ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot (w tym ogrodzenie), huraganu, deszczu nawalnego, śniegu, powodzi, szkody wodociągowej, gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania i zapadania się ziemi, huku ponaddźwiękowego, dymu, sadzy, upadku drzew, budynków lub budowli. Zakres obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu podczas prac remontowo adaptacyjnych, spowodowane w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem, że na przeprowadzenie prac nie było wymagane pozwolenie na budowę. Zakres ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe wskutek stłuczenie (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów z limitem odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN na jedno i w okresie ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje powstałe na skutek zdarzenia losowego koszty odtworzenia dokumentacji medycznej lub danych zakładowych (plany, dokumenty) uszkodzonej lub zniszczonej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty robocizny poniesione na odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników na których dane były zawarte. Limit odpowiedzialności na jedno i wynosi ,00 PLN w okresie ubezpieczenia. 2. System ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Wartość System ubezpieczenia Budynki, budowle Wartość odtworzeniowa Sumy stałe (podwójna wartość księgowa brutto) Maszyny urządzenia, Wartość księgowa brutto Sumy stałe wyposażenie Środki obrotowe Wartość nabycia Sumy stałe Niskocenne składniki majątku Wartość księgowa brutto Sumy stałe 3. Franszyzy Rodzaj Franszyza integralna 200,00 PLN Kwota Udział własny Brak udziału własnego

2 II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia środków trwałych: maszyny, urządzenia i wyposażenie i środków obrotowych od kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczyciel w stosunku do środków trwałych i obrotowych obejmuje także ryzyko szkód spowodowanych wandalizmem. Koszty naprawy zabezpieczeń limit 5.000,00 PLN 2. System ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia w systemie pierwszego ryzyka. 3. Franszyzy Rodzaj Franszyza integralna 300 PLN Kwota Udział własny III. Brak udziału własnego Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 1. Zakres Ubezpieczenia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (Załącznik nr 7 wykaz sprzętu elektronicznego) 2. System ubezpieczenia Ubezpieczenie na sumy stałe 3. Franszyzy Rodzaj Franszyza integralna Franszyza redukcyjna Udział własny Kwota 500 PLN 500 PLN IV. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności medycznej 1. Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia - na - na jedno zdarzenie Ryzyko Szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych określonych w ustawie o chorobach zakaźnych w tym HIV oraz WZW PLN na w okresie ubezpieczenia PLN na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia Podlimit

3 Szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego Szkody wyrządzone poszkodowanym przez podwykonawców ubezpieczającego tj. osoby świadczące pracę na podstawie innych umów niż umowy o pracę Szkody powstałe podczas żywienia pacjentów OC kuchni Szpitala Nadwyżka nad ubezpieczenie obowiązkowe OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Ubezpieczenie OC pracodawcy PLN na jedno i w okresie ubezpieczenia 2. Franszyzy Rodzaj Franszyza integralna Zniesiona Kwota Udział własny 5% w szkodach rzeczowych i 5% w szkodach osobowych 3. Trigger Ochrona ubezpieczeniowa za zdarzenie mające miejsce w okresie ubezpieczenia trwa tak długo jak odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec poszkodowanego, zgodnie z obowiązującym prawem act commited. V. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej 1. Zakres Ubezpieczenia Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej 2. Sumy gwarancyjne euro na jedno zdarzenie i euro na w okresie ubezpieczenia Do ochrony ubezpieczeniowej zastosowane będą następujące klauzule VI. POSTANOWIENIA DODATKOWE

4 Klauzula przepięciowa Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu ruchomym oraz w instalacjach elektrycznych i energetycznych, powstałe na skutek przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami oraz związane z tym szkody następcze. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki ustala się, że: 1. w odniesieniu do maszyn, urządzeń i aparatów technicznych rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia; 2. za przepięcie uznaje się nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi; 3. odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy ubezpieczenia każdej dotkniętej szkodą maszyny, urządzenia i aparatu technicznego i łącznie nie może przekroczyć podanego w polisie limitu odpowiedzialności na jedno i ; 4.limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; 5. w przypadku maszyn i urządzeń elektronicznych odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje pod warunkiem posiadania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, które muszą być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego oraz urządzeń zabezpieczających; 6. z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody: a) we wszelkiego rodzaju licznikach oraz miernikach (woltomierzach, amperomierzach itp.), b) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach itp., c) w maszynach i urządzeniach, w których - w okresie poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub zaleceń producentów, d) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami). 2. Limit na szkody powstałe w wyniku przepięć = ,00 zł Klauzula reprezentantów w brzmieniu Na podstawie niniejszej klauzuli ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody spowodowane wskutek winy i rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób za które Ubezpieczający ponosi jedynie do reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym., mienia od kradzieży z włamaniem oraz sprzętu elektronicznego Klauzula automatycznego pokrycia (z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) Niniejszą klauzulą obejmuje się ochronę wszystkie nowe nabyte środki trwałe i pozostałe wyposażenie oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek

5 dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utracenia bądź uszkodzenia mienia. Klauzula ta nakłada na Ubezpieczonego obowiązek zgłoszenia do Ubezpieczyciela i podania nowych wartości środków trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza w okresie ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona g taryf zastosowanych w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis. Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia. oraz sprzętu elektronicznego Klauzula stempla bankowego Ustala się, że na dzień zapłaty składki lub raty składki uznany zostaje dzień złożenia przez Ubezpieczającego polecenia przelewu/datę stempla uwidocznionego na przelewie bankowym/pocztowym/datę przelewu elektronicznego przy założeniu, że na koncie Ubezpieczającego jest kwota pozwalająca na realizację zlecenia/przelewu na rzecz Ubezpieczyciela najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub płatniczym, jako termin zapłaty. Klauzula ograniczenia zasady proporcji W przypadku, kiedy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeżeli wskazana w umowie suma ubezpieczenia jest niższa, niż wartość mienia w dniu szkody będąca do ustalenia sumy ubezpieczenia (niedoubezpieczenia). oraz sprzętu elektronicznego Klauzula Leeway a Niniejszym ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczyciel odstąpi od stosowania zasad proporcji przy wypłacie odszkodowania, jeżeli oszacowana na dzień powstania szkody wartość ubezpieczonej pozycji mienia nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie dla tej pozycji ubezpieczenia. oraz sprzętu elektronicznego Klauzula podatku VAT Jeżeli suma ubezpieczenia zawierała podatek VAT, to odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT, o ile Ubezpieczający nie odlicza podatku VAT., ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem oraz sprzętu elektronicznego Klauzula remontowa Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu będącym przedmiotem konserwacji, remontów, prac modernizacyjnych i innych tego typu robót budowlanych oraz w mieniu przechowywanym w obiektach będących przedmiotem takich prac, jeżeli szkody nie powstały na skutek lub w związku z prowadzonymi pracami. oraz sprzętu elektronicznego

6 Klauzula dewastacji Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome i nieruchome Ubezpieczającego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia i uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie; ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Koszty naprawy zabezpieczeń - Limit: zł Dotyczy: ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem Klauzula kosztów ewakuacji: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z: transportem pacjentów, transportem sprzętu medycznego, magazynowaniem (przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych), dozorowaniem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty, pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby od momentu rozpoczęcia czynności ewakuacyjnych. Koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć kwoty =100,00 zł na dobę poniesione wskutek realizacji zdarzenia za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach umowy ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia Niniejszą klauzulą automatycznie obejmuje się ochrona ubezpieczeniową nowe lokalizacje, w których Ubezpieczony rozpoczyna działalność w okresie ubezpieczenia. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia w nowej lokalizacji ustala się, że wartość tego majątku nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia. Warunkiem udzielenia ochrony wynikającej z tej klauzuli jest zadeklarowanie nowej placówki do ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty jej otwarcia. Klauzula prolongaty Brak wpłaty składki przez ubezpieczającego, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowe. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. bez OC obowiązkowego Klauzula płatności rat W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.

7 Klauzula daty składki Za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się dzień złożenia dyspozycji przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradziezowych Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. Dotyczy: ubezpieczenia mienia od kradzieży Klauzula likwidacyjna w sprzęcie komputerowym Odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Dotyczy: ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych Dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto: bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na wartość odtworzeniową danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej brutto danego środka trwałego., kradzieży Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisane w owu skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia z ubezpieczonej, np. posesji, pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 15% wartości powstałej szkody. Powyższy 15% limit podwyższa sumę ubezpieczenia.

8 Klauzula składowania W przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. UWAGA Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zapisach klauzul przedstawionych w niniejszym załączniku nr 2 do SIWZ, jednakże zmiany te nie mogą powodować ograniczenia zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Akceptuję zakres i warunki ubezpieczenia określone w załączniku.. miejscowość, data Podpis i pieczątka upoważnionej Osoby do reprezentowania Wykonawcy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą nr UZ/326/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI Postanowienia wstępne...........

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA SPIS treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 DEFINICJE 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA 9 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 9 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Kod: KHH-BOŚ 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. 3 Przedmiot ubezpieczenia

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. 3 Przedmiot ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne......................................................................................

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej INDEKS UK/OC/000/01/01/08 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot ubezpieczenia... 2 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 2 3. Osoby dodatkowo ubezpieczone...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 17 Definicje 17 Przedmiot ubezpieczenia 20 Zakres ubezpieczenia 20 Wyłączenia odpowiedzialności 21 Koszty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy KOD: C-DB-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali oraz ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych dla Klientów Oney Polska S.A.

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali oraz ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych dla Klientów Oney Polska S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali oraz ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych dla Klientów Oney Polska S.A. Bezpieczny dom i wnętrze Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Bezpieczny dom

Pakiet ubezpieczeń Bezpieczny dom Pakiet ubezpieczeń Bezpieczny dom Ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny dom Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo