Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r."

Transkrypt

1 Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r. 9 wrzeœnia

2 Konsumenci on-line Pomimo wci¹ wysokich kosztów dostêpu liczba polskich u ytkowników internetu wzrasta od kilku lat. Pierwsza po³owa 2004 roku by³a jednak pod tym wzglêdem wyj¹tkowa. Od koñca grudnia 2003 roku po raz pierwszy liczba internautów wzros³a o milion osób, osi¹gaj¹c w koñcu czerwca 2004 wartoœæ 7,45 mln. IAB szacuje, e do koñca 2004 roku liczba internautów zbli y siê do 8 milionów. Coraz wiêcej Polaków korzysta z sieci w domu, w lipcu ju ponad 50 proc. z nich ³¹czy³o siê z internetem w³aœnie w ten sposób. Na uwagê zas³uguje tak e fakt, e internet jest medium poszukiwanym przez konsumentów. S¹ on gotowi wybraæ siê do znajomych (15 proc.) lub do kawiarenki internetowej (kolejne 15 proc.) aby skorzystaæ z sieci. Internet to tak e medium ludzi pracuj¹cych i ucz¹cych siê - 23,8 proc. Polaków u ywa Internetu w pracy, a blisko jedna czwarta w szkole lub na uczelni (SMG/KRC, Net Track, lipiec 2004). liczba internautów w Polsce (w mln) 7,45 8,0 6,3 6,45 5,8 grudzieñ 2002 czerwiec 2003 grudzieñ 2003 czerwiec 2004 grudzieñ 2004* ród³o: SMG/KRC Net Track, * IAB Polska na podstawie danych historycznych. Badanie zrealizowane na populacji 15+. Jak pokazuj¹ doœwiadczenia krajów Unii Europejskiej, internet jest najszybciej zwiêkszaj¹cym zasiêg medium w historii. I choæ najbardziej rozwiniête spo³eczeñstwa Europy znaczenie wyprzedzaj¹ kraje Europy Œrodkowej pod wzglêdem liczby osób posiadaj¹cych dostêp do internetu, charakteryzuj¹ siê one podobn¹ dynamik¹ przyrostu nowych u ytkowników sieci. Pomimo niskiego poziomu rozwoju cywilizacyjnego Polski, dynamika wzrostu liczby u ytkowników internetu jest zbli ona do œredniej europejskiej. 2

3 porównanie dynamiki rozwoju internetu w ró nych czêœciach Europy (w mln) Europa zachodnia (kraje piêtnastki przed 1 maja 2004) pozosta³e kraje Europy 164,7 139,5 118,9 94,1 13,8 21,4 33,1 43, ród³o: emarketer, luty 2004 na podstawie Miêdzynarodowej Unii Telekomunikacji (ITU). Badanie zrealizowane na populacji 2+ Wraz ze zwiêkszaniem zasiêgu, wzrasta tak e aktywnoœæ u ytkowników polskiego internetu oraz liczba bardziej doœwiadczonych internautów. Porównuj¹c wzrost aktywnoœci internautów w ci¹gu ostatniego roku widoczny jest znaczny wzrost czasu spêdzanego w sieci. Œrednio polski internauta spêdza w sieci prawie 14 godzin miesiêcznie, co stanowi wzrost o ponad 1 godzinê i 30 minut w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost ten wi¹ e siê ze spadkiem czasu poœwiêcanego innym mediom, zw³aszcza telewizji. Znaczny wzrost zanotowa³ tak e wskaÿnik liczby ods³on dokonywanych przez jednego internautê, z 692 w maju 2003 do 812 w maju Wraz ze wzrostem liczby ods³on i czasu spêdzanego w sieci, obserwujemy obni enie siê œredniego czasu trwania wizyty, po³¹czone z nieznacznym wyd³u eniem siê czasu poœwiêcanego na pojedyncz¹ ods³onê. Fakt ten tak e t³umaczy siê wzrostem liczby doœwiadczonych u ytkowników, którzy du o szybciej odnajduj¹ poszukiwane informacje (spadek liczby ods³on w trakcie wizyty i œredniego czasu trwania wizyty), dziêki czemu maj¹ czas na wiêksz¹ liczbê wizyt w miesi¹cu (wzrost z 64 do 90 wizyt). Jak wynika z analiz, Polacy nie tylko spêdzaj¹ wiêcej czasu w sieci, ale tak e zwiêkszyli czêstotliwoœæ korzystania z internetu. Ponad 40 proc. internautów korzysta z zasobów sieci codziennie lub prawie codziennie, 26,3 proc. przynajmniej kilka razy w tygodniu (SMG/KRC, Net Track, lipiec 2004). 3

4 aktywnoœæ polskiego internauty Œrednia liczba wizyt w miesi¹cu Œrednia liczba ods³on w miesi¹cu Œrednia liczba ods³on w ramach wizyty Œredni czas spêdzany w internecie Œredni czas trwania wizyty Œredni czas trwania ods³ony maj ,6 12 godz. 11 min. 11 min. 15 sek. 1 min. 14 sek. maj ,0 13 godz. 48 min. 9 min. 11 sek. 1 min. 18 sek. ród³o: Gemius SA, gemiustraffic. Internet w Polsce w dalszym ci¹gu pozostaje medium du ych aglomeracji i obszarów o dobrze rozwiniêtej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Jednak coraz bardziej uwidacznia siê proces dywersyfikacji geograficznej u ytkowników sieci. Regionami o najwiêkszej iloœci internautów s¹ Polska centralna i po³udniowo-zachodnia, nieznacznie ni szy odsetek Polaków ma dostêp do internetu w województwach pomorskim i zachodniopomorskim oraz na wschodzie Polski. geograficzny rozk³ad u ytkowników internetu w Polsce (w proc.) mazowieckie - 15,7% 47,0% - pozosta³e ma³opolskie - 10,7% œl¹skie - 10,2% dolnoœl¹skie - 8,4% wielkopolskie - 8,0% ród³o: Gemius SA, gemiusaudience, czerwiec

5 Wydatki na reklamê on-line Analiza wyników dwóch pierwszych kwarta³ów 2004 wskazuje na prze³om dla rynku reklamy internetowej w Polsce. Portale internetowe odnotowa³y bardzo dobre wyniki finansowe. Onet.pl wypracowa³ zysk netto na poziomie 2 milionów z³otych (przy EBITDA na poziomie 8,5 miliona z³otych). W porównaniu do pierwszego pó³rocza zesz³ego roku przychody portalu wzros³y o 59 proc.. G³ówne Ÿród³o przychodów, jakim jest sprzeda us³ug marketingowych, zwiêkszy³a siê o 51 proc., a przychody z tytu³u sprzeda y p³atnych produktów powiêkszy³y siê dwukrotnie. W trzecim kwartale przychody Onetu ze sprzeda y us³ug marketingowych wzros³y do 70 proc.. Podobne proporcje struktury przychodów s¹ charakterystyczne dla portali zagranicznych np. Yahoo! (68 proc. przychodów ze sprzeda y us³ug marketingowych i 32 proc. przychodów ze sprzeda y p³atnych produktów, osi¹gniête na koniec 2003 roku). Tak e Interia.pl i Gazeta.pl dobrze sobie radzi³y w dwóch pierwszych kwarta³ach. Interia.pl wed³ug oszacowania IAB Polska zwiêkszy³a udzia³y w rynku, a Gazeta.pl, pomimo nieznacznego zmniejszenia udzia³u w rynku, odnotowa³a znacz¹cy wzrost zasiêgu. Rok 2004 zakoñczy siê bardzo dobrym wynikiem dla rynku reklamy on-line w Polsce. Wp³ywy z reklamy powinny osi¹gn¹æ zesz³oroczne oszacowania (na poziomie 75 mln z³), co stanowi wzrost o oko³o proc. Poza zwiêkszeniem siê wp³ywów netto du e znaczenie dla bran y ma najwy szy od kilku lat wzrost dynamiki nak³adów na internet, który jest obecnie najszybciej rozwijaj¹cym siê medium reklamowym. Na koniec 2004 roku internet bêdzie stanowi³ oko³o 1,2 proc. ca³oœci wydatków reklamowych w Polsce, a w 2005 roku mo e osi¹gn¹æ wartoœæ 1,5 proc. wydatki na reklamê on-line w Polsce (w mln z³) ród³o: IAB Polska, sierpieñ

6 W pierwszej po³owie 2004 roku nie nast¹pi³y powa ne zmiany udzia³ów w rynku reklamy internetowej. Do najwa niejszych przesuniêæ nale y niew¹tpliwie zaliczyæ 2 proc. spadek udzia³ów Wirtualnej Polski, spowodowany konfliktem akcjonariuszy spó³ki i wynikaj¹c¹ st¹d trudn¹ sytuacj¹ operacyjn¹ portalu. Po dwóch kwarta³ach 2004 roku, najwy sz¹ pozycjê rynkow¹ zajmuje Onet.pl z 40 proc. udzia³em (wzrost o 2 proc.). Swoje pozycje umocnili tak e Ad.net z udzia³em 16 proc. (wzrost o 2 proc.) oraz Interia.pl z udzia³em 11 proc. (wzrost o 1 proc.). Po pierwszym pó³roczu nieznaczny spadek udzia³ów zanotowa³a Gazeta.pl. Mo na siê jednak tutaj spodziewaæ poprawy sytuacji, w zwi¹zku z rozpoczêtym w portalu procesem zmian w dziale reklamy. Zmniejszenie siê udzia³ów poszczególnych podmiotów nie odbi³o siê jednak na ich kondycji finansowej. Przesadzone s¹ zw³aszcza opinie na temat trudnej sytuacji finansowej portalu Wirtualna Polska. Wiêkszoœæ uczestników rynku zyska³a na wzroœcie wydatków reklamowych na internet. Najwiêcej korzyœci odnieœli jednak ci gracze, którzy szybko zareagowali na pojawiaj¹ce siê oznaki wzrostu i powiêkszyli lub zmodernizowali zarówno ofertê jak i sam system sprzeda y. Nale y tak e zwróciæ uwagê na wzrost znaczenia niezale nych od sieci wydawców on-line. Do tej grupy mo na zaliczyæ Chip.pl, IDG.pl (zrzeszaj¹cy m.in. takie serwisy jak: Computerworld, CXO, Internetstandard.pl, PC World Komputer), O2.pl, Rzeczpospolita.pl. Dynamicznie rozwijaj¹ siê serwisy, oferuj¹ce drobne og³oszenia on-line, takie jak Aaaby.pl, Gratka.pl, Trader.pl czy KupSprzedaj.pl. W kolejnych latach nale y spodziewaæ siê usamodzielniania kolejnych mniejszych graczy na rynku reklamy on-line. Proces ten ma zwi¹zek z powoli postêpuj¹cym procesem dojrzewania rynku internetowego w Polsce. udzia³y w rynku reklamy internetowej na koniec czerwca % - ARBOmedia 2% - IDMnet 1% - o2.pl 3% - pozostali 11% - Gazeta.pl Onet.pl - 40% 11% - Interia 14% - Wirtualna Polska Adnet - 16% ród³o: IAB Polska 6

7 W pierwszym pó³roczu 2004 roku mia³a miejsce dalsza dywersyfikacja wœród reklamodawców. Wzrost wydatków reklamowych w internecie nale y wi¹zaæ ze znacznym zwiêkszeniem bud etów reklamowych bran, które do tej pory stosunkowo mniej inwestowa³y w ten rodzaj promocji oraz ze znacz¹cym wzrostem liczby reklamodawców np. w portalu Onet.pl o 45 proc. na koniec pierwszego pó³rocza 2004 (w porównaniu do pierwszego pó³rocza roku 2003). Wynika z tego, e gwa³townie roœnie liczba firm, które w³¹czaj¹ reklamê internetow¹ w marketing mix, zaczynaj¹c zazwyczaj od kampanii o niskiej wartoœci jednostkowej, a nastêpnie stopniowo zwiêkszaj¹c wydatki. Te podmioty, dla których internet jest obecnie g³ównym sposobem pozyskiwania klientów (np. bran a edukacyjna), okres eksperymentowania z reklam¹ w sieci maj¹ od wielu lat za sob¹ ich wydatki pozostaj¹ stabilne lub wzrastaj¹. Drugi z czynników wzrostu to pojawienie siê firm z innych kategorii, które dotychczas nie wykorzystywa³y internetu jako narzêdzia swojej promocji. Do nowych podmiotów i bran na rynku reklamy internetowej zaliczaj¹ siê miêdzy innymi firmy oferuj¹ce leki z kategorii OTC, takie jak: GSK, Jelfa, Pfizer, Polfa, Polpharma, Polski Lek, czy firmy odzie owe: House of Colors, Lee, Reserved, Top Secret. Rynek internetowy silnie stymulowa³o pojawienie siê nowych graczy w kategorii transport, do najwa niejszych nale ¹ linie lotnicze Air France, Air Polonia, SkyEurope, czy WizzAir. Do pozosta³ych, nowych podmiotów nale ¹: Braun, Clearasil, Gillette (kosmetyka) oraz szko³y wy sze i podmioty oferuj¹ce studia MBA (edukacja). Wiod¹c¹ bran ¹ jest nadal bran a finansowa, co wiêcej umocni³a ona swoj¹ pozycjê jako lidera wydatków. Jej udzia³ w bud etach reklamowych wzrós³ z 29 proc. do 31 proc. Wzrost nak³adów na internet wi¹ e siê z charakterystyk¹ produktów finansowych oraz wysokim dopasowaniem do grupy docelowej w tym medium. Praktycznie nie ma ju takiej kategorii produktów finansowych, który nie by³aby reklamowane w internecie. Nieznaczny wyj¹tek stanowi¹ produkty ubezpieczeniowe, choæ i w tym segmencie daje siê odczuæ pewne o ywienie. Z drugiej strony, dynamiczny rozwój bankowoœci on-line tak e uzasadnia utrzymywanie wydatków na akwizycjê klientów na wysokim poziomie. Najwiêkszy spadek udzia³u zanotowa³a bran a telekomunikacyjna pod koniec pierwszego pó³rocza 2004 roku jej udzia³ by³ o 7 punktów procentowych ni szy ni w roku 2003 (spadek z 22 proc. do 15 proc.). Nale y jednak podkreœliæ, e nie ma to zwi¹zku ze zmniejszeniem siê realnych wydatków na reklamê on-line, lecz z brakiem inwestycji nowych podmiotów. Spowodowa³o to, e firmy telekomunikacyjne stanowi¹ w 2004 roku relatywnie mniejszy udzia³ w torcie reklamy on-line ni w latach poprzednich. Nieznacznie zmniejszy³a siê intensywnoœæ reklamowa sieci komórkowych, jednak nale y spodziewaæ siê zwiêkszonej aktywnoœci tych reklamodawców w drugim pó³roczu 2004 roku. 7

8 Pomimo znacznego wzrostu wydatków netto, udzia³ bran y transportowej w ca³oœci wydatków reklamowych w internecie tak e obni y³ siê o 1 punkt procentowy (z 14 proc. w 2003 roku do 13 proc. w pierwszym pó³roczu 2004). Warto jednak podkreœliæ, e zmasowane kampanie reklamowe tzw. tanich linii lotniczych rozpoczê³y siê tu przed wakacjami, co zapewne zmieni skalê wydatków tej bran y w porównaniu rok do roku. Inna kategoria reklamodawców z tego segmentu to firmy motoryzacyjne. Prowadz¹ one systematyczne dzia³ania reklamowe w internecie od kilku lat, a ich skala zale y od prognozowanego popytu na nowe samochody, który ostatnio w zwi¹zku z wst¹pieniem Polski do UE ulega³ znacznym fluktuacjom (szybko rós³ do koñca kwietnia 2004 roku, a nastêpnie gwa³townie spad³). Tutaj tak e nale y siê spodziewaæ zmian w ostatnim kwartale Najwa niejsza zmiana dokona³a siê w segmencie dóbr szybkozbywalnych (FMCG). Udzia³ tej bran y w pierwszym pó³roczu 2004 roku potroi³ siê w porównaniu do roku 2003 (wzrost z 5 proc. do 14 proc.). To drugi rok, w którym widaæ znaczy wzrost wydatków w tym segmencie. Obecnie wszystkie licz¹ce siê podmioty z bran y FMCG w wiêkszym lub mniejszym stopniu wykorzystuj¹ internet w swoich kampaniach reklamowych. Wed³ug danych Interia.pl przychody reklamowe z tej bran y wzros³y w tym portalu o ponad 400 proc. Ta zmiana podejœcia jest o tyle istotna dla reklamy online, e producenci z tej kategorii (np. Procter & Gamble, Unilever) nale ¹ do najwiêkszych reklamodawców pozosta³ych mediów. wydatki na reklamê on-line wed³ug bran na koniec 2003 styczeñ - czerwiec % 31% 28% 15% 14% 13% 14% 14% 17% 8% 6% 5% 2% 4% telekomunikacja finanse transport technologia FMCG edukacja pozosta³e ród³o: IAB Polska,

9 Zasiêg Naturaln¹ konsekwencj¹ wzrostu liczby internautów jest id¹cy za tym wzrost zasiêgów g³ównych graczy na rynku internetowym. Pierwsza po³owa 2004 roku nie by³a pod tym wzglêdem wyj¹tkowa. Wiêkszoœæ podmiotów zanotowa³a podobn¹ dynamikê wzrostu zasiêgu. Warto podkreœliæ, e znaczny wzrost, pomimo problemów wewnêtrznych, zanotowa³a tak e Wirtualna Polska. W 2004 roku na rynku zadebiutowa³a nowa, pi¹ta sieæ reklamowa AdClick, pozycjonuj¹ca siê jako sieæ jakoœciowa. Wzrost liczby konsumentów korzystaj¹cych z sieci pozwala tak e na budowanie atrakcyjnych ofert zasiêgowych dla reklamodawców. Polscy internauci charakteryzuj¹ siê du ¹ aktywnoœci¹, co dobrze pokazuj¹ dzienne statystyki odwiedzalnoœci portali. Najwiêkszy polski serwis informacyjny Info.onet.pl notuje odwiedzalnoœæ na poziomie 650 tys. osób dziennie, co pozwala na porównywanie jego zasiêgu nawet z dziennikami ogólnopolskimi. Wysokimi wspó³czynnikami zasiêgowymi charakteryzuj¹ siê tak e serwisy tematyczne, takie jak np. Sport.onet.pl (304 tys. osób dziennie) czy Film.onet.pl (286 tys. osób dziennie). Równie atrakcyjnie prezentuj¹ siê tak e statystyki innych portali np. stronê g³ówn¹ Gazeta.pl odwiedza dziennie 180 tys. osób, a serwisy tematyczne portalu Interia.pl po kilkaset tysiêcy osób tygodniowo, np.: Motoryzacja 249 tys. osób w ci¹gu tygodnia, Kobieta 165 tys. osób w ci¹gu tygodnia, Sport 217 tys. osób w ci¹gu tygodnia (Ÿród³o: deklaracje poszczególnych portali). miesiêczne zasiêgi portali wed³ug deklaracji internautow (w mln internautów) listopad 2003 maj ,50 4,60 4,87 3,80 2,70 3,27 1,41 0,61 0,87 0,99 o2.pl Gazeta.pl Interia.pl Wirtualna Polska Onet.pl ród³o: SMG/KRC, Net Track 9

10 miesiêczne zasiêgi sieci reklamowych (w mln) listopad 2003 czerwiec ,20 5,30 4,36 2,51 3,50 3,29 1,43 1,45 0,77 0,0 Q-net AdClick ARBOmedia Adnet IDMnet ród³o: Gemius SA, gemiusaudience Formy reklamowe W przypadku form stosowanych w kampaniach internetowych, równie nast¹pi³y zmiany w stosunku do 2003 roku. Wi¹ ê siê to przede wszystkim z coraz wiêksz¹ wiedz¹ na temat wykorzystywania poszczególnych narzêdzi promocji on-line. Badania prowadzone miêdzy innymi przez IAB Europe, pozwalaj¹ wskazaæ, które formy reklamy s¹ najbardziej efektywne w ró nych typach akcji promocyjnych, dziêki czemu reklamodawcy u ywaj¹ ich bardziej œwiadomie i rozwa nie. Do najwa niejszych trendów w stosowaniu internetowych form reklamowych w 2004 roku nale y zaliczyæ zdecydowany wzrost udzia³u wydatków na reklamê typu brandmark (odmiana reklamy layerowej emitowa na niewidocznej warstwie na serwisie). Wzrost ten jest spowodowany przez bardzo wysok¹ efektywnoœæ tej formy w generowaniu reakcji bezpoœredniej (œredni CTR na poziomie 5-10 proc.) jak równie dziêki du ym mo liwoœciom ekspozycyjnym tej formy. Dalszy, choæ mniej znaczny wzrost zanotowa³a reklama w wyszukiwarkach, która jest niezwykle skuteczn¹ i tani¹ form¹ reklamy on-line. Wzrost ten w latach kolejnych powinien byæ jeszcze bardziej dynamiczny, gdy w Polsce wci¹ udzia³ ró nych form reklamy w wyszukiwarkach w ³¹cznych wydatkach reklamowych w internecie jest niski w stosunku do krajów europejskich i USA, gdzie siêga nawet 30 proc. 10

11 Rok do roku notowany jest spadek udzia³u bannerów, spowodowany coraz ni sz¹ skutecznoœci¹ mierzon¹ jako CTR, jak równie istnieniem alternatywnych form reklamy, lepiej nadaj¹cych siê do budowy wizerunku. W pierwszych dwóch kwarta³ach spadek zanotowa³a tak e reklama typu ing ze wzglêdu na zbyt wolno powiêkszaj¹ce siê bazy adresów dostêpnych na polskim rynku. formy reklamowe w internecie banner 22% 21% ing 14% 12% toplayer sponsoring 11% 10% 9% 14% pop-up wyszukiwarki 6% 5% 5% 7% 2003 styczeñ-czerwiec 2004 brandmark interstitial skyscrapper 4% 3% 4% 4% 5% 10% pozosta³e 16% 18% ród³o: IAB Polska, 2004 ecommerce i p³atnoœci on-line Ju od kilku lat liczba sklepów internetowych w Polsce pozostaje na mniej wiêcej tym samym poziomie i oscyluje w granicach Zauwa alnym trendem jest natomiast powstawanie przedsiêwziêæ o zdecydowanie niszowym charakterze. Przedsiêbiorcy coraz czêœciej kieruj¹ siê zasad¹, e do sukcesu w e-handlu nie wystarczy po prostu sam sklep internetowy lecz dobry pomys³ na produkt. I to w³aœnie dobry produkt w po³¹czeniu z szybkim i tanim kana³em dystrybucji przyci¹ga konsumentów do zakupów on-line. 11

12 wartoœæ transakcji oraz iloœæ sklepów obs³ugiwana przez ecard wartoœæ transakcji kwartalnie (mln z³) skumulowana liczba sklepów (szt.) , ,1 21,0 9,2 11,3 10,7 Ikw II k w III kw IV k w I k w II kw ród³o: ecard S.A., sierpieñ P³atnoœæ kart¹ p³atnicz¹ za towary i us³ugi umo liwia w Polsce ponad 500 e-sklepów, z czego 390 jest obs³ugiwanych w tym zakresie przez ecard SA, który posiada 88 proc. udzia³ów w rynku autoryzacji internetowych (na koniec drugiego kwarta³u 2004). Pomimo, e dynamika przyrostu nowych klientów ecard utrzymuje siê od dwóch lat na poziomie 9 proc. kwartalnie, przychody spó³ki rosn¹ co roku w tempie kilkusetprocentowym. G³ówn¹ przyczyn¹ wzrostu przychodów jest zwiêkszaj¹ca siê atrakcyjnoœci oferty sklepów internetowych. Istotne znaczenie odgrywa tak e wzrost dostêpnoœci kart p³atniczych spowodowany rozwojem us³ug bankowych w Polsce oraz nikn¹cymi obawami klientów o bezpieczeñstwo transakcji. Istotn¹ tendencj¹ obserwowan¹ tak e w dwóch ostatnich kwarta³ach jest zmiana nastawienia wielu podmiotów wykorzystujacych do tej pory w³asne strony internetowe jedynie w celach informacyjnych (bran a turystyczna, telekomunikacyjna, prasa czy us³ugi medyczne). Strony takie s¹ coraz czêœciej wyposa ane s¹ w modu³y transakcyjne. 12

13 liczba transakcji obs³u onych przez ecard (tysi¹ce sztuk) 100,7 118,1 76,2 39,1 42,2 47,9 I kw II kw III kw IV kw I kw II kw ród³o: ecard S.A., sierpieñ Za postêpuj¹ca edukacj¹ rynku idzie zwiêkszenie obrotów i transakcji realizowanych on-line. Obroty z tytu³u zautoryzowanych i rozliczonych przez ecard transakcji internetowych wynios³y w I po³owie 2004 roku 93,2 miliona z³otych i by³y ponad czterokrotnie wy sze ni w analogicznym okresie 2003 roku. Liczba rozliczonych transakcji wynios³a sztuk i by³a niemal trzykrotnie wy sza ni w pierwszej po³owie 2003 roku. udzia³y w rynku transakcji dokonywanych kartami p³atniczymi w internecie (wed³ug wartoœci autoryzowanych transakcji) na koniec czerwca % - PolCard Citibank Handlowy - 2% ecard - 88% ród³o: ecard S.A., sierpieñ

14 Wed³ug udostêpnionych danych roœnie tak e œrednia wartoœæ transakcji obs³ugiwanych w internecie. Œrednia wartoœæ transakcji zrealizowanej przez ecard w pierwszej po³owie 2004 wynios³a 425 z³ (dla porównania 250 z³ pierwszej po³owie 2003 r.). G³ówn¹ przyczyn¹ tego trendu by³ nag³y wzrost transakcji dokonywanych w serwisach linii lotniczych, firmach turystycznych oraz sklepach oferuj¹cych us³ugi i sprzêt GSM. Œrednia wysokoœæ transakcji klientów linii lotniczych oscylowa³a w pierwszej po³owie 2004 roku w granicach 830 z³., podczas gdy klientów ksiêgarni, w analogicznym okresie, zaledwie 139 z³. udzia³ poszczególnych bran w wartoœci rozliczonych transakcji na koniec czerwca % - us³ugi medyczne 2% - us³ugi dostêpu, gry, software 2% - art. spo ywcze 1% - sprzêt komputerowy 1% - og³oszenia 2% - pozosta³e 5% - ksi¹ ki i p³yty CD 5% - turystyka 5% - us³ugi i sprzêt GSM linie lotnicze - 76% ród³o: ecard S.A., sierpieñ 2004 W pierwszych dwóch kwarta³ach 2004 roku ³¹czna wartoœæ transakcji obs³u onych w internecie przy pomocy kart p³atniczych wynios³a 107,2 mln z³ podczas gdy rok wczeœniej wartoœæ ta osi¹gnê³a jedynie 28,4 mln z³. Udzia³ kart p³atniczych w sposobach p³atnoœci za towary kupowane drog¹ elektroniczn¹ jest uzale niony przede wszystkim od specyfiki bran y sieciowego sprzedawcy i przyjêtego przez niego modelu biznesowego. Najwy szy udzia³ transakcji op³aconych kart¹ notuj¹ linie lotnicze, gdzie wynosi on 50-60% realizowanych p³atnoœci. Sklepy o du o bardziej zró nicowanym profilu klienta i szerszym portfelu produktów mog¹ jednak liczyæ jedynie na co czwartego klienta rozliczaj¹cego siê przy pomocy karty p³atniczej. Przyk³adem takiego podmiotu jest Merlin.pl, gdzie kart¹ pos³uguje siê oko³o 25 proc. klientów. Pozostali wybieraj¹ przelew bankowy, p³atnoœæ przy odbiorze, elektroniczn¹ portmonetkê czy Premium SMS. 14

15 Europejski rynek reklamy on-line Prognozy Forrester Research wskazuj¹ na rosn¹ce znaczenie internetu w planowaniu bud etów mediowych. Wzrost zainteresowania tym kana³em komunikacji przek³ada siê na sta³e zwiêkszanie siê wydatków na kampanie reklamowe. Najwiêkszym internetowym rynkiem europejskim w ujêciu przychodowym jest Wielka Brytania z wydatkami na poziomie 562 mln euro w 2003 roku. Wysoki poziom wydatków na reklamê on-line zanotowa³a tak e Francja 263 mln euro i Niemcy 416 mln euro ( ród³o: IAB Europe, marzec 2004). Polski rynek internetowy dorównuje potencja³em takim krajom jak W³ochy czy Hiszpania. Jednak niski poziom rozwoju cywilizacyjnego, przek³adaj¹cy siê na jeden z najni szych w Unii Europejskiej wspó³czynników penetracji internetu, stawia nasz kraj w niekorzystnej sytuacji. Wed³ug szacunków emarketer.com Polska jest pi¹tym co do wielkoœci rynkiem w Europie, jednak aby dorównaæ zarówno odsetkiem osób korzystaj¹cych z internetu jak i wysokoœci¹ wydatków na reklamê on-line do np. W³ochom trzeba poczekaæ co najmniej 5 lat. Miêdzynarodowa Unia Telekomunikacji (ITU) szacuje, e dopiero w 2010 roku odsetek Polaków-internautów wyniesie 50 proc. Tymczasem wysokorozwiniête kraje europejskie osi¹gnê³y ju poziom 60 proc. penetracji internetu w populacji. Proporcja wydatków na reklamê internetow¹ w Polsce w porównaniu z liczb¹ internautów wydaje siê zdecydowanie za niska. Przyczyn nale y upatrywaæ we wci¹ m³odym polskim rynku reklamowym oraz relatywnie niskich kosztach reklamy w innych mediach zw³aszcza w telewizji. europejski rynek reklamy on-line na koniec 2003 (w mln euro) 562 (rate card) * Wl k. Bryt ania Francja Niemcy W³ochy Hiszpania Finlandia Holandia Pols ka Irlan dia S³owenia ród³o: IAB Europe, * wydatki netto 15

16 najwiêksze rynki internetowe w Europie (w mln) na koniec 2003 roku, miliony internautów 37,8 30,5 23,5 24,7 5,6 7,2 8,1 8,5 8,8 10,1 Szwecja Turcja Rosja Hiszpania Holandia Polska W³ochy Francja Wlk. Brytania Niemcy ród³o: emarketer.com, luty Badanie zrealizowane na populacji 2+. Bior¹c pod uwagê dynamikê wzrostu wydatków na reklamê on-line, internet ma szansê w perspektywie 3-4 lat staæ siê znacz¹cym medium reklamowym. IAB Polska szacuje, e ju w 2007 roku wydatki na internet bêd¹ stanowiæ prawie 3 proc. wydatków reklamowych na media. Te prognozy przybli aj¹ nas znacznie do rynku w³oskiego i hiszpañskiego. Dalsze prognozowanie jest niemal niemo liwe, ze wzglêdu na trudny do przewidzenia rozwój rynku dostêpu do internetu w Polsce, który czeka w niedalekiej przysz³oœci proces deregulacji. Forrester Research przewiduje, e w roku 2006 nast¹pi nieznaczne zmiejszenie dynamiki wzrostu nak³adów na reklamê on-line, a na znaczeniu zaczn¹ powoli zyskiwaæ: reklama mobiln¹ i reklama w systemie interaktywnej telewizji cyfrowej. Szacunki te odnosz¹ siê jednak w znacznym stopniu do krajów wysoko rozwiniêtych, tzw. starej Unii. Na podstawie analiz dotyczacych potencja³u polskiego rynku interaktywnego IAB Polska szacuje, e zmniejszenie dynamiki nak³adów na internet na naszym rynku jest mo liwe dopiero po 2010 roku. 16

17 udzia³ reklamy on-line w ca³oœci wydatków reklamowych w krajach europejskich Finlandia 1,8% 3,4% 5,1% 6,5% 6,9% Francja 1,4% 2,4% 3,4% 4,5% 5,0% Irlandia 0,7% 1,3% 2,0% 2,8% 3,6% Holandia 1,9% 3,4% 5,2% 6,7% 7,2% Hiszpania 1,3% 1,7% 2,1% 2,7% 3,3% Niemcy 1,2% 2,2% 3,4% 4,7% 5,4% Polska 0,9% 1,2% 1,5%* 2,1%* 2,9%* Wlk. Brytania 1,7% 2,9% 4,4% 5,6% 6,1% W³ochy 0,6% 1,2% 2,0% 2,9% 3,7% ród³o: Forrester Research, * IAB Polska na podstawie danych z lat ubieg³ych. przewidywany wzrost wydatków na reklamê interaktywn¹ w Europie (w mln euro) mln euro mobile idtv internet 2 1 mobile idtv internet Razem ród³o: Forrester Research. (idtv - interaktywna telewizja cyfrowa) 17

18 Definicje Wizyta Ci¹g nastêpuj¹cych po sobie ods³on wykonanych przez jednego u ytkownika w ramach jednej witryny. Odstêp miêdzy kolejnymi ods³onami nie mo e przekraczaæ 30 minut. Liczba wizyt Liczba wizyt wygenerowanych przez wybran¹ grupê celow¹ na wybranych witrynach w okreœlonym czasie. Czas trwania wizyty Suma odstêpów czasowych pomiêdzy kolejnymi ods³onami wizyty. Œredni czas trwania wizyty Œredni czas pomiêdzy pocz¹tkiem a koñcem jednej wizyty na wybranej witrynie, wygenerowany przez wybran¹ grupê celow¹. Ods³ona Zdarzenie polegaj¹ce na obejrzeniu strony; wczytanie dokumentu WWW z wybranej witryny internetowej. Liczba ods³on Liczba ods³on wygenerowanych przez wybran¹ grupê celow¹ na wybranych witrynach w okreœlonym czasie. Czas trwania ods³ony Czas pomiêdzy dwoma kolejnymi ods³onami w ramach jednej wizyty wygenerowany przez wybran¹ grupê celow¹, na wybranych witrynach w wybranym okresie czasu. Œredni czas trwania ods³ony Œredni czas pomiêdzy dwoma ods³onami w ramach jednej wizyty, wygenerowany przez wybran¹ grupê celow¹ na wybranych witrynach w wybranym okresie czasu. Œredni czas na u ytkownika Œredni ca³kowity czas, jaki przeciêtny u ytkownik z wybranej grupy celowej spêdzi³ na wybranej witrynie w okreœlonym czasie. U ytkownik (real user) Osoba, która w danym miesi¹cu dokona³a przynajmniej jednej ods³ony w obrêbie badanych witryn. U ytkownik (unique user) Prost¹ metod¹ ogólnego szacowania liczby internautów jest przyjêcie za³o enia, e jeden internauta pos³uguje siê tylko jedn¹ przegl¹dark¹ internetow¹ posiadaj¹c¹ tylko jedno cookie. Oznacza to wówczas, e aby poznaæ liczbê u ytkowników to wystarczy okreœliæ liczbê zanotowanych na witrynie cookies. Internautów rozumianych w taki w³aœnie sposób okreœla jako u ytkowników (unique users), a ich liczbê prezentuje wskaÿnik liczba u ytkowników (unique users). Internauta Osoba powy ej 7 lub 15 roku ycia, korzystaj¹ca z zasobów Internetu co najmniej raz w miesi¹cu (gemiusaudience 7+; NetTrack 15+). Cookie Ci¹g znaków, które przegl¹darka pobiera z serwera podczas ods³ony strony, a nastêpnie odsy³a z powrotem do serwera przy ka dej ods³onie strony nale ¹cej do witryny. Dziêki wykorzystaniu mechanizmu cookies mo liwe jest rozró nianie poszczególnych profili u ytkowników przegl¹darek internetowych. Internauta samodzielnie zarz¹dza zapisanymi na jego komputerze plikami typu cookie. 18

19 Wspó³praca przy tworzeniu raportu: Onet.pl, Interia.pl, Gazeta.pl, Wirtualna Polska, Ad.net, Gemius, ecard. Stowarzyszenie IAB Polska Warszawa, ul. Altowa 5 tel. (22) , fax (22) IAB Polska jest cz³onkiem IAB Europe 19

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

.838- &< 8 <7.2:1,&< 75( û 0$5.(7,1*,Ã635=('$

.838- &< 8 <7.2:1,&< 75( û 0$5.(7,1*,Ã635=('$ 14 Interia rofil dzia³alnoœci truktura portalu ortal jest miejscem pozyskiwania informacji w sieci. Z jednej strony, internauci ³¹cz¹ siê z portalem w celu znalezienia interesuj¹cych ich treœci i informacji.

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI...03 CZY INTERNET SPRZEDAJE?...04 WSTÊP...06 O BADANIU...08. Wydawca: Agora S.A. (Pion Internet) i Starcom Media Vest (Next)

SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI...03 CZY INTERNET SPRZEDAJE?...04 WSTÊP...06 O BADANIU...08. Wydawca: Agora S.A. (Pion Internet) i Starcom Media Vest (Next) SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI....................................3 CZY INTERNET SPRZEDAJE?..........................4 WSTÊP............................................6 O BADANIU.........................................8

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. 1 grudzieñ 2012 18 grudnia 2012 r. Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Finansowe zachowania Polaków s¹ pe³ne

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGI POLSKIEJ AKADEMII NAUK KRAKÓW STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 Urszula Lorenz OCENA ODDZIA YWANIA ZMIAN CEN WÊGLA ENERGETYCZNEGO NA RYNKACH MIÊDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo