Jak zapewnić trwałość projektu? Upowszechnianie rezultatów projektu w Partnerskich Projektach Szkół.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak zapewnić trwałość projektu? Upowszechnianie rezultatów projektu w Partnerskich Projektach Szkół."

Transkrypt

1 Jak zapewnić trwałość projektu? Upowszechnianie rezultatów projektu w Partnerskich Projektach Szkół. Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

2 Istota i cele upowszechniania rezultatów projektów szkolnych

3 Plan prezentacji Promocja a upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów. Co to jest upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów? Podstawowe elementy strategii upowszechniania rezultatów.

4 Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów Upowszechnianie i wykorzystanie wyników oznacza działania mające na celu zapewnienie właściwego rozpoznania, przedstawienia i wdrożenia na szeroką skalę wyników programu Uczenie się przez całe życie. Definicja: DECYZJA NR 1720/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie

5 Promocja a upowszechnianie rezultatów projektu Upowszechnianie uczynienie jakiejś rzeczy dostępną (powszechną), z zamiarem trafienia na odpowiedni grunt (celowość). UPOWSZECHNIANIE informacji, idei, wartości REZULTATÓW Działania promocyjne projektu (uświadamiające) - towarzyszą upowszechnianiu (wzmacniają jego efekty), jednak ich przedmiotem nie są rezultaty, a informacje, idee, wartości, itp.

6 Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów czyli co robię? Upowszechnianie jest zaplanowanym procesem dostarczania informacji na temat jakości, przydatności i skuteczności rezultatów projektów, kierowany do kluczowych interesariuszy projektu/programu. Wykorzystywanie rezultatów projektu to planowy proces mający na celu przekonanie użytkowników końcowych do przyjęcia i zastosowania wyników projektu. Waloryzacja to nic innego jak upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów. Cel waloryzacji to wzmocnienie wartości osiąganych rezultatów poprzez upowszechnienie i wykorzystywanie oraz wprowadzenie ich na trwałe do praktyki edukacyjnej.

7 U p o w s z e c h n i a n i e i w y k o r z y s t a n i e r e z u l t a t ó w Waloryzacja - upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów Promocja projektu Upowszechnianie rezultatów Wykorzystanie rezultatów Idee, wartości informacje Rezultaty

8 Czym nie jest upowszechnianie projektu? Przekazaniem partnerom odbitek materiałów i raportów z przekonaniem, że to wystarczy. Umieszczeniem czegokolwiek na stronie internetowej, wierząc, że użytkownicy jakoś dowiedzą się, że to można na niej znaleźć. Wysłaniem informacji prasowej do mediów z nadzieją, że zostanie wykorzystana w przekazie medialnym. Wydrukowaniem raportu w dużym nakładzie z założeniem, że ludzie sami przyjdą i będą pytać o niego.

9 Planowanie strategii upowszechniania Jaki są CELE upowszechniania (wskaźniki)? CO będziemy upowszechniać i wykorzystywać? DO KOGO należy skierować przekaz (grupy docelowe upowszechniania)? JAKIE metody upowszechniania zastosować (działania)? KTO będzie odpowiedzialny za realizację działań? KIEDY (na którym etapie projektu) je zastosować (harmonogram)? Jakie ZASOBY jesteśmy w stanie przeznaczyć na ten cel (budżet)? JAK MIERZYĆ efekty upowszechniania (sposoby monitorowania)?

10 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h - c e l Jaki są CELE upowszechniania? Pozostają w ścisłym związku z celami projektu, jednak nie zawsze są identyczne (np. cele grup docelowych). Koncentrują się na zapewnieniu maksymalnej trwałości, rozpoznawalności rezultatów i efektywnym ich wykorzystaniu Powinny być określone przez odpowiednie wskaźniki (sukcesu). Cele upowszechniania powinny być: specyficzne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie.

11 Cele upowszechniania według reguły SMART KONKRETNE (Specific, simple) jednoznacznie sformułowanie i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację, a ich zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu. MIERZALNE (Measurable) każdy cel musi mieć swój wskaźnik na podstawie, którego będzie określona jego realizacja. DOSTĘPNE (Attainable) informacje potrzebne do pomiaru wskaźnika są lub będą dostępne podczas realizacji strategii (po akceptowalnym koszcie). REALISTYCZNE (Realistic/relevant) możliwe do wykonania lub urzeczywistnienia przy dostępnych zasobach. OKREŚLONE W CZASIE (Timebound) powinien zostać określony horyzont czasowy, jakiego dotyczy wskaźnik, jak również częstotliwość jego pomiaru.

12 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h c o upowszechniamy? PRODUKTY (ściśle mierzalne wskaźniki informujące o rodzaju podjętych działań a niewiele mówiące o faktycznych efektach danego działania). REZULTATY (właściwe efekty działań stanowiące realizację celów projektu, innymi słowy nadające konkretną treść tym celom). ODDZIAŁYWANIA (długofalowe następstwa działań wpisujące się w cele ogólne projektu, często nawet wykraczające ponad te cele).

13 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h c o upowszechniamy? Jakie rezultaty projektu upowszechniacie Państwo w swoim środowisku? - w szkole - w środowisku lokalnym

14 Co warto promować i upowszechniać? Produkty i rezultaty projektu. Nowe kompetencje i metody pracy. Spotkania z ciekawymi ludźmi. Zaangażowanie uczniów i nauczycieli. Kontakty międzynarodowe. Wiedza na temat europejskich szkół i systemów edukacji, itp.

15 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h d o k o g o? Określenie grup docelowych (adresatów) upowszechniania ma kluczowe znaczenie dla doboru sposobów upowszechniania oraz sformułowania komunikatu przekazu dla danej grupy. Adresaci upowszechniania: osoby, które nie miały możliwości bezpośrednio uczestniczyć w wyjeździe zagranicznym: uczniowie, pracownicy, nauczyciele, dyrektorzy, również z innych instytucji, także w kraju goszczącym.

16 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h d o k o g o? Warto stworzyć bazę adresatów upowszechniania z podziałem na poszczególne grupy. To znacznie ułatwi przygotowywanie późniejszych działań. Potencjalni użytkownicy powinni być jak najdokładniej poinformowani o zaletach opracowanych produktów, korzyściach, jakie niesie ich wykorzystanie. Komunikat skierowany do decydentów większy akcent będzie kładł na korzyści wynikające z zastosowania naszych rozwiązań na poziomie systemowym. Informacja np. dla prasy skupiać się będzie raczej na korzyściach z realizacji projektu dla społeczności lokalnej, regionu, itp. W każdym przypadku należy odpowiednio dobrać sposób przekazu, stopień zwięzłości oraz trafność.

17 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h j a k u p o w s z e c h n i a ć? Metody i formy upowszechniania mogą być bardzo różne, w zależności od tego, co upowszechniamy i do kogo kierujemy przekaz. By nasze działania były efektywne istotny jest właściwy dobór sposobów upowszechniania. Trzeba je dopasować do: celu, jaki chcemy osiągnąć; grupy odbiorców; rezultatu, który chcemy upowszechniać. Podstawowym kryterium doboru metod jest ich skuteczność w docieraniu z określonym rezultatem (komunikatem) do odpowiednich grup odbiorców.

18 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h k t o? Wszyscy partnerzy powinni angażować się w działania upowszechniające, a podział zadań powinien być jasny. Jakie osoby lub instytucje spoza partnerstwa, spośród głównych interesariuszy projektu, mogą wspierać proces upowszechniania?

19 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h k i e d y u p o w s z e c h n i a ć? Działania upowszechniające powinny stanowić integralną część planu pracy. Powinny być planowane w ścisłym powiązaniu z pozostałymi działaniami w projekcie. Mają charakter ciągły i trwają z różną intensywnością już od początku projektu, a także po jego zakończeniu. Zaleca się, by każdy etap projektu był podsumowywany odpowiednim do jego wyników przedsięwzięciem informacyjnoupowszechniającym.

20 E l e m e n t y s t r a t e g i i p r o m o c y j n y c h i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h h a r m o n o g r a m Działanie Instytucja/osoba odpowiedzialna XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Przygotowanie publikacji Partner 1. Utworzenie strony WWW Partner 2. Informowanie o projekcie na spotkaniach, konferencjach, w których uczestniczą partnerzy Wszyscy partnerzy Prezentacja wyników raportu oraz przykładowego modułu szkoleniowego na konferencji upowszechniającej Partner 4. Działania informacyjno-promocyjne; Działania upowszechniające rezultaty

21 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h j a k i e z a s o b y? Upowszechnianie wymaga zarówno czasu, jak i przeznaczenia określonych zasobów finansowych i ludzkich na działania z nim związane. Każde z działań upowszechniających należy więc odpowiednio wycenić i zapewnić na nie odpowiednią kwotę w budżecie. Również wkład pracy osób zaangażowanych w działania powinien być oszacowany i wpisany do planu pracy oraz do budżetu projektu.

22 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h m i e r z e n i e e f e k t ó w W celu przeprowadzenia miarodajnej ewaluacji upowszechniania konieczne jest: wybranie sposobu, w jaki będziemy mierzyć jakość i efektywność działań upowszechniających, ustalenie, jaki stopień osiągnięcia celów upowszechniania możemy uznać za zadowalający. Metody pomiaru efektów upowszechniania powinny nie tylko wskazywać na ilość odbiorców (ilościowe), ale też rozróżniać jakość przekazanych informacji (jakościowe) oraz grupę adresatów upowszechniania (w zależności od jej znaczenia dla ocenianego procesu).

23 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h m i e r z e n i e e f e k t ó w Wskaźniki informują nas o poziomie wzrostu bądź spadku, ilości zrealizowanych działań upowszechniających, itp. Wskaźnik stanowi miarę efektywności upowszechniania projektu.

24 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h m e t o d y m i e r z e n i a e f e k t ó w określają wymierne cechy faktu np. liczbę działań, metod upowszechniających określają opinie uczestników np. na temat działań upowszechniających ich użyteczności

25 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h m i e r z e n i e e f e k t ó w Przykłady wskaźników: x instytucji o danym profilu otrzyma pakiet niezbędnych informacji o rezultatach upowszechniania, ich zaletach i korzyściach wynikających z ich stosowania; x instytucji działających w podobnym obszarze w innych krajach europejskich otrzyma informacje o rezultatach i korzyściach wynikających z upowszechniania; x osób/instytucji przetestuje metody upowszechniania; x osób/instytucji wykaże zainteresowanie rezultatem projektu.

26 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h c e l e w s k a ź n i k ó w Stanowią narzędzie poprawy upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektu. Wzmacniają rozliczalność podejmowanych działań upowszechniających. Wzmacniają koordynację podejmowanych działań upowszechniających.

27 Kluczowe czynniki sukcesu w procesie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektu Włączenie mechanizmu upowszechniania i wykorzystania rezultatów w proces planowania projektu. Zapewnienie synergii w realizacji projektu poprzez: współpracę instytucjonalną na różnych poziomach, łączenie kompetencji podmiotów realizujących projekt wielodyscyplinarność, wykorzystywanie dostępnych zasobów, motywację. Zorientowany na odbiorcę sposób przedstawienia rezultatów projektu/programu/inicjatywy.

28 Efektywne formy upowszechniania i wykorzystania rezultatów

29 Plan prezentacji Metody upowszechniania rezultatów projektu. Europejska Baza Produktów (EST) - Star Projects. Drugie życie projektu czyli jak utrwalić rezultaty projektu. Jak zostać przykładem dobrej praktyki i osiągnąć sukces?

30 Umowa finansowa a promocja i upowszechnianie rezultatów projektu ARTYKUŁ 6 UPUBLICZNIANIE INFORMACJI Beneficjent zobowiązuje się do podawania informacji o dofinansowaniu uzyskanym z KE w ramach programu Uczenie się przez całe życie w każdym rozpowszechnianym lub publikowanym dokumencie, na każdym produkcie lub materiale wytworzonym dzięki dofinansowaniu, jak również w każdym wydawanym oświadczeniu lub udzielanym wywiadzie, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tożsamości wizualnej dostarczonymi przez KE[4]. Informacji takiej będzie towarzyszyć klauzula stwierdzająca, że wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca oraz że KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób. [4] Patrz wskazówki na stronie PROGRAM COMENIUS

31 Promocja rezultatów projektu Logo Strona internetowa Newsletter Gazetka szkolna Plakaty Broszury Ulotki Konkursy Europejska Baza Produktów Cele: wyjście na zewnątrz z projektem pochwalenie się wynikami pracy nad projektem promocja szkoły/przedszkola w społeczności lokalnej wykorzystanie rozwiązań wypracowanych w projekcie Odbiorcy: społeczność lokalna uczniowie, nauczyciele rodzice inne szkoły/przedszkola w regionie

32 Upowszechnianie rezultatów projektu Korzystanie z produktów w codziennej pracy Udostępnianie produktów partnerom/innym szkołom/nauczycielom Broszury, publikacje Strona internetowa Europejska Baza Produktów Cele: zapewnienie trwałości projektu wykorzystanie produktów i doświadczeń w codziennej pracy instytucji przekazanie wiedzy o osiągnięciach w projekcie Odbiorcy: społeczność lokalna uczniowie, nauczyciele rodzice inne szkoły/przedszkola w regionie

33 Metody upowszechniania rezultatów projektu - narzędzia internetowe Fora internetowe Strona WWW Jest najbardziej powszechnym narzędziem upowszechniania w projektach europejskich. Można za jej pośrednictwem zarówno publikować rezultaty, jak i promować projekt oraz instytucje partnerskie. Dociera praktycznie do nieograniczonego kręgu odbiorców, przy czym koszty jej tworzenia i utrzymania są relatywnie niskie. Umożliwiają dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na temat rezultatów, odpowiadanie na pytania i udostępnianie informacje innym. W projektach mogą służyć jako narzędzie wymiany doświadczeń, upowszechniania rezultatów.

34 Metody upowszechniania rezultatów projektu - narzędzia internetowe Blogi Dają możliwość prezentowania opinii bądź wrażeń na określony temat rezultatu, pozwalając autorom na dużą dozę swobody i osobistego podejścia. Przydatne między innymi dla przekazywania informacji o miękkich efektach prowadzonych działań, ale też o produktach. Media społecznościowe (Facebook, Twitter, Linkedin, etc.) Umożliwiają dzielenie się w gronie zainteresowanych osób wiedzą i doświadczeniami, a także materiałami. Wzbogacając przekaz o element rekomendacji, stanowią skuteczny sposób promowania i upowszechniania rezultatów.

35 Metody upowszechniania rezultatów projektu - narzędzia internetowe Newsletter Newslettery są jednym z bardziej popularnych środków dających możliwość informowania o rezultatach projektu. Pozwalają na dotarcie do ściśle określonych grup odbiorców oraz utrzymywanie ich zainteresowania przez cały czas trwania przedsięwzięcia. Warto zadbać o jego dystrybucję kanałami branżowymi, poprzez fora internetowe, instytucje sieciowe etc. Newslettery mogą mieć formę elektroniczną lub tradycyjną. Biuletyny elektroniczne, poza nakładami poniesionymi na redakcję tekstów i ich edycję, są rozpowszechniane praktycznie bezkosztowo.

36 Metody upowszechniania rezultatów projektu - narzędzia internetowe Artykuły i informacje prasowe Publikacje Rezultaty, które nie wymagają stałego aktualizowania i wprowadzania zmian często są publikowane w formie papierowej. Formę graficzną oraz nakład tych publikacji trzeba dostosować do preferencji i liczebności grupy odbiorców. Prasa (zarówno tradycyjna, jak i elektroniczna) umożliwia dotarcie do szerokich kręgów odbiorców oraz pozyskanie zainteresowania osób. Skutecznym sposobem upowszechniania rezultatów może być umieszczanie artykułów w prasie branżowej.

37 Metody upowszechniania rezultatów projektu - narzędzia internetowe Radio i TV Redakcja Radia lub TV umiejętnie zachęcona do zajęcia się tematem sama zaproponuje przygotowanie materiału na temat rezultatów projektu. Planując ten rodzaj przekazu, trzeba bardzo dobrze zastanowić się nad jego celowością i efektywnością poniesionych kosztów.

38 Metody upowszechniania rezultatów projektu spotkania, kontakty Spotkania, kontakty bezpośrednie Najskuteczniejszymi metodami upowszechniania i wykorzystania rezultatów są relacje międzyludzkie takie jak spotkania, bezpośrednie kontakty, rozmowy telefoniczne itp. Ten sposób komunikowania się jest szczególnie godny polecenia w przypadku prób dotarcia z informacją do decydentów, osób na wysokich stanowiskach lub osób, od których oczekujemy zmiany dotychczasowego nastawienia. Spotkania to jedno z bardziej efektywnych narzędzi komunikacji.

39 Metody upowszechniania rezultatów projektu konferencje, seminaria Konferencje, seminaria Umożliwia bowiem zgromadzenie w jednym miejscu i czasie osób potencjalnie zainteresowanych rezultatami naszych działań. Konieczne jest więc dopasowanie zarówno programu, jak i formy konferencji do preferencji uczestników. Dobrym rozwiązaniem może się okazać użycie nowoczesnych technologii, jak przekaz wideo czy możliwość uczestniczenia w wydarzeniu na odległość.

40 Metody upowszechniania rezultatów projektu szkolenia, warsztaty, targi Targi, wystawy Szkolenia, warsztaty Umożliwiają spotkanie z potencjalnymi użytkownikami i przekazanie im wiedzy na temat wypracowanych rezultatów. Spotkania te często służą testowaniu rezultatów, a więc zbieraniu informacji zwrotnej na ich temat w celu lepszego dopasowania do potrzeb użytkowników. Uczestnictwo w różnego rodzaju targach pozwala na przekazanie informacji o rezultatach projektu relatywnie dużej liczbie osób. Bardzo cenna jest wówczas możliwość bezpośredniego kontaktu i rozmowy na temat wykorzystania rezultatów projektu.

41 Metody upowszechniania rezultatów projektu bazy projektów Umieszczanie projektów i ich rezultatów w europejskich bazach danych takich jak baza EST dla projektów partnerskich jest skutecznym sposobem zaprezentowania projektów i ich rezultatów odbiorcom z innych krajów. Dzięki europejskim bazom projektów ich rezultaty mogą być wykorzystywane do tworzenia europejskich polityk w zakresie edukacji i szkoleń.

42 Europejska Baza Produktów - European Shared Treasure (EST) WPIS DO BAZY EST TO OBOWIĄZEK BENEFICJENTÓW PROGRAMU COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ (www.est.org.pl). Beneficjent jest obowiązany do umieszczenia informacji dotyczących postępów i rezultatów działania do bazy danych European Shared Treasure (EST), znajdującej się na stronie internetowej (Umowa finansowa, art. I.8 - upowszechnianie). TERMIN UZUPEŁNIANIA WPISÓW DO BAZY: 30 wrzesień 2014 TERMIN PRZESŁANIA HASEŁ PRZEZ NA: czerwiec 2014

43 BAZA EST (do 30 września 2014)

44 Europejska Baza Produktów - European Shared Treasure (EST) Linki do European Shared Treasure (EST): Link do przewodnika dla użytkowników Bazy EST:

45 Europejska Baza Produktów - funkcje bazy Poszukiwanie projektów i potencjalnych partnerów Upowszechnianie projektów i ich rezultatów Baza EST Dane statystyczne projektów partnerskich LLP

46 Europejska Baza Produktów strona logowania hp Numer projektu: PL1-COM Hasło otrzymane od NA

47 Europejska Baza Produktów projekt partnerski

48 Europejska Baza Produktów projekt partnerski Wypełnia koordynator projektu!!! Wypełniają partnerzy (polski partner)

49 Europejska Baza Produktów - strona produktów

50 Europejska Baza Produktów - strona produktów Proszę wypełnić

51 Europejska Baza Produktów - strona produktów Proszę zaznaczyć 1 opcję

52 Europejska Baza Produktów - strona produktów Jeżeli produkt jest efektem pracy całej grupy partnerskiej do Bazy EST należy go wprowadzić jako wspólny produkt Produkt wprowadza jeden z partnerów, pozostali mogą uzupełniać opisy produktu w swoim narodowym języku. Tylko partner rejestrujący wspólny produkt określa jego parametry (np. dostępność, odbiorcy).

53 Europejska Baza Produktów Star Projects Najbardziej innowacyjnym i kreatywnym grupom partnerskim, które wykreowały najlepsze produkty, zostanie przyznany status Gwiazdy Star Project - symbol zakończonego sukcesem projektu.

54 Europejska Baza Produktów Star Projects

55 O czym warto pamiętać? Rezultaty projektu (materialne i niematerialne) powinny wzbogacić ofertę edukacyjną szkoły. Realizacja projektu międzynarodowego to ważne wydarzenie także poza szkołą w działaniach promocyjnych i upowszechniających mogą pomóc lokalne władze i organizacje. Dobry projekt żyje także po zakończeniu okresu finansowania.

56 Drugie życie projektu czyli jak utrwalić rezultaty projektu

57 Drugie życie projektu czyli jak utrwalić rezultaty projektu W jaki sposób zamierzacie Państwo zapewnić trwałość projektu i jego rezultatów, także po jego zakończeniu?

58 Drugie życie projektu czyli jak utrwalić rezultaty projektu Jakie korzyści czerpiecie Państwo z upowszechniania i wykorzystywania rezultatów?

59 Drugie życie projektu czyli jak utrwalić rezultaty projektu Co na trwałe zmienił projekt w Państwa szkole/środowisku?

60 Drugie życie projektu czyli jak utrwalić rezultaty projektu przykład dobrej praktyki Przykłady dobrej praktyki jako szansa na wykreowanie i utrwalenie rezultatów projektu. Jak zostać przykładem dobrej praktyki i osiągnąć sukces?

61 Przykłady dobrej praktyki jako szansa na wykreowanie i utrwalenie rezultatów projektu Dobra praktyka to godny naśladowania projekt, uwzględniający rezultaty i procesy, które mają pozytywny wpływ na systemy i praktykę. Cechy: kompleksowy charakter, służenie wprowadzaniu zmian, innowacyjne / kreatywne działania, spełnienie wymagań ewaluacyjnych. Wybór dobrej praktyki zależy od: jakości działań, wpływu na uczestników, organizację, środowiska lokalne, regionalne, międzynarodowe innowacyjności metod upowszechniania rozwiązania godne powszechniania osiągnięcia rezultatów wykraczających ponad standardy (coś co zachwyca), aktywnego zaangażowania uczestników projektu

62 Przykłady dobrej praktyki jako szansa na wykreowanie i utrwalenie rezultatów projektu 2006: 41 projektów 2007: 51 projektów 2008: 25 projektów 2009: 57 projektów 2010: 83 projekty 2011: 49 projektów 2012: 33 projekty 2013: 55 projektów Przykłady dobrej praktyki w Programie Comenius PPS: Najwyżej ocenione raporty końcowe przez Zespół PPS. Projekty najwyżej ocenione podczas monitoringów: - przez Zespół PPS - przez koordynatorów wojewódzkich. Star Projects najwyżej ocenione wpisy w bazie EST.

63 Jak zostać przykładem dobrej praktyki i utrwalić sukces? (kryteria wyboru dobrej praktyki) Raport daje pełen obraz działań zrealizowanych w ramach projektu. Projekt zdecydowanie się wyróżnia w określonym obszarze i zasługuje na upowszechnienie (np. tematyka, działania monitorujące, promocja i upowszechnianie, współpraca). Udało się zrealizować dodatkowe działania, odpowiedzieć na konkretne potrzeby uczestników. Wpływ projektu na uczestników jest wysoki i wykazany w sposób przekonujący.

64 Jak zostać przykładem dobrej praktyki i utrwalić sukces? (kryteria wyboru dobrej praktyki) W projekt zaangażowanych było wielu partnerów (np. inni nauczyciele, rodzice, mieszkańcy gminy, władze samorządowe, przedstawiciele NGO). Produkty są wyjątkowo ciekawe i przydatne, odpowiadają grupie wiekowej uczestników i tematyce oraz założeniom projektu. Działania projektu są wyjątkowo ciekawe, odpowiadają grupie wiekowej uczestników oraz tematyce i założeniom projektu. Ewaluacja i monitoring były prowadzone na bieżąco, ich wyniki zostały opisane w raporcie (reagowano na potrzeby uczestników czy ewentualne problemy).

65 Jak zostać przykładem dobrej praktyki i utrwalić sukces? (kryteria wyboru dobrej praktyki) Projekt był bardzo dobrze promowany i upowszechniany na poziomie szkoły i lokalnej społeczności, przy aktywnym udziale uczestników. Projekt i przebieg jego realizacji wskazują na trwałość rezultatów. Wpis w Bazie EST został dokonany starannie i z myślą o przydatności zamieszczonych w Bazie produktów. W ramach projektu nawiązano współpracę z otoczeniem szkoły (media, władze lokalne, NGO, lokalni sponsorzy).

66 Historia sukcesu projektu i utrwalenia jego rezultatów - Przedszkole nr 3 w Zabrzu w Euronews Telewizja Euronews w ramach cyklu reportaży zatytułowanych Generation Y, pokazała krótki film o projekcie realizowanym przez Przedszkole nr 3 w Zabrzu, który jest finansowany z funduszy programu Comenius. Projekt uczy dzieci podstawowych zasad ekologii i szacunku do środowiska.

67 Czemu służy upowszechnianie rezultatów projektu w ramach dobrych praktyk? Pokazuje wartość i wpływ naszej pracy na jakość edukacji. Dostarcza danych dla władz edukacyjnych o najlepszym wykorzystaniu środków. Kreuje wzorce do naśladowania wykorzystywane są do promocji i upowszechniania rezultatów projektu. Pomaga dzielić się doświadczeniem z innymi instytucjami, osobami realizującymi podobne projekty.

68 Upowszechnianie rezultatów projektu - konkurs EDUinspiracje 2014 Konkurs EDUinspiracje jest inicjatywą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która ma na celu zapewnienie maksymalnego wykorzystania rezultatów i efektywnej promocji działań dofinansowanych przez FRSE.

69 Upowszechnianie rezultatów projektu - konkurs EDUinspiracje 2014

70 Upowszechnianie rezultatów projektu - konkurs EDUinspiracje 2014 Adresaci konkursu Konkurs skierowany jest do beneficjentów indywidualnych i instytucjonalnych następujących programów: Program Uczenie się przez całe życie i jego programy sektorowe i wspomagające inicjatywy: Erasmus Comenius Leonardo da Vinci Grundtvig Wizyty Studyjne European Language Label projekty zgłoszone do konkursu European Language Label, które uzyskały Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych etwinning projekty zrealizowane w programie etwinning, które uzyskały Krajową Odznakę Jakości Program Młodzież w działaniu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

71 Upowszechnianie rezultatów projektu - konkurs EDUinspiracje 2014 Kategorie konkursowe KATEGORIA INDYWIDUALNA KATEGORIA INSTYTUCJONALNA Pod uwagę brane będą działania: uczniów, studentów, młodzieży, dorosłych słuchaczy, w tym seniorów, nauczycieli, trenerów, edukatorów, wykładowców i pracowników uczelni wyższych i kadry zarządzającej w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej, pracowników instytucji publicznych i niepublicznych, przedstawicieli organizacji, przedsiębiorców i pracowników firm. Pod uwagę będą brane działania beneficjentów instytucjonalnych: szkół, organów prowadzących i nadzorujących szkoły, instytucji kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, uczelni wyższych, instytucji publicznych i niepublicznych oraz firm biorących udział w projektach współpracy (bilateralnej i wielostronnej), różnych instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci, młodzieży, studentów lub osób dorosłych, w tym osób starszych. Działania te musiałyby umożliwiać rozwój organizacyjny, zawodowy, a także osobisty uczestników projektu dzięki innowacyjnej organizacji procesu uczenia się, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.

72 Upowszechnianie rezultatów projektu - konkurs EDUinspiracje 2014

73 Dziękujemy za uwagę!!!

Aspekty merytoryczne raportu końcowego Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu

Aspekty merytoryczne raportu końcowego Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu Aspekty merytoryczne raportu końcowego Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu PLAN PREZENTACJI Raport końcowy. Baza EST. Przykłady dobrej praktyki. Upowszechnianie rezultatów projektu. CZEMU SŁUŻY

Bardziej szczegółowo

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST PLAN PREZENTACJI: 1. Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Europejska Baza Produktów (European Shared Treasure)

Europejska Baza Produktów (European Shared Treasure) Europejska Baza Produktów (European Shared Treasure) Szkolenie dla Beneficjentów Programu Leonardo da Vinci (Projekty partnerskie) KONKURS 2011 Warszawa, 13 czerwca 2013 roku Artykuł 8 Umowy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17-18 czerwca 2013

Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Szkolenie dla Koordynatorów Wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Plan prezentacji Wstępne

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów w projektach transferu innowacji

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów w projektach transferu innowacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów w projektach transferu innowacji Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci?

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Cechy dobrego projektu pomysł spójność logiczna właściwe partnerstwo efektywność klarowna strategia realizacji możliwość wpływu uczestników

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci?

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Cechy dobrego projektu pomysł spójność logiczna właściwe partnerstwo efektywność klarowna strategia realizacji możliwość wpływu uczestników

Bardziej szczegółowo

Istota upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Uczenie się przez całe Ŝycie

Istota upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Uczenie się przez całe Ŝycie Istota upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Uczenie się przez całe Ŝycie Tadeusz Wojciechowski Koordynator Zespołu ds. Upowszechniania i Wykorzystywania Rezultatów LLP Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Partnerskie Projekty Szkół. raportu końcowego, baza EST

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Partnerskie Projekty Szkół. raportu końcowego, baza EST Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu postępów i raportu końcowego, baza EST RAPORT POSTĘPÓW (do

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów FRSE Autor: Ewelina Miłoń Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów 2014-09-26 Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Tytuł slajdu. Merytoryczne aspekty zarządzania projektem

Tytuł slajdu. Merytoryczne aspekty zarządzania projektem Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł slajdu Merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW. Komunikacja i promocja

ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW. Komunikacja i promocja ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW Komunikacja i promocja 5-6.02.2013, Lublin, Polska PLAN PREZENTACJI 4 GRUPY DOCELOWE Partnerzy/ osoby zaangażowane w

Bardziej szczegółowo

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Zgłaszanie prac... 5 Sposób wyłaniania zwycięzców... 6 Nagrody... 7 Szczegółowe informacje... 7 Informacje o organizatorze

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

I. Konkurs 2015... 4 II. Nagrody... 5 II. Procedura konkursowa... 6 III. Kryteria oceny i nominacji projektów... 7 IV. Informacje dla nominowanych...

I. Konkurs 2015... 4 II. Nagrody... 5 II. Procedura konkursowa... 6 III. Kryteria oceny i nominacji projektów... 7 IV. Informacje dla nominowanych... I. Konkurs 2015... 4 II. Nagrody... 5 II. Procedura konkursowa... 6 III. Kryteria oceny i nominacji projektów... 7 IV. Informacje dla nominowanych... 8 V. Zadania mobilnych badaczy... 9 VII. Ważne daty...

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Projekt Europa 50 plus

Projekt Europa 50 plus Erasmus+ Edukacja Dorosłych Projekt Europa 50 plus Aleksandra Wąsik Koordynator projektu Katowice, 13 lipca 2016r. Projekt EUROPA 50+ KOORDYNATOR PROJEKTU ZDZ Katowice (Polska, Katowice) PARTNERZY PROJKETU

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Zasady formalne i kryteria jakościowe Warszawa, 18 lutego 2015 Wnioskowanie niezbędne kroki Zapoznanie z Przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne w projektach LIFE

Działania komunikacyjne w projektach LIFE Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania komunikacyjne w projektach LIFE Marta Wojtaniec Specjalista w Wydziale ds. Programu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Konkurs Partnerstwa strategiczne to jest konkurs! Nie każdy wnioskodawca otrzyma dofinansowanie. Wygrywają

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Waloryzacja w projektach transferu innowacji 14 września 2011, Warszawa Waloryzacja -

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. XV posiedzenie KST Dobre Rządzenie PO KL, Jachranka, 25 września 2012 r.

Tomasz Schimanek. XV posiedzenie KST Dobre Rządzenie PO KL, Jachranka, 25 września 2012 r. Tomasz Schimanek Komentarz do uwag eksperta dotyczących Strategii wdrażania projektu innowacyjnego "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA 1) AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY Akcja umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację projektów, których celem

Bardziej szczegółowo

Krajowa Instytucja Wspomagajàca

Krajowa Instytucja Wspomagajàca Program Operacyjny Operacyjny Kapita Ludzki Kapita Ludzki Krajowa Instytucja Instytucja Wspomagajàca Centrum Wspomagajàca Projektów Europejskich Centrum Projektów Europejskich EMPOWERMENT W PROJEKTACH

Bardziej szczegółowo

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Warszawa, grudzień 2015 Cele Funduszu Wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznych relacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość. I. Konkurs 2015... 4 II. Zasady konkursu... 6 III. Kryteria oceny zgłoszeń... 10 IV. Ważne daty... 11

Zawartość. I. Konkurs 2015... 4 II. Zasady konkursu... 6 III. Kryteria oceny zgłoszeń... 10 IV. Ważne daty... 11 1 Zawartość I. Konkurs 2015... 4 II. Zasady konkursu... 6 III. Kryteria oceny zgłoszeń... 10 IV. Ważne daty... 11 2 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie EDUinspirator,

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Merytoryczne aspekty zarządzania projektem

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Merytoryczne aspekty zarządzania projektem Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Merytoryczne aspekty zarządzania projektem Plan prezentacji Cykl życia projektu. Specyfika pracy w projekcie. Rola

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM UPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTANIE REZULTATÓW PROJEKTÓW CENTRALNYCH W POLSCE

SEMINARIUM UPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTANIE REZULTATÓW PROJEKTÓW CENTRALNYCH W POLSCE SEMINARIUM UPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTANIE REZULTATÓW PROJEKTÓW CENTRALNYCH W POLSCE Find the Best Competency-based Recruitment in Public Administration Warszawa, 23.05.2013 Patronat medialny: Project

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Warszawa, 4,18 lutego 2015 W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub

Bardziej szczegółowo

Formularz raportu postępów i zasady oceny

Formularz raportu postępów i zasady oceny Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Formularz raportu postępów i zasady oceny Warszawa, 11 czerwca 2013 Plan wystąpienia Omówienie formularza raportu

Bardziej szczegółowo

Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich

Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich Małgorzata Członkowska-Naumiuk Spotkanie informacyjne, Warszawa 8 stycznia 2015 r. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

RAPORT CZĘŚCIOWY MERYTORYCZNY do Umowy finansowej nr za okres od do.. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY. Działanie Współpraca Instytucjonalna

RAPORT CZĘŚCIOWY MERYTORYCZNY do Umowy finansowej nr za okres od do.. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY. Działanie Współpraca Instytucjonalna RAPORT CZĘŚCIOWY MERYTORYCZNY do Umowy finansowej nr za okres od do.. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Działanie Współpraca Instytucjonalna 1. IDENTYFIKACJA PROJEKTU Tytuł projektu Beneficjent (nazwa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji - LSR na lata 2014-2020

Plan Komunikacji - LSR na lata 2014-2020 Plan Komunikacji - LSR na lata 2014-2020 Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Darłowie. Plac Tadeusza Kościuszki 9. 76-150 Darłowo. Tel. 94 314 22 23. Fax. 94 314 23 33. www.darlowo.pl. e-mail: poczta@darlowo.

Urząd Miejski w Darłowie. Plac Tadeusza Kościuszki 9. 76-150 Darłowo. Tel. 94 314 22 23. Fax. 94 314 23 33. www.darlowo.pl. e-mail: poczta@darlowo. Zasady promocji i informacji projektów współfinansowanych ze środków Miasta Darłowo w ramach zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14marca 2012 rok Proces certyfikacji Niezbędna część produktu innowacyjnego Certyfikacja jako narzędzie włączania produktu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Witam s erdecznie serdecznie Anna Bielak

Witam s erdecznie serdecznie Anna Bielak Witam serdecznie Witam serdecznie Anna Bielak Informacje o projekcie Program Aktywności Samorządowej PAS innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych Priorytet V Dobre

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny merytorycznej Załącznik nr do dokumentacji konkursowej /wzór/ Karta oceny merytorycznej na realizację Rewitalizacji Społecznej NUMER KONKURSU TYTUŁ PROGRAMU:...... NAZWA PROJEKTODAWCY:... OCENIAJĄCY (imię, nazwisko)....

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r.

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Znaczenie programu. w rozwijaniu kompetencji kluczowych

Znaczenie programu. w rozwijaniu kompetencji kluczowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Znaczenie programu Uczenie się przez całe Ŝycie w rozwijaniu kompetencji kluczowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych.

Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych. Seminarium Promocja i upowszechnienie projektów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia.. r. do 31 grudnia.. r. 1 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko: Instytucja: Numer

Bardziej szczegółowo

Mobilni dziennikarze

Mobilni dziennikarze Mobilni dziennikarze Informacje ogólne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 1 Spis treści Wstęp 3 O projekcie 4 Profil mobilnego dziennikarza 5 Działania mobilnych dziennikarzy 6 Rekrutacja 7 Kontakt 8 2

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Fundraising Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Dokumenty ustanawiające Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme):

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA. Projekty Innowacyjne PO KL

FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA. Projekty Innowacyjne PO KL FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA Projekty Innowacyjne PO KL 1 Priorytet / Działanie Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 2 Komponent centralny /Województwo Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem Warszawa 27 marca 2015 r. Etapy realizacji projektu Przygotowanie Mobilności Kontynuacja Wpływ Upowszechnianie rezultatów projektu Ewaluacja Raporty indywidualne uczestników + raport

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok Warszawa, 4 grudnia 2012 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo