Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie"

Transkrypt

1 Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi działalno gospodarcz i wystpowa jako pracodawca (Dz. U. Nr 101, poz.1178 z pón. zm.). W rozumieniu tej ustawy działalnoci gospodarcz jest zarobkowa działalno wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i ekspolatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i cigły. Przedsibiorc jest: osoba fizyczna osoba prawna nie majca osobowoci prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalno gospodarcz za przedsibiorców uznaje si take wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanych przez nich działalnoci gospodarczej. Osoba prawna - osobami prawnymi s Skarb Pastwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznaj osobowo prawn. Osobowo prawn nabywaj jednostki organizacyjne w drodze aktu właciwego organu pastwowego, koncesji czy wpisu do odpowiedniego rejestru. Osobowo prawn przyznan szczególnymi przepisami posiadaj m.in. przedsibiorstwa pastwowe, spółki z ograniczon odpowiedzialnoci, spółki akcyjne, spółdzielnie czy fundacje. Osobami prawnymi nie s szkoły, jednostki wojskowe, urzdy pastwowe czy gminne, osoby prowadzce jednoosobow działalno gospodarcz Spółki handlowe, czyli spółki od jawnej do akcyjnej, maj obowizek rejestracji w Krajowym Rejestrze Sdowym (KRS). Działalno osoby fizycznej do koca 2003 roku rejestruje si w urzdzie gminy, dopiero od 1 stycznia 2004 roku wszyscy przedsibiorcy bd mieli obowizek rejestracji w KRS. Prowadzenie niektórych rodzajów działalnoci wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, reguluj to przepisy Prawa działalnoci gospodarczej i innych ustaw, które wymagaj rónego rodzaju pozwole, upowanie, zgód i licencji.

2 Koncesji wymaga wykonywanie działalnoci gospodarczej w zakresie: poszukiwania i rozpoznawania złó kopalin, wydobywania kopalin ze złó, bezzbiornikowego magzynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, broni i amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojkowym lub policyjnym wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energi ochrony osób i mienia transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych budowy i eksploatacji autostrad płatnych zarzdzania liniami kolejowymi oraz wykonywanie przewozów kolejowych rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych. Zezwolenia wymaga pozostała działalno gospodarcza podlegajca koncesjonowaniu na podstawie: ustawy o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu ustawy o łcznoci ustawy o rodkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej ustawie o ochronie rolin uprawnych Prawa łowieckiego ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami ustawy o administrowaniu obrotem z zagranic towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym. Pojcia przydatne przy zakładaniu własnej firmy: REGON - numer identyfikacji statystycznej, jest zakodowanym systemem informacji o nazwie firmy, adresie, rodzaju prowadzonej działalnoci, formie prawno-organizacyjnej, rodzaju własnoci i sposobie finansowania. Ten numer bdzie towarzyszy Twojej firmie do koca jej istnienia - zmieni go musisz tylko wtedy, gdy zmienisz podstawowy profil działalnoci. Wraz z REGON-em otrzymasz te okrelenie Twojej działalnoci podstawowej i drugorzdnej wg polskiej (PKD) i europejskiej (EKD) klasyfikacji działalnoci. Z chwil uzyskania numeru REGON musisz si nim posługiwa we wszystkich dokumentach zwizanych z wykorzystywaniem zobowiza podatkowych oraz niepodatkowych (np. czynszu lub dzierawy płaconej gminie). Musisz go take uywa na wszelkich oficjalnych drukach firmowych, ofertach a take umieci na piecztce firmowej. NIP - wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadajce organizacji prawnej, podlegaj obowizkowi ewidencji podatkowej i otrzymuj numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jest on nadawany tylko raz i doywotnio - w przypadku osób prawnych i spółek cywilnych oznacza to, e do czasu ich likwidacji. W firmach jednoosobowych NIP osobisty jest tosamy z NIP-em firmy. Tak samo jak z REGON-em, z chwil uzyskania NIP musisz si nim posługiwa we wszystkich dokumentach zwizanych z wykorzystywaniem zobowiza podatkowych oraz

3 niepodatkowych oraz musisz go take uywa na wszelkich oficjalnych drukach firmowych, ofertach a take umieci na piecztce firmowej. VAT - podatek od towarów i usług; obowizek płacenia tego podatku spoczywa na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej, sprzedajcych w cigu roku towary i usługi o wartoci przekraczajcej okrelon przepisami kwot (waloryzowan co roku w zwizku z inflacj). W tym roku jest to kwota 10 tysicy EURO (czyli złotych). Cz firm jet zwolniona z VAT-u. Obejmuje to sprzedajcych towary i wykonujcych usługi wymienione w załczniku nr 2 ustawy o VAT (ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z r.) oraz nowe firmy, których przewidywany obrót nie przekroczy wartoci 10 tysicy EURO lub proporcjonalnie mniej, jeli firma rozpocznie działalno w trakcie roku. Składajc dokumenty w Urzdzie Skarbowym musisz okreli przewidywany tegoroczny obrót Twojej firmy. Jeeli przysługuje Ci zwolnienie z VAT to w Urzdzie składasz owiadczenie o wyborze zwolnienia lub rezygnacji z niego. Jednak po takiej rezygnacji nigdy ju nie moesz wróci do zwolnienia z podatku VAT, niezalenie od wielkoci obrotu w latach nastpnych. Jeeli zrezygnowałe ze zwolnienia z podatku VAT lub takie zwolnienie Ci nie przysługuje, rejestrujesz si jako płatnik podatku VAT, rejestracja taka kosztuje w chwili obecnej 152 zł. Obowizkow czynnoci, ponawian co rok w terminie do 20 stycznia jest powiadomienie urzdu skarbowego właciwego dla Twojego miejsca zamieszkania, o wyborze formy opodatkowania na ten rok. W cigu 7 dni od daty rozpoczcia działalnoci masz obowizek zgłoszenia si do Zakładu Ubezpiecze Społecznych. Od 1 sierpnia 2001 roku wszyscy przedsibiorcy dokonujcy wpłat składek ZUS-owskich zobowizani zostali do dokonywania rozlicze w formie bezgotówkowej. W przypadku osób fizycznych prowadzcych działalno indywidualn ubezpieczenia społeczne (czyli emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz składki na Fundusz Pracy s obowizkowe dlatego musz one płaci składki od podstawy wynoszcej przynajmniej 60% przecitnego wynagrodzenia. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Dokumenty do ZUS mona pzrekazywa w formie elektronicznej wykorzystujc program PŁATNIK i PŁATNIK przekaz elektroniczny. Wicej informacji na ten temat oraz wszystkie potrzebne formularze, przepisy i informacje prawne mona znale pod adresem Rodzaje działalnoci gospodarczej Jednoosobowa działalno gospodarcza W pierwszej kolejnoci idziesz do urzdu (miejskiego, gminnego) gdzie wypełniasz wniosek, w którym wpisujesz midzy innymi jak działalno chcesz prowadzi, nazw firmy i przewidywany termin rozpoczcia działalnoci. Opłata za wpis kosztuje 100 zł. Najpóniej po 14 dniach od złoenia dokumentów otrzymujesz zawiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej Twojej firmy. Z tym dokumentem udajesz si do miejscowego oddziału urzdu statystycznego, aby si tam zarejestrowa i otrzyma numer identyfikacji statystycznej REGON.

4 Majc ju REGON, w cigu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, musisz zgłosi si do Urzdu Skarbowego właciwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Jeeli prowadzisz firm w innej dzielnicy, miecie czy gminie musisz te odwiedzi Urzd Skarbowy właciwy dla rejonu działania Twojej firmy. W Urzdzie Skarbowym miejsca zamieszkania bdziesz rozliczał si z podatku dochodowego od osób fizycznych, a w Urzdzie Skarbowym miejsca prowadzenia działalnoci bdziesz rozliczał podatek od towarów i usług. Rozpoczynajc działalno wybierasz sobie form opodatkowania - moesz wybra opodatkowanie na zasadach ogólnych (prowadzisz wtedy ksig przychodów i rozchodów lub na własne danie ksigi rachunkowe) albo opodatkowanie kart podatkow (tylko niektóre rodzaje działalnoci - głównie usługi i handel spoywczy) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (prowadzisz wtedy ewidencje przychodów). Majc REGON, zawiadczenie o wpisie do ewidencji i NIP mona ju zakłada konto w banku. Rozliczenia bezgotówkowe s wymagane w ZUS-ie oraz w Urzdzie Skarbowym. Warto poszuka banku gdzie zakładanie konta i wszelkie póniejsze formalnoci nie bd zajmowały kilku godzin dziennie. Zdecydowan przewag maj tutaj banki internetowe zwłaszcza, e opłaty s w nich na ogół nisze ni w normalnych bankach. Zalet jednoosobowej działalnoci gospodarczej s proste metody zarzdzania - Ty jeste jedynym włacicielem i Ty sam podejmujesz decyzje, jeli Twoja firma potrzebuje wicej rodków to moesz "dołoy" swoje prywatne pienidze, jeli masz nadmiar gotówki to moesz przełoy j do własnej kieszeni bez pytania o zgod wspólników. Wad jest to, e za zobowizania powstałe w zwizku z prowadzeniem firmy odpowiadasz całym swoim majtkiem. Dotyczy to zarówno długów wobec kontrahentów jak i zobowiza podatkowych i nalenoci ZUS. Spółka cywilna Spółk cywiln mog zawiera co najmniej dwie osoby. Mog to by osoby fizyczne albo prawne, wspólnikiem nie moe by inna spółka cywilna. Tego rodzaju spółki z dniem 1 stycznia 2001 roku utraciły podmiotowo prawn - spółka nie jest ju przedsibiorstwem, przedsibiorcami s poszczególni wspólnicy, którzy deklaruj zamiar prowadzenia działalnoci z innymi przedsibiorcami i to pod imieniem wspólników. Mimo tych zmian spółka cywila jest nadal jednostk organizacyjn nie posiadajc osobowoci prawnej, jest wic podatnikiem VAT, posiada własny NIP i REGON. W nowych spółkach wspólnicy wystpuj o ich nadanie w imieniu spółki, gdy w urzdach statystycznych (nadajcych REGON) i urzdach skarbowych (nadajcych NIP i rejestrujcych podatników VAT) rejestracji nadal podlegaj spółki. Spółka nie ma prawa do własnej nazwy - jedyn moliwoci wystpowania wspólników pod wspóln nazw jest, aby kady z nich podał je w swoim zgłoszeniu jako własn. Jeeli chcesz prowadzi działalno w formie spółki cywilnej konieczne jest sporzdzenie na pimie umowy spółki. W umowie naley umieci takie informacje jak: kto z kim zawiera umow kto spółk reprezentuje i w jaki sposób (stanowisko) kto za co odpowiada a zwłaszcza kto odpowiada za ksigowo oraz rozliczenia podatkowe i ZUS zakres działalnoci

5 siedziba spółki i ewentualnie obszar działania wysoko wkładów pieninych - kto ile wnosi aport rzeczowy (wiadczenie usług, praw i rzeczy) czyli kto wnosi budynek, kto samochód, a kto pomysł, patent i prac sposób uczestnictwa w zyskach i stratach czas trwania spółki (jeeli nie bdzie - oznacza, e bezterminowo) sposób rozwizania spółki. W przypadku braku szczegółowych rozstrzygni dotyczcych udziałów w zyskach i stratach, wspólnicy dziel si w równych czciach zyskiem jaki i odpowiadaj majtkiem osobistym za straty spółki. Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa, nie posiada wic własnego majtku. Zarówno wkłady wniesione przez wspólników jak i własno rzeczy ruchomych, nieruchomoci i innych praw majtkowych nabywanych przez wspólników, stanowi majtek wspólny wspólników, a nie spółki. Kademu ze wspólników przysługuj równe prawa (proporcjonalnie do posiadanych udziałów) do wspólnego majtku wspólników. Majtek wspólny jest niezaleny od ich majtku osobistego. W czasie trwania spółki jest on nienaruszalny, nie moe by przez wspólnika wycofany, zbyty, a udziały w spółce mog by przekazane osobie trzeciej tylko za zgod pozostałych wspólników i tylko w formie wystpienia ze spółki i przyjcia nowego wspólnika. Gdy wspólnikami s tylko osoby fizyczne i gdy roczne przychody netto bd nisze ni 800 tysicy EURO to mona si w spółce cywilnej rozlicza za pomoc ksigi przychodów i rozchodów. W spółkach cywilnych podatek VAT płaci spółka, natomiast podatek dochodowy płaci kady ze wspólników od przypadajcej na niego czci dochodu. Zalet spółki cywilnej jest łatwo jej utworzenia i póniejszego prowadzenia. Wad jest to, e za zaległoci podatkowe spółki i wspólników, wynikajce z działalnoci, a take za inne zobowizania spółki, odpowiadaj wspólnicy majtkiem wspólnym i solidarnie kady ze wspólników całym swoim majtkiem osobistym. Wierzyciele maj całkowit dowolno, z którego majtku i w jakiej kolejnoci zaspokoj swoje roszczenia Własna firma w Internecie Pierwsze kroki przy zakładaniu firmy w Internecie s taki same jak przy zakładaniu zwykłej firmy. Potem musisz si zastanowi gdzie umiecisz swoje strony. Aby były widoczne dla innych w internecie trzeba je umieci na komputerze na stałe podłczonym do sieci (zwanym "hostem"). Najlepiej utrzymanie serwisu powierzy wyspecjalizowanej firmie ISP (Internet Service Provider). Istnieje do duo firm oferujcych usług "hostingu", tutaj moesz sprawdzi ofert jednego z nich. Przy wyborze własnego ISP powiniene kierowa si nastpujcymi kryteriami: przepustowo łcza czyli jakim połczeniem z internetem dysponuj (minimum 2Mb)

6 zakres gwarancji nieprzerwanej pracy serwera tzn. jak czsto mog wystpi zakłócenia pracy hostu poziom zabezpieczenia serwisu (jak czsto s robione kopie zapasowe, czy jest bramka antywirusowa) łatwo i czstotliwo, z jak bdziesz mógł uaktualnia informacj na własnych stronach (niektóre firmy daj dodatkowych opłat) usługi dodatkowo oferowane np. informacje o odwiedzajcych, liczba kont e- mailowych i przestrze na skrytk pocztow, równie oprogramowanie usprawniajce i wzbogacajce prac serwisu np. skrypty CGI i PHP. Wikszo ISP pomaga w nastpnym kroku czyli w rejestracji domeny. Wybór i rejestracja domeny Wanym elementem zakładania firmy w sieci jest wybór "domeny" czyli nazwy naszej wirtualnej nieruchomoci. Domena daje moliwo stworzenia własnego osobliwego adresu, z którym z łatwoci bdziesz kojarzony. Wybór własnej nazwy w sieci jest nie mniej wany ni wybór nazwy firmy w wiecie rzeczywistym. Dodatkowo jest ograniczony bo: nie mona zarejestrowa nazwy, która ju została zarejestrowana nazwy powinny by krótkie i łatwe do pisania i zapamitania zestaw moliwych kombinacji słów jest mocno ograniczony. Sprawdzenie, czy wybrana domena nie jest zarejestrowana oraz samej rejestracji dokonuje si na stronach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej która zarzdza wszystkimi domenami z rozszerzeniem.pl. Projektowanie stron WWW Gdy ju zarejestrujesz własn domen firmow moesz zacz umieszcza strony. Na firmowej witrynie internetowej powinny znale si takie informacje jak: informacja o firmie (dane adresowe, historia) aktualna oferta z opisem produktów/usług lista referencyjna zawierajca wanych kontrahentów, którzy współpracuj lub współpracowali z Twoj firm Niezbdnym elementem stron jest firmowy adres owy umieszczony w kilku widocznych miejscach. Jeli chcesz dotrze do klientów zagranicznych musisz pamita o rónych wersjach jzykowych swojego serwisu. Pamitaj o tym, e: strony nie powinny by obładowane grafik utrudniajc ich ogldanie (maksymalna wielko strony WWW to kb) strony powinny mie klarowny i logiczny układ, czyli taki który bdzie prosty w obsłudze nawet dla niedowiadczonych uytkowników strony powinny da si oglda i obsługiwa na wikszoci dostpnych przegldarek (Internet Explorer 4.01 i wyszy, Netscape 6.2, jeli masz tak moliwo to sprawd równie Opera 6).

7 Marketing w sieci Witryn w internecie w samej Polsce jest kilkaset tysicy, a na wiecie kilkadziesit milionów. Dlatego nie wystarczy wystawi stron i czeka na zainteresowanych. Kluczowym czynnikiem sukcesu (czyli tzw. wysokiej ogldalnoci) s działania zapewniajce łatwy i szybki dostp do Twojego serwisu. W tym celu wykorzystuje si takie techniki jak: linki - tekstowe odnoniki do Twojej strony umieszczone na innych (czciej odwiedzanych) stronach bannery - obrazkowe odpowiedniki linków, umoliwiajce przejcie na Twoj stron rejestracja w wyszukiwarkach i katalogach - w ten sposób Twoje strony mona odnale w sieci. Biznesplan - tworzenie od podstaw Biznes plan pozwala opisa swój pomysł, ujawnia jego słabe i mocne strony, sprawdza jego realno, pozwala take zorientowa si gdzie jeste, dokd zmierzasz, jak tam masz dotrze i osign wyznaczony sobie cel. Biznes plan jest równie sposobem prezentacji swojego pomysłu na biznes i przekonania inwestorów o zasadnoci zainwestowania w niego kapitałów. aden bank ani inna powana instytucja finansowa nie udziel poyczki lub kredytu bez konkretnego planu działania i jego kosztów. Dlatego przy pisaniu biznes planu warto skorzysta z pomocy wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji - ich adresy znajdziesz tutaj. Dobry biznes plan to: mało liczb - rzeczywisto jest nieprzewidywalna dlatego nie warto opisywa jej liczbowo miesic po miesicu; wystarczy stworzy model pokazujcy, e jeste wiadomy podstawowych zalenoci ekonomicznych dotyczcych Twojego biznesu duo informacji o sobie czyli o ludziach tworzcych ten biznes - musisz udowodni, e jestecie kompetentni i moecie zatrudni kompetentnych pracowników wiadomo rodowiska w jakim firma bdzie funkcjonowa i zwizanych z nim szans, zagroe i ryzyka. Idealny biznes powinien charakteryzowa si: zespołem dowiadczonych i utalentowanych ludzi, którzy ju wczeniej pracowali ze sob nad podobnymi projektami produktem, który daje szanse rozwoju i uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku z wykorzystaniem unikalnych kompetencji firmy przyrostem wartoci, któr łatwo daje si odprowadzi z firmy pozytywnym rodowiskiem makroekonomicznym dla rozwoju firmy Przedsibiorstwa spełniajce wszystkie te kryteria praktycznie nie istniej dlatego musisz w swoim biznes planie przynajmniej w niektórych punktach zbliy si do ideału.

8 Biznes plan powinien zawiera: 1. Streszczenie przedsiwzicia: dane o przedsibiorstwie (nazwa, adres, telefon, REGON, rodzaj działalnoci) historia przedsibiorstwa (forma prawna, kapitał załoycielski, data rozpoczcia działalnoci, krótki jej opis, dotychczasowe osignicia) informacje o włacicielach firmy (co umiej załoyciele, jakie jest ich wykształcenie, dowiadczenie zawodowe take we wspólnym prowadzeniu interesów, czy maj dowiadczenie w prowadzeniu podobnych przedsiwzi). 2. Opis przedsiwzicia: czego dotyczy obecny stan zaawansowania organizacyjnego i inwestycyjnego obecna i przewidywana struktura zatrudnienia 3. Dane dotyczce produktów i usług: krótki opis produktu lub usługi (główne cechy i zalety, co je róni od oferowanych przez konkurencj) kim s Twoi konkurenci, ich główne atuty i słaboci ródła finansowania: samofinansowanie, zapotrzebowanie na kapitał zewntrzny Finansowanie małych przedsibiorstw Małe przedsibiorstwa charakteryzuj si pod wzgldem finansowym oparciem działalnoci o własne kapitały. Najczciej kapitał własny jest jednak niewystarczajcy do prowadzenia i rozszerzania działalnoci. Wówczas firma musi szuka zewntrznych ródeł kapitału. ródła takie mona podzieli na cztery zasadnicze grupy: 1. Rynek kapitałowy 2. Dostawcy 3. Komercyjne instytucje finansowe 4. Instytucje powołane do pomocy MSP Rynek kapitałowy, w cisłym tego słowa znaczeniu, nie jest dostpny dla małych przedsibiorstw. Obudowany rygorystycznymi regulacjami informacyjno-ostronociowymi, wymaga m. in. systematycznego sporzdzania bardzo rozbudowanej i kosztownej dokumentacji, na któr małych firm nie sta. Pewnym substytutem klasycznego rynku kapitałowego moe by pozyskanie dodatkowych kapitałów poprzez znalezienie dodatkowego wspólnika. W wietle przepisów prawa polskiego oznacza to w wikszoci wypadków powołanie nowego bytu gospodarczego, a wic ponoszenie kosztów i biurokratyczn mitrg. Ponadto dotychczasowy właciciel pozbywa si w ten sposób suwerennej kontroli nad działalnoci przedsibiorstwa, która to kontrola jest jednym z wyróników małej firmy.

9 Kredyt dostawcy (kupiecki) jest czsto spotykanym rozwizaniem, jednak jego dostpno uzaleniona jest w decydujcej mierze od sytuacji na rynku, na którym przedsibiorstwo operuje; jeeli jest to rynek dostawcy, to firma bdzie musiała znale fundusze na regulowanie swoich zakupów gotówk, a nawet przedpłaty na poczet dostaw. Uzyskanie kredytu kupieckiego wymaga te posiadania pewnej renomy i solidnoci handlowej, na któr firma musi najpierw zapracowa. Wyliczenia dokonywane przez analityków wykazuj ponadto, e czsto kredyt kupiecki jest droszy od kredytów bankowych, co moe by rekompensat za jego wiksza dostpno. Odmian kredytu kupieckiego jest weksel, czyli bezwzgldne zobowizanie do zapłaty oznaczonej kwoty pieninej w okrelonym miejscu i czasie. Instrument ten nie jest jednak rozpowszechniony w polskiej praktyce gospodarczej. Komercyjne instytucje finansowe s jak na razie, obok kredytu kupieckiego, głównym dostawc kapitału dla małych przedsibiorstw. Instrumenty oferowane przez te instytucje to: a) Kredyt podstawowy produkt banków komercyjnych b) Faktoring oferowany obecnie przez wyspecjalizowane firmy faktoringowe, rzadziej przez banki c) Leasing bardzo popularny sposób zasilania firm w dobra inwestycyjne obecnie skoncentrowany w firmach leasingowych zwizanych z bankami lub koncernami samochodowymi nie pozbawiony pułapek i niebezpieczestw dla korzystajcych. Instytucje powołane do pomocy MSP to w dalszym cigu nie w pełni docenione i niewykorzystane ródło wspomagania małych przedsibiorstw. Działaj na kilku szczeblach ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym. Maj te róne cele szczegółowe: a) Fundusz mikro i podobne fundusze tworzone na szczeblach lokalnych - bezporednie finansowanie w formie poyczek, adresy zwykłe i internetowe tych instytucji mona znale tutaj: b) Fundusze porcze kredytowych - pomoc w uzyskiwaniu finansowania w instytucjach finansowych, c) Fundusze inwestycji kapitałowych - dostarczanie kapitału do szczególnie obiecujcych przedsiwzi jako inwestorzy pasywni. Kade z wymienionych ródeł ma swoje dobre i złe strony dla korzystajcych ze przedsibiorców. Róni si one dostpnoci rodków finansowych, swobod w ich wykorzystaniu, zakresem kontroli sprawowanej nad przedsibiorc przez udzielajcego finansowania, okresem finansowania i jego kosztem. Z reguły wiksza dostpno finansowania wie si z wyszymi kosztami; nisze koszty i swoboda w wykorzystaniu rodków oznaczaj zwykle wysze bariery na drodze do uzyskania finansowania Nowe podejcie do zdolnoci kredytowej Jak pamitamy z poprzedniego odcinka istot zdolnoci kredytowej jest zdolno do spłaty zacignitych zobowiza (w ustalonych terminach i na ustalonych warunkach). Co zatem mona zrobi, by okreli ZK, nie liczc snistych tabel i wskaników? Czy s banki stosujce inne podejcie? Tak, mona zastosowa inne podejcie! Tak, s takie banki! Jakie? zapytacie pastwo, niestety taka informacja, nie mieci si w ramach niniejszego

10 opracowania. Na czym polega to inne podejcie? Czy jest ono korzystniejsze, czy mniej korzystne dla kredytobiorcy? Odpowied na drugie pytanie brzmi to zaley. Od czego zaley? To włanie jest istot tego sposobu. Otó wychodzi si tu z załoenia, e zdrowym ródłem spłaty kredytów przez firm s wypracowane przez ni rodki (wewntrzne ródła finansowania), a nie inne kredyty. Zdolno kredytow bada si wic na podstawie wykazanych dochodów, powikszonych o odniesion w koszty amortyzacj. Wysoko dochodu netto za ostatni rok, powikszona o kwot amortyzacji powinna wystarczy na obsług zaciganego i ju wykorzystywanych kredytów (spłat rat kapitałowych i odsetkowych). Kwota wyliczona w ten sposób moe by pomniejszona o minimalne koszty utrzymania przedsibiorcy i jego rodziny. ródłem informacji finansowej o kredytobiorcy jest w tym przypadku dokumentacja podatkowa (podatkowa ksiga przychodów i rozchodów i in.) i rejestry prowadzone w uzupełnieniu tej dokumentacji. Oprócz dochodu, majcego tu kluczowe znaczenie, moe podlega ocenie warto majtku wykorzystywanego w działalnoci, wielko zatrudnienia, warto sprzeday. Prezentowane rozwizanie jest proste, poniewa nie wymaga tworzenia specjalnej dokumentacji na potrzeby kredytu ani skomplikowanej analizy wskanikowej. Ma jednak inn niedogodno konieczno wykazywania w deklaracji podatkowej dochodów w odpowiedniej wysokoci. Mona (oczywicie w uproszczeniu) sprowadzi omawiane podejcie do jednej tezy -chcesz mie kredyt, poka dochód, wzbogaconej o drug tez chcesz mie kredyt, poka obrót (no bo skd si wził ten dochód?). Kapitał własny jako ródło finansowania Kapitał własny jest kapitałem powierzonym przedsibiorcom przez jego włacicieli np. akcjonariuszy lub udziałowców. Składaj si na niego kapitał akcyjny lub zakładowy według wartoci nominalnej wyemitowanych akcji lub udziałów oraz kapitał zgromadzony ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej, co stanowi tzw. kapitał zapasowy oraz zyski zatrzymane wypracowane w ostatnich latach i latach poprzednich (lub skumulowane straty) Zysk zatrzymany moe powiksza kapitał zapasowy lub rezerwowy przedsibiorstwa. Kapitał własny pełni w kadym przedsibiorstwie cztery funkcje: - gwaranta spłaty zobowiza wobec wierzycieli; - podstawy ekonomicznej i prawnej samodzielnoci właciciela firmy; - funduszu ryzyka; - podstawy wiarygodnoci kredytowej przedsibiorstwa. Wspomniane funkcje kapitału własnego przedsibiorstwa s bardzo akcentowane w przypadku spółek prawa handlowego. Stanowi o tym kodeks spółek handlowych. Wymiemy tutaj przykładowo najwaniejsze postanowienia, dotyczce spółek z o.o : Art. 14 Kodeksu Społek Handlowych. Wkład do spółki 1. Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie moe by prawo niezbywalne lub wiadczenie pracy i usług

11 2. Wspólnik lub akcjonariusz, jeli wniósł wkład niepieniny majcy wady, jest zobowizany do wyrównania spółce kapitałowej rónicy midzy wartoci przyjt w umowie a wartoci zbywcz wkładu 3. Wierzytelno wspólnika albo akcjonariusza z tytułu poyczki udzielonej spółce kapitałowej uwaa si za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia upadłoci spółki w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy poyczki. Przykładowo, dla spółek z o.o najwaniejsze s nastpujce przepisy: Art. 154 Minimalny kapitał zakładowy (co najmniej zł, a warto nominalna udziału nie moe by nisza ni 500 zł). Udziały nie mog by obejmowane poniej ich wartoci nominalnej. Jeeli udział jest obejmowany po cenie wyszej od wartoci nominalnej, nadwyk przelewa si na kapitał zapasowy. Art. 158 Przepisy dotyczce aportu (precyzyjne okrelenie przedmiotu wkładu w umowie spółki oraz liczby i wartoci nominalnej udziałów objtych za aport). Art. 175 Odpowiedzialno za aporty (odpowiadaj solidarnie wspólnik i członkowie zarzdu, którzy spółk z wadliwym aportem zgłosili do rejestru). Art. 189 Zakaz zwrotu wkładów (w czasie trwania spółki nie wolno zwraca wspólnikom wniesionych wkładów tak w całoci jak i w czci, chyba, e przepisy niniejszego działu stanowi inaczej). Art. 190 Zakaz pobierania odsetek Art. 198 Zwrot bezprawnej wypłaty (wspólnik, który wbrew przepisom prawa otrzymał wypłat, obowizany jest do jej zwrotu. Jeeli zwrotu wypłaty nie mona uzyska od odbiorcy, jak równie od osób odpowiedzialnych za wypłat, za ubytek w majtku spółki, który jest wymagany do pełnego pokrycia kapitału zakładowego, odpowiadaj wspólnicy w stosunku do swoich udziałów. Kwoty, których nie mona cign od poszczególnych wspólników, rozdziela si midzy pozostałych wspólników w stosunku do udziałów). Przygotowano na podstawie materiałów z Ministerstwa Gospodarki i Pracy

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Wspólnicy. Sprawy spółki

Wspólnicy. Sprawy spółki Przepisy dotyczce spółki cywilnej zawiera kodeks cywilny (art. 860 875). To forma prowadzenia działalnoci gospodarczej nie przekraczajcej wikszego rozmiaru, czyli jej przychód roczny nie moe przekroczy

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wspólnikiem spółki moe by zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej.

Wspólnikiem spółki moe by zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej. 1 SPÓŁKA JAWNA Spółka jawn jest spółk osobow, która prowadzi przedsibiorstwo pod własn firm. Firma spółki jawnej wg art. 24 k.s.h., powinna zawiera nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urz du K-052/3

Karta informacyjna urz du K-052/3 KOPIA UYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzdu K-052/3 Urzd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2 55-100 TRZEBNICA tel.: +48 71 388 72 00 fax: +48 71 387 10 35

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask. Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.pl Karta nr BOK/2 Nazwa usługi ZMIANA WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalno ci gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalno ci gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowizuje od 04.04.2012 r. Urzd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu

Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenie dla osób długotrwale bezrobotnych z zakresu rozwoju przedsiębiorczości Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej 1 Działalność gospodarcza to wykreowana przez system prawny każdego państwa forma organizacyjno prawna umożliwiająca zespolenie podmiotów uczestniczących w procesie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-38 STR. 1

Broszura do PIT-38 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-38 O WYSOKOCI OSIGNITEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2011 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Jak założyć własną firmę Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Copyright 2002-2003, by ABC Praca.pl Wersja II z 25.09.2002 2 Spis treści Wstęp...3 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR Opracowano na podstawie załcznika nr 4 do Ramowych wytycznych dla beneficjentów i Instytucji Wdraajcych

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np.

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np. ZAKŁADAMY FIRMĘ Prowadzanie własnej gospodarczej stanowi alternatywę wobec pracy na etat. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że praca,,na swoim jest lepszym rozwiązaniem niż zatrudnienie na umowę.

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dr inż. Edyta Niemiec FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE SPÓŁDZIELNIE, FUNDACJE, STOWARZYSZENIA JEDNOSTKA LUB ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE SPÓŁKI JEDNOOSOBOWA

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie Technik Hotelarstwa symbol zawodu 422402 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo