SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano Standardy Kontroli Zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów. Określają one podstawowe wymagania odnoszące się do systemów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. Standardy przedstawiono w pięciu obszarach odpowiadających pięciu podstawowym elementom kontroli wewnętrznej, tj.: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kontrolę zarządczą w jednostce stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 8) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 9) skuteczności i efektywności działania; 10)wiarygodności sprawozdań; 11)ochrony zasobów; 12)przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 13)efektywności i skuteczności przepływu informacji; 14)zarządzania ryzykiem. Takie ujęcie kontroli finansowej nawiązuje do współczesnych koncepcji kontroli wewnętrznych prezentowanych w powszechnie uznawanych standardach. W celu prawidłowego ukazania relacji pomiędzy kontrolą zarządczą zdefiniowaną w ustawie o finansach publicznych a kontrolą wewnętrzną określoną w standardach należy przytoczyć definicję kontroli wewnętrznej według INTOSAI: Kontrola wewnętrzna jest integralnym procesem, na który ma wpływ zarząd jednostki oraz jej personel. Jest ona zaprojektowana tak aby odnosić się do ryzyk i dawać rozsądne zapewnienie, że działania jednostki skierowane na wypełnienie jej misji pomagają również w osiągnięciu następujących ogólnych celów: prowadzenie uporządkowanej, etycznej, gospodarnej, skutecznej i wydajnej działalności, wypełnianie obowiązków związanych z odpowiedzialnością, zgodność z prawem i przepisami, ochrona zasobów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem. Kontrola wewnętrzna jest procesem dynamicznym i integralnym, który musi być ciągle dostosowywany do zmian w organizacji. Kierownictwo i personel wszystkich szczebli muszą mieć udział w tym procesie odnoszenia się do ryzyk i dawania rozsądnego zapewnienia o osiąganiu misji jednostki i jej ogólnych celów.

2 A. Środowisko wewnętrzne Uczciwość i inne wartości etyczne. TAK NIE Czy w jednostce wprowadzono kodeks etyczny (kodeks postępowania)? Czy pracownicy są świadomi zasad etycznych przyjętych w jednostce? Czy pracownicy mają stały dostęp do przyjętych zasad etycznych? Czy osoby zarządzające podkreślają znaczenie zasad etycznych w jednostce? Kompetencje zawodowe Czy w jednostce został określony zakres wiedzy, która jest niezbędne dla prawidłowego wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach (np. opisy stanowisk)? Czy przy zmianie zadań wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy dokonywane są aktualizacje opisów stanowisk pracy? Czy pracownicy posiadają wystarczające doświadczenie niezbędne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach? Czy pracownicy posiadają aktualne zakresy obowiązków i odpowiedzialności? Czy pracownicy mają zapewnione szkolenia niezbędne do właściwej realizacji zadań? Czy w jednostce sporządzany jest plan szkoleń? Czy w jednostce istnieje system oceniania pracowników? Czy pracownicy w jednostce są poddawani ocenie zgodnie z obowiązującymi procedurami? Czy proces rekrutacji jest jawny i otwarty? Czy informacja o naborze jest ogólnie dostępna? Struktura organizacyjna 1 Czy w komórkach jednostki wykonywane są zadania przypisane regulaminem organizacyjnym? Czy pracownicy poszczególnych komórek wykonują inne zadania niż te, które są określone w regulaminie organizacyjnym? Czy procedury wewnętrzne funkcjonujące w jednostce są udokumentowane? Czy procedury wewnętrzne funkcjonujące w jednostce są aktualne? Delegowanie uprawnień Czy pracownicy poszczególnych komórek mają przydzielone uprawnienia oraz termin obowiązywania upoważnienia?

3 Czy pracownicy potwierdzają pisemnie przyjęcie delegowanych uprawnień? Czy każdy pracownik jest świadomy swoich uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności w zakresie - wykonywanej pracy oraz obowiązków związanych z kontrolą finansową. B. Cele i zarządzanie ryzykiem Misja 1 Czy wskazano cel istnienia jednostki w postaci krótkiego i syntetycznego opisu misji? Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji 1 Czy najwyższe kierownictwo ustaliło ogólne cele jednostki co najmniej na bieżący rok. 2 Czy kierownicy monitorują realizację celów określonych dla poszczególnych komórek? Identyfikacja ryzyka Czy istnieje dokumentacja potwierdzająca dokonanie identyfikacji ryzyka? Czy w jednostce ustanowiono procedury zarządzania ryzykiem? Analiza ryzyka Czy jednostka wprowadziła katalog ryzyk? Czy analiza ryzyka jest dokonywana co najmniej raz w roku? Czy kierownictwo ustaliło akceptowalny poziom ryzyka? Reakcja na ryzyko Czy jednostka wprowadza usprawnienia stosowanej kontroli? C. Mechanizmy kontroli Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej Czy system kontroli zarządczej jednostki, w szczególności procedury, instrukcje, wytyczne kierownictwa, zakresy obowiązków ma formę papierową? Czy wszystkie te dokumenty są dostępne dla pracowników w wymaganym przez nich zakresie? Nadzór Czy w jednostce prowadzony jest właściwy nadzór w ramach hierarchii służbowej, którego celem jest upewnienie się, że zadania wynikające z przyjętego systemu kontroli zarządczej są realizowane. Ciągłość działalności Czy ustalono zastępstwa pracowników w okresie urlopowym?

4 Czy funkcjonują środki zaradcze w przypadku losowej nieobecności pracowników? Ochrona zasobów Czy w jednostce wprowadzono odpowiednie środki ograniczenia i kontroli dostępu do budynków, obiektów i pomieszczeń? Czy wprowadzono specjalne zabezpieczenia pomieszczeń o istotnym znaczeniu (serwerownia)? Czy w jednostce wprowadzono odpowiednie mechanizmy w celu ochrony danych osobowych (np. zmiana haseł komputerowych, kontrola dostępu)? Czy składniki majątku trwałego są odpowiednio oznakowane? Czy prowadzone są okresowe porównania rzeczywistego stanu zasobów z zapisami w księgach i rejestrach a różnice są wyjaśniane? Czy dokumentacja służbowa jest odpowiednio zabezpieczona? Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych Czy wszystkie operacje finansowe i gospodarcze, a także inne znaczące zdarzenia są rzetelnie dokumentowane? Czy dokonywane wydatki są zatwierdzane przed ich realizacją przez kierownika jednostki lub upoważnionych pracowników pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzane do wypłaty? Czy kluczowe obowiązki dotyczące prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania i sprawdzania operacji finansowych, gospodarczych i innych zdarzeń są rozdzielone pomiędzy różne osoby? Mechanizmy kontroli systemów informatycznych Czy w jednostce wprowadzono fizyczne środki ograniczenia dostępu do zasobów informatycznych? Czy wprowadzono środki ochrony do oprogramowania systemowego? Czy w jednostce funkcjonują mechanizmy kontroli, które zapobiegają działaniom polegającym na wprowadzaniu nieautoryzowanych aplikacji? D. Informacja i komunikacja Bieżąca informacja Czy najwyższemu kierownictwu przekazywane są wszelkie informacje, które mogą mieć znaczenie dla osiągnięcia celów jednostki? Czy Kierownicy na każdym szczeblu zarządzania oraz pracownicy otrzymują we właściwej formie i czasie odpowiednie i rzetelne informacje potrzebne im do wypełniania obowiązków? Komunikacja wewnętrzna Czy w jednostce funkcjonuje dobra komunikacja między komórkami? Czy komunikacja między komórkami ma charakter sformalizowany?

5 Komunikacja zewnętrzna Czy jednostka posiada BIP oraz stronę internetową? Czy informacje na BIP oraz stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane? Czy istnieje możliwość składania skarg i wniosków do jednostki przez osoby z zewnątrz? E. Monitorowanie i ocena Monitorowanie systemu kontroli zarządczej Czy dokonuje się okresowych sformalizowanych przeglądów procedur (np. potwierdzonych notatką) Samoocena Czy w jednostce przeprowadzana jest samoocena systemu kontroli zarządczej? Czy ta ocena przeprowadzana jest co najmniej raz w roku? Audyt wewnętrzny Czy jednostka zobowiązana jest do prowadzenia audytu wewnętrznego? Czy jednostka prowadzi audyt wewnętrzny? Czy w jednostce przeprowadzana jest samoocena audytu wewnętrznego? Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej Czy wyniki: monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych audytów i kontroli pozwalają na uzyskanie zapewnienia, że kontrola zarządcza funkcjonuje bez zastrzeżeń? Czy dyrektorzy wydziałów, kierownicy referatów i samodzielne stanowiska podpisali oświadczenie o stanie kontroli zarządczej?

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DRYGAŁACH. Definicja kontroli zarządczej i jej cele

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DRYGAŁACH. Definicja kontroli zarządczej i jej cele REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DRYGAŁACH ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 15/2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Drygałach z dnia 02.07.2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 3 stycznia 011 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 1 z dnia 1 grudnia 010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28 ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie systemu zarządzania jakością i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU (w wersji elektronicznej kliknięcie na pozycji spowoduje

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA FINANSÓW Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 83 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 438//05 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 13.10. 2005 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 2 1 WSTĘP 4 1.1 KONTROLA FINANSOWA I AUDYT WEWNĘTRZNY W GMINIE CHRZANÓW

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2010 Spis treści WSTĘP... 3 I. TERMIN POWOŁANIA... 4 II. PODMIOTY, KTÓRE MAJĄ OBOWIĄZEK UTWORZENIA

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 357 PMT z dnia 30.09. 2013 r. URZĄD MIASTA TORUNIA K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR Zarządzenie nr 5/2012 z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Działając na

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU LGD-4101-036/2011 Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ NA PRZYKŁADZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ NA PRZYKŁADZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 669 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 42 2011 RENATA BIADACZ Politechnika Częstochowska KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo