Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r."

Transkrypt

1 Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r. 9 wrzeœnia

2 Konsumenci on-line Pomimo wci¹ wysokich kosztów dostêpu liczba polskich u ytkowników internetu wzrasta od kilku lat. Pierwsza po³owa 2004 roku by³a jednak pod tym wzglêdem wyj¹tkowa. Od koñca grudnia 2003 roku po raz pierwszy liczba internautów wzros³a o milion osób, osi¹gaj¹c w koñcu czerwca 2004 wartoœæ 7,45 mln. IAB szacuje, e do koñca 2004 roku liczba internautów zbli y siê do 8 milionów. Coraz wiêcej Polaków korzysta z sieci w domu, w lipcu ju ponad 50 proc. z nich ³¹czy³o siê z internetem w³aœnie w ten sposób. Na uwagê zas³uguje tak e fakt, e internet jest medium poszukiwanym przez konsumentów. S¹ on gotowi wybraæ siê do znajomych (15 proc.) lub do kawiarenki internetowej (kolejne 15 proc.) aby skorzystaæ z sieci. Internet to tak e medium ludzi pracuj¹cych i ucz¹cych siê - 23,8 proc. Polaków u ywa Internetu w pracy, a blisko jedna czwarta w szkole lub na uczelni (SMG/KRC, Net Track, lipiec 2004). liczba internautów w Polsce (w mln) 7,45 8,0 6,3 6,45 5,8 grudzieñ 2002 czerwiec 2003 grudzieñ 2003 czerwiec 2004 grudzieñ 2004* ród³o: SMG/KRC Net Track, * IAB Polska na podstawie danych historycznych. Badanie zrealizowane na populacji 15+. Jak pokazuj¹ doœwiadczenia krajów Unii Europejskiej, internet jest najszybciej zwiêkszaj¹cym zasiêg medium w historii. I choæ najbardziej rozwiniête spo³eczeñstwa Europy znaczenie wyprzedzaj¹ kraje Europy Œrodkowej pod wzglêdem liczby osób posiadaj¹cych dostêp do internetu, charakteryzuj¹ siê one podobn¹ dynamik¹ przyrostu nowych u ytkowników sieci. Pomimo niskiego poziomu rozwoju cywilizacyjnego Polski, dynamika wzrostu liczby u ytkowników internetu jest zbli ona do œredniej europejskiej. 2

3 porównanie dynamiki rozwoju internetu w ró nych czêœciach Europy (w mln) Europa zachodnia (kraje piêtnastki przed 1 maja 2004) pozosta³e kraje Europy 164,7 139,5 118,9 94,1 13,8 21,4 33,1 43, ród³o: emarketer, luty 2004 na podstawie Miêdzynarodowej Unii Telekomunikacji (ITU). Badanie zrealizowane na populacji 2+ Wraz ze zwiêkszaniem zasiêgu, wzrasta tak e aktywnoœæ u ytkowników polskiego internetu oraz liczba bardziej doœwiadczonych internautów. Porównuj¹c wzrost aktywnoœci internautów w ci¹gu ostatniego roku widoczny jest znaczny wzrost czasu spêdzanego w sieci. Œrednio polski internauta spêdza w sieci prawie 14 godzin miesiêcznie, co stanowi wzrost o ponad 1 godzinê i 30 minut w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost ten wi¹ e siê ze spadkiem czasu poœwiêcanego innym mediom, zw³aszcza telewizji. Znaczny wzrost zanotowa³ tak e wskaÿnik liczby ods³on dokonywanych przez jednego internautê, z 692 w maju 2003 do 812 w maju Wraz ze wzrostem liczby ods³on i czasu spêdzanego w sieci, obserwujemy obni enie siê œredniego czasu trwania wizyty, po³¹czone z nieznacznym wyd³u eniem siê czasu poœwiêcanego na pojedyncz¹ ods³onê. Fakt ten tak e t³umaczy siê wzrostem liczby doœwiadczonych u ytkowników, którzy du o szybciej odnajduj¹ poszukiwane informacje (spadek liczby ods³on w trakcie wizyty i œredniego czasu trwania wizyty), dziêki czemu maj¹ czas na wiêksz¹ liczbê wizyt w miesi¹cu (wzrost z 64 do 90 wizyt). Jak wynika z analiz, Polacy nie tylko spêdzaj¹ wiêcej czasu w sieci, ale tak e zwiêkszyli czêstotliwoœæ korzystania z internetu. Ponad 40 proc. internautów korzysta z zasobów sieci codziennie lub prawie codziennie, 26,3 proc. przynajmniej kilka razy w tygodniu (SMG/KRC, Net Track, lipiec 2004). 3

4 aktywnoœæ polskiego internauty Œrednia liczba wizyt w miesi¹cu Œrednia liczba ods³on w miesi¹cu Œrednia liczba ods³on w ramach wizyty Œredni czas spêdzany w internecie Œredni czas trwania wizyty Œredni czas trwania ods³ony maj ,6 12 godz. 11 min. 11 min. 15 sek. 1 min. 14 sek. maj ,0 13 godz. 48 min. 9 min. 11 sek. 1 min. 18 sek. ród³o: Gemius SA, gemiustraffic. Internet w Polsce w dalszym ci¹gu pozostaje medium du ych aglomeracji i obszarów o dobrze rozwiniêtej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Jednak coraz bardziej uwidacznia siê proces dywersyfikacji geograficznej u ytkowników sieci. Regionami o najwiêkszej iloœci internautów s¹ Polska centralna i po³udniowo-zachodnia, nieznacznie ni szy odsetek Polaków ma dostêp do internetu w województwach pomorskim i zachodniopomorskim oraz na wschodzie Polski. geograficzny rozk³ad u ytkowników internetu w Polsce (w proc.) mazowieckie - 15,7% 47,0% - pozosta³e ma³opolskie - 10,7% œl¹skie - 10,2% dolnoœl¹skie - 8,4% wielkopolskie - 8,0% ród³o: Gemius SA, gemiusaudience, czerwiec

5 Wydatki na reklamê on-line Analiza wyników dwóch pierwszych kwarta³ów 2004 wskazuje na prze³om dla rynku reklamy internetowej w Polsce. Portale internetowe odnotowa³y bardzo dobre wyniki finansowe. Onet.pl wypracowa³ zysk netto na poziomie 2 milionów z³otych (przy EBITDA na poziomie 8,5 miliona z³otych). W porównaniu do pierwszego pó³rocza zesz³ego roku przychody portalu wzros³y o 59 proc.. G³ówne Ÿród³o przychodów, jakim jest sprzeda us³ug marketingowych, zwiêkszy³a siê o 51 proc., a przychody z tytu³u sprzeda y p³atnych produktów powiêkszy³y siê dwukrotnie. W trzecim kwartale przychody Onetu ze sprzeda y us³ug marketingowych wzros³y do 70 proc.. Podobne proporcje struktury przychodów s¹ charakterystyczne dla portali zagranicznych np. Yahoo! (68 proc. przychodów ze sprzeda y us³ug marketingowych i 32 proc. przychodów ze sprzeda y p³atnych produktów, osi¹gniête na koniec 2003 roku). Tak e Interia.pl i Gazeta.pl dobrze sobie radzi³y w dwóch pierwszych kwarta³ach. Interia.pl wed³ug oszacowania IAB Polska zwiêkszy³a udzia³y w rynku, a Gazeta.pl, pomimo nieznacznego zmniejszenia udzia³u w rynku, odnotowa³a znacz¹cy wzrost zasiêgu. Rok 2004 zakoñczy siê bardzo dobrym wynikiem dla rynku reklamy on-line w Polsce. Wp³ywy z reklamy powinny osi¹gn¹æ zesz³oroczne oszacowania (na poziomie 75 mln z³), co stanowi wzrost o oko³o proc. Poza zwiêkszeniem siê wp³ywów netto du e znaczenie dla bran y ma najwy szy od kilku lat wzrost dynamiki nak³adów na internet, który jest obecnie najszybciej rozwijaj¹cym siê medium reklamowym. Na koniec 2004 roku internet bêdzie stanowi³ oko³o 1,2 proc. ca³oœci wydatków reklamowych w Polsce, a w 2005 roku mo e osi¹gn¹æ wartoœæ 1,5 proc. wydatki na reklamê on-line w Polsce (w mln z³) ród³o: IAB Polska, sierpieñ

6 W pierwszej po³owie 2004 roku nie nast¹pi³y powa ne zmiany udzia³ów w rynku reklamy internetowej. Do najwa niejszych przesuniêæ nale y niew¹tpliwie zaliczyæ 2 proc. spadek udzia³ów Wirtualnej Polski, spowodowany konfliktem akcjonariuszy spó³ki i wynikaj¹c¹ st¹d trudn¹ sytuacj¹ operacyjn¹ portalu. Po dwóch kwarta³ach 2004 roku, najwy sz¹ pozycjê rynkow¹ zajmuje Onet.pl z 40 proc. udzia³em (wzrost o 2 proc.). Swoje pozycje umocnili tak e Ad.net z udzia³em 16 proc. (wzrost o 2 proc.) oraz Interia.pl z udzia³em 11 proc. (wzrost o 1 proc.). Po pierwszym pó³roczu nieznaczny spadek udzia³ów zanotowa³a Gazeta.pl. Mo na siê jednak tutaj spodziewaæ poprawy sytuacji, w zwi¹zku z rozpoczêtym w portalu procesem zmian w dziale reklamy. Zmniejszenie siê udzia³ów poszczególnych podmiotów nie odbi³o siê jednak na ich kondycji finansowej. Przesadzone s¹ zw³aszcza opinie na temat trudnej sytuacji finansowej portalu Wirtualna Polska. Wiêkszoœæ uczestników rynku zyska³a na wzroœcie wydatków reklamowych na internet. Najwiêcej korzyœci odnieœli jednak ci gracze, którzy szybko zareagowali na pojawiaj¹ce siê oznaki wzrostu i powiêkszyli lub zmodernizowali zarówno ofertê jak i sam system sprzeda y. Nale y tak e zwróciæ uwagê na wzrost znaczenia niezale nych od sieci wydawców on-line. Do tej grupy mo na zaliczyæ Chip.pl, IDG.pl (zrzeszaj¹cy m.in. takie serwisy jak: Computerworld, CXO, Internetstandard.pl, PC World Komputer), O2.pl, Rzeczpospolita.pl. Dynamicznie rozwijaj¹ siê serwisy, oferuj¹ce drobne og³oszenia on-line, takie jak Aaaby.pl, Gratka.pl, Trader.pl czy KupSprzedaj.pl. W kolejnych latach nale y spodziewaæ siê usamodzielniania kolejnych mniejszych graczy na rynku reklamy on-line. Proces ten ma zwi¹zek z powoli postêpuj¹cym procesem dojrzewania rynku internetowego w Polsce. udzia³y w rynku reklamy internetowej na koniec czerwca % - ARBOmedia 2% - IDMnet 1% - o2.pl 3% - pozostali 11% - Gazeta.pl Onet.pl - 40% 11% - Interia 14% - Wirtualna Polska Adnet - 16% ród³o: IAB Polska 6

7 W pierwszym pó³roczu 2004 roku mia³a miejsce dalsza dywersyfikacja wœród reklamodawców. Wzrost wydatków reklamowych w internecie nale y wi¹zaæ ze znacznym zwiêkszeniem bud etów reklamowych bran, które do tej pory stosunkowo mniej inwestowa³y w ten rodzaj promocji oraz ze znacz¹cym wzrostem liczby reklamodawców np. w portalu Onet.pl o 45 proc. na koniec pierwszego pó³rocza 2004 (w porównaniu do pierwszego pó³rocza roku 2003). Wynika z tego, e gwa³townie roœnie liczba firm, które w³¹czaj¹ reklamê internetow¹ w marketing mix, zaczynaj¹c zazwyczaj od kampanii o niskiej wartoœci jednostkowej, a nastêpnie stopniowo zwiêkszaj¹c wydatki. Te podmioty, dla których internet jest obecnie g³ównym sposobem pozyskiwania klientów (np. bran a edukacyjna), okres eksperymentowania z reklam¹ w sieci maj¹ od wielu lat za sob¹ ich wydatki pozostaj¹ stabilne lub wzrastaj¹. Drugi z czynników wzrostu to pojawienie siê firm z innych kategorii, które dotychczas nie wykorzystywa³y internetu jako narzêdzia swojej promocji. Do nowych podmiotów i bran na rynku reklamy internetowej zaliczaj¹ siê miêdzy innymi firmy oferuj¹ce leki z kategorii OTC, takie jak: GSK, Jelfa, Pfizer, Polfa, Polpharma, Polski Lek, czy firmy odzie owe: House of Colors, Lee, Reserved, Top Secret. Rynek internetowy silnie stymulowa³o pojawienie siê nowych graczy w kategorii transport, do najwa niejszych nale ¹ linie lotnicze Air France, Air Polonia, SkyEurope, czy WizzAir. Do pozosta³ych, nowych podmiotów nale ¹: Braun, Clearasil, Gillette (kosmetyka) oraz szko³y wy sze i podmioty oferuj¹ce studia MBA (edukacja). Wiod¹c¹ bran ¹ jest nadal bran a finansowa, co wiêcej umocni³a ona swoj¹ pozycjê jako lidera wydatków. Jej udzia³ w bud etach reklamowych wzrós³ z 29 proc. do 31 proc. Wzrost nak³adów na internet wi¹ e siê z charakterystyk¹ produktów finansowych oraz wysokim dopasowaniem do grupy docelowej w tym medium. Praktycznie nie ma ju takiej kategorii produktów finansowych, który nie by³aby reklamowane w internecie. Nieznaczny wyj¹tek stanowi¹ produkty ubezpieczeniowe, choæ i w tym segmencie daje siê odczuæ pewne o ywienie. Z drugiej strony, dynamiczny rozwój bankowoœci on-line tak e uzasadnia utrzymywanie wydatków na akwizycjê klientów na wysokim poziomie. Najwiêkszy spadek udzia³u zanotowa³a bran a telekomunikacyjna pod koniec pierwszego pó³rocza 2004 roku jej udzia³ by³ o 7 punktów procentowych ni szy ni w roku 2003 (spadek z 22 proc. do 15 proc.). Nale y jednak podkreœliæ, e nie ma to zwi¹zku ze zmniejszeniem siê realnych wydatków na reklamê on-line, lecz z brakiem inwestycji nowych podmiotów. Spowodowa³o to, e firmy telekomunikacyjne stanowi¹ w 2004 roku relatywnie mniejszy udzia³ w torcie reklamy on-line ni w latach poprzednich. Nieznacznie zmniejszy³a siê intensywnoœæ reklamowa sieci komórkowych, jednak nale y spodziewaæ siê zwiêkszonej aktywnoœci tych reklamodawców w drugim pó³roczu 2004 roku. 7

8 Pomimo znacznego wzrostu wydatków netto, udzia³ bran y transportowej w ca³oœci wydatków reklamowych w internecie tak e obni y³ siê o 1 punkt procentowy (z 14 proc. w 2003 roku do 13 proc. w pierwszym pó³roczu 2004). Warto jednak podkreœliæ, e zmasowane kampanie reklamowe tzw. tanich linii lotniczych rozpoczê³y siê tu przed wakacjami, co zapewne zmieni skalê wydatków tej bran y w porównaniu rok do roku. Inna kategoria reklamodawców z tego segmentu to firmy motoryzacyjne. Prowadz¹ one systematyczne dzia³ania reklamowe w internecie od kilku lat, a ich skala zale y od prognozowanego popytu na nowe samochody, który ostatnio w zwi¹zku z wst¹pieniem Polski do UE ulega³ znacznym fluktuacjom (szybko rós³ do koñca kwietnia 2004 roku, a nastêpnie gwa³townie spad³). Tutaj tak e nale y siê spodziewaæ zmian w ostatnim kwartale Najwa niejsza zmiana dokona³a siê w segmencie dóbr szybkozbywalnych (FMCG). Udzia³ tej bran y w pierwszym pó³roczu 2004 roku potroi³ siê w porównaniu do roku 2003 (wzrost z 5 proc. do 14 proc.). To drugi rok, w którym widaæ znaczy wzrost wydatków w tym segmencie. Obecnie wszystkie licz¹ce siê podmioty z bran y FMCG w wiêkszym lub mniejszym stopniu wykorzystuj¹ internet w swoich kampaniach reklamowych. Wed³ug danych Interia.pl przychody reklamowe z tej bran y wzros³y w tym portalu o ponad 400 proc. Ta zmiana podejœcia jest o tyle istotna dla reklamy online, e producenci z tej kategorii (np. Procter & Gamble, Unilever) nale ¹ do najwiêkszych reklamodawców pozosta³ych mediów. wydatki na reklamê on-line wed³ug bran na koniec 2003 styczeñ - czerwiec % 31% 28% 15% 14% 13% 14% 14% 17% 8% 6% 5% 2% 4% telekomunikacja finanse transport technologia FMCG edukacja pozosta³e ród³o: IAB Polska,

9 Zasiêg Naturaln¹ konsekwencj¹ wzrostu liczby internautów jest id¹cy za tym wzrost zasiêgów g³ównych graczy na rynku internetowym. Pierwsza po³owa 2004 roku nie by³a pod tym wzglêdem wyj¹tkowa. Wiêkszoœæ podmiotów zanotowa³a podobn¹ dynamikê wzrostu zasiêgu. Warto podkreœliæ, e znaczny wzrost, pomimo problemów wewnêtrznych, zanotowa³a tak e Wirtualna Polska. W 2004 roku na rynku zadebiutowa³a nowa, pi¹ta sieæ reklamowa AdClick, pozycjonuj¹ca siê jako sieæ jakoœciowa. Wzrost liczby konsumentów korzystaj¹cych z sieci pozwala tak e na budowanie atrakcyjnych ofert zasiêgowych dla reklamodawców. Polscy internauci charakteryzuj¹ siê du ¹ aktywnoœci¹, co dobrze pokazuj¹ dzienne statystyki odwiedzalnoœci portali. Najwiêkszy polski serwis informacyjny Info.onet.pl notuje odwiedzalnoœæ na poziomie 650 tys. osób dziennie, co pozwala na porównywanie jego zasiêgu nawet z dziennikami ogólnopolskimi. Wysokimi wspó³czynnikami zasiêgowymi charakteryzuj¹ siê tak e serwisy tematyczne, takie jak np. Sport.onet.pl (304 tys. osób dziennie) czy Film.onet.pl (286 tys. osób dziennie). Równie atrakcyjnie prezentuj¹ siê tak e statystyki innych portali np. stronê g³ówn¹ Gazeta.pl odwiedza dziennie 180 tys. osób, a serwisy tematyczne portalu Interia.pl po kilkaset tysiêcy osób tygodniowo, np.: Motoryzacja 249 tys. osób w ci¹gu tygodnia, Kobieta 165 tys. osób w ci¹gu tygodnia, Sport 217 tys. osób w ci¹gu tygodnia (Ÿród³o: deklaracje poszczególnych portali). miesiêczne zasiêgi portali wed³ug deklaracji internautow (w mln internautów) listopad 2003 maj ,50 4,60 4,87 3,80 2,70 3,27 1,41 0,61 0,87 0,99 o2.pl Gazeta.pl Interia.pl Wirtualna Polska Onet.pl ród³o: SMG/KRC, Net Track 9

10 miesiêczne zasiêgi sieci reklamowych (w mln) listopad 2003 czerwiec ,20 5,30 4,36 2,51 3,50 3,29 1,43 1,45 0,77 0,0 Q-net AdClick ARBOmedia Adnet IDMnet ród³o: Gemius SA, gemiusaudience Formy reklamowe W przypadku form stosowanych w kampaniach internetowych, równie nast¹pi³y zmiany w stosunku do 2003 roku. Wi¹ ê siê to przede wszystkim z coraz wiêksz¹ wiedz¹ na temat wykorzystywania poszczególnych narzêdzi promocji on-line. Badania prowadzone miêdzy innymi przez IAB Europe, pozwalaj¹ wskazaæ, które formy reklamy s¹ najbardziej efektywne w ró nych typach akcji promocyjnych, dziêki czemu reklamodawcy u ywaj¹ ich bardziej œwiadomie i rozwa nie. Do najwa niejszych trendów w stosowaniu internetowych form reklamowych w 2004 roku nale y zaliczyæ zdecydowany wzrost udzia³u wydatków na reklamê typu brandmark (odmiana reklamy layerowej emitowa na niewidocznej warstwie na serwisie). Wzrost ten jest spowodowany przez bardzo wysok¹ efektywnoœæ tej formy w generowaniu reakcji bezpoœredniej (œredni CTR na poziomie 5-10 proc.) jak równie dziêki du ym mo liwoœciom ekspozycyjnym tej formy. Dalszy, choæ mniej znaczny wzrost zanotowa³a reklama w wyszukiwarkach, która jest niezwykle skuteczn¹ i tani¹ form¹ reklamy on-line. Wzrost ten w latach kolejnych powinien byæ jeszcze bardziej dynamiczny, gdy w Polsce wci¹ udzia³ ró nych form reklamy w wyszukiwarkach w ³¹cznych wydatkach reklamowych w internecie jest niski w stosunku do krajów europejskich i USA, gdzie siêga nawet 30 proc. 10

11 Rok do roku notowany jest spadek udzia³u bannerów, spowodowany coraz ni sz¹ skutecznoœci¹ mierzon¹ jako CTR, jak równie istnieniem alternatywnych form reklamy, lepiej nadaj¹cych siê do budowy wizerunku. W pierwszych dwóch kwarta³ach spadek zanotowa³a tak e reklama typu ing ze wzglêdu na zbyt wolno powiêkszaj¹ce siê bazy adresów dostêpnych na polskim rynku. formy reklamowe w internecie banner 22% 21% ing 14% 12% toplayer sponsoring 11% 10% 9% 14% pop-up wyszukiwarki 6% 5% 5% 7% 2003 styczeñ-czerwiec 2004 brandmark interstitial skyscrapper 4% 3% 4% 4% 5% 10% pozosta³e 16% 18% ród³o: IAB Polska, 2004 ecommerce i p³atnoœci on-line Ju od kilku lat liczba sklepów internetowych w Polsce pozostaje na mniej wiêcej tym samym poziomie i oscyluje w granicach Zauwa alnym trendem jest natomiast powstawanie przedsiêwziêæ o zdecydowanie niszowym charakterze. Przedsiêbiorcy coraz czêœciej kieruj¹ siê zasad¹, e do sukcesu w e-handlu nie wystarczy po prostu sam sklep internetowy lecz dobry pomys³ na produkt. I to w³aœnie dobry produkt w po³¹czeniu z szybkim i tanim kana³em dystrybucji przyci¹ga konsumentów do zakupów on-line. 11

12 wartoœæ transakcji oraz iloœæ sklepów obs³ugiwana przez ecard wartoœæ transakcji kwartalnie (mln z³) skumulowana liczba sklepów (szt.) , ,1 21,0 9,2 11,3 10,7 Ikw II k w III kw IV k w I k w II kw ród³o: ecard S.A., sierpieñ P³atnoœæ kart¹ p³atnicz¹ za towary i us³ugi umo liwia w Polsce ponad 500 e-sklepów, z czego 390 jest obs³ugiwanych w tym zakresie przez ecard SA, który posiada 88 proc. udzia³ów w rynku autoryzacji internetowych (na koniec drugiego kwarta³u 2004). Pomimo, e dynamika przyrostu nowych klientów ecard utrzymuje siê od dwóch lat na poziomie 9 proc. kwartalnie, przychody spó³ki rosn¹ co roku w tempie kilkusetprocentowym. G³ówn¹ przyczyn¹ wzrostu przychodów jest zwiêkszaj¹ca siê atrakcyjnoœci oferty sklepów internetowych. Istotne znaczenie odgrywa tak e wzrost dostêpnoœci kart p³atniczych spowodowany rozwojem us³ug bankowych w Polsce oraz nikn¹cymi obawami klientów o bezpieczeñstwo transakcji. Istotn¹ tendencj¹ obserwowan¹ tak e w dwóch ostatnich kwarta³ach jest zmiana nastawienia wielu podmiotów wykorzystujacych do tej pory w³asne strony internetowe jedynie w celach informacyjnych (bran a turystyczna, telekomunikacyjna, prasa czy us³ugi medyczne). Strony takie s¹ coraz czêœciej wyposa ane s¹ w modu³y transakcyjne. 12

13 liczba transakcji obs³u onych przez ecard (tysi¹ce sztuk) 100,7 118,1 76,2 39,1 42,2 47,9 I kw II kw III kw IV kw I kw II kw ród³o: ecard S.A., sierpieñ Za postêpuj¹ca edukacj¹ rynku idzie zwiêkszenie obrotów i transakcji realizowanych on-line. Obroty z tytu³u zautoryzowanych i rozliczonych przez ecard transakcji internetowych wynios³y w I po³owie 2004 roku 93,2 miliona z³otych i by³y ponad czterokrotnie wy sze ni w analogicznym okresie 2003 roku. Liczba rozliczonych transakcji wynios³a sztuk i by³a niemal trzykrotnie wy sza ni w pierwszej po³owie 2003 roku. udzia³y w rynku transakcji dokonywanych kartami p³atniczymi w internecie (wed³ug wartoœci autoryzowanych transakcji) na koniec czerwca % - PolCard Citibank Handlowy - 2% ecard - 88% ród³o: ecard S.A., sierpieñ

14 Wed³ug udostêpnionych danych roœnie tak e œrednia wartoœæ transakcji obs³ugiwanych w internecie. Œrednia wartoœæ transakcji zrealizowanej przez ecard w pierwszej po³owie 2004 wynios³a 425 z³ (dla porównania 250 z³ pierwszej po³owie 2003 r.). G³ówn¹ przyczyn¹ tego trendu by³ nag³y wzrost transakcji dokonywanych w serwisach linii lotniczych, firmach turystycznych oraz sklepach oferuj¹cych us³ugi i sprzêt GSM. Œrednia wysokoœæ transakcji klientów linii lotniczych oscylowa³a w pierwszej po³owie 2004 roku w granicach 830 z³., podczas gdy klientów ksiêgarni, w analogicznym okresie, zaledwie 139 z³. udzia³ poszczególnych bran w wartoœci rozliczonych transakcji na koniec czerwca % - us³ugi medyczne 2% - us³ugi dostêpu, gry, software 2% - art. spo ywcze 1% - sprzêt komputerowy 1% - og³oszenia 2% - pozosta³e 5% - ksi¹ ki i p³yty CD 5% - turystyka 5% - us³ugi i sprzêt GSM linie lotnicze - 76% ród³o: ecard S.A., sierpieñ 2004 W pierwszych dwóch kwarta³ach 2004 roku ³¹czna wartoœæ transakcji obs³u onych w internecie przy pomocy kart p³atniczych wynios³a 107,2 mln z³ podczas gdy rok wczeœniej wartoœæ ta osi¹gnê³a jedynie 28,4 mln z³. Udzia³ kart p³atniczych w sposobach p³atnoœci za towary kupowane drog¹ elektroniczn¹ jest uzale niony przede wszystkim od specyfiki bran y sieciowego sprzedawcy i przyjêtego przez niego modelu biznesowego. Najwy szy udzia³ transakcji op³aconych kart¹ notuj¹ linie lotnicze, gdzie wynosi on 50-60% realizowanych p³atnoœci. Sklepy o du o bardziej zró nicowanym profilu klienta i szerszym portfelu produktów mog¹ jednak liczyæ jedynie na co czwartego klienta rozliczaj¹cego siê przy pomocy karty p³atniczej. Przyk³adem takiego podmiotu jest Merlin.pl, gdzie kart¹ pos³uguje siê oko³o 25 proc. klientów. Pozostali wybieraj¹ przelew bankowy, p³atnoœæ przy odbiorze, elektroniczn¹ portmonetkê czy Premium SMS. 14

15 Europejski rynek reklamy on-line Prognozy Forrester Research wskazuj¹ na rosn¹ce znaczenie internetu w planowaniu bud etów mediowych. Wzrost zainteresowania tym kana³em komunikacji przek³ada siê na sta³e zwiêkszanie siê wydatków na kampanie reklamowe. Najwiêkszym internetowym rynkiem europejskim w ujêciu przychodowym jest Wielka Brytania z wydatkami na poziomie 562 mln euro w 2003 roku. Wysoki poziom wydatków na reklamê on-line zanotowa³a tak e Francja 263 mln euro i Niemcy 416 mln euro ( ród³o: IAB Europe, marzec 2004). Polski rynek internetowy dorównuje potencja³em takim krajom jak W³ochy czy Hiszpania. Jednak niski poziom rozwoju cywilizacyjnego, przek³adaj¹cy siê na jeden z najni szych w Unii Europejskiej wspó³czynników penetracji internetu, stawia nasz kraj w niekorzystnej sytuacji. Wed³ug szacunków emarketer.com Polska jest pi¹tym co do wielkoœci rynkiem w Europie, jednak aby dorównaæ zarówno odsetkiem osób korzystaj¹cych z internetu jak i wysokoœci¹ wydatków na reklamê on-line do np. W³ochom trzeba poczekaæ co najmniej 5 lat. Miêdzynarodowa Unia Telekomunikacji (ITU) szacuje, e dopiero w 2010 roku odsetek Polaków-internautów wyniesie 50 proc. Tymczasem wysokorozwiniête kraje europejskie osi¹gnê³y ju poziom 60 proc. penetracji internetu w populacji. Proporcja wydatków na reklamê internetow¹ w Polsce w porównaniu z liczb¹ internautów wydaje siê zdecydowanie za niska. Przyczyn nale y upatrywaæ we wci¹ m³odym polskim rynku reklamowym oraz relatywnie niskich kosztach reklamy w innych mediach zw³aszcza w telewizji. europejski rynek reklamy on-line na koniec 2003 (w mln euro) 562 (rate card) * Wl k. Bryt ania Francja Niemcy W³ochy Hiszpania Finlandia Holandia Pols ka Irlan dia S³owenia ród³o: IAB Europe, * wydatki netto 15

16 najwiêksze rynki internetowe w Europie (w mln) na koniec 2003 roku, miliony internautów 37,8 30,5 23,5 24,7 5,6 7,2 8,1 8,5 8,8 10,1 Szwecja Turcja Rosja Hiszpania Holandia Polska W³ochy Francja Wlk. Brytania Niemcy ród³o: emarketer.com, luty Badanie zrealizowane na populacji 2+. Bior¹c pod uwagê dynamikê wzrostu wydatków na reklamê on-line, internet ma szansê w perspektywie 3-4 lat staæ siê znacz¹cym medium reklamowym. IAB Polska szacuje, e ju w 2007 roku wydatki na internet bêd¹ stanowiæ prawie 3 proc. wydatków reklamowych na media. Te prognozy przybli aj¹ nas znacznie do rynku w³oskiego i hiszpañskiego. Dalsze prognozowanie jest niemal niemo liwe, ze wzglêdu na trudny do przewidzenia rozwój rynku dostêpu do internetu w Polsce, który czeka w niedalekiej przysz³oœci proces deregulacji. Forrester Research przewiduje, e w roku 2006 nast¹pi nieznaczne zmiejszenie dynamiki wzrostu nak³adów na reklamê on-line, a na znaczeniu zaczn¹ powoli zyskiwaæ: reklama mobiln¹ i reklama w systemie interaktywnej telewizji cyfrowej. Szacunki te odnosz¹ siê jednak w znacznym stopniu do krajów wysoko rozwiniêtych, tzw. starej Unii. Na podstawie analiz dotyczacych potencja³u polskiego rynku interaktywnego IAB Polska szacuje, e zmniejszenie dynamiki nak³adów na internet na naszym rynku jest mo liwe dopiero po 2010 roku. 16

17 udzia³ reklamy on-line w ca³oœci wydatków reklamowych w krajach europejskich Finlandia 1,8% 3,4% 5,1% 6,5% 6,9% Francja 1,4% 2,4% 3,4% 4,5% 5,0% Irlandia 0,7% 1,3% 2,0% 2,8% 3,6% Holandia 1,9% 3,4% 5,2% 6,7% 7,2% Hiszpania 1,3% 1,7% 2,1% 2,7% 3,3% Niemcy 1,2% 2,2% 3,4% 4,7% 5,4% Polska 0,9% 1,2% 1,5%* 2,1%* 2,9%* Wlk. Brytania 1,7% 2,9% 4,4% 5,6% 6,1% W³ochy 0,6% 1,2% 2,0% 2,9% 3,7% ród³o: Forrester Research, * IAB Polska na podstawie danych z lat ubieg³ych. przewidywany wzrost wydatków na reklamê interaktywn¹ w Europie (w mln euro) mln euro mobile idtv internet 2 1 mobile idtv internet Razem ród³o: Forrester Research. (idtv - interaktywna telewizja cyfrowa) 17

18 Definicje Wizyta Ci¹g nastêpuj¹cych po sobie ods³on wykonanych przez jednego u ytkownika w ramach jednej witryny. Odstêp miêdzy kolejnymi ods³onami nie mo e przekraczaæ 30 minut. Liczba wizyt Liczba wizyt wygenerowanych przez wybran¹ grupê celow¹ na wybranych witrynach w okreœlonym czasie. Czas trwania wizyty Suma odstêpów czasowych pomiêdzy kolejnymi ods³onami wizyty. Œredni czas trwania wizyty Œredni czas pomiêdzy pocz¹tkiem a koñcem jednej wizyty na wybranej witrynie, wygenerowany przez wybran¹ grupê celow¹. Ods³ona Zdarzenie polegaj¹ce na obejrzeniu strony; wczytanie dokumentu WWW z wybranej witryny internetowej. Liczba ods³on Liczba ods³on wygenerowanych przez wybran¹ grupê celow¹ na wybranych witrynach w okreœlonym czasie. Czas trwania ods³ony Czas pomiêdzy dwoma kolejnymi ods³onami w ramach jednej wizyty wygenerowany przez wybran¹ grupê celow¹, na wybranych witrynach w wybranym okresie czasu. Œredni czas trwania ods³ony Œredni czas pomiêdzy dwoma ods³onami w ramach jednej wizyty, wygenerowany przez wybran¹ grupê celow¹ na wybranych witrynach w wybranym okresie czasu. Œredni czas na u ytkownika Œredni ca³kowity czas, jaki przeciêtny u ytkownik z wybranej grupy celowej spêdzi³ na wybranej witrynie w okreœlonym czasie. U ytkownik (real user) Osoba, która w danym miesi¹cu dokona³a przynajmniej jednej ods³ony w obrêbie badanych witryn. U ytkownik (unique user) Prost¹ metod¹ ogólnego szacowania liczby internautów jest przyjêcie za³o enia, e jeden internauta pos³uguje siê tylko jedn¹ przegl¹dark¹ internetow¹ posiadaj¹c¹ tylko jedno cookie. Oznacza to wówczas, e aby poznaæ liczbê u ytkowników to wystarczy okreœliæ liczbê zanotowanych na witrynie cookies. Internautów rozumianych w taki w³aœnie sposób okreœla jako u ytkowników (unique users), a ich liczbê prezentuje wskaÿnik liczba u ytkowników (unique users). Internauta Osoba powy ej 7 lub 15 roku ycia, korzystaj¹ca z zasobów Internetu co najmniej raz w miesi¹cu (gemiusaudience 7+; NetTrack 15+). Cookie Ci¹g znaków, które przegl¹darka pobiera z serwera podczas ods³ony strony, a nastêpnie odsy³a z powrotem do serwera przy ka dej ods³onie strony nale ¹cej do witryny. Dziêki wykorzystaniu mechanizmu cookies mo liwe jest rozró nianie poszczególnych profili u ytkowników przegl¹darek internetowych. Internauta samodzielnie zarz¹dza zapisanymi na jego komputerze plikami typu cookie. 18

19 Wspó³praca przy tworzeniu raportu: Onet.pl, Interia.pl, Gazeta.pl, Wirtualna Polska, Ad.net, Gemius, ecard. Stowarzyszenie IAB Polska Warszawa, ul. Altowa 5 tel. (22) , fax (22) IAB Polska jest cz³onkiem IAB Europe 19

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Rynek reklamy w Internecie Polska, Europa, Świat

Rynek reklamy w Internecie Polska, Europa, Świat Rynek reklamy w Internecie Polska, Europa, Świat Konferencja: Rynek Internetowy Macroscope OMD Miejsce: Warszawa Data: 04.10.2005 Liczba Internautów w Polsce Liczba użytkowników (all 15+) oraz penetracja

Bardziej szczegółowo

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego Informacja prasowa 28 czerwca 2013 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2013 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Kontynuacja wzrostu przychodów Grupy Polsat w 1Q 14 o 4% do 727 mln PLN głównie dzięki: - wzrostowi organicznemu segmentu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1 prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE R A D I O, K T Ó R E S I Ê Z N A W SKRÓCIE: PRZYZWYCZAILIŒMY WAS JU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Radio jest słuchane przez cały dzień, a do godziny 16 jest medium o najwyższym zasięgu.

Radio jest słuchane przez cały dzień, a do godziny 16 jest medium o najwyższym zasięgu. Raport Radio 2009 RADIO Radio jest powszechne 81% Polaków w wieku 15-75 lat słucha radia każdego dnia. Zasięg dzienny radia w 2009 roku zwiększył się w porównaniu z latami poprzednimi. Radio jest słuchane

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Warszawa, 15.05.2009 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ WEDŁUG STANU W KOŃCU MARCA 2009 ROKU 1 W

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Witamy w Poker Channel

Witamy w Poker Channel Witamy w Poker Channel Poker Channel TM jest niekwestionowanym europejskim liderem w telewizji dotyczącej gier, transmitującym bezpośrednio do 30 milionów abonentów telewizyjnych w 30 krajach, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Najwiêksza spo³ecznoœæ m³odych pi³karzy w Polsce

Najwiêksza spo³ecznoœæ m³odych pi³karzy w Polsce wejdÿ na www.u21.pl Oferta reklamy Serwis U21.PL jest now¹ spo³ecznoœci¹ pi³karsk¹. Zrzeszamy wszystkie grupy ludzi zwi¹zanych z m³odzie ow¹ pi³k¹ no n¹ w Polsce. Jesteœmy mostem ³¹cz¹cym amatorsk¹ i m³odzie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Polacy w restauracjach

Polacy w restauracjach Polacy w restauracjach Raport Mex Polska S.A. na podstawie badania Instytutu Homo Homini Warszawa, 05.05.2011 r. O badaniu Badanie Polacy w restauracjach zostało przeprowadzone przez Instytut Homo Homini

Bardziej szczegółowo

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r.

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Wymagające otoczenie rynkowe w segmencie klientów indywidualnych Jak odnotowano już podczas wyników

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres 01.10.2011 do 31.12.2011) Gdańsk, 14 lutego 2012 roku 1. Podstawowe informacje o spółce nazwa (firma) : forma prawna : kraj siedziby

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53

Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53 Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53 2 Zagraniczni eksporterzy mają na Białorusi do dyspozycji różne formy dystrybucji i sprzedaży towarów. Największym centrum handlowym jest stolica kraju Mińsk.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja 2 SPIS TREŚCI STR 3 STR 4 STR 5 STR 6 STR 8 STR 9

Telekomunikacja 2 SPIS TREŚCI STR 3 STR 4 STR 5 STR 6 STR 8 STR 9 Telekomunikacja 2 Przedstawiamy czwarty raport Komitetu Badań Radiowych z cyklu AdBranch. Tym razem opisujemy najważniejsze telekomy - największych marketerów oraz sposób, w jaki wykorzystują oni radio

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci KOMUNIKATY Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu Oferty pracy umieszczane online to tylko jeden z wielu sposobów poszukiwania pracowników przez internet. Gama us³ug e-rekrutacyjnych stale siê poszerza,

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku. Warszawa, 26 lutego 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku. Warszawa, 26 lutego 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku Warszawa, 26 lutego 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

Emailingi Multikino.pl

Emailingi Multikino.pl Emailingi Multikino.pl Multikino.pl więcej niż kino - To blisko 22 mln wizyt i 100 mln PV w 2013 roku - Co miesiąc nasz serwis odwiedza średnio 1 200 000 unikalnych użytkowników, spędzając w serwisie około

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, sierpień 2013

Wysogotowo, sierpień 2013 Wysogotowo, sierpień 2013 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 2001 początek działalności w segmencie

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA KONTEKST EKONOMICZNY W POLSCE IMPONUJĄCE WYNIKI W ZAKRESIE WZROSTU Wzrost PKB per capita w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat wyniósł

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

4. Przegl¹d sytuacji gospodarczej w wybranych sekcjach PKD

4. Przegl¹d sytuacji gospodarczej w wybranych sekcjach PKD 4. Przegl¹d sytuacji gospodarczej w wybranych sekcjach PKD 4.1. Przemys³ 4.1.1. Podmioty gospodarcze w przemyœle Wed³ug stanu na koniec 26 r. w opolskim przemyœle funkcjonowa³y 8683 podmioty gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly.

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly. Podatki 2016 Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 29 3000 E: contact@bakertilly.pl www.bakertilly.pl An independent member of Baker Tilly International Podatek dochodowy od

Bardziej szczegółowo

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR ZNOJMO, 20 marca 2007 Grupa Pegas Nonwovens SA w roku 2006 osiągnęła najwyższe przychody ze sprzedaży w swojej dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy NEUCA za III kwartał. Konferencja prasowa, Warszawa, 9 listopada 2011 r.

Wyniki finansowe Grupy NEUCA za III kwartał. Konferencja prasowa, Warszawa, 9 listopada 2011 r. Wyniki finansowe Grupy NEUCA za III kwartał Konferencja prasowa, Warszawa, 9 listopada 2011 r. IIIQ 2011 pod znakiem poprawy marż Wyniki finansowe Spółki zgodne z planem, bardzo wysoka dynamika EBIT i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny BM Medical S.A.

Raport kwartalny BM Medical S.A. Raport kwartalny BM Medical S.A. IV kwartał 2011r. Warszawa, 14 lutego 2012r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU KWARTALNEGO: 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

NG2 PO III KWARTAŁACH 2009 ROKU: NAJLEPSZE WYNIKI W BRANŻY ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA

NG2 PO III KWARTAŁACH 2009 ROKU: NAJLEPSZE WYNIKI W BRANŻY ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA Komunikat prasowy Polkowice, 16 listopada 2009 r. NG2 PO III KWARTAŁACH 2009 ROKU: NAJLEPSZE WYNIKI W BRANŻY ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski Dr Paweł Wojciechowski, Prezes Zarządu PAIiIZ Warszawa, 2 marca 2009 I. Podatki a BIZ II.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Rynek reklamy kontekstowej 2011. Badanie rynku reklamy kontekstowej w Polsce

Rynek reklamy kontekstowej 2011. Badanie rynku reklamy kontekstowej w Polsce Rynek reklamy kontekstowej 2011 Badanie rynku reklamy kontekstowej w Polsce WSTÊP Mi³o jest nam oddaæ w Pañstwa rêce ju trzeci¹ edycjê raportu na temat reklamy kontekstowej. W wyniku ankiety przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo