UMOWA NAJMU NA CZAS OKREŚLONY. Nr...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NAJMU NA CZAS OKREŚLONY. Nr..."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu UMOWA NAJMU NA CZAS OKREŚLONY Nr... Zawarta w dniu r. pomiędzy miastem stołecznym Warszawą - Zespołem Szkół Sportowych nr 72 w Warszawie NIP: zwanym w treści umowy Wynajmującym reprezentowanym przez Dyrektora mgr inż. Annę Szymczyk działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy nr GP-0052/3488/2011 z dn a... (nazwa firmy) z siedzibą w... przy ul...., NIP..., nr PESEL/REGON... prowadzącym/-cą działalność na podstawie/ wpisanym/-ną do..., reprezentowanym/- ną przez... zwanym/-ną w treści umowy Najemcą, w wyniku dokonania przez Wynajmującego wyboru oferty, poprzez zapytanie ofertowe, została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Wynajmujący oświadcza, że upoważniony jest do dysponowania przedmiotem najmu w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszej umowy Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem kuchni z zapleczem i wyposażeniem, składający się z: a) kuchni z zapleczem (pomieszczeniami gospodarczymi) o powierzchni 75,25m 2 b) urządzeń i wyposażenia zgodnie z protokołem użyczenia, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy 2. Najemca oświadcza, że przedmiot najmu będzie wykorzystywał wyłącznie na przygotowanie i wydawanie posiłków dla stołówki ZSS nr 72. Z uwagi na szkolenie sportowe prowadzone w szkole, posiłki dla uczniów muszą być przygotowywane na miejscu ze świeżych produktów. Niedopuszczalną formą jest catering (przywożenie gotowych posiłków przygotowanych poza ZSS nr Najemca w ramach najmu zobowiązuje się do: 1. Przygotowywania i wydawania obiadów dwudaniowych dla uczniów szkoły w godzinach w ilości zakupionej przez rodziców uczniów, oraz 1

2 pracowników z wyłączeniem okresów wolnych od nauki szkolnej. (Pod pojęciem pełnego obiadu należy rozumieć posiłek składający się z zupy, drugiego dania oraz surówki bądź gotowanych jarzyn oraz kompot i deser). Wydawanie śniadań odbywać się będzie w godzinach Zgodnie z ofertą Najemcy złożoną w Konkursie stawki za posiłek wynoszą: śniadanie -...zł (brutto) zupa -.. zł (brutto) II danie z kompotem i deserem -.zł (brutto). Stawki wymienione w punkcie 2 nie mogą ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 3. Opłaty, o których mowa w punkcie 2 rodzice/opiekunowie ucznia oraz pracownicy wnoszą bezpośrednio do przedstawiciela Najemcy lub na konto Najemcy:. 4. Najemca zobowiązany jest do wywieszenia w miejscu widocznym jadłospisu wraz z wagowym podaniem składników wchodzących w skład posiłku. Wynajmujący zastrzega sobie prawo go przeprowadzenie kontroli przestrzegania mas posiłków przygotowywanych przez Najemcę. Kontroli dokonywać będzie kierownik gospodarczy. 5. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej w przypadku rezygnacji z posiłku dopiero od drugiego dnia. Informację o rezygnacji rodzic/opiekun składa w sposób podany przez Najemcę. 6. Kwota, o której mowa w punkcie 5 będzie odliczona od kosztów posiłków w następnym miesiącu. 7. Najemca będzie rozliczał się samodzielnie z Ośrodkami Pomocy Społecznej Najemca wystawia faktury (rachunki) za żywienie uczniów na podstawie wcześniejszego porozumienia z OPS. Najemca podpisze umowę z Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy ŚŚródmieście. 8. Najemca będzie rozliczał się samodzielnie z klubami sportowymi, które będą finansować żywienie uczniów sportowców osiągających najwyższe wyniki sportowe. 2. Najemca dostarczać będzie do kierownika gospodarczego ZSS nr 72 jadłospis zatwierdzony przez Dyrektora ZSS nr 72 wraz z wagowym (gramy) podaniem składników wchodzących w skład posiłku na 3 dni robocze przed rozpoczęciem nowego tygodnia. 3. Najemca zobowiązany jest do utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych. 4. Wszystkie inne działania Najemcy poza określonymi w par. 3 p. 1 niniejszej umowy wymagają pisemnego uzgodnienia z wynajmującym Strony oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od do Wynajmujący przewiduje możliwość przedłużenia umowy na kolejne lata szkolne z Najmującym na warunkach zawartych w umowie za zgodą obu stron Najemca ponosić będzie koszty bieżącego utrzymania bloku żywieniowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy oraz czynszu miesięcznego. 2. Wynajmujący będzie dokonywał odczytu stanu podliczników na ostatni dzień każdego miesiąca. Z odczytu kierownik gospodarczy szkoły będzie sporządzał protokół odczytu. 2

3 3. Najemca będzie obciążany opłatami z tytułu kosztów bieżącego utrzymania bloku żywieniowego zgodnie z otrzymanym rachunkiem wystawionym przez Wynajmującego. 4. Czynsz miesięczny z tytułu przedmiotu najmu określonego w 2 umowy wynosi... (słownie:...) 5. Najemca dokonuje wpłaty czynszu i opłaty za koszty bieżącego utrzymania bloku żywieniowego do dnia wskazanego na rachunku. 6. Wynajmujący wystawi rachunek Najemcy za opłaty za koszty bieżącego utrzymania bloku żywieniowego i czynsz miesięczny z tytułu przedmiotu najmu określonego w 2 umowy. 7. Czynsz za najem wraz z podatkiem od nieruchomości oraz koszty bieżącego utrzymania bloku żywieniowego Najemca wpłacać będzie na konto Wynajmującego: W przypadku zalegania z płatnością czynszu, Najemca będzie płacił Wynajmującemu odsetki ustawowe. 9. Przed podpisaniem umowy Najemca jest zobowiązany do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości trzymiesięcznego czynszu na nr konta depozytowego Wynajmującego: Po zakończeniu umowy i podpisaniu przez Wynajmującego i Najemcę protokołu zwrotu przedmiotu użyczenia kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi w wysokości nominalnej, to jest bez oprocentowania. 11. W przypadku zalegania lub opóźniania się z płatnościami przez Najemcę określonymi w 5 niniejszej umowy lub niewykonaniem postanowień 8 ust. 2 Wynajmujący ma prawo zaliczyć kaucję gwarancyjną na poczet powyższych należności. 12. W przypadku gdy kaucja gwarancyjna nie pokryje wydatków określonych w ust. 8 Najemca zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z poniesionych przez Wynajmującego kosztów. 13. Płatność z tytułu dożywiania dzieci najuboższych finansowana ze środków budżetowych szkoły realizowana będzie w terminie 14 dni od dnia wystawienia rachunku bądź faktury przez Najemcę Posiłki pod względem gramatury i kaloryczności powinny odpowiadać wymaganiom w stosunku do potrzeb grup wiekowych dzieci i młodzieży wymienionych w zaleceniach Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. 2. Posiłki mają być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży oraz muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w wytycznych żywieniowych dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych uprawiających wyczynowo sport. Najemca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarnoepidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 3. Najemca zobowiązany jest do przygotowywania i dostarczania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem, zgodnie z normami HACCP Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem za dwa okresy płatności lub nie przestrzega warunków umowy. 2. Niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie umowy, w szczególności nieusprawiedliwiony brak staranności w realizacji przedmiotu umowy (przykładowo: 3

4 wykorzystanie przedmiotu najmu bez uzgodnienia, zła jakość posiłków, brak higieny, zachorowania, zatrucia będące skutkiem spożycia posiłków niespełniających norm żywieniowych), uprawnia Wynajmującego do jednostronnego odstąpienia od umowy. Wynajmujący zatrzymuje kaucję gwarancyjną wpłaconą przez Najemcę przed zawarciem umowy. 3. Strony mogą rozwiązać umowę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia Najemca zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie technicznym i sanitarnym, zgodnie z technologią i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w stołówkach zbiorowego żywienia. Najemca zobowiązuje się do utrzymania czystości w jadalni. Poza godzinami wydawania posiłków Wynajmujący zastrzega sobie prawo do korzystania z pomieszczenia jadalni. 2. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym i uporządkowanym, zgodnie z załączonym protokołem użyczenia, stanowiącym integralną część umowy. 3. Najemca nie może wykorzystywać bloku żywieniowego oraz sprzętu i naczyń na inne cele po za żywieniem dzieci szkolnych bez zgody Wynajmującego. 4. Wszystkie inne działania najemcy po za określonymi w 3 niniejszej umowy, w tym organizowanie w bloku żywieniowym innej działalności, niż żywienia uczniów ZSS nr 72, wymagają pisemnej akceptacji Wynajmującego w formie aneksu do niniejszej umowy. 5. Wygaśnięcie zawartej umowy nakłada na Najemcę obowiązek komisyjnego przekazania sprzętu i wyposażenia. 6. Po zakończonym okresie najmu przedmiot umowy powinien być przekazany przez Najemcę w stanie niepogorszonym, w pełnej gotowości do użycia. W przypadku nie wywiązania się z w/w obowiązku Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami malowania, stłuczkami oraz brakami w wyposażeniu. 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Najemcy spowodowane awarią instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan, c.o. i elektrycznej oraz kradzieżą i włamaniem. 8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Wynajmującego spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, urządzeń (pożar, zalanie itp.). 9. W dniu podpisania umowy najemca zobowiązany jest do przedłożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Najemca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej między innymi zdarzenia losowe i zatrucia pokarmowe. 9 Najemca nie może bez zgody Wynajmującego oddać przedmiotu najmu w całości lub części w podnajem lub do bezpłatnego używania osobie trzeciej. 10 W przypadku uszkodzenia przez Najemcę urządzeń i wyposażenia będącego przedmiotem najmu, Najemca jest zobowiązany odkupić lub przywrócić je do stanu poprzedniego Prace adaptacyjne i modernizacyjne mogą być wykonane przez Najemcę na jego koszt, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Wynajmującego. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest przywrócić przedmiot najmu do stanu poprzedniego. 4

5 2. Najemca jest zobowiązany do konserwacji wynajętego przedmiotu najmu oraz ponoszenia kosztów bieżących napraw wynikających z jego eksploatacji. 12 Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia okresowych kontroli w przedmiocie najmu oraz stanu technicznego (konserwacje) przy udziale przedstawiciela Najemcy Najemca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej umowy, a szczególności przedmiot umowy i wysokość opłat, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust Najemca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie firmy. 3. Ze względu na tajemnice przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1 nie będą podlegały informacje zawarte w niniejszej umowie stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą. 14 Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 15 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 16 Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu najmu, strony poddają rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Wynajmującego sądu powszechnego. 17 Umowa niniejsza sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. WYNAJMUJĄCY NAJEMCA 5

6 Załącznik nr 1 Zestawienie kosztów bieżących utrzymania bloku żywieniowego: 1. zimna woda wg wskazań podliczników, zgodnie z obowiązującymi stawkami, 2. ciepła woda wg wskazań podliczników, zgodnie z obowiązującymi stawkami, 3. ścieki proporcjonalnie do zużycia wody, 4. koszt wywozu odpadów, według umowy podpisanej z odbiorcą odpadów (koszt 1 pojemnika x ilość wywozów w tygodniu) 5. energia elektryczna wg wskazań podliczników, zgodnie z obowiązującymi stawkami, 6. gaz do kuchni, zgodnie z fakturą, 7. centralne ogrzewanie zgodnie z zajmowana powierzchnią, 8. podatek od nieruchomości w przypadku najmu na wyłączność, 9. serwis na windę towarową opłata zgodnie z wystawionym rachunkiem/fakturą, 10. usługi kominiarskie opłata zgodnie z wystawionym rachunkiem/fakturą, 11. serwis na urządzenia w kuchni opłata zgodnie z wystawionym rachunkiem/fakturą, Serwisem objęte są następujące urządzenia: pieczęć i podpis Wynajmującego pieczęć i podpis Najemcy 6

UMOWA NAJMU. ... (nazwa i siedziba placówki oświatowej) zwanym dalej Wynajmującym. reprezentowanym przez Dyrektora... a...

UMOWA NAJMU. ... (nazwa i siedziba placówki oświatowej) zwanym dalej Wynajmującym. reprezentowanym przez Dyrektora... a... UMOWA NAJMU Wzór przykładowej umowy Zawarta w Warszawie dnia... pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa (nazwa i siedziba placówki oświatowej) zwanym dalej Wynajmującym reprezentowanym przez Dyrektora...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU - PROJEKT

UMOWA NAJMU - PROJEKT UMOWA NAJMU - PROJEKT Zawarta w Warszawie dnia... pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Szkołą Podstawową nr 190 im. Orła Białego. ul. Zwierzyniecka 10, 00-719 Warszawa Nazwa i siedziba placówki oświatowej)

Bardziej szczegółowo

Najemca oświadcza, że przedmiot najmu będzie wykorzystywał wyłącznie na przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów i pracowników szkoły.

Najemca oświadcza, że przedmiot najmu będzie wykorzystywał wyłącznie na przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów i pracowników szkoły. Załącznik Nr 2 PROJEKT UMOWY NAJMU zawarta w Warszawie dnia... pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa... (nazwa i siedziba placówki oświatowej) zwanym dalej Wynajmującym reprezentowanym przez Dyrektora...

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu Projekt umowy

UMOWA. Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu Projekt umowy Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy Szkołą Podstawową im. Wandy Chotomskiej, Kiełczów, ul. Szkolna 3, 55-093 Kiełczów zwanym w treści umowy Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a... (nazwa firmy)

UMOWA Nr... a... (nazwa firmy) Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu Projekt umowy UMOWA Nr... Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą Gimnazjum nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego, 01-310 Warszawa ul. Rozłogi

Bardziej szczegółowo

Nr Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu Projekt umowy. Umowa najmu

Nr Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu Projekt umowy. Umowa najmu Umowa najmu Nr Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu Projekt umowy zawarta w Warszawie dnia..r. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. a Najemca będzie wykorzystywał pomieszczenia na produkcję i sprzedaż posiłków na rzecz szkoły oraz sprzedaż posiłków na wolnym rynku.

UMOWA nr. a Najemca będzie wykorzystywał pomieszczenia na produkcję i sprzedaż posiłków na rzecz szkoły oraz sprzedaż posiłków na wolnym rynku. UMOWA nr. zawarta w dniu.. r. pomiędzy Miastem Słupsk organem prowadzącym Szkołę Podstawową nr 8, 76-200 Słupsk, ul. Grottgera 10a reprezentowaną przez Leszka Kazimierczyka - dyrektora szkoły na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu - wzór. .. zam...

Umowa najmu - wzór. .. zam... Umowa najmu - wzór Nasz znak: Zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 w Nowym Targu, os. Niwa 4c reprezentowaną przez Halinę Zamojską Dyrektora Szkoły, zwaną dalej Wynajmującym a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu. r. w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki, w imieniu której występuje. w Grodzisku Mazowieckim z

Bardziej szczegółowo

ZP załącznik nr 3

ZP załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu..2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Miastem Poznań reprezentowanym przez: Jolantę Zielińską-Wachowiak Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 61-616 Poznań os. Władysława

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

koszt wywozu odpadów według umowy podpisanej bezpośrednio przez Wynajmującego z Odbiorcą odpadów,

koszt wywozu odpadów według umowy podpisanej bezpośrednio przez Wynajmującego z Odbiorcą odpadów, REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJĘCIE LOKALU DO PROWADZENIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MSZANIE DOLNEJ ORAZ INNYCH OSÓB. 1.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU Nr /2018

UMOWA NAJMU Nr /2018 Załącznik nr 4 do Regulaminu przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie oraz przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy

UMOWA. Przedmiot umowy UMOWA zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Gustawa Morcinka z siedzibą w Warszawie ul. Wilcza 53 reprezentowaną przez Małgorzatę Stalony - Dyrektora Szkoły działającego na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu Projekt umowy

Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu Projekt umowy Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2017 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Zespół

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie ofert na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego

Ogłoszenie o konkursie ofert na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego Ogłoszenie o konkursie ofert na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego kuchni wraz z zapleczem i wyposażeniem w budynku LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława

Bardziej szczegółowo

Umowy najmu lokalu Projekt CSTiR/KJ/XX/30127

Umowy najmu lokalu Projekt CSTiR/KJ/XX/30127 Umowy najmu lokalu Projekt CSTiR/KJ/XX/30127 Zawarta w dniu..03.2017 roku w Miedzianej Górze pomiędzy: Gminą Miedziana Góra - Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra, Kostomłoty Drugie ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem pomieszczeń kuchni i stołówki w Gimnazjum nr 38 w Warszawie CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Organizatorze i przedmiocie konkursu. 1.1 Organizator : Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie z dnia 10 października 2011r. UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Zawarta w dniu.. w Działoszynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. 1 Zawarcie niniejszej umowy następuje w wyniku rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu...

UMOWA NAJMU. 1 Zawarcie niniejszej umowy następuje w wyniku rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu... Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu UMOWA NAJMU zawarta w dniu...w Krakowie pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie ul. Wielicka 267, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez pod nr

Bardziej szczegółowo

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku ZSSiO/343/04/ 15 (Wzór) U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie przy ul. Subisława 22 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gim 123/213-./2015 w sprawie przygotowywania i dostarczania obiadów dla uczniów

UMOWA NR Gim 123/213-./2015 w sprawie przygotowywania i dostarczania obiadów dla uczniów Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR Gim 123/213-./2015 w sprawie przygotowywania i dostarczania obiadów dla uczniów Zgodnie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY NR

Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY NR Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY NR Umowa zawarta w dniu.. r. w Boguchwale pomiędzy: Gminą Boguchwała, w imieniu której działa Szkoła Podstawowa w Boguchwale z siedzibą w Boguchwale, 36-040 Boguchwała ul.

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zał.nr1 UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zawarta w dniu... w Sycowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Sycowie, ul. Wrocławska 2, 56-500 Syców, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia:

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia: wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Bogucin, dnia 28.08.2015 r. Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr na najem pomieszczeń kuchni szkolnej celem przygotowywania obiadów dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 7

Umowa nr na najem pomieszczeń kuchni szkolnej celem przygotowywania obiadów dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 7 Umowa nr na najem pomieszczeń kuchni szkolnej celem przygotowywania obiadów dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 7 zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasta Szczecin - Szkołą Podstawową

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego Umowa najmu gabinetu stomatologicznego Zawarta w Prażmowie w dniu.. roku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie z siedzibą w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

firmą... z siedzibą..

firmą... z siedzibą.. UMOWA NR... PROJEKT zawarta w dniu.. pomiędzy Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, NIP 8391005507 reprezentowanym przez Bogdana Leszczuka Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

1. Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Złoty Stok w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2.

1. Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Złoty Stok w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2. UMOWA zawarta w dniu..w Złotym Stoku pomiędzy Gminą Złoty Stok- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotym Stoku pl. Adama Mickiewicza 1 57-250 Złoty Stok reprezentowanym przez: Panią Magdalenę Międzybrocką

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA dzierżawy pomieszczeń kuchennych i wyposażenia oraz prowadzenia stołówki szkolnej

UMOWA dzierżawy pomieszczeń kuchennych i wyposażenia oraz prowadzenia stołówki szkolnej UMOWA dzierżawy pomieszczeń kuchennych i wyposażenia oraz prowadzenia stołówki szkolnej Zawarta w dniu.. r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego, 03-886 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Załącznik Nr 3 W dniu. pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52 NIP 838-16-36-821 reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym w treści umowy Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im.

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im. REGULAMIN KONKURSU na: Najem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie przy ul. Niegocińskiej 2. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej www.sp271waw.edu.pl w dniu 25

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU Najemcą czasie za zgodą

UMOWA NAJMU Najemcą czasie za zgodą UMOWA NAJMU zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-001-40-12 reprezentowaną przez Elżbietę Jankowską Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu / Projekt

Umowa najmu / Projekt Załącznik nr 1 do Regulaminu Umowa najmu / Projekt umowa zawarta w dniu 2016 roku w Bochni pomiędzy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy z siedzibą w Bochni przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w.. dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w.. dniu pomiędzy: UMOWA zawarta w.. dniu pomiędzy: Zespołem Szkół Nr 66 z siedzibą w Warszawie ul. Myśliwiecka 6, reprezentowaną przez - Dyrektora Szkoły działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak.. z dnia, udzielonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6a do specyfikacji UMOWA NAJMU

Załącznik nr 6a do specyfikacji UMOWA NAJMU Załącznik nr 6a do specyfikacji UMOWA NAJMU zawarta w Podegrodziu w dniu.. pomiędzy Gminą Podegrodzie Gimnazjum w Brzeznej zwaną dalej Wynajmującym, reprezentowaną przez: mgr Stanisława Mazura Dyrektora,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2013 dotycząca prowadzenia stołówki szkolnej oraz dzierżawy pomieszczeń wraz z wyposażeniem. zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa Nr /2013 dotycząca prowadzenia stołówki szkolnej oraz dzierżawy pomieszczeń wraz z wyposażeniem. zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik Nr 3 Umowa Nr /2013 dotycząca prowadzenia stołówki szkolnej oraz dzierżawy pomieszczeń wraz z wyposażeniem zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy: miastem stołecznym Warszawa Gimnazjum Nr

Bardziej szczegółowo

Projekt- Umowy najmu lokalu

Projekt- Umowy najmu lokalu Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu ofert na najem lokalu użytkowego w budynku pływalni przy gastronomicznej Projekt- Umowy najmu lokalu zawarta w dniu....2016 r. w Wołominie, pomiędzy: Gminą Wołomin

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy. a reprezentowaną/ym przez: ... Zwaną/ym dalej Dzierżawcą.

Umowa dzierżawy. a reprezentowaną/ym przez: ... Zwaną/ym dalej Dzierżawcą. Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Umowa dzierżawy zawarta w dniu... r. w miejscowości Brojce pomiędzy: Gminą Brojce, mająca siedzibę w miejscowości Brojce przy ul. Długiej 48,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY. pomieszczeń kuchennych i wyposażenia w celu prowadzenia stołówki

UMOWA DZIERŻAWY. pomieszczeń kuchennych i wyposażenia w celu prowadzenia stołówki UMOWA DZIERŻAWY pomieszczeń kuchennych i wyposażenia w celu prowadzenia stołówki zawarta w dniu pomiędzy: Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, NIP 6711698541 zwanym dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór)

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Zawarta w Prażmowie w dniu...2014r, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie z siedzibą w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór)

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) zawarta w dniu [...] w Odolanowie pomiędzy: Gminno Miejskim Centrum Pomocy Wiara Nadzieja - Miłość ul. Raszkowska 36 63 430 Odolanów NIP 622

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU Nr 0 /2017

UMOWA NAJMU Nr 0 /2017 UMOWA NAJMU Nr 0 /2017 Załącznik Nr 3 zawarta w dniu.2017r. w Gdańsku pomiędzy Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 NIP 583-00-11-969 Domem Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NR przy ul. w Zawarta w dniu w pomiędzy: zamieszkałym w, przy ul., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr, wydanym w dniu, PESEL, zwanym dalej Wynajmującym a zamieszkałym

Bardziej szczegółowo

ogłasza Okres wynajmu: 01 września 2015r. do 30 czerwca 2017r. (2 lata)

ogłasza Okres wynajmu: 01 września 2015r. do 30 czerwca 2017r. (2 lata) Dyrektor Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY na wynajem pomieszczenia o powierzchni 20 m 2 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego dla młodzieży szkolnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR OPS Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Brojce

UMOWA NR OPS Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Brojce Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA NR OPS.2521.1.2014 Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Brojce Zawarta w dniu...w Brojcach pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r.

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r. Umowa najmu miejsca postojowego zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:..., zamieszkałym w... przy ul...., legitymującym się dowodem osobistym nr..., wydanym dnia... roku przez..., zwanym dalej Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt zawarta w dniu... roku w Starym Sączu pomiędzy: Gminą Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawca

... reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawca Załącznik Nr 12 do SIWZ Projekt! Umowa dzierżawy z dnia...2014 roku zawarta pomiędzy: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu-Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

- koszt wywozu odpadów według umowy podpisanej bezpośrednio przez Wynajmującego z odbiorcą odpadów; - energia- liczba kw/h x średnia cena wskazana na

- koszt wywozu odpadów według umowy podpisanej bezpośrednio przez Wynajmującego z odbiorcą odpadów; - energia- liczba kw/h x średnia cena wskazana na ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajęcie lokalu do prowadzenia stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej, oraz przygotowywania i dostarczania posiłków dla dzieci Przedszkola Gminnego w Rudnej

Bardziej szczegółowo

Umowa AWF nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy:

Umowa AWF nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Umowa AWF nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, publiczną szkołą wyższą, reprezentowaną przez: Kanclerza dr Zdzisława Paligę

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu nr... /2013. (Wzór)

Umowa najmu nr... /2013. (Wzór) Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert w postępowaniu na wynajem lokalu użytkowego na terenie Kompleksu Sportowego Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany Umowa najmu nr...

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY Nr MSZ/DG/.../ PROJEKT

UMOWA DZIERŻAWY Nr MSZ/DG/.../ PROJEKT UMOWA DZIERŻAWY Nr MSZ/DG/.../2012 - PROJEKT zawarta w dniu... w Częstochowie pomiędzy : SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 42-202 Częstochowa NIP: 9491763544

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził. 3.

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził. 3. UMOWA NAJMU zawarta w dniu pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU nr.. 1 Zawarcie niniejszej umowy następuje w wyniku rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu roku.

UMOWA NAJMU nr.. 1 Zawarcie niniejszej umowy następuje w wyniku rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu roku. UMOWA NAJMU nr.. zawarta w dniu. 2018 roku w Krakowie pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie ul. Wielicka 267, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez pod nr KRS 0000057996, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR przy ul. w zawarta w dniu w pomiędzy: zamieszkałym w, przy ul., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr, wydanym w dniu, PESEL, zwanym dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy DZIERŻAWY

Istotne postanowienia umowy DZIERŻAWY Istotne postanowienia umowy DZIERŻAWY zawarta w dniu... r. w Rabce-Zdroju pomiędzy: Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w: 34-700 Rabka-Zdrój,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, Instytucją Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel a Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel zwanym dalej: "Najemcą". 1 Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. 3. Zleceniodawca oddaje, a Wykonawca przyjmuje w dzierżawę pomieszczenia stołówki szkolnej wraz ze znajdującym się tam wyposażeniem.

UMOWA NR. 3. Zleceniodawca oddaje, a Wykonawca przyjmuje w dzierżawę pomieszczenia stołówki szkolnej wraz ze znajdującym się tam wyposażeniem. UMOWA NR zawarta w dniu w Jaśliskach pomiędzy: Gminą Jaśliska, 38-485 Jaśliska 171 reprezentowaną przez Pana Ignacy Lorenc- Wójta Gminy Jaśliska i kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Gminy Joanny Lipki zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

a:.. z siedzibą reprezentowanym przez :... Działający na podstawie.. Nr NIP.. Nr Regon. zwanym w treści umowy NAJEMCĄ, o następującej treści:

a:.. z siedzibą reprezentowanym przez :... Działający na podstawie.. Nr NIP.. Nr Regon. zwanym w treści umowy NAJEMCĄ, o następującej treści: Zał. Nr.2 UMOWA NAJMU umowa na wyłączność (projekt) Zawarta w dniu... pomiędzy : Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z siedzibą w 02-353 Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej 1 1. Regulamin określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

1. mgr Urszulę Trzeciak Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubniu, Lubień 885 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a...

1. mgr Urszulę Trzeciak Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubniu, Lubień 885 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a... Załącznik nr 6 projekt umowy PROJEKT UMOWA nr. zawarta w dniu... pomiędzy:.. reprezentowanym przez : 1. mgr Urszulę Trzeciak Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubniu,32-433 Lubień 885 zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA NAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK SZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 W KOSZALINIE

REGULAMIN ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA NAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK SZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 W KOSZALINIE REGULAMIN ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA NAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK SZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 W KOSZALINIE Zapytanie umieszczono pod adresami: - http://sp17.koszalin.ibip.pl - http://sp17koszalin.com.pl

Bardziej szczegółowo

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Lokal użytkowy usytuowany jest w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika, Warszawa ul. Bema 76

Lokal użytkowy usytuowany jest w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika, Warszawa ul. Bema 76 Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego - stołówki szkolnej oraz organizację żywienia w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika, 01-225 Warszawa, ul. Bema 76 Konkurs

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO.SP ZOZ

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO.SP ZOZ PROJEKT Załącznik nr 1 UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO.SP ZOZ Zawarta w dniu roku w Świdniku, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Świdniku, ul. B. Leśmiana 4, 21 040

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. 1. Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu prawo użytkowania powierzchni pod automaty znajdujących się w Budynku GPSK UM:

Umowa najmu. 1. Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu prawo użytkowania powierzchni pod automaty znajdujących się w Budynku GPSK UM: Zatwierdzam: WZÓR UMOWY Umowa najmu zawarta w dniu w Poznaniu, pomiędzy: Ginekologiczno- Położniczym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Lokal użytkowy usytuowany jest w Zespole Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi, 01-835 Warszawa, ul. Fontany 1.

Lokal użytkowy usytuowany jest w Zespole Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi, 01-835 Warszawa, ul. Fontany 1. Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego- kuchni szkolnej wraz z zapleczem oraz organizację żywienia w Zespole Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi 01-835 Warszawa ul. Fontany 1 Konkurs

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N 1, 2, 3, 6, 7, 8 520,00 4 600,00 5 800,00

R E G U L A M I N 1, 2, 3, 6, 7, 8 520,00 4 600,00 5 800,00 R E G U L A M I N przetargów na najem boksów handlowych wraz z terenem przyległym na terenie targowiska miejskiego przy ul. Magistrackiej w Sokołowie Podlaskim wg załącznika nr 1 - Plan rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

O WYNAJMIE POWIERZCHNI POGORIA III

O WYNAJMIE POWIERZCHNI POGORIA III Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2017 Dyrektora CSiR w Dąbrowie Górniczej z dnia 05.04.2017 r. Dąbrowa Górnicza, dn. 05.04.2017 r. OGŁOSZENIE O WYNAJMIE POWIERZCHNI NA TERENIE OBIEKTU CENTRUM SPORTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt zawarta w dniu... roku w Starym Sączu pomiędzy: Gminą Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz

Bardziej szczegółowo

OFERTA. (wzór formularza ofertowego)

OFERTA. (wzór formularza ofertowego) Załącznik nr 1 do ogłoszenia...... (imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwa lub firma oraz siedziba) OFERTA (wzór formularza ofertowego) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy ul. Paderewskiego 4

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest...

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest... UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu.. w.. pomiędzy : 1.. zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a 2. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w.. zwanym dalej NAJEMCĄ. 1 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy zawarta w dniu...pomiędzy UMOWA NR załącznik nr 1 do siwz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: Dyrektora Annę Trepkę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. 1.Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na działalność..

UMOWA NAJMU. 1.Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na działalność.. UMOWA NAJMU zawarta w Zambrowie, dnia. pomiędzy : 1. Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie, w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Pani Marta Konopka zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWANAJMU I DZIERŻAWY

UMOWANAJMU I DZIERŻAWY UMOWANAJMU I DZIERŻAWY Zawarta w dniu.. w pomiędzy z siedzibą w, ul.., zwanym w treści umowy Wynajmującym-Wydzierżawiającym, w imieniu którego działają: 1. 2. a z siedzibą, ul., zwanym w treści umowy Najemcą-Dzierżawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NIP:... REGON:..., zwanym dalej najemcą

UMOWA NAJMU NIP:... REGON:..., zwanym dalej najemcą Załącznik nr 1 do regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego / licytacji/ na najem budynku użytkowego położonego w Malborku przy ul. Grunwaldzkiej 9 z dnia 10.01.2018 r. UMOWA NAJMU Dnia... r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY LOKALU NR

UMOWA DZIERŻAWY LOKALU NR Załącznik Nr 3 UMOWA DZIERŻAWY LOKALU NR zawarta w dniu.. w Kątach Wrocławskich pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie, zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 04-393 Warszawa, ul. Siennicka 40, tel. 22 870 13 60, fax. 22 673 82 50, e-mail: sekretariat@osir.waw.pl Warszawa, dnia 14.12.2018 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. (nazwa firmy / imię i nazwisko osoby fizycznej) (siedziba i adres firmy / adres zamieszkania osoby fizycznej)

UMOWA. (nazwa firmy / imię i nazwisko osoby fizycznej) (siedziba i adres firmy / adres zamieszkania osoby fizycznej) S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 29 i m. G i u s e p p e G a r i b a l d i e g o 00-4 4 6 W a r s z a w a u l. F a b r y c z n a 1 9 tel./fax (022) 628-79-92, tel. (022) 629-75-83, e-mail: sekretariat@sp29.asi.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ. UMOWA NAJMU Nr...

Załącznik Nr 8 do SIWZ. UMOWA NAJMU Nr... UMOWA NAJMU Nr... Załącznik Nr 8 do SIWZ zawarta w dniu...r w Parczewie, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Parczewie z siedzibą przy ul. Kościelnej 124, 21-200 Parczew zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA DZIERŻAWY PRZEDMIOT UMOWY UMOWA DZIERŻAWY zawarta w Krakowie.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, NIP: 6792597429, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu, pomiędzy:

Zawarta w, w dniu, pomiędzy: U MOWA NAJMU Zawarta w, w dniu, pomiędzy: zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., zamieszkały, legitymujący się dowodem osobistym o numerze 2., zamieszkała, legitymująca się dowodem osobistym o

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) Najmu Kortów do Tenisa Ziemnego

UMOWA (projekt) Najmu Kortów do Tenisa Ziemnego UMOWA (projekt) Najmu Kortów do Tenisa Ziemnego Zawarta w dniu w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki ul.montwiłła 41 1. Mariusza Smysło Dyrektora 2. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu. zawarta w dniu..roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy:

Umowa Najmu. zawarta w dniu..roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy: Załącznik Nr1 do Ogłoszenia o Przetargu Umowa Najmu zawarta w dniu..roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo - Rehabilitacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 31 zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego 1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy przy ulicy Sportowej 28 ogłasza pisemny nieograniczony

Bardziej szczegółowo