SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia."

Transkrypt

1 Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Gminy Jeleśnia, a w szczególności: 1) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych; 2) ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem, rabunku i dewastacji; 3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, danych, nośników danych i kosztów odtworzenia 4) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia 6) ubezpieczenie floty samochodowej Urzędu Gminy Jeleśnia, w zakresie ; - obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŝerów zgodnie z wytycznymi określonymi w ust. II i sumami ubezpieczenia podanymi w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) II. Postanowienia wymagane przy ubezpieczeniu mienia i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Gminy Jeleśnia, które winny zostać uwzględnione w umowie ubezpieczenia. 1. W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: a) Zakres ubezpieczenia: poŝar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, szkody wodociągowe (wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, technologiczne), huragan, powódź, spływ wód po zboczach, grad, deszcz nawalny, śnieg i lód, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, trzęsienie ziemi, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub budowli + ew. inne zgodnie z zapisem OWU b) Suma ubezpieczenia/wypłata odszkodowania: suma ubezpieczenia środków trwałych odpowiada wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej (z uwzględnieniem podatku VAT) bez względu na stopień umorzenia czy zuŝycie techniczne - odszkodowanie wypłacane bez potrącenia umorzenia i zuŝycia technicznego. Ubezpieczenie gotówki, kosztów oczyszczania po szkodzie, powołania eksperta zostanie zawarte w systemie pierwszego ryzyka na jedną i wszystkie lokalizacje odszkodowanie płatne zgodnie z zasadami systemu pierwszego ryzyka, c) Klauzula reprezentantów: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane umyślnie lub wskutek raŝącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, przy czym za osoby te uwaŝa się wójta gminy d) Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych: Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, przeszacowań z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Wartość środków trwałych objętych automatyczną ochroną nie moŝe przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia środków trwałych. Składka z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia będzie naliczana przez Ubezpieczyciela po zakończeniu okresu ubezpieczenia z zastosowaniem 50 % stawki podstawowej. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela w terminie do 14 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia aktualną wartość środków trwałych. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit określony powyŝej, Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela bezpośrednio przed lub po wprowadzeniu zmiany., e) Klauzula automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia po szkodzie (o ile suma ubezpieczenia ulega redukcji o kwotę wypłaconych odszkodowań): W przypadku wypłaty odszkodowania w czasie trwania ubezpieczenia suma ubezpieczenia zostanie automatycznie uzupełniona do pierwotnej wysokości za dodatkową składkę. Składka z tego tytułu naliczona zostanie metodą pro rata temporis i płatna będzie po

2 zakończeniu okresu ubezpieczenia na podstawie faktury wystawionej przez Ubezpieczyciela. f) Klauzula ograniczenia proporcji (o ile miałaby zastosowanie zgodnie z przyjętą zasadą ustalenia sumy ubezpieczenia): Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie miała zastosowania zasada proporcji, o której mowa w ogólnych warunkach ubezpieczenia, o ile wartość przedmiotu w dniu powstania szkody nie przekracza 120 % jego sumy ubezpieczenia. g) Klauzula podziału zysku: Po upływie rocznego okresu ubezpieczenia, Ubezpieczający ma prawo do zniŝki w składce w kolejnym rocznym okresie ubezpieczenia, jeŝeli procentowy stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej do zapłaconej składki brutto ( współczynnik szkodowości ) w zakończonym okresie ubezpieczenia nie będzie wyŝszy niŝ 30 %. Ubezpieczający uzyskuje prawo do zniŝki w składce w wysokości: - 10% zapłaconej w zakończonym okresie ubezpieczenia składki, jeŝeli współczynnik szkodowości nie przekroczy 10% - 8 % zapłaconej w zakończonym okresie ubezpieczenia składki, jeŝeli współczynnik szkodowości nie przekroczy 20% - 5 % zapłaconej w zakończonym okresie ubezpieczenia składki, jeŝeli współczynnik szkodowości nie przekroczy 30% W przypadku, gdy współczynnik szkodowości przekroczy 100 % Ubezpieczyciel moŝe podwyŝszyć składkę ubezpieczeniową na kolejny okres maksymalnie o 10 %. h) Klauzula pośredniego uderzenia pioruna: Uzgadnia się, Ŝe Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uwaŝa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia (wyposaŝenie techniczne budynku, wyposaŝenie, urządzenia, maszyny i środki nietrwałe) przez szkodę rozumie się uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia spowodowane indukcją prądu elektrycznego wywołaną wskutek wyładowania atmosferycznego'' i) Klauzula rzeczoznawców: Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu poniesione przez Ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. j) Klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie: Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty oczyszczenia i uprzątnięcia po szkodzie w ubezpieczonym mieniu. k) Klauzula kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów ratownictwa: Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty w celu zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz koszty ratownictwa mające na celu zmniejszenie szkody, powstałe w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego pokryciem w ramach umowy ubezpieczenia. l) Klauzula danych i akt: Ubezpieczyciel w ramach ustalonego limitu pokrywa wszelkie szkody wyrządzone wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczenia w aktach i dokumentach. Odszkodowanie w szczególności obejmować będzie koszty odtworzenia utraconych akt i dokumentów, koszty związane z przywróceniem akt do stanu przed szkodą, w tym koszty pracy w godzinach nadliczbowych. ł) Klauzula aktów terrorystycznych: Ubezpieczyciel w ramach ustalonego limitu pokrywa szkody powstałe w następstwie aktów terrorystycznych, rozumianych jako wszelkiego działania z uŝyciem przemocy lub próby zastraszenia społeczeństwa lub jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych, ideologicznych, ekonomicznych lub społecznych. m) Klauzula drobnych prac remontowo- budowlanych: Ubezpieczyciel w ramach ustalonego limitu pokrywa szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji robotami budowlanymi ( zgodnie z prawem budowlanym ), a takŝe pracami montaŝowymi i adaptacyjnomodernizacyjnymi. n) Franszyza redukcyjna lub ewentualny udział własny Ubezpieczającego w szkodzie zostanie zniesiony. Franszyza integralna nie wyŝsza niŝ 400 zł. 2. W ubezpieczeniu od kradzieŝy z włamaniem, rabunku i dewastacji. a) Ubezpieczenia mienia, w odniesieniu do wszystkich grup mienia, nastąpi w systemie pierwszego ryzyka na jedną i wszystkie lokalizacje, przy czym sumę ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka Zamawiający wyznaczył kierując się wysokością maksymalnej straty, jaka moŝe powstać wskutek jednego zdarzenia kradzieŝy z włamaniem lub rabunku bez potrzeby szczegółowego określania zgłoszonych do ubezpieczenia przedmiotów. Rozszerzenie o ryzyko dewastacji.( rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie niezaleŝnie od tego gdzie się znajdowały czy wewnątrz czy na zewnątrz lokalu, ryzyko dewastacji nie musi być związane z ryzykiem kradzieŝy z włamaniem) b) Klauzula automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia po szkodzie zgodnie z def. określoną pkt.1 ppkt. e,

3 c) Klauzula podziału zysku zgodnie z definicją określoną w pkt 1 ppkt g d) Klauzula dewastacji : Ubezpieczyciel odpowiada do ustalonego limitu pokrywa szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia przez osoby trzecie wskutek aktów dewastacji (wandalizmu). e) Franszyza redukcyjna lub ewentualny udział własny Ubezpieczającego w szkodzie zostanie zniesiony. Franszyza integralna nie wyŝsza niŝ 400 zł 3. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk a) Suma ubezpieczenia/wypłata odszkodowania: suma ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego odpowiada wartości księgowej brutto jako wartości pełnej wymiany (z uwzględnieniem podatku VAT). Nośniki danych oraz dane w systemie pierwszego ryzyka łącznie z kosztami odtworzenia b) Klauzula automatycznego ubezpieczenia będzie miała zastosowanie w odniesieniu do sprzętu tego samego rodzaju co ujęty w załączniku zgodnie z definicją określoną w pkt.1, ppkt. d c) Klauzula zasady proporcji zgodnie z definicją określoną w pkt. 1, ppkt. f d) Klauzula automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia po szkodzie zgodnie z definicją określoną w pkt. 1, ppkt. E e) Klauzula podziału zysku zgodnie z definicją określoną w pkt 1 ppkt g f) Franszyza redukcyjna lub ewentualny udział własny Ubezpieczającego w szkodzie zostanie zniesiony. Franszyza integralna nie wyŝsza niŝ 400 zł. g) Dane, nośniki danych i koszty odtworzenia ubezpieczane w systemie I ryzyka bez potrzeby załączania wykazu, suma ubezpieczenia w odniesieniu do lokalizacji w których ubezpieczany jest sprzęt elektroniczny 4. W ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. a) Franszyza redukcyjna lub ewentualny udział własny Ubezpieczającego w szkodzie zostanie zniesiony. Franszyza integralna nie wyŝsza niŝ 50 zł. b) Klauzula podziału zysku zgodnie z definicją określoną w pkt 1 ppkt g c) System ubezpieczenia I ryzyko. 5. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. a) Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i uŝytkowania mienia rozszerzoną o odpowiedzialność wynikającą z ustawowych zadań gminy (odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa) z rozszerzeniem zakresu terytorialnego na terytorium Europy. Odpowiedzialność wynikająca z posiadania, utrzymania i administrowania drogami, posiadanie, utrzymanie oraz remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, odpowiedzialność cywilna najemcy, odpowiedzialność cywilną pracodawcy, odpowiedzialność cywilną za produkt ( woda pitna ), odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z nagłego zanieczyszczenia środowiska, odpowiedzialność cywilną za szkody w podziemnych instalacjach oraz wynikłe z działania młotów pneumatycznych i kafarów Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ,00 zł b) Suma gwarancyjna związana z posiadaniem, utrzymaniem i administrowaniem dróg ,00 zł ( na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia) c) Suma gwarancyjna dotycząca OC pracodawcy ,00 PLN ( na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ) d) Suma gwarancyjna dotycząca OC najemcy ,00 PLN ( na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ) e) Suma ubezpieczenia dotycząca OC za produkt ( woda pitna) ,00 PLN ( na jedno i wszystkie f) Suma ubezpieczenia dotycząca zanieczyszczenia środowiska PLN ( na jedno i wszystkie g) Suma ubezpieczenia dotycząca szkód w podziemnych instalacjach PLN ( na jedno i wszystkie h) Suma ubezpieczenia dotycząca szkód wynikłych z działania młotów pneumatycznych i kafarów PLN ( na jedno i wszystkie i) Sublimit na rozszerzenie zakresu terytorialnego na terytorium Europy PLN ( na jedno i wszystkie j) Sublimit na szkody w mieniu poddanym obróbce i naprawie oraz na szkody po wykonaniu usługi 50,000,00 PLN ( na jedno i wszystkie k) Franszyza redukcyjna lub ewentualny udział własny Ubezpieczającego w szkodzie zostanie zniesiony. Franszyza integralna nie wyŝsza niŝ 400 zł.

4 6. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych Suma ubezpieczenia: ustawowe minimalne 7. W ubezpieczeniu NNW kierowców i pasaŝerów Suma ubezpieczenia: ,00PLN W ubezpieczeniach komunikacyjnych pojazdów naleŝących i uŝytkowanych przez Urząd Gminy Jeleśnia, w zakresie ryzyk opisanych poniŝej przyjmuje się następujące ustalenia oraz definicje : I) Przez pojęcie "Floty Samochodowej Ubezpieczającego" (zwanej dalej flotą ) rozumie się wszystkie pojazdy pozostające w okresie trwanie realizacji zamówienia publicznego na ryzyku Ubezpieczającego, tj : a) pojazdy podlegające rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdy wolnobieŝne będące w posiadaniu Ubezpieczającego, tj. pojazdy stanowiące jego własność lub uŝywane przez Ubezpieczającego, zgłoszone doubezpieczenia zgodnie z wykazem pojazdów, których ubezpieczenie nastąpi w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Wykaz pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia, o których mowa w ust. b stanowi załącznik nr 3 i zawiera informacje na temat: Sumy ubezpieczenia Właściciela pojazdu oraz uprawnionego do odszkodowania Rodzaju pojazdu, marki oraz takich cech indywidualnych pojazdu jak ; nr rejestracyjny, nr VIN, nr silnika, rok produkcji, data pierwszej rejestracji, ładowność, pojemność, oraz inne dane rejestrowe pojazdu. b) Pojazdy dołączane do Floty w okresie obowiązywania niniejszej umowy, tj. pojazdy nowonabywane przez Ubezpieczającego, a takŝe stanowiące jego własność lub uŝywane przez Ubezpieczającego, nie ujęte w chwili zawarcia umowy w załączniku nr 3 zostaną przyjęte do ubezpieczenia na warunkach umowy generalnej. II). Towarzystwo ubezpieczeniowe uregulowania dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych określi w umowie generalnej, ustanawiając zasady zawierania i realizacji umów ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczących floty a w szczególności zakres ubezpieczenia, sposób zawierania ubezpieczeń oraz stawki i składki (stanowiące załącznik do umowy generalnej). Zawarcie umowy generalnej potwierdzone zostanie : W przypadku pojazdów o których mowa w pkt. I ust. a) polisą generalną wystawioną w dniu jej zawarcia (ewentualnie w przypadku ubezpieczenia OC polisami indywidualnymi dla kaŝdego pojazdu) W przypadku pojazdów nabywanych lub dołączanych do floty w okresie trwanie umowy generalnej o których mowa w pkt. I ust. b) polisą dodatkową wystawianą maksymalnie w terminie trzech dni od daty zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia (ewentualnie w przypadku ubezpieczenia OC polisami indywidualnymi dla kaŝdego pojazdu) Prócz polisy generalnej oraz polis dodatkowych, zawarcie ubezpieczenia OC potwierdzone zostanie dodatkowym certyfikatem. III) Wszelkie doubezpieczenia, rozszerzenia zakresu ochrony oraz ubezpieczenie ryzyk dodatkowych nie objętych warunkami umowy mogą odbywać się na zasadach przewidzianych w umowie generalnej dla całej floty samochodowej Ubezpieczającego. IV) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody powstałe w ruchu krajowym Ochrona ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone osobom trzecim na terytorium RP Sumy gwarancyjne ustawowe Okres ubezpieczenia pojazdów Floty w zakresie OC wynosi 12 miesięcy od dnia przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia określonego w załączniku nr 3 V) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem pojazdów samochodowych Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody na terytorium RP i Europy oraz krajów wyłonionych z bylego ZSRR, a takŝe Algierii, Iranu, Iraku, Maroka i Tunezji. W zaleŝności od przyjętego dla danego pojazdu wariantu ubezpieczenia NW zgodnie z załącznikiem r suma ubezpieczenia (w przypadku 100% utraty zdrowia lub śmierci ubezpieczonego ) wynosi: ,00 PLN

5 VI) VII) VIII) Płatność składki Składka płatna będzie jednorazowo przelewem w terminie 14 dni od wystawienia polisy, przy czym za zapłatę uwaŝa się chwilę złoŝenia zlecenia zapłaty w banku na rachunek ubezpieczyciela JeŜeli Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki, zakład ubezpieczeń zwróci składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, w systemie pro rata temporis za dni faktycznej ochrony ubezpieczeniowej o ile w okresie poprzedzającym wyłączenie pojazdu z ubezpieczenia nie nastąpiła szkoda z tego ryzyka, za którą zakład ubezpieczeń wypłacił lub jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie. Przy zwrocie składki nie potrąca się kosztów manipulacyjnych. KaŜdorazowo, przed zakończeniem jedenastomiesięcznego okresu ubezpieczenia zakład ubezpieczeń po uprzednim przeprowadzeniu analizy szkodowości przedstawi ponowną wielkość stawek ubezpieczeniowych lub potwierdzi stawki ubiegłoroczne. Renegocjacja stawek ubezpieczeniowych moŝe mieć miejsce tylko wtedy, kiedy udział wypłaconych odszkodowań i świadczeń w składce przypisanej z ubezpieczeń OC, NNW przekroczy łącznie 70 %. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy generalnej zawartej w związku z realizacją tego zamówienia publicznego a postanowieniami obowiązujących ogólnych warunków ubezpieczenia na które zakład ubezpieczeń powołuje się w umowie generalnej, zastosowanie mają postanowienia zawarte w tej umowie. Generalna umowa zostanie zawarta na okres od dnia do dnia z moŝliwością jednomiesięcznego wypowiedzenia przez kaŝdą ze stron.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo