OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012 Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla mienia oraz działalności Zamawiającego (łącznie z ubezpieczeniem OC, AC i NW pojazdów). Z dnia: r. Nazwa (firma) Zamawiającego NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W TCZEWIE SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (dawniej Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.) Adres Zamawiającego UL. 30 STYCZNIA 57/58, TCZEW. TEL , FAX , I. Dotyczy wykazu oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Pkt. f) Prosimy o zmianę okresu jakiego dotyczy bilans oraz rachunku zysków i strat na lata 2009 i Wykonawca nie dysponuje danymi za rok Pkt. g) Prosimy o zmianę okresu jakiego dotyczy sprawozdanie finansowe na rok Wykonawca nie dysponuje danymi za IV kwartał 2011 r. II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1. Prosimy o skorygowanie tabeli w Załączniku nr 2 (formularz cenowy) - zgodnie z tabelą na poszczególne ryzyka są utworzone oddzielne sumy gwarancyjne, niektóre z nich określone są tylko na zdarzenie. Prosimy o ustalenie jednej sumy gwarancyjnej na dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej a na poszczególne ryzyka podlimity na jedno i wszystkie zdarzenia w ramach tej sumy gwarancyjnej. W przypadku ubezpieczenia nadwyŝkowego musi być ustalony podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia w ramach tej sumy gwarancyjnej. Odpowiedź: Potwierdzamy, Ŝe kwoty podane przy poszczególnych ryzykach, w tym w przypadku ubezpieczenia nadwyŝkowego, naleŝy traktować jako podlimity sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 2. Prosimy o wykreślenie zapisu: Skreślenie regresu w przypadku raŝącego niedbalstwa i stanu po spoŝyciu alkoholu, środków odurzających lub leków. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły wykreślenie zasady, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych; Odpowiedź: Zapis jest traktowany jako Ryzyko Preferowane. Postępować zgodnie ze SIWZ 3. Prosimy o wykreślenie zapisu: Szkody wyrządzone przez podwykonawców (w przypadku innych niŝ osoby fizyczne zatrudnione przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, kontraktu menadŝerskiego, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz innych umów cywilnoprawnych z regresem do sprawcy). 4. Prosimy o wyjaśnienie czy klient posiada parking strzeŝony- dotyczy: a) Szkody wyrządzone w mieniu naleŝącym do pracowników Zamawiającego (w tym pojazdach parkowanych na terenie naleŝącym do Zamawiającego z wyjątkiem kradzieŝy)

2 Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi parkingu strzeŝonego. 5. JeŜeli klient jest najemcą nieruchomości prosimy o wykreślenie szkód majątkowych powstałe podczas wykonywania prac remontowo budowlanych- dotyczy: g) szkody majątkowe powstałe podczas wykonywania prac remontowo budowlanych oraz letniego i zimowego utrzymania czystości oraz posiadania drzewostanu na terenie Zamawiającego: limit zł. na jedno i wszystkie zdarzenia. Odpowiedź: Zamawiający jest najemcą ale nie na terenie objętym ubezpieczeniem, - tj Tczew ul. Lecha, czy Pelplin ul. Wybickiego 14.,. 6. Prosimy o zmianę poniŝszego zapisu na zapis: Wykonawca w ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej pokryje koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem, koszty postępowania pojednawczego, jeŝeli Ubezpieczyciel wyraził zgodę na piśmie na pokrycie tych kosztów oraz koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem. 7. Proszę o dokonanie zmiany treści: 1.3 Wykonawca w ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej kaŝdorazowo dokona oceny sytuacji prawnej w zakresie uznania roszczenia i wypłacie odszkodowania oraz prowadzić będzie obronę Zamawiającego przed roszczeniami w tym roszczeniami nieuzasadnionymi Prosimy o wykreślenie zapisu oraz prowadzić będzie obronę Zamawiającego przed roszczeniami w tym roszczeniami nieuzasadnionymi 8. Proszę o dokonanie zmian treści klauzuli: Klauzula płatności składki W przypadku szkody Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do zapłaty pozostałych do zapłaty rat w terminach innych niŝ wynikające z zawartych umów ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z naleŝnego odszkodowania. Dniem zapłaty składki lub jej raty jest dzień złoŝenia dyspozycji w banku przez Ubezpieczającego o ile stan środków na koncie Ubezpieczającego pozwalał na realizację płatności. Nieopłacenie składki lub jej raty przez Ubezpieczającego nie spowoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. Nieopłacenie składki lub jej raty przez Ubezpieczającego upowaŝnia Ubezpieczyciela do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niŝ 14 dni od daty jego doręczenia. 9. Proszę o dokonanie zmian treści klauzuli: Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisy w OWU dotyczące niezawiadomienia o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na zwiększenie szkody lub uniemoŝliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego. 10. Prosimy o usunięcie poniŝszych zapisów: Klauzula deklaracji i notyfikacji ryzyka (doprecyzowanie art. 815 KC) określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, Ŝe: 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgłoszonych mu okoliczności znanych Ubezpieczającemu lub jego przedstawicielowi, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach, o ile ich niezgłoszenie nastąpiło z winy Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela. Dotyczy to takŝe zmiany tych okoliczności, z zastrzeŝeniem ust Obowiązek zgłoszenia zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie zmiany zwiększającej ryzyko wypadku objętego ubezpieczeniem. 3. Obowiązek zgłoszenia zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie powstaje, jeŝeli Ubezpieczyciel mógł się o zmianie dowiedzieć w inny sposób, uwzględniając profesjonalny charakter

3 działalności ubezpieczeniowej i nie dotyczy okoliczności przekazanych przez Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela z ich własnej inicjatywy, bez pytania ze strony Ubezpieczyciela. 4. Termin na zgłoszenie zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie moŝe być krótszy niŝ 10 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dowiedzeniu się przez Ubezpieczającego o zmianie. 5. Ubezpieczyciel obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ubezpieczającemu wszelkie znane mu okoliczności zmniejszające ryzyko, takŝe w zakresie nie objętym pismami, o których mowa w ust. Definicja ubezpieczającego określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, Ŝe za Ubezpieczającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej naleŝy rozumieć wyłącznie: 1) w przedsiębiorstwach państwowych oraz publicznych zakładach opieki zdrowotnej dyrektora lub jego zastępców; 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych członków zarządu; 3) w spółkach komandytowych i komandytowo akcyjnych komplementariuszy; 4) w spółkach jawnych wspólników; 5) w spółkach partnerskich partnerów, członków zarządu; 6) w spółkach cywilnych wspólników; 7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach członków zarządu; 8) w innych jednostkach organizacyjnych budŝetowych i samorządowych dyrektora lub jego zastępców. Powinności ubezpieczającego określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, Ŝe w razie naruszenia przez Ubezpieczającego z jego z winy umyślnej lub wskutek jego raŝącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w OWU, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, w takim zakresie, w jakim miało to wpływ na ustalenie okoliczności powstania szkody bądź teŝ na ustalenie wysokości odszkodowania. Klauzula wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, Ŝe Ubezpieczający moŝe wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym momencie jej trwania, z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, a w razie raŝącego naruszenia umowy przez Ubezpieczyciela ze skutkiem natychmiastowym. III. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Prosimy o zastosowanie poniŝszego zapisu: ogień i inne zdarzenia losowe a w tym: uderzenie pioruna, eksplozja, upadek pojazdu powietrznego, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, obsunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, wydostanie się wody/cieczy/pary/ gazu/ z urządzeń wodno kanalizacyjnych lub technologicznych, napór śniegu, dym, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu itp. 2. Prosimy o dodanie poniŝszego zapisu: szkody w mieniu powstałe w wyniku prowadzenia prac remontowo-budowlanych za wyjątkiem robót ziemnych, pod warunkiem, iŝ w/w prace nie wymagają pozwolenia na budowę, limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 3. Prosimy o dodanie poniŝszego zapisu: Klauzula pośredniego uderzenia pioruna. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel pokrywa do

4 ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uwaŝa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takŝe szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych). Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, Ŝarówkach, lampach; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 PLN 4. Prosimy o dodanie poniŝszego zapisu: Klauzula aktów terrorystycznych Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację Ŝycia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak równieŝ wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 zł 5. Prosimy o usunięcie poniŝszego zapisu: Klauzula składowania ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoŝa, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność takŝe za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości. 6. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000,00 zł. IV. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem, rabunku, destacji i aktów wandalizmu 1. Prosimy o usunięcie poniŝszego zapisu: Klauzula oceny ryzyka ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, Ŝe przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą.

5 V. Ubezpieczenie sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk 1. Prosimy o usunięcie poniŝszego zapisu: Klauzula oceny ryzyka ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, Ŝe przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. 2. Prosimy o dodanie poniŝszego zapisu: Klauzula aktów terrorystycznych ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację Ŝycia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak równieŝ wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego 3. Prosimy o usunięcie poniŝszego zapisu: Klauzula składowania ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoŝa, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność takŝe za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości. 4. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 10% wartości przedmiotu dotkniętego szkodą nie mniej niŝ 300,00 PLN i nie więcej niŝ 1.000,00 PLN VI. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 1. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100,00 zł. VII. Ubezpieczenie pojazdów 1. Dotyczy Postanowienia szczególne/wymagane/): Prosimy o zmianę zapisu Ubezpieczenie zawarte będzie bez franszyzy integralnej lub z franszyzą integralną na poziomie minimalnym, lecz nie większą niŝ 500,00 PLN na Franszyza integralna 500 zł w przypadku samochodów osobowych lub samochodów cięŝarowych o ładowności do 2 t albo 1 % sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak niŝ 500 zł w przypadku pozostałych pojazdów 2. Prosimy o usunięcie słowa mikorbusów z poniŝszego zapisu: W ramach ubezpieczenia Auto Casco Ubezpieczyciel zapewni na terenie RP bezpłatne ubezpieczenie Assistance dla pojazdów osobowych, mikrobusów i samochodów cięŝarowo-osobowych o ładowności do 2 ton.

6 3 Prosimy o zmianę na 10% sumy ubezpieczenia w Postanowieniach szczególnych (WYMAGANYCH) pkt. D: Zwrot przeszkolenia zawodowego ( zamiast 100 % sumy ubezpieczenia- 10 % sumy ubezpieczenia)

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Klauzula stempla

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu) Ubezpieczenie mienia Przedmiot Zakres Okres ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu) Załącznik nr 3 do SIWZ WyposaŜenie (w tym mienie naleŝące do osób trzecich) Sprzęt elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Numer REGON: 000288840

I. Informacje ogólne. Numer REGON: 000288840 I. Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Zakres działalności: udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Mienie od wszystkich ryzyk

Mienie od wszystkich ryzyk wykaz klauzul : Załącznik nr 9 do SIWZ Mienie od wszystkich ryzyk Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych limit 20% sumy ubezpieczenia środków trwałych przyjętych do ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika)

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) nr pisma: BZP.2421.19.211.EH Wrocław, dnia 26.8.211r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP.2421.19.211.EH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH

Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH KLAUZULA STEMPLA w brzmieniu: Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

nr sprawy WP.3211.46.2014 ZADANIE B UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

nr sprawy WP.3211.46.2014 ZADANIE B UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH nr sprawy WP.3211.46.2014 ZADANIE B UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH WNIOSEK UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Ubezpieczający, Ubezpieczony ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo