów pozwoli na: wskazanie obszarów odpowiedzialności podmiotów pełniących rolę aktorów w procesach, optymalizację procesów biznesowych administracji zwłaszcza tych, które przebiegają przez dwie lub więcej jednostek administracji publicznej, identyfikację działań powtarzalnych w różnych procesach, które mogą być zrealizowane za pomocą rozwiązań informatycznych. Pozwoli to na klarowne wskazanie roli poszczególnych systemów informatycznych (w tym epuap) w realizacji procesów administracji publicznej, wykorzystanie wiedzy o procesach przez poszczególne podmioty publiczne w stosowanych procedurach i wspierających je systemach informatycznych, co ograniczy powtarzanie pracy koncepcyjnej dotyczącej organizacji pracy, a zrealizowanej uprzednio przez inne podmioty. Wprowadzanie modelu procesowego wymaga zmian w cyklu stanowienia prawa. W stanie docelowym stworzenie każdego aktu prawnego w Polsce winno zostać poprzedzone modelowaniem i optymalizacją procesu, którego dany akt dotyczy, a także oceną skutków regulacji wypływającą z analizy zużycia zasobów (m.in. czasowych i finansowych) stron uczestniczących w procesie. Działanie administracji w modelu procesowym prowadzić będzie do zwiększenia wydajności i celowości świadczonych usług, a także do ułatwienia dostępu do zasobów 11

13 epuap w praktyce informacyjnych państwa. epuap wpisujący się w ten model pełnić będzie rolę brokera usługowego i informacyjnego administracji publicznej. Model procesowy administracji publicznej stanowi kluczowy element przyjętej strategii rozwoju epuap i będzie realizowany przez wymienione w dalszej części tekstu produkty biznesowe. Repozytorium Procesów Administracji Publicznej zawierać będzie referencyjne, generyczne opisy procesów biznesowych odpowiadające obszarom działalności (odpowiedzialności) administracji publicznej. W repozytorium zamieszczone zostaną opisy procesów wspólnych dla różnych jednostek administracji publicznej, będących podstawą powtarzalnych zadań realizowanych przez te podmioty. Istotą rozwiązania jest udostępnienie wzorcowych modeli procesów administracyjnych dla kategorii podmiotów publicznych, takich jak urzędy gmin czy urzędy powiatowe. Zachowanie generycznego charakteru opisu procesów pozwoli na zgodną z paradygmatem obiektowym modyfikację ich elementów przez wykorzystujące je podmioty (upraszczanie lub komplikację, np. tworzenie podprocesów), jednak bez możliwości naruszania kluczowych (zdefiniowanych prawem) elementów procesu, takich jak m.in.: czas realizacji postępowania administracyjnego, wymagane dokumenty, tryb decyzji, procedura odwoławcza, wynik prowadzonej sprawy administracyjnej (np. decyzja, dokumenty, aktualizacja/modyfikacja rejestrów). W ramach repozytorium zostanie udostępniony opis procesów dostępu do rejestrów i zakres udostępnianych danych (jako usług administracji na rzecz administracji, biznesu i obywateli). Udostępnienie opisów procesów administracji w repozytorium pozwoli na wskazanie, która ich część (tj. podprocesy) może być realizowana przez projekty administracji rządowej, takie jak epuap czy pl.id, w modelu usługowym czarnej skrzynki (urząd korzystający z usługi innego urzędu na podstawie interfejsów sieciowych, bez posiadania wiedzy na temat rozwiązań 12

14 Wprowadzenie do epuap zastosowanych wewnątrz systemów usługodawcy). Udokumentowane procesy zwiększą poziom racjonalizacji zadań/ usług na nich bazujących (optymalizacja czasowa, zasobowa, kosztowa, jakościowa). Pozwoli to na usprawnienie budowy organizacji i narzędzi wspierających realizację procesów. Analiza procesów będących podstawą działań publicznych pozwoli także na szacowanie społecznych i ekonomicznych kosztów wdrażanego na ich podstawie prawa. Koszty te są ponoszone w celu dopełniania obowiązków wobec administracji przez podmioty w skali całego kraju. Udostępnienie opisów procesów biznesowych zwiększy pewność prawną działań realizowanych przez administrację publiczną, której przedstawiciele będą mogli opierać swoje działania nie tylko na interpretacji przepisów prawa, lecz także na sformalizowanym opisie pragmatyki stanowiącej jego implementację, dostarczanym i aktualizowanym przez gospodarza procesu. W przypadku urzędów dysponujących ograniczonymi kompetencjami w zakresie specyfikacji lub budowy systemów informatycznych opis modelu procesu biznesowego może zostać wykonany wprost w środowisku interpretera wbudowanego w system epuap, eliminując konieczność budowy własnych aplikacji. Dla większych jednostek administracji oraz komercyjnych dostawców oprogramowania opis modelu stanowić będzie jednoznaczną wskazówkę umożliwiającą specyfikację wymagań dla budowanego oprogramowania bez ryzyka wynikającego z konieczności interpretacji zapisów prawa. Za tworzenie opisu procesu biznesowego odpowiedzialny będzie ten sam podmiot, w którego kompetencjach jest wydawanie aktu prawnego regulującego wybraną dziedzinę zadań publicznych. Rolą epuap będzie natomiast określenie metamodelu procesowego (minimalnych wymagań dla procesów biznesowych administracji publicznej) i weryfikacja zgodności przekazywanych do repozytorium procesów z określonymi wymaganiami. Jedno miejsce dostępu do referencyjnych procesów biznesowych 13

15 epuap w praktyce administracji publicznej pozwoli także na wzbogacenie idei scentralizowanych usług administracji o koncepcję rozproszonych usług korzystających z danych, funkcjonalności i warstwy prezentacyjnej pochodzących z różnych źródeł. Rozwiązanie takie pozwoli także na udostępnienie infrastruktury informacyjnej państwa podmiotom spoza administracji w celu zaspokajania i tworzenia potrzeb biznesowych oraz społecznych. Wśród korzyści biznesowych płynących ze stworzenia repozytorium procesów administracji publicznej można również wymienić: optymalizację prezentacji informacji udostępnianych publicznie usługi z katalogu usług epuap zostaną dowiązane do zdefiniowanych procesów, optymalizację procesu tworzenia usług elektronicznych administracji w modelu tym usługi elektroniczne będą instancjami procesów wykorzystujących infrastrukturę epuap lub innych systemów teleinformatycznych, pogłębienie rynku rozwiązań IT dostosowanych do zadań administracji, podnoszenie świadomości obywatelskiej funkcjonowania państwa. Model procesowy dostępu do rejestrów publicznych obejmuje zagadnienia dostępu do szeroko rozumianych zasobów informacyjnych państwa i ich ponownego wykorzystania z określeniem zasad dostępu, a także podmiotów uprawnionych do realizacji określonych działań w obrębie rejestrów. Wymaganiem dla modelu jest zapewnienie interoperacyjności, rozliczalności, anonimizacji, subsydiarności oraz transparentności dostępu do zgromadzonych danych. Proponowane rozwiązanie zapewni każdemu obywatelowi uzyskanie wiedzy na temat informacji o nim przechowywanych w rejestrach. Poza tym obywatel dowie się, kto i w jakim zakresie ma prawo dostępu i modyfikacji tych danych oraz jaka jest historia dostępu i modyfikacji danych gromadzonych na jego temat. 14

16 Wprowadzenie do epuap Model procesowy dostępu do rejestrów publicznych będzie obejmował następujące obszary: zarządzanie procesami dostępu do rejestrów; zarządzanie rolami w procesach; zarządzanie użytkownikami, którym nadawane są role. Zakłada się budowę systemu o hierarchicznej, rozproszonej strukturze nadawania użytkownikom uprawnień do procesów. Konieczność zachowania hierarchiczności systemu nadawania uprawnień wynika z następujących przesłanek: administracja publiczna w Polsce funkcjonuje w hierarchicznym modelu terytorialnym, istnieje duże rozproszenie systemów komputerowych administracji publicznej, systemy informatyczne jednostek poświadczających uprawnienia osób występujących w roli funkcjonariusza publicznego nie są zintegrowane, istnieje potrzeba filtrowania uprawnień dla podmiotów i osób pomiędzy poziomami struktury, ze względu na znaczącą liczbę podmiotów wymagana jest duża skalowalność rozwiązania, możliwe jest docelowo osiągnięcie struktury o bardzo dużym rozmiarze uwzględniającej powiązania pomiędzy osobami występującymi we wszystkich jednostkach publicznych, a także rolami, procesami i rejestrami, wymagane jest rozwiązanie pozwalające na szybkie i elastyczne zarządzanie wszystkimi obiektami, którym można nadawać uprawnienia (rejestry, procesy, role, organizacje, osoby), istnieje potrzeba zapewnienia dostępu do wszystkich aplikacji i zasobów rejestrów publicznych z dowolnego miejsca struktury dla użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami. Rolą epuap w tym zakresie będzie nie tylko udostępnianie określonych procesowo zasad dostępu do rejestrów, ale 15

17 epuap w praktyce także zapewnienie mechanizmów informatycznych służących do nadawania uprawnień dostępu do rejestrów, nadawania uprawnień urzędnikom oraz osobom fizycznym. System zarządzania uprawnieniami będzie wykorzystywał wdrożone i budowane w MSWiA rozwiązania organizacyjne oraz sprzętowo-programowe dla konstrukcji systemu identyfikacji, uwierzytelniania oraz kontroli dostępu jednolitego dla całości administracji publicznej w kraju. epuap jako broker informacyjny pełni rolę centralnego brokera udostępniającego informacje z zasobów administracji publicznej, wykorzystywanego w dostępie do rejestrów zarówno przez podmioty publiczne, jak i podmioty spoza administracji publicznej, komercyjne i niekomercyjne. Broker informacyjny będzie dostarczał zestandaryzowane schematy oraz protokoły komunikacyjne. Zmiany w rejestrach, np. w wyniku nowelizacji ustaw, będą skutkowały jedynie koniecznością dokonania zmian w komunikacji epuap z rejestrem, którego zmiana dotyczy. Dla odbiorców zewnętrznych nie będzie wymogu dokonywania żadnych dodatkowych zmian ani w procedurze dostępu do rejestrów, ani w infrastrukturze informatycznej służącej do uzyskiwania takich informacji. Ilościowe efekty zmian Realizacja założonych celów epuap wiąże się m.in. z koniecznością ciągłego rozwijania architektury systemu i z dalszą rozbudową infrastruktury organizacyjnej oraz technicznej wspierającej przyjęty model procesowy administracji. Zalety jakościowe modelu procesowego w rozwoju epuap powinny skutkować m.in. następującymi efektami ilościowymi: zwiększeniem liczby rejestrów dostępnych dla wszystkich zainteresowanych stron, zwiększeniem liczby zapytań do rejestrów, zwiększeniem liczby podmiotów korzystających z rejestrów w modelu procesowym, 16

18 Wprowadzenie do epuap zmniejszeniem kosztów zarządzania administracją i realizacji przez nią zadań publicznych, zwiększeniem liczby podmiotów udostępniających usługi, zwiększeniem liczby podmiotów i osób korzystających z usług. Waldemar Ozga Zastępca kierownika projektu eusługi - Zintegrowana wielofunkcyjna platforma komunikacyjna Policji z funkcją usług dla obywateli i przedsiębiorców w CPI MSWiA. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej 17

19 epuap w praktyce 2. Przepisy o informatyzacji w Polsce Regulacje prawne powinny służyć obywatelowi. W dziedzinie informatyzacji istotne jest więc, aby stworzyć ramy normatywne dla podstaw komunikacji elektronicznej z organami władzy publicznej. Wykonywanie przez podmioty publiczne ich zadań za pomocą nowoczesnych technik telekomunikacyjnych i informatycznych, określane jako elektroniczny urząd (e-government) czy elektroniczna administracja, musi być w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wynika to z zasady praworządności wyrażonej w art. 7 Konstytucji, według którego organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach przepisów prawa. Zresztą w tym kontekście termin elektroniczna administracja może być mylący, ponieważ przepisy prawa regulujące informatyzację powinny odnosić się nie tylko do administracji publicznej, ale również do innych podmiotów władzy publicznej. Wobec powyższego niezbędne staje się właściwe określenie podstaw prawnych stosowania nowych technologii w wykonywaniu określonych prawem zadań publicznych, tym bardziej że e-administracja ma służyć polepszaniu realizacji tych działań. Podstawowym celem prawnej regulacji jest zatem określenie zasad zastosowania nowych technik w działalności organów władzy publicznej (czy szerzej: podmiotów wykonujących zadania publiczne), a z punktu widzenia obywatela stworzenie podstaw komunikacji elektronicznej z tymi podmiotami. Nadążyć za techniką Informatyzacja podmiotów publicznych jest typowym przykładem sytuacji, w której prawodawca próbuje nadążyć za 18

20 Przepisy o informatyzacji w Polsce nowymi zjawiskami, aby objąć je sferą normatywną. Ten swoisty pościg z pewnością nie został zakończony i trudno zakładać dłuższy czas obowiązywania nawet znowelizowanej właśnie ustawy o informatyzacji. W Polsce pierwszy akt prawny dotyczący elektronicznego przetwarzania danych przyjęto w 1964 r. (niepublikowana uchwała nr 18/64 Rady Ministrów z 22 stycznia 1964 r. w sprawie elektronicznej techniki obliczeniowej), natomiast w 1971 r. ustanowiono pierwszą legalną definicję informatyki (niepublikowana uchwała nr 33/71 RM z 12 lutego 1971 r. w sprawie rozwoju, organizacji i koordynacji informatyki). W początkowym okresie informatyzacja administracji państwowej była regulowana niepublikowanymi uchwałami i zarządzeniami organów administracji rządowej. Przez długi okres w krajowym prawodawstwie utrzymywał się swoisty deficyt przepisów ustawowych regulujących wykorzystanie nowych technologii w administracji publicznej, nawet w odniesieniu do już faktycznie istniejących rozwiązań. Przykładem jest system PESEL, który choć funkcjonował od lat 70. XX w., doczekał się właściwej regulacji ustawowej dopiero w roku Zastosowanie nowych technologii w administracji publicznej stało się przedmiotem większego zainteresowania prawodawcy w latach 90. ub. wieku i dopiero od tego okresu możemy mówić o tworzeniu podstaw prawnych e-administracji. W poszczególnych aktach zakres regulacji był jednak ograniczony do określonych obszarów zastosowań tych technologii. W większości przyjmowane akty nie zostały ze sobą skoordynowane, stanowiąc kolejny przykład resortowego tworzenia prawa. Zdarzały się również rozwiązania nie do końca przemyślane. Jednymi z najczęściej przywoływanych przykładów w tym zakresie są dotyczące instrukcji kancelaryjnych rozporządzenia z 1998 r. do ustaw samorządowych. Przewidywały one w urzędach administracji samorządowej odnośnie do dostępu do internetu wymóg korzystania wyłącznie z wydzielonych 19

21 epuap w praktyce i niepodłączonych do wewnętrznej sieci informatycznej urzędu stanowisk komputerowych. Wspomniane przepisy obowiązywały aż do 1 stycznia 2011 r. Początek koordynacji Koordynacja przedsięwzięć e-urzędu i przepisów prawa z tym związanych rozpoczęła się od utworzenia na podstawie art. 12a znowelizowanej ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (DzU z 2007 r. nr 65, poz. 437 ze zm.) 1 lipca 2002 r. nowego działu administracji rządowej informatyzacja. Określono także zakres zadań ministra właściwego do spraw tego działu. Zgodnie z tym przepisem jedną ze spraw należących do zakresu działań tego ministra pozostaje informatyzacja administracji rządowej i samorządowej. To właśnie ten minister (wówczas Minister Nauki i Informatyzacji) w 2003 r. przygotował projekt ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne. Był to wynik coraz silniej występującej potrzeby uchwalenia głównego aktu ( ustawy informatyzacyjnej ) regulującego w sposób jednolity rozwiązania techniczne i organizacyjne w podmiotach publicznych, z którego będą następnie korzystały inne ustawy (materialne i procesowe) w odniesieniu do obszarów ich zastosowania. W wyniku burzliwej i długotrwałej pracy sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne projekt uległ daleko idącym zmianom, które nie wypaczały jednak założeń pierwotnego rządowego przedłożenia. Ostatecznie 17 lutego 2005 r. uchwalono ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU nr 64, poz. 565). W sumie ustawa i przepisy wykonawcze do niej stanowiły olbrzymie przedsięwzięcie legislacyjne. W ramach ustawy 20

22 Przepisy o informatyzacji w Polsce o informatyzacji zmieniono 17 innych ustaw. Były wśród nich m.in.: ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. nr 98, poz ze zm.; dalej: kpa), ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU nr 112, poz ze zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 673 ze zm.) i ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU nr 62, poz. 718 ze zm.). Do samej ustawy przewidywano wydanie aż 12 rozporządzeń, a do innych nowelizowanych ustaw dalszych dziewięć. Wszystkie upoważnienia do wydania aktów zostały wykonane w ciągu dwóch lat od uchwalenia ustawy. Po co ustawa o informatyzacji Podstawowym celem ustawy było uporządkowanie stanu prawnego w obszarze informatyzacji sfery publicznej państwa. Dlatego w tym akcie prawnym uregulowane zostały bardzo różnorodne zagadnienia, po części pokrywające się z zadaniami wyznaczonymi dla ministra właściwego ds. informatyzacji w jego dziale administracji rządowej. W sferze wewnętrznej ustawa ma służyć skoordynowaniu wdrożeń i ujednolicaniu nowoczesnych technik telekomunikacyjnych i informatycznych w działalności różnych organów władzy publicznej ( osiągnięcie minimalnego stanu zgodności technicznej komponentów sprzętowych i programowych systemów teleinformatycznych ). W sferze zewnętrznej jej celem jest zapewnienie korzystnego środowiska prawnego w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego, w szczególności przez stworzenie ram normatywnych do funkcjonowania elektronicznej administracji. Ustawa objęła swoim zakresem podmiotowym bardzo szeroką kategorię podmiotów (podmioty publiczne), w tym: organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony 21

23 epuap w praktyce prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, jednostki samorządu terytorialnego i ich organy, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Funduszu Zdrowia, państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych. Z punktu widzenia przedmiotu regulacji przepisy o informatyzacji nie stanowią jednolitej kategorii. Możemy wyróżnić trzy główne obszary tematyczne normowane w tych przepisach: 1. Instytucje wspierające informatyzację (zarówno materialne, jak i ustrojowe) Przepisy tej grupy same w sobie nie odnoszą się do technik informatycznych i telekomunikacyjnych. Ich zadaniem jest właściwe przygotowanie i koordynacja (w tym finansowanie) przedsięwzięć, jak również zapewnienie wiedzy na temat informatyzacji podmiotów publicznych. Do tej grupy zaliczymy przepisy dotyczące: a) Planu Informatyzacji Państwa, projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu i Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, b) Rady Informatyzacji, c) Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych (zlikwidowana w 2010 r.), d) kontroli teleinformatycznej. 2. Rozwiązania dotyczące zasad stosowania technik telekomunikacyjnych i informatycznych w podmiotach publicznych Mają one podstawowe znaczenie dla procesów informatyzacji i można je określić jako przepisy o informatyzacji sensu stricto. Zakwalifikujemy do nich w szczególności: 22

24 Przepisy o informatyzacji w Polsce a) minimalne wymagania dla: systemów teleinformatycznych, rejestrów publicznych. b) zasady i tryb dostępu drogą elektroniczną do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych, c) zasady i tryb wymiany informacji drogą elektroniczną (w tym dokumentów elektronicznych) pomiędzy podmiotami publicznymi, d) zasady interoperacyjności w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych, e) funkcjonowanie elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-puap) oraz profilu zaufanego e-puap, f) elementy struktury dokumentów elektronicznych oraz sposób postępowania z takimi dokumentami (ewidencjonowanie, klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentów elektronicznych oraz zasady i tryb ich brakowania), g) przygotowanie przykładowego oprogramowania (do tworzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej). 3. Zmiany dostosowujące zadania i czynności określone w ustawach szczególnych (materialnych i proceduralnych) do rozwiązań przewidzianych w ustawie o informatyzacji, o których mowa w pkt 2 W tej grupie przepisów zmianie uległy m.in. ustawy procesowe: kpa i ustawa Ordynacja podatkowa (druga z ustaw w nowelizacji ustawy o informatyzacji z 2010 r.). Założeniem jest bowiem, że w przepisach ustawy o informatyzacji określa się rozwiązania techniczne i organizacyjne, z których korzystają inne ustawy. Przepisy proceduralne określają zasady wykorzystywane w poszczególnych postępowaniach. W ustawie o informatyzacji nie podjęto się natomiast dokonania zmian w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi ze względu na jak się wydaje potrzebę uchwalenia szerokich zmian w odrębnych ustawach proceduralnych. 23

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PLATFORMY e-puap we WIOŚ

WYKORZYSTANIE PLATFORMY e-puap we WIOŚ WYKORZYSTANIE PLATFORMY e-puap we WIOŚ Warszawa, 23-24 kwietnia Art. 12 u.u.i.ś. warunkuje udostępnianie informacji o środowisku po złożeniu pisemnego wniosku. Wyjątek od tej zasady przewidziano wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

WIZJA ROZWOJU EPUAP. Zawartość 1. Wstęp... 2. 1.1. Infrastruktura informacyjno-usługowa państwa... 2 2. Cele epuap... 2. 3. Stan obecny...

WIZJA ROZWOJU EPUAP. Zawartość 1. Wstęp... 2. 1.1. Infrastruktura informacyjno-usługowa państwa... 2 2. Cele epuap... 2. 3. Stan obecny... Załącznik nr 3 do OPZ WIZJA ROZWOJU EPUAP Zawartość 1. Wstęp... 2 1.1. Infrastruktura informacyjno-usługowa państwa... 2 2. Cele epuap... 2 3. Stan obecny... 3 4. Stan docelowy... 3 4.1. Model procesowej

Bardziej szczegółowo

Doręczenie i odebranie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym

Doręczenie i odebranie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym Jakub Rzymowski - 1- Doręczenie i odebranie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym Jakub Rzymowski dr. n. prawnych www.prawokomputerowe.pl rzym@prawokomputerowe.pl

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia Autorzy: Tomasz Filipowicz i Jerzy Filipowicz Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia W dniu 5 marca 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji - stan obecny a oczekiwania społeczne

Informatyzacja administracji - stan obecny a oczekiwania społeczne Informatyzacja administracji - stan obecny a oczekiwania "Informatyzacja administracji w państwie demokratycznym Warszawa 30 wrzesnia 2010 Nota: Niniejsza prezentacja stanowi uzupełnienie wykładu prezentowanego

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA.

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Linia Demarkacyjna, współpraca i integracja. Mariusz Madejczyk Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne

Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne - architektura referencyjna Wrocław, 29.11.2006 Plan prezentacji I. Uwarunkowania prawne II. Pierwowzory III. Propozycja rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

NOWE SPOJRZENIE NA BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

NOWE SPOJRZENIE NA BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ NOWE SPOJRZENIE NA BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Izabela Adamska CPI MSWiA 9-10 grudnia 2010 roku Agenda 1. Sposób przygotowania informacji do BIP -Wiarygodnośćinformacji publicznej -Aktualnośćinformacji

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Jakub Rzymowski

Postępowanie administracyjne z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Jakub Rzymowski Postępowanie administracyjne z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Jakub Rzymowski Postępowanie administracyjne z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Jakub Rzymowski dr n. prawnych

Bardziej szczegółowo

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r.

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Systemy administracji publicznej epuap Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Agenda 1. epuap ktokolwiek słyszał, ktokolwiek widział 2. Możliwości platformy epuap 3. Jak rozpocząć korzystanie z epuap

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej "epuap", w tym:

1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej epuap, w tym: Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Na podstawie art. 126 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI

Podpis elektroniczny. ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI Podpis elektroniczny ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI Podpis elektroniczny Podpis elektroniczny - to narzędzie

Bardziej szczegółowo

Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej

Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 20a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Tomasz Krzymowski Warszawa, 22 listopada 2013 r. Plan prezentacji Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną.

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną. elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Co to jest epuap? epuap (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU

FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU Jacek Orłowski redaktor naczelny IT w Administracji Poznań, 30.09.2014 r. e-um: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania i doręczenia w ramach Elektronicznego Biura Podawczego Marcin Uliasz

Wszczęcie postępowania i doręczenia w ramach Elektronicznego Biura Podawczego Marcin Uliasz Wszczęcie postępowania i doręczenia w ramach Elektronicznego Biura Podawczego Marcin Uliasz 10 września 2015 r. 1. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Załącznik do Zarządzenia Nr 183.195.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2015 r. PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Urząd Gminy Wiązowna 1/7 Spis treści: I. OKREŚLENIA UŻYTE W PROCEDURZE.

Bardziej szczegółowo

Prawa obywatela w Internecie

Prawa obywatela w Internecie W T Y M N U M E R Z E: epuap 2-10 Prawa obywatela w Internecie Newsletter nr 12 luty 2014 Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi

Bardziej szczegółowo

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Postępowanie z dokumentem elektronicznym w urzędzie w świetle ustawy o zmianie ustawy informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Krzysztof Lange Bariera dla e- administracji

Bardziej szczegółowo

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Źródło: http://bip.zgkikm.wroc.pl/zgk/metody-dostarczania-dok/2842,epuap.html Wygenerowano: Wtorek, 20 września 2016, 00:23 W celu wniesienia

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy UoInf dotyczący epuap

Zakres przedmiotowy UoInf dotyczący epuap Podstawy prawne Ewolucja regulacji Realizację projektu epuap rozpoczęto w 2006 r. Podstawę normatywną dla systemu teleinformatycznego epuap wprowadzono nowelizacją ustawy o informatyzacji ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Na podstawie art. 19a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze

Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze Dz. U. Nr 43 z 1964 roku, poz. 296 z późn. zm. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO DZIAŁ VIII. (552) POSTĘPOWANIA ELEKTRONICZNE Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze Art. 505 28. W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ustawy. Ze względu na dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych owocujący pojawianiem się nowoczesnych rozwiązań sprzętowych oraz

ustawy. Ze względu na dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych owocujący pojawianiem się nowoczesnych rozwiązań sprzętowych oraz Uzasadnienie Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw informatyzacji zawartego w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Bardziej szczegółowo

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 1 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej 2) Na

Bardziej szczegółowo

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r.

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r. Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa 8-9.12.2011 r. Monika Prokopowicz Departament Higieny Środowiska GIS Wybrane zagadnienia prawne

Bardziej szczegółowo

Prawne i techniczne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych z perspektywy skrzynki.

Prawne i techniczne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych z perspektywy skrzynki. Prawne i techniczne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych z perspektywy skrzynki. Andrzej Ruciński Grzegorz Klasa Członek Zarządu Szef Projektu arucinski@unizeto.pl gklasa@unizeto.pl 2. Systemy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 183 USTAWA. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 183 USTAWA. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 183 USTAWA z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1637 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r.

Druk nr 1637 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-127-12 Druk nr 1637 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług www.comarch.pl Architektura epuap Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług Tomasz Matysik XV Forum Teleinformatyki 24-25 września 2009 Architektura

Bardziej szczegółowo

VNT Law & Communications sp. z o.o. 27 Stycznia 2010, Warszawa

VNT Law & Communications sp. z o.o. 27 Stycznia 2010, Warszawa ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ WPŁYW NOWELIZACJI USTAWY O INFORMATYZACJI NA FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI 27 Stycznia 2010, Warszawa 1 Cel Uchwalana przez Sejm ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje prawne e-administracji

Nowe regulacje prawne e-administracji Nowe regulacje prawne e-administracji dr Wojciech Wiewiórowski Uniwersytet Gdański, MSWiA. Projekt współfinansowany dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji Ministerstwo Spraw

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Identyfikacja podmiotów w elektronicznym postępowaniu upominawczym. dr Dariusz Szostek

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Identyfikacja podmiotów w elektronicznym postępowaniu upominawczym. dr Dariusz Szostek ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Identyfikacja podmiotów w elektronicznym postępowaniu upominawczym dr Dariusz Szostek Identyfikacja przy czynnościach prawnych Identyfikacja rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Portal Podatkowy. e-deklaracje 2. Portal Podatkowy, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów

Portal Podatkowy. e-deklaracje 2. Portal Podatkowy, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów e-deklaracje 2, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów Podstawa prawna Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 183) o zmianie ustawy o informatyzacji działalności

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze Zielona Góra, dnia 6 października 2011 r. LZG 4101 08 03/2011, P/11/045 Pan Ryszard Walkowiak Wójt Gminy Szczaniec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Katalog usług epuap. Michał Bukowski Analityk epuap. Serock, 28 października 2009 r.

Katalog usług epuap. Michał Bukowski Analityk epuap. Serock, 28 października 2009 r. Katalog usług epuap Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Wprowadzenie do tematyki Katalogu Usług epuap (KU). 2. Omówienie zakresu opisu usługi w KU. 3. Przegląd proponowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r.

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 40 3507 Poz. 230 230 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Nowa platforma 06.11.2015

Nowa platforma 06.11.2015 Nowa platforma 06.11.2015 Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Nowe usługi na epuap 4.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym jest epuap2 elektroniczna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 140 11210 Poz. 945 945 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji MUNSOL Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej od 1 lipca 2011r. GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Od 1 lipca 2011r. z mocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap), mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania

Bardziej szczegółowo

O doręczaniu dokumentów elektronicznych (słów kilka w kontekście przepisów)

O doręczaniu dokumentów elektronicznych (słów kilka w kontekście przepisów) O doręczaniu dokumentów elektronicznych (słów kilka w kontekście przepisów) przygotował Kazimierz Schmidt (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) Dwa rodzaje jednego UPO W art. 3 pkt 20 UI jest definicja

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Stowarzyszenie PEMI Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Czym jest, kto go tworzy, kto publikuje, kto może z niego skorzystać? Mirosław Januszewski, Tomasz Rakoczy, Andrzej Matejko 2007-07-25

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność system nie działa w próżni

Interoperacyjność system nie działa w próżni Interoperacyjność system nie działa w próżni Tomasz Rakoczy Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Agenda Interoperacyjność Narzędzia interoperacyjności Interfejsy systemu epuap

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie WZÓR Wniosek o dofinansowanie Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (poz. ) Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 I-1 realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Gliwice, 10 września

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

dostosowawczą do art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487), zgodnie z którym

dostosowawczą do art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487), zgodnie z którym Uzasadnienie Rozporządzenie jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez

Bardziej szczegółowo

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji E-administracja warunkiem rozwoju Polski Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 epuap, a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich

PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Departament Polityki Podatkowej PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich W nawiązaniu do postulatów zgłaszanych przez trenerów administracji skarbowej podczas

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r.

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/584,projekt-rozporzadzenia-ministra-swia-z-dnia-2006-r-w-s prawie-wymagan-technicznyc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 08:37

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r.

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Sejm RP w dniu 19 grudnia 2008r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

Elektronizacja usług administracji publicznej

Elektronizacja usług administracji publicznej Elektronizacja usług administracji publicznej Paweł Żebrowski Marta Matuszewska Maroń Lucyna Łuczak. Ciechocinek, 27.06.2014 r. Program Projekt UEPA Obsługa wniosku elektronicznego Obowiązki podmiotów

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego Projekt z dnia 19 listopada 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego Na podstawie art. 3f 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Interoperacyjności

Krajowe Ramy Interoperacyjności PROJEKT Załącznik do uchwały Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pojęcia podstawowe...2 2.1. Interoperacyjność...2 2.2. Krajowe Ramy Interoperacyjności...2 2.3. Podmioty

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA W PODMIOTACH PUBLICZNYCH

DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA W PODMIOTACH PUBLICZNYCH redakcja naukowa GRAŻYNA SZPOR Dorota Chromicka, Danuta Descours, Andrzej Kaucz Mariusz Madejczyk, Ewa Perłakowska, Bogdan Pękalski Kazimierz Schmidt, Grażyna Szpor DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA W PODMIOTACH

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

ARCHIWUM DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Slajd 2 z 43 Dlaczego istnieją archiwa i czemu służą? Misją archiwów państwowych jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu w celu wspierania rozwoju państwa

Bardziej szczegółowo