JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04"

Transkrypt

1 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy

2 2

3 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym rysunku. Instacja Oracle składa się z zaalokowanych buforów pamięci, znanych jako SGA (System Global Area) oraz procesów, obsługujących dużą część niskopoziomowych zadań związanych z pracą instancji. Instancja Oracle zaczyna swoje życie wraz z wystartowaniem bazy danych w pierwszej fazie startu odczytywany jest plik parametrów inicjalizacyjnych, na podstawie którego konfigurowane są właściwości instancji. Po wystartowaniu instancji oraz otworzeniu bazy danych, użytkownicy mogą się łączyć do serwera Oracle. Wielkość buforów w ramach SGA jest określana automatycznie na podstawie dwóch parametrów: SGA_MAX_SIZE maksymalny rozmiar, jaki może przyjąć SGA; SGA_TARGET rozmiar SGA, jaki chcielibyśmy docelowo uzyskać; ustawienie tego parametru na wartość niezerową oznacza, że włączyliśmy automatyczne strojenie wielkości buforów składających się na obszar SGA; jedynym buforem, który nie podlega automatycznemu strojeniu jest Redo Buffer; 3

4 Sreams Pool Streams Pool jest buforem, który pojawił się dopiero w bazie 10g. Jest on wykorzystywany przez technologię streams, szczególnie przydatną, gdy chcemy skonfigurować replikację lub bazę typu Stand By. Jego wielkość określana jest poprzez parametr STREAMS_POOL_SIZE. 4

5 Large Pool Large Pool, to opcjonalny obszar wykorzystywany przy dużych operacjach dyskowych. Staje się szczególnie przydatny, gdy konfigurujemy bazę danych w trybie serwera współdzielonego, lub korzystamy z narzędzia RMAN. Jego wiekość określa parametr inicjalizacyjny LARGE_POOL_SIZE. 5

6 Java Pool Java Pool, bufor przeznaczony do operacji na klasach języka JAVA, składowanych bezpośrednio w bazie danych. 6

7 Shared Pool Shared Pool jest częścią SGA, która zawiera współdzielone obszary pamięci takie jak obszar SQL, bufor słownika danych oraz sparsowane lub skompilowane reprezentacje bloków PL/SQL. Głównymi komponentami Shared Pool są bufory Library Cache (bufor biblioteczny),dictionary Cache (bufor słownika danych) oraz Result Cashe (bufor wynikowy). Rozmiar bufora Shared Pool znacząco wpływa na ilość fizycznych odczytów dyskowych. Kiedy zapytanie SQL jest wykonywane, proces serwera sprawdza, czy informacje obiektach, do których odwołuje się to zapytanie (właściciel obiektu, poziom uprawnień dostępu do obiektów, typ obiektu itp. ) znajdują się w buforze słownika danych. Jeśli nie, informacje te są ładowane do bufora za pomocą fizycznego odczytu z dysku (z tabel słownika danych z przestrzeni tabel SYSTEM). Następnie proces serwera weryfikuje, czy sparsowana forma wykonywanego zapytania SQL znajduje się w buforze bibliotecznym. Jeśli tak, zapytanie jest natychmiast wykonywane. Jeśli nie, przechodzi ono drogę parsowania (mechanizm zostanie dokładnie omówiony w następnych rozdziałach), następnie umieszczane jest w buforze bibliotecznym i dopiero wykonane. Ponieważ proces parsowania zapytań oraz odczyty dyskowe są operacjami kosztownymi, staramy się dążyć do tego, aby wielokrotnie powtarzane zapytania posiadały odpowiednie informacje zbuforowane w strukturach pamięci operacyjnej (Shared Pool). Informacje przechowywane w Dictionary Cache oraz Library Cache są zarządzane za pomocą algorytmu LRU (Last Recently Used). 7

8 Dictionary Cashe Dictionary Cache przechowuje natomiast takie informacje jak nazwa użytkownika, uprawnienia do obiektów, informacje o segmentach, przestrzeniach tabel oraz numery wykorzystywanych sekwencji. 8

9 Library Cashe Library Cache jest odpowiedzialny za przechowywanie wykonywalnych postaci ostatnio używanych poleceń SQL oraz kodu PL/SQL. 9

10 Shared SQL Area Główne cechy współdzielonego obszaru SQL: Współdzielony obszar SQL jest modułem wymaganym do przeprocesowania każdego unikalnego polecenia SQL zadanego do bazy danych; Zawiera informacje na temat planu wykonania zapytania dla korespondującego wyrażenia języka SQL; Pojedynczy obszar SQL jest wykorzystywany przez wielu użytkowników bazy danych w ramach korzystania z tego samego zapytania SQL; Wewnątrz współdzielonego obszaru SQL, każde wyrażenie jest parsowane we własnym podobszarze, znanym jako kursor. Jeżeli dwóch różnych użytkowników wykona identyczne zapytanie SQL, mogą oni korzystać z tego samego, współdzielonego kursora. Mechanizm współdzielonych kursorów wpływa pozytywnie na utylizację pamięci oraz poprawia ogólnie pojmowaną wydajność poleceń SQL. 10

11 0 Result Cashe Result Cashe jest nowo powstałym buforem, zaimplementowanym w wersji 11g bazy danych Oracle. Bufor ten odpowiedzialny jest za przechowywanie zbuforowanych wyników zapytań lub funkcji, w których jawnie poleciliśmy skorzystanie z omawianego bufor. Główne parametry bufora: result_cache_max_size maksymalny rozmiar bufora. Standardowo parametr ten ustawiany jest dynamicznie podczas startu instancji. Isnieje możliwość modyfikacji parametru. Jeśli wartość parametru zostanie ustawiona na 0, oznaczało to będzie wyłączenie funkcjonalności buforowania wyników. result_cache_mode parametr może przyjąć jedną z dwóch wartości : MANUAL (ustawienie standardowe) lub FORCE. Ustawienie warości na FORCE spowoduje wykorzystanie przez Oracle bufora zawsze, jeżeli będzie to możliwe. W przypadku wartości MANUAL konieczne jest jawne dołącznie instrukcji wymuszającej korzystanie z bufora np.: hint w zapytaniu SQL (/*+ result_cache */). result_cache_max_result parametr określa maksymalną, procentową wielkość, jaką może zająć jeden zbuforowany wynik w result cache. 11

12 12

13 Default Bufor bazy danych jest zbiorem buforów pamięci w obszarze SGA, odpowiedzialnych za przechowywanie bloków danych, pochodzących z przestrzeni tabel (składowanie danych na dysku zostanie szerzej omówione w następnych rozdziałach). Standardowa wielkość pojedynczego bloku danych jest ustalana na etapie kreowania bazy danych za pomocą parametru DB_BLOCK_SIZE. Za umieszczenie bloków danych w buforze danych odpowiedzialne są procesy serwera, zapisów natomiast dokonuje proces, zwany DBWR (Database Writer). Bufor może znajdować się w jednym z trzech stanów: Free zawartość bufora została wyczyszczona, lub jego stan jest identyczny, jak bloku danych przechowywanego na dysku. Bufor w tym stanie może zostać nadpisany przez dowolny blok danych w każdym momencie; Dirty bufor przetrzymuje blok danych, który został zmieniony; Pinned bufor jest w trakcie modyfikacji; jest to bardzo krótki stan związany z chwilą zapisu lub odczytu bloku danych. Kiedy inny proces próbuje się dostać do bufora w momencie kiedy jest on używany, generowany jest komunikat oczekiwania (tzw. wait event ) o nazwie buffer busy wait (zdarzenia typu wait event są szerzej omówione w kursie optymalizacji wydajności instancji Oracle); Kiedy blok danych zostanie zmodyfikowany, zmiany są aplikowane do jego oryginalnej wersji, jednak w celu zachowania spójności odczytu (Consistensy Read), tworzona jest jego osobna kopia (CR), która związana jest z przestrzenią tabel UNDO. 13

14 Bufor danych nie jest jednolitym obszarem w ramach SGA. Przy standardowej konfiguracji mamy możliwość korzystania tylko z bufora typu DEFAULT, którego wielkość określana jest automatycznie na podstawie parametrów, odpowiedzialnych za automatyczne strojenie wielkości SGA. W razie potrzeby możemy jednak stworzyć dodatkowe bufory danych. 14

15 Keep Keep ten bufor jest przeznaczony do korzystania z małych lub często używanych obiektów, które mogłyby skorzystać ze stałego przebywania w pamięci. Jego rozmiar określa się na sumę wielkości obiektów, które chcielibyśmy utrzymywać na stałe w buforze plus niewielki procent przeznaczony na kopie typu CR. Rozmiar tego bufora jest określany za pomocą parametru inicjalizacyjnego DB_KEEP_CACHE_SIZE. Zachowanie algorytmu LRU (Last Recently Used) jest takie samo w przypadku każdego z typów buforów danych jeżeli wielkość bufora Keep będzie mniejsza niż suma wielkości obiektów, które będziemy chcieli przetrzymywać, niektóre bloki będą usuwane z bufora. 15

16 Recycle Recycle ten bufor jest używany przez obiekty, które nic nie uzyskują przez przetrzymywanie w pamięci a mogą wręcz przeszkadzać, zabierając zasoby innym obiektom. To są zazwyczaj duże tabele, do których dostęp następuje na zasadach losowych a pobrane bloki danych nie są wykorzystywane przez inne procesy w systemie Oracle. Zazwyczaj rozmiar takiego bufora jest minimalny, tak aby móc przechować w pamięci tylko wiersze niezbędne dla bieżących transakcji. Rozmiar bufora Recycle jest ustalany na podstawie parametru DB_KEEP_CACHE_SIZE 16

17 nk buffer cache nk buffer cache wszystkie omówione do tej pory rodzaje buforów danych przechowują bloki o standardowej wielkości ustalonej na etapie tworzenia bazy danych (zazwyczaj 8 kb). Istnieje jednak możliwość zdefiniowania buforów danych do przechowywania obiektów o wielkości bloku danych innej niż standardowa aby to osiągnąć należy stworzyć osobną przestrzeń tabel, specyfikując inną wielkość bloku danych a następnie ustawić rozmiar odpowiedniego bufora za pomocą parametrów inicjalizacyjnych: DB_2K_CACHE_SIZE DB_4K_CACHE_SIZE DB_8K_CACHE_SIZE DB_16K_CACHE_SIZE DB_32K_CACHE_SIZE 17

18 Uruchomienie wielu buforów Klauzula BUFFER_POOL jest używana do zdefiniowania standardowego bufora danych, który ma być używany przez dany obiekt. Gdy standardowy bufor danych, który ma być używany przez obiekt jest zmieniany za pomocą polecenia ALTER, jego bloki danych, które znajdują się już w buforach pozostają w nich aż do momentu usunięcia za pomocą standardowych mechanizmów. Do nowej lokalizacji bloki danych trafiają dopiero przy fizycznym odczycie z dysku. Jeżeli przy tworzeniu obiektu nie zostanie określony żaden bufor, obiekt będzie wykorzystywał bufor typu DEFAULT. Ponieważ rodzaje buforów można przypisywać do segmentów, obiekty które składają się z wielu segmentów mogą być przechowywane w różnych buforach danych. Np. w przypadku partycjonowania, każda z partycji tabeli lub indeksu może być przechowywana w innym buforze danych. 18

19 Redo Buffer - Bufor dziennika powtórzeń Redo zawiera przepisy zmian bazy danych. Oznacza to, że każda instrukcja zmieniająca bazę danych (instrukcje UPDATE, INSERT, DELETE, ALTER, CREATE, itp. ) po skąpilowaniu zostanie umieszczona w buforze redo (bufor dziennika powtórzeń) a następnie zostanie umieszczona w tzw. Redo Log ach (pliki dziennika powtórzeń zostaną one szczerzej omówione w następnych rozdziałach). Mechanizm ten chroni bazę danych przed utratą spójności danych w razie awarii (np. spowodowanej uszkodzeniem zasilania). 19

20 Obszar pamięci - PGA Globalny Obszar Programu lub Globalny Obszar Procesu ( PGA ) jest to obszar pamięci zawierający informacje wykorzystywaną przez pojedynczy proces serwera lub proces drugoplanowy. PGA jest alokowany podczas uruchamiania procesu i de alokowany podczas jego zatrzymywania. W przeciwieństwie do SGA, który jest współdzielony przez wiele procesów PGA jest obszarem pamięci wykorzystywanym przez pojedynczy proces i nie może być współdzielony. W konfiguracji zwanej dedykowaną PGA zawiera następujące składniki: Obszary wykonawcze SQL: Obszar sortowania: wykorzystywany przez operacje sortowania w ramach poleceń SQL; Obszar hash join: używany przy wykorzystywaniu operacji łączenia zbiorów wierszy za pomocą algorytmów HASH owych; Obszar operacji bitmapowych: obszar używany przy opracjach związanych z użyciem indeksów typu BITMAP; Obszar informacji o sesji użytkownika: zawiera przywileje użytkownika i statystyki wydajności dla danej sesji; Stan kursora: Określa stan wykonywanych w ramach danej sesji poleceń SQL; Obszar stosu: Zawiera zmienne wykorzystywane przez dany proces; Jeśli porcje danych są zbyt duże aby zmieściły się w obszarach buforu PGA, dane zostają podzielone na mniejsze porcje, gdzie część z nich zostaje chwilowo przechowywana w tymczasowych przestrzeniach tabel (zjawisko to powoduje wzmożone operacje zapisów i odczytów dyskowych). 20

21 Uwaga: Niektóre z tych struktur w konfiguracji wielokanałowej (serwer współdzielony) są składowane w SGA. W konfiguracji takiej możliwe jest współdzielenie pojedynczego procesu serwera przez wiele sesji użytkowników. Jeżeli large pool istnieje to jest on wykorzystywany do składowania danych związanych z sesją użytkownika, w przeciwnym wypadku dane te są składowane w obszarze dzielonym (shared pool). 21

22 22

23 0 Proces Monitora Systemu - SMON System Monitor (SMON) proces odpowiedzialny za automatyczne odtwarzanie bazy danych po krytycznej awarii (odtwarzanie odbywa się na podstawie mechanizmu REDO szerzej omawianego w dalszej części kursu). Dodatkowo proces odpowiedzialny jest za czyszczenie segmentów tymczasowych we wszystkich przestrzeniach tabel, odbywające się podczas restartu systemu. 23

24 Proces Monitora Procesów - PMON Process Monitor (PMON) jest to proces, którego zadaniem jest monitorowanie zasobów przydzielonych do określonych sesji oraz de alokację ich w przypadku utraty przez sesję połączenia z Serwerem Oracle np.: Użytkownik dokonał modyfikacji kilku wierszy w tabeli A, lecz nie zatwierdził jeszcze zmian. Źródła zostały zablokowane przez daną sesje. Następnie nastąpiła awaria stacji roboczej użytkownika (sesja z Serwerem została przerwana). PMON w tym momencie wykrywa, iż nastąpiło przerwanie sesji oraz wykonuje następujące operacje: Wycofuje zmiany, które dokonała dana sesja (ROLLBACK), Oznacza bloki danych znajdujące się w BUFFER CACHE (te które zostały zmodyfikowane przez użytkownika), jako wolne, Zdejmuje blokady z modyfikowanych rekordów tabeli, Usuwa ID procesu z listy procesów aktywnych. Process Monitor dodatkowo dostarcza inforamcji do LISTENERA(procesu nasłuchu bazy danych) o statusie instancji dla nadchodzących żądań nawiązania połączenia z Serwerem. 24

25 Proces Punktu Kontrolnego - CKPT Checkpoint mechanizm checkpoint w bazie Oracle ma charakter inkrementalny, dzięki czemu w połączeniu z mechanizmem Redo baza Oracle posiada podniesioną odporność na krytyczne awarie. Checkpoint jako proces działający na systemie operacyjnym, uaktualnia nagłówki plików danych oraz plików kontrolnych najświeższymi informacjami, określając wersję bazy danych na podstawię numeru SCN (System Change Number). Z informacji zapisywanych przez proces checkpoint korzysta System Monitor podczas odtwarzania bazy w trakcie awarii. 25

26 Proces Sekretarza Bazy Danych - DBWn Proces Sekretarza Bazy Danych (DBWRn) znany w starszych wersjach bazy danych Oracle jako DBWR (database writer process) zapisuje nowe, bądź modyfikuje stare bloki danych znajdujące się w buforze danych (Buffer Cashe) do plików bazy danych. Liczba "sekretarzy" może być modyfikowana za pośrednictwem parametru: DB_WRITER_PROCESSES. 26

27 Proces Sekretarza Dziennika Powtórzeń - LGWR Proces Sekretarza Dziennika Powtórzeń - LGWR jest jedny z najaktywniejszych i najważniejszych procesów instancji podczas wykonywania operacji DML. Zapisuje on "przepisy" modyfikujące bazę danych do plików dziennika powtórzeń. Transakcja DML włącznie z transakcją COMMIT nie zostaną poprawnie zakończone jeśli LGWR nie zapisze informacji do plików redo log. Dodatkowo "brudne" bloki danych z bufora danych także nie zostaną zapisane na dysk, jeśli informacja o ich modyfikacji nie zostanie zapisana w plikach dziennika powtórzeń. 27

28 Proces archiwizacji ARCn Jeśli baza danych znajduje się w trybie ARCHIVELOG, wtedy archiver process (ARCn) zapisuje kopie plików dziennika powtórzeń do innych lokalizacji. Sytuacja ta następuje wtedy, gdy plik dziennika powtórzeń osiągnie swój maksymalny rozmiar i następuje przełączenie zapisu danych na kolejny plik redo log. Ilość procesów ARCn rególowana jest poprzez parametr inicjalizacyjny ARCHIVE_MAX_PROCESSES. 28

29 Perspektywy słownika danych W celu przeglądania metadanych naszej bazy, Oracle udostępnia szereg interfejsów w postaci perspektyw słownika danych. Mamy do czynienia z perspektywami o trzech różnych przedrostkach: USER_* - zestaw perspektyw, umożliwiający dostęp do obiektów posiadanych przez użytkownika, na którego jesteśmy zalogowani w danym momencie; ALL_* - zestaw perspektyw, pozwalający na przeglądanie metadanych obiektów, do których mamy uprawnienia; DBA_* - perspektywy z tym przedrostkiem pozwalają na przeglądanie informacji o wszystkich obiektach w bazie danych, do odpytywania tych perspektyw trzeba mieć osobne uprawnienia; 29

30 30

31 Aby uruchomic instancję serwer Oracle musi odczytać plik parametrów inicjalizacyjnych. Istnieją dwa typy plików parametrów inicjalizacyjnych: Statyczny plik parametrów inicjalizacyjnych, PFILE, zwykle nazywany plikiem initsid.ora Dynamiczny plik parametrów inicjalizacyjnych, SPFILE, zwykle nazywany plikiem spfilesid.ora Zawartość pliku parametrów inicjalizacyjnych Lista parametrów inctancji Nazwa bazy danych związanej z instancją Rozmiary struktur pamięciowych System Global Area (SGA) Informacje o metodach postępowania z zapełnionymi plikami dziennika powtórzeń Nazwy i lokalizacje plików kontrolnych Informacje o segmentach wycofania 31

32 PFILE jest plikiem tekstowym, który może być edytowany przy pomocy standardowego w danym systemie operacyjnym edytora tekstów. Plik ten jest odczytywany jedynie podczas uruchamiania instancji, nie jest natomiast przez instancję zapisywany stąd jeśli wprowadzimy do niego jakieś zmiany, to instancję należy zamknąć i ponownie uruchomić aby zmiany wartości parametrów przyniosły jakieś efekty. Niektóre parametry inicjalizacyjne są dynamiczne, co oznacza, że mogą być modyfikowane podczas pracy instancji. Zmiany wartości parametrów dynamicznych w instancji nie są odzwierciedlane w PFILE. Domyślnie plik PFILE jest umieszczony w systemie Unix w katalogu $ORACLE_HOME/dbs, jego domyślną nazwą jest initsid.ora. Podczas instalacji oprogramowania serwera Oracle11g Universal Installer tworzy przykładowy plik init.ora. Ów przykładowy plik może być użyty do tworzenia plików wykorzystywanych przez rzeczywiste instancje. 32

33 SPFILE jest plikiem binarnym. Plik ten nie jest przeznaczony do ręcznych modyfikacji. Domyślnie plik ten znajduje się w katalogu $ORACLE_HOME/dbs, jego domyślna nazwa ma format spfilesid.ora. Plik ten jest tworzony i utrzymywany przez serwer Oracle. SPFILE dostarcza możliwości dokonywania zmian wartości parametrów inicjalizacyjnych, które będą widoczne również po ponownym uruchomieniu instancji. W celu dokonania zmiany wartości parametru inicjalizacyjnego należy wykonać polecenie ALTER SYSTEM. Klauzula SCOPE tego polecenia służy do określenia zakresu dokonanej zmiany. MEMORY: Zmiana wartości parametru tyczy się jedynie aktualnie uruchomionej instancji, nie jest odzwierciedlana w pliku SPFILE SPFILE: Zmiana wartości parametru tyczy się jedynie pliku SPFILE, nie powoduje zmiany parametru w obrębie uruchomionej instancji BOTH: Zmiana tyczy się zarówno instancji jak i pliku SPFILE ALTER SYSTEM SET parameter = value [SCOPE = MEMORY SPFILE BOTH] Począwszy od bazy danych Oracle 11g mamy możliwość zmiany parametrów inicjalizacyjnych z opcją MEMORY a następnie tworzenia pliku SPFILE z pamięci za pomocą komendy: Create spfile from memory; 33

34 34

35 Gdy baza danych zostaje zamontowana otwierane są pliki kontrolne. Są to jedne z najbardziej krytycznych plików dla działania bazy danych. Pliki kontrolne przechowują informacje o położeniu wszystkich plików danych oraz plików redo bazy danych. Kiedy nowe pliki są dodawane, zawartość plików kontrolnych jest natychmiast uaktualniana. W plikach kontrolnych mogą również znajdować się informacje o przeprowadzonych backup ach. Lokalizacja plików kontrolnych znajduje się w pliku parametrów inicjalizacyjnych. W celu uniknięcia awarii bazy danych należy stworzyć wiele lokalizacji położeń plików kontrolnych (zalecane są przynajmniej trzy osobne kontrolery). W przypadku utraty przynajmniej jednego z plików kontrolnych baza Oracle nie uruchomi się. Jeśli jednak przechowujemy pliki kontrolne w różnych lokalizacjach, wystarczy skopiować nieuszkodzony plik z jednej z zachowanych lokalizacji. 35

36 Pliki dziennika powtórzeń są zorganizowane w grupy. Każda grupa musi posiadać przynajmniej jednego członka, przy czym każdy z członków grupy posiada dokładnie taką samą zawartość. Dla celów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie po dwóch lub więcej członków w grupie, chyba że zapewniona została redundancja na poziomie sprzętowym (np. RAID). W chwili, gdy tworzymy grupy dzienników powtórzeń określamy ich wielkość (każdy z członków grupy ma dokładnie taką samą wielkość bez możliwości modyfikacji). Proces Log Writer zapisuje informacje z bufora redo do grupy (do każdego z jej członków) aż do chwili, gdy skończy się miejsce w grupie. Następnie następuje przełączenie (tzw. switch) i proces zapisuje dane do kolejnej grupy, itd.. Kiedy w ostatniej grupie skończy się miejsce nadpisywana jest pierwsza i proces się powtarza. Dla zachowania ciągłości odtwarzania bazy danych uruchamia się tryb archiwizacji (ARCHIVELOG). Dzięki temu, po każdym switchu następuje skopiowanie grupy redo we wskazane przez nas miejsce oraz oznaczenie jej unikalną nazwą. Takie skopiowane pliki redo noszą nazwę ARCHIVELOG ÓW. Położenie plików ARHCIVELOG rejestrowane jest w pliku kontrolnym. Powyższy diagram pokazuje jedną z metod rozmieszczenia plików dziennika powtórzeń na przestrzeni dyskowej w celu uzyskania bezpiecznej konfiguracji. 36

37 Architektura bazy danych Oracle składa się ze struktur logicznych i fizycznych. Struktury fizyczne obejmują pliki kontrolne, bieżące pliki dziennika powtórzeń i pliki danych. Struktury logiczne obejmują przestrzenie tabel, segmenty, ekstenty i bloki bazy danych. Serwer Oracle umożliwia szczegółową kontrolę przestrzeni dyskowej poprzez przestrzenie tabel i logiczne struktury składowania takie jak segmenty, ekstenty i bloki danych. Dane w bazie danych są składowane w przestrzeniach tabel. Baza danych może zostać podzielona na mniejsze struktury logiczne zwane przestrzeniami tabel. Przestrzeń tabel może należeć tylko do jednej bazy danych. Każda przestrzeń tabel składa się z jednego lub kilku plików systemu operacyjnego zwanych plikami danych. Przestrzeń tabel może zawierać zero lub więcej segmentów. Przestrzenie tabel mogą być włączane podczas normalnej pracy bazy danych. Poza przestrzenią tabel SYSTEM oraz przestrzeniami z aktywnymi segmentami wycofania pozostałe przestrzenie tabel mogą zostać wyłączone podczas normalnej pracy bazy danych. Przestrzenie tabel mogą być przełączane z trybu Do Odczytu I Zapisu do trybu Tylko Do Odczytu i odwrotnie. 37

38 Serwer Oracle 11g przedstawia nową metodę zarządzania wykrywaniem, diagnozowaniem oraz rozwiązywaniem problemów związanych z różnymi rodzajami korupcji bazy danych. ADR stanowi repozytorium dla plików śledzenia, zawierających informacje o problemach występujących w bazie danych. Pliki są przechowywane w systemie plików systemu operacyjnego w katalogach o specjalnej strukturze a każda instancja Oracle posiada własny zestaw katalogów. Nowy parametr inicjalizacyjny diagnostic_dest określa położenie struktury repozytorium ADR i tym samym sprawia, że parametry [user core background]_dump_dest stają się bezużyteczne. Repozytorium ADR dzieli się na następujące katalogi: Alert w tej lokalizacji znajduje się plik alert log, sformatowany do postaci XML; Cdump ten folder zawiera pliki zrzutu typu core; Trace stanowi zbiór plików śledzenia, wygenerowanych przez system; tutaj znajduje się też tekstowa wersja pliku alert log; Incident w tym katalogu znajduje się wiele podkatalogów, po jednym na każdy incydent. Nowa perspektywa wydajnościowa V$DIAG_INFO dostarcza informacji na temat szczegółowego położenia poszczególnych elementów ADR. W celu skutecznego poruszania się po repozytorium ADR, sprowadzone zostało nowe narzędzie: ADRCI (dokładny opis narzędzia ADRCI można znaleźć w dokumentacji Oracle 11g). 38

39 39

40 Celowość wprowadzenia przestrzeni tabel Architektura bazy danych Oracle składa się ze struktur logicznych i fizycznych. Struktury fizyczne obejmują pliki kontrolne, bieżące pliki dziennika powtórzeń i pliki danych. Struktury logiczne obejmują przestrzenie tabel, segmenty, ekstenty i bloki bazy danych. Serwer Oracle umożliwia szczegółową kontrolę przestrzeni dyskowej poprzez przestrzenie tabel i logiczne struktury składowania takie jak segmenty, ekstenty i bloki danych. Przestrzenie tabel: Dane w bazie danych są składowane w przestrzeniach tabel. Baza danych może zostać podzielona na mniejsze strultury logiczne zwane przestrzeniami tabel. Przestrzeń tabel może należeć tylko do jednej bazy danych. Każda przestrzeń tabel składa się z jednego lub kilku plików systemu operacyjnego zwanych plikami danych. Przestrzeń tabel może zawierać zero lub więcej segmentów. Przestrzenie tabel mogą być włączane podczas normalnej pracy bazy danych. Poza przestrzenią tabel SYSTEM oraz przestrzeniami z aktywnymi segmentami wycofania pozostałe przestrzenie tabel mogą zostać wyłączone podczas normalnej pracy bazy danych. Przestrzenie tabel mogą być przełączane z trybu Do-Odczytu-I-Zapisu do trybu Tylko-Do- Odczytu i odwrotnie. 40

41 Sposób zarządzania przestrzeniami tabel Ekstenty mogą być zarządzane poprzez słownik danych lub mapy bitowe. Podczas tworzenia przestrzeni tabel administrator określa metodę zarządzania ekstentami. Później nie można już jej zmienić. Lokalnie zarządzane przestrzenie tabel Przestrzeń tabel, która sama zarządza swoimi ekstentami utrzymuje ich mapę bitową w każdym pliku danych. W mapie tej znajduje się informacja o każdym wolnym lub zajętym ekstencie. Każdy bit w owej mapie jest związany z blokiem lub grupą bloków danych. Podczas alokacji lub dealokacji ekstentu serwer Oracle zmienia wartości odpowiednich bitów aby odzwierciedlić nowy stan bloków danych. Przestrzenie tabel zarządzane poprzez słownik danych Alokacja lub dealokacja ekstentu w tak zarządzanej przestrzeni tabel przekłada się na modyfikacje zawartości odpowiednich tabel słownika danych przechowujących informacje o zajętych i wolnych ekstentach. Zalety lokalnie zarządzanych przestrzeni tabel Lokalnie zarządzane przestrzenie tabel mają w porównaniu do przestrzeni zarządzanych przez słownik danych następujące zalety: umożliwiają redukcję rekursywnych operacji zarządzania przestrzenią, które występują w przestrzeniach tabel zarządzanych przez słownik danych podczas wykonywania operacji powodujących rozszerzanie segmentów wycofania lub tabel słownika danych. Ponieważ lokalnie zarządzane przestrzenie tabel nie zapisują informacji o wolnej przestrzeni w słowniku danych, to umożliwiają tym samym redukcję rywalizacji o dostęp do tabel systemowych. 41

42 Lokalnie zarządzane ekstenty są automatycznie scalane podczas ich zwalniania, eliminując tym samym potrzebę wykonywania ręcznych scaleń lub okresowych automatycznych przy pomocy procesu tła SMON. Rozmiary ekstentów w lokalnie zarządzanych przestrzeniach tabel mogą być obliczane automatycznie przez system. Metodą alternatywną jest określenie zuniformizowanego rozmiaru wszystkich ekstentów w danej przestrzeni tabel. Zmiany w mapach bitowych ekstentów nie generują informacji wycofania, ponieważ nie powodują zapisów do tabel słownika danych ( poza szczególnymi przypadkami takimi jak kwoty na przestrzeniach tabel ). Tworzenie przestrzeni tabel Polecenie CREATE TABLESPACE Przestrzenie tabel są tworzone przy pomocy polecenia CREATE TABLESPACE : CREATE TABLESPACE tablespace [DATAFILE clause] [MINIMUM EXTENT integer[k M]] [BLOCKSIZE integer [K]] [LOGGING NOLOGGING] [DEFAULT storage_clause ] [ONLINE OFFLINE] [PERMANENT TEMPORARY] gdzie: tablespace jest nazwą tworzonej przestrzeni tabel DATAFILE określa pliki danych wchodzące w skład tworzonej przestrzeni tabel 42

43 MINIMUM EXTENT - zapewnia, że każdy ekstent tworzony w danej przestrzeni tabel będzie miał rozmiar będący całkowitą wielokrotnością wartości danej klauzuli LOGGING określa, że domyślnie każda operacja na każdej tabeli lub indeksie umieszczonych w danej przestrzeni tabel będzie zapisywana do dziennika powtórzeń. Wartość LOGGING jest domyślna. NOLOGGING określa że domyślnie niektóre operacje DML wykonywane na tabelach i indeksach w danej przestrzeni tabel będą pomijały dziennik powtórzeń. Klauzula ta jest związana tylko z niektórymi poleceniami DML, na przykład z załadunkiem danych ścieżką bezpośrednią. DEFAULT określa domyślne parametry alokacji przestrzeni dla segmentów tworzonych w danej przestrzeni tabel OFFLINE oznacza, że przestrzeń tabel po utworzeniu jest wyłączona PERMANENT oznacza, że dana przestrzeń tabel może zawierać trwałe segmenty TEMPORARY oznacza, że dana przestrzeń tabel może zawierać tylko segmenty tymczasowe, na przykład segmenty wykorzystywane w operacji ORDER BY. Tymczasowe przestrzenie tabel Przestrzenią dyskową wykorzystywaną przez operacje sortowania można zarządzać znacznie efektywniej poprzez desygnowanie do operacji sortowania tymczasowych przestrzeni tabel. W przestrzeniach takich nie można utworzyć żadnych trwałych segmentów. Jedynym typem segmentu, jaki może być utworzony w takiej przestrzeni tabel jest segment tymczasowy wykorzystywany właśnie do operacji sortowania. Segmenty tymczasowe są wykorzystywane przez operacje sortowania wtedy, gdy ilość danych podlegających sortowaniu jest tak duża, że nie mogą być one wszystkie jednocześnie utrzymywane w pamięci operacyjnej (PGA). Tymczasowe przestrzenie 43

44 tabel umożliwiają zwiększenie efektywności wykorzystywania segmentów tymczasowych. W przestrzeni tymczasowej tworzony jest segment tymczasowy podczas pierwszego sortowania od ostatniego uruchomienia instancji. Segment ten później może się rozszerzać alokując dodatkowe ekstenty dopóty dopóki jego rozmiar nie będzie większy bądź równy rozmiarowi wszystkich jednocześnie sortowanych w danej przestrzeni danych. Tymczasowe przestrzenie tabel mogą być układane w grupy. Zmiana rozmiaru przestrzeni danych Rozmiar przestrzeni tabel można zwiększyć na dwa sposoby: Zmienić rozmiar plików danych wchodzących w skład danej przestrzeni lub zezwolić na ich automatyczny rozrost. Dodać do danej przestrzeni tabel nowy plik danych. 44

45 Metody przenoszenia plików danych Aby zmienić lokalizację lub nazwę pliku danych należy zastosować następującą procedurę: Przełącz przestrzeń tabel do trybu "OFFLINE" lub przełącz bazę danych do trybu "MOUNT" (wyaga wyłączenia i ponownego uruchomienia bazy danych) Przy pomocy poleceń systemu operacyjnego zmień nazwę lub lokalizację pliku. Wykonaj polecenie ALTER DATABASE RENAME FILE lub ALTER TABLESPACE RENAME DATAFILE. Włącz przestrzeń tabel lub przestaw bazę danych do trybu "OPEN". Jeśli to konieczne, to stary plik danych usuń z poziomu systemu operacyjnego. 45

Uprawnienia, role, synonimy

Uprawnienia, role, synonimy Uprawnienia, role, synonimy Schemat, użytkownicy, autoryzacja użytkowników, uprawnienia systemowe i obiektowe, nadawanie i odbieranie uprawnień, tworzenie ról, przywileje, synonimy Schematy i użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Plan ćwiczenia. Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych. UŜytkownicy i schematy (2) UŜytkownicy i schematy (1) baza danych: ZESP99

Plan ćwiczenia. Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych. UŜytkownicy i schematy (2) UŜytkownicy i schematy (1) baza danych: ZESP99 Plan ćwiczenia Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych UŜytkownicy i schematy bazy danych. Uwierzytelnianie i autoryzacja. Przywileje systemowe i obiektowe. Role. Synonimy. Uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Plan ćwiczenia. Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych. Użytkownicy i schematy (1) Użytkownicy i schematy (2) baza danych: ZESP99

Plan ćwiczenia. Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych. Użytkownicy i schematy (1) Użytkownicy i schematy (2) baza danych: ZESP99 Plan ćwiczenia Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych Użytkownicy i schematy bazy danych. Uwierzytelnianie i autoryzacja. Przywileje systemowe i obiektowe. Role. Synonimy. Uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja i odtwarzanie bazy Architektura bazy Oracle %DUWáRPLHM%XáNV]DV bbulk@ii.pb.bialystok.pl Cele archiwizacji i odtwarzania z 2FKURQDED]\GDQ\FKSU]HGUy*Q\PLW\SDPL awarii z =ZLNV]HQLHUHGQLHJRF]DVXSRPLG]\DZDULDPL

Bardziej szczegółowo

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; Administrowanie systemami baz danych Ćwiczenia laboratoryjne (1) Podstawy uruchamiania serwera bazy danych 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Architektura systemu Oracle10g (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 2 Zadania administratora bazy danych Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami 106 Plan prezentacji 107 Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami Schematy a użytkownicy Tworzenie użytkowników, uwierzytelnianie Przywileje systemowe i obiektowe, role Profile kontrola wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i struktury pamięciowe - aby użytkownik mógł uzyskać dostęp

Bardziej szczegółowo

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu Zbiór pytań nr 5 1 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu connect athos/musketeer grant select,insert,update,delete on athos.services to porthos with grant option; grant

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 1 Cele kursu Kurs daje wskazówki jak za pomocą Oracle Enterprise Manager można wykonać większość podstawowych czynności administracyjnych.

Bardziej szczegółowo

Block Change Tracking

Block Change Tracking Czym jest i czy warto stosować? OPITZ CONSULTING Kraków Przybliżenie technologii i analiza testów Jakub Szepietowski (Młodszy konsultant SE) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 1 Agenda 1. Plik BCT 2.

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Struktura bazy danych Oracle (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 28 Organizacja przestrzeni danych struktury logiczne - przestrzenie tabel (ang. tablespaces), schematy, obiekty (relacje, indeksy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle przechowuje dane użytkowników oraz własne dane słownikowe w następujących strukturach logicznych: przestrzenie tabel segmenty extenty

Bardziej szczegółowo

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH PLAN WYKŁADU Bezpieczeństwo w języku SQL Użytkownicy Uprawnienia Role BAZY DANYCH Wykład 8 dr inż. Agnieszka Bołtuć OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH Ograniczenie danych z tabeli dla określonego użytkownika

Bardziej szczegółowo

System Oracle podstawowe czynności administracyjne

System Oracle podstawowe czynności administracyjne 6 System Oracle podstawowe czynności administracyjne Stany bazy danych IDLE nieczynna, pliki zamknięte, procesy tła niedziałaja NOMOUNT stan po odczytaniu pfile-a, zainicjowaniu SGA i uruchomieniu procesów

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 5 Zmiana przestrzeni tabel użytkownika Za pomocą SQL*Plus alter user USER_NAME temporary tablespace TEMPOR_NAME; gdzie: USER_NAME

Bardziej szczegółowo

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE Instrukcje SQL dzielimy na następujące kategorie: 1) Instrukcje języka manipulowania danymi (DML) SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, SET TRANSACTION, EXPLAIN PLAN 2) Instrukcje języka definicji danych DDL

Bardziej szczegółowo

1.5.3 Do czego słuŝą tymczasowe przestrzenie 1.5.4 Zarządzanie plikami danych

1.5.3 Do czego słuŝą tymczasowe przestrzenie 1.5.4 Zarządzanie plikami danych Załącznik nr 2 do umowy nr 18/DI/PN/2013 Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr I zamówienia Lp. Nazwa 1 Administracja bazą danych w wersji 11g prze 6 dni 6 1.1 Struktura danych i typy obiektów 1.2

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 14 autoryzacja

Ćwiczenie 14 autoryzacja Bazy Danych Ćwiczenie 14 autoryzacja Uwierzytelnianie i autoryzacja uŝytkowników bazy danych Ćwiczenie 14 autoryzacja Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje zagadnienia związane z systemem bezpieczeństwa bazy

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 4 Pliki związane z bazą danych Oracle Pliki danych (ang. Datafiles) - zawierają dane, które są przechowywane w bazie danych. Plik

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Autor: Maciej Friedel Zajęcia prowadzone dla Polskiej Szkoły IT Wrocław, 2009 Tryb ARCHIVELOG 1. Konfiguracja obszaru FRA (Flash Recovery Area)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 2012 PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 ORA- 600 Kamil Stawiarski Spis treści Pełny backup serwera Oracle... 3 Backup wykonywany z jednego

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http://www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00

Bardziej szczegółowo

Organizacja przestrzeni danych (2) Struktura bazy danych Oracle. Przestrzenie tabel. baza danych. tabel. tabel. struktury. (relacje, schematy,

Organizacja przestrzeni danych (2) Struktura bazy danych Oracle. Przestrzenie tabel. baza danych. tabel. tabel. struktury. (relacje, schematy, Organizacja przestrzeni danych Struktura bazy danych Oracle struktury logiczne - przestrzenie tabel (ang. tablespaces), schematy, obiekty (relacje, indeksy, klastry, klastry haszowe (ang. hash cluster),

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe)

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Kod kursu: ORA-KOMPL Dokument jest częścią oferty szkoleń firmy Javatech. Pełna oferta znajduje się pod adresem: http://www.javatech.com.pl/szkolenia.html

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych Przyczyny awarii Archiwizowanie danych i odtwarzanie po awarii błędy uŝytkowników, np. przypadkowe usunięcie danych błędy w oprogramowaniu aplikacyjnym awarie procesów uŝytkowników awarie sieci awarie

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania na laboratorium

Zadania do wykonania na laboratorium Lab Oracle Katowice 2013v1 Fizyczna i logiczna struktura bazy danych 1 http://platforma.polsl.pl/rau2/mod/folder/view.php?id=9975 RB_lab2_v04st Przykładowe pomocne strony www: Zadania do wykonania na laboratorium

Bardziej szczegółowo

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek;

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek; Administrowanie użytkownikami Ćwiczenia laboratoryjne (2) Przygotowanie środowiska 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz dwie sesje w dwóch różnych

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia 73 Plan prezentacji 74 Struktury fizyczne i logiczne bazy danych Pliki bazy danych i kontrolne, i dziennika powtórzeń, i konfiguracyjne, i tymczasowe, i danych Bloki dyskowe format, struktura, zawartość,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle jest systemem do którego może podłączyć się wielu użytkowników równoległych w tym samym czasie. Tożsamością i uprawnieniami zarządza

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie Baza danych sql 1. Wprowadzenie Do tej pory operowaliście na listach. W tej instrukcji pokazane zostanie jak stworzyć bazę danych. W zadaniu skorzystamy z edytora graficznego struktury bazy danych, który

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

Audyt serwera bazy danych Oracle Database 12c

Audyt serwera bazy danych Oracle Database 12c Audyt serwera bazy danych Oracle Database 12c Raport z przeprowadzonego audytu [XXXXXXXX] Redakcja dokumentu: XXXX XXXXXXXX Poznań XX-XX-XXXX Spis treści 1 Przedmiot i cel audytu... 2 2 Wykorzystane materiały

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie transakcjami

Zarządzanie transakcjami Zarządzanie transakcjami Właściwości ACID Przyjmuje się, że transakcje i protokoły zarządzania transakcjami powinny posiadać właściwości ACID: Atomowość (atomicity) każda transakcja stanowi pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Tworzenie u ytkownika. ORACLE (Wykład 6) Uwierzytelnianie u ytkowników. Przył czenie u ytkownika do bazy. Nadawanie uprawnie systemowych

Tworzenie u ytkownika. ORACLE (Wykład 6) Uwierzytelnianie u ytkowników. Przył czenie u ytkownika do bazy. Nadawanie uprawnie systemowych ORACLE (Wykład 6) nadawanie uprawnień Tworzenie uŝytkowników bazy, Tworzenie u ytkownika CREATE USER nazwa_uzytkownika IDENTIFIED {BY haslo_uzytkownika EXTERNALLY} [ DEFAULT TABLESPACE przestrzen_tabel

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Tabela wewnętrzna - definicja

Tabela wewnętrzna - definicja ABAP/4 Tabela wewnętrzna - definicja Temporalna tabela przechowywana w pamięci operacyjnej serwera aplikacji Tworzona, wypełniana i modyfikowana jest przez program podczas jego wykonywania i usuwana, gdy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a

Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a Wstęp W tej instrukcji zawarte są procedury dotyczące użytkowania VirtualBox-a i SQLPLUS-a w zakresie: 1. Virtual Box a. podłączanie zewnętrznych współdzielonych

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna

System plików warstwa fizyczna System plików warstwa fizyczna Dariusz Wawrzyniak Przydział miejsca na dysku Przydział ciągły (ang. contiguous allocation) cały plik zajmuje ciąg kolejnych bloków Przydział listowy (łańcuchowy, ang. linked

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba.

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Wprowadzenie Tworzenie i wykonywanie procedur i funkcji Instrukcja RETURN Parametry procedur i funkcji oraz ich przesyłanie Metadane

Bardziej szczegółowo

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL S.A. W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM DO KONFIGURACJI KONCENTRATORA DANYCH TYPU PD22 PD22Wiz.exe INSTRUKCJA OBSŁUGI Zielona Góra 2007 2 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP. 3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Oracle Database 11g: podstawy administracji. Instalowanie serwera bazy danych

Oracle Database 11g: podstawy administracji. Instalowanie serwera bazy danych 1 Zadania administratora bazy danych 2 Oracle Database 11g: podstawy administracji Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie serwerem Zarządzanie strukturami

Bardziej szczegółowo

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia).

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia). POZIOMY IZOLACJI TRANSAKCJI 1. Microsoft SQL Server 2012 (od SQL Server 2005) W systemie SQL Server można wybrać sposób sterowania współbieżnością. Podstawowy sposób to stosowanie blokad. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL Oracle11g: Programowanie w PL/SQL OPIS: Kurs pozwala zrozumieć zalety programowania w języku PL/SQL. Studenci uczą się tworzyć bloki kodu wykonywanego po stronie serwera, który może być współużytkowany

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

Data modyfikacji: 2013-08-14

Data modyfikacji: 2013-08-14 Data modyfikacji: 2013-08-14 Co zawiera ten dokument: Ten dokument przedstawia, w jaki sposób zainstalować program Kancelaris PLUS 4 za pomocą standardowego instalatora na serwerze MySQL w wersji 5.0 i

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Pankowski

Tadeusz Pankowski Problem odtwarzania bazy danych Odtwarzanie bazy danych (recovery) Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski System bazy danych musi być w stanie odtworzyć swój poprawny stan w sposób automatyczny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org

Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org plansoft.org PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org Oprogramowanie współpracuje z każdą wersją bazy danych Oracle, włączając darmową wersję XE Edition.

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Kursory w SQL Serverze Wprowadzenie Modele kursorów Używanie kursorów Rodzaje kursorów Praca

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wyzwalacze Wprowadzenie Tworzenie wyzwalacza Wyzwalacze typu,,po'' Wyzwalacze typu,,zamiast''

Bardziej szczegółowo

Przed modyfikacją buforów danych proces serwera zapisuje w buforze dziennika powtórzeń wszystkie zmiany dokonane w bazie danych.

Przed modyfikacją buforów danych proces serwera zapisuje w buforze dziennika powtórzeń wszystkie zmiany dokonane w bazie danych. Zapewnianie spójności i współbieżności transakcji Treść wykładu Rola procesu sekretarza dziennika (LGWR) w rejestrowaniu i zatwierdzaniu transakcji w plikach dziennika powtórzeń. Identyfikowanie i składników

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH

Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH Sprawdzanie spójności bazy danych Jednym z podstawowych działań administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przez tworzenie ich kopii. Przed wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Wstęp Monitorowanie wydajności bazy danych, a także aplikowanie aktualizacji to jedne z ważniejszych zadań administratora bazy danych. Wpływ na wydajność może

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

- komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy,

- komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, zgłoszonych do serwisu InfKomp przez właściciela firmy ROLMASZ, w zakresie: diagnozowania wstępnego,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III Autor: Jadwiga Gnybek ISBN: 83-246-0116-3 Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Czym jest baza danych? Co rozumiemy przez dane? Czym jest system zarządzania bazą danych? 2 / 25 Baza danych Baza danych

Bardziej szczegółowo

Cwiczenie 7. Retrospekcja

Cwiczenie 7. Retrospekcja Cwiczenie 7. Retrospekcja 1. Sprawdzenie środowiska Czas trwania: 15 minut Mechanizmy związane z retrospekcją wymagają spełnienia kilku warunków. W pierwszym ćwiczeniu dokonamy ich weryfikacji. Zakłada

Bardziej szczegółowo

Rozdział 17. Zarządzanie współbieżnością zadania

Rozdział 17. Zarządzanie współbieżnością zadania Rozdział 17. Zarządzanie współbieżnością zadania Transakcja DML 1. Uruchom narzędzie Oracle SQL Developer i przyłącz się do bazy danych. Następnie rozpocznij nową transakcję, zmieniając pracownikowi o

Bardziej szczegółowo