Zmiana PLN 000 PLN 000 %

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 %"

Transkrypt

1 ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU Wybrane dane i wskaźniki finansowe 1Q 1Q Zmiana PLN 000 PLN 000 % Przychody z działalności kontynuowanej 252, , Przychody z działalności zaniechanej - 3,526 - Razem 252, , Strata netto z działalności kontynuowanej (5,795) (11,821) Strata netto z działalności zaniechanej - (1,370) Razem strata netto za 1kwartał (5,795) (13,191) Strata netto przysługujący akcjonariuszom (5,803) (13,202) Przeciętna liczba pracowników 3,686 3, Zysk na akcję (0.0530) (0.1320) Zadłużenie netto/kapitał zaangażowany * 18.8 % - % Zadłużenie netto/kapitał zainwestowany * 23.2 % - % Wskaźnik zadłużenia (razem pasywa/razem aktywa) * 60.7 % 71.6 % Średnia ważona sprzedaż detaliczna w kwartale /m2 ( 000 ) Szacowana liczba klientów odwiedzających sklepy 7.54 million 6.95 million 8.5 * Uwaga: Porównanie obejmuje dane bilansowe odpowiednio z 31 marca 2005 r. i 31 grudnia 2004 r.

2 ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU 1. Uwarunkowania ekonomiczne i tendencje rynkowe 1.1 Wzorce zachowań i wydatków konsumentów Zgodnie z danymi ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów w Przeglądzie Makroekonomicznym z dn r. realny wzrost PKB w pierwszym kwartale 2005 r. wyniósł 2.5% w stosunku rocznym w porównaniu z 6,9 % w pierwszym kwartale roku Sprzedaż detaliczna w pierwszym kwartale 2005 roku, wg informacji GUS spadła o 0,4 % (a nawet w przedsiębiorstwach zaliczonych do grupy pozostałe wg klasyfikacji GUS, do której należy działalność detaliczną Grupy, zanotowano spadek sprzedaży o 16.4%) w porównaniu do znaczącego wzrostu w roku Ten negatywny trend wystąpił pomimo, że w tym roku Święta Wielkanoce przypadły wcześniej, w marcu, a nie w kwietniu, jak w roku poprzednim.. Skutkiem tego był osłabiony popyt konsumencki w okresie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, kiedy to nastąpił znaczący wzrost wydatków konsumpcyjnych, zarówno przed jak i po wstąpieniu Polski do UE. Zgodnie z prognozami GUS, PKB wzrośnie w dalszej części roku. 1.2 Rozwój centrów i sieci handlowych W ciągu najbliższych kilku lat w Polsce spodziewany jest największy w Europie rozwój centrów handlowych. Dzięki swojej pozycji, Grupa będzie mogła uczestniczyć w korzyściach wynikających z panującego trendu. Jak podano na początku roku, Grupa zamierza otworzyć w 2005 roku od 40 do 50 nowych sklepów o łącznej powierzchni handlowej sięgającej między 18,000 a 25,000 m2. W dalszej części roku planowane jest otwarcie kilku znaczących centrów handlowych, jak na przykład Silesia Business Park w Katowicach. Aktualnie Zarządowi nie znane są żadne okoliczności, które mogłyby zakłócić terminowe otwarcie sklepów Grupy w tych obiektach. Nowe sklepy, po ich otwarciu, powinny znacząco przyczynić się do wzrostu przychodów Grupy w dalszej części tego roku. 1.3 Wpływ walut obcych na działalność spółki. Około 30% zakupów towarów przez Grupę jest dokonywane w walutach obcych, przede wszystkim w EURO oraz USD. Ponadto znacząca część kosztów budynków jest nominowana kursem EURO. Grupa podejmuje kroki w celu zabezpieczenia swojej pozycji walutowej w ciągu 2005 r. 2. Wynik finansowy roku poziom Grupy 2.1 Rozwój sprzedaży Łączne przychody ze sprzedaży, wyłączając działalność zaniechaną, wzrosły w pierwszym kwartale 2005 r. o 7,7% w porównaniu do 2004 roku. 2

3 Ogółem, przychody ze sprzedaży detalicznej wzrosły o 7.3% w porównaniu z rokiem Sprzedaż bieżąca wzrosła o 6.8%. W pierwszym kwartale 2005 r. 23 mln zł przychodów ze sprzedaży zostało wygenerowane przez sklepy otwarte w 2004 r. i oraz w pierwszym kwartale 2005 r. Przychody z działalności hurtowej w porównaniu do pierwszego kwartału roku poprzedniego wzrosły o 9%. 2.2 Kształtowanie marży brutto Zarząd, dla potrzeb oceny działalności finansowej i operacyjnej Grupy, monitoruje marżę brutto generowaną przez poszczególne jednostki operacyjne. Przez marżę brutto rozumie się różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami zakupu towarów i materiałów powiększonymi o odpowiednie cła i opłaty, jak również opłaty franszyzowe i royalties, niedobory towarów, zmianę wartości rezerwy na towary wolno rotujące, o koszty transportu w przypadku handlu hurtowego oraz o koszty wynagrodzeń lektorów w przypadku szkół językowych. Tak ustaloną marżę odnosi się następnie jako % do przychodów ze sprzedaży. Marża brutto na działalności kontynuowanej w pierwszym kwartale 2005 r. wyniosła 37.2% (36.2% w I kwartale 2004 r.) Następujące czynniki miały istotny wpływ na ukształtowanie się marży brutto: Po części wzrost średniego kursu EURO, który w pierwszym kwartale 2005 roku wyniósł 4.03 (4.78 w porównywalnym kwartale roku poprzedniego) zmniejszając koszt zakupu towarów importowanych. Jednak należy zauważyć, że istotna część zakupów Grupy dokonywana jest w złotówkach a część zakupów zagranicznych dokonywany jest po stałych kursach walut. Efektywniejsze zarządzanie wyprzedażami i przecenami w pierwszym kwartale 2005 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2004, doprowadziło do redukcji kosztów wyprzedaży Kontynuacja zmiany źródeł zaopatrzenia zagranicą. Grupa - a w szczególności Smyk i Galeria Centrum - powiększała import towarów głównie z Turcji i Chin, (ograniczając tym samym zakupy w Polsce i innych krajach UE) w celu uzyskania korzyści z tytułu tracącego na wartości USD jak również korzyści z tytułu silnej konkurencji cenowej. Grupa przewiduje dalsze przenoszenie zakupów w te regiony, co powinno mieć znaczący wpływ na wzrost jej rentowności. Korzystniejsze warunki zakupu z uwagi na wzrost wolumenu sprzedaży oraz rosnący udział w rynku, we wszystkich segmentach Grupy. 2.3 Kształtowanie poziomu kosztów Koszty operacyjne Grupy wzrosły przede wszystkim ze względu na wzrost sprzedaży i nowo otwierane sklepy. Koszty zatrudnienia wzrosły o 3.6%, po części ze względu na koszty firmy holdingowej, ujmowanej w sprawozdaniach finansowych po 16 marca 2004 r. Z kolei koszty budynków zmalały o 4.9% - wzrost kosztów związanych 3

4 z otwieraniem nowych sklepów od kwietnia 2004r. i w pierwszym kwartale 2005 r., został skompensowany przez korzystne kształtowanie się kursów walut. Uwzględnienie firmy holdingowej spowodowało wzrost kosztów o około 1 milion złotych w pierwszym kwartale 2005 roku, ze względu na to iż nie były one ujmowane w wynikach Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej w pierwszym kwartale 2004 roku. W pierwszym kwartale 2004 r. usługi doradcze były częściowo świadczone przez Grupę Eastbridge, która pełniła w pewnym zakresie funkcję firmy holdingowej. 2.4 Wynik finansowy netto za I kwartał Strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła w pierwszym kwartale 2005 roku, zakończonym 31 marca 2005 r., 5.8 milionów złotych w stosunku do 11.8 milionów złotych wykazanych w porównywalnym kwartale roku ubiegłego (spadek o 51%). Po części zostało to osiągnięte poprzez znaczącą redukcję kosztów finansowych z 3.3 mln zł w pierwszym kwartale zakończonym 31 marca 2004 r. do 0.2 mln zł w 2005 r. Jak opisano w Analizie Zarządu na koniec roku 2004, Grupa podjęła istotne wysiłki w celu restrukturyzacji zadłużenia oraz zdecydowanej redukcji jego poziomu w trakcie roku. Ponadto, wyniki pierwszego kwartału 2005 r. zawierają koszty operacyjne firmy holdingowej w wysokości 1 mln zł, która nie występowały w pierwszym kwartale roku Strata Grupy za pierwszy kwartał 2005 roku po opodatkowaniu wyniosła 5.8 mln zł (podczas gdy w 2004 r. zanotowano 13.2 mln zł straty, uwzględniając stratę z działalności zaniechanej w wysokości 1.4 mln zł - Grupa podjęła decyzję o zbyciu udziałów w E Foto sro, rezygnując z działalności fotograficznej prowadzonej w Republice Czeskiej i na Słowacji), co oznacza poprawę wyniku z działalności kontynuowanej o 51 % w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Strata netto z działalności kontynuowanej uwzględnia wynik na transakcjach jednorazowych, który łącznie w pierwszym kwartale 2005 roku wyniósł 0.2 mln zł (3.0 mln zł w roku 2004), jak wykazano poniżej. Dlatego strata netto z działalności kontynuowanej po wyłączeniu pozycji o charakterze jednorazowym wyniosła 6.0 mln zł, co w porównaniu ze stratą w kwartale roku poprzedniego w wysokości 14.8 mln zł, oznacza poprawę o 8.8 mln zł. Pozycje o charakterze jednorazowym Pozycje o charakterze jednorazowym w kwartałach zakończonych 31 marca 2005 i 2004 r. przedstawiają się następująco: (w milionach zł): 4

5 Sprzedaż nieruchomości do Dawtrade Sprzedaż działalności perfumeryjnej do Sephora Polska Odpis aktualizujący środki trwałe (0.5) - Sprzedaż udziałów mniejszościowych Razem W marcu 2004 r. Empik dokonał sprzedaży kilku nieruchomości do Dawtrade Sp. z o.o mln zł wykazanych w pierwszym kwartale 2005 roku, z tytułu tej transakcji, dotyczy aktualizacji wartości należności z tego tytułu. Zyski wykazane pod pozycją Sephory dotyczą aktualizacji wartości należności. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych dotyczy kosztów zamknięć laboratoriów fotograficznych Empik Foto w pierwszym kwartale 2005 roku oraz rezerwy na planowane zamknięcia. Grupa zrealizowała również niewielki zysk na sprzedaży jednostek uczestnictwa będących częścią Programu Powszechnej Prywatyzacji. 3. Wyniki segmentów działalności Moda i Uroda Sprzedaż w segmencie Moda & Uroda wzrosła o 5.9% do mln zł (w roku mln zł). Zgodnie z informacją Zarządu, sprzedaż Galerii Centrum w pierwszym kwartale 2005 r. spadła o 1% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2004 r. Spadek ten wynika ze zmniejszenia powierzchni handlowej w sklepie przy ulicy Marszałkowskiej. Sprzedaż w pozostałych sklepach, po wyłączeniu sklepu przy ul. Marszałkowskiej, wzrosła o 10.5%. Sprzedaż Ultimate Fashion wzrosła o 9.8%. Spółka otworzyła w pierwszym kwartale 2005 r. sklep w Galerii Kazimierz w Krakowie, który od momentu otwarcia uzyskał 100 tys. zł przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż Young Fashion w pierwszym kwartale 2005 r. wzrosła o 15.4% w porównaniu do pierwszego kwartału 2004 r. Do wzrostu przychodów ze sprzedaży przyczyniły się wyniki sklepów otwartych w 2004 r., które wygenerowały 3.7 mln zł sprzedaży w pierwszym kwartale 2005r. Na dzień 31 marca 2005 Galeria Centrum posiadała 12 sklepów, Young Fashion 7 a Ultimate Fashion 26. Sprzedaż Optimum Distribution Polska w pierwszym kwartale 2005 r. wzrosła o 5.6% na co złożyły się wzrost sprzedaży kosmetyków i artykułów optycznych odpowiednio o 13.3 % i 6.4 %. Wzrost ten skompensował spadek sprzedaży odzieży sportowej i innych towarów.

6 Sprzedaż Optimum Distribution CZ&SK w pierwszym kwartale 2005 r. spadła o 2.6% w przeliczeniu na PLN, podczas gdy w Koronach Czeskich wzrosła o 7.7% do 76.3 milionów. Powodem jest umocnienie się złotego w tym okresie, w porównaniu do 2004 r. Sprzedaż kosmetyków wzrosła ( w K.Cz) o 11.4 % podczas gdy sprzedaż artykułów optycznych wzrosła o 0.5 %. W pierwszym kwartale roku 2005, EBITDA (ujemna) dla tego segmentu wyniosła 1.8 mln zł (w roku mln zł ujemna EBITDA) a strata z działalności operacyjnej tego segmentu wyniosła 4.8 mln zł (w porównaniu ze stratą w wysokości 12.3 mln. zł wykazaną w pierwszym kwartale roku 2004). Wpływ na wynik tego sektora miały wyniki Galerii Centrum, ujemna EBITDA w pierwszym kwartale 2005 r. wyniosła 6.4 mln zł (w 2004 r. 7.6 mln zł ujemna EBITDA), a strata netto mln zł (w 2004 r. odpowiednio mln zł straty). Ujemna EBITDA oraz strata operacyjna w styczniu i lutym są typowe dla segmentu Moda i Uroda, gdyż jest to zwyczajowy okres posezonowych przecen i wyprzedaży kolekcji jesienno-zimowych. Marże brutto w tych miesiącach spadają o 15-20% w porównaniu do miesięcy w pełnym sezonie. Stąd negatywne wyniki dla tego segmentu zwyczajowo pojawiają się w pierwszym jak również w trzecim kwartale roku (wyprzedaże kolekcji wiosenno-letnich w lipcu i sierpniu). Media I Rozrywka Sprzedaż segmentu Media & Rozrywka wzrosła w pierwszym kwartale 2005 r. o 9.1% do mln zł (133.7 mln zł w roku 2004). Zgodnie z wiedzą Zarządu, sprzedaż Empiku, wzrosła o 7.5 %, wyłączając działalność fotograficzną ( Empik Foto ) i dział kosmetyczny. Sprzedaż Empik Foto w pierwszym kwartale 2005 r. zmniejszyła się o 13.8 % do 5.9 mln złotych (2004 PLN 6.8 mln zł) po części z powodu zmiany preferencji klientów (przeniesienie wydatków na wywoływanie zdjęć z technologii analogowej na cyfrową, przy czym wzrost w technologii cyfrowej nie pokrywa jeszcze spadku w technologii analogowej) jak również decyzji Grupy o zamknięciu niektórych sklepów miedzy pierwszym kwartałem 2004 r. i 2005 r. Powołano nowe kierownictwo z intencją pełniejszej integracji tej części biznesu ze sklepami Empik. Trwają obserwacje efektywności działalności niektórych placówek sieci, z perspektywą ich zamknięcia lub włączenia do istniejących sklepów Empik-u. W pierwszym kwartale 2005 r. dwie placówki zostały zamknięte a jedna nowa otwarta w sklepie Empik-u w Krakowie, w Galerii Kazimierz. Marzec przyniósł znaczącą poprawę sprzedaży, co sugeruje, że negatywny trend powinien zostać zatrzymany. Łączna sprzedaż Smyka wzrosła w pierwszym kwartale 2005 r. o 19.8 % do 26.8 mln złotych ( mln zł). Na ten wzrost silny wpływ miały sklepy otwarte w zeszłym roku oraz 2 nowo otwarte w pierwszym kwartale 2005 r. W pierwszym kwartale 2005 r. Empik i Smyk otworzyły po dwa nowe sklepy w krakowskiej Galerii Kazimierz oraz poznańskim King Cross, ponadto Empik Foto 6

7 otworzyło kolejny lab w sklepie Empik w Galerii Kazimierz. Empik zamknął sklep w Gdańsku. Na dzień 31 Marca 2005 r., Empik posiadał 60 sklepów, Empik Foto 42 laboratoria, a Smyk 22 sklepy. W pierwszym kwartale 2005 roku EBITDA dla tego segmentu wyniosła 5.4 mln zł ( milionów zł) a zysk operacyjny mln zł ( w porównaniu do 4.1 mln zł w 2004 r). EBITDA i zysk operacyjny w zeszłym roku zawierały transakcje jednorazowe takie jak sprzedaż nieruchomości do Dawtrade, jak wykazano powyżej. 4. Zysk na akcję Zysk na akcję liczony jest w oparciu o wynik finansowy wykazany w Skonsolidowanej informacji finansowej. Starta na akcję znacząco zmalała, głównie na skutek obniżenia straty netto w pierwszym kwartale br. w porównaniu do zeszłego roku. 5. Sytuacja finansowa 5.1 Płynność i źródła finansowania Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2004 wskazuje na spadek środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwartale zakończonym 31 marca 2005 r. o kwotę 58.1 mln zł (w roku 2004 wykazano spadek o 36.7 mln zł). Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosły 46.0 mln zł (34.3 mln zł w roku 2004) głównie w wyniku płatności na rzecz dostawców po zakończeniu najgorętszego okresu w roku (listopad/grudzień 2004). Większe zapotrzebowania na środki pieniężne w 2005 r. w stosunku do roku 2004 spowodowane jest zmianą terminów płatności dla dostawców oraz zwiększoną skalą operacji. Grupa poniosła wydatki inwestycyjne w wysokości 13.5 mln zł, z których główne pozycje zostały opisane poniżej. Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na 31 marca 2005 r. wyniósł mln zł (15.0 mln zł w roku 2004). Znaczące płatności na rzecz dostawców w pierwszym kwartale są zgodne z oczekiwaniami, ze względu na specyfikę działalności Grupy. Spowodowały one deficyt w wysokości 55.3 mln zł w zadłużeniu netto (3.1 mln zł nadwyżki na 31 grudnia 2004 r.), co wykazano poniżej w punkcie

8 5.2 Aktywa i struktura kapitału Kapitał własny i zadłużenie Struktura kapitałowa Grupy na dzień 31 marca 2005 r. oraz na 31 grudnia 2004 r. przedstawiała się następująco: 2005* 2004* Środki pieniężne Minus: Zobowiązania finansowe długoterminowe (74.7) (74.2) Zobowiązania finansowe krótkoterminowe (9.2) (9.1) Zadłużenie netto (55.3) 3.1 Kapitał własny (238.2) (242.7) Kapitał zaangażowany (293.5) (239.6) Zadłużenie netto/kapitał zainwestowany 23.2 % - % Zadłużenie netto/kapitał zaangażowany 18.8 % - % * Uwaga: Porównanie obejmuje dane bilansowe odpowiednio z 31 marca 2005 r. i 31 grudnia 2004 r. Powyższe liczby potwierdzają, że Grupa posiadała na dzień 31 marca 2005 r. jedynie niewielkie zadłużenie netto/kapitał zainwestowany, uwzględniając spłatę gotówkową znaczącej kwoty zobowiązań handlowych z końca roku 2004, będącego najbardziej intensywnym okresem działalności Grupy w roku. Zostało to osiągnięte głównie poprzez efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi oraz zastosowanie bardziej elastycznych rozwiązań finansowych: kredyty w rachunku bieżącym oraz finansowanie nakładów inwestycyjnych na nowo otwierane sklepy ze środków z leasingu od właścicieli centrów handlowych. W zobowiązaniach długoterminowych wykazano pożyczkę z ING Bank w wysokości 40.8 milionów złotych, która jest w pełni zabezpieczona długoterminową wierzytelnością z transakcji Sephora (patrz nota 17 skonsolidowanym raporcie finansowym na koniec roku 2004). Oznacza to, że faktyczny dług Grupy wynosi 40.8 milionów zł mniej niż wykazano. Struktura zadłużenia Struktura zadłużenia Grupy przedstawia się następująco:

9 Część krótkoterminowa Kredyty w rachunku bieżącym - - Kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 7,735 7,572 Pozostałe 1,396 1,361 9,224 9,069 Część długoterminowa Kredyty bankowe 40,837 40,790 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 30,860 30,323 Pozostałe 3,046 3,100 74,743 74,213 Razem 83,967 83,282 Jak widać na podstawie powyższych danych, Grupa utrzymała stabilny poziom zadłużenia na koniec pierwszego kwartału 2005 r. W pierwszym kwartale 2005 r. Grupa spłaciła raty kapitałowe z tytułu leasingu w kwocie 2.4 mln zł oraz pożyczki w wysokości 0.4 mln zł. Jednocześnie Grupa pozyskała 3.5 mln zł w ramach umów leasingu nakładów inwestycyjnych od właścicieli centrów handlowych. Jak wykazano powyżej, faktyczny poziom długu Grupy jest o 40.8 milionów zł mniejszy z uwagi na pożyczkę z ING Bank, będącą w pełni zabezpieczoną aktywami Grupy. Należy wskazać, że po zakończeniu kwartału, miały miejsce 2 wydarzenia mające wpływ na zadłużenie i sytuację finansową Grupy: 29 kwietnia 2005 r., Empik wyemitował Średnioterminowe Obligacje o wartości 10 mln zł, z datą zapadalności 8 maja 2009 r. Pozyskane z emisji środki pozwolą Grupie sfinansować przyspieszony rozwój. 29 kwietnia 2005 r., NFI EMF SA wraz ze swoimi podmiotami zależnymi : Empik, LEM Sp z o.o, Polperfect Sp z o.o, Young Fashion Sp z o.o, Ultimate Fashion Sp z o.o, Galeria Centrum Sp z o.o. Optimum Distribution Sp z o.o. oraz Smyk Sp z o.o, przedłużyła umowę kredytową z bankiem ABN Amro. Bank odnowił Grupie, na tych samych warunkach co w roku poprzednim, linię kredytową w rachunku bieżącym do kwoty 39,1 mln zł, wcześniej uregulowaną umową z dnia 26 maja 2004 r. Odnowiona umowa z Bankiem ma na celu okresowe wsparcie Grupy w miesiącach zwiększonego zapotrzebowania na środki pieniężne. 5.3 Wydatki inwestycyjne W pierwszym kwartale 2005 r. Grupa poniosła wydatki inwestycyjne w wysokości 13.5 mln zł (8.6 mln zł w roku 2004). Wydatki na rozwój wyniosły 8.7 mln zł 9

10 (4.3mln zł w roku 2004) z czego 5.6 mln zł (3.0 mln zł w roku 2004) zostało przeznaczone na segment Moda & Uroda a 3.1 mln zł (1.3 m zł w roku 2004) zostało przeznaczone na segment Media & Rozrywka. W segmencie Moda & Uroda, w pierwszym kwartale 2005 r. Ultimate Fashion otworzył jeden nowy sklep w Krakowie (Galeria Kazimierz). Young Fashion wydatkowało 3.6 mln zł na nowe sklepy w Krakowie (Galeria Kazimierz) i w warszawskim centrum Promenada, które nie zostały otwarte do końca marca 2005 roku. Łącznie nowa powierzchnia handlowa dodana w pierwszym kwartale wyniosła 240 m2 co sprawia, że łączna powierzchnia handlowa w tym segmencie to ponad 43,000 m2 na koniec kwartału (2004 r. 41,700 m2). W pierwszym kwartale 2005 r. Empik i Smyk otworzyły po dwa nowe sklepy o powierzchni odpowiednio: 1,360 m2 i 1,300 m2 oraz Empik Foto otworzył laboratorium o powierzchni 30 m2. Łącznie nowa powierzchnia handlowa dodana w pierwszym kwartale wyniosła 2,690 m2, co sprawia, że łączna powierzchnia handlowa w tym segmencie to 50,000 m2 na koniec kwartału (2004 r. 43,200 m2). Wydatki na rozwój zawierają 1.4 mln zł wydatków inwestycyjnych, związanych z otwarciem w kwietniu br. nowych sklepów Empik-u, Smyk-a i Ultimate Fashion w C.H. Promenada w Warszawie. Wydatki Grupy na ulepszenia i utrzymanie istniejących inwestycji wyniosły w pierwszym kwartale 2005 r. 4.8 mln zł (4.2 mln zł w roku 2004) z czego 1.6 mln zł dotyczyło segmentu Mody & Urody (głównie Galeria Centrum remont perfumerii, obecnie Galeria Kosmeteria ) a 3.2 mln zł poniesionych zostało w segmencie Media & Rozrywka.. 6. Zatrudnienie Średnia liczba zatrudnionych wzrosła do 3,686 w pierwszym kwartale 2005 r. z 3,479 w analogicznym okresie roku 2004 głównie na skutek zatrudnienia personelu w nowo otwartych sklepach zarówno w 2004 jak i w 2005 roku; oraz 12 pracowników firmy holdingowej, która od kwietnia 2004 r. stanowi część Grupy. 7. Dalsze perspektywy Jak podano w sprawozdaniu finansowym na koniec 2004 roku, Grupa zamierza otworzyć do końca 2005 roku od 40 do 50 nowych sklepów o łącznej powierzchni handlowej sięgającej od 18,000 a 25,000 m2. Do 31 marca 2005 r. Grupa otworzyła 6 sklepów o łącznej nowej powierzchni handlowej 2,940 m2. W kwietniu Grupa otworzyła kolejne 3 sklepy o łącznej nowej powierzchni handlowej 1,300 m2, w C.H. Promenada w Warszawie; podczas gdy kolejny sklep Zara o powierzchni handlowej 1,400 m2 otwarto w Krakowie w Galerii Kazimierz. 10

11 W drugim kwartale przewidziane są kolejne nowe sklepy Empik i Smyk w Katowicach (C.H. 3 Stawy) oraz w Poznaniu (C.H. Plaza). 14 kwietnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion SA podpisał porozumienie wstępne z hiszpańską firmą Inditex SA właścicielem między innymi marki Zara, stanowiące, że pod warunkiem dopełnienia pewnych warunków oraz osiągnięcia przez strony ostatecznego porozumienia, Inditex SA nabędzie od NFI EM&F S.A. w tym roku 51 % udziałów w spółce Young Fashion Sp z o.o, będącej wyłącznym franszyzobiorcą marki Zara w Polsce, oraz kolejne 29 % w 2008 roku. W drugim kwartale Grupa, poprzez swój podmiot zależny Ultimate Fashion, podpisała umowę franszyzową z firmą Mexx Europe BV, będącą częścią Grupy Liz Clairborne. Mexx jest jedną z wiodących marek modnej odzieży na świecie. Umowa gwarantuje Ultimate Fashion wyłączność na prowadzenie w Polsce sklepów z odzieżą i akcesoriami marki Mexx przez 10 lat. W pierwszym kwartale Grupa, poprzez swój podmiot zależny Ultimate Fashion, podpisał umowę wstępną z Aldo Group International AG. Aldo jest jedną z wiodących marek światowych oferujących modne obuwie i akcesoria w średnich przedziałach cenowych. Porozumienie, z automatycznie odnawialnymi okresami, zakłada wyłączność na dystrybucję marki Aldo w Polsce na okres do 20 lat. 11

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31marca 2015 r. Empik Media & Fashion S.A.

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31marca 2015 r. Empik Media & Fashion S.A. na dzień 31marca 2015 r. Empik Media & Fashion S.A. 1 Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Empik Media & Fashion S.A. dnia 15.05.2015 r.. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Na dzień 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A.

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Na dzień 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A. 1 Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Empik Media & Fashion S.A. dnia 1 marca 2015

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euromark Polska S.A. w roku obrotowym 2009/2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euromark Polska S.A. w roku obrotowym 2009/2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euromark Polska S.A. w roku obrotowym 2009/2010 Warszawa, 30 czerwca 2010 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Podstawowe dane o Grupie Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Działkowej 115, 02-234 Warszawa wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000051757 UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki.

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki. Warszawa, 31 października 2014 r. Szanowni Państwo, W okresie ostatniego roku nastąpiły istotne zmiany organizacyjnie i osobowe. Z jednej strony, stanowiły kontynuację wcześniej ustalonych kierunków, gdzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r.

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r. Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r. Spis treści I. Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje... 3 2. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo