Zmiana PLN 000 PLN 000 %

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 %"

Transkrypt

1 ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU Wybrane dane i wskaźniki finansowe 1Q 1Q Zmiana PLN 000 PLN 000 % Przychody z działalności kontynuowanej 252, , Przychody z działalności zaniechanej - 3,526 - Razem 252, , Strata netto z działalności kontynuowanej (5,795) (11,821) Strata netto z działalności zaniechanej - (1,370) Razem strata netto za 1kwartał (5,795) (13,191) Strata netto przysługujący akcjonariuszom (5,803) (13,202) Przeciętna liczba pracowników 3,686 3, Zysk na akcję (0.0530) (0.1320) Zadłużenie netto/kapitał zaangażowany * 18.8 % - % Zadłużenie netto/kapitał zainwestowany * 23.2 % - % Wskaźnik zadłużenia (razem pasywa/razem aktywa) * 60.7 % 71.6 % Średnia ważona sprzedaż detaliczna w kwartale /m2 ( 000 ) Szacowana liczba klientów odwiedzających sklepy 7.54 million 6.95 million 8.5 * Uwaga: Porównanie obejmuje dane bilansowe odpowiednio z 31 marca 2005 r. i 31 grudnia 2004 r.

2 ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU 1. Uwarunkowania ekonomiczne i tendencje rynkowe 1.1 Wzorce zachowań i wydatków konsumentów Zgodnie z danymi ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów w Przeglądzie Makroekonomicznym z dn r. realny wzrost PKB w pierwszym kwartale 2005 r. wyniósł 2.5% w stosunku rocznym w porównaniu z 6,9 % w pierwszym kwartale roku Sprzedaż detaliczna w pierwszym kwartale 2005 roku, wg informacji GUS spadła o 0,4 % (a nawet w przedsiębiorstwach zaliczonych do grupy pozostałe wg klasyfikacji GUS, do której należy działalność detaliczną Grupy, zanotowano spadek sprzedaży o 16.4%) w porównaniu do znaczącego wzrostu w roku Ten negatywny trend wystąpił pomimo, że w tym roku Święta Wielkanoce przypadły wcześniej, w marcu, a nie w kwietniu, jak w roku poprzednim.. Skutkiem tego był osłabiony popyt konsumencki w okresie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, kiedy to nastąpił znaczący wzrost wydatków konsumpcyjnych, zarówno przed jak i po wstąpieniu Polski do UE. Zgodnie z prognozami GUS, PKB wzrośnie w dalszej części roku. 1.2 Rozwój centrów i sieci handlowych W ciągu najbliższych kilku lat w Polsce spodziewany jest największy w Europie rozwój centrów handlowych. Dzięki swojej pozycji, Grupa będzie mogła uczestniczyć w korzyściach wynikających z panującego trendu. Jak podano na początku roku, Grupa zamierza otworzyć w 2005 roku od 40 do 50 nowych sklepów o łącznej powierzchni handlowej sięgającej między 18,000 a 25,000 m2. W dalszej części roku planowane jest otwarcie kilku znaczących centrów handlowych, jak na przykład Silesia Business Park w Katowicach. Aktualnie Zarządowi nie znane są żadne okoliczności, które mogłyby zakłócić terminowe otwarcie sklepów Grupy w tych obiektach. Nowe sklepy, po ich otwarciu, powinny znacząco przyczynić się do wzrostu przychodów Grupy w dalszej części tego roku. 1.3 Wpływ walut obcych na działalność spółki. Około 30% zakupów towarów przez Grupę jest dokonywane w walutach obcych, przede wszystkim w EURO oraz USD. Ponadto znacząca część kosztów budynków jest nominowana kursem EURO. Grupa podejmuje kroki w celu zabezpieczenia swojej pozycji walutowej w ciągu 2005 r. 2. Wynik finansowy roku poziom Grupy 2.1 Rozwój sprzedaży Łączne przychody ze sprzedaży, wyłączając działalność zaniechaną, wzrosły w pierwszym kwartale 2005 r. o 7,7% w porównaniu do 2004 roku. 2

3 Ogółem, przychody ze sprzedaży detalicznej wzrosły o 7.3% w porównaniu z rokiem Sprzedaż bieżąca wzrosła o 6.8%. W pierwszym kwartale 2005 r. 23 mln zł przychodów ze sprzedaży zostało wygenerowane przez sklepy otwarte w 2004 r. i oraz w pierwszym kwartale 2005 r. Przychody z działalności hurtowej w porównaniu do pierwszego kwartału roku poprzedniego wzrosły o 9%. 2.2 Kształtowanie marży brutto Zarząd, dla potrzeb oceny działalności finansowej i operacyjnej Grupy, monitoruje marżę brutto generowaną przez poszczególne jednostki operacyjne. Przez marżę brutto rozumie się różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami zakupu towarów i materiałów powiększonymi o odpowiednie cła i opłaty, jak również opłaty franszyzowe i royalties, niedobory towarów, zmianę wartości rezerwy na towary wolno rotujące, o koszty transportu w przypadku handlu hurtowego oraz o koszty wynagrodzeń lektorów w przypadku szkół językowych. Tak ustaloną marżę odnosi się następnie jako % do przychodów ze sprzedaży. Marża brutto na działalności kontynuowanej w pierwszym kwartale 2005 r. wyniosła 37.2% (36.2% w I kwartale 2004 r.) Następujące czynniki miały istotny wpływ na ukształtowanie się marży brutto: Po części wzrost średniego kursu EURO, który w pierwszym kwartale 2005 roku wyniósł 4.03 (4.78 w porównywalnym kwartale roku poprzedniego) zmniejszając koszt zakupu towarów importowanych. Jednak należy zauważyć, że istotna część zakupów Grupy dokonywana jest w złotówkach a część zakupów zagranicznych dokonywany jest po stałych kursach walut. Efektywniejsze zarządzanie wyprzedażami i przecenami w pierwszym kwartale 2005 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2004, doprowadziło do redukcji kosztów wyprzedaży Kontynuacja zmiany źródeł zaopatrzenia zagranicą. Grupa - a w szczególności Smyk i Galeria Centrum - powiększała import towarów głównie z Turcji i Chin, (ograniczając tym samym zakupy w Polsce i innych krajach UE) w celu uzyskania korzyści z tytułu tracącego na wartości USD jak również korzyści z tytułu silnej konkurencji cenowej. Grupa przewiduje dalsze przenoszenie zakupów w te regiony, co powinno mieć znaczący wpływ na wzrost jej rentowności. Korzystniejsze warunki zakupu z uwagi na wzrost wolumenu sprzedaży oraz rosnący udział w rynku, we wszystkich segmentach Grupy. 2.3 Kształtowanie poziomu kosztów Koszty operacyjne Grupy wzrosły przede wszystkim ze względu na wzrost sprzedaży i nowo otwierane sklepy. Koszty zatrudnienia wzrosły o 3.6%, po części ze względu na koszty firmy holdingowej, ujmowanej w sprawozdaniach finansowych po 16 marca 2004 r. Z kolei koszty budynków zmalały o 4.9% - wzrost kosztów związanych 3

4 z otwieraniem nowych sklepów od kwietnia 2004r. i w pierwszym kwartale 2005 r., został skompensowany przez korzystne kształtowanie się kursów walut. Uwzględnienie firmy holdingowej spowodowało wzrost kosztów o około 1 milion złotych w pierwszym kwartale 2005 roku, ze względu na to iż nie były one ujmowane w wynikach Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej w pierwszym kwartale 2004 roku. W pierwszym kwartale 2004 r. usługi doradcze były częściowo świadczone przez Grupę Eastbridge, która pełniła w pewnym zakresie funkcję firmy holdingowej. 2.4 Wynik finansowy netto za I kwartał Strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła w pierwszym kwartale 2005 roku, zakończonym 31 marca 2005 r., 5.8 milionów złotych w stosunku do 11.8 milionów złotych wykazanych w porównywalnym kwartale roku ubiegłego (spadek o 51%). Po części zostało to osiągnięte poprzez znaczącą redukcję kosztów finansowych z 3.3 mln zł w pierwszym kwartale zakończonym 31 marca 2004 r. do 0.2 mln zł w 2005 r. Jak opisano w Analizie Zarządu na koniec roku 2004, Grupa podjęła istotne wysiłki w celu restrukturyzacji zadłużenia oraz zdecydowanej redukcji jego poziomu w trakcie roku. Ponadto, wyniki pierwszego kwartału 2005 r. zawierają koszty operacyjne firmy holdingowej w wysokości 1 mln zł, która nie występowały w pierwszym kwartale roku Strata Grupy za pierwszy kwartał 2005 roku po opodatkowaniu wyniosła 5.8 mln zł (podczas gdy w 2004 r. zanotowano 13.2 mln zł straty, uwzględniając stratę z działalności zaniechanej w wysokości 1.4 mln zł - Grupa podjęła decyzję o zbyciu udziałów w E Foto sro, rezygnując z działalności fotograficznej prowadzonej w Republice Czeskiej i na Słowacji), co oznacza poprawę wyniku z działalności kontynuowanej o 51 % w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Strata netto z działalności kontynuowanej uwzględnia wynik na transakcjach jednorazowych, który łącznie w pierwszym kwartale 2005 roku wyniósł 0.2 mln zł (3.0 mln zł w roku 2004), jak wykazano poniżej. Dlatego strata netto z działalności kontynuowanej po wyłączeniu pozycji o charakterze jednorazowym wyniosła 6.0 mln zł, co w porównaniu ze stratą w kwartale roku poprzedniego w wysokości 14.8 mln zł, oznacza poprawę o 8.8 mln zł. Pozycje o charakterze jednorazowym Pozycje o charakterze jednorazowym w kwartałach zakończonych 31 marca 2005 i 2004 r. przedstawiają się następująco: (w milionach zł): 4

5 Sprzedaż nieruchomości do Dawtrade Sprzedaż działalności perfumeryjnej do Sephora Polska Odpis aktualizujący środki trwałe (0.5) - Sprzedaż udziałów mniejszościowych Razem W marcu 2004 r. Empik dokonał sprzedaży kilku nieruchomości do Dawtrade Sp. z o.o mln zł wykazanych w pierwszym kwartale 2005 roku, z tytułu tej transakcji, dotyczy aktualizacji wartości należności z tego tytułu. Zyski wykazane pod pozycją Sephory dotyczą aktualizacji wartości należności. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych dotyczy kosztów zamknięć laboratoriów fotograficznych Empik Foto w pierwszym kwartale 2005 roku oraz rezerwy na planowane zamknięcia. Grupa zrealizowała również niewielki zysk na sprzedaży jednostek uczestnictwa będących częścią Programu Powszechnej Prywatyzacji. 3. Wyniki segmentów działalności Moda i Uroda Sprzedaż w segmencie Moda & Uroda wzrosła o 5.9% do mln zł (w roku mln zł). Zgodnie z informacją Zarządu, sprzedaż Galerii Centrum w pierwszym kwartale 2005 r. spadła o 1% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2004 r. Spadek ten wynika ze zmniejszenia powierzchni handlowej w sklepie przy ulicy Marszałkowskiej. Sprzedaż w pozostałych sklepach, po wyłączeniu sklepu przy ul. Marszałkowskiej, wzrosła o 10.5%. Sprzedaż Ultimate Fashion wzrosła o 9.8%. Spółka otworzyła w pierwszym kwartale 2005 r. sklep w Galerii Kazimierz w Krakowie, który od momentu otwarcia uzyskał 100 tys. zł przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż Young Fashion w pierwszym kwartale 2005 r. wzrosła o 15.4% w porównaniu do pierwszego kwartału 2004 r. Do wzrostu przychodów ze sprzedaży przyczyniły się wyniki sklepów otwartych w 2004 r., które wygenerowały 3.7 mln zł sprzedaży w pierwszym kwartale 2005r. Na dzień 31 marca 2005 Galeria Centrum posiadała 12 sklepów, Young Fashion 7 a Ultimate Fashion 26. Sprzedaż Optimum Distribution Polska w pierwszym kwartale 2005 r. wzrosła o 5.6% na co złożyły się wzrost sprzedaży kosmetyków i artykułów optycznych odpowiednio o 13.3 % i 6.4 %. Wzrost ten skompensował spadek sprzedaży odzieży sportowej i innych towarów.

6 Sprzedaż Optimum Distribution CZ&SK w pierwszym kwartale 2005 r. spadła o 2.6% w przeliczeniu na PLN, podczas gdy w Koronach Czeskich wzrosła o 7.7% do 76.3 milionów. Powodem jest umocnienie się złotego w tym okresie, w porównaniu do 2004 r. Sprzedaż kosmetyków wzrosła ( w K.Cz) o 11.4 % podczas gdy sprzedaż artykułów optycznych wzrosła o 0.5 %. W pierwszym kwartale roku 2005, EBITDA (ujemna) dla tego segmentu wyniosła 1.8 mln zł (w roku mln zł ujemna EBITDA) a strata z działalności operacyjnej tego segmentu wyniosła 4.8 mln zł (w porównaniu ze stratą w wysokości 12.3 mln. zł wykazaną w pierwszym kwartale roku 2004). Wpływ na wynik tego sektora miały wyniki Galerii Centrum, ujemna EBITDA w pierwszym kwartale 2005 r. wyniosła 6.4 mln zł (w 2004 r. 7.6 mln zł ujemna EBITDA), a strata netto mln zł (w 2004 r. odpowiednio mln zł straty). Ujemna EBITDA oraz strata operacyjna w styczniu i lutym są typowe dla segmentu Moda i Uroda, gdyż jest to zwyczajowy okres posezonowych przecen i wyprzedaży kolekcji jesienno-zimowych. Marże brutto w tych miesiącach spadają o 15-20% w porównaniu do miesięcy w pełnym sezonie. Stąd negatywne wyniki dla tego segmentu zwyczajowo pojawiają się w pierwszym jak również w trzecim kwartale roku (wyprzedaże kolekcji wiosenno-letnich w lipcu i sierpniu). Media I Rozrywka Sprzedaż segmentu Media & Rozrywka wzrosła w pierwszym kwartale 2005 r. o 9.1% do mln zł (133.7 mln zł w roku 2004). Zgodnie z wiedzą Zarządu, sprzedaż Empiku, wzrosła o 7.5 %, wyłączając działalność fotograficzną ( Empik Foto ) i dział kosmetyczny. Sprzedaż Empik Foto w pierwszym kwartale 2005 r. zmniejszyła się o 13.8 % do 5.9 mln złotych (2004 PLN 6.8 mln zł) po części z powodu zmiany preferencji klientów (przeniesienie wydatków na wywoływanie zdjęć z technologii analogowej na cyfrową, przy czym wzrost w technologii cyfrowej nie pokrywa jeszcze spadku w technologii analogowej) jak również decyzji Grupy o zamknięciu niektórych sklepów miedzy pierwszym kwartałem 2004 r. i 2005 r. Powołano nowe kierownictwo z intencją pełniejszej integracji tej części biznesu ze sklepami Empik. Trwają obserwacje efektywności działalności niektórych placówek sieci, z perspektywą ich zamknięcia lub włączenia do istniejących sklepów Empik-u. W pierwszym kwartale 2005 r. dwie placówki zostały zamknięte a jedna nowa otwarta w sklepie Empik-u w Krakowie, w Galerii Kazimierz. Marzec przyniósł znaczącą poprawę sprzedaży, co sugeruje, że negatywny trend powinien zostać zatrzymany. Łączna sprzedaż Smyka wzrosła w pierwszym kwartale 2005 r. o 19.8 % do 26.8 mln złotych ( mln zł). Na ten wzrost silny wpływ miały sklepy otwarte w zeszłym roku oraz 2 nowo otwarte w pierwszym kwartale 2005 r. W pierwszym kwartale 2005 r. Empik i Smyk otworzyły po dwa nowe sklepy w krakowskiej Galerii Kazimierz oraz poznańskim King Cross, ponadto Empik Foto 6

7 otworzyło kolejny lab w sklepie Empik w Galerii Kazimierz. Empik zamknął sklep w Gdańsku. Na dzień 31 Marca 2005 r., Empik posiadał 60 sklepów, Empik Foto 42 laboratoria, a Smyk 22 sklepy. W pierwszym kwartale 2005 roku EBITDA dla tego segmentu wyniosła 5.4 mln zł ( milionów zł) a zysk operacyjny mln zł ( w porównaniu do 4.1 mln zł w 2004 r). EBITDA i zysk operacyjny w zeszłym roku zawierały transakcje jednorazowe takie jak sprzedaż nieruchomości do Dawtrade, jak wykazano powyżej. 4. Zysk na akcję Zysk na akcję liczony jest w oparciu o wynik finansowy wykazany w Skonsolidowanej informacji finansowej. Starta na akcję znacząco zmalała, głównie na skutek obniżenia straty netto w pierwszym kwartale br. w porównaniu do zeszłego roku. 5. Sytuacja finansowa 5.1 Płynność i źródła finansowania Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2004 wskazuje na spadek środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwartale zakończonym 31 marca 2005 r. o kwotę 58.1 mln zł (w roku 2004 wykazano spadek o 36.7 mln zł). Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosły 46.0 mln zł (34.3 mln zł w roku 2004) głównie w wyniku płatności na rzecz dostawców po zakończeniu najgorętszego okresu w roku (listopad/grudzień 2004). Większe zapotrzebowania na środki pieniężne w 2005 r. w stosunku do roku 2004 spowodowane jest zmianą terminów płatności dla dostawców oraz zwiększoną skalą operacji. Grupa poniosła wydatki inwestycyjne w wysokości 13.5 mln zł, z których główne pozycje zostały opisane poniżej. Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na 31 marca 2005 r. wyniósł mln zł (15.0 mln zł w roku 2004). Znaczące płatności na rzecz dostawców w pierwszym kwartale są zgodne z oczekiwaniami, ze względu na specyfikę działalności Grupy. Spowodowały one deficyt w wysokości 55.3 mln zł w zadłużeniu netto (3.1 mln zł nadwyżki na 31 grudnia 2004 r.), co wykazano poniżej w punkcie

8 5.2 Aktywa i struktura kapitału Kapitał własny i zadłużenie Struktura kapitałowa Grupy na dzień 31 marca 2005 r. oraz na 31 grudnia 2004 r. przedstawiała się następująco: 2005* 2004* Środki pieniężne Minus: Zobowiązania finansowe długoterminowe (74.7) (74.2) Zobowiązania finansowe krótkoterminowe (9.2) (9.1) Zadłużenie netto (55.3) 3.1 Kapitał własny (238.2) (242.7) Kapitał zaangażowany (293.5) (239.6) Zadłużenie netto/kapitał zainwestowany 23.2 % - % Zadłużenie netto/kapitał zaangażowany 18.8 % - % * Uwaga: Porównanie obejmuje dane bilansowe odpowiednio z 31 marca 2005 r. i 31 grudnia 2004 r. Powyższe liczby potwierdzają, że Grupa posiadała na dzień 31 marca 2005 r. jedynie niewielkie zadłużenie netto/kapitał zainwestowany, uwzględniając spłatę gotówkową znaczącej kwoty zobowiązań handlowych z końca roku 2004, będącego najbardziej intensywnym okresem działalności Grupy w roku. Zostało to osiągnięte głównie poprzez efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi oraz zastosowanie bardziej elastycznych rozwiązań finansowych: kredyty w rachunku bieżącym oraz finansowanie nakładów inwestycyjnych na nowo otwierane sklepy ze środków z leasingu od właścicieli centrów handlowych. W zobowiązaniach długoterminowych wykazano pożyczkę z ING Bank w wysokości 40.8 milionów złotych, która jest w pełni zabezpieczona długoterminową wierzytelnością z transakcji Sephora (patrz nota 17 skonsolidowanym raporcie finansowym na koniec roku 2004). Oznacza to, że faktyczny dług Grupy wynosi 40.8 milionów zł mniej niż wykazano. Struktura zadłużenia Struktura zadłużenia Grupy przedstawia się następująco:

9 Część krótkoterminowa Kredyty w rachunku bieżącym - - Kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 7,735 7,572 Pozostałe 1,396 1,361 9,224 9,069 Część długoterminowa Kredyty bankowe 40,837 40,790 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 30,860 30,323 Pozostałe 3,046 3,100 74,743 74,213 Razem 83,967 83,282 Jak widać na podstawie powyższych danych, Grupa utrzymała stabilny poziom zadłużenia na koniec pierwszego kwartału 2005 r. W pierwszym kwartale 2005 r. Grupa spłaciła raty kapitałowe z tytułu leasingu w kwocie 2.4 mln zł oraz pożyczki w wysokości 0.4 mln zł. Jednocześnie Grupa pozyskała 3.5 mln zł w ramach umów leasingu nakładów inwestycyjnych od właścicieli centrów handlowych. Jak wykazano powyżej, faktyczny poziom długu Grupy jest o 40.8 milionów zł mniejszy z uwagi na pożyczkę z ING Bank, będącą w pełni zabezpieczoną aktywami Grupy. Należy wskazać, że po zakończeniu kwartału, miały miejsce 2 wydarzenia mające wpływ na zadłużenie i sytuację finansową Grupy: 29 kwietnia 2005 r., Empik wyemitował Średnioterminowe Obligacje o wartości 10 mln zł, z datą zapadalności 8 maja 2009 r. Pozyskane z emisji środki pozwolą Grupie sfinansować przyspieszony rozwój. 29 kwietnia 2005 r., NFI EMF SA wraz ze swoimi podmiotami zależnymi : Empik, LEM Sp z o.o, Polperfect Sp z o.o, Young Fashion Sp z o.o, Ultimate Fashion Sp z o.o, Galeria Centrum Sp z o.o. Optimum Distribution Sp z o.o. oraz Smyk Sp z o.o, przedłużyła umowę kredytową z bankiem ABN Amro. Bank odnowił Grupie, na tych samych warunkach co w roku poprzednim, linię kredytową w rachunku bieżącym do kwoty 39,1 mln zł, wcześniej uregulowaną umową z dnia 26 maja 2004 r. Odnowiona umowa z Bankiem ma na celu okresowe wsparcie Grupy w miesiącach zwiększonego zapotrzebowania na środki pieniężne. 5.3 Wydatki inwestycyjne W pierwszym kwartale 2005 r. Grupa poniosła wydatki inwestycyjne w wysokości 13.5 mln zł (8.6 mln zł w roku 2004). Wydatki na rozwój wyniosły 8.7 mln zł 9

10 (4.3mln zł w roku 2004) z czego 5.6 mln zł (3.0 mln zł w roku 2004) zostało przeznaczone na segment Moda & Uroda a 3.1 mln zł (1.3 m zł w roku 2004) zostało przeznaczone na segment Media & Rozrywka. W segmencie Moda & Uroda, w pierwszym kwartale 2005 r. Ultimate Fashion otworzył jeden nowy sklep w Krakowie (Galeria Kazimierz). Young Fashion wydatkowało 3.6 mln zł na nowe sklepy w Krakowie (Galeria Kazimierz) i w warszawskim centrum Promenada, które nie zostały otwarte do końca marca 2005 roku. Łącznie nowa powierzchnia handlowa dodana w pierwszym kwartale wyniosła 240 m2 co sprawia, że łączna powierzchnia handlowa w tym segmencie to ponad 43,000 m2 na koniec kwartału (2004 r. 41,700 m2). W pierwszym kwartale 2005 r. Empik i Smyk otworzyły po dwa nowe sklepy o powierzchni odpowiednio: 1,360 m2 i 1,300 m2 oraz Empik Foto otworzył laboratorium o powierzchni 30 m2. Łącznie nowa powierzchnia handlowa dodana w pierwszym kwartale wyniosła 2,690 m2, co sprawia, że łączna powierzchnia handlowa w tym segmencie to 50,000 m2 na koniec kwartału (2004 r. 43,200 m2). Wydatki na rozwój zawierają 1.4 mln zł wydatków inwestycyjnych, związanych z otwarciem w kwietniu br. nowych sklepów Empik-u, Smyk-a i Ultimate Fashion w C.H. Promenada w Warszawie. Wydatki Grupy na ulepszenia i utrzymanie istniejących inwestycji wyniosły w pierwszym kwartale 2005 r. 4.8 mln zł (4.2 mln zł w roku 2004) z czego 1.6 mln zł dotyczyło segmentu Mody & Urody (głównie Galeria Centrum remont perfumerii, obecnie Galeria Kosmeteria ) a 3.2 mln zł poniesionych zostało w segmencie Media & Rozrywka.. 6. Zatrudnienie Średnia liczba zatrudnionych wzrosła do 3,686 w pierwszym kwartale 2005 r. z 3,479 w analogicznym okresie roku 2004 głównie na skutek zatrudnienia personelu w nowo otwartych sklepach zarówno w 2004 jak i w 2005 roku; oraz 12 pracowników firmy holdingowej, która od kwietnia 2004 r. stanowi część Grupy. 7. Dalsze perspektywy Jak podano w sprawozdaniu finansowym na koniec 2004 roku, Grupa zamierza otworzyć do końca 2005 roku od 40 do 50 nowych sklepów o łącznej powierzchni handlowej sięgającej od 18,000 a 25,000 m2. Do 31 marca 2005 r. Grupa otworzyła 6 sklepów o łącznej nowej powierzchni handlowej 2,940 m2. W kwietniu Grupa otworzyła kolejne 3 sklepy o łącznej nowej powierzchni handlowej 1,300 m2, w C.H. Promenada w Warszawie; podczas gdy kolejny sklep Zara o powierzchni handlowej 1,400 m2 otwarto w Krakowie w Galerii Kazimierz. 10

11 W drugim kwartale przewidziane są kolejne nowe sklepy Empik i Smyk w Katowicach (C.H. 3 Stawy) oraz w Poznaniu (C.H. Plaza). 14 kwietnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion SA podpisał porozumienie wstępne z hiszpańską firmą Inditex SA właścicielem między innymi marki Zara, stanowiące, że pod warunkiem dopełnienia pewnych warunków oraz osiągnięcia przez strony ostatecznego porozumienia, Inditex SA nabędzie od NFI EM&F S.A. w tym roku 51 % udziałów w spółce Young Fashion Sp z o.o, będącej wyłącznym franszyzobiorcą marki Zara w Polsce, oraz kolejne 29 % w 2008 roku. W drugim kwartale Grupa, poprzez swój podmiot zależny Ultimate Fashion, podpisała umowę franszyzową z firmą Mexx Europe BV, będącą częścią Grupy Liz Clairborne. Mexx jest jedną z wiodących marek modnej odzieży na świecie. Umowa gwarantuje Ultimate Fashion wyłączność na prowadzenie w Polsce sklepów z odzieżą i akcesoriami marki Mexx przez 10 lat. W pierwszym kwartale Grupa, poprzez swój podmiot zależny Ultimate Fashion, podpisał umowę wstępną z Aldo Group International AG. Aldo jest jedną z wiodących marek światowych oferujących modne obuwie i akcesoria w średnich przedziałach cenowych. Porozumienie, z automatycznie odnawialnymi okresami, zakłada wyłączność na dystrybucję marki Aldo w Polsce na okres do 20 lat. 11

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku Komunikat prasowy Warszawa, 16 maja 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku W dniu 16 maja 2005 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd przedłożył

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów otwartych w okresie 2 6

Liczba punktów otwartych w okresie 2 6 ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU Wybrane dane i wskaźniki finansowe 1 kwartał 1 kwartał 2006 2005 Wzrost PLN000 PLN000 % Przychody z działalności kontynuowanej 260 790 252 056 +3,5 Strata netto z działalności

Bardziej szczegółowo

* Uwaga: Porównanie obejmuje dane bilansowe odpowiednio z 30 czerwca 2005 r. i 31 grudnia 2004 r.

* Uwaga: Porównanie obejmuje dane bilansowe odpowiednio z 30 czerwca 2005 r. i 31 grudnia 2004 r. ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU Wybrane dane i wskaźniki finansowe 6 miesięcy 6 miesięcy 2005 2004 Zmiana PLN000 PLN000 % Przychody z działalności kontynuowanej 521,095 483,217 7.8 Przychody z działalności zaniechanej

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok Komunikat prasowy Warszawa, 7 marca 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok NFI Empik Media & Fashion osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 1,124 mln zł ( z czego

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2005 roku.

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2005 roku. Komunikat prasowy Warszawa, 16 sierpnia 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2005 roku. W dniu 16 sierpnia 2005 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane i wskaźniki finansowe 9 miesięcy 9 miesięcy 2005 2004 Wzrost PLN000 PLN000 %

Wybrane dane i wskaźniki finansowe 9 miesięcy 9 miesięcy 2005 2004 Wzrost PLN000 PLN000 % ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU Wybrane dane i wskaźniki finansowe 9 miesięcy 9 miesięcy 2005 2004 Wzrost PLN000 PLN000 % Przychody z działalności kontynuowanej 766 749 732 591 4,7 Przychody z działalności zaniechanej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU. Wybrane dane i wskaźniki finansowe. 12 miesięcy 12 miesięcy Wzrost PLN000 PLN000 %

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU. Wybrane dane i wskaźniki finansowe. 12 miesięcy 12 miesięcy Wzrost PLN000 PLN000 % ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU Wybrane dane i wskaźniki finansowe 12 miesięcy 12 miesięcy 2005 2004 Wzrost PLN000 PLN000 % Przychody z działalności kontynuowanej 1 169 331 1 112 600 +5,1 Przychody z działalności

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion (Grupa EM&F) opublikował zaudytowane wyniki finansowe za 2005 rok oraz plany rozwoju na rok 2006.

NFI Empik Media & Fashion (Grupa EM&F) opublikował zaudytowane wyniki finansowe za 2005 rok oraz plany rozwoju na rok 2006. Komunikat prasowy Warszawa, 29 marca 2006 r. NFI Empik Media & Fashion (Grupa EM&F) opublikował zaudytowane wyniki finansowe za 2005 rok oraz plany rozwoju na rok 2006. I. Najważniejsze wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Przychody ,0. Strata netto przysługująca akcjonariuszom ,3. Marża brutto * 41,6% 39,8%

Przychody ,0. Strata netto przysługująca akcjonariuszom ,3. Marża brutto * 41,6% 39,8% ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU Wybrane dane i wskaźniki finansowe 1 półrocze 1 półrocze 2006 2005 Wzrost PLN000 PLN000 % Przychody 552 584 521 098 +6,0 Strata netto 7 827-2 042 +483,3 Strata netto przysługująca

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r.

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r. Warszawa, 14.11. r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale r. I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w III kwartale r. I-III kw. I-III kw. Działalność kontynuowana Przychody

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju.

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Komunikat prasowy Warszawa, 15.11.2006 Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Grupa EM&F (NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju.

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Komunikat prasowy Warszawa, 15.02.2007 Grupa EM&F podsumowuje działalność za 4 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Grupa EM&F (NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa Zarządu

Analiza Finansowa Zarządu Analiza Finansowa Zarządu Empik Media & Fashion S.A. za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2015 roku 1. PODSTAWOWE WYNIKI FINANSOWE... 2 2. SIEĆ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ GRUPY EM&F... 4 3. WYNIKI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2006

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2006 ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2006 12 miesięcy 12 miesięcy 2006 2005 Zmiana PLN000 PLN000 % Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 1 130

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Kernel Holding S.A. i Spółki Zależne I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2014 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 30 września 2013 roku DRODZY AKCJONARIUSZE! Pełna wersja skróconego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

I) Przychody Grupy EM&F w III kwartale 2009 r. oraz w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 r.

I) Przychody Grupy EM&F w III kwartale 2009 r. oraz w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 r. Warszawa, 17.11.2009 r. Informacja prasowa Podsumowanie działalności Grupy EM&F oraz wyników finansowych w okresie i w III kwartale 2009 r. I) Przychody Grupy EM&F w III kwartale 2009 r. oraz w okresie

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r.

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Za III kwartał 2011 roku (okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011), z danymi

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU Gliwice, 14 sierpnia 2013 r. Spis treści 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA... 3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2008 r. 28 maja 2008 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność ogłosić swoje niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za I

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Grupa Ferratum analiza fundamentalna spółki, 20 maja 2014 r. Remigiusz Iwan dla Obligacje.pl Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Kluczowe informacje z I kwartału 2014: Grupa działa

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK Maj 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK w I kwartale 2014: rekordowe 40 mln

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie za okres od 1.01.2007 r. do 30.09.2007 r. oraz zakres informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

za rok 2013 19 luty 2014

za rok 2013 19 luty 2014 Wyniki Finansowe Grupy za rok 2013 19 luty 2014 Rachunek wyników 2 EMF: Wyniki za IV kwartał 2013 www.emf-group.eu Działalność zaniechana W czwartym kwartale 2013 r. dokonano oceny perspektyw rozwoju poszczególnych

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Wrocław, 15 maja 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r.

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r. Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016 Warszawa, maj 2016 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał 2015/2016 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach 2015/2016 Założenia biznesowe na rok

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

S.A. De Molen Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres str. 1. Baranowo, dn. 10 lutego 2012r.

S.A. De Molen Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres str. 1. Baranowo, dn. 10 lutego 2012r. De Molen Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres 01.10.2011 31.12.2011 Baranowo, dn. 10 lutego 2012r. str. 1 Nazwa: De Molen Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Baranowo, Rolna 15/17, 62-081 Przeźmierowo

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. I kwartał 2011 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze za I kwartał

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo