KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej"

Transkrypt

1 EGZEMPLARZ UŻYTKOWY Podlega aktualizacji Sąd Rejonowy w Pile KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania z wyłączeniem 7.3 Projektowanie i rozwój Walidacja procesów produkcji i dostarczanie usługi oraz PN-ISO/IEC 27001:2007/Ap1:2010 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania NR EWIDENCYJNY EGZEMPLARZA... OPRACOWAŁ PEŁNOMOCNIK ds. ISO ZATWIERDZIŁ PREZES SĄDU REJONOWEGO W PILE Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 1 z 42

2 ROZDZIELNIK WEDŁUG SCHEMATU ORGANIZACYJNEGO X X X X X X X X X X X X X X X PREZES SR PEŁNOMOCNIK ds. ISO PRZEWODNICZĄCY ZORBI A KF F AI I C II K III R IV P V G VI KW I ZKSS II ZKSS Niniejszy dokument jest własnością SĄDU REJONOWEGO W PILE. Zabrania się dokonywania zmian w treści dokumentu, a także kopiowania i rozpowszechniania dokumentu bez zgody Prezesa Sądu Rejonowego i/lub Pełnomocnika ds. ISO. Niniejszy dokument znajduje się pod nadzorem Pełnomocnika ds. ISO, do którego należy zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące aktualizacji dokumentu. Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 2 z 42

3 SPIS TREŚCI Rozdział Punkt Tytuł Strona STRONA TYTUŁOWA 1 ROZDZIELNIK KSIĘGI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I JAKOŚCI SPIS TREŚCI 3 1. PREZENTACJA SĄDU REJONOWEGO W PILE 6 2. TERMINY I DEFINICJE 9 3. MAPA PROCESÓW SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI I JAKOŚCIĄ 4.1. Wymagania ogólne Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Księga bezpieczeństwa informacji i jakości Nadzór nad dokumentami Nadzór nad zapisami ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Zaangażowanie kierownictwa Orientacja na interesanta /1 Polityka Jakości /2 Polityka Bezpieczeństwa Informacji Planowanie Cele dotyczące zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji i jakości Planowanie zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i jakością 5.5. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 3 z 42

4 Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja wewnętrzna Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne Dane wejściowe do przeglądu Dane wyjściowe z przeglądu ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Zapewnienie zasobów Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne Kompetencje, świadomość i szkolenie Infrastruktura Środowisko pracy REALIZACJA USŁUGI Planowanie realizacji usługi Procesy związane z interesantem Określenie wymagań dotyczących usługi Przegląd wymagań dotyczących usługi Komunikacja z interesantem Projektowanie i rozwój Wyłączenie Zakupy Proces zakupów Informacje dotyczące zakupów Weryfikacja zakupionego wyrobu Produkcja i dostarczanie usługi Nadzorowanie produkcji i dostarczanie usługi Walidacja procesów produkcji i dostarczanie usługi Wyłączenie 33 Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 4 z 42

5 Identyfikacja i identyfikowalność Własność interesanta Zabezpieczenie usługi Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów 8. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Postanowienia ogólne Monitorowanie i pomiary Zadowolenie interesanta Audit wewnętrzny Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary usługi Nadzór nad usługą niezgodną Analiza danych Doskonalenie Ciągłe doskonalenie Działania korygujące Działania zapobiegawcze WYKAZ PROCEDUR i INSTRUKCJI Macierz powiązania pomiędzy wymaganiami norm PN- EN ISO 9001:2009 I PN-ISO/IEC 27001:2007 /Ap1: REJESTR WPROWADZONYCH ZMIAN Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 5 z 42

6 Rozdział 1. PREZENTACJA SĄDU REJONOWEGO W PILE Status prawny SR Zgodnie z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Jej organy działają na podstawie i w granicach prawa. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Sądy rejonowe zaliczane są do sądów powszechnych. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Rejonowy w Pile jest jednostką budżetową Skarbu Państwa, utworzoną na podstawie 8 pkt 2.26)j Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U Nr 1508 poz. 180) działającą na podstawie przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych z dnia r. (Dz. U. Nr 98 poz z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r. - Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249). Siedzibą Sądu Rejonowego w Pile jest wzniesiony w okresie międzywojennym budynek koszarowy. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych została przeprowadzona adaptacja budynku na potrzeby sądu. Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 6 z 42

7 Obszar działania SR : Nastąpiły zmiany w obszarach działania SR w Pile na mocy rozporządzeń, które weszły w życie z dniem r.: 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych z dnia 18 marca 2011r. (Dz_U_2011_64_339). 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych z dnia 10 marca 2011r. (Dz_U_2011_60_303) Właściwość miejscowa dla: Wydziału I Cywilnego Wydziału II Karnego Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Wydziału VI Ksiąg Wieczystych Właściwość miejscowa Wydziału IV Pracy: Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 7 z 42

8 Właściwość miejscowa Wydziału V Gospodarczego: Przedmiot działalności SR i kompetencje Sąd sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego (art. 1 2 Ustawy o ustroju sądów powszechnych), przedmiot i kompetencje Sądu Rejonowego regulują art. 1-9 ustawy o ustroju sądów powszechnych. Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 8 z 42

9 Rozdział 2. TERMINY I DEFINICJE Występujące w procedurze definicje i terminy są zgodne z określeniami podanymi w PN-EN ISO 9000:2006, PN ISO/IEC 27001:2007/Ap1:2010; PN ISO/IEC 27005:2010. Ponadto stosuje się następujące definicje i skróty, które są używane w niniejszej Księdze: Cele dotyczące jakości przedmiot starań lub zamierzeń, w odniesieniu do jakości. Ciągle doskonalenie powtarzające się działanie, mające na celu zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań. Dokument informacja i jej nośnik. Dostawca jednostka lub osoba, która dostarcza produkt. Dowód obiektywny dane potwierdzające istnienie lub prawdziwość czegoś. Działanie korygujące działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji. Działanie zapobiegawcze działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej. Efektywność relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystywanymi zasobami. Identyfikowalność zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego, co jest przedmiotem rozważania. Infrastruktura (jednostka) system urządzeń, wyposażenia i obsługi niezbędny do działania jednostki. Jakość stopień, w jakim zbiór właściwości spełnia wymagania. Kierownictwo Prezes Sądu Rejonowego w Pile. Interesant jednostka lub osoba, która jest zainteresowana realizacją zadania przez sąd. Komórka organizacyjna wyodrębniona w schemacie część jednostki tj. wydział, oddział, samodzielne stanowisko. Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 9 z 42

10 Korekcja działanie w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności/nieprawidłowości. Księga jakości dokument, w którym określono system zarządzania jakością jednostki. Jednostka Sąd Rejonowy w Pile. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością/ Pełnomocnik ds. ISO osoba nadzorująca prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania jakością jednostki / SR w Pile Polityka Jakości ogół zamierzeń i ukierunkowanie jednostki dotyczące jakości, formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo. Procedura ustalony sposób przeprowadzania działania lub procesu. Proces zbiór zadań wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia Skuteczność stopień, w jakim planowane działania są realizowane i planowane wyniki osiągnięte. Środowisko pracy warunki, w jakich praca jest wykonywana - w odniesieniu do potrzeb wyrobu / usługi. System zarządzania jakością (SZJ) system zarządzania do kierowania jednostką i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. Wymaganie potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. Wyposażenie pomiarowe przyrząd pomiarowy, oprogramowanie, wzorzec jednostki miary, materiał odniesienia lub aparatura pomocnicza lub ich kombinacja, niezbędna do przeprowadzenia procesu pomiarowego. Usługa wykonywanie zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej. Zadowolenie interesanta / interesanta percepcja interesanta dotycząca stopnia, w jakim jego wymagania (oczekiwania) zostały spełnione. Zapisy dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań (materialne potwierdzenie). Zarządzanie skoordynowane działania dotyczące kierowania jednostką i jej nadzorowania. Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 10 z 42

11 Zgodność spełnienie wymagania. Aktywa wszystko co ma wartość dla SR w Pile Integralność właściwość polegająca na zapewnieniu dokładności i kompletności aktywów Dostępność właściwość bycia dostępnym i użytecznym na żądanie upoważnionego podmiotu Poufność właściwość polegająca na tym, że informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieupoważnionym osobom, podmiotom lub procesom. Bezpieczeństwo informacji zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji; dodatkowo, mogą być brane pod uwagę inne własności, takie jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność. Zdarzenie związane z bezpieczeństwem informacji jest określonym stanem systemu, usługi lub sieci, który wskazuje na możliwe naruszenie polityki bezpieczeństwa informacji, błąd zabezpieczenia lub nieznaną dotychczas sytuację, która może być związana z bezpieczeństwem Incydent związany z bezpieczeństwem informacji jest to pojedyncze zdarzenie lub seria niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań statutowych i zagrażają bezpieczeństwu informacji. Ryzyko (związane z bezpieczeństwem informacji) potencjalna sytuacja, w której określone zagrożenie wykorzysta podatność aktywów lub grupy aktywów powodując w ten sposób szkodę dla organizacji. Analiza ryzyka systematyczne wykorzystanie informacji do zidentyfikowania źródeł i oszacowania ryzyka. Ocena ryzyka proces porównywania oszacowanego ryzyka z określonymi kryteriami w celu określenia znaczenia ryzyka Zarządzanie ryzykiem skoordynowane działania kierowania i zarządzania organizacją z uwzględnieniem ryzyka. Informowanie o ryzyku wymiana lub dzielenie się informacjami o ryzyku między decydentami a innymi uczestnikami. Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 11 z 42

12 Oraz stosowane skróty: ZSZBIiJ Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Jakością KBIiJ Księga Bezpieczeństwa Informacji i Jakości PJ - Polityka jakości PBI Polityka Bezpieczeństwa Informacji ASZBI Administrator Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Zds.ZR Zespół ds. Zarządzania Ryzykiem Zds.AR Zespół ds. Analiz Ryzyka ISO 9001 skrót pełnego oznaczenia normy PN-EN ISO 9001:2009 ISO/IEC skrót pełnego oznaczenia normy PN-ISO/IEC 27001:2007/Ap1:2010 Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 12 z 42

13 Rozdział 3. MAPA PROCESÓW ZARZADZANIE RYZYKIEM BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ANALIZA RYZYKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA SKARGI ZASOBY PERSONALNE INFRASTRUKTURA I ZASOBY FINANSOWE ŚRODOWISKO I N N T T E R E PRZYJMOWANIE / ROZPATRYWANIE SPRAW WYZNACZENIE TERMINU SPRAW ROZPRAWY PODEJMOWANIE DECYZJI E R E S S A A N N T NADZOROWANIE DOKUMENTÓW/ZAPISÓW DZIAŁANIA KORYGUJĄCE / ZAPOBIEGAWCZE T AUDITY WEWNĘTRZNE / PRZEGLĄDY NADZOROWANIE NIEZGODNOŚCI PROCESY ZLECANE NA ZEWNĄTRZ SERWIS URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH OCHRONA MIENIA BHP I PPOŻ. ODBIÓR ŚMIECI ZARZADZANIE RYZYKIEM BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ANALIZA RYZYKA Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 13 z 42

14 Rozdział 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA 4.1 WYMAGANIA OGÓLNE W wyniku pracy zespołu wdrożeniowego został ustanowiony, udokumentowany i wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 i PN ISO/IEC 27001:2007/Ap1:2010 Zaplanowano również mechanizmy, które zapewniają jego utrzymanie i ciągłe doskonalenie. Wykorzystano podejście procesowe i w jego ramach zidentyfikowano procesy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ZSZBIiJ, a także określono ich sekwencje oraz wzajemne oddziaływanie (rozdział 3 mapa procesów). Biorąc pod uwagę specyfikę sądownictwa oraz jej zadań nie mają zastosowania niektóre wymagania normy: 7.3 projektowanie i rozwój Sąd Rejonowy w Pile realizuje zadania na podstawie aktów prawnych i nie ma możliwości projektowania własnych usług; walidacja procesów i dostarczania usług oraz specyfika działalności powoduje, że wyniki można weryfikować w następstwie monitorowania i pomiaru w trakcie realizacji usługi, stąd nie ma potrzeby i uzasadnienia do stosowania wobec nich walidacji. Zakresem ZSZBIiJ objęto wszystkie komórki i wszystkich pracowników zatrudnionych w SR w Pile. Ustalono, że wszystkie pozostałe zadania realizowane w SR w Pile, nie zakwalifikowane do grupy procesów będą realizowane wg wzoru postępowania, jak dla schematycznej procedury ustnej. 4.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE W wyniku prac zespołu wdrożeniowego ustanowiono udokumentowaną deklarację Polityki Jakości oraz deklarację Polityki Bezpieczeństwa Informacji, niniejszą Księgę Bezpieczeństwa Informacji i Jakości oraz udokumentowane procedury systemowe. Sporządzono dodatkowo niewielką ilość dokumentów uznając, że ich dotychczasowy zbiór jest wystarczający (z tymi wyjątkami) do skutecznego działania, co zostało zweryfikowane dotychczasową praktyką. Wprowadzono nową kategorię zapisy, która w większości przypadków usankcjonowała dotychczas stosowaną praktykę i grupa ta (zapisów) została uzupełniona o niewielką liczbę nowych. Zapisy te zostały objęte nadzorem na zasadach opisanych w punkcie (ISO 9001) Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 14 z 42

15 4.2.2 KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Księga Bezpieczeństwa Informacji i Jakości została opracowana przez Pełnomocnika ds. ISO wraz z zespołem osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji. Księga KBIiJ uwzględnia specyfikę pracy Sądu Rejonowego, jako jednostki budżetowej Skarbu Państwa. Księga KJiBI jest dokumentem sformalizowanym, ustala cele, zadania, sposoby, mechanizmy i narzędzia zapewniające realizację strategicznych celów, szczególnie tych zwartych w Polityce Jakości i Polityce Bezpieczeństwa Informacji W szczególności zawiera: zakres ZSZBIiJ oraz listę wyłączeń wraz z ich uzasadnieniem (pkt 4.1); powołanie się na istniejące w ZSZBIiJ, ale poza niniejszą Księgą KBIiJ, udokumentowane procedury systemowe; opis wzajemnego oddziaływania w postaci mapy procesów; inne elementy nie wymagane wprost przez normy, ale przydatne w utrzymaniu i doskonaleniu zintegrowanego systemu ZSZBIiJ (wskazane w spisie treści i opisane w poszczególnych rozdziałach). Przestrzeganie zasad zawartych w Księdze KBIiJ obowiązuje wszystkich pracowników SR w Pile i wszystkie jej Wydziały. Księga KBIiJ jest dostępna dla wszystkich pracowników SR w Pile i auditorów. Kopiowanie Księgi KBIiJ w części lub całości jest dopuszczalne za wcześniejszą zgodą Pełnomocnika ds. ISO NADZÓR NAD DOKUMENTAMI Nadzorowanie dokumentów wymaganych w ZSZBIiJ zapewniono poprzez ustanowienie udokumentowanej procedury P- 01 Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami. Reguluje ona zasady: zatwierdzania, przeglądu, aktualizacji, identyfikacji zmian i statusu, zapewnienia czytelności i łatwości do ich zidentyfikowania, zapobiegania niezamierzonemu zastosowaniu dokumentów nieaktualnych, określa także zakresy odpowiedzialności i uprawnień związanych z w/w zagadnieniami NADZÓR NAD ZAPISAMI Dla zapewnienia nadzoru nad zapisami oraz spełnienia wymagań normy, ustanowiono udokumentowaną, systemową procedurę P-01 Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami. Reguluje ona kwestie związane z nadzorem, identyfikacją, zabezpieczeniem, wyszukiwaniem, zachowywaniem przez określony czas i dysponowaniem zapisami oraz Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 15 z 42

16 związanym z tym podziałem odpowiedzialności i uprawnień. Ponadto zapisy (papierowe i elektroniczne) stanowią aktywa SR i są objęte szczególnym nadzorem w zależności od nadanego statusu dla konkretnych zapisów / grup zapisów. Szczególny nadzór nad nimi wynika z wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001), który został zintegrowany z systemem zarządzania jakością (ISO 09001). Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 16 z 42

17 5.1 ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA Rozdział 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Najwyższe Kierownictwo Prezes SR w Pile dostarcza dowody swojego zaangażowania w tworzenie zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Jakością przyjaznego interesantom SR i wizerunkowi SR oraz osiągania uświadomionych jej celów jakościowych jak też w zakresie bezpieczeństwa informacji. Jednak bardzo ważnym krokiem było podjęcie decyzji o wdrożeniu ZSZBIiJ według norm międzynarodowych, przez co Kierownictwo postanowiło zapewnić interesantom profesjonalną obsługę w przyjaznej instytucji działającej na zasadach uznanych i wypróbowanych. W ramach wdrażania ZSZBIiJ zostały ustanowione mechanizmy oraz dokumenty, których utrzymywanie leży po stronie obowiązków Najwyższego Kierownictwa w świetle wymagań norm ISO 9001 i ISO/IEC Jest to Polityka Jakości, - mechanizm ustanawiania celów dotyczących jakości oraz przeprowadzania przeglądów zarządzania. Polityka Bezpieczeństwa Informacji - mechanizm ustanawiania celów dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz przeprowadzania przeglądów zarządzania. oraz na mocy odpowiednich ustaw Polityka Ochrony Danych Osobowych mechanizm ustanawiania i realizacji celów dotyczących ochrony danych osobowych udostępnianych SR przez interesantów w trakcie realizacji zadań statutowych oraz jako instytucji zatrudniającej personel, Polityka Informacji Niejawnych mechanizm ustanawiania i realizacji celów dotyczących ochrony informacji niejawnych opatrzonych stosowną klauzulą poufności. 5.2 ORIENTACJA NA INTERESANTA Specyfika działania SR powoduje, że wymagania dotyczące realizowanych w niej zadań i usług są odpowiednio ściśle określone przez przepisy prawa krajowego, i klienci nie wnoszą do nich specjalnych, dodatkowych wymagań. Oczekują oni załatwienia sprawy w sposób terminowy, rzetelny i niezawisły, ale są to wymagania o charakterze ogólnym i dotyczą generalnie wszystkich realizowanych w SR usług.. Aby określić i spełnić wymagania interesanta wdrożony został mechanizm badania jego zadowolenia, co szczegółowo opisano w punkcie niniejszej Księgi KBIiJ. Zidentyfikowano dwie grupy interesantów: klienci indywidualni załatwiający swoje sprawy bezpośrednio w SR; podmioty gospodarcze z terenu objętego zakresem działania SR w Pile i spoza, związane swoją działalnością z jego terenem. Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 17 z 42

18 5.3/1 POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości została ustanowiona przez Prezesa SR i wprowadzona w życie. Została dostosowana do specyfiki SR, jest zrozumiała i stanowi ramy do podejmowania innych działań o charakterze projakościowym. Została zakomunikowana na stronie internetowej SR w Pile oraz na serwerze Strona domowa Jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności (szczególnie w trakcie przeglądu zarządzania) oraz zawiera zobowiązanie Najwyższego Kierownictwa do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności ZSZBIiJ POLITYKA JAKOŚCI MISJA Sąd Rejonowy w Pile wyznaczył sobie do spełnienia misję polegająca na Zmianie wizerunku sądownictwa poprzez odejście od stereotypów i utworzenie placówki o charakterze przyjaznym nie pozbawionej prestiżu, autorytetu i niezawisłości. Sprawowanie władzy przez organ administracji publicznej jako narzędzie realizacji zadań w służbie społeczeństwu. CEL Sąd Rejonowy w Pile jako cel założył sobie przede wszystkim Zabezpieczenie potrzeb interesantów poprzez profesjonalne działanie urzędników oraz stałe podnoszenie standardu świadczonych usług i sprawności funkcjonowania Sądu Rejonowego w Pile Spełnienie misji i realizacja celów poprzez: Zapewnienie interesantom fachowej, terminowej, zgodnej z obowiązującym prawem usługi, realizowanej z poszanowaniem etyki i wolnej od korupcji. Zapewnienie interesantom kompleksowej i fachowej informacji oraz terminowe dostarczenie usług spełniających ich potrzeby i oczekiwania. Kształtowanie wśród pracowników Sądu Rejonowego przekonania o znaczeniu polityki jakości oraz indywidualnej odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy. Podnoszenie w świadomości pracowników przekonania o służebnej roli Sądu oraz konieczności ciągłego podnoszenia i doskonalenia swych kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych. Prowadzenie stałego monitorowania realizowanych procesów oraz identyfikowanie obszarów wymagających poprawy i bieżącego ich doskonalenia. Gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy o potrzebach oraz oczekiwaniach interesantów i ich uwzględnianie poprzez dostosowywanie placówki Sądu Rejonowego. Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 18 z 42

19 Komunikacja z opinią publiczną, włączanie interesantów w działania Sądu Rejonowego. Aby sprostać postawionym sobie celom, zobowiązujemy się do: Zapewniania pełnej informacji o sposobie załatwiania spraw w Sądzie. Rzetelnego, wnikliwego, zgodnego z prawem, terminowego i bezstronnego załatwiania spraw. Uwzględniania zebranych opinii o poziomie świadczonych przez nasz Sąd usług. Stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników Sądu. Spełnienia wymagań oraz utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009. Określenia przejrzystego zakresu obowiązków poszczególnych pracowników Sądu poprzez jasny podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Zapewnienia sposobów umożliwiających realizację powyższych celów i zobowiązań Do pełnienia misji i przestrzegania Polityki jakości zobowiązani są pracownicy na każdym szczeblu hierarchii Sądu Rejonowego w Pile Prezes Sądu Rejonowego w Pile 5.3/2 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Polityka Bezpieczeństwa Informacji została ustanowiona przez Prezesa SR i wprowadzona w życie. Została dostosowana do specyfiki SR, jest zrozumiała i stanowi ramy do podejmowania wszelkich działań o charakterze zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji. Została zakomunikowana całemu personelowi na serwerze Strona domowa oraz współpracownikom i przedstawicielom firm świadczącym usługi mogące przyczynić się zarówno do utraty jak i podniesienia stopnia bezpieczeństwa informacji. Jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności (szczególnie w trakcie przeglądu zarządzania BI) oraz zawiera zobowiązanie Najwyższego Kierownictwa do spełnienia wymagań w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa Informacji i ciągłego doskonalenia skuteczności ZSZBIiJ Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 19 z 42

20 5.4 PLANOWANIE CELE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I JAKOŚCI Aby spełnić ciążący na najwyższym kierownictwie obowiązek, że ustanawiane są cele dotyczące zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji i jakości dla odpowiednich funkcji i szczebli SR, zaplanowano opisany w tym punkcie mechanizmy działania. 1. cele zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji mechanizm polega na tym, że nie rzadziej niż raz na kwartał lub w sytuacjach nadzwyczajnych, członkowie Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem oraz Zespołu ds. Analiz Ryzyka, przedkładają do Administratora SZBI propozycje celów z zakresu bezpieczeństwa informacji dotyczące wszystkich obszarów działania SR, będące koniecznością ze względu na realny lub potencjalny wzrost ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji. Cele te muszą być mierzalne i spójne z Polityką Bezpieczeństwa Informacji. Administrator SZBI dokonuje przeglądu tych propozycji, a następnie przedkłada je do akceptacji Prezesowi SR w trakcie najbliższego przeglądu zarządzania BI lub niezwłocznie w sytuacji wysokiego zagrożenia utraty panowania nad ryzykiem. W ten sam sposób Zds.ZR i ZdsAR składa informacje o realizacji celów dotyczących bezpieczeństwa informacji, przyjętych na poprzedni okres rozliczeniowy trzech miesięcy. Jest to również przedmiotem oceny w trakcie przeglądu zarządzania w zakresie samego BI i ogólnego ZSZBIiJ. 2. cele jakości mechanizm polega na tym, że raz w roku do 15 marca Kierownicy komórek organizacyjnych przedkładają Pełnomocnikowi ds. ISO propozycje celów z zakresu jakości dotyczące obszarów swojego działania. Cele te muszą być mierzalne i spójne z Polityką Jakości. Pełnomocnik ds. ISO dokonuje przeglądu tych propozycji, a następnie przedkłada je do akceptacji Prezesowi SR w trakcie najbliższego przeglądu zarządzania. W ten sam sposób kierownicy komórek organizacyjnych składają informacje o realizacji celów dotyczących jakości, przyjętych na poprzedni okres rozliczeniowy 12-tu miesięcy. Jest to również przedmiotem oceny w trakcie przeglądu zarządzania PLANOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI I JAKOŚCIĄ Planowanie ZSZBIiJ odbywało się we wszystkich fazach jego planowania i funkcjonowania. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu planowania została podpisana umowa z firma konsultingową świadczącą usługi w zakresie doradztwa. Na czas planowania ZSZBIiJ powołany został, spośród pracowników SR zespół wdrożeniowy, który na podstawie wiedzy nabytej w trakcie szkoleń i konsultacji, zaprojektował i wdrożył ZSZBIiJ spełniający wymagania norm ISO 9001 i ISO/IEC W trakcie Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 20 z 42

21 funkcjonowania ZSZBIiJ będzie on przeglądany na bieżąco, a jeśli zajdzie potrzeba jego modyfikacji, to wnioski takie składane będą W zakresie zarządzania jakością - Pełnomocnikowi ds. ISO, który czuwa nad zachowaniem integralności w czasie wdrażania zmian w systemie. Szczególnym momentem na podejmowanie decyzji w sprawie zmian w SZJ jest coroczny przegląd zarządzania, w czasie którego dokonuje się jego generalnej analizy i oceny skuteczności podejmowanych działań. 5.5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPRAWNIENIA I KOMUNIKACJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA W SR w Pile zostały określone i zakomunikowane zakresy odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych funkcji, szczebli i osób w nim zatrudnionych. Zawarte jest to w: Statucie prawnym SR Regulaminie pracy przyjętym z dnia roku Indywidualnych zakresach obowiązków wszystkich pracowników, przechowywanych w ich aktach osobowych w Oddziale Administracyjnym z potwierdzeniem przez pracowników przyjęcia ich do wiadomości; Procedurach / instrukcjach operacyjnych i systemowych zidentyfikowanych w SZJ. W sprawach związanych ze stosunkiem pracy zastosowanie mają przepisy: ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz z 2001r. ze zm.), ustawa o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) ustawa o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 1998r. Nr 162, poz.1070 ze zm.), ustawa o pracownikach urzędów państwowych (tj. Dz. U. Nr 86, poz. 953 z 2001r. ze zm.), ustawa Kodeks pracy oraz inne ustawy i akty wykonawcze z zakresu prawa pracy. ustawa o finansach publicznych ( tj. Dz. U. Nr 157, poz z 2010r. ze zm.) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (tj. Dz. U. Nr 11, poz. 69 z 2008r. ze zm.) Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 21 z 42

22 SCHEMAT ORGANIZACYJNY SĄDU REJONOWEGO W PILE KF/ KIEROWNIK FINANSOWY PEŁNOMOCNIK DS. ISO ZESPÓŁ DS. ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PREZES SĄDU REJONOWEGO WICEPREZES SĄDU REJONOWEGO ZESPÓŁ DS. ANALIZ BHP I PPOŻ. SERWIS INFORMATYCZNY OCHRONA MIENIA ODBIÓR ODPADÓW I RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU KF / K KSIĘGOWOŚĆ A / ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY AI / Stanowisko pracy informatyka OKT / Oddział Kancelarii Tajnej I C / I WYDZIAŁ CYWILNY SE / Sekcja Egzekucji II K / II WYDZIAŁ KARNY III R / III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ DS. DOROSŁYCH ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ DS. NIELETNICH W / Stanowisko pracy do spraw obronnych KRK / Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego IV P / IV WYDZIAŁ PRACY V G / V WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS / Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego MSiG / Punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego VI KW / VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Ponadto, w związku w wdrożeniem ZSZBIiJ, pojawiły się nowe obszary odpowiedzialności i uprawnień, specyficzne dla wymagań systemowych. Najwyższe kierownictwo Prezes SR w Pile odpowiada za: określenie i aktualizowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Polityki Jakości; ustalenie i nadzorowanie mechanizmów ustanawiania celów dotyczących bezpieczeństwa informacji i jakości oraz Wydanie 4 obowiązuje od r. Strona 22 z 42

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 93

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 93 Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Świtała WPiA UKSW

Krzysztof Świtała WPiA UKSW Krzysztof Świtała WPiA UKSW Podstawa prawna 20 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Prezentacja do obrony pracy dyplomowej: Wzorcowa polityka bezpieczeństwa informacji dla organizacji zajmującej się testowaniem oprogramowania. Promotor: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 2 Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. WYROK

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji 2012 Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji Niniejszy przewodnik dostarcza praktycznych informacji związanych z wdrożeniem metodyki zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI S y s t e m Z a r z ą d z a n i a B e z p i e c z e ń s t w e m I n f o r m a c j i w u r z ę d z i e D e f i n i c j e Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Lipnica. z dnia

Wójta Gminy Lipnica. z dnia ' MINY LIPNICA «ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 Wójta Gminy Lipnica z dnia 11.05.2011 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lipnicy i jednostkach organizacyjnych Gminy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 http://www.szpital.zabrze.pl ; mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1099/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 82/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r. Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej załącznik Nr 6 do Regulaminu kontroli zarządczej Numer pytania Tak/nie Odpowiedź Potrzebne dokumenty Środowisko wewnętrzne I Przestrzeganie wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013 Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Katowice 25 czerwiec 2013 Agenda Na czym oprzeć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak przeprowadzić projekt wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PN-EN ISO

P R O C E D U R A PN-EN ISO P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad dokumentacją niezbędną dla pracy Urzędu Miasta Nr procedury P I-03 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie i

Bardziej szczegółowo

VS DATA S.C. z siedzibą w Gdyni 81-391, ul. Świętojańska 55/15 tel. (+48 58) 661 45 28 KSIĘGA Egzemplarz nr: 1 Wydanie: 1.0 Opracował Zatwierdził Imię i nazwisko Łukasz Chołyst Witold Sobolewski Data 2008.02.20

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( )

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Dr inż. Elżbieta Andrukiewicz Przewodnicząca KT nr 182 Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI 1 / 3 Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest utrzymanie aktualnych i dokumentów SZJ ISO, zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo