SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015"

Transkrypt

1 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000

2 I. WSTP Programowanie rozwoju regionalnego Metoda i tryb prac nad strategi... 4 II. DIAGNOZA PROSPEKTYWNA STANU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Charakterystyka województwa Sytuacja demograficzna Infrastruktura społeczna Zatrudnienie i bezrobocie Ochrona zdrowia Kultura fizyczna Kultura rodowisko kulturowe Bezpieczestwo publiczne Polityka społeczna Owiata i szkolnictwo wysze Nauka Transport i komunikacja Transport drogowy Transport kolejowy Transport morski Transport wodny ródldowy Transport lotniczy Komunikacja miejska Infrastruktura techniczna Zaopatrzenie w energi elektryczn i gaz Zaopatrzenie w wod i gospodarka ciekami Gospodarka odpadami Telekomunikacja i usługi pocztowe Ochrona przeciwpowodziowa Gospodarka Podmioty gospodarcze Gospodarka morska Przemysł Budownictwo Usługi Rolnictwo Turystyka rodowisko naturalne Ochrona przyrody Lasy Stan rodowiska

3 III. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Uwarunkowania przestrzenne Uwarunkowania społeczne Uwarunkowania gospodarcze Uwarunkowania polityczne IV. UWARUNKOWANIA WEWNTRZNE ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Uwarunkowania polityczne Uwarunkowania społeczne Uwarunkowania gospodarcze Uwarunkowania przestrzenne V. ANALIZA SWOT (SYNTEZA)...70 VI. WYZWANIA PRZYSZŁOCI...74 VII. WIZJA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU...77 VIII. MISJA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO...78 IX. UZASADNIENIE WYBORU CELÓW STRATEGICZNYCH Czynniki wyboru zwizane z lokalizacj Uwarunkowania wewntrzne wyboru Zewntrzne uwarunkowania wyboru i trendy globalne Cele strategiczne i cele porednie X. REALIZACJA (WDRAANIE) STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA Program wdraania Strategia a plan zagospodarowania przestrzennego województwa Zasady montau instytucjonalnego i finansowego Partnerstwa publiczno-prywatne Identyfikacja wielkoci rodków finansowych na realizacj zada Przekazywanie mienia Skarbu Pa stwa XI. ZASADY MONITOROWANIA I EWALUACJI Załcznik Nr Załcznik Nr Załcznik Nr Załcznik Nr Załcznik Nr Załcznik Nr Załcznik Nr Załcznik Nr

4 I. WSTP 1. Programowanie rozwoju regionalnego Wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 r. reforma administracyjna kraju stworzyła nowe, daleko wiksze moliwoci realizacji polityki regionalnej. Pozwoliła na prowadzenie polityki wewntrzregionalnej województw w stosunku do samych siebie, a nie tylko, jak wczeniej, wyłcznie polityki regionalnej pastwa w stosunku do województw. W wyniku reformy powstała sytuacja, w której samorzd województwa stał si odpowiedzialny zarówno za programowanie rozwoju regionu, jak i za realizacj polityki rozwoju. Samorzd, moc ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie województwa (Dz.U. Nr 91 z 1998 r., poz.576), otrzymał dwa podstawowe narzdzia słuce budowaniu programu rozwoju regionu i jego póniejszej realizacji: strategi rozwoju województwa z programami wojewódzkimi oraz wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego. Drugi z tych dokumentów jest praktycznym narzdziem realizacji celów strategicznych rozwoju rozpisanych w programach wojewódzkich na konkretne zadania. Potrzeba opracowania strategii, czyli długofalowego programu działania, wynika z kilku przesłanek. Najwaniejsz z nich jest konieczno zaprogramowania skoordynowanych działa, które w okrelonej przestrzeni, czasie i sytuacji społecznopolitycznej, uwzgldniajc rodki jakimi dysponuje społeczno regionu oraz moliwe do uruchomienia regionalne zasoby, dadz oczekiwane efekty. Na zasoby regionalne składaj si zasoby materialne, tj. uwarunkowania fizjograficzne (przyrodnicze), zasoby naturalne, połoenie geograficzne, istniejca infrastruktura techniczna, komunikacyjna i społeczna oraz zasoby niematerialne, czyli ludzka wiedza, dynamizm i przedsibiorczo. Wychodzc z tych przesłanek, strategia rozwoju województwa ma si przyczynia do zwikszenia konkurencyjnoci regionu w skali krajowej i midzynarodowej, a w dalszej perspektywie do wzmocnienia jego strategicznej pozycji. Strategia powinna da odpowied na pytanie: jak uwzgldniajc aktualne trendy rozwojowe, uwarunkowania historyczne i geograficzne oraz projekcje scenariuszy zdarze, które nie musz ale mog nastpi w przyszłoci optymalnie wykorzysta wszystkie istniejce zasoby. Przygraniczne i nadmorskie połoenie województwa zachodniopomorskiego wymaga uwzgldnienia wynikajcych z tego faktu uwarunkowa i scenariuszy rozwoju. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego spełnia bdzie kilka funkcji. Jako program działania stanowi ma podstaw dobrego zarzdzania regionem. Sformułowanie misji i celów strategicznych, które zamierzamy osign, przyjtych jako obowizujce przez samorzd województwa, jest punktem wyjcia do ustalenia programów operacyjnych w warunkach dysponowania ograniczonymi zasobami materialnymi i finansowymi. Jest take formaln podstaw umoliwiajc ubieganie si o rodki wsparcia z budetu pastwa (w trybie uchwalonej przez Sejm w dniu 12 maja 2000 r. ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego), jak i o rodki pomocowe Unii Europejskiej i midzynarodowych instytucji finansowych, takich jak 3

5 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank wiatowy i innych. Ju obecnie przedakcesyjne programy wspierajce: ISPA, SAPARD, PHARE 2, a nawet funkcjonujce w kolejnej edycji PHARE CBC wymagaj dokumentowania wniosków aplikacyjnych programami wyprowadzanymi z zatwierdzonej strategii rozwoju województwa. Strategia to take wany materiał informacyjny. Informuje ona potencjalnych inwestorów o perspektywicznych kierunkach rozwoju województwa, jego społeczestwa i gospodarki. Wskazuje, jakie działania podejmowa winny funkcjonujce w województwie podmioty gospodarcze i instytucje, aby zrealizowa oczekiwane priorytety rozwoju. Istotna jest równie funkcja promocyjna tego dokumentu. Ukazujc walory przyrodnicze, geograficzne, gospodarcze i kulturalne województwa strategia wpływa na decyzje podejmowane przez potencjalnych inwestorów i konsumentów. Najogólniej rzecz biorc strategia to taki program rozwoju, który: formułuje cele długofalowe i sposoby ich realizacji, ustala hierarchi tych celów, podporzdkowuje działania dorane celom długofalowym, jest stale aktualizowany i korygowany, ma charakter partnerski (społeczny). Zasadniczym elementem, decydujcym o ostatecznej wartoci strategii, jest szeroko rozumiany udział społeczestwa w procesie jej tworzenia. Strategia rozwoju województwa jest bowiem form umowy społecznej i instytucjonalnej, która ustala priorytety i zobowizuje władze regionalne, w ramach ich kompetencji i moliwoci, do realizacji przyjtego programu i osigania załoonych celów. Istot dobrej strategii jest postrzeganie regionu jako swego rodzaju konsorcjum działajcych w nim instytucji, podmiotów gospodarczych i ludzi. Jej głównym celem jest stworzenie mieszkacom województwa optymalnych warunków umoliwiajcych realizacj ich aspiracji we wszystkich dziedzinach ycia społeczno-gospodarczego. Jedynymi pewnymi uwarunkowaniami w toku jej realizacji s: zmienno otoczenia i ograniczone zasoby. Dlatego te kluczem do sukcesu w realizacji strategii i uzyskania przez województwo przewagi konkurencyjnej nad innymi regionami jest akceptacja przyjtych w dokumencie celów przez wszystkie działajce tu siły polityczne. 2. Metoda i tryb prac nad strategi Konsekwencj tak rozumianego uspołecznienia procesu programowania strategicznego był wybór przez Zarzd Województwa, w toku tworzenia strategii, metody partnersko eksperckiej. Łczy ona zalety tych dwu oddzielnych metod wiedz i warsztat badawczy zespołów i ekspertów oraz szerokie uczestnictwo społeczne, dziki czemu wykorzystana jest wiedza i kompetencje wszystkich funkcjonujcych w województwie instytucji, podmiotów gospodarczych, zwizków, stowarzysze i organizacji pozarzdowych. 4

6 Wybranej metodzie został przyporzdkowany tryb prac, okrelony w Kompleksowym harmonogramie rzeczowym budowy strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Zarzd Województwa, zgodnie z harmonogramem, poprzedził prace nad strategi szerok akcj informacyjn na temat istoty planowania strategicznego, znaczenia strategii dla rozwoju województwa, przyjtej metodyki prac oraz udziału w tym procesie samorzdów terytorialnych (gminnych i powiatowych), instytucji rzdowych, organizacji pozarzdowych, samorzdów gospodarczych i zawodowych oraz przedsibiorców. Spotkania zostały zorganizowane w kwietniu 1999 r. Współprac podjły wszystkie gminy i powiaty, 739 podmiotów gospodarczych, 20 jednostek administracji specjalnej i instytucji wspierajcych przedsibiorczo oraz 37 zwizków, stowarzysze i organizacji pozarzdowych. Przekazały one ródłowe informacje, wypełniajc zunifikowane ankiety. Ankiety dały rzeczywisty obraz stanu województwa i stały si wartociow baz danych, zarówno w układach przestrzennych, jak i branowych. W oparciu o zebrane informacje Urzd Marszałkowski przygotował kilkanacie raportów branowych z dziedziny gospodarki, infrastruktury technicznej i społecznej. Ankiety, które wpłynły od samorzdów terytorialnych, poddane zostały weryfikacji podczas spotka w kadej gminie i powiecie w kwietniu i maju 1999 r. Podczas tych spotka powołane zostały Powiatowe Grupy Doradcze reprezentujce władze i społecznoci lokalne w procesie tworzenia strategii rozwoju województwa. Miały one duy udział w opiniowaniu i uzgadnianiu wszystkich najwaniejszych rozstrzygni dotyczcych całego województwa. Programowanie rozwoju regionalnego opiera si na złoonych procedurach diagnozowania stanu istniejcego, budowaniu prognoz, analizie słabych i mocnych stron województwa oraz wynikajcych z uwarunkowa zewntrznych szans i zagroe. Rzetelna diagnoza stanu województwa warunkuje poprawno pozostałych elementów. W procesie tym wykorzystano, niezalenie od diagnozy stanu poszczególnych gmin, istniejce koncepcje, programy, dokumenty studialne rangi wojewódzkiej i krajowej, dotyczce całoci województwa lub jego poszczególnych czci. Syntetyczny opis, zawarty w publikacji Urzdu Marszałkowskiego Województwo zachodniopomorskie, pogłbiony w informacjach dotyczcych najwaniejszych dziedzin ycia społeczno gospodarczego województwa, stał si punktem wyjcia do pracy 19 bran- owych zespołów roboczych (partnersko eksperckich) powołanych przez Zarzd Województwa. Tematyka prac tych zespołów objła gospodark, udział organizacji gospodarczych w rozwoju województwa, finanse, gospodark morsk, turystyk, samorzd gospodarczy i zawodowy, planowanie przestrzenne, transport, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, ochron rodowiska, gospodark wodn, zatrudnienie i zwalczanie bezrobocia, bezpieczestwo publiczne, owiat i nauk, kultur, kultur fizyczn i sport, ochron zdrowia, opiek społeczn, współprac midzynarodow i promocj regionu. W dyskusji nad obecn kondycj województwa i jego przyszł wizj wziło udział prawie 600 osób reprezentujcych główne instytucje i podmioty gospodarcze, samorzdy, stowarzyszenia, organizacje pozarzdowe, rodowiska branowe i naukowe. Rezultatem tak prowadzonych prac, z szerokim udziałem społecznym, była wnikliwa analiza mocnych i słabych stron województwa oraz szans i zagroe, zarysowane zostały take cele strategiczne rozwoju województwa oraz zadania słuce ich 5

7 realizacji. Dyskusja toczyła si w trakcie dwóch, a w niektórych przypadkach trzech paneli w okresie wrzesie listopad 1999 r. W wyniku weryfikacji i scalenia raportów koczcych prace zespołów powstał dokument pt. Projekt załoe i kierunków rozwoju regionalnego do 2015 roku. Zawiera on deklaracj misji rozwoju województwa zachodniopomorskiego, precyzuje równie cele strategiczne w sferze społecznej i gospodarczej wraz z pakietem zada niezbdnych do ich realizacji. Równolegle Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie i Terenowe Biuro Planowania Przestrzennego w Koszalinie wykonały prace planistyczne, zmierzajce do opisania struktury przestrzennej województwa. W ramach tych prac: 1) wyodrbniono struktury przyrodniczo-gospodarcze na poziomie województwa, powiatu, gminy, 2) okrelono dla poszczególnych struktur przestrzennych - uwarunkowania rozwoju, - potencjały i preferencje, - moliwoci potencjalnego rozwoju, - rent połoenia geograficznego, - zwizki zewntrzne i wewntrzne, 3) przeprowadzono analiz sieci osadniczej województwa zachodniopomorskiego na tle nowego podziału administracyjnego, zawierajc: - charakterystyk układu osadniczego, - główne uwarunkowania rozwoju, - kierunki działania na rzecz poprawy funkcjonalnoci sieci osadniczej. Powiatowe Grupy Doradcze, a za ich porednictwem zarzdy gmin i powiatów, otrzymały wymienione dokumenty do oceny i weryfikacji. Tym samym zaproponowane w wyniku szerokiej dyskusji społecznej główne kierunki rozwoju województwa z katalogiem celów strategicznych i operacyjnych, wsparte analiz potencjałów, moliwoci i barier rozwoju poszczególnych obszarów poddane zostały krytycznej analizie zgodnie z wol i wizj rozwoju lokalnych społecznoci i ich rozumieniem roli i miejsca gminy w przyszłym kształcie społeczno gospodarczym województwa. Ich opinia wpłynła na ostateczne sformułowanie załoe strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Zasadniczym elementem procesu dochodzenia do wyboru celów strategicznych rozwoju województwa była prognoza przyszłych zmian i ocena trendów oraz definicja kluczowych czynników i obszarów rozwoju. Wymagało to stosowania okrelonych metod badawczych i pogłbionej znajomoci specyfiki sektora objtego prognozowaniem. Dlatego ten etap prac przekazany został zespołom eksperckim, których zadaniem było opracowanie wariantowych scenariuszy rozwoju, to jest. przeprowadzenie analiz i syntezy dla minimum wariantu pesymistycznego i optymistycznego rozwoju danego sektora, a take okrelenie kryteriów brzegowych i uwarunkowa, które s niezbdne dla uzyskania okrelonych rozwiza. Wybory dokonane w oparciu o wariantowe scenariusze rozwoju pozwoliły na przyjcie cile okrelonych celów strate- 6

8 gicznych rozwoju województwa zachodniopomorskiego, celów porednich i operacyjnych. Proces konsultacji społecznych wspomagała Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna powołana (we wrzeniu 1999 r.) przez Zarzd Województwa jako organ doradczy w realizowania zada zwizanych z zagospodarowaniem przestrzennym województwa zachodniopomorskiego i z budowaniem strategii rozwoju, stanowicej gospodarczy wymiar kształtowania ładu przestrzennego. Zasadniczym organem doradczo eksperckim Zarzdu Województwa (powołanym w marcu 2000r.) był Komitet Sterujcy budow strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego, który cile współpracował z samorzdem województwa do dnia uchwalenia dokumentu strategii. Projekt STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO był opiniowany przez wszystkie Komisje Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz odpowiednie instytucje i urzdy na terenie województwa, w tym Wojewod Zachodniopomorskiego i podległ mu administracj zespolon. Ponadto, w celu sprowokowania szerokiej dyskusji społecznej i uzyskania opinii instytucji, organizacji pozarzdowych i podmiotów gospodarczych, projekt STRATEGII był opublikowany w odcinkach w tygodniku Obserwator Zachodniopomorski i dostpny do wgldu na internetowej stronie Publikacji prasowej i internetowej towarzyszyła specjalnie opracowana ankieta, która umoliwiała zainteresowanym wskazanie swoich preferencji lub przedłoenie własnych propozycji rozwiza.. Osobnym trybem odbywało si uzgadnianie i opiniowanie projektu STRATEGII w ramach Powiatowych Grup Doradczych. Tu, podczas dwudziestu niezalenych posiedze wyjazdowych, przeprowadzono rodowiskowe dyskusje z ekspertami reprezentujcymi gminy i powiaty województwa. Projekt STRATEGII został równie udostpniony partnerom transgranicznym województwa, tj. władzom Krajów Zwizkowych: Brandenburgii/Berlina i Meklemburgii-Pomorza Przedniego w RFN oraz regionu Skanii w Królestwie Szwecji, bdcym równoczenie partnerami województwa zachodniopomorskiego w strukturach Euroregionu Pomerania. Zebrane w ten sposób opinie i spostrzeenia przyczyniły si do uzupełnienia dokumentu, tak w warstwie diagnostycznej jak i w warstwie stanowicej, dajc w efekcie rozwizanie o znacznym stopniu akceptacji społecznej. 7

9 II. DIAGNOZA PROSPEKTYWNA STANU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 1. Charakterystyka województwa Połoenie województwa zachodniopomorskiego w północno-zachodniej czci Polski jest istotnym czynnikiem determinujcym jego rozwój. Jest to region nadbałtycki, graniczcy na zachodzie z Niemcami, na wschodzie z województwem pomorskim, na południu z województwami wielkopolskim i lubuskim, na północy przez Morze Bałtyckie z Dani i Szwecj. Województwo ley na szlakach tranzytowych z Niemiec i ze Skandynawii na wschód i na południe Europy. Urozmaicona rzeba terenu ukształtowana została przez działalno lodowca skandynawskiego i jego wód roztopowych. Jej rónorodno wpływa na atrakcyjno turystyczn regionu. Pod wzgldem geograficznym obszar województwa podzieli mona na trzy strefy: pas wybrzea, pas równin i pas pojezierzy. Charakterystyczn cech regionu jest obfito wód powierzchniowych (ok.6% powierzchni województwa). Główn rzek jest Odra. Najwiksze jeziora o powierzchni ponad 1000 ha to: Dbie, Miedwie, Jamno, Drawsko, Wielimie, Bukowo i Lubie. Województwo posiada take due zasoby lene (35,2% powierzchni przy redniej dla Polski 28,2%) o szczególnej wartoci gospodarczej, rekreacyjnej i ekologicznej. Unikatowe zasoby przyrodnicze podlegaj rónym formom ochrony prawnej. Klimat województwa naley do umiarkowanych, z przewag wiatrów zachodnich, północno-zachodnich i północnych. Jednoczenie, z uwagi na blisko morza i mnogo zbiorników wodnych oraz du powierzchni lasów charakteryzuje si znaczn wilgotnoci powietrza. Na terenie województwa wystpuj kopaliny naturalne: ropa naftowa, gaz ziemny, wapienie, margle, kreda jeziorna, kamie drogowy i budowlany, kruszywa naturalne, wody mineralne, torfy borowinowe, torf, wody geotermalne i solanki. Gleby w województwie zaliczane s do grupy gleb polodowcowych; przewaaj wród nich gleby bielicowe i brunatne. Na uwag zasługuje fakt wystpowania na do duym obszarze gleb torfowych z grupy bagiennych oraz czarnych ziem w okolicach Pyrzyc i Stargardu Szczeciskiego. Gleby w gminach województwa przedstawia mapa na str. 9. Wymienione cechy wpłynły na ukształtowanie si sieci osadniczej i układu komunikacyjnego, take na rodzaj i lokalizacj przemysłu na czele z gospodark morsk rolnictwa oraz na rozmieszczenie i charakter bazy rekreacyjnej, sanatoryjnej i wypoczynkowej. 8

10 9

11 Krajobraz kulturowy województwa zachodniopomorskiego jest materialnym wiadectwem bogatej historii tych terenów, wynikiem cierania si wpływów niemieckich, polskich i skandynawskich. Zachowane elementy krajobrazu, takie jak układy staromiejskie z gotyckimi kociołami farnymi, otoczone piercieniem murów obronnych, liczne wsie o zachowanym redniowiecznym układzie, wiejskie XIIIwieczne kocioły granitowe i XVII-XVIII-wieczne kocioły o konstrukcji ryglowej, zabudowania poklasztorne wszystko to s charakterystyczne rysy krajobrazu województwa, które podkrelaj odrbno regionu. W połczeniu z walorami krajobrazu składaj si na potencjaln warto, która, odpowiednio promowana, moe stanowi o atrakcyjnoci turystycznej województwa. Województwo zachodniopomorskie w obecnym kształcie powstało na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu podziału terytorialnego pastwa na gminy, powiaty i województwa (Dz.U. Nr 96, poz.603). z połczenia województw szczeciskiego i koszaliskiego oraz 11 gmin województwa gorzowskiego, 5 gmin województwa pilskiego i 3 gmin województwa słupskiego. W sumie liczy 114 gmin i 20 powiatów (3 grodzkie i 17 ziemskich). Stolic województwa jest Szczecin (413,4 tys. mieszkaców) połoony w czci zachodniej regionu, przy granicy z Niemcami. W czci północno-wschodniej dominuje Koszalin. Podział administracyjny województwa obrazuje mapa na str. 11. Na wymienionej mapie pokazano równie zasig nowowprowadzonych jednostek terytorialnych do celów statystycznych poziomu subregionalnego (NTS 3). Podział ten jest odpowiednikiem stosowanego w Unii Europejskiej podziału NUTS. Klasyfikacja NUTS jest podstaw prowadzenia regionalnych rachunków ekonomicznych i statystyki regionalnej w wymiarze społeczno-gospodarczym. Jest równie wykorzystywana na potrzeby polityki regionalnej UE. W zwizku z trwajcymi negocjacjami w sprawie przystpienia Polski do Unii Europejskiej przeprowadzone zostały prace nad okreleniem stopni NUTS 2 i NUTS 3 w Polsce. Pozwoli to w jednolity sposób zbiera informacje statystyczne, opracowywa je, przeprowadza analizy porównawcze z ssiednimi regionami, a dziki temu okre- la skal zrónicowania i sytuacj społeczno-ekonomiczn województwa, co jest niezbdne dla celów programowania i pozyskiwania subwencji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Praktyk w tym zakresie reguluje rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). Zgodnie z wprowadzon nomenklatur poziom 1 obejmuje obszar całego pastwa, poziom 2 województwa, poziom 3 wydzielone z województw podregiony, poziom 4 powiaty i poziom 5 gminy. W województwie zachodniopomorskim wyodrbniono dwa podregiony NTS 3: 1) podregion koszaliski, 2) podregion szczeciski. Podstawowe dane statystyczne na dzie 31 grudnia 1999 r. na poziomie NTS 3 przedstawia Załcznik Nr 3. 10

12 11

13 Województwo zachodniopomorskie ma powierzchni km 2 i jest pitym co do wielkoci województwem w Polsce. Sie osadnicz województwa tworzy 61 miast i 3173 inne miejscowoci (wsie, osady, przysiółki, kolonie, leniczówki), w tym 1589 wsi sołeckich. Mimo redniego stopnia koncentracji sieci osadniczej (jedna jednostka miejska przypada na 375 km 2, podczas gdy w Polsce na ok. 370 km 2 ) jest ona silnie zrónicowana pod wzgldem wielkoci miast i ich połoenia na obszarze województwa. Sie osadnicza województwa wyrónia si: skrajnym (niecentralnym) połoeniem miasta wojewódzkiego, rozlokowaniem najwikszych miast (poza Stargardem Szczeciskim) na obrzeach, podczas gdy w centrum województwa brak jest orodka miejskiego, mogcego pełni funkcje ponadpowiatowe, równomiernym rozmieszczeniem na całym obszarze województwa miast rednich o wielkoci tysicy mieszkaców, równomiernym rozmieszczeniem małych miast i wiejskich orodków gminnych, rozrzedzeniem sieci osadniczej w rejonach wikszych kompleksów lenych. Województwo ley na skrzyowaniu wanych szlaków komunikacyjnych rangi midzynarodowej. Pozwoliło to na wykształcenie si systemu transportowego, obejmujcego wszystkie jego komponenty: transport ldowy (drogowy i kolejowy), morski, rzeczny i powietrzny. Dostpno województwa podnosz przejcia graniczne, których jest tu 22. (wszystkie ich rodzaje): 8 morskich, 9 drogowych (w tym 3 dla małego ruchu granicznego), 3 rzeczne, jedno kolejowe (podwójne) i jedno lotnicze. Przygraniczne połoenie ma bezporedni wpływ na rozwój gospodarczy zachodniej czci województwa. Zbiegaj si tu bowiem potencjalnie dogodne połczenia komunikacyjne (ldowe, morskie i rzeczne), majce wpływ na efektywno tranzytu i na decyzje inwestycyjne przedsibiorców krajowych i zagranicznych. W 1999 r. gminy województwa dysponowały łcznie budetem w wysokoci 1,4- miliarda złotych, co stanowiło 4,3% dochodów wszystkich gmin w Polsce. Na jednego mieszkaca przypadało 1301 zł (w Polsce rednio 1191 zł). Najwysze dochody miały gminy nadmorskie: Rewal (4824 zł), Mielno (3125 zł), Ustronie Morskie (2607 zł), Midzyzdroje (2545 zł) i gminy przygraniczne (Dobra Szczeciska 2820 zł). Najniszymi dochodami dysponowała gmina Sławno (880 zł). Gminy o wysokich dochodach wykazywały si jednoczenie duym udziałem dochodów własnych (Midzyzdroje 83%, Rewal 82%). Najniszy udział dochodów własnych odnotowała gmina Brojce (26%). Wydatki gmin na 1 mieszkaca wyniosły rednio 1353 zł, w tym udział wydatków na inwestycje stanowił 22,8%. Dochody budetów gmin na 1 mieszkaca przedstawia mapa na str

14 13

15 2. Sytuacja demograficzna Województwo zachodniopomorskie liczy 1733 tys. mieszkaców (dane z marca 2000 r.). Gsto zaludnienia jest niska i wynosi 76 osób na 1 km 2 (w Polsce 124 osoby na 1 km 2 ). Wystpuj jednak due dysproporcje midzy obszarami miejskimi, gdzie gsto zaludnienia osiga ponad 1000 osób na 1 km 2, a obszarami wiejskimi ze wskanikiem poniej 20 osób na 1 km 2. Ludno miejska stanowi 70% (w Polsce 62%), co lokuje województwo w grupie trzech najbardziej zurbanizowanych. Na tle innych regionów województwo wyrónia si niskim zaludnieniem, zwłaszcza poza aglomeracj szczecisk. Odgrywa to istotn rol w procesach demograficznych, w dynamice i kierunkach migracji. Tempo wzrostu liczby ludnoci województwa nie jest due i systematycznie spada. W cigu ostatnich trzech lat liczba mieszkaców zwikszyła si o 11 tysicy (0,6%), przy czym przyrosty w poszczególnych latach malały i wynosiły kolejno 5, 4 i 2 tys. osób. Jest to wynik malejcego przyrostu naturalnego, którego nie rekompensowało saldo migracji zewntrznej, take coraz mniejsze. Trwa cigle jeszcze proces odpływu ludnoci ze wsi do miast; cho ma on równie tendencj malejc. W przeciwiestwie do innych regionów w województwie zachodniopomorskim wystpuje niskie zaludnienie na obszarach wiejskich (25 50 osób na 1 km 2 ), co wiadczy o braku przeludnienia wsi, nie wystpuj przerosty zatrudnienia w rolnictwie, a wic nie ma koniecznoci jego obnienia, obszary wiejskie maj znaczne moliwoci rozwoju sfery pozarolniczej i zatrzymania ludnoci na miejscu. Sporód 114 gmin województwa 30 (26%) legitymuje si dodatnim saldem migracji. Zdecydowana wikszo (80 gmin) wykazywała ujemne saldo ruchów migracyjnych. Tak wic na trzech czwartych obszaru województwa wystpuje przewaga odpływu ludnoci nad jej napływem. Dodatnie saldo migracji wystpuje w czci północno-zachodniej województwa i w pasie rodkowego wybrzea. S to obszary stosunkowo silnego inwestowania i rozwoju prywatnej przedsibiorczoci. Ujemne saldo migracji wystpuje na dwóch obszarach. Pierwszy to centrum województwa, od gminy Maszewo na zachodzie po gmin Bobolice na wschodzie. Drugi rozciga si wzdłu granicy południowej, od Pełczyc po Człop. Przy rednim wojewódzkim wskaniku odpływu 7,3 osoby na 1000 mieszkaców wartoci dla tych obszarów oscyluj w granicach 20. Wielko ruchów migracyjnych w województwie siga 22 tys. rocznie. W 1999 r. napływ ludnoci wyniósł 21,7 tys., a odpływ 22,4 tys. osób. Saldo odpływu poza region jest niewielkie i stanowi 2% ogólnego odpływu. 14

16 Województwo zachodniopomorskie nadal ma relatywnie młodsz ludno ni reszta Polski. Niszy jest odsetek grupy poprodukcyjnej, a wyszy grupy produkcyjnej. Niepokojcym zjawiskiem jest systematyczny spadek liczby urodze, a wic malejca liczba roczników najmłodszych, przy wzrastajcej liczbie kobiet w wieku najwyszej płodnoci (18-24 lat). W dalszej perspektywie grozi to starzeniem si społeczestwa i bezwzgldnym spadkiem jego liczebnoci. Efektem głbokich zmian w strukturze wiekowej ludnoci bdzie pocztkowo spadek, a nastpnie gwałtowny wzrost wskanika obcienia. W 1998 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 62,3 osoby w wieku nieprodukcyjnym, w roku 2005 bdzie to ju 51,4, a w 2030 a 72,2. Najwaniejsze problemy społeczne, wynikajce z przemian struktury wieku do 2015 r., uwidoczni si w przebiegu nastpujcych procesów: wzrost grupy produkcyjnej o ponad 100 tys. osób przy istniejcym 130 tysicznym bezrobociu stworzy powany problem na rynku pracy; zatrudnienie takiej liczby osób bdzie najwaniejsz spraw do rozwizania w najbliszym okresie, spadek liczby młodziey w wieku szkoły podstawowej o 67 tys. i szkoły redniej o 39 tys. wywoła problemy w systemie owiaty i w systemu kształcenia (zmiana sieci szkół, redukcja kadry nauczycielskiej itd.), wzrost liczby osób grupy produkcyjnej niemobilnej (45 59/64 lata) spowoduje w perspektywie znaczne napicia społeczne zwizane z okresem przechodzenia do grupy nieprodukcyjnej; wiek emerytalny bd osigały liczne roczniki powojennego wyu demograficznego z lat 1950-tych, a to oznacza konieczno zwikszenia zakresu opieki i usług słuby zdrowia dla tej grupy wiekowej. Długookresowa prognoza demograficzna do roku 2030 wskazuje na istotn zmian trendu po roku Około roku 2018 liczba ludnoci województwa osignie najwyszy poziom (1768 tys. osób) i zacznie spada. Podobne tendencje wystpi w wikszoci województw, a rónice bd w zasadzie polegały na przesuniciach w czasie. Liczba ludnoci Polski osignie najwyszy poziom w 2015 r. (ok. 39 milionów), a nastpnie zacznie male. Skala zmian bdzie wiksza w województwach zachodnich i północnych, mniejsza w centralnych i wschodnich. Zmiany w ruchu naturalnym i liczbie ludnoci województwa zachodniopomorskiego do roku 2030 obrazuj ponisze wykresy (opracowanie Urzdu Statystycznego w Szczecinie). 15

17 RUCH NATURALNY LUDNOŒCI W LATACH w tys. URODZENIA ZGONY 10 Przyrost naturalny: dodatni 5 ujemny PROGNOZA LUDNOŒCI DO 2030 R. w tys Infrastruktura społeczna 3.1. Zatrudnienie i bezrobocie W województwie zachodniopomorskim liczba pracujcych w latach stale malała. Odwrócenie tej tendencji nastpiło w roku Podstawowe prawidłowoci w kształtowaniu si liczby pracujcych w sektorze przedsibiorstw s nastpujce: stały spadek liczby pracujcych w przemyle, budownictwie oraz transporcie, gospodarce magazynowej i łcznoci, znaczcy wzrost liczby pracujcych w handlu i usługach, 16

18 wyrana sezonowo zatrudnienia w sektorze hoteli i restauracji (wzrost w sezonie letnim), istotny wzrost liczby pracujcych w obsłudze nieruchomoci i firm. Uzasadnione wydaje si twierdzenie o zachowaniu zaobserwowanych tendencji stałego spadku zatrudnienia oraz zmiany struktury zatrudnienia na korzy sektorów o charakterze usługowym w najbliszych latach. W województwie, w porównaniu z reszt kraju, ponad dwukrotnie niszy jest udział pracujcych w rolnictwie, wyszy natomiast w handlu i transporcie. Pierwsze zjawisko wiadczy o bardziej nowoczesnej strukturze zatrudnienia w gospodarstwach rolnych, drugie za i trzecie to wynik zwizków regionu z gospodark morsk oraz inwestowania w działalno handlow. W rybołówstwie i rybactwie pracuje blisko połowa ogółu zatrudnionych w tym sektorze w Polsce. Odsetek zatrudnienionych w przemyle pozostaje na tym samym poziomie. Wyranie załamał si rynek pracy w budownictwie, mimo e odsetek zatrudnionych przewysza warto krajow (w latach dobrej koniunktury budownictwo zatrudniało ponad 10% ogółu pracujcych, obecnie 6,8%). Według szacunków GUS aktywno zawodowa ludnoci województwa zachodniopomorskiego wynosi 43,3 %, co oznacza, e zasoby siły roboczej kształtuj si na poziomie 750,8 tys. osób. Liczba pracujcych wynosi 614,8 tys. osób (w kwietniu 2000 r.). Na rónic midzy zasobami pracy a wielkoci zatrudnienia składaj si bezrobotni zarejestrowani (98,2 tys.), bezrobotni nierejestrowani bd pracujcy w tzw. szarej strefie, jak te osoby zatrudnione, nie ujte w biecej sprawozdawczoci statystycznej. W latach liczba pracujcych w sektorze przedsibiorstw zmniejszyła si z 218,5 do 209,9 tys. osób, a liczba bezrobotnych wzrosła z 98 tys. do 130,9 tys. osób. Wzrost liczby podmiotów gospodarczych nie wpływa na spadek bezrobocia. Przypuszcza naley, e szereg podmiotów gospodarczych zawiesza bd koczy działalno, powodujc wzrost bezrobocia, a statystyka nie nada z ujawnianiem tego faktu. Głównym problemem rynku pracy w województwie jest sprostanie w najbliszym picioleciu popytowi na miejsca pracy, generowanemu przez wysok stop bezrobocia i wkraczanie młodych ludzi na rynek pracy. Oznacza to konieczno tworzenia ok. 10 tys. miejsc pracy rocznie. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie zachodniopomorskim w lipcu 2000 r. wyniosła 130,3 tys. osób. Stopa bezrobocia (17,5%) naley do najwyszych w Polsce (rednia krajowa 13,7%). Jest ona silnie zrónicowana w poszczególnych powiatach województwa: od 7,1% w Szczecinie do ok. 30% w powiatach widwiskim, drawskim, choszczeskim, szczecineckim, sławieskim, białogardzkim, i gryfickim. Rejony wysokiego bezrobocia to jednoczenie obszary odpływu ludnoci, dysponujce mał liczb miejsc pracy. Zjawiska te s współzalene. Stop bezrobocia w powiatach województwa zachodniopomorskiego przedstawia mapa na str

19 18

20 3.2. Ochrona zdrowia wiadczenia zdrowotne w województwie zachodniopomorskim realizowane s na ogół bez okrelenia lub przestrzegania standardów i zalece. Generalnie zdaje egzamin system oparty o lekarza rodzinnego, dlatego powinien on by nadal intensywnie rozwijany. Nie ma jednak wystarczajcej liczby lekarzy rodzinnych. Sposób organizacji słuby zdrowia czsto nie zapewnia rzeczywistej całodobowej opieki medycznej. Województwo zachodniopomorskie dysponuje 9778 łókami szpitalnymi w 36 szpitalach publicznych (w tym 4573 w szpitalach podległych samorzdowi wojewódzkiemu, 3208 w szpitalach powiatowych, 1162 klinicznych i 835 resortowych). Przy szpitalach istniej zespoły opieki ambulatoryjnej i specjalistycznej, których struktura w poszczególnych powiatach jest zrónicowana. System lecznictwa uzupełniaj niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i lekarskie gabinety prywatne, których liczba w ostatnim czasie szybko ronie. Warunkiem funkcjonowania zdecydowanej wikszoci jednostek ochrony zdrowia jest zawarcie kontraktów z Kas Chorych. Zwraca uwag zbyt dua, w stosunku do potrzeb, liczba tzw. łóek zabiegowych oraz nierównomierne rozmieszczenie szpitali. Zbyt mała jest liczba zakładów opiekuczych leczniczych i pielgniarskich oraz zakładów opieki paliatywnej. Słabo s te rozwinite formy opieki stacjonarnej, takie jak: opieka dzienna, chirurgia jednego dnia opieka terminalna, hospitalizacja domowa. Poziom finansowania opieki stomatologicznej nie daje szans na szybkie osignicie norm w zakresie stanu uzbienia zgodnych ze wskazaniami wiatowej Organizacji Zdrowia. Rosnca liczba urazów przede wszystkim komunikacyjnych wymusza zwikszenie sprawnoci ratownictwa medycznego. Lotnictwo sanitarne jest uywane bardzo rzadko, głównie z przyczyny niedoborów finansowych. Czas dojazdu do chorego oraz dowozu do miejsca udzielenia pomocy specjalistycznej jest nadal zbyt długi. Brak jest specjalistycznych centrów leczcych urazy wielonarzdowe. W zakresie programu szczepie ochronnych i ochrony epidemiologicznej mieszkacy województwa zachodniopomorskiego nie s wystarczajco zabezpieczeni. Programy promocyjne i profilaktyczne s wprowadzane pod warunkiem otrzymania na nie dodatkowych rodków finansowych. Naley rozwin moliwoci kształcenia pielgniarek, farmaceutów i analityków lekarskich na poziomie szkoły wyszej, a take system cigłego kształcenia podyplomowego lekarzy. Efektywno ekonomiczn w ochronie zdrowia zapewni moe prywatyzacja jak najwikszej liczby placówek opieki zdrowotnej oraz jednostek opieki specjalistycznej. Brak jest rynku firm ubezpieczeniowych i alternatywy dla kas chorych zapewniajcej obnianie kosztów własnych jednostek ochrony zdrowia. 19

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak GMINA MSZANA DOLNA charakterystyka demograficzna opracowanie mgr Marek Nawieniak WSTP Celem scharakteryzowania przemian społeczno gospodarczych, na terenie omawianej gminy wykorzystano materiały statystyczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Tło historyczne Miasto Gniezno liczce 70 tys. mieszkaców połoone jest w centrum Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej na Pojezierzu Gnienieskim - otaczaj

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut niniejszy, okrela form prawn, organizacyjn oraz zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. 1. Wst p... 4

Spis tre ci. 1. Wst p... 4 1 Spis treci 1. Wstp... 4 1. Wstp... 4 2. Cz analityczna:... 5 2.1. Analizy statystyczne i ich odniesienie przestrzenne... 5 2.1.1. ródła danych statystycznych... 5 2.1.2. Stosowane metody analizy statystycznej...

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004 MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE na rok 2004 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawno, zgodnie z treci ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY WARKA.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY WARKA. Załcznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Warce Nr XLII/454/06 z dnia 3 marca 2006 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia Numer referencyjny Projektu Nazwa Projektu Instytucja Realizujca SPPW/P/1.1/08/01 Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU

CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU Rozdział 3. CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPO- MORSKIM 3.1. Specyfika społeczno-gospodarcza województwa zachodniopomorskiego Podjęcie próby opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Na podstawie art. 18 pkt 20

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005 Załcznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia.. 2004 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005 Leszno 02.12.2004 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I RO ZWIZYWANIA

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

3.2 Analiza otoczenia

3.2 Analiza otoczenia 3.2 Analiza otoczenia Na otoczenie miasta składaj si elementy tworzce blisze i dalsze rodowisko zewntrzne (czynniki oddziaływania gospodarczego i polityczno społecznego), a wic: czynniki makroekonomiczne:

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski

Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski 25 Kwietnia 2003 1 Szczególnym segmentem rynku pracy s zagadnienia zwizane z zatrudnieniem i bezrobociem młodziey. Gdyby szalony

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r.

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. U RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYKRES 14. BEZROBOCIE W LATACH (ilo bezrobotnych)

WYKRES 14. BEZROBOCIE W LATACH (ilo bezrobotnych) 2.2.5 Bezrobocie i lokalny rynek pracy Lokalna sytuacja gospodarcza ma swoje bezporednie przełoenie na poziom lokalnego bezrobocia. winoujcie do koca lat dziewidziesitych było pod tym wzgldem miastem wyjtkowym

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2

! #$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#&2 ! ! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2 ($',%,+."-(3456-"(758 ($',%,+."-(34561,$",95-/7*$+&4#(."&: ($',%,+."-(3456#$&*51,$,*+&-&."&%($1'&#/,'&$*+&;51'&#/: ($',%,+."-(345614#" ($',%,+."-(34569"()*#&$&9"(*$7&."&2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku W sprawie zmiany w uchwale budetowej Gminy Kobierzyce na 2005 rok Nr XXXV/436/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załcznik do zarzdzenia nr 1382/ 06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2006 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 4 - KULTURA, SPORT, TURYSTYKA, OWIATA Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU

BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU Ogólna sytuacja na rynku pracy W sierpniu 2006r. w PUP Zawiercie zarejestrowanych było 10 471 osób bezrobotne. Stopa bezrobocia w tym czasie

Bardziej szczegółowo

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej.

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie W dniu 10 stycznia 2006 r. weszło w ycie rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów

Bardziej szczegółowo

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Pogarszajca si sytuacja finansowa WSZ w Koninie wymaga od osób zarzdzajcych podjcia prawidłowych działa, aby doprowadzi do stabilizacji

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Miasto Bukowno, 2002r 1. Analiza stanu aktualnego: Stan bezrobocia na dzie 30 kwietnia 2002r: W miecie Bukowno zarejestrowanych jest 795 bezrobotnych z czego 450 osób

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDETU PODMIOTOM Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDETU PODMIOTOM Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Projekt Załcznik nr 6 DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDETU PODMIOTOM Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH L.p. Dział i Kwota dotacji Jednostki zaliczane do sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie połczenia Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Grulicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/232/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 8 wrzenia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/232/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 8 wrzenia 2004 r. Uchwała Nr XXV/232/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 8 wrzenia 2004 r. w sprawie przyjcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach

Raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach Raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012-2014 wykonany na potrzeby monitorowania realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo