UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP"

Transkrypt

1 UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ( Warszawa), przy ulicy Kruczej 38/42, reprezentowanym przez: zwanym dalej Ubezpieczającym a z siedzibą w., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez., pod numerem KRS.; NIP, i w niniejszej umowie reprezentowaną przez: zwanym dalej Ubezpieczycielem. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta z Ubezpieczycielem wyłonionym w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i określa warunki ubezpieczenia oraz zasady wzajemnej współpracy w zakresie ubezpieczeń mienia będącego własnością lub w trwałym zarządzie oraz odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego. 2. Ubezpieczający wskazuje do wykonywania czynności związanych z obsługą i wykonywaniem niniejszej umowy Spółkę: AKMA-BROKERS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Poleska 27, zwaną dalej Brokerem. 3. Jednostką Ubezpieczyciela odpowiedzialną za obsługę niniejszej umowy jest.. 4. Przez Ubezpieczającego w niniejszej umowie rozumie się Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy lub Okręgowy Inspektorat Pracy będący właścicielem ubezpieczonego mienia lub w gestii którego znajduje się trwały zarząd ubezpieczonego mienia. Zakres ubezpieczenia 2 1. Na warunkach niniejszej umowy Ubezpieczyciel udzieli ochrony w zakresie następujących ryzyk: 1) ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk stanowiącego własność lub znajdującego się w posiadaniu Państwowej Inspekcji Pracy ; 2) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk stanowiącego własność lub znajdującego się w posiadaniu Państwowej Inspekcji Pracy ; 3) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

2 2. Do ubezpieczenia mienia, o którym mowa w 1 ust. 1 zastosowanie mają odpowiednie ogólne warunki ubezpieczenia (owu), z zastrzeŝeniem odmiennych postanowień wynikających z treści niniejszej umowy: W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Ogólne warunki ubezpieczenia z dnia, oznaczone symbolem. dalej zwanymi OWU UBEZPIECZENIA MIENIA W zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: Ogólne warunki ubezpieczenia z dnia, oznaczone symbolem. dalej zwanymi OWU UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne warunki ubezpieczenia z dnia, oznaczone symbolem. dalej zwanymi OWU UBEZPIECZENIA OC 3. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczenia, o których mowa w 2 ust. 2 stosuje się zapisy niniejszej umowy. 4. Strony umowy zgodnie oświadczają, Ŝe do ubezpieczenia zastosowanie będą miały klauzule wskazane w załączniku numer 1 do umowy. 5. Strony umowy zgodnie oświadczają, Ŝe do ubezpieczenia zastosowanie będą miały franszyze / udziały własne wskazane w załączniku nr 10 Ubezpieczenie MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 3 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk obejmowało będzie cały zgłoszony do ubezpieczenia majątek: 1) Budynki będące własnością lub w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, 2) 2 mieszkania słuŝbowe zlokalizowane w Warszawie przy ulicy Złotej 70 m. 42 i ulicy Grzeszczyka 4 m. 43 (wraz z wyposaŝeniem) mieszkania te są własnością zamawiającego, 3) gotówkę w kasie i transporty pienięŝne, 4) środki trwałe oraz wyposaŝenia biur (w tym sprzęt elektroniczny nie ubezpieczony w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), 5) nakłady inwestycyjne we własnych oraz obcych środkach trwałych. 2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk swoim zakresem obejmowało będzie wszystkie nagłe, niespodziewane, niezaleŝne od woli Ubezpieczającego zdarzenia będące przyczyną uszkodzenia, utraty bądź zniszczenia ubezpieczonego mienia lub gotówki. W szczególności ubezpieczenie to będzie chroniło przed poŝarem, uderzeniem pioruna, szkodami elektrycznymi (zwarcia, spięcia, następstwa niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego), wadliwą obsługą, niewłaściwym uŝytkowaniem, wadami materiałowymi, wybuchem, upadkiem statku powietrznego, szkodami wodociągowymi (w tym cofnięcie się cieczy w systemach kanalizacyjnych), huraganem (działania wiatru o prędkości nie mniejszej niŝ 17,5 m/sek), powodzią, gradem, deszczem nawalnym (opad deszczu o współczynniku co najmniej 4 w skali IMiGW), zalaniem przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe, zapadaniem i osuwaniem się ziemi, śniegiem, dymem, sadzą, hukiem ponaddźwiękowym, uderzeniem pojazdu a takŝe kradzieŝą z włamaniem i rabunkiem (usiłowane lub dokonane) oraz wandalizmem (usiłowanym lub dokonany), kradzieŝą zwykłą oraz ochrona szyb od stłuczenia. Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną.

3 3. Ochrona Ubezpieczeniowa dla ww. mienia istnieje takŝe podczas przeprowadzania drobnych prac remontowych, wyłączenia mienia z eksploatacji (na okres nie dłuŝszy niŝ 6 m-cy) oraz podczas jego transportu. 4. Wartość ubezpieczonego mienia została ustalona zgodnie z poniŝszymi zasadami: 1) przyjęto wartość rzeczywistą, za wyjątkiem mienia zakupionego w okresie 6 m-cy poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia gdzie przyjęto wartość wynikająca z faktury (brutto). 2) w odniesieniu od ubezpieczenia nakładów inwestycyjnych oraz szyb od stłuczenia, ryzyka zalania przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe, ryzyka kradzieŝy zwykłej, kradzieŝy z włamaniem oraz rabunku i wandalizmu, ochrony podczas transportu mienia podany został limit ubezpieczenia czyli suma ubezpieczenia odpowiadająca ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko. 5. Adresy jednostek organizacyjnych PIP oraz opis zabezpieczeń jak równieŝ wykaz budynków zgłoszonych do ubezpieczenie z podaniem ich wartości zawarty jest w załączniku numer 2 do umowy. 6. Opis mieszkań słuŝbowych z podaniem wartości do ubezpieczenia zawarty jest w załączniku numer 3 do umowy. 7. Sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje zawarte są w załączniku numer 4 do umowy. 8. Wartości, sposób zabezpieczenia oraz transportowania gotówki zawarty jest w załączniku numer 5 do umowy. 9. Zbiorcze zestawienie sum ubezpieczenia oraz limitów zawarte jest w załączniku numer 6 do umowy. Ubezpieczenie SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 4 1. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmowało będzie sprzęt stacjonarny i przenośny zakupiony od roku 2005 oraz oprogramowanie zainstalowane na tym sprzęcie oraz ryzyko utraty danych. 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk swoim zakresem obejmowało będzie wszystkie nagłe, niespodziewane, niezaleŝne od woli Ubezpieczającego zdarzenia będące przyczyną uszkodzenia, utraty bądź zniszczenia ubezpieczonego sprzętu. W szczególności ubezpieczenie to będzie chroniło przed poŝarem, uderzeniem pioruna, szkodami elektrycznymi (zwarcia, spięcia, następstwa niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego), wadliwą obsługą, niewłaściwym uŝytkowaniem, wadami materiałowymi, wybuchem, upadkiem statku powietrznego, szkodami wodociągowymi (w tym cofnięcie się cieczy w systemach kanalizacyjnych), huraganem (działania wiatru o prędkości nie mniejszej niŝ 17,5 m/sek), powodzią, gradem, deszczem nawalnym (opad deszczu o współczynniku co najmniej 4 w skali IMiGW), zalaniem przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe, zapadaniem i osuwaniem się ziemi, śniegiem, dymem, sadzą, hukiem ponaddźwiękowym, uderzeniem pojazdu a takŝe kradzieŝą z włamaniem i rabunkiem (usiłowane lub dokonane) oraz wandalizmem (usiłowanym lub dokonany) oraz kradzieŝą zwykłą. Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną. 3. Wartość ubezpieczonego mienia została ustalona zgodnie z poniŝszymi zasadami: 1) przyjęto wartość rzeczywistą, za wyjątkiem mienia zakupionego w okresie 6 m-cy poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia gdzie przyjęto wartość wynikająca z faktury (brutto), 2) w odniesieniu do ryzyka utraty danych oraz oprogramowania podany został limit ubezpieczenia czyli suma ubezpieczenia odpowiadająca ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko. 3) w odniesieniu od ryzyka kradzieŝy zwykłej oraz ochrony podczas transportu podany został limit ubezpieczenia czyli suma ubezpieczenia odpowiadająca ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko. 4. Ochrona Ubezpieczeniowa dla sprzętu elektronicznego istnieje takŝe podczas wyłączenia mienia z eksploatacji (na okres nie dłuŝszy niŝ 6 m-cy) oraz jego transportu.

4 5. Wykaz sprzętu z podaniem wartości a takŝe podziałem na lokalizacje zawarty jest w załączniku numer 7 do umowy. 6. Wskazanie limitów odpowiedzialności dla ryzyka utraty danych oraz kradzieŝy zwykłej i ochrony podczas transportu zawarty jest w załączniku numer 6 do umowy. 7. Dane dotyczące archiwizacji danych zostały zawarte w załączniku numer 8 do umowy. Ubezpieczenie ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 4 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmowało będzie odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem mienia i wykonywaniem zadań ustawowych (w tym szkody powstałe wskutek wydania wadliwej decyzji administracyjnej) z rozszerzeniem o: 1) odpowiedzialność cywilną pracodawcy za wypadki przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ubezpieczenie obejmować powinno szkody wyrządzone pracownikom zatrudnionym w PIP na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, mianowania oraz powołania (liczba zatrudnionych pracowników - łącznie 2684 osób stan na grudzień 2009 roku) 2) szkody w nieruchomościach oraz mieniu ruchomym, z którego korzysta ubezpieczający (PIP) na podstawie umowy najmu, dzierŝawy, trwałego zarządu lub pokrewnej umowy 3) szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego 4) szkody wodno kanalizacyjne 5) szkody wyrządzone sobie wzajemnie przez współubezpieczonych. 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmowało będzie ochroną (na zasadzie współubezpieczonych) jednostki Państwowej Inspekcji Pracy a takŝe: Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców, Okręgowych Inspektorów Pracy i jego zastępców oraz inspektorów pracy w zakresie wykonywania przez nich czynności słuŝbowych. Ubezpieczone osoby fizyczne (inspektorzy) ubezpieczeni będą w zakresie OC z rozszerzeniem o szkody wyrządzone w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego. 3. Sumy gwarancyjne / sublimity (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia): Podane sumy ubezpieczenia powinny zabezpieczać wszystkie ewentualne roszczenia zgłoszone podczas okresu ubezpieczeniowego: 1) OC delikt: PLN 2) OC pracodawcy: do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia 3) OC najemcy: PLN 4) OC za mienie w pieczy, pod kontrolą, dozorem: PLN 5) Szkody wodno kanalizacyjne: PLN 6) OC wzajemne: PLN. Obsługa umowy 5 1. Okres ubezpieczenia od dnia 28 kwietnia 2010 roku do dnia 27 kwietnia 2011 roku. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy będzie ubezpieczane do dnia 27 kwietnia 2011 roku.

5 2. Ubezpieczyciel ma dostarczać Ubezpieczającemu na własny koszt polisy na ubezpieczenie mienia oraz sprzętu elektronicznego systematycznie na 15 dni przed rozpoczęciem ubezpieczenia. Miejsce dostawy polis siedziba właściwej jednostki PIP właściciela mienia. 3. Na polisach ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego jako właściciel mienia ma być wskazany właściciel tj. dany okręgowy inspektorat pracy albo Główny Inspektorat Pracy. Jako płatnik na polisie ma być wskazany właściciel tj. dany okręgowy inspektorat pracy albo Główny Inspektorat Pracy. Zapłata za polisy jednorazowo w terminie 30 dni od dnia dostarczenia polis. 4. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dostarczona zostanie do siedziby Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy na 15 dni przed rozpoczęciem ubezpieczenia. Do pozostałych współubezpieczonych tj. Okręgowych Inspektoratów Pracy dostarczone zostaną w tym terminie certyfikaty potwierdzające istnienie ochrony ubezpieczeniowej. 5. Zapłata za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zostanie uiszczona przez Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy jednorazowo w terminie 30 dni od dnia dostarczenia polis. 6. Okręgowe Inspektoraty Pracy przekaŝą Ubezpieczycielowi wszystkie konieczne do ubezpieczenia dane o dokonanych inwestycjach i zakupach podlegających ubezpieczeniu (poczynionych w okresie od ogłoszenia postępowania do dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia) w terminie do dnia 15 kwietnia 2010 roku. Ubezpieczyciel zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt polisy potwierdzające ubezpieczenie tego mienia w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wszystkich potrzebnych informacji. 7. W przypadku zaistnienia potrzeby ubezpieczenia mienia zakupionego w okresie 28 kwietnia 2010 roku do dnia 27 kwietnia 2011 roku wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt polisy tego mienia w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wszystkich koniecznych danych do ubezpieczenia tego mienia. 8. Terytorialny zakres ochrony ubezpieczeniowej: wszystkie miejsca prowadzenia działalności na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować objęte ubezpieczeniem mienie w kaŝdej lokalizacji PIP, bez względu na fakt w której lokalizacji mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia (dotyczy to w szczególności sprzętu elektronicznego stacjonarnego). 9. Ubezpieczyciel wskaŝe (z podaniem dokładnych namiarów telefonicznych, faksowych oraz mailowych) co najmniej 4 osoby będące Opiekunami Ubezpieczajacego (dwie ze wskazanych osób zajmować się będą obsługą techniczną ubezpieczeń, a dwie likwidacją ewentualnych szkód Ubezpieczającego), które koordynowały będą wszelkie sprawy związane z zarządzaniem ubezpieczeniami PIP z ramienia Ubezpieczyciela: a) Opiekunami Ubezpieczajacego z działu sprzedaŝy (osoby odpowiedzialne m. in. za terminowe wystawianie polis ubezpieczeniowych) będą:.. b) Opiekunem Ubezpieczajacego z działu likwidacji szkód (osoba odpowiedzialna za wszelkie sprawy związane ze szkodami w tym m.in. za terminowe dokonanie oględzin) będą Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy oraz Okręgowych Inspektoratów Pracy o ewentualnych zmianach składu osób będących Opiekunami Ubezpieczajacego (wraz z podaniem numeru kontaktowego) na co najmniej 2 dni przed przewidywana zmianą. Składka ubezpieczeniowa

6 6 1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy (łączną składkę) na kwotę nie wyŝszą niŝ. zł (słownie..). 2. Wysokość składek za roczny okres ubezpieczenia dla poszczególnych OIP określa załącznik numer 9 do umowy. 3. Zastosowane dla obliczenia ceny oferty składki / stawki będą miały takŝe zastosowanie do rozliczania klauzuli automatycznego pokrycia w okresie ubezpieczenia, czyli nowonabyte mienie ubezpieczane wg następujących stawek: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:.. 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: stacjonarnego:.. przenośnego: 7 1. W przypadku zbycia lub likwidacji mienia Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 2. Zwrot składki przysługuje za okres od dnia następnego po dniu zbycia lub likwidacji mienia. 3. Kwota zwrotu składki dla wszystkich ryzyk wynosi 1/365 składki rocznej za kaŝdy nie wykorzystany dzień ochrony. 4. Zwrot składki nie jest pomniejszany o jakąkolwiek opłatę manipulacyjną. Likwidacja szkód 8 1. Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczeń zawartych na warunkach niniejszej umowy moŝe nastąpić w dowolnym oddziale Ubezpieczyciela na terenie kraju. 2. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przeprowadzenia oględzin w terminie 48 godzin od momentu ich zgłoszenia (dotyczy dni roboczych) w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego. 3. Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę przyjęcia informacji o szkodzie tj. datę wpływu faxu lub maila do odpowiedniej jednostki Ubezpieczyciela lub telefonicznego zgłoszenia na infolinię. Ubezpieczyciel zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić otrzymanie faxu lub maila. 4. Likwidacja szkód z tytułu niniejszej umowy będzie się odbywała w jednostce Ubezpieczyciela zgodnie z 1 ust Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wypłacane będą właścicielowi mienia, chyba Ŝe ten upowaŝni inną osobę lub podmiot do odbioru odszkodowania. 6. Odszkodowanie wypłacane będzie w kwocie brutto (z podatkiem VAT) 7. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC wypłacane będzie osobie uprawnionej do jego otrzymania. Kary umowne 9 1. W przypadku niedostarczenia polis ubezpieczenia w terminach wskazanych w 5 ust.2, w 5 ust.4, w 5 ust.6, 5 ust.7 Ubezpieczyciel zobowiązany będzie zapłacić Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy lub właściwej Państwowej Inspekcji Pracy okręgowemu inspektoratowi pracy karę umowną w wysokości 15 zł, za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Naliczenie kar umownych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie zwalnia Ubezpieczyciela z obowiązku dostarczenia polis.

7 2. NiezaleŜnie od kar umownych wskazanych w ust.1, w przypadku niedostarczenia polis do Ubezpieczającego na 1 dzień przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy zastrzega sobie moŝliwość odstąpienia od tej umowy i Ŝądania od Ubezpieczyciela zapłaty kary umownej w wysokości 40% łącznej ceny tych polis z podatkiem VAT. Postanowienie niniejsze nie dotyczy sytuacji opisanej w 5 ust W przypadku niedostarczenia polis, o których mowa w 5 ust. 7 w terminie 10 dni od dnia otrzymania wszystkich koniecznych danych do ubezpieczenia tego mienia Ubezpieczającemu niezaleŝnie od kar, o których mowa w ust. 1, przysługiwała będzie moŝliwość odstąpienia od tej umowy i Ŝądania od Ubezpieczyciela zapłaty kary umownej w wysokości 40% łącznej ceny tych polis z podatkiem VAT. 4. W przypadku odstąpienia Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy od umowy z innych zawinionych przez Ubezpieczyciela przyczyn, niŝ wskazana w ust. 2 oraz ust. 3, Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do zapłaty Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 6 ust W przypadku odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy z przyczyn przez niego zawinionych Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do zapłaty Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 6 ust JeŜeli wartość szkody przewyŝszy kwotę kar umownych Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy będzie uprawniona do dochodzenia od Ubezpieczyciela, oprócz kar umownych, odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Postanowienia dodatkowe Do niniejszej umowy mają zastosowanie klauzule dodatkowe zgodnie z ofertą złoŝoną przez Ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przekazywania do wiadomości brokera wszelkiej dokumentacji związanej z obsługą niniejszej umowy ubezpieczenia, a w szczególności kopii polis oraz dokumentacji szkodowej. Postanowienia końcowe Niniejsza umowa została zawarta na okres od dnia 28 kwietnia 2010r. do dnia 27 kwietnia 2011r. 2. Przelew wierzytelności wymaga zgody Ubezpieczonego wyraŝonej w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) oraz inne przepisy odnoszące się do przedmiotu umowy. 4. Załączniki 1-10 stanowią integralną część niniejszej umowy. 5. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony deklarują rozwiązywać w drodze negocjacji, z ostroŝności ustalają za organ rozstrzygający Sąd powszechny miejscowo właściwy dla Ubezpieczającego. 6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Ubezpieczonego i jednym dla Ubezpieczyciela. Ubezpieczający Ubezpieczyciel

8 Załączniki: Załącznik nr 1 klauzule Załącznik nr 2 - adresy jednostek, opis zabezpieczeń jak równieŝ wykaz budynków zgłoszonych do ubezpieczenia, Załącznik nr 3 opis mieszkań słuŝbowych z podaniem wartości do ubezpieczenia Załącznik nr 4 sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje Załącznik nr 5 wartość, sposób zabezpieczenia oraz transportowanie gotówki Załącznik nr 6 zbiorcze zestawienie sum ubezpieczenia oraz limitów Załącznik nr 7 wykaz sprzętu elektronicznego z podaniem wartości i podziałem na lokalizacje Załącznik nr 8 informacje dotyczące archiwizacji danych Załącznik nr 9 wysokość składek Załącznik nr 10 franszyzy/ udziały własne

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt)

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) BZ/ZP.02/23/02/15. Załącznik Nr 7 do SIWZ dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) zawarta w dniu we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Pyszkowie, Pyszków 53B, 98-275 Brzeźnio, nr NIP... reprezentowaną przez: 1. Bogumiła Lesiaka Wiceprezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej

UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy: Państwowym Przedsiębiorstwem UŜyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Załącznik nr 2 SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Załącznik numer 14 do siwz UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (02-315 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt. a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą.

UMOWA Projekt. a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą. UMOWA Projekt Zawarta w Ciepielowie w dniu... 2009 r. pomiędzy: Urzędem Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów reprezentowanym przez: P. Artura Szewczyka Wójta Gminy Ciepielów zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w., wpisaną do o kapitale zakładowym (dotyczy spółek prawa handlowego*) zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez:

z siedzibą w., wpisaną do o kapitale zakładowym (dotyczy spółek prawa handlowego*) zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 11 do siwz UMOWA - wzór zawarta w dniu... 2008 roku r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Kupującym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: mgr inż. Marka

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu..pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2, 02-743 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011. Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011. Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2011 Eureka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-542) przy ul. Janickiego 20

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez:

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez: UMOWA w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:.... a., zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych - WZÓR - UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu. w Piekarach Śląskich pomiędzy: Gminą Piekary Śląskie, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 41-940 Piekary Śląskie, ul. świrki 23,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Słupcy, dnia... pomiędzy: Gminą Miejską Słupca, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, NIP: 667-122-63-90, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu. pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42 UMOWA zawarta w dniu... grudnia 2011 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42 reprezentowaną przez: 1. Panią Iwonę Hickiewicz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Druk nr 7 (wzór umowy) Z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA PROJEKT Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

NIP , REGON

NIP , REGON WZÓR UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ W dniu... 2016 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Ochrony Rządu ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa NIP 521-033-46-78, REGON 011989650, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów Załącznik nr 1 Lp. 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy 1 Główny Inspektorat Barska 28/30 02-315 Warszawa tel. 22 391 82 15 fax. 22 391 82 14 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-2214-15/15 Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

/projekt/ UMOWA NR DOS-IV na Dostawę flag wraz z drzewcami

/projekt/ UMOWA NR DOS-IV na Dostawę flag wraz z drzewcami Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu nr DOS-IV.271.23.2013 W/UB/OSGK/ //2013 /projekt/ UMOWA NR DOS-IV.272.23.2013 na Dostawę flag wraz z drzewcami zawarta w dniu...... 2013 r. w Białymstoku pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU.

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA kupna sprzedaŝy. Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2009r. pomiędzy: firmą... reprezentowaną przez... - zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM

UMOWA kupna sprzedaŝy. Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2009r. pomiędzy: firmą... reprezentowaną przez... - zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA kupna sprzedaŝy Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2009r. pomiędzy: firmą...... reprezentowaną przez... - zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM a Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ

Załącznik Nr 8a do SIWZ - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Andrzeja Kasiurę zwaną dalej Zamawiającym z siedzibą w : Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez: Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-48/15 PROJEKT UMOWY Umowa Nr. /2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 4 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2010r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

U M O W A DZPZ/333/177 /2017 -

U M O W A DZPZ/333/177 /2017 - Wzór umowy komisowej Obowiązujący wzór dla części nr 4 U M O W A DZPZ/333/177 /2017 - zawarta w dniu.. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie do 30 tys euro pomiędzy firmą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

Dostawa kamery inspekcyjnej do przeglądu przewodów kanalizacyjnych

Dostawa kamery inspekcyjnej do przeglądu przewodów kanalizacyjnych Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie: Dostawa kamery inspekcyjnej do przeglądu przewodów kanalizacyjnych Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Zobowiązuję się dostarczyć

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW Znak sprawy:or.273.9.2016 Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez :

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez : Umowa ( projekt) zawarta w dniu 2011r. w Bytowie pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 77-131 Rekowo, Sierzno NIP 842-171-72-48, REGON 220597269 wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr. Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez :

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez : Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr - wzór zawarta w dniu.. 2011 r. w Jasieniu, pomiędzy : 1. Gminą Jasień z siedzibą w Jasieniu, przy ul. XX-lecia 20 (68 320) Jasień, NIP 928-19-63-691, REGON 000528712 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo