Jak zapewnić trwałość projektu? Upowszechnianie rezultatów projektu w Partnerskich Projektach Szkół.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak zapewnić trwałość projektu? Upowszechnianie rezultatów projektu w Partnerskich Projektach Szkół."

Transkrypt

1 Jak zapewnić trwałość projektu? Upowszechnianie rezultatów projektu w Partnerskich Projektach Szkół. Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

2 Istota i cele upowszechniania rezultatów projektów szkolnych

3 Plan prezentacji Promocja a upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów. Co to jest upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów? Podstawowe elementy strategii upowszechniania rezultatów.

4 Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów Upowszechnianie i wykorzystanie wyników oznacza działania mające na celu zapewnienie właściwego rozpoznania, przedstawienia i wdrożenia na szeroką skalę wyników programu Uczenie się przez całe życie. Definicja: DECYZJA NR 1720/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie

5 Promocja a upowszechnianie rezultatów projektu Upowszechnianie uczynienie jakiejś rzeczy dostępną (powszechną), z zamiarem trafienia na odpowiedni grunt (celowość). UPOWSZECHNIANIE informacji, idei, wartości REZULTATÓW Działania promocyjne projektu (uświadamiające) - towarzyszą upowszechnianiu (wzmacniają jego efekty), jednak ich przedmiotem nie są rezultaty, a informacje, idee, wartości, itp.

6 Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów czyli co robię? Upowszechnianie jest zaplanowanym procesem dostarczania informacji na temat jakości, przydatności i skuteczności rezultatów projektów, kierowany do kluczowych interesariuszy projektu/programu. Wykorzystywanie rezultatów projektu to planowy proces mający na celu przekonanie użytkowników końcowych do przyjęcia i zastosowania wyników projektu. Waloryzacja to nic innego jak upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów. Cel waloryzacji to wzmocnienie wartości osiąganych rezultatów poprzez upowszechnienie i wykorzystywanie oraz wprowadzenie ich na trwałe do praktyki edukacyjnej.

7 U p o w s z e c h n i a n i e i w y k o r z y s t a n i e r e z u l t a t ó w Waloryzacja - upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów Promocja projektu Upowszechnianie rezultatów Wykorzystanie rezultatów Idee, wartości informacje Rezultaty

8 Czym nie jest upowszechnianie projektu? Przekazaniem partnerom odbitek materiałów i raportów z przekonaniem, że to wystarczy. Umieszczeniem czegokolwiek na stronie internetowej, wierząc, że użytkownicy jakoś dowiedzą się, że to można na niej znaleźć. Wysłaniem informacji prasowej do mediów z nadzieją, że zostanie wykorzystana w przekazie medialnym. Wydrukowaniem raportu w dużym nakładzie z założeniem, że ludzie sami przyjdą i będą pytać o niego.

9 Planowanie strategii upowszechniania Jaki są CELE upowszechniania (wskaźniki)? CO będziemy upowszechniać i wykorzystywać? DO KOGO należy skierować przekaz (grupy docelowe upowszechniania)? JAKIE metody upowszechniania zastosować (działania)? KTO będzie odpowiedzialny za realizację działań? KIEDY (na którym etapie projektu) je zastosować (harmonogram)? Jakie ZASOBY jesteśmy w stanie przeznaczyć na ten cel (budżet)? JAK MIERZYĆ efekty upowszechniania (sposoby monitorowania)?

10 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h - c e l Jaki są CELE upowszechniania? Pozostają w ścisłym związku z celami projektu, jednak nie zawsze są identyczne (np. cele grup docelowych). Koncentrują się na zapewnieniu maksymalnej trwałości, rozpoznawalności rezultatów i efektywnym ich wykorzystaniu Powinny być określone przez odpowiednie wskaźniki (sukcesu). Cele upowszechniania powinny być: specyficzne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie.

11 Cele upowszechniania według reguły SMART KONKRETNE (Specific, simple) jednoznacznie sformułowanie i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację, a ich zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu. MIERZALNE (Measurable) każdy cel musi mieć swój wskaźnik na podstawie, którego będzie określona jego realizacja. DOSTĘPNE (Attainable) informacje potrzebne do pomiaru wskaźnika są lub będą dostępne podczas realizacji strategii (po akceptowalnym koszcie). REALISTYCZNE (Realistic/relevant) możliwe do wykonania lub urzeczywistnienia przy dostępnych zasobach. OKREŚLONE W CZASIE (Timebound) powinien zostać określony horyzont czasowy, jakiego dotyczy wskaźnik, jak również częstotliwość jego pomiaru.

12 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h c o upowszechniamy? PRODUKTY (ściśle mierzalne wskaźniki informujące o rodzaju podjętych działań a niewiele mówiące o faktycznych efektach danego działania). REZULTATY (właściwe efekty działań stanowiące realizację celów projektu, innymi słowy nadające konkretną treść tym celom). ODDZIAŁYWANIA (długofalowe następstwa działań wpisujące się w cele ogólne projektu, często nawet wykraczające ponad te cele).

13 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h c o upowszechniamy? Jakie rezultaty projektu upowszechniacie Państwo w swoim środowisku? - w szkole - w środowisku lokalnym

14 Co warto promować i upowszechniać? Produkty i rezultaty projektu. Nowe kompetencje i metody pracy. Spotkania z ciekawymi ludźmi. Zaangażowanie uczniów i nauczycieli. Kontakty międzynarodowe. Wiedza na temat europejskich szkół i systemów edukacji, itp.

15 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h d o k o g o? Określenie grup docelowych (adresatów) upowszechniania ma kluczowe znaczenie dla doboru sposobów upowszechniania oraz sformułowania komunikatu przekazu dla danej grupy. Adresaci upowszechniania: osoby, które nie miały możliwości bezpośrednio uczestniczyć w wyjeździe zagranicznym: uczniowie, pracownicy, nauczyciele, dyrektorzy, również z innych instytucji, także w kraju goszczącym.

16 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h d o k o g o? Warto stworzyć bazę adresatów upowszechniania z podziałem na poszczególne grupy. To znacznie ułatwi przygotowywanie późniejszych działań. Potencjalni użytkownicy powinni być jak najdokładniej poinformowani o zaletach opracowanych produktów, korzyściach, jakie niesie ich wykorzystanie. Komunikat skierowany do decydentów większy akcent będzie kładł na korzyści wynikające z zastosowania naszych rozwiązań na poziomie systemowym. Informacja np. dla prasy skupiać się będzie raczej na korzyściach z realizacji projektu dla społeczności lokalnej, regionu, itp. W każdym przypadku należy odpowiednio dobrać sposób przekazu, stopień zwięzłości oraz trafność.

17 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h j a k u p o w s z e c h n i a ć? Metody i formy upowszechniania mogą być bardzo różne, w zależności od tego, co upowszechniamy i do kogo kierujemy przekaz. By nasze działania były efektywne istotny jest właściwy dobór sposobów upowszechniania. Trzeba je dopasować do: celu, jaki chcemy osiągnąć; grupy odbiorców; rezultatu, który chcemy upowszechniać. Podstawowym kryterium doboru metod jest ich skuteczność w docieraniu z określonym rezultatem (komunikatem) do odpowiednich grup odbiorców.

18 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h k t o? Wszyscy partnerzy powinni angażować się w działania upowszechniające, a podział zadań powinien być jasny. Jakie osoby lub instytucje spoza partnerstwa, spośród głównych interesariuszy projektu, mogą wspierać proces upowszechniania?

19 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h k i e d y u p o w s z e c h n i a ć? Działania upowszechniające powinny stanowić integralną część planu pracy. Powinny być planowane w ścisłym powiązaniu z pozostałymi działaniami w projekcie. Mają charakter ciągły i trwają z różną intensywnością już od początku projektu, a także po jego zakończeniu. Zaleca się, by każdy etap projektu był podsumowywany odpowiednim do jego wyników przedsięwzięciem informacyjnoupowszechniającym.

20 E l e m e n t y s t r a t e g i i p r o m o c y j n y c h i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h h a r m o n o g r a m Działanie Instytucja/osoba odpowiedzialna XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Przygotowanie publikacji Partner 1. Utworzenie strony WWW Partner 2. Informowanie o projekcie na spotkaniach, konferencjach, w których uczestniczą partnerzy Wszyscy partnerzy Prezentacja wyników raportu oraz przykładowego modułu szkoleniowego na konferencji upowszechniającej Partner 4. Działania informacyjno-promocyjne; Działania upowszechniające rezultaty

21 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h j a k i e z a s o b y? Upowszechnianie wymaga zarówno czasu, jak i przeznaczenia określonych zasobów finansowych i ludzkich na działania z nim związane. Każde z działań upowszechniających należy więc odpowiednio wycenić i zapewnić na nie odpowiednią kwotę w budżecie. Również wkład pracy osób zaangażowanych w działania powinien być oszacowany i wpisany do planu pracy oraz do budżetu projektu.

22 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h m i e r z e n i e e f e k t ó w W celu przeprowadzenia miarodajnej ewaluacji upowszechniania konieczne jest: wybranie sposobu, w jaki będziemy mierzyć jakość i efektywność działań upowszechniających, ustalenie, jaki stopień osiągnięcia celów upowszechniania możemy uznać za zadowalający. Metody pomiaru efektów upowszechniania powinny nie tylko wskazywać na ilość odbiorców (ilościowe), ale też rozróżniać jakość przekazanych informacji (jakościowe) oraz grupę adresatów upowszechniania (w zależności od jej znaczenia dla ocenianego procesu).

23 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h m i e r z e n i e e f e k t ó w Wskaźniki informują nas o poziomie wzrostu bądź spadku, ilości zrealizowanych działań upowszechniających, itp. Wskaźnik stanowi miarę efektywności upowszechniania projektu.

24 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h m e t o d y m i e r z e n i a e f e k t ó w określają wymierne cechy faktu np. liczbę działań, metod upowszechniających określają opinie uczestników np. na temat działań upowszechniających ich użyteczności

25 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h m i e r z e n i e e f e k t ó w Przykłady wskaźników: x instytucji o danym profilu otrzyma pakiet niezbędnych informacji o rezultatach upowszechniania, ich zaletach i korzyściach wynikających z ich stosowania; x instytucji działających w podobnym obszarze w innych krajach europejskich otrzyma informacje o rezultatach i korzyściach wynikających z upowszechniania; x osób/instytucji przetestuje metody upowszechniania; x osób/instytucji wykaże zainteresowanie rezultatem projektu.

26 E l e m e n t y s t r a t e g i i u p o w s z e c h n i a j ą c y c h c e l e w s k a ź n i k ó w Stanowią narzędzie poprawy upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektu. Wzmacniają rozliczalność podejmowanych działań upowszechniających. Wzmacniają koordynację podejmowanych działań upowszechniających.

27 Kluczowe czynniki sukcesu w procesie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektu Włączenie mechanizmu upowszechniania i wykorzystania rezultatów w proces planowania projektu. Zapewnienie synergii w realizacji projektu poprzez: współpracę instytucjonalną na różnych poziomach, łączenie kompetencji podmiotów realizujących projekt wielodyscyplinarność, wykorzystywanie dostępnych zasobów, motywację. Zorientowany na odbiorcę sposób przedstawienia rezultatów projektu/programu/inicjatywy.

28 Efektywne formy upowszechniania i wykorzystania rezultatów

29 Plan prezentacji Metody upowszechniania rezultatów projektu. Europejska Baza Produktów (EST) - Star Projects. Drugie życie projektu czyli jak utrwalić rezultaty projektu. Jak zostać przykładem dobrej praktyki i osiągnąć sukces?

30 Umowa finansowa a promocja i upowszechnianie rezultatów projektu ARTYKUŁ 6 UPUBLICZNIANIE INFORMACJI Beneficjent zobowiązuje się do podawania informacji o dofinansowaniu uzyskanym z KE w ramach programu Uczenie się przez całe życie w każdym rozpowszechnianym lub publikowanym dokumencie, na każdym produkcie lub materiale wytworzonym dzięki dofinansowaniu, jak również w każdym wydawanym oświadczeniu lub udzielanym wywiadzie, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tożsamości wizualnej dostarczonymi przez KE[4]. Informacji takiej będzie towarzyszyć klauzula stwierdzająca, że wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca oraz że KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób. [4] Patrz wskazówki na stronie PROGRAM COMENIUS

31 Promocja rezultatów projektu Logo Strona internetowa Newsletter Gazetka szkolna Plakaty Broszury Ulotki Konkursy Europejska Baza Produktów Cele: wyjście na zewnątrz z projektem pochwalenie się wynikami pracy nad projektem promocja szkoły/przedszkola w społeczności lokalnej wykorzystanie rozwiązań wypracowanych w projekcie Odbiorcy: społeczność lokalna uczniowie, nauczyciele rodzice inne szkoły/przedszkola w regionie

32 Upowszechnianie rezultatów projektu Korzystanie z produktów w codziennej pracy Udostępnianie produktów partnerom/innym szkołom/nauczycielom Broszury, publikacje Strona internetowa Europejska Baza Produktów Cele: zapewnienie trwałości projektu wykorzystanie produktów i doświadczeń w codziennej pracy instytucji przekazanie wiedzy o osiągnięciach w projekcie Odbiorcy: społeczność lokalna uczniowie, nauczyciele rodzice inne szkoły/przedszkola w regionie

33 Metody upowszechniania rezultatów projektu - narzędzia internetowe Fora internetowe Strona WWW Jest najbardziej powszechnym narzędziem upowszechniania w projektach europejskich. Można za jej pośrednictwem zarówno publikować rezultaty, jak i promować projekt oraz instytucje partnerskie. Dociera praktycznie do nieograniczonego kręgu odbiorców, przy czym koszty jej tworzenia i utrzymania są relatywnie niskie. Umożliwiają dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na temat rezultatów, odpowiadanie na pytania i udostępnianie informacje innym. W projektach mogą służyć jako narzędzie wymiany doświadczeń, upowszechniania rezultatów.

34 Metody upowszechniania rezultatów projektu - narzędzia internetowe Blogi Dają możliwość prezentowania opinii bądź wrażeń na określony temat rezultatu, pozwalając autorom na dużą dozę swobody i osobistego podejścia. Przydatne między innymi dla przekazywania informacji o miękkich efektach prowadzonych działań, ale też o produktach. Media społecznościowe (Facebook, Twitter, Linkedin, etc.) Umożliwiają dzielenie się w gronie zainteresowanych osób wiedzą i doświadczeniami, a także materiałami. Wzbogacając przekaz o element rekomendacji, stanowią skuteczny sposób promowania i upowszechniania rezultatów.

35 Metody upowszechniania rezultatów projektu - narzędzia internetowe Newsletter Newslettery są jednym z bardziej popularnych środków dających możliwość informowania o rezultatach projektu. Pozwalają na dotarcie do ściśle określonych grup odbiorców oraz utrzymywanie ich zainteresowania przez cały czas trwania przedsięwzięcia. Warto zadbać o jego dystrybucję kanałami branżowymi, poprzez fora internetowe, instytucje sieciowe etc. Newslettery mogą mieć formę elektroniczną lub tradycyjną. Biuletyny elektroniczne, poza nakładami poniesionymi na redakcję tekstów i ich edycję, są rozpowszechniane praktycznie bezkosztowo.

36 Metody upowszechniania rezultatów projektu - narzędzia internetowe Artykuły i informacje prasowe Publikacje Rezultaty, które nie wymagają stałego aktualizowania i wprowadzania zmian często są publikowane w formie papierowej. Formę graficzną oraz nakład tych publikacji trzeba dostosować do preferencji i liczebności grupy odbiorców. Prasa (zarówno tradycyjna, jak i elektroniczna) umożliwia dotarcie do szerokich kręgów odbiorców oraz pozyskanie zainteresowania osób. Skutecznym sposobem upowszechniania rezultatów może być umieszczanie artykułów w prasie branżowej.

37 Metody upowszechniania rezultatów projektu - narzędzia internetowe Radio i TV Redakcja Radia lub TV umiejętnie zachęcona do zajęcia się tematem sama zaproponuje przygotowanie materiału na temat rezultatów projektu. Planując ten rodzaj przekazu, trzeba bardzo dobrze zastanowić się nad jego celowością i efektywnością poniesionych kosztów.

38 Metody upowszechniania rezultatów projektu spotkania, kontakty Spotkania, kontakty bezpośrednie Najskuteczniejszymi metodami upowszechniania i wykorzystania rezultatów są relacje międzyludzkie takie jak spotkania, bezpośrednie kontakty, rozmowy telefoniczne itp. Ten sposób komunikowania się jest szczególnie godny polecenia w przypadku prób dotarcia z informacją do decydentów, osób na wysokich stanowiskach lub osób, od których oczekujemy zmiany dotychczasowego nastawienia. Spotkania to jedno z bardziej efektywnych narzędzi komunikacji.

39 Metody upowszechniania rezultatów projektu konferencje, seminaria Konferencje, seminaria Umożliwia bowiem zgromadzenie w jednym miejscu i czasie osób potencjalnie zainteresowanych rezultatami naszych działań. Konieczne jest więc dopasowanie zarówno programu, jak i formy konferencji do preferencji uczestników. Dobrym rozwiązaniem może się okazać użycie nowoczesnych technologii, jak przekaz wideo czy możliwość uczestniczenia w wydarzeniu na odległość.

40 Metody upowszechniania rezultatów projektu szkolenia, warsztaty, targi Targi, wystawy Szkolenia, warsztaty Umożliwiają spotkanie z potencjalnymi użytkownikami i przekazanie im wiedzy na temat wypracowanych rezultatów. Spotkania te często służą testowaniu rezultatów, a więc zbieraniu informacji zwrotnej na ich temat w celu lepszego dopasowania do potrzeb użytkowników. Uczestnictwo w różnego rodzaju targach pozwala na przekazanie informacji o rezultatach projektu relatywnie dużej liczbie osób. Bardzo cenna jest wówczas możliwość bezpośredniego kontaktu i rozmowy na temat wykorzystania rezultatów projektu.

41 Metody upowszechniania rezultatów projektu bazy projektów Umieszczanie projektów i ich rezultatów w europejskich bazach danych takich jak baza EST dla projektów partnerskich jest skutecznym sposobem zaprezentowania projektów i ich rezultatów odbiorcom z innych krajów. Dzięki europejskim bazom projektów ich rezultaty mogą być wykorzystywane do tworzenia europejskich polityk w zakresie edukacji i szkoleń.

42 Europejska Baza Produktów - European Shared Treasure (EST) WPIS DO BAZY EST TO OBOWIĄZEK BENEFICJENTÓW PROGRAMU COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ (www.est.org.pl). Beneficjent jest obowiązany do umieszczenia informacji dotyczących postępów i rezultatów działania do bazy danych European Shared Treasure (EST), znajdującej się na stronie internetowej (Umowa finansowa, art. I.8 - upowszechnianie). TERMIN UZUPEŁNIANIA WPISÓW DO BAZY: 30 wrzesień 2014 TERMIN PRZESŁANIA HASEŁ PRZEZ NA: czerwiec 2014

43 BAZA EST (do 30 września 2014)

44 Europejska Baza Produktów - European Shared Treasure (EST) Linki do European Shared Treasure (EST): Link do przewodnika dla użytkowników Bazy EST:

45 Europejska Baza Produktów - funkcje bazy Poszukiwanie projektów i potencjalnych partnerów Upowszechnianie projektów i ich rezultatów Baza EST Dane statystyczne projektów partnerskich LLP

46 Europejska Baza Produktów strona logowania hp Numer projektu: PL1-COM Hasło otrzymane od NA

47 Europejska Baza Produktów projekt partnerski

48 Europejska Baza Produktów projekt partnerski Wypełnia koordynator projektu!!! Wypełniają partnerzy (polski partner)

49 Europejska Baza Produktów - strona produktów

50 Europejska Baza Produktów - strona produktów Proszę wypełnić

51 Europejska Baza Produktów - strona produktów Proszę zaznaczyć 1 opcję

52 Europejska Baza Produktów - strona produktów Jeżeli produkt jest efektem pracy całej grupy partnerskiej do Bazy EST należy go wprowadzić jako wspólny produkt Produkt wprowadza jeden z partnerów, pozostali mogą uzupełniać opisy produktu w swoim narodowym języku. Tylko partner rejestrujący wspólny produkt określa jego parametry (np. dostępność, odbiorcy).

53 Europejska Baza Produktów Star Projects Najbardziej innowacyjnym i kreatywnym grupom partnerskim, które wykreowały najlepsze produkty, zostanie przyznany status Gwiazdy Star Project - symbol zakończonego sukcesem projektu.

54 Europejska Baza Produktów Star Projects

55 O czym warto pamiętać? Rezultaty projektu (materialne i niematerialne) powinny wzbogacić ofertę edukacyjną szkoły. Realizacja projektu międzynarodowego to ważne wydarzenie także poza szkołą w działaniach promocyjnych i upowszechniających mogą pomóc lokalne władze i organizacje. Dobry projekt żyje także po zakończeniu okresu finansowania.

56 Drugie życie projektu czyli jak utrwalić rezultaty projektu

57 Drugie życie projektu czyli jak utrwalić rezultaty projektu W jaki sposób zamierzacie Państwo zapewnić trwałość projektu i jego rezultatów, także po jego zakończeniu?

58 Drugie życie projektu czyli jak utrwalić rezultaty projektu Jakie korzyści czerpiecie Państwo z upowszechniania i wykorzystywania rezultatów?

59 Drugie życie projektu czyli jak utrwalić rezultaty projektu Co na trwałe zmienił projekt w Państwa szkole/środowisku?

60 Drugie życie projektu czyli jak utrwalić rezultaty projektu przykład dobrej praktyki Przykłady dobrej praktyki jako szansa na wykreowanie i utrwalenie rezultatów projektu. Jak zostać przykładem dobrej praktyki i osiągnąć sukces?

61 Przykłady dobrej praktyki jako szansa na wykreowanie i utrwalenie rezultatów projektu Dobra praktyka to godny naśladowania projekt, uwzględniający rezultaty i procesy, które mają pozytywny wpływ na systemy i praktykę. Cechy: kompleksowy charakter, służenie wprowadzaniu zmian, innowacyjne / kreatywne działania, spełnienie wymagań ewaluacyjnych. Wybór dobrej praktyki zależy od: jakości działań, wpływu na uczestników, organizację, środowiska lokalne, regionalne, międzynarodowe innowacyjności metod upowszechniania rozwiązania godne powszechniania osiągnięcia rezultatów wykraczających ponad standardy (coś co zachwyca), aktywnego zaangażowania uczestników projektu

62 Przykłady dobrej praktyki jako szansa na wykreowanie i utrwalenie rezultatów projektu 2006: 41 projektów 2007: 51 projektów 2008: 25 projektów 2009: 57 projektów 2010: 83 projekty 2011: 49 projektów 2012: 33 projekty 2013: 55 projektów Przykłady dobrej praktyki w Programie Comenius PPS: Najwyżej ocenione raporty końcowe przez Zespół PPS. Projekty najwyżej ocenione podczas monitoringów: - przez Zespół PPS - przez koordynatorów wojewódzkich. Star Projects najwyżej ocenione wpisy w bazie EST.

63 Jak zostać przykładem dobrej praktyki i utrwalić sukces? (kryteria wyboru dobrej praktyki) Raport daje pełen obraz działań zrealizowanych w ramach projektu. Projekt zdecydowanie się wyróżnia w określonym obszarze i zasługuje na upowszechnienie (np. tematyka, działania monitorujące, promocja i upowszechnianie, współpraca). Udało się zrealizować dodatkowe działania, odpowiedzieć na konkretne potrzeby uczestników. Wpływ projektu na uczestników jest wysoki i wykazany w sposób przekonujący.

64 Jak zostać przykładem dobrej praktyki i utrwalić sukces? (kryteria wyboru dobrej praktyki) W projekt zaangażowanych było wielu partnerów (np. inni nauczyciele, rodzice, mieszkańcy gminy, władze samorządowe, przedstawiciele NGO). Produkty są wyjątkowo ciekawe i przydatne, odpowiadają grupie wiekowej uczestników i tematyce oraz założeniom projektu. Działania projektu są wyjątkowo ciekawe, odpowiadają grupie wiekowej uczestników oraz tematyce i założeniom projektu. Ewaluacja i monitoring były prowadzone na bieżąco, ich wyniki zostały opisane w raporcie (reagowano na potrzeby uczestników czy ewentualne problemy).

65 Jak zostać przykładem dobrej praktyki i utrwalić sukces? (kryteria wyboru dobrej praktyki) Projekt był bardzo dobrze promowany i upowszechniany na poziomie szkoły i lokalnej społeczności, przy aktywnym udziale uczestników. Projekt i przebieg jego realizacji wskazują na trwałość rezultatów. Wpis w Bazie EST został dokonany starannie i z myślą o przydatności zamieszczonych w Bazie produktów. W ramach projektu nawiązano współpracę z otoczeniem szkoły (media, władze lokalne, NGO, lokalni sponsorzy).

66 Historia sukcesu projektu i utrwalenia jego rezultatów - Przedszkole nr 3 w Zabrzu w Euronews Telewizja Euronews w ramach cyklu reportaży zatytułowanych Generation Y, pokazała krótki film o projekcie realizowanym przez Przedszkole nr 3 w Zabrzu, który jest finansowany z funduszy programu Comenius. Projekt uczy dzieci podstawowych zasad ekologii i szacunku do środowiska.

67 Czemu służy upowszechnianie rezultatów projektu w ramach dobrych praktyk? Pokazuje wartość i wpływ naszej pracy na jakość edukacji. Dostarcza danych dla władz edukacyjnych o najlepszym wykorzystaniu środków. Kreuje wzorce do naśladowania wykorzystywane są do promocji i upowszechniania rezultatów projektu. Pomaga dzielić się doświadczeniem z innymi instytucjami, osobami realizującymi podobne projekty.

68 Upowszechnianie rezultatów projektu - konkurs EDUinspiracje 2014 Konkurs EDUinspiracje jest inicjatywą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która ma na celu zapewnienie maksymalnego wykorzystania rezultatów i efektywnej promocji działań dofinansowanych przez FRSE.

69 Upowszechnianie rezultatów projektu - konkurs EDUinspiracje 2014

70 Upowszechnianie rezultatów projektu - konkurs EDUinspiracje 2014 Adresaci konkursu Konkurs skierowany jest do beneficjentów indywidualnych i instytucjonalnych następujących programów: Program Uczenie się przez całe życie i jego programy sektorowe i wspomagające inicjatywy: Erasmus Comenius Leonardo da Vinci Grundtvig Wizyty Studyjne European Language Label projekty zgłoszone do konkursu European Language Label, które uzyskały Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych etwinning projekty zrealizowane w programie etwinning, które uzyskały Krajową Odznakę Jakości Program Młodzież w działaniu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

71 Upowszechnianie rezultatów projektu - konkurs EDUinspiracje 2014 Kategorie konkursowe KATEGORIA INDYWIDUALNA KATEGORIA INSTYTUCJONALNA Pod uwagę brane będą działania: uczniów, studentów, młodzieży, dorosłych słuchaczy, w tym seniorów, nauczycieli, trenerów, edukatorów, wykładowców i pracowników uczelni wyższych i kadry zarządzającej w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej, pracowników instytucji publicznych i niepublicznych, przedstawicieli organizacji, przedsiębiorców i pracowników firm. Pod uwagę będą brane działania beneficjentów instytucjonalnych: szkół, organów prowadzących i nadzorujących szkoły, instytucji kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, uczelni wyższych, instytucji publicznych i niepublicznych oraz firm biorących udział w projektach współpracy (bilateralnej i wielostronnej), różnych instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci, młodzieży, studentów lub osób dorosłych, w tym osób starszych. Działania te musiałyby umożliwiać rozwój organizacyjny, zawodowy, a także osobisty uczestników projektu dzięki innowacyjnej organizacji procesu uczenia się, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.

72 Upowszechnianie rezultatów projektu - konkurs EDUinspiracje 2014

73 Dziękujemy za uwagę!!!

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI KNOWLEDGE@WORK ZINTEGROWANY MODEL KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA UCZELNIACH WYŻSZYCH Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Jak stać się liderem? Jak przewodzić jednostce i zespołom? Jak rozmawiać ze swoimi pracownikami? Competence development straight way to your success! Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Strona - 0 - STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Temat innowacyjny: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o.

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. 1 Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Autorzy opracowania Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. Zespół badawczy: Prof. dr hab. Rafal Drozdowski Kierownik

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo