Rynek reklamy kontekstowej Badanie rynku reklamy kontekstowej w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek reklamy kontekstowej 2011. Badanie rynku reklamy kontekstowej w Polsce"

Transkrypt

1 Rynek reklamy kontekstowej 2011 Badanie rynku reklamy kontekstowej w Polsce

2 WSTÊP Mi³o jest nam oddaæ w Pañstwa rêce ju trzeci¹ edycjê raportu na temat reklamy kontekstowej. W wyniku ankiety przeprowadzonej wœród specjalistów SEM z czo³owych domów mediowych i agencji polskiego internetu uda³o nam siê zagregowaæ informacje o stanie rynku reklamy kontekstowej w 2011 roku oraz nakreœliæ perspektywy rozwojowe. G³ównym motorem wzrostu rynku reklamy, zarówno w Polsce, jak i na œwiecie, sta³ siê Internet, a w nim wydatki na Search Engine Marketing. Przygotowuj¹c nasz raport chcieliœmy wyjœæ naprzeciw zarówno potrzebom reklamodawców, jak i mediaplanerów w agencjach, dlatego te ujêliœmy w nim szczegó³owe informacje o wielkoœci rynku, postrzeganiu produktów reklamy kontekstowej, a tak e efektywnoœci kampanii realizowanych z wykorzystaniem form kontekstowych. Mamy nadziejê, e raport jak co roku spotka siê z Pañstwa ywym zainteresowaniem, a co wiêcej - pomo e trafnie oceniæ potencja³ reklamy kontekstowej jako narzêdzia marketingu oraz dostarczy cennych informacji przy podejmowaniu skutecznych decyzji biznesowych. Zespó³ redakcyjny Rynek reklamy kontekstowej w 2011 roku

3 EXECUTIVE SUMMARY W 2011 wydatki na reklamê kontekstow¹ stanowi³y 25,6% bud etów przeznaczanych na Search Engine Marketing przez klientów agencyjnych. Jeœli przyj¹æ ten udzia³ za reprezentatywny dla ca³ego rynku, oznacza³oby to, i reklama kontekstowa odpowiada³a za 8,4% wydatków na reklamê internetow¹ w Polsce. W 2012 wiêkszoœæ agencji i domów mediowych planuje zwiêkszyæ swoje bud ety na reklamê kontekstow¹. Co ciekawe, tylko co trzeci specjalista jest sk³onny zaliczaæ bud ety na kontekst wy³¹cznie do bud etów SEM. Wiêkszoœæ zaœ gotowa jest klasyfikowaæ reklamê kontekstow¹ tak e jako display w zale noœci od wykorzystywanych formatów reklamowych. Uzasadnieniem dla tej zmiany optyki mo e byæ powszechnoœæ wykorzystywania w kontekœcie reklam graficznych i flaszowych, a tak e ich szeroki zasiêg by³a to najczêœciej wskazywana zaleta reklamowania siê poprzez sieci kontekstowe. Dwa kolejne atuty tego kana³u to dobór kontekstowy oraz ³atwoœæ kierowania przekazu do za³o onych grup odbiorców. Ma to odzwierciedlenie w swobodzie korzystania z ró nych mo liwoœci targetowania: od standardowego wg s³ów kluczowych, poprzez site-targeting i targetowanie behawioralne a do retargetingu. Ka da z opcji by³a wykorzystywana przez wiêkszoœæ ankietowanych. Zapraszamy do ca³oœciowej lektury. W dalszej czêœci raportu mo na dowiedzieæ siê m.in. o najwiêkszych graczach na rynku reklamy kontekstowej, realizowanych celach, stawkach CPC czy efektywnoœci prowadzonych kampanii. Rynek reklamy kontekstowej w 2011 roku

4 Wielkoœæ rynku reklamy kontekstowej W 2011 roku przeciêtne wydatki na reklamê kontekstow¹ stanowi³y ponad 25% ogólnych wydatków na Search Engine Marketing. Oznacza to spadek udzia³ów o oko³o 3 punkty procentowe. Kontekst = 25,6% SEM = 8,4% online Odnosz¹c to do wyników badania IAB AdEx, który stwierdza, i udzia³ wydatków na SEM stawowi 33% ogólnych wydatków na reklamê internetow¹, mo na okreœliæ, i reklama kontekstowa odpowiada za 8,4% ogólnych wydatków reklamowych w internecie w Polsce. Utrzyma³a zatem swój udzia³ w polskim torcie reklamowym. W ujêciu wartoœciowym zaœ szacunek ten oznacza, i rynek reklamy kontekstowej wart jest ponad 160 mln z³, tj. ponad 18% wiêcej ni w Kolejny rok tak e zapowiada siê optymistycznie 6 na 10 ankietowanych planuje zwiêkszyæ swoje bud ety na reklamê kontekstow¹ w 2012 roku. Przewidywana roczna dynamika wzrostu powinna pozostaæ dwucyfrowa, przekraczaj¹c 17%. Rynek reklamy kontekstowej w 2011 roku 4

5 Klasyfikacja reklamy kontekstowej Czy kontekst to bardzej SEM czy display? 30% przedstawicieli agencji i domów mediowych opowiada siê za klasyfikacj¹ reklamy kontekstowej tylko w granicach wyznaczanych przez SEM. Formaty dostêpne w kontekœcie ju dawno jednak przesta³y ograniczaæ siê do zwyk³ych reklam tekstowych znanych z wyszukiwarek, a coraz wiêcej z nich to typowe formy graficzne emitowane równie na wiod¹cych portalach horyzontalnych. Dostrzegli to równie ankietowani: a 69% z nich sk³ania siê do klasyfikowania tych reklam po czêœci lub g³ówne jako display. Rynek reklamy kontekstowej w 2011 roku 5

6 Formaty reklamowe Kontekst = text + grafika + flash Formy graficzne i flash emitowane w kontekœcie zajmowa³y w 2011 roku sta³¹ pozycjê w mediaplanach by³y one wykorzystywane przez odpowiednio 95% i 85% agencji. Podobnie wysok¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê reklamy intekstowe, zaplanowane w 3/4 kampanii. Te formaty, wraz z tekstowymi, utrzymuj¹ siê na topie od 2 lat. Spad³o natomiast wykorzystywanie video o oko³o 20 punktów procentowych. Rynek reklamy kontekstowej w 2011 roku 6

7 Targetowanie reklam Nie tylko kontekstowo Innym argumentem za traktowaniem reklam kontekstowych szerzej ni SEM jest ró norodnoœæ opcji targetowania przekazu reklamowego. Na czyste targetowanie kontekstowe dla swoich kampanii decyduje siê 68% klientów agencyjnych. Zarazem a 90% z nich samodzielnie wybiera strony docelowe emisji, a odpowiednio 60% i 55% wykorzystuje retargeting lub targetowanie behawioralne. Z tych dwóch ostatnich opcji, wiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê retargeting wœród agencji, które go wykorzystywa³y, œrednio co trzecia kampania by³a kierowana do u ytkowników, którzy ju wczeœniej odwiedzili strony reklamodawcy. Podmioty stosuj¹ce targetowanie behawioralne, korzysta³y z niego œrednio w co pi¹tej kampanii. Rynek reklamy kontekstowej w 2011 roku 7

8 Najpopularniejsze sieci reklamowe Najpopularniejsze sieci reklamowe to Google Display Network (98% wskazañ) oraz Adkontekst (83%). 70% ankietowanych realizuje kampanie tak e w BusinessClick-u, a 43% korzysta z oferty SmartContext. Ka da z sieci by³a wskazywana rzadziej ni rok temu. W 2011 na czo³o wysz³y 3 sieci kontekstowe Rynek reklamy kontekstowej w 2011 roku 8

9 Cele kampanii reklamowych Wœród celów, jakie realizowane by³y za poœrednictwem reklamy kontekstowej, w 2011 na czo³o wysunê³o siê budowanie zasiêgu, wskazane przez 4 na 5 ankietowanych. Cele wizerunkowe wskaza³o 70% agencji i domów mediowych. Co drugi z nich prowadzi³ w kontekœcie kampanie typu direct response. Zasiêg, wizerunek czy direct response? Rynek reklamy kontekstowej w 2011 roku 9

10 Zalety reklamy kontekstowej G³ówne zalety: zasiêg dobór kontekstowy targetowanie Wœród zalet reklamy kontekstowej, najczêœciej wskazywany jest szeroki zasiêg wœród odbiorców, co jest zbie ne z celami, jakie w 2011 stawiano przed reklam¹ kontekstow¹. Czo³owe sieci docieraj¹ do ponad 90% internautów, a w portfolio wydawców skupiaj¹ nie tylko serwisy d³ugiego ogona i wortale, ale tak e najwiêksze grupy mediowe polskiego internetu. Plannerzy ceni¹ tak e dobór kontekstowy oraz ³atwoœæ kierowania przekazu do okreœlonych grup odbiorców. W tym zakresie do ich dyspozycji poza skutecznym keyword targetingiem jest mo liwoœæ ograniczenia emisji do konkretnych kategorii i witryn, geotargetowanie, retargeting czy targetowanie behawioralne. Z pewnoœci¹ nie bez znaczenia jest koszt reklamy. Ponad po³owa agencji wskaza³a, e jednym z argumentów przemawiaj¹cych za reklam¹ kontekstow¹ jest korzystna cena za klikniêcie/wyœwietlenie reklamy. Rynek reklamy kontekstowej w 2011 roku 10

11 Stawki CPC Zdecydowana wiêkszoœæ klientów rozlicza siê za reklamê kontekstow¹ p³ac¹c za klikniêcia (85%) zaœ dodatkowe 8% w modelu mieszanym z przewag¹ PPC. Kontekst nadal tañszy Dynamika stawek CPC w ocenie agencji i domów mediowych by³a niewielka. Dla co trzeciego podmiotu kszta³towa³y siê one na przestrzeni 2011 na podobnym poziomie, a 60% ankietowanych wskaza³o na wzrost do 30%. 6 na 10 ankietowanych stwierdza, i CPC dla kontekstu jest nie wiêksze ni w wynikach wyszukiwania. Rynek reklamy kontekstowej w 2011 roku 11

12 ROI i najskuteczniejsze bran e Wydatki na reklamê kontekstow¹ w 2011 mog¹ byæ oceniane z tym wiêkszym zadowoleniem, i co czwarta agencja odnotowa³a zwi¹zany z nimi wzrost wspó³czynnika ROI, zaœ zaledwie 5% wskaza³o na jego obni enie. Przeciêtnie zwrot z wydatków na reklamê kontekstow¹ by³ o 4,5% wiêkszy ni w ROI wzros³o o 4,5% Najlepiej: motoryzacja FMCG turystyka W porównaniu do poprzedniego roku nadal pierwszeñstwo zachowa³ sektor motoryzacyjny, dodatkowo w zestawieniu pojawi³y siê tak e: turystyka, dobra FMCG czy odzie jako bran e, których reklamowanie w kontekœcie wskazywane jest jako najskuteczniejsze. Finanse i ubezpieczenia, mimo i wskazywane by³y o ponad 1/3 rzadziej ni rok temu, uplasowa³y siê na 5. pozycji. Rynek reklamy kontekstowej w 2011 roku 12

13 Metodologia Badanie o charakterze eksperckim zosta³o przeprowadzone metod¹ CAWI w marcu 2012 roku. Respondentami byli przedstawiciele agencji i domów mediowych, którzy w przesz³oœci lub obecnie wspó³pracuj¹ z sieci¹ Adkontekst oraz inne podmioty agencyjne aktywnie dzia³aj¹ce na rynku reklamy internetowej. Badanie eksperckie CAWI Ze wzglêdu na celowy dobór próby, wyniki nie maj¹ charakteru reprezentatywnego i stanowi¹ jedynie przybli ony obraz badanej tematyki. Celem badania by³o oszacowanie rozmiarów rynku reklamy kontekstowej w 2011 roku oraz scharakteryzowanie go pod k¹tem kluczowych zmiennych decyzyjnych. Porównuj¹c zebrane dane z wynikami analogicznego badania przeprowadzonego w ubieg³ym roku mo liwe sta³o siê zidentyfikowanie najwa niejszych zmian oraz okreœlenie ich dynamiki. Odpowiedzi udzielili specjaliœci SEM z 44 podmiotów, z czego 40 realizowa³o w ubieg³ym roku kampanie w sieciach kontekstowych i to do nich kierowane by³y szczegó³owe pytania zwi¹zane z rynkiem reklamy kontekstowej w roku Rynek reklamy kontekstowej w 2011 roku 13

14 Charakterystyka badanej próby G³ównie du e agencje i domy mediowe Rynek reklamy kontekstowej w 2011 roku 14

15 Adkontekst to najwiêksza p o l s k a s i e æ r e k l a m y kontekstowej umo liwiaj¹ca emisjê reklam na najbardziej o p i n i o t w ó r c z y c h irenomowanych witrynach polskiego Internetu, takich jak m.in. grupa WP, Onet, Interia, Gazeta.pl, NK.pl, serwisy P o l s k a P r e s s e, M e d i a Regionalne i setki innych s e r w i s ó w b r a n o w y c h oraz hobbystycznych. ¹cznie powierzchnia sieci to serwisy internetowe ponad p o d m i o t ó w o sumarycznym zasiêgu ponad 92% u ytkowników internetu w Polsce (zgodnie z Badaniami Gemius Megapanel). Autorzy badania Arkadiusz Cywiñski Marketing Project Manager Kontakt dla mediów Olga Kamiñska PR Manager tel w. 404 ukasz Duda Dyrektor Biura Reklamy Adkontekst Serdecznie dziêkujemy wszystkim agencjom i domom mediowym za wziêcie udzia³u w badaniu.

Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r.

Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r. Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r. 9 wrzeœnia 2004 1 Konsumenci on-line Pomimo wci¹ wysokich kosztów dostêpu liczba polskich u ytkowników internetu wzrasta od kilku lat. Pierwsza po³owa

Bardziej szczegółowo

Reklama w sieciach kontekstowych jako element Search Engine Marketingu

Reklama w sieciach kontekstowych jako element Search Engine Marketingu Reklama w sieciach kontekstowych jako element Search Engine Marketingu Sied reklamy Adkontekst przeprowadziła wśród reklamodawców badanie dotyczące znaczenia reklam kontekstowych w działaniach promocyjnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI...03 CZY INTERNET SPRZEDAJE?...04 WSTÊP...06 O BADANIU...08. Wydawca: Agora S.A. (Pion Internet) i Starcom Media Vest (Next)

SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI...03 CZY INTERNET SPRZEDAJE?...04 WSTÊP...06 O BADANIU...08. Wydawca: Agora S.A. (Pion Internet) i Starcom Media Vest (Next) SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI....................................3 CZY INTERNET SPRZEDAJE?..........................4 WSTÊP............................................6 O BADANIU.........................................8

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006 GPW: - REUTERS: - BLOOMBERG: - 04.12.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny IPO Dane podstaw ow e (po em isji)* cena emisyjna (z³)** 12,00 w ycena DCF (z³) 12,00 w ycena porów naw cza (z³)*** 13,6-16,5

Bardziej szczegółowo

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining)

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) Hurtownia zawieraj¹ca dane o klientach i dane marketingowe zosta³a ju zbudowana. Powstaje teraz pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7.

RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7. sektor: media 26 marzec 2002 r. RAPORT analityczny mo e byæ znacz¹c¹ spó³ka medialn¹ w Europie Œrodkowej jest licz¹cym siê holdingiem medialnym w Polsce. Poprzez planowane akwizycje w wysokoœci oko³o 1,5

Bardziej szczegółowo

.838- &< 8 <7.2:1,&< 75( û 0$5.(7,1*,Ã635=('$

.838- &< 8 <7.2:1,&< 75( û 0$5.(7,1*,Ã635=('$ 14 Interia rofil dzia³alnoœci truktura portalu ortal jest miejscem pozyskiwania informacji w sieci. Z jednej strony, internauci ³¹cz¹ siê z portalem w celu znalezienia interesuj¹cych ich treœci i informacji.

Bardziej szczegółowo

raport u ytecznoϾ w internecie Sponsor Partnerzy

raport u ytecznoœæ w internecie Sponsor Partnerzy raport u ytecznoœæ w internecie Sponsor Partnerzy lipiec 2010 spis treœci 6 Najlepsze polskie strony internetowe. Pod k¹tem u ytecznoœci Bran owy ranking u ytecznych wzorów do naœladowania. 29 Trudno o

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI KANCELARII PRAWNYCH Z GRUPAMI OTOCZENIA. Agnieszka Werenowska

ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI KANCELARII PRAWNYCH Z GRUPAMI OTOCZENIA. Agnieszka Werenowska ALTERNATYWNE FORMY ROCZNIKI KOMUNIKACJI NAUK ROLNICZYCH, KANCELARII SERIA PRAWNYCH G, T. 96, z. Z 4, GRUPAMI 2009 OTOCZENIA 215 ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI KANCELARII PRAWNYCH Z GRUPAMI OTOCZENIA Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Amadeus Polska Sp. z o.o.

Amadeus Polska Sp. z o.o. Amadeus Polska Sp. z o.o. Your technology partner Broszura informacyjna Spis treœci 1. Wstêp Zainspiruj siê 1 2. Historia dzia³alnoœci w Polsce i na œwiecie 3 3. Amadeus - Your technology partner 8 a.

Bardziej szczegółowo

Olga Sobolewska* E-learning w szkoleniu kadr raport z badañ

Olga Sobolewska* E-learning w szkoleniu kadr raport z badañ 100 Komunikaty Olga Sobolewska* E-learning w szkoleniu kadr raport z badañ Szkolenie pracowników jest dla wielu firm sta³ym elementem polityki. Jest równie metod¹ reagowania na potrzeby rynkowe. W nieustannie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010 Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci Marzec 2010 www.zbp.pl Raport AMRON - SARFiN Spis treœci Raport w liczbach... Wstêp o raporcie... Systemy AMRON i SARFiN...

Bardziej szczegółowo

CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE

CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE najwa niejsze efekty oraz próba oceny 41 Rozdzia³ II CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE Pierwszy rok cz³onkostwa jest okresem zbyt krótkim, aby w zwi¹zku z akcesj¹ wyst¹pi³y wyraÿne i trwa³e

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Jerzy Wêc³awski * Jerzy Wêc³awski Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Wstêp Banki w ostatnich latach, w zwi¹zku z kryzysem finansowym, zosta³y zmuszone do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL 41 W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL dr Marta Czy ewska, doradca w progamie EQUAL Fundusze venture capital / private equity nazywane w Polsce funduszami wysokiego ryzyka s¹ stosunkowo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telewizja INDEKS 345237 numer 4 (104), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo