Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań"

Transkrypt

1 Raport 1/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem w ekonomii ul. Cystersów 13A/ Kraków NIP: Regon: tel. +48 (12)

2 Spis treści I. Opis strategii inwestycyjnych 4 1. TSL Mediana Mediana z czasem Średnia Średnia z czasem II. Metodologia obliczeń 7 str. 2

3 Streszczenie Publikacja odczytów makroekonomicznych często związana jest z gwałtowną reakcją rynku walutowego, powodując znaczny wzrost bądź spadek kursu waluty z którą powiązany jest ogłoszony odczyt. Sytuacja ta daje możliwość tworzenia strategii inwestycyjnych opartych na próbie przewidywania reakcji rynku w zależności od różnicy pomiędzy rzeczywistą, a przewidywaną wartością danego odczytu. Niniejsza publikacja prezentuje propozycję sposobu optymalizacji parametrów w strategiach inwestowania na rynku Forex zaproponowanych w pracy [1]. Oznaczenia: Ask(t)-Cena zakupu waluty bazowej w chwili kwotowania t przez inwestora (w szczególności przez Ask(1) oznaczamy cenę zakupu waluty w chwili ogłoszenia danego odczytu). Bid(t)-Cena sprzedaży waluty bazowej w chwili kwotowania t przez inwestora (w szczególności przez Bid(1) oznaczamy cenę sprzedaży waluty w chwili ogłoszenia danego odczytu). Spread(t)-różnica pomiędzy ceną Ask a ceną Bid w chwili kwotowania t, w szczególności przez Spread będziemy oznaczać różnicę w cenach w chwili ogłoszenia odczytu, tzn. Spread = Ask(1) Bid(1). Max (Ask,T ) -Maksymalna wartość różnicy Ask(1) Ask(t) dla t 1,..., k, gdzie k jest numerem ostatniego ticku ogłoszonego przed upływem czasu T od momentu ogłoszenia odczytu. Max (Bid,T ) -Maksymalna wartość różnicy Bid(t) Bid(1) dla t 1,..., k,gdzie k jest numerem ostatniego ticku ogłoszonego przed upływem czasu T od momentu ogłoszenia odczytu. Delta-Różnica pomiędzy rzeczywistymi a przewidywanymi wartościami danego odczytu makroekonomicznego. str. 3

4 I. Opis strategii inwestycyjnych W niniejszym rozdziale przedstawiony został dokładny opis strategii inwestycyjnych będących przedmiotem badań. Opisy strategii TSL, Mediana i Średnia zostały zaczerpnięte bezpośrednio z publikacji [1]. Strategie Mediana z czasem i Średnia z czasem są drobnymi modyfikacjami strategii bazowych i nie występowały w publikacji. Ciąg Ask(t), t = 1, 2,..., reprezentuje kolejne wartości ceny kupna pary walutowej dla kwotowań zarejestrowanych od momentu publikacji wskaźnika. Ogólny mechanizm dla przedstawionych strategii jest dwuetapowy. Pierwszym etapem jest wyznaczenie chwili T 1 w której zostało stwierdzone, że oczekiwany spadek wartości ceny ask, zadany wzorem Ask(1) Ask(T 1 ) przekroczył zadaną z góry wielkość S > 0. Moment T 1 będzie krótko nazywany momentem startu strategii ( NIE jest on tożsamy z momentem zawarcia transakcji w efekcie publikacji wskaźnika ekonomicznego). Parametr S > 0, definiujący moment startu strategii T 1 poprzez: T 1 = min{t N: Ask(t) Ask(1) S} będzie nazywany parametrem startu strategii. Właściwie dobrana wartość parametru S jest warunkiem koniecznym dla poprawnego działania każdej z omawianych strategii. Zbyt mała wartość parametru S może spowodować przedwczesne zamknięcie strategii, natomiast zbyt duża wartość parametru S może przekroczyć odpowiedź rynku na publikację wskaźnika i spowodować że strategia nie zostanie zamknięta w zyskownym momencie. W momencie T 1 rozpoczyna sie etap drugi strategii, którego zadaniem jest wyznaczenie chwili T 2 w której spadek wartości kursu już się zakończył oraz zamknięcie transakcji. Moment T 2 będzie nazywany momentem stopu strategii. Końcowy zysk ze strategii inwestycyjnej zamkniętej w momencie T 2 zadany jest wzorem: Z = Ask(T 2 ) + Bid(1), gdzie Bid(1) jest wartością bid pary walutowej w chwili otwarcia transakcji (bezpośrednio po publikacji wskaźnika ekonomicznego) oraz, zgodnie z przyjętymi oznaczeniami, Ask(T 2 ) jest ceną ask pary walutowej w chwili zamknięcia transakcji T 2 wyznaczonej przez ustaloną strategię inwestycyjną. Analogicznie, w przypadku gdyby wartości wskaźników prognozowały wzrost kursu, końcowy zysk zadany jest wzorem: Z = Bid(T 2 ) Ask(1). 1. TSL Parametry: S > 0, S 1 > 0. Przypomnijmy, że {Ask(t)} t N jest ciągiem o czasie dyskretym reprezentującym kolejne wartości kursu ceny kupna pary walutowej zarejestrowane po momencie publikacji wskaźnika. Moment startu T 1 zadany jest równaniem: Definiujemy teraz rekurencyjnie słabo malejącą funkcję: T SL: {n N: n T 1 } [S, ) str. 4

5 poprzez warunki: oraz T SL(T 1 ) = Ask(T 1 ) + S 1 T SL(t + 1) = min{t SL(t), Ask(t) + S 1 }, t T 1. Funkcja T SL śledzi wykres kursu znajdując się nad nim w odległości co najwyżej S 1. Interesujący jest dla nas moment pierwszego przecięcia z tym wykresem. Moment zamknięcia transakcji T 2 zadany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : T SL(t) Ask(t)}. Moment T 2 wyznacza pierwszy moment czasowy po czasie T 1, w którym wykres kursu uzyskał wartość większą o S 1 od najniższej wartości osiągniętej po momencie T 1. Przypomnijmy, że przedstawiona powyżej funkcja TSL ma zastosowanie w przypadku posiadania pozycji krótkiej. Dla pozycji długiej odpowiednia funkcja nierosnąca jest zdefiniowana analogicznie. 2. Mediana Parametry: S > 0, m N. Przypomnijmy, że {Ask(t)} t N jest ciągiem o czasie dyskretym reprezentującym kolejne wartości kursu ceny kupna pary walutowej zarejestrowane po momencie publikacji wskaźnika. Moment startu T 1 zadany jest równaniem: Niech M(t) oznaczana medianę z ostatnich m wartości wykresu zaobserwowanych do momentu t, tj. medianę z następujących punktów: Ask(t m + 1), Ask(t m + 2),..., Ask(t). Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : M(t) Ask(t)}. Moment T 2 wyznacza pierwszy moment czasowy po chwili T 1 w którym wartość ask dla pary walutowej uzyskała wartość większą od mediany z ostatnich m zaobserwowanych wartości. 3. Mediana z czasem Parametry: S > 0, mt R +. Strategia jest drobną modyfikacją strategii Mediana. Różnica polega na rozpatrywaniu kwotowań mających miejsce w ciągu ostatnich mt sekund, zamiast ostatnich m kwotowań. Moment startu T 1 zadany jest równaniem: str. 5

6 Ustalamy k - minimalną ilość ticków jaka musi zostać uwzględniona w wyliczeniu mediany. Niech M t(mt) oznaczana medianę z wartości wykresu z ostatnich mt sekund, o ile w ciągu tego czasu wystąpiło co najmniej k kwotowań, w przeciwnym wypadku Mt(mt) = M(k). Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : Mt(mt) Ask(t)}. 4. Średnia Parametry: S > 0, n N. Przypomnijmy, że {Ask(t)} t N jest ciągiem o czasie dyskretym reprezentującym kolejne wartości kursu ceny kupna pary walutowej zarejestrowane po momencie publikacji wskaźnika. Moment startu T 1 zadany jest równaniem: Niech M A(t) oznaczana średnią arytmetyczną z ostatnich n wartości wykresu zaobserwowanych do chwili t, tj. średnią arytmetyczną z następujących punktów: Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: Ask(t n + 1), Ask(t n + 2),..., Ask(t). T 2 = min{t > T 1 : MA(t) Ask(t)}. Moment T 2 wyznacza pierwszy moment czasowy po czasie T 1 w którym wykres kursu uzyskał wartość większą od średniej arytmetycznej z ostatnich n zaobserwowanych wartości. 5. Średnia z czasem Parametry: S > 0, nt R +. Strategia jest drobną modyfikacją strategii Średnia. Różnica polega na rozpatrywaniu kwotowań mających miejsce w ciągu ostatnich nt sekund, zamiast ostatnich n kwotowań. Moment startu T 1 zadany jest równaniem: Niech MAt(nt) oznaczana średnią arytmetyczną z wartości wykresu z ostatnich nt sekund. Ustalamy k - minimalną ilość ticków jaka musi zostać uwzględniona w wyliczeniu średniej. Niech MAt(nt) oznaczana medianę z wartości wykresu z ostatnich nt sekund, o ile w ciągu tego czasu wystąpiło co najmniej k kwotowań, w przeciwnym wypadku MAt(nt) = MA(k). Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : MAt(nt) Ask(t)}. str. 6

7 II. Metodologia obliczeń W wyznaczeniu optymalnych parametrów dla strategii inwestycyjnych posłużono się danymi historycznymi z dni ogłoszenia danego odczytu mającymi miejsce między 1 stycznia 2010 roku a 31 grudnia 2013 roku. Dla każdej ze strategii arbitralnie ustalono zestaw parametrów dopuszczalnych oraz wartości delty, dla których następuje przewidywany wzrost i spadek kursu. Następnie ze zbioru parametrów dopuszczalnych wybierano ten zestaw, który okazał się najlepszy. Przyjęto trzy miary jakości danego zestawu parametrów: średni zysk, średnią skuteczność i średnią efektywność. Przypomnijmy, że przez T 2 oznaczmy moment stopu danej strategii przy ustalonym zestawie parametrów. Zyskiem ze strategii dla pojedynczej publikacji będziemy nazywać różnicę: Z T = Ask(1) Ask(T 2 ) Spread = Bid(1) Ask(T 2 ) Z T = Bid(T 2 ) Bid(1) Spread = Bid(T 2 ) Ask(1) dla pozycji krótkiej, dla pozycji długiej. Skutecznością strategii dla pojedynczej publikacji nazywamy: S T = Ask(T 2) + Ask(1) Max (Ask,T ) S T = Bid(T 2) Bid(1) Max (Bid,T ) dla pozycji krótkiej, dla pozycji długiej. Efektywność strategii dla pojedynczej publikacji określamy jako: E T = Ask(T 2) + Ask(1) Spread Max (Ask,T ) Spread dla pozycji krótkiej, E T = Bid(T 2) Bid(1) Spread Max (Bid,T ) Spread dla pozycji długiej. przy założeniu, że Max (Ask,T ) Spread > 0 w pierwszym przypadku oraz Max (Bid,T ) Spread > 0 w przypadku drugim. Średni zysk, skuteczność i efektywność wyznaczamy jako średnią arytmetyczną na danych historycznych, przy czym wyliczając średnią efektywność pomijamy obserwacje dla których odpowiednio Max (Ask,T ) Spread 0 lub Max (Bid,T ) Spread 0. Za najlepsze parametry uznajemy te, które maksymalizują zdefiniowane powyżej miary. Dla przetestowania rzeczywistej jakości wyznaczonych parametrów użyto danych historycznych z dni odczytów ogłoszonych pomiędzy 1 stycznia 2014 roku, a 1 listopada 2014 roku. Dla każdego z zestawów parametrów optymalnych wyliczono średni zysk, skuteczność i efektywność na danych testowych oraz zestawiono je z odpowiednimi średnimi zyskami, skutecznościami i efektywnościami jakie można było uzyskać stosując najlepszy możliwy (dla danych testowych) zestaw parametrów. Najlepszy możliwy zestaw parametrów dla danych testowych był wyznaczany w ten sam sposób i dla tego samego zestawu parametrów dopuszczalnych, jak w przypadku estymacji parametrów optymalnych z tą różnicą, że cała procedura została powtórzona na danych testowych. str. 7

8 Bibliografia [1] D. Tarłowski, P. Pagacz, S. Śmiarowski Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska. str. 8

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska Working paper 1/2014 Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska autorzy: Dawid Tarłowski Patryk Pagacz Sławomir Śmiarowski INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Autor: Krzysztof Kochan ISBN: 978-83-246-2286-3 Format: A5, stron: 296 Oprawa: twarda Sposób na inwestowanie Analiza techniczna

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Metoda Ichimoku Kinkoy Hyo... 3 1.1. Geneza powstania... 3 1.2. Struktura wskaźnika... 3 1.3. Parametryzacja... 6 1.4. Chmura (Kumo)... 6 1.4.1. Definiowanie poziomów wsparcia i oporu w

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

TradeMaster spis treści

TradeMaster spis treści TradeMaster spis treści Handel walutami... 2 Okno par walutowych...3 Okno informacji o rachunku...4 Okno statystyczne rachunku...5 Okno wykresów liniowych...6 Komendy aplikacji Tworzenie i zamykanie pozycji...7

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA I SZACOWANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU AKCJI

STRUKTURA I SZACOWANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU AKCJI MAREK KOCIŃSKI STRUKTURA I SZACOWANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU AKCJI Streszczenie: Koszty transakcji są jednym najważniejszych czynników, które należy uwzględnić w analizie inwestycji na rynku finansowym.

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych.

Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych. Metody Sztucznej Inteligencji 2 Projekt Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych. Autorzy: Robert Wojciechowski Michał Denkiewicz Mateusz Gągol Wstęp Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści:

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści: NaviFund Analytics Opis Aplikacji Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011 Wprowadzenie Spis treści: 1 Wprowadzenie 2 Funkcjonalność aplikacji 3 Krok pierwszy 3 Krok drugi 4 Ścieżka

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Matematyka stosowana Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Jacek Jakubowski jakub@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład jest wprowadzeniem do modelowania rynków

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Spis treści 1 Lista wskaźników na platformie BReTRADER... 3 1.1 ACCELERATOR OSCILLATOR... 3 1.2 ACCUMULATION/DISTRIBUTION (A/D)... 4 1.3 ALLIGATOR...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC)

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) 1. Postanowienia ogólne 1.1. XTB jest zobowiązany postępować w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny, kierując się najlepszym interesem swoich Klientów. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

Systemy Transakcyjne

Systemy Transakcyjne Wprowadzenie Na wstępie, warto jest postawić pytanie, dlaczego każdy uczestnik rynku finansowego powinien posługiwać się systemem transakcyjnym oraz dlaczego system transakcyjny stanowi niezbędne oraz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI

ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI DECYZJE nr 9 czerwiec 2008 ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI El bieta Kubiñska*, ukasz Markiewicz** Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podręcznik użytkownika 1 Oddajemy w Państwa ręce platformę demo do nauki

Bardziej szczegółowo