Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013"

Transkrypt

1 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013

2 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem oceny jakości kształcenia w PWSZ w Chełmie. W roku akademickim 2012/2013 została przeprowadzona ankieta w nowej formie, której podstawę prawną stanowi Uchwała nr 4/LXXVII/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ankiety dotyczącej poziomu kształcenia studentów. Kwestionariusz ankiety oraz procedura przeprowadzania badań ankietowych wśród studentów PWSZ w Chełmie stanowią załącznik do ww. uchwały. W roku akademickim 2012/2013 badania ankietowe wśród studentów PWSZ w Chełmie zostały przeprowadzone dwukrotnie, tj. pod koniec semestru zimowego i letniego. Ich celem było uzyskanie informacji na temat jakości zajęć dydaktycznych oraz nauczycieli prowadzących te zajęcia, a także na temat pracy poszczególnych jednostek administracji. Ocenie podlegały wszystkie zajęcia prowadzone przez nauczyciela akademickiego w ramach kierunku i specjalności, a także jednostki administracyjne obsługujące studentów, tj. Dział Obsługi Studenta, Dział Pomocy Materialnej, Biblioteka. Ankieta została przeprowadzona w formie elektronicznej z zachowaniem anonimowości. W Dziale Obsługi Studenta lub w Bibliotece studenci losowali kod, dzięki któremu mogli zalogować się na stronie ankieta.pwszchelm.pl. Taka procedura uniemożliwiała identyfikację osoby oceniającej. Ankieta składała się z 10 pytań dotyczących przedmiotów i prowadzących je nauczycieli akademickich, 10 pytań dotyczących jakości kształcenia na ocenianym kierunku studiów, 5 pytań dotyczących pracy Działu Obsługi Studenta, 3 pytań pracy Działu Pomocy Materialnej oraz 4 pytań pracy Biblioteki. Studenci oceniali zajęcia oraz prowadzących je nauczycieli akademickich w następujących obszarach: 2

3 komunikatywność prowadzącego zajęcia, sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów, regularność odbywania się zajęć, przygotowanie prowadzącego do zajęć, zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości, stosowanie przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. materiałów do zajęć, prezentacji multimedialnych itp.), stosowanie przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych), zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu), kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia, współpraca z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się. Studenci odpowiedzieli też na następujące pytania dotyczące jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów: Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Jak oceniasz program studiów? Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie ERASMUS? Pracę Działu Obsługi Studenta oceniali studenci natomiast pod względem: 3

4 dostępności informacji, komunikatywności pracowników, sprawności działania pracowników, sposobu odnoszenia się pracowników DOS do studentów, sposobu rozwiązywania problemów studenta przez Dział Obsługi Studenta. Z kolei pracę Biblioteki studenci oceniali w następujących obszarach: sprawność działania pracowników, ich komunikatywność, sposób udzielania odpowiedzi na pytania studentów, sposób odnoszenia się pracowników do studentów. W odniesieniu do pracy Działu Pomocy Materialnej studenci odpowiedzieli na pytania: Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się pracowników Działu Pomocy Materialnej do studentów? Jak oceniasz sprawność działania pracowników Działu Pomocy Materialnej? Jak oceniasz sposób udzielania odpowiedzi na Twoje pytania przez pracowników Działu Pomocy Materialnej? Udzielając odpowiedzi na poszczególne pytania, studenci wybierali w polu wyboru ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza negatywnie, 2 poniżej średniej, 3 średnio, 4 dobrze, 5 bardzo dobrze. Ogólne oceny, stanowiące iloraz sumy liczby uzyskanych punktów i liczby oddanych głosów, zostały opracowane po zakończeniu roku akademickiego w postaci indywidualnych ocen dla poszczególnych nauczycieli akademickich, rankingu uczelnianego oraz zestawień ogólnych dla instytutów i dla Uczelni. 4

5 Wyniki przeprowadzonych ankiet służą poprawie jakości kształcenia oraz jakości obsługi studenta w działach administracyjnych w PWSZ w Chełmie. Są one ważnym źródłem informacji zarówno dla nauczycieli akademickich, których motywują do pracy nad uzyskaniem jak najwyższej jakości zajęć dydaktycznych, jak i dla pracowników poszczególnych jednostek administracyjnych, ich bezpośrednich przełożonych oraz dla władz Uczelni w prowadzeniu polityki kadrowej. Wnioski z ankiety oceny prowadzącego zajęcia są bowiem uwzględniane w okresowej ocenie pracowników, w polityce awansowej, w przyznawaniu nagród oraz przy obsadzie zajęć dydaktycznych. Przede wszystkim zaś wyniki ankiety, publikowane w postaci zbiorczych zestawień na stronie internetowej Uczelni, służą studentom i kandydatom na studia, którym dostarczają informacji na temat oferowanego poziomu kształcenia. Wyniki dotyczące oceny jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach są także podstawą weryfikacji programów kształcenia. Ze zbiorczymi wynikami ankiety zapoznają się Komisje kierunkowe oraz Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, które przedstawiają wnioski wynikające z analiz ankiet oraz opracowują plan doskonalenia jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach oraz w Uczelni. Wyniki badań ankietowych Ankieta oceny zajęć dydaktycznych W ankiecie przeprowadzonej pod koniec semestru zimowego wzięło udział 75 % uprawnionych do głosowania studentów, a pod koniec semestru letniego 85 %. W czasie trwania obu edycji ankiety (tj. w semestrze zimowym i letnim) studenci ocenili 245 nauczycieli akademickich. Średnia ogólna ocena nauczycieli akademickich i prowadzonych przez nich zajęć na Uczelni w skali ocen od 1 do 5 wyniosła 4,32. Studenci ocenili więc oferowane im zajęcia 5

6 dość dobrze, co w zestawieniu ze średnią oceną uzyskaną w ankiecie przeprowadzonej w roku akademickim 2011/2012 oraz 2010/2011 wskazuje na utrzymujący się dobry poziom zajęć. Widoczna jest co prawda minimalna tendencja spadkowa, jednak może ona wynikać ze zwiększenia w roku akademickim 2012/2013 liczby pytań dotyczących ocenianych zajęć z 8 do 10, a tym samym z poddawania ocenie dodatkowych aspektów zajęć. Wykres 1. Średni wynik ankiety oceny nauczycieli akademickich z ostatnich trzech lat. 5 4,32 4,38 4,42 4 ankieta 2012/2013 ankieta 2011/2012 ankieta 2010/2011 6

7 Średnie uzyskane przez poszczególne Instytuty przedstawia poniższy wykres: Wykres 2. Średnie uzyskane przez poszczególne Instytuty. Instytut Neofilologii 4,44 Instytut Nauk Humanistycznych 4,42 Instytut Matematyki i Informatyki 4,39 Instytut Nauk Rolniczych 4,3 Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa 4,25 3 3,5 4 4,5 5 Jak widać na powyższym wykresie, najwyższą ocenę uzyskał Instytut Neofilologii oraz Instytut Nauk Humanistycznych, najniższą Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa oraz Instytut Nauk Rolniczych. Należy jednak podkreślić, iż różnice między poszczególnymi instytutami są niewielkie, a uzyskane średnie oceny pokazują, iż zajęcia w każdym instytucie zostały ocenione dobrze lub powyżej dobrej. Podobnie studenci ocenili jednostki ogólnouczelniane takie, jak: Studium języków obcych oraz Studium wychowania fizycznego. Obrazuje to poniższy wykres: Wykres 3. Średnie ogólne uzyskane przez jednostki ogólnouczelniane. Studium języków obcych Studium wychowania fizycznego 4,39 4,25 3 3,5 4 4,5 7

8 Średnie wyniki uzyskane przez poszczególnych nauczycieli akademickich były wysokie. Aż 181 wykładowców studenci ocenili w przedziale od 4,21 do 5,00, 56 wykładowców w przedziale od 3,41 do 4,20, natomiast 8 wykładowców w przedziale od 2,61 do 3,40. Ilustruje to poniższy wykres: Wykres 4. Liczba nauczycieli akademickich ze względu na średnią uzyskaną w ankiecie. 4,21-5, ,41-4, ,61-3, Żaden z nauczycieli akademickich nie został oceniony w najniższym przedziale oceny, tj. od 1,00 do 1,80. Spośród 245 osób poniżej średniej 3,0 zostało ocenionych 4 nauczycieli akademickich, którzy uzyskali średnie: 2,69 (1 osoba), 2,96 (1 osoba), 2,98 (2 osoby). Najwyższe średnie na Uczelni wynosiły: 4,96 (2 osoby) oraz 4,93 (1 osoba). 8

9 Średnie uzyskane dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich i prowadzonych przez nich zajęć na Uczelni przedstawiają się następująco: Tab. 1. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich na Uczelni. Pytanie Jak oceniasz regularność odbywania przez prowadzącego zajęć (czy zgodnie z ustalonym planem)? Ocena 4,40 Jak oceniasz przygotowanie prowadzącego do zajęć? 4,38 Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów? Jak oceniasz zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu)? 4,36 4,35 Jak oceniasz komunikatywność prowadzącego zajęcia? 4,34 Jak oceniasz kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia? Jak oceniasz współpracę z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się? Jak oceniasz zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego środków dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, materiałów do zajęć)? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych)? 4,33 4,32 4,30 4,30 4,30 Najwyżej została oceniona regularność odbywania zajęć przez nauczycieli akademickich, ich przygotowanie do zajęć i zakres realizowanego na zajęciach materiału, najniżej zaś zrozumiałość przekazywanych przez prowadzących treści oraz ich gotowość do wyjaśniania wątpliwości, a także stosowanie na zajęciach środków dydaktycznych oraz metod 9

10 aktywizujących studentów. Warto jednak zwrócić uwagę, że różnice między średnią oceną dla poszczególnych pytań były minimalne. Wszystkie pytania uzyskały przy tym ocenę 4,3 i powyżej, co pozwala sądzić, iż respondenci dobrze postrzegają sposób prowadzenia zajęć oraz proponowaną im ofertę programową. W nowej edycji ankiety studenci po raz pierwszy mogli ocenić jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach. Średnia ocena jakości kształcenia na Uczelni wyniosła 4,2. Średnie wyniki uzyskane dla poszczególnych pytań przedstawia poniższa tabela: Tab.2. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących jakości kształcenia na Uczelni. Pytanie Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Ocena Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 4,30 Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? 4,26 Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? 4,24 Jak oceniasz program studiów? 4,23 Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? 4,18 Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? 4,15 Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie Erasmus? 4,10 Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? 4,06 4,38 4,15 Respondenci najwyżej ocenili warunki odbywania zajęć oraz ogólnie jakość kształcenia na Uczelni, a także sposób semestralnej oceny pracy studenta i dostępność książek, czasopism w bibliotece. Najniżej studenci ocenili organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy). 10

11 następująco: Ogólna ocena jakości kształcenia w poszczególnych Instytutach kształtuje się Wykres 5. Ocena jakości kształcenia w poszczególnych Instytutach. Instytut Neofilologii Instytut Matematyki i Informatyki Instytut Nauk Humanistycznych Instytut Nauk Rolniczych Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa 4,39 4,37 4,28 4,21 4,01 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Jak wynika z powyższego wykresu, najwyżej została oceniona jakość kształcenia w Instytucie Neofilologii oraz Instytucie Matematyki i Informatyki, najniżej zaś w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa. Uzyskane średnie pokazują jednak, iż studenci dość dobrze ocenili jakość kształcenia w każdym z Instytutów. 11

12 Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa Średnia ocena prowadzonych w Instytucie zajęć wynosi 4,25, a ocena jakości kształcenia 4,01. W obu rankingach Instytut Nauk Technicznych zajmuje 5 pozycję. Średnie wyniki uzyskane dla poszczególnych pytań w Instytucie przedstawiają się następująco: Tab. 3. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa. Pytanie Jak oceniasz regularność odbywania przez prowadzącego zajęć (czy zgodnie z ustalonym planem)? Ocena 4,32 Jak oceniasz przygotowanie prowadzącego do zajęć? 4,30 Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów? 4,27 Jak oceniasz komunikatywność prowadzącego zajęcia? 4,25 Jak oceniasz zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu)? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego środków dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, materiałów do zajęć)? Jak oceniasz kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia? Jak oceniasz współpracę z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się? Jak oceniasz zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych)? 4,25 4,22 4,22 4,22 4,21 4,20 12

13 Ankietowani najwyżej ocenili regularność odbywania zajęć oraz przygotowanie prowadzącego do zajęć, najniżej zaś stosowanie przez prowadzącego metod aktywizujących studentów. Należy jednak zaznaczyć, iż różnice między wynikami dla poszczególnych pytań są minimalne. Tab.4. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących jakości kształcenia w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa. Pytanie Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Ocena Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? 4,16 Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 4,12 Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? 4,04 Jak oceniasz program studiów? 4,01 Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? 3,96 Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? 3,93 Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie ERASMUS? 3,90 Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? 3,83 4,26 3,92 Respondenci najwyżej ocenili warunki odbywania zajęć, a także dostępność książek, czasopism w bibliotece oraz ogólnie jakość kształcenia w Instytucie, najniżej zaś organizację zajęć dydaktycznych. 13

14 Instytut Matematyki i Informatyki Średnia ocena prowadzonych w Instytucie zajęć wynosi 4,39, a ocena jakości kształcenia 4,37. W rankingach uczelnianych Instytut zajmuje zatem odpowiednio 3 i 2 miejsce. Średnie uzyskane dla poszczególnych pytań przedstawiają się następująco: Tab. 5. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich w Instytucie Matematyki i Informatyki. Pytanie Jak oceniasz regularność odbywania przez prowadzącego zajęć (czy zgodnie z ustalonym planem)? Ocena 4,48 Jak oceniasz przygotowanie prowadzącego do zajęć? 4,46 Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów? 4,41 Jak oceniasz komunikatywność prowadzącego zajęcia? 4,40 Jak oceniasz zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu)? Jak oceniasz kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia? Jak oceniasz współpracę z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego środków dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, materiałów do zajęć)? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych)? Jak oceniasz zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości? 4,40 4,39 4,36 4,34 4,34 4,33 14

15 Analiza powyższych wyników pokazuje, iż wszystkie obszary zostały ocenione wysoko przez studentów. Najniższa średnia wynosi 4,33 i dotyczy zrozumiałości przekazywanych przez prowadzących treści oraz ich gotowości do wyjaśniania wątpliwości, zaś najwyższe średnie wynoszą 4,48 oraz 4,46 i dotyczą odpowiednio regularności odbywania zajęć oraz przygotowania prowadzących do zajęć. Tab.6. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących jakości kształcenia w Instytucie Matematyki i Informatyki. Pytanie Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Ocena Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? 4,47 Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 4,46 Jak oceniasz program studiów? 4,43 Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? 4,36 Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie ERASMUS? 4,35 Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? 4,27 Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? 4,22 Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? 4,18 4,57 4,39 Respondenci najwyżej ocenili warunki odbywania zajęć (4,57), a także sposób semestralnej oceny pracy studenta (4,47), jakość kształcenia w Instytucie (4,46) oraz programy studiów (4,43), najniżej zaś organizację zajęć dydaktycznych (4,18) oraz dostępność książek, czasopism w bibliotece (4,22). 15

16 Instytut Nauk Humanistycznych Średnia ocena prowadzonych w Instytucie zajęć wynosi 4,42, a ocena jakości kształcenia 4,28. W rankingach uczelnianych Instytut zajmuje odpowiednio 2 i 3 miejsce. Średnie uzyskane dla poszczególnych pytań przedstawiają się następująco: Tab. 7. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich w Instytucie Nauk Humanistycznych. Pytanie Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów? Ocena 4,46 Jak oceniasz przygotowanie prowadzącego do zajęć? 4,45 Jak oceniasz zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu)? Jak oceniasz kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia? Jak oceniasz współpracę z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się? 4,44 4,44 4,44 Jak oceniasz komunikatywność prowadzącego zajęcia? 4,42 Jak oceniasz regularność odbywania przez prowadzącego zajęć (czy zgodnie z ustalonym planem)? Jak oceniasz zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych)? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego środków dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, materiałów do zajęć)? 4,42 4,40 4,39 4,38 16

17 Najwyżej oceniony został sposób odnoszenia się prowadzących do studentów (4,46) oraz przygotowanie nauczycieli akademickich do zajęć (4,45), najniżej zaś stosowane na zajęciach metody aktywizujące studentów (4,39) oraz środki dydaktyczne (4,38). Należy jednak podkreślić, iż średnie uzyskane dla poszczególnych kategorii są bardzo zbliżone, co pozwala stwierdzić, że studenci dość wysoko oceniają zajęcia prowadzone w Instytucie. Tab.8. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących jakości kształcenia w Instytucie Nauk Humanistycznych. Pytanie Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Ocena Jak oceniasz program studiów? 4,36 Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 4,33 Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? 4,32 Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? 4,32 Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie ERASMUS? 4,24 Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? 4,23 Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? 4,21 Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? 4,19 Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? 4,40 4,19 Ankietowani najwyżej ocenili warunki odbywania zajęć (4,40) oraz program studiów (4,36), najniżej zaś dostępność książek, czasopism w bibliotece (4,19) oraz przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej (4,19). 17

18 Instytut Neofilologii Średnia ocena prowadzonych w Instytucie zajęć wynosi 4,44, a ocena jakości kształcenia 4,39. W obu kategoriach w rankingu uczelnianym Instytut zajmuje 1 pozycję. Średnie uzyskane dla poszczególnych pytań przedstawiają się następująco: Tab. 9. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich w Instytucie Neofilologii. Pytanie Jak oceniasz regularność odbywania przez prowadzącego zajęć (czy zgodnie z ustalonym planem)? Ocena 4,47 Jak oceniasz przygotowanie prowadzącego do zajęć? 4,47 Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów? Jak oceniasz zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu)? 4,45 4,45 Jak oceniasz komunikatywność prowadzącego zajęcia? 4,44 Jak oceniasz kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia? Jak oceniasz współpracę z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych)? Jak oceniasz zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego środków dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, materiałów do zajęć)? 4,43 4,43 4,42 4,41 4,40 18

19 We wszystkich kategoriach zajęcia zostały ocenione wysoko od średniej 4,47 do 4,40, co pokazuje, iż studenci są zadowoleni z jakości prowadzonych w Instytucie zajęć. Tab.10. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących jakości kształcenia w Instytucie Neofilologii. Pytanie Ocena Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 4,49 Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? 4,46 Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? 4,46 Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Jak oceniasz program studiów? 4,42 Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? 4,38 Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? 4,33 Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? 4,33 Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie ERASMUS? 4,24 4,46 4,34 Najwyżej oceniona została ogólnie jakość kształcenia w Instytucie (4,49), a także dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami (4,46) oraz sposób semestralnej oceny pracy studenta (4,46) i warunki odbywania zajęć (4,46), natomiast najniżej możliwość uczestniczenia studentów w programie Erasmus (4,24). 19

20 Instytut Nauk Rolniczych Średnia ocena prowadzonych w Instytucie zajęć wynosi 4,3, a ocena jakości kształcenia 4,21. W obu rankingach Instytut Nauk Rolniczych zajmuje 4 pozycję. Tab. 11. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących oceny nauczycieli akademickich w Instytucie Nauk Rolniczych. Pytanie Jak oceniasz regularność odbywania przez prowadzącego zajęć (czy zgodnie z ustalonym planem)? Jak oceniasz sposób (takt, życzliwość) odnoszenia się prowadzącego zajęcia do studentów? Ocena 4,34 4,33 Jak oceniasz przygotowanie prowadzącego do zajęć? 4,33 Jak oceniasz zakres realizowanego na zajęciach materiału (czy wystarczający do zaliczenia przedmiotu)? 4,31 Jak oceniasz komunikatywność prowadzącego zajęcia? 4,30 Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego środków dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, materiałów do zajęć)? Jak oceniasz zrozumiałość przekazywanych przez prowadzącego treści oraz jego gotowość do wyjaśniania wątpliwości? Jak oceniasz kryteria i zasady oceniania studentów stosowane przez prowadzącego zajęcia? Jak oceniasz współpracę z prowadzącym zajęcia w zakresie doskonalenia własnego procesu uczenia się? Jak oceniasz zajęcia pod względem stosowania przez prowadzącego metod aktywizujących studentów (np. dyskusji dydaktycznych)? 4,29 4,28 4,28 4,28 4,27 20

21 Najwyżej zostały ocenione: regularność odbywania zajęć (4,34), sposób odnoszenia się prowadzącego do studentów (4,33) oraz przygotowanie prowadzącego do zajęć (4,33), najniżej zaś stosowanie metod aktywizujących studentów (4,27). Należy jednak zaznaczyć, iż różnice między poszczególnymi wynikami są minimalne. Tab.12. Średnie wyniki dla poszczególnych pytań dotyczących jakości kształcenia w Instytucie Nauk Rolniczych. Pytanie Ocena Jak ogólnie oceniasz jakość kształcenia na Twoim kierunku? 4,32 Jak oceniasz warunki odbywania zajęć (tj. komfort, wyposażenie sal, laboratoriów)? Jak oceniasz sposób semestralnej oceny pracy studenta na Twoim kierunku? 4,27 Jak oceniasz program studiów? 4,26 Jak oceniasz dostępność książek, czasopism w bibliotece? 4,23 Jak oceniasz dostępność komputerów, Internetu poza zajęciami? 4,23 Jak oceniasz organizację praktyk studenckich? 4,22 Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku pod względem przygotowania do przyszłej pracy zawodowej? Jak oceniasz możliwość uczestniczenia studentów w programie ERASMUS? 4,05 Jak oceniasz organizację zajęć dydaktycznych (plan dzienny i tygodniowy)? 4,02 4,29 4,21 Wszystkie obszary zostały ocenione powyżej 4,0, przy czym najwyżej została oceniona ogólnie jakość kształcenia w Instytucie (4,32), a najniżej organizacja zajęć dydaktycznych (4,02). 21

22 Ankieta oceny pracy jednostek administracji W anonimowej ankiecie respondenci ocenili także pracę działów administracji obsługujących studentów, tj. Działów Obsługi Studenta, Dział Pomocy Materialnej i Bibliotekę. Studenci ocenili pracę Działów Obsługi Studenta w następujących instytutach: Instytucie Neofilologii, Instytucie Matematyki i Informatyki, Instytucie Nauk Humanistycznych, Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa oraz Instytucie Nauk Rolniczych. wykres: Średnią ocen dla poszczególnych Działów Obsługi Studenta przedstawia poniższy Wykres 6. Średnie oceny Działów Obsługi Studenta ,65 4,46 4,36 4,2 3,77 PORÓWNAĆ Z POPRZEDNIĄ ANKIETĄ, DAĆ KOMENTARZ. 1 Najwyżej została oceniona praca Działu Obsługi Studenta Instytutu Neofilologii, najniżej Działu Obsługi Studenta Instytutu Nauk Rolniczych. Zestawienie wyników tegorocznej ankiety z wynikami ubiegłorocznej ankiety (tj. z roku akad. 2011/2012) pokazuje wzrost średnich ocen niektórych Działów Obsługi Studenta, tj. DOS Instytutu Matematyki i Informatyki z 4,3 do 4,46; DOS Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa z 3,97 do 4,2; DOS 22

23 Instytutu Nauk Humanistycznych z 3,9 do 4,36, co wskazuje na poprawę jakości obsługi studenta w ww. działach. Średnie uzyskane w poszczególnych kategoriach we wszystkich Działach Obsługi Studenta przedstawiają poniższe wykresy: Wykres 7. Średnie uzyskane w poszczególnych kategoriach w DOS Instututu Neofilologii. Dostępność informacji w DOS Sposób rozwiązywania problemów studenta przez pracowników DOS Sposób odnoszenia się pracowników DOS do studentów Komunikatywność pracowników DOS 4,66 4,63 4,66 4,66 Sprawność działania pracowników DOS 4,64 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 23

24 Wykres 8. Średnie uzyskane w poszczególnych kategoriach w DOS Instututu Matematyki i Informatyki. Dostępność informacji w DOS Sposób rozwiązywania problemów studenta przez pracowników DOS Sposób odnoszenia się pracowników DOS do studentów Komunikatywność pracowników DOS 4,49 4,45 4,42 4,47 Sprawność działania pracowników DOS 4,46 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Wykres 9. Średnie uzyskane w poszczególnych kategoriach w DOS Instututu Nauk Technicznych i Lotnictwa. Dostępność informacji w DOS 4,2 Sposób rozwiązywania problemów studenta przez pracowników DOS Sposób odnoszenia się pracowników DOS do studentów 4,2 4,23 Komunikatywność pracowników DOS 4,23 Sprawność działania pracowników DOS 4,15 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 24

25 Wykres 10. Średnie uzyskane w poszczególnych kategoriach w DOS Instututu Matematyki i Informatyki. Dostępność informacji w DOS Sposób rozwiązywania problemów studenta przez pracowników DOS Sposób odnoszenia się pracowników DOS do studentów Komunikatywność pracowników DOS 4,3 4,33 4,43 4,45 Sprawność działania pracowników DOS 4,29 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Wykres 11. Średnie uzyskane w poszczególnych kategoriach w DOS Instututu Nauk Rolniczych. Dostępność informacji w DOS Sposób rozwiązywania problemów studenta przez pracowników DOS Sposób odnoszenia się pracowników DOS do studentów Komunikatywność pracowników DOS 3,79 3,75 3,82 3,77 Sprawność działania pracowników DOS 3,72 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 25

26 Z kolei średnia ocena pracy Działu Pomocy Materialnej wynosi 4,13 i wykazuje niewielką tendencję spadkową w porównaniu z ubiegłoroczną ankietą. Obrazuje to poniższy wykres: Wykres 12. Ocena Działu Pomocy Materialnej w roku akadem. 2012/2013 i 2011/ ,5 4 3,5 3 4,13 4,28 ankieta 2012/2013 ankieta 2011/2012 Sposób oceny Działu Pomocy Materialnej w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższy wykres: Wykres 13. Średnia ocena Działu Pomocy Materialnej w poszczególnych kategoriach. Sprawność działania pracowników Działu Pomocy Materialnej Sposób odnoszenia się pracowników Działu Pomocy Materialnej do studentów Sposób udzielania odpowiedzi pracowników Działu Pomocy Materialnej 4,13 4,13 4,15 3 3,5 4 4,5 26

27 Średnia ocena pracy Biblioteki wynosi natomiast 4,32. Porównując ją z wynikami ubiegłorocznej ankiety należy stwierdzić, iż ocena ta utrzymuje się na zbliżonym poziomie w roku akademickim 2011/2012 średnia wyniosła 4,39. Praca Biblioteki w poszczególnych kategoriach została oceniona przez studentów następująco: Wykres 14. Średnia ocena pracy Biblioteki w poszczególnych kategoriach. komunikatywność pracowników Biblioteki 4,32 sposób udzielania odpowiedzi przez pracowników Biblioteki sprawność działania pracowników Biblioteki 4,32 4,33 sposób odnoszenia się pracowników Biblioteki do studentów 4,32 3 3,5 4 4,5 27

28 Podsumowanie 1. W ankiecie przeprowadzonej pod koniec semestru zimowego wzięło udział 75 % uprawnionych do głosowania studentów, a pod koniec semestru letniego 85 %. W czasie trwania obu edycji ankiety (tj. w semestrze zimowym i letnim) studenci ocenili 245 nauczycieli akademickich. 2. Średnia ogólna ocena nauczycieli akademickich i prowadzonych przez nich zajęć w Uczelni w skali ocen od 1 do 5 wyniosła 4,32. Studenci ocenili więc oferowane im zajęcia dość dobrze, co w zestawieniu ze średnią oceną uzyskaną w ankiecie przeprowadzonej w roku akademickim 2011/2012 oraz 2010/2011 wskazuje na utrzymujący się dobry poziom zajęć. Zbliżone oceny w poszczególnych Instytutach świadczą o podobnym dobrym poziomie prowadzonych w nich zajęć. 3. Średnie wyniki uzyskane przez poszczególnych nauczycieli akademickich były wysokie. Aż 181 osób studenci ocenili w przedziale od 4,21 do 5,00, 56 osób w przedziale od 3,41 do 4,20, natomiast 8 osób w przedziale od 2,61 do 3, Analiza poszczególnych obszarów oceny pokazuje, iż najwyżej ocenione zostały m. in.: regularność odbywania zajęć, sposób odnoszenia się wykładowców do studentów, warunki odbywania zajęć. Najniżej ocenione zostały: organizacja praktyk studenckich, przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, możliwość uczestniczenia studentów w programie Erasmus, organizacja zajęć dydaktycznych oraz stosowanie przez nauczycieli akademickich środków dydaktycznych i metod aktywizujących studentów. 5. Analiza wyników oceny Działów Obsługi Studenta pokazuje, iż najwyżej została oceniona praca Działu Obsługi Studenta Instytutu Neofilologii, najniżej Działu Obsługi Studenta Instytutu Nauk Rolniczych. Zestawienie wyników tegorocznej ankiety z wynikami ubiegłorocznej ankiety pokazuje wzrost średnich ocen DOS Instytutu Matematyki i Informatyki, DOS Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa oraz DOS Instytutu Nauk Humanistycznych, co wskazuje na poprawę jakości obsługi studenta w ww. działach. 6. W porównaniu z ubiegłoroczną ankietą średnia ocena pracy Działu Pomocy Materialnej wykazuje niewielką tendencję spadkową, natomiast średnia ocena pracy Biblioteki utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 28

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Raport z badania Chełm 2014 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki badań ankietowych w PWSZ

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 Raport z badania opracowała: dr Lucyna Sikorska Chełm 2016 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015 Studenci UKSW pozytywnie o swojej uczelni Studenci po raz czwarty ocenili funkcjonowanie swoich wydziałów i naszego Uniwersytetu w ankiecie prowadzonej przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 211/212

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich 1 z 15 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 15 WPROWADZENIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018)

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 9. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 9. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 9 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 5. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 5. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 5 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale (ankieta studencka)

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale (ankieta studencka) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w AKADEMII SZTUKI w SZCZECINIE w ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Podstawy prawne 1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości zajęć prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie w roku akademickim Spis treści

Analiza jakości zajęć prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie w roku akademickim Spis treści Analiza jakości zajęć prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie w roku akademickim 0-0 Spis treści Wstęp. Analiza jakości zajęć z ocenianych przedmiotów na podstawie danych z

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYCZNY. semestr zimowy 2017/2018

RAPORT SYNTETYCZNY. semestr zimowy 2017/2018 RAPORT SYNTETYCZNY na podstawie wyników otrzymanych w procesie ankietyzacji studentów - oceny zajęć semestr zimowy 2017/2018 Opracował: mgr inż. Marek Sacewicz Biała Podlaska - 08.03.2018 r. 1 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ZUT w Szczecinie

Sprawozdanie ZUT w Szczecinie Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 0/0 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. Standardów

Bardziej szczegółowo

Wydziale Budownictwa i Architektury

Wydziale Budownictwa i Architektury Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2011/2012

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Koszalin, dn. 03.04.2017r. Sprawozdanie z ankietyzacji realizowanej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2016/2017 (semestr zimowy) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydziale Ekonomicznym

Wydziale Ekonomicznym Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie w roku akademickim 0/0 OPRACOWAŁ: Dział

Bardziej szczegółowo

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Nauczyciele akademiccy WNGiG Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Prof.

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011 Data

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 25 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A Indeks UTP 3/2017 OCENA SATYSFAKCJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UTP

P R O C E D U R A Indeks UTP 3/2017 OCENA SATYSFAKCJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UTP Załącznik nr 3 do Z.17.2017.2018 z dnia 26 października 2017 Strona: 1/ Stron: 6 1. Cel procedury Celem procedury jest określenie zasad i narzędzi oceny satysfakcji studentów i doktorantów ze studiowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 8. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 8. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 8 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANA PRZEZ STUDENTÓW ROK AKADEMICKIM 2014/15 SEMESTR ZIMOWY

OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANA PRZEZ STUDENTÓW ROK AKADEMICKIM 2014/15 SEMESTR ZIMOWY OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANA PRZEZ STUDENTÓW ROK AKADEMICKIM 2014/15 SEMESTR ZIMOWY Uczelniana Komisja Oceniająca Komisja ds. Publikacji Informacji Liczebność respondentów biorących udział w

Bardziej szczegółowo

Na podstawie analiz wyników poprzednich edycji badania, w IV edycji skupiliśmy się na następujących obszarach tematycznych:

Na podstawie analiz wyników poprzednich edycji badania, w IV edycji skupiliśmy się na następujących obszarach tematycznych: Wprowadzenie Mamy przyjemność zaprezentować Państwu wyniki IV edycji Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia na UW. Przedstawiamy rezultaty badania opinii studentów odbiorców procesu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NA KIERUNKU FILOLOGIA W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NA KIERUNKU FILOLOGIA W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NA KIERUNKU FILOLOGIA W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH 1. Podstawa prawna Ankietyzacja została przeprowadzona we współpracy z Samorządem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 6 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 10. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 10. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 10 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w roku akad.

Bardziej szczegółowo

Za przeprowadzenie ankietyzacji odpowiadała Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ.

Za przeprowadzenie ankietyzacji odpowiadała Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ. 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO

OCENA REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO OCENA REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO W roku akademickim 205/20 przeprowadzono proces owania studentów, zgodnie z procedurą PS-4 zawartą w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia. W ramach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Biotechnologii i

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Biotechnologii i Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 7. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 7. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 7 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 60. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 7 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 60. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 7 kwietnia 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUINIU ZARZADZENIE Nr 60 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Ocena wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne (dotyczy semestru zimowego r. akad. 2015/2016).

Ocena wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne (dotyczy semestru zimowego r. akad. 2015/2016). 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Kształtowania

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Kształtowania Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. jakości kształcenia TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 205/206 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. jakości kształcenia TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym

Raport z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym Raport z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym 1. Charakterystyka Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji w RKJO za semestr zimowy 2015/2016 Strona 1

Sprawozdanie z ankietyzacji w RKJO za semestr zimowy 2015/2016 Strona 1 SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH 1. Podstawa prawna Ankietyzacja w Kolegium Języków Obcych została przeprowadzona we współpracy z Samorządem

Bardziej szczegółowo

1. Ocena procesu kształcenia

1. Ocena procesu kształcenia Tabela 1.1 Liczba studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Forma kształcenia Liczba studentów Liczba uczestników studiów doktoranckich Liczba słuchaczy studiów

Bardziej szczegółowo

Załączniki: 1. Zestawienie komentarzy. Autorzy: mgr Barbara Kulińska - część opisowa dr hab. n. med. Daniel Gackowski - wnioski

Załączniki: 1. Zestawienie komentarzy. Autorzy: mgr Barbara Kulińska - część opisowa dr hab. n. med. Daniel Gackowski - wnioski Raport z badanie satysfakcji studentów prowadzonej w trybie Zarządzenia Rektora nr 8 z roku 06 na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum za rok akademicki 0/06 Podstawa: analiza wyników anonimowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA 2017/2018

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA 2017/2018 RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA 207/208 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system badania ankietowego studentów w zakresie oceny zajęć. II. Założenia wewnętrznego systemu studenckiej oceny zajęć

Wewnętrzny system badania ankietowego studentów w zakresie oceny zajęć. II. Założenia wewnętrznego systemu studenckiej oceny zajęć Załącznik 6 Wewnętrzny system badania ankietowego studentów w zakresie oceny I. Cele wewnętrznego systemu studenckiej oceny Celem wprowadzenia tego systemu jest: 1. Dostarczenie danych będących podstawą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2017/2018 DATA OPRACOWANIA: 19.11.2018 r.

Bardziej szczegółowo

1. Regularność, punktualność i odbywanie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć

1. Regularność, punktualność i odbywanie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć Sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 01/01 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 3. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 3. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 3 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 4. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 4. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 4 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. jakości kształcenia TERMIN ANKIETYZACJI:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. jakości kształcenia TERMIN ANKIETYZACJI:

Bardziej szczegółowo

2017/2018 sem. letni SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI. Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji. Dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof.

2017/2018 sem. letni SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI. Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji. Dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. 2017/2018 sem. letni SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji Dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 212/213 I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 1/2015, Warszawa. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia

Biuletyn 1/2015, Warszawa. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Biuletyn 1/2015, Warszawa Wyniki badania jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2014/2015. Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Za przeprowadzenie ankietyzacji odpowiadał Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. nzw. Pol. Śl.

Za przeprowadzenie ankietyzacji odpowiadał Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. nzw. Pol. Śl. 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYCZNY. semestr letni 2016/2017

RAPORT SYNTETYCZNY. semestr letni 2016/2017 RAPORT SYNTETYCZNY na podstawie wyników otrzymanych w procesie ankietyzacji studentów - oceny zajęć semestr letni 2016/2017 Opracował: mgr inż. Marek Sacewicz Biała Podlaska - 3.08.2017 r. 1 Kierunek sport

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Wprowadzenie W roku akademickim 2014/2015, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 16/2016, Kraków. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia

Biuletyn 16/2016, Kraków. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Biuletyn 16/2016, Kraków Wyniki badania jakości pracy kadry dydaktycznej i zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Nauk Stosowanych w Krakowie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Semestr letni. opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej Dr inż. Mariusz Trojnar Rzeszów, 3 października 2018r. Pełnomocnik Dziekana WEiI ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów tel. 17

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 7/2016, Łódź. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia

Biuletyn 7/2016, Łódź. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Biuletyn 7/2016, Łódź Wyniki badania jakości pracy kadry dydaktycznej i zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Zarządzania, Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz na Wydziale Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze letnim 2017/2018

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze letnim 2017/2018 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A Indeks UTP 4/2017 OCENA SATYSFAKCJI STUDENTÓW Z ZAGRANICY

P R O C E D U R A Indeks UTP 4/2017 OCENA SATYSFAKCJI STUDENTÓW Z ZAGRANICY Załącznik nr 4 do Z.17.2017.2018 z dnia 26 października 2017 P R O C E D U R A Indeks UTP 4/2017 Strona: 1 / Stron: 7 1. Cel procedury Celem procedury jest określenie zasad i narzędzi oceny satysfakcji

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Semestr zimowy 2010/2011

Raport ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Semestr zimowy 2010/2011 Raport ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Semestr zimowy 2010/2011 Przygotowany w Zespole ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Uniwersytet Medyczny w

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2015/2016 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli:

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli: Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 94/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia. Ankieta oceny jakości kształcenia w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 7 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Nauczyciele akademiccy WNGiG Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Prof.

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 Bydgoszcz, dnia 17 maja 2016 r. Hanna Żukowska Marek Mrówczyński Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016 Biuro ds. Jakości Kształcenia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

1. Analiza ankiet kursów przedmiotowych

1. Analiza ankiet kursów przedmiotowych Sprawozdanie z ankietyzacji realizowanej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy) Na podstawie art. 132 ust. 1 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia monitorowanie

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia monitorowanie Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia monitorowanie Wskaźnik Monitorowanie Odpowiedzialny Termin Karta/dokument Dokumenty związane Proces projektowania przebiegu studiów Liczba: 1) uruchomionych

Bardziej szczegółowo

OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANA PRZEZ STUDENTÓW ROK AKADEMICKIM 2013/14 SEMESTR LETNI

OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANA PRZEZ STUDENTÓW ROK AKADEMICKIM 2013/14 SEMESTR LETNI OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANA PRZEZ STUDENTÓW ROK AKADEMICKIM 2013/14 SEMESTR LETNI Uczelniana Komisja Oceniająca Komisja ds. Publikacji Informacji Liczebność respondentów biorących udział w

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2014/2015

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2014/2015 Biuro ds. Jakości Kształcenia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW

AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW Załącznik nr 1 AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW Badania dotyczące jakości kształcenia na Wydziale zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 35 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 35 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018 Koordynator ds. Ankietyzacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr Katarzyna Marszałek Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia rok akademicki 3/4 Z końcem zajęć w roku akademickim 3/4 na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych z dnia 11 stycznia 2013 roku

Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych z dnia 11 stycznia 2013 roku Zarządzenie nr 12/2013 Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie: procedur służących doskonaleniu jakości kształcenia. 1. Przeprowadzane na zakończenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Koszalin, dn. 12.0.2017r. Pani Prorektor d/s Kształcenia dr hab. Danuta Zawadzka, prof. nadzw. PK Sprawozdanie z wyników ankietyzacji oceniających kursy przedmiotowe realizowane na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA 2018/2019

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA 2018/2019 [1] RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA 2018/2019 Opracowanie: dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ dr Krzysztof Lisowski dr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Opinia studentów o zajęciach prowadzonych w Uczelni

Opinia studentów o zajęciach prowadzonych w Uczelni Jakość kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Opinia studentów o zajęciach prowadzonych w Uczelni Konferencja dydaktyczna 25.05.2011 Opracowanie wyników dr Magdalena Andrałojć m.andralojc@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Ankietyzację dotyczyła oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym r. akad. 2017/2018.

Ankietyzację dotyczyła oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym r. akad. 2017/2018. 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prow

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prow Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prowadzonych na studiach I i II stopnia na kierunkach:..

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo