UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP"

Transkrypt

1 UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ( Warszawa), przy ulicy Kruczej 38/42, reprezentowanym przez: zwanym dalej Ubezpieczającym a z siedzibą w., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez., pod numerem KRS.; NIP, i w niniejszej umowie reprezentowaną przez: zwanym dalej Ubezpieczycielem. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta z Ubezpieczycielem wyłonionym w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i określa warunki ubezpieczenia oraz zasady wzajemnej współpracy w zakresie ubezpieczeń mienia będącego własnością lub w trwałym zarządzie oraz odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego. 2. Ubezpieczający wskazuje do wykonywania czynności związanych z obsługą i wykonywaniem niniejszej umowy Spółkę: AKMA-BROKERS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Poleska 27, zwaną dalej Brokerem. 3. Jednostką Ubezpieczyciela odpowiedzialną za obsługę niniejszej umowy jest.. 4. Przez Ubezpieczającego w niniejszej umowie rozumie się Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy lub Okręgowy Inspektorat Pracy będący właścicielem ubezpieczonego mienia lub w gestii którego znajduje się trwały zarząd ubezpieczonego mienia. Zakres ubezpieczenia 2 1. Na warunkach niniejszej umowy Ubezpieczyciel udzieli ochrony w zakresie następujących ryzyk: 1) ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk stanowiącego własność lub znajdującego się w posiadaniu Państwowej Inspekcji Pracy ; 2) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk stanowiącego własność lub znajdującego się w posiadaniu Państwowej Inspekcji Pracy ; 3) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

2 2. Do ubezpieczenia mienia, o którym mowa w 1 ust. 1 zastosowanie mają odpowiednie ogólne warunki ubezpieczenia (owu), z zastrzeŝeniem odmiennych postanowień wynikających z treści niniejszej umowy: W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Ogólne warunki ubezpieczenia z dnia, oznaczone symbolem. dalej zwanymi OWU UBEZPIECZENIA MIENIA W zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: Ogólne warunki ubezpieczenia z dnia, oznaczone symbolem. dalej zwanymi OWU UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne warunki ubezpieczenia z dnia, oznaczone symbolem. dalej zwanymi OWU UBEZPIECZENIA OC 3. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczenia, o których mowa w 2 ust. 2 stosuje się zapisy niniejszej umowy. 4. Strony umowy zgodnie oświadczają, Ŝe do ubezpieczenia zastosowanie będą miały klauzule wskazane w załączniku numer 1 do umowy. 5. Strony umowy zgodnie oświadczają, Ŝe do ubezpieczenia zastosowanie będą miały franszyze / udziały własne wskazane w załączniku nr 10 Ubezpieczenie MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 3 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk obejmowało będzie cały zgłoszony do ubezpieczenia majątek: 1) Budynki będące własnością lub w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, 2) 2 mieszkania słuŝbowe zlokalizowane w Warszawie przy ulicy Złotej 70 m. 42 i ulicy Grzeszczyka 4 m. 43 (wraz z wyposaŝeniem) mieszkania te są własnością zamawiającego, 3) gotówkę w kasie i transporty pienięŝne, 4) środki trwałe oraz wyposaŝenia biur (w tym sprzęt elektroniczny nie ubezpieczony w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), 5) nakłady inwestycyjne we własnych oraz obcych środkach trwałych. 2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk swoim zakresem obejmowało będzie wszystkie nagłe, niespodziewane, niezaleŝne od woli Ubezpieczającego zdarzenia będące przyczyną uszkodzenia, utraty bądź zniszczenia ubezpieczonego mienia lub gotówki. W szczególności ubezpieczenie to będzie chroniło przed poŝarem, uderzeniem pioruna, szkodami elektrycznymi (zwarcia, spięcia, następstwa niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego), wadliwą obsługą, niewłaściwym uŝytkowaniem, wadami materiałowymi, wybuchem, upadkiem statku powietrznego, szkodami wodociągowymi (w tym cofnięcie się cieczy w systemach kanalizacyjnych), huraganem (działania wiatru o prędkości nie mniejszej niŝ 17,5 m/sek), powodzią, gradem, deszczem nawalnym (opad deszczu o współczynniku co najmniej 4 w skali IMiGW), zalaniem przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe, zapadaniem i osuwaniem się ziemi, śniegiem, dymem, sadzą, hukiem ponaddźwiękowym, uderzeniem pojazdu a takŝe kradzieŝą z włamaniem i rabunkiem (usiłowane lub dokonane) oraz wandalizmem (usiłowanym lub dokonany), kradzieŝą zwykłą oraz ochrona szyb od stłuczenia. Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną.

3 3. Ochrona Ubezpieczeniowa dla ww. mienia istnieje takŝe podczas przeprowadzania drobnych prac remontowych, wyłączenia mienia z eksploatacji (na okres nie dłuŝszy niŝ 6 m-cy) oraz podczas jego transportu. 4. Wartość ubezpieczonego mienia została ustalona zgodnie z poniŝszymi zasadami: 1) przyjęto wartość rzeczywistą, za wyjątkiem mienia zakupionego w okresie 6 m-cy poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia gdzie przyjęto wartość wynikająca z faktury (brutto). 2) w odniesieniu od ubezpieczenia nakładów inwestycyjnych oraz szyb od stłuczenia, ryzyka zalania przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe, ryzyka kradzieŝy zwykłej, kradzieŝy z włamaniem oraz rabunku i wandalizmu, ochrony podczas transportu mienia podany został limit ubezpieczenia czyli suma ubezpieczenia odpowiadająca ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko. 5. Adresy jednostek organizacyjnych PIP oraz opis zabezpieczeń jak równieŝ wykaz budynków zgłoszonych do ubezpieczenie z podaniem ich wartości zawarty jest w załączniku numer 2 do umowy. 6. Opis mieszkań słuŝbowych z podaniem wartości do ubezpieczenia zawarty jest w załączniku numer 3 do umowy. 7. Sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje zawarte są w załączniku numer 4 do umowy. 8. Wartości, sposób zabezpieczenia oraz transportowania gotówki zawarty jest w załączniku numer 5 do umowy. 9. Zbiorcze zestawienie sum ubezpieczenia oraz limitów zawarte jest w załączniku numer 6 do umowy. Ubezpieczenie SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 4 1. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmowało będzie sprzęt stacjonarny i przenośny zakupiony od roku 2005 oraz oprogramowanie zainstalowane na tym sprzęcie oraz ryzyko utraty danych. 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk swoim zakresem obejmowało będzie wszystkie nagłe, niespodziewane, niezaleŝne od woli Ubezpieczającego zdarzenia będące przyczyną uszkodzenia, utraty bądź zniszczenia ubezpieczonego sprzętu. W szczególności ubezpieczenie to będzie chroniło przed poŝarem, uderzeniem pioruna, szkodami elektrycznymi (zwarcia, spięcia, następstwa niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego), wadliwą obsługą, niewłaściwym uŝytkowaniem, wadami materiałowymi, wybuchem, upadkiem statku powietrznego, szkodami wodociągowymi (w tym cofnięcie się cieczy w systemach kanalizacyjnych), huraganem (działania wiatru o prędkości nie mniejszej niŝ 17,5 m/sek), powodzią, gradem, deszczem nawalnym (opad deszczu o współczynniku co najmniej 4 w skali IMiGW), zalaniem przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe, zapadaniem i osuwaniem się ziemi, śniegiem, dymem, sadzą, hukiem ponaddźwiękowym, uderzeniem pojazdu a takŝe kradzieŝą z włamaniem i rabunkiem (usiłowane lub dokonane) oraz wandalizmem (usiłowanym lub dokonany) oraz kradzieŝą zwykłą. Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną. 3. Wartość ubezpieczonego mienia została ustalona zgodnie z poniŝszymi zasadami: 1) przyjęto wartość rzeczywistą, za wyjątkiem mienia zakupionego w okresie 6 m-cy poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia gdzie przyjęto wartość wynikająca z faktury (brutto), 2) w odniesieniu do ryzyka utraty danych oraz oprogramowania podany został limit ubezpieczenia czyli suma ubezpieczenia odpowiadająca ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko. 3) w odniesieniu od ryzyka kradzieŝy zwykłej oraz ochrony podczas transportu podany został limit ubezpieczenia czyli suma ubezpieczenia odpowiadająca ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko. 4. Ochrona Ubezpieczeniowa dla sprzętu elektronicznego istnieje takŝe podczas wyłączenia mienia z eksploatacji (na okres nie dłuŝszy niŝ 6 m-cy) oraz jego transportu.

4 5. Wykaz sprzętu z podaniem wartości a takŝe podziałem na lokalizacje zawarty jest w załączniku numer 7 do umowy. 6. Wskazanie limitów odpowiedzialności dla ryzyka utraty danych oraz kradzieŝy zwykłej i ochrony podczas transportu zawarty jest w załączniku numer 6 do umowy. 7. Dane dotyczące archiwizacji danych zostały zawarte w załączniku numer 8 do umowy. Ubezpieczenie ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 4 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmowało będzie odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem mienia i wykonywaniem zadań ustawowych (w tym szkody powstałe wskutek wydania wadliwej decyzji administracyjnej) z rozszerzeniem o: 1) odpowiedzialność cywilną pracodawcy za wypadki przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ubezpieczenie obejmować powinno szkody wyrządzone pracownikom zatrudnionym w PIP na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, mianowania oraz powołania (liczba zatrudnionych pracowników - łącznie 2684 osób stan na grudzień 2009 roku) 2) szkody w nieruchomościach oraz mieniu ruchomym, z którego korzysta ubezpieczający (PIP) na podstawie umowy najmu, dzierŝawy, trwałego zarządu lub pokrewnej umowy 3) szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego 4) szkody wodno kanalizacyjne 5) szkody wyrządzone sobie wzajemnie przez współubezpieczonych. 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmowało będzie ochroną (na zasadzie współubezpieczonych) jednostki Państwowej Inspekcji Pracy a takŝe: Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców, Okręgowych Inspektorów Pracy i jego zastępców oraz inspektorów pracy w zakresie wykonywania przez nich czynności słuŝbowych. Ubezpieczone osoby fizyczne (inspektorzy) ubezpieczeni będą w zakresie OC z rozszerzeniem o szkody wyrządzone w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego. 3. Sumy gwarancyjne / sublimity (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia): Podane sumy ubezpieczenia powinny zabezpieczać wszystkie ewentualne roszczenia zgłoszone podczas okresu ubezpieczeniowego: 1) OC delikt: PLN 2) OC pracodawcy: do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia 3) OC najemcy: PLN 4) OC za mienie w pieczy, pod kontrolą, dozorem: PLN 5) Szkody wodno kanalizacyjne: PLN 6) OC wzajemne: PLN. Obsługa umowy 5 1. Okres ubezpieczenia od dnia 28 kwietnia 2010 roku do dnia 27 kwietnia 2011 roku. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy będzie ubezpieczane do dnia 27 kwietnia 2011 roku.

5 2. Ubezpieczyciel ma dostarczać Ubezpieczającemu na własny koszt polisy na ubezpieczenie mienia oraz sprzętu elektronicznego systematycznie na 15 dni przed rozpoczęciem ubezpieczenia. Miejsce dostawy polis siedziba właściwej jednostki PIP właściciela mienia. 3. Na polisach ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego jako właściciel mienia ma być wskazany właściciel tj. dany okręgowy inspektorat pracy albo Główny Inspektorat Pracy. Jako płatnik na polisie ma być wskazany właściciel tj. dany okręgowy inspektorat pracy albo Główny Inspektorat Pracy. Zapłata za polisy jednorazowo w terminie 30 dni od dnia dostarczenia polis. 4. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dostarczona zostanie do siedziby Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy na 15 dni przed rozpoczęciem ubezpieczenia. Do pozostałych współubezpieczonych tj. Okręgowych Inspektoratów Pracy dostarczone zostaną w tym terminie certyfikaty potwierdzające istnienie ochrony ubezpieczeniowej. 5. Zapłata za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zostanie uiszczona przez Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy jednorazowo w terminie 30 dni od dnia dostarczenia polis. 6. Okręgowe Inspektoraty Pracy przekaŝą Ubezpieczycielowi wszystkie konieczne do ubezpieczenia dane o dokonanych inwestycjach i zakupach podlegających ubezpieczeniu (poczynionych w okresie od ogłoszenia postępowania do dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia) w terminie do dnia 15 kwietnia 2010 roku. Ubezpieczyciel zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt polisy potwierdzające ubezpieczenie tego mienia w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wszystkich potrzebnych informacji. 7. W przypadku zaistnienia potrzeby ubezpieczenia mienia zakupionego w okresie 28 kwietnia 2010 roku do dnia 27 kwietnia 2011 roku wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt polisy tego mienia w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wszystkich koniecznych danych do ubezpieczenia tego mienia. 8. Terytorialny zakres ochrony ubezpieczeniowej: wszystkie miejsca prowadzenia działalności na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować objęte ubezpieczeniem mienie w kaŝdej lokalizacji PIP, bez względu na fakt w której lokalizacji mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia (dotyczy to w szczególności sprzętu elektronicznego stacjonarnego). 9. Ubezpieczyciel wskaŝe (z podaniem dokładnych namiarów telefonicznych, faksowych oraz mailowych) co najmniej 4 osoby będące Opiekunami Ubezpieczajacego (dwie ze wskazanych osób zajmować się będą obsługą techniczną ubezpieczeń, a dwie likwidacją ewentualnych szkód Ubezpieczającego), które koordynowały będą wszelkie sprawy związane z zarządzaniem ubezpieczeniami PIP z ramienia Ubezpieczyciela: a) Opiekunami Ubezpieczajacego z działu sprzedaŝy (osoby odpowiedzialne m. in. za terminowe wystawianie polis ubezpieczeniowych) będą:.. b) Opiekunem Ubezpieczajacego z działu likwidacji szkód (osoba odpowiedzialna za wszelkie sprawy związane ze szkodami w tym m.in. za terminowe dokonanie oględzin) będą Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy oraz Okręgowych Inspektoratów Pracy o ewentualnych zmianach składu osób będących Opiekunami Ubezpieczajacego (wraz z podaniem numeru kontaktowego) na co najmniej 2 dni przed przewidywana zmianą. Składka ubezpieczeniowa

6 6 1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy (łączną składkę) na kwotę nie wyŝszą niŝ. zł (słownie..). 2. Wysokość składek za roczny okres ubezpieczenia dla poszczególnych OIP określa załącznik numer 9 do umowy. 3. Zastosowane dla obliczenia ceny oferty składki / stawki będą miały takŝe zastosowanie do rozliczania klauzuli automatycznego pokrycia w okresie ubezpieczenia, czyli nowonabyte mienie ubezpieczane wg następujących stawek: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:.. 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: stacjonarnego:.. przenośnego: 7 1. W przypadku zbycia lub likwidacji mienia Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 2. Zwrot składki przysługuje za okres od dnia następnego po dniu zbycia lub likwidacji mienia. 3. Kwota zwrotu składki dla wszystkich ryzyk wynosi 1/365 składki rocznej za kaŝdy nie wykorzystany dzień ochrony. 4. Zwrot składki nie jest pomniejszany o jakąkolwiek opłatę manipulacyjną. Likwidacja szkód 8 1. Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczeń zawartych na warunkach niniejszej umowy moŝe nastąpić w dowolnym oddziale Ubezpieczyciela na terenie kraju. 2. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przeprowadzenia oględzin w terminie 48 godzin od momentu ich zgłoszenia (dotyczy dni roboczych) w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego. 3. Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę przyjęcia informacji o szkodzie tj. datę wpływu faxu lub maila do odpowiedniej jednostki Ubezpieczyciela lub telefonicznego zgłoszenia na infolinię. Ubezpieczyciel zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić otrzymanie faxu lub maila. 4. Likwidacja szkód z tytułu niniejszej umowy będzie się odbywała w jednostce Ubezpieczyciela zgodnie z 1 ust Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wypłacane będą właścicielowi mienia, chyba Ŝe ten upowaŝni inną osobę lub podmiot do odbioru odszkodowania. 6. Odszkodowanie wypłacane będzie w kwocie brutto (z podatkiem VAT) 7. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC wypłacane będzie osobie uprawnionej do jego otrzymania. Kary umowne 9 1. W przypadku niedostarczenia polis ubezpieczenia w terminach wskazanych w 5 ust.2, w 5 ust.4, w 5 ust.6, 5 ust.7 Ubezpieczyciel zobowiązany będzie zapłacić Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy lub właściwej Państwowej Inspekcji Pracy okręgowemu inspektoratowi pracy karę umowną w wysokości 15 zł, za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Naliczenie kar umownych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie zwalnia Ubezpieczyciela z obowiązku dostarczenia polis.

7 2. NiezaleŜnie od kar umownych wskazanych w ust.1, w przypadku niedostarczenia polis do Ubezpieczającego na 1 dzień przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy zastrzega sobie moŝliwość odstąpienia od tej umowy i Ŝądania od Ubezpieczyciela zapłaty kary umownej w wysokości 40% łącznej ceny tych polis z podatkiem VAT. Postanowienie niniejsze nie dotyczy sytuacji opisanej w 5 ust W przypadku niedostarczenia polis, o których mowa w 5 ust. 7 w terminie 10 dni od dnia otrzymania wszystkich koniecznych danych do ubezpieczenia tego mienia Ubezpieczającemu niezaleŝnie od kar, o których mowa w ust. 1, przysługiwała będzie moŝliwość odstąpienia od tej umowy i Ŝądania od Ubezpieczyciela zapłaty kary umownej w wysokości 40% łącznej ceny tych polis z podatkiem VAT. 4. W przypadku odstąpienia Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy od umowy z innych zawinionych przez Ubezpieczyciela przyczyn, niŝ wskazana w ust. 2 oraz ust. 3, Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do zapłaty Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 6 ust W przypadku odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy z przyczyn przez niego zawinionych Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do zapłaty Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 6 ust JeŜeli wartość szkody przewyŝszy kwotę kar umownych Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy będzie uprawniona do dochodzenia od Ubezpieczyciela, oprócz kar umownych, odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Postanowienia dodatkowe Do niniejszej umowy mają zastosowanie klauzule dodatkowe zgodnie z ofertą złoŝoną przez Ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przekazywania do wiadomości brokera wszelkiej dokumentacji związanej z obsługą niniejszej umowy ubezpieczenia, a w szczególności kopii polis oraz dokumentacji szkodowej. Postanowienia końcowe Niniejsza umowa została zawarta na okres od dnia 28 kwietnia 2010r. do dnia 27 kwietnia 2011r. 2. Przelew wierzytelności wymaga zgody Ubezpieczonego wyraŝonej w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) oraz inne przepisy odnoszące się do przedmiotu umowy. 4. Załączniki 1-10 stanowią integralną część niniejszej umowy. 5. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony deklarują rozwiązywać w drodze negocjacji, z ostroŝności ustalają za organ rozstrzygający Sąd powszechny miejscowo właściwy dla Ubezpieczającego. 6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Ubezpieczonego i jednym dla Ubezpieczyciela. Ubezpieczający Ubezpieczyciel

8 Załączniki: Załącznik nr 1 klauzule Załącznik nr 2 - adresy jednostek, opis zabezpieczeń jak równieŝ wykaz budynków zgłoszonych do ubezpieczenia, Załącznik nr 3 opis mieszkań słuŝbowych z podaniem wartości do ubezpieczenia Załącznik nr 4 sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje Załącznik nr 5 wartość, sposób zabezpieczenia oraz transportowanie gotówki Załącznik nr 6 zbiorcze zestawienie sum ubezpieczenia oraz limitów Załącznik nr 7 wykaz sprzętu elektronicznego z podaniem wartości i podziałem na lokalizacje Załącznik nr 8 informacje dotyczące archiwizacji danych Załącznik nr 9 wysokość składek Załącznik nr 10 franszyzy/ udziały własne

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 1 Numer sprawy: GOZ-353-221-1/09 Ubezpieczenie mienia oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 1A do SIWZ DT.III-3324-4/10... (pieczęć adresowa Wykonawcy)... (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA NR 2012/CPI/./... zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA NR 2012/CPI/./... zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA NR 2012/CPI/./... zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych, ul. rtm. Witolda Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, posiadającym REGON: 14128487300000,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność cywilną oraz ubezpieczenia komunikacyjne WORD Piła.

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność cywilną oraz ubezpieczenia komunikacyjne WORD Piła. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzania oferty. 2. Oferty składane przez Wykonawców

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MIENIA Nr..

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MIENIA Nr.. WZÓR UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MIENIA Nr.. zwana dalej Umową Generalną zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy stronami : Uniwersytetem Warszawskim w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

a (pełna nazwa i forma prawna) z siedzibą w

a (pełna nazwa i forma prawna) z siedzibą w Sprawa numer: NZ.273.52.2014.RZA Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

(pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 30/P/2009. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 30/P/2009. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 30/P/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA 272/../ORG/13 Istotne Warunki Umowy

UMOWA GENERALNA 272/../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA GENERALNA 272/../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek Regon Gminy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr HZP V 228-95/13

Wzór umowy. Umowa nr HZP V 228-95/13 Umowa nr HZP V 228-95/13 zawarta w dniu... 2013 r. w Łodzi pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wierzbowa 52, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr FZP XI - 228 63/14. zawarta w dniu... 2014 r. w Łodzi

Wzór umowy. Umowa nr FZP XI - 228 63/14. zawarta w dniu... 2014 r. w Łodzi Umowa nr FZP XI - 228 63/14 zawarta w dniu... 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wierzbowa 52, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207.000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207.000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Pro-Medica w Ełku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W KOSZALINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE NR 43/MR-4/NO/2012/SNP Copyright MEC Koszalin Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Informacje ogólne

Rozdział 1 - Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia 1.1 Zamawiający GMINA BOGORIA ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria NIP 866-16-03-248 REGON 830409637 tel. (15) 867 40 86, fax. (15) 867 42 81 www.bogoria.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel. (0-22) 525-14-05 fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MIEJSKICH ZAKŁADÓW KOMUNIKACYJNYCH Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MIEJSKICH ZAKŁADÓW KOMUNIKACYJNYCH Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Załącznik nr 6 do SIWZ (załącznik nr 3 do umowy) PROGRAM UBEZPIECZENIOWY zawierający zmiany dokonane pismem z dnia 27.04.2012 r. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MIEJSKICH ZAKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) na ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego w Lipnie

Bardziej szczegółowo