B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE"

Transkrypt

1 B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE

2 R A D I O, K T Ó R E S I Ê Z N A W SKRÓCIE: PRZYZWYCZAILIŒMY WAS JU DO TEGO: PODLASIE JAK ZAWSZE LIDEREM STACJI REGIONALNYCH! Od marca do sierpnia bie ¹cego roku, nasza rozg³oœnia gromadzi³a przy radioodbiornikach co tydzieñ œrednio 230 tysiêcy s³uchaczy z obszaru œrodkowej czêœci wschodniej Polski, pozostaj¹c tym samym najczêœciej s³uchan¹ rozg³oœni¹ regionaln¹ na tym terenie. Najwiêksz¹ liczbê odbiorców w badanym okresie Katolickie Radio Podlasie zanotowa³o w powiatach: siedleckim, bialskim, ³ukowskim i ³osickim zajmuj¹c 5 miejsce wœród stacji s³uchanych codziennie w œrodkowej czêœci Polski wschodniej. Katolickie Radio Podlasie uczestniczy w BADANIU RADIO TRACK od trzynastu lat. Szanowni Pañstwo! Przedstawiamy Pañstwu najnowsze wyniki s³uchalnoœci stacji radiowych na terenie nadawania Katolickiego Radia Podlasie, pragn¹c by pomog³y one Pañstwu dok³adnie zaplanowaæ rodzaj i styl kampanii reklamowej w naszej stacji, dziêki czemu do swoich produktów i us³ug przekonacie maksymaln¹ liczbê odbiorców. Wyniki zosta³y opracowane na podstawie badania RADIO TRACK prowadzonego w systemie ci¹g³ym przez Instytut Badania Opinii i Rynku MILLWARD BROWN SMG/KRC Poland. Badanie RADIO TRACK jest obecnie standardem w zakresie pomiaru s³uchalnoœci stacji radiowych. Pyt.: Czy te badania s¹ wiarygodne? Odp.: Tak, pos³uguj¹ siê nimi wszystkie wiêksze stacje radiowe w kraju i agencje reklamowe, kupuj¹ce czas antenowy w radiu! Pyt.: Czy w Polsce ktoœ robi dok³adniejszy pomiar s³uchalnoœci radia? Odp.: W tej chwili, nie... Po pierwsze - sposób badania jest okreœlony przez Komisjê Techniczn¹ w której sk³ad wchodz¹ przedstawiciele Instytutu Badawczego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, instytucji planuj¹cych sprzeda czasu antenowego w mediach i rozg³oœni radiowych. Po drugie - wiarygodnoœæ i rzetelnoœæ Badania gwarantuje presti MILLWARD BROWN SMG/KRC, œcis³a kontrola Komisji Technicznej, oraz to, e badanie nie jest prowadzone na zlecenie Katolickiego Radia Podlasie. Po trzecie - monitoring prowadzony jest w systemie ci¹g³ym, a wiêc wykluczona jest przypadkowoœæ jego wyników. Ci¹g³oœæ gwarantuje równie mo liwoœæ b³yskawicznego sprawdzenia reakcji s³uchaczy na zmiany zachodz¹ce w programie. Po czwarte to, e badanie RADIO TRACK jest standardem oznacza, e jest jedynym wiarygodnym sposobem sprawdzenia pozycji wszystkich stacji radiowych w Polsce. Dane, które maj¹ Pañstwo przed sob¹ opracowane zosta³y na podstawie dwóch ostatnich fal monitoringu. Fala jest zawsze okresem zawieraj¹cym wyniki s³uchalnoœci z ostatnich trzech miesiêcy. A wiêc raport z badañ, który Pañstwo otrzymujecie dotyczy ostatniego badanego pó³rocza. W niniejszym raporcie wykorzystane zosta³y wyniki z terenu œrodkowej czêœci wschodniej Polski, czyli obszaru na którym g³ównie koncentruje siê dzia³alnoœæ informacyjna Katolickiego Radia Podlasie Z pe³n¹ dokumentacj¹ badania RADIO TRACK i szczegó³owymi wynikami dotycz¹cymi niszowych grup celowych mog¹ siê Pañstwo zapoznaæ w siedleckiej siedzibie naszej rozg³oœni. Dzia³ Marketingu Katolickiego Radia Podlasie RADIO PODLASIE JEST LIDEREM MEDIÓW REGIONALNYCH W POLSCE ŒRODKOWOWSCHODNIEJ

3 DEFINICJE: ZASIÊG DZIENNY: Informacja o tym, jaki odsetek respondentów s³ucha³ danej stacji w dniu poprzedzaj¹cym badanie. ZASIÊG TYGODNIOWY: Informacja o tym, jaki odsetek respondentów s³ucha³ danej stacji co najmniej raz w ci¹gu ostatnich 7 dni. UDZIA W CZASIE S UCHANIA: Œredni udzia³ w czasie s³uchania ka dej stacji w zdefiniowanym przedziale czasowym. by³e województwa: siedleckie i bialskopodlaskie RADIO PODLASIE: 7.9 % Radio ESKA Siedlce: 4.9% RDC: 2.4% RADIO LUBLIN: 2.1% RADIO PODLASIE: 28.8% RADIO LUBLIN: 23.5% RDC: 20.6% Radio ESKA Siedlce: 16.2% RADIO PODLASIE: 4.1% Radio ESKA Siedlce: 4.0% RADIO LUBLIN: 1.2% RDC: 0.9% W SKRÓCIE: C A A P O L S K A ŒRODKOWOWSCHODNIA RADIO PODLASIE MA CO TYDZIEÑ ŒREDNIO S UCHACZY *** CODZIENNIE JEST Z NAMI S UCHACZY ŒREDNI CZAS S UCHANIA RADIA PODLASIE: Œredni czas s³uchania rozg³oœni w badanych miesi¹cach, przypadaj¹cy na jednego s³uchacza, liczony w minutach min. EMITUJ C REKLAMÊ NA ANTENIE CO 2 GODZINY MAJ PAÑSTWO PEWNOŒÆ, E PRZEKAZ TRAFI DO WIÊKSZOŒCI NASZYCH S UCHACZY. Badania przeprowadzono na próbie osób. Badania przeprowadzono w powiatach: bialskim, garwoliñskim, lubartowskim, ³osickim, ³ukowskim, parczewskim, radzyñskim, ryckim, siedleckim, siemiatyckim, soko³owskim i wêgrowskim Wielkoœæ populacji (nie wa ona): osób. Punkt procentowy odpowiada ok osobom.

4 PRZEDZIA WIEKOWY AUDYTORIUM: MIEJSCE ZAMIESZKANIA: MIASTO POWY EJ 500 TYS. MIESZKAÑCÓW: 0,9% 45.3% 31.2% MIASTO POWY EJ 200 TYS. MIESZKAÑCÓW: 3.4% 17.6% MIASTO DO 100 TYS. MIESZKAÑCÓW: 23.3% 6.0 % MIASTO DO 20 TYS. MIESZKAÑCÓ W: WIEŒ: 12.6% 59.7% lata lat lat lat Najbardziej liczna grupa wœród s³uchaczy Najmniej liczna grupa wœród s³uchaczy DOSTÊP DO INTERNETU: Uwaga! W wykresach nie uwzglêdniono badanych, którzy nie udzielili odpowiedzi POSIADA: 83.9% NIE POSIADA: 16.1% P EÆ AUDYTORIUM: KOBIETY: 49.9% MÊ CZYZNI: 50.1% INFORMACJE Z REGIONU NADAJEMY CO GODZINÊ, O PE NEJ, BO U NAS ZAWSZE COŒ SIÊ DZIEJE!

5 ŒREDNIA LICZBA S UCHACZY W POSZCZEGÓLNYCH GODZINACH 30.0% ROZK AD ŒREDNIEJ S UCHALNOŒCI RADIA PODLASIE PRZEZ CA Y DZIEÑ: 20.0% 10.0% 0.0% 05:45 07:45 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45 23:45 01:45 03:45 Na powy szym wykresie przedstawiliœmy orientacyjnie, w procentach liczbê s³uchaczy, do których docieramy w poszczególnych godzinach emisji naszego programu. Wykresy obrazuj¹ rozk³ad Zasiêgu Dziennego na poszczególne godziny w by³ych województwach siedleckim i bialskopodlaskim. Te dane u³atwi¹ Pañstwu zaplanowanie kampanii reklamowej w Katolickim Radiu Podlasie. Przy samodzielnym planowaniu kampanii warto zapoznaæ siê z ramówk¹ radia, co pomo e Pañstwu dotrzeæ do grupy celowej, do której adresuj¹ Pañstwo swoj¹ reklamê. C O T Y D Z I E Ñ J E S T Z N A M I T Y S I Ê C Y O S Ó B

SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI...03 CZY INTERNET SPRZEDAJE?...04 WSTÊP...06 O BADANIU...08. Wydawca: Agora S.A. (Pion Internet) i Starcom Media Vest (Next)

SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI...03 CZY INTERNET SPRZEDAJE?...04 WSTÊP...06 O BADANIU...08. Wydawca: Agora S.A. (Pion Internet) i Starcom Media Vest (Next) SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI....................................3 CZY INTERNET SPRZEDAJE?..........................4 WSTÊP............................................6 O BADANIU.........................................8

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r.

Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r. Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r. 9 wrzeœnia 2004 1 Konsumenci on-line Pomimo wci¹ wysokich kosztów dostêpu liczba polskich u ytkowników internetu wzrasta od kilku lat. Pierwsza po³owa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Amir azlagiæ* Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach

Amir azlagiæ* Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach 88 Komunikaty Amir azlagiæ* Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach Komunikaty Wprowadzenie Zainteresowanie zarz¹dzaniem wiedz¹ w Polsce systematycznie roœnie. Od czasu ukazania siê pierwszych

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

.838- &< 8 <7.2:1,&< 75( û 0$5.(7,1*,Ã635=('$

.838- &< 8 <7.2:1,&< 75( û 0$5.(7,1*,Ã635=('$ 14 Interia rofil dzia³alnoœci truktura portalu ortal jest miejscem pozyskiwania informacji w sieci. Z jednej strony, internauci ³¹cz¹ siê z portalem w celu znalezienia interesuj¹cych ich treœci i informacji.

Bardziej szczegółowo

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji 180 Prezentacja wpływu uzyskanych badań... 5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji Emanuel Kulczycki 5.3.1. Znaczenie Internetu w

Bardziej szczegółowo

Wyspecjalizowane agencje marketingowe w dzia³alnoœci rynkowej krajowych organizacji politycznych

Wyspecjalizowane agencje marketingowe w dzia³alnoœci rynkowej krajowych organizacji politycznych Marek SEMPACH Uniwersytet ódzki Wyspecjalizowane agencje marketingowe w dzia³alnoœci rynkowej krajowych organizacji politycznych Niniejszy tekst stanowi próbê zweryfikowania roli wyspecjalizowanych agencji

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

Rynek telewizyjny w Polsce

Rynek telewizyjny w Polsce Jolanta Dzier y ska-mielczarek R ynek telewizyjny w Polsce rozwija si bardzo dynamicznie, a pod wzgl dem lokowanych na nim rodków jest najwi kszym elementem systemu medialnego. Dane, które s u jego ocenie

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego 2. CZAS SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego Poziom nauczania Gimnazjum Przedmioty Geografia, matematyka Cele edukacyjne uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej s³u ¹cej do rozwi¹zywania problemów

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie

Raport z badañ ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie ReNewTown www.renewtown.eu NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE ReNewTown NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE www.ec.europa.eu/regional_policy www.central2013.eu Raport z

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. 1 grudzieñ 2012 18 grudnia 2012 r. Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Finansowe zachowania Polaków s¹ pe³ne

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 4 (72)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo