faza projektu PROJEKT BUDOWLANY marzec 2011 nazwa opracowania PROEJKT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "faza projektu PROJEKT BUDOWLANY marzec 2011 nazwa opracowania PROEJKT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ"

Transkrypt

1 ul. Chodowieckiego 7; Gdańsk tel. (48 58) ; fax. (48 58) faza projektu data PROJEKT BUDOWLANY marzec 2011 branża ELEKTRYCZNA numer projektu 11/377/PB nazwa opracowania PROEJKT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ adres obiektu ul. Dworcowa 5, Wejherowo numery ewidencyjne działek dz. nr 88 inwestor Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina ul. Dworcowa 6, Wejherowo jednostka projektowania Pracownia Projektowa MENOS ul. Orzeszkowej 2; Gdańsk projektował mgr inż. Zbigniew Tomczyk upr. bud. nr POM/0013/PWOE/04 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycnzych i energetycznych sprawdził mgr inż. Michał Mieczkowski upr. bud. nr POM/0126/PWOE/04 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) Wykorzystywanie i udostępnianie osobom trzecim możliwe jest na podstawie pisemnego zezwolenia.

2 SPIS ZAWARTOŚCI I. Dokumenty formalne Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Uprawnienia i zaświadczenia z Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa Podstawa opracowania Zakres opracowania Przepisy i normy System oddymiania klatki schodowej System zamknięć ogniowych Środki ochrony przeciwporażeniowej Uwagi końcowe Spis rysunków

3 I. Dokumenty formalne 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Gdańsk, marzec 2011 O Ś W I A D C Z E N I E Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz.U. Nr 156 poz z 2006.r. z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że, niniejszy projekt budowlany PROEJKT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ W WEJHEROWIE branża elektryczna został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć. projektował mgr inż. Zbigniew Tomczyk upr. bud. nr POM/0013/PWOE/04 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycnzych i energetycznych sprawdził mgr inż. Michał Mieczkowski upr. bud. nr POM/0126/PWOE/04 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych 3

4 2. Uprawnienia i zaświadczenia z Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa 4

5 5

6 6

7 7

8 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania Niniejszy projekt budowlany opracowano w oparciu o: zlecenie na opracowanie dokumentacji; branżowy projekt architektury; aktualnie obowiązujące normy i przepisy; ustawę Prawo Budowlane. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: projekt systemu oddymiania klatki schodowej; projekt systemu sterowania drzwiami dymowymi; ochronę od porażeń prądem elektrycznym; 3. Przepisy i normy Podstawą techniczną do opracowania projektu są obowiązujące w Polsce normy i przepisy oraz wiedza techniczna: o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42; Dz.U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881; Dz.U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888; Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959), o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz. 452, Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959, Dz.U. z 2005 r., Nr 100, poz. 834 i 835, Dz.U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410, Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590) o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881, zm.: Dz.U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97) o RMI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270; Dz.U. z 2004 r., Nr 109, poz. 1156), o RMSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003 r., Nr 121, poz. 1138), o RMSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 121, poz. 1137), o RMI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133), o RMSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r., Nr 80, poz. 563), o RMSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasada wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2003 r., Nr 143, poz. 1002), o RMSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz.U. z 2003 r., Nr 121, poz. 1138), 8

9 o Polska Norma PN-E grudziań 2002 Systemy sygnalizacji pożarowej - projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji o Polska Norma (Specyfikacja Techniczna) PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji pożarowej część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, o Polska Norma PN-B :2001 ze zmianami PN-B :2001/Az1 z września 2006 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. o Polska Norma PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, o Polska Norma PrPN-ISO 6790/Ak Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej, o Jerzy Ciszewski Wstęp do projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Badań Ogniowych Pracownia Sygnalizacji i Automatyki Pożarowej, o Jerzy Ciszewski Podstawowe zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Badań Ogniowych Pracownia Sygnalizacji i Automatyki Pożarowej, o Jerzy Ciszewski Wybór konfiguracji automatycznych systemów przeciwpożarowych Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, o Jerzy Ciszewski Klasyfikacja czujek pożarowych Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Badań Ogniowych Pracownia Sygnalizacji i Automatyki Pożarowej, o Jerzy Ciszewski Powierzchnia dozorowania czujek Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Badań Ogniowych Pracownia Sygnalizacji i Automatyki Pożarowej, o Jerzy Ciszewski Sterowanie klapami w systemach wentylacji Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Badań Ogniowych Pracownia Sygnalizacji i Automatyki Pożarowej, o Jerzy Ciszewski Integracja systemów bezpieczeństwa w dużych obiektach Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Badań Ogniowych Pracownia Sygnalizacji i Automatyki Pożarowej, o Jerzy Ciszewski Odbiory systemów sygnalizacji pożarowej Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Badań Ogniowych Pracownia Sygnalizacji i Automatyki Pożarowej, o Janusz Sawicki Wymagania stawiane sieci kablowej urządzeń przeciwpożarowych w świetle norm i przepisów Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, o Janusz Sawicki Kable w instalacjach sygnalizacji pożarowej Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, o Janusz Sawicki Wymagania dla akumulatorów 12/24V w systemach sygnalizacji pożaru i automatyki pożarowej Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, o Janusz Sawicki Zagadnienia związane ze sterowaniem pożarowych instalacji oddymiania i odprowadzania ciepła Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, o Janusz Sawicki Zagadnienia związane ze sterowaniem pożarowych instalacji oddymiania i odprowadzania ciepła część II Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, o Janusz Sawicki Działanie instalacji przeciwpożarowych wynikających z założeń scenariusza pożarowego Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Badań Ogniowych Pracownia Sygnalizacji i Automatyki Pożarowej, 9

10 o o o o o Janusz Sawicki Instalacje elektryczne systemów sygnalizacji pożarowej Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Badań Ogniowych Pracownia Sygnalizacji i Automatyki Pożarowej, Dariusz Ratajczak Wymagania i podstawy prawne Instytut Techniki Budowlanej, Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali mcr 9705 prod. MERCOR Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali BAZ 04 prod. D+H Dokumentacja techniczna okien żaluzjowych typu Coltlite 4. System oddymiania klatki schodowej Zgodnie z wytycznymi p.poż w klatce schodowej projektowanego budynku przewidziano instalacje systemu oddymiania grawitacyjnego. Na system oddymiania projektowanej klatki schodowej składa się: o klapa oddymiająca typu Mercom PROLIGHT C120 z owiewkami, wyposażona w siłownik I=4A/24VDC; o okno napowietrzające żaluzjowe typu Coltlite LWT28 nr 6/1 wyposażone w siłownik typu elektryczny firmy D+H 24VDC/0,5A o centrala systemu oddymiania i usuwania ciepła typu mcr 9705 wraz z akumulatorami ; o optyczne czujki dymu typu DOR 40; o alarmowe ręczne przyciski oddymiania RPO o siłowniki elektryczne o oraz wyposażenie dodatkowe: przycisk wentylacyjny LT czujnik wiatr/deszcz WM1-RS1 z centralką pogodową WRS-1b System oddymiania klatki schodowej oparty jest na centrali typu mcr A (2x5A). Zasilenie centrali oddymiania CKD należy wyprowadzić z RG budynku jako oddzielny obwód z własnym zabezpieczeniem. Zasilanie centrali należy wykonać kablem HDGs3x2,5 sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Ponadto centrala wyposażona jest w akumulatory o pojemności wystarczającej na 72h pracy w przypadku braku zasilania podstawowego. Okablowanie pomiędzy centralą i siłownikami klapy oddymiającej i okna napowietrzającego należy wykonać za pomocą przewodu HDGs 2x1,5. Połączenie z kablem siłownika należy wykonać w puszce instalacyjnej. Alarmowe przyciski oddymiania RPO należy zainstalować w klatce schodowej na piętrze oraz na parterze przy wyjściu. Okablowanie pomiędzy centralą i przyciskami RPO należy wykonać za pomocą przewodu HDGs 2x1. Optyczne czujki dymu należy zainstalować w klatce schodowej na piętrze oraz na parterze. Okablowanie pomiędzy centralą i czujkami dymu należy wykonać za pomocą przewodu YnTKSYekw 1x2x1. System oddymiania posiada następujące sposoby wyzwalania alarmowego: o automatyczny, np.: za pomocą optycznych czujek dymu; o ręczny, za pomocą przycisków oddymiania W przypadku zmiany stolarki okien, należy zweryfikować dobór napędów wraz z siłownikami. Dodatkowo projektuje się doposażenie systemu oddymiania w urządzenia służące do przewietrzania. 10

11 Przycisk przewietrzani LT należy zainstalować w klatce schodowej na piętrze. Okablowanie pomiędzy centralą i przyciskiem należy wykonać za pomocą przewodu YnTKSY 1x2x1. Czujnik wiatru i deszczu WM1-RS1 należy zainstalować na dachu w pobliżu klapy oddymiającej. Centralkę pogodową WRS-1b należy zainstalować pod stropem klatki schodowej piętrze. Okablowanie pomiędzy centralką pogodową i czujnikami wiatru i deszczu należy wykonać za pomocą przewodu YnTKSY 1x2x1. Okablowanie pomiędzy centralką oddymiania, a centralą należy wykonać za pomocą przewodu YnTKSY 1x2x1. Zasilanie centrali pogodowej należy wykonać z dodatkowego obwodu w RG. Instalacja centrali pogodowej umożliwia o uchylanie klapy oddymiającej do wentylacji za pomocą przycisku wentylacyjnego LT (tzw. funkcja przewietrzania) o automatyczne zamknięcie kalpy oddymiającej (otwartej na czas przewietrzenia) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. System oddymiania należy wykonać w oparciu o rysunki E-1.1, E-1.2, E-1.3, E-2.1, E-2.2: Metalowe elementy konstrukcji i obudowy rozdzielnic należy uziemić zgodnie z Polskimi Normami. 5. System zamknięć ogniowych Celem sterowania drzwiami dymowymi prowadzącymi na klatkę budynku należy zainstalować centrale zamknięć ogniowych typu BAZ 04. Central w połączeniu z urządzeniami zewnętrznymi umożliwia automatyczne zamknięcie się drzwi dotychczas otwartych. Centralę należy zainstalować w klatce schodowej obok centrali oddymiania budynku. Dla większego skrzydła drzwi prowadzących na klatkę należy osadzić w posadzce trzymacze drzwiowe typu GT 50R 089. Skrzydła drzwi należy wyposażyć w blaszki stalowe w miejscach styku z trzymaczami drzwiowymi. Obok drzwi należy zamontować łącznik elektryczny celem umożliwienia ręcznego przerwania zasilani do trzymaczy co spowoduje zwolnienie blokady i zamknięcie się drzwi. Sygnał sterujący należy wyprowadzić z centrali oddymiania mcr 9705 z wyjścia ALARM P14. W momencie pojawienia się alarmu o zadymieniu klatki schodowej pochodzącego z czujek dymu lub ręcznych przycisków oddymiania uruchomiono zostanie procedura oddymiania klatki schodowej oraz zamknięty zostanie styk przekaźnika wyjścia P14 sygnał przesłany zostanie do centrali BAZ 04 która to spowoduje zdjęcie zasilania z trzymaczy drzwiowych i zamknięcie się drzwi. Zasilanie centrali BAZ 04 należy wyprowadzić z RG budynku jako oddzielny obwód z własnym zabezpieczeniem. Elementy systemu zamknięć ogniowych przedstawiono na rysunkach E-1.1, E-1.2, E-1.3, E-2.1, E-2.2: Uwaga: nie należy zastawiać drzwi rzeczami które mogą utrudnić lub uniemożliwić ich automatyczne zamknięcie po zdjęcie zasilani z trzymaczy drzwiowych. 6. Środki ochrony przeciwporażeniowej Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej przewodów i osprzętu oraz obudów o stopniu ochrony IP 2X. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano: samoczynne wyłączenie napięcia w układzie TN-C-S wg PN - IEC Jako dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim, w rozdzielnicach, dla części obwodów odbiorczych zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym I=30mA. Obudowy metalowe rozdzielnic oraz części dostępne montowanego osprzętu należy połączyć z przewodami ochronnymi PE instalacji. Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji należy wykonać wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzające ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać we wszystkich rozdzielnicach z uwzględnieniem podziałów 11

12 sieciowych. Odbiorniki włączane do projektowanej sieci winny spełniać aktualne przepisy i warunki techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy PN - IEC Uwagi końcowe 1. Wykonane instalacje należy oznakować zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E Tablice i znaki bezpieczeństwa. 2. W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami. 3. W projekcie zastosowano wyłącznie materiały posiadające aktualne atesty i certyfikaty. Dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych o równorzędnych parametrach technicznych lub wyższych posiadających atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim. Stosowanie zamienników nie może powodować wzrostu kosztów robót budowlano-montażowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym stosowanie zamienników nie może powodować zmian odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę. Wprowadzenie zamienników wymaga odpowiednich zapisów do Dziennika budowy, wprowadzenie niezbędnych zmian do projektu budowlanego i powinno być potwierdzone przez projektant i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. 4. Wykonane roboty elektryczne podlegają odbiorowi końcowemu technicznemu i przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziałem służb eksploatacyjnych przejmujących wybudowane elementy do eksploatacji. 5. Dopuszcza się stosowanie wyrobów zamiennych odpowiadających parametrom technicznym zawartym w projekcie po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z projektantem i inwestorem oraz pod warunkiem posiadania przez wyrób odpowiedniego certyfikatu. 6. W trakcie odbiorów należy szczególnie sprawdzić: zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną, jakość wykonanych robót, skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym potwierdzaną odpowiednimi pomiarami, zgodność oznakowania z Polskimi Normami na urządzeniach i wyrobach oraz czy posiadają one aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim. 12

13 Spis rysunków L.p. Nazwa rysunku Numer rysunku Numer arkusza Skala Rewizja Data pierwszej emisji Data rewizji Status Plan instalacji oddymiania klatki schodowej oraz instalacji zamknięć ogniowych garaż Plan instalacji oddymiania klatki schodowej oraz instalacji zamknięć ogniowych parter Plan instalacji oddymiania klatki schodowej oraz instalacji zamknięć ogniowych piętro Schemat instalacji oddymiania klatki schodowej oraz instalacji zamknięć ogniowych Schemat zasilania instalacji oddymiania oraz instalacji zamknięć ogniowych Instalacje elektryczne E-1.1 1: budowlany E-1.2 1: budowlany E-1.3 1: budowlany E budowlany E budowlany 13

14 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ODDYMIANA KLATKI SCHODOWEJ w budynku Szkoły Muzycznej - Wejherowo BranŜa Architektoniczna 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje projekt oddymiania klatki schodowej budynku Szkoły Muzycznej w Wejherowie. 2. OPIS OGÓLNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Muzycznej o dodatkowe skrzydło od strony południowej z przeznaczeniem na potrzeby dydaktyczne oraz salę koncertową. Rozbudowa polega na wybudowaniu 2-kondygnacyjnego budynku z podpiwniczeniem o zwartej sześciennej bryle połączonego z istniejącym budynkiem węŝszym łącznikiem. Komunikacja pionowa w dobudowanej części odbywa się dwoma klatkami schodowymi, z czego jedna z nich ozn 2/2 stanowi odrębną strefę poŝarową i jest oddymiana. Projektowane wejście główne od strony wjazdu jest obniŝone o 36cm w stosunku do poziomu parteru w istniejącym budynku. 3. ELEMENTY WYPOSAśENIA P.POś. I SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ Zaprojektowano oddymianie klatki schodowej wg systemu MERCOR S.A. Klapa oddymiająca jednoskrzydłowa Mercor MCR Prolight C 120, montowana na dachu. Nawiew powietrza poprzez okno Ŝaluzjowe Coltlite LWT28 Nr 6/1 o wymiarach 180x120cm, zlokalizowane w dodatkowej ściance na poziomie piwnicy i połączone z kanałem nawiewnym Ŝelbetowym zakończonym otworem w murze oporowym z Ŝaluzją stalową ze stali nierdzewnej. Obliczenia: Największa powierzchnia rzutu klatki schodowej (piwnica) F= 20,3m 2 Minimalna powierzchnia czynna klapy Acz=F x 5% Acz = 1,015m 2 Powierzchnia geometryczna klapy wynosi Ag=1,2x1,2=1,44 m 2 Minimalna owierzchnia geometryczna nawiewu Anaw=Ag x 130% Anaw = 1,3x(1,2x1,2)=1,87 m 2 Klapa dymowa: Mercor MCR Prolight C 120 z owiewkami o powierzchni czynnej 1,08m 2. Podstawa prosta z blachy stalowej ocynkowanej, ocieplenie gr.20mm z wełny mineralnej, wymiar w świetle podstawy 120x120cm. Podstawa wys. 50cm. Podstawa z ociepleniem przystosowana do obróbki papą termozgrzewalną. Wypełnienie skrzydła w postaci poliwęglanu dwukomorowego gr.10mm, przezroczystego U=2,7W/m2K. Nawiew: Okno aluminiowe Coltlite LWT28 Nr6/1 w piwnicy klatki schodowej - wymagany siłownik elektryczny, pięć poziomych Ŝaluzji, Ŝaluzje otwierają się pod kątem 84 stopnie. Powierzchnia czynna okna o wymiarach okna 180x120cm wynosi 1,03m 2,a geometryczna 1,92m 2 i stanowi 133,3% powierzchni geometrycznej klapy dymowej. Szyby zespolone, rama okna izolowana termicznie. Większe skrzydło drzwi klatki schodowej na piętrze i parterze wyposaŝone w automatyczne trzymacze drzwiowe. Elektryczny system sterowania oddymianiem: elementy, okablowanie, montaŝ i umiejscowienie wg. opracowania elektrycznego nr proj.: 11/377/PB 4. UWAGI KOŃCOWE Wszystkie uŝyte wyroby budowlane muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty i świadectwa PZH i ITB. Wszelkie nazwy handlowe wyrobów budowlanych podano jedynie w celu ułatwienia określenia ich parametrów technicznych. Dopuszcza się stosowanie wyrobów zamiennych odpowiadających parametrom technicznym zawartym w projekcie po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z projektantem i inwestorem. Opracował: mgr inŝ. arch. Jakub Szymański

15

16

17

18

19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300 Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie trybunalskim INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo