URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R."

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2006 r. Kontakt: tel Internet: Nr 18 BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R. Dane dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego opracowano na podstawie sprawozdań Ministerstwa Finansów. Prezentowane dane obejmują dochody i wydatki budżetów gmin, miast na, powiatów i budżetu województwa samorządowego. Podstawę prawną gospodarki finansowej jednostek samorządowych stanowi ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) z późniejszymi zmianami. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządowych grupuje się na podstawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, którą ustala Minister Finansów w drodze rozporządzenia (w 2005 r. obowiązuje rozporządzenie z dnia 20 września 2004 r. Dz. U. Nr 209, poz z późniejszymi zmianami). Dochodami jednostek samorządowych są: 1. dochody własne - dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, - wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj.: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, - wpływy z opłat (skarbowej, eksploatacyjnej, targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych), - dochody z majątku gminy, - pozostałe dochody, np. opłaty administracyjne, opłaty miejscowe, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowo wnoszone opłaty; 2. dotacje celowe - z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych, z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, - dotacje z funduszy celowych, - pozostałe dotacje, tj. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; 3. subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym na zadania oświatowe; 4. środki na dofinansowanie własnych zadań ze źródeł pozabudżetowych. Przy przeliczeniach na 1 mieszkańca przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu 30 VI. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości ogółem. Nazwy województwo małopolskie i Małopolska używane są zamiennie. Region południowy obejmuje województwa: małopolskie i śląskie. DOCHODY BUDŻETOWE Jednostki samorządu terytorialnego Małopolski w 2005 r. wypracowały dochody ogółem w wysokości 8123 mln zł, czyli o 12,9% więcej niż w roku Wielkość ta stanowiła 7,9% dochodów jednostek samorządowych w kraju oraz 40,0% dochodów jednostek należących do regionu południowego.

2 - 2 - W dochodach ogółem dochody budżetów gmin (4011 mln zł) stanowiły 49,4%, dochody miast na (2568 mln zł) - 31,6%, powiatów (1075 mln zł) - 13,2% i województwa (470 mln zł) - 5,8%. W porównaniu do 2004 r. największy wzrost dochodów wystąpił w budżetach gmin (15,7%). Dochody miast na i powiatów rosły w zbliżonym tempie, odpowiednio o 12,3% i o 12,1%. Natomiast spadek dochodów o 3,4% odnotowano w budżecie województwa. W 2005 r. na 1 mieszkańca województwa małopolskiego z dochodów ogółem budżetu województwa przypadało 144 zł (o 5 zł mniej niż w roku poprzednim), z dochodów powiatów 467 zł (o 49 zł więcej), z dochodów miast na 2674 zł (o 295 zł więcej). Z dochodów ogółem gmin na 1 mieszkańca przypadało 1742 zł (o 232 zł więcej), przy czym w gminach miejskich zł (o 253 zł więcej niż w 2004 r.), w gminach miejsko-wiejskich 1673 zł (o 197 zł więcej niż w roku poprzednim), a w gminach wiejskich 1757 zł (o 254 zł więcej niż 2004 r.). Spośród gmin miejskich - podobnie jak w roku najwyższe dochody ogółem na 1 mieszkańca przypadały w miastach: Limanowa zł, Zakopane zł i Oświęcim 2417 zł. W grupie gmin miejsko-wiejskich najwyższe dochody ogółem przypadające na 1 mieszkańca uzyskały gminy: Niepołomice zł, Dobczyce zł, Krynica Zdrój zł i Muszyna zł, a dochody nie przekraczające 1500 zł odnotowano w pięciu gminach: Alwernia, Olkusz, Wolbrom, Biecz i Krzeszowice. Największe dysproporcje w dochodach przypadających na 1 mieszkańca wystąpiły wśród gmin wiejskich. Spośród 127 gmin dochody na 1 mieszkańca wyższe od przeciętnych w tej grupie osiągnęły 54 gminy, przy czym w 16 gminach przekroczyły one 2000 zł. Najwyższe wielkości odnotowano w gminach Stryszów zł i Zembrzyce zł, a najniższe w gminach Kocmyrzów- -Luborzyca zł i Kozłów zł. DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MAŁOPOLSKI WEDŁUG RODZAJÓW W 2005 R. dotacje 15,3% subwencja ogólna 36,5% dochody własne 44,4% środki na dofinansowanie własnych zadań z źródeł pozabudżetowych 3,8% Analiza dochodów jednostek samorządu terytorialnego wykazała, że w 2005 r. dochody własne stanowiły 44,4%, dotacje (z budżetu państwa, z funduszy celowych i otrzymane na podstawie porozumień samorządowych) 15,3%, subwencja ogólna 36,5% a środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł 3,8%. Dochody według rodzajów i ich strukturę przedstawia tabela nr 1. Dochody własne jednostek samorządowych województwa małopolskiego w 2005 r. wyniosły 3603 mln zł i pochodziły głównie z wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 44,1%, wpłat podatku od nieruchomości 22,8% oraz z dochodów z majątku 7,7%. Na 1 mieszkańca przypadało przeciętnie w budżecie województwa samorządowego 77 zł dochodów własnych, w powiatach 129 zł, a w miastach na 1566 zł. W budżetach gmin z dochodów własnych na 1 mieszkańca przypadało 673 zł, przy czym w gminach miejskich 1239 zł, miejsko-wiejskich 803 zł, a w gminach wiejskich 470 zł.

3 - 3 - Dochody własne przekraczające 1000 zł na 1 mieszkańca uzyskało 19 jednostek (o 6 więcej niż w 2004 r.). Należały do nich - miasta na : Kraków, Nowy Sącz, Tarnów; gminy miejskie: Zakopane, Oświęcim, Bukowno, Limanowa, Gorlice, Sucha Beskidzka, Bochnia, Nowy Targ; gminy miejsko-wiejskie: Brzeszcze, Trzebinia, Krynica-Zdrój, Niepołomice, Chrzanów, Dobczyce, Skawina oraz gmina wiejska Bolesław (powiat olkuski). Równocześnie w 4 gminach (Łukowica, Korzenna, Szerzyny, Słopnice) dochody własne przypadające na 1 mieszkańca nie przekroczyły 250 zł. Nadal utrzymuje się silne zróżnicowanie udziału dochodów własnych gmin w ich dochodach ogółem. W gminie miejsko-wiejskiej Brzeszcze oraz w gminach miejskich Bukowno, Zakopane i Oświęcim udział dochodów własnych w dochodach ogółem przekroczył 70%, a równocześnie w 8 gminach wiejskich (Kamienica, Szerzyny, Lipnica Wielka, Korzenna, Ropa, Łukowica, Stryszów i Słopnice) był niższy niż 15%. W ramach subwencji ogólnej do budżetów jednostek samorządu terytorialnego Małopolski wpłynęło 2962 mln zł, z czego 55,7% otrzymały gminy, 23,2% miasta na, 18,1% powiaty i 3,0% budżet województwa. Subwencja ogólna zasila budżety w zróżnicowanym stopniu. W 2005 r. w 86 gminach i 14 powiatach stanowiła ona więcej niż połowę dochodów ogółem, a największy jej udział odnotowano w trzech gminach wiejskich: Lipnica Wielka 70,9%, Tokarnia 64,8%, Nowy Targ 64,1%. Równocześnie w trzech gminach miejskich (Zakopane, Oświęcim i Bukowno) i miejsko-wiejskiej Brzeszcze jej udział nie przekroczył 20% dochodów ogółem. Jednym ze źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego są dotacje otrzymane z budżetu państwa, z funduszy celowych i z pozostałych źródeł. W 2005 r. do jednostek samorządowych przekazano ogółem 1249 mln zł dotacji, z czego 1130 mln zł pochodziło z dotacji celowych z budżetu państwa, 54 mln zł z funduszy celowych, 65 mln zł z pozostałych dotacji. Do budżetów gmin wpłynęła połowa wszystkich dotacji, miasta na otrzymały 25%, powiaty 18 %, a budżet województwa 7%. W 2005 r. wyraźnie wzrósł udział w dochodach ogółem środków na dofinansowanie zadań własnych ze źródeł pozabudżetowych. Stanowiły one 3,8% dochodów ogółem wszystkich jednostek samorządowych, podczas gdy w roku poprzednim było to 1,5%. Tylko 27 gmin nie uzyskało żadnych środków z tego tytułu, natomiast znaczny ich udział w dochodach ogółem odnotowano w 4 gminach wiejskich: Stryszów 54,9%, Zembrzyce 42,7%, Wierzchosławice 30,8% i Szczucin 30,2%. WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki ogółem jednostek samorządu terytorialnego za 2005 r. wyniosły 8356 mln zł i wzrosły podobnie jak dochody ogółem o 12,9% w porównaniu do 2004 r. Stanowiły one 8,0% wydatków jednostek samorządowych w kraju i 40,8% wydatków w regionie południowym. Na budżety gmin przypadało 4049 mln zł (48,5%), na budżety miast na 2676 mln zł (32,0%), na budżety powiatów 1096 mln zł (13,1%) i na budżet województwa 534 mln zł (6,4%). W 2005 r. wydatkowano więcej środków w przeliczeniu na 1 mieszkańca z budżetów jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli w województwie. Z budżetu województwa wydatkowano 164 zł (o 34 zł więcej), z budżetów powiatów 476 zł (o 59 zł więcej), miast na 2787 zł (o 242 zł więcej), a gmin 1759 zł (o 203 zł więcej). Największe dysproporcje w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca wystąpiły w budżetach gmin. W gminie Stryszów wynosiły one 3550 zł, a w gminie Koszyce 1314 zł (różnica 2236 zł). Wydatki wyższe niż przeciętne w tej grupie jednostek wystąpiły w 74 gminach, przy czym w 5 gminach przekroczyły 2500 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Z analizy wydatków w układzie rodzajowym wynika, że 32,5% środków przeznaczono na wynagrodzenia, 18,1% na zakup materiałów i usług, a 19,2% na wydatki majątkowe. W 2005 r. na wydatki majątkowe przeznaczono 1607 mln zł, z czego na inwestycje przypadało 95,1%, a na udziały w spółkach i zakup akcji 4,9%.

4 - 4 - Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wyniósł 18,3% i był wyższy niż w 2004 r. o 1,4 pkt. Na inwestycje przekazano ogółem 1528 mln zł, z tego z budżetów gmin wydatkowano 747 mln zł, co oznaczało zainwestowanie 324 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca (o 42 zł więcej niż przed rokiem). Z budżetów miast na na inwestycje przekazano w przeliczeniu na 1 mieszkańca 440 zł (o 54 zł więcej niż w 2004 r.). Z budżetów powiatów i budżetu województwa na inwestycje przeznaczono w przeliczeniu na 1 mieszkańca środki w podobnej wysokości, było to odpowiednio 63 zł i 65 zł, w obu przypadkach o 23 zł więcej niż przed rokiem. Wśród gmin największe inwestycje w 2005 r. prowadziły gminy: Stryszów - wydatkując na 1 mieszkańca 2130 zł, Zembrzyce zł i Wierzchosławice 1346 zł. Równocześnie w 19 gminach na inwestycje przekazano mniej niż 100 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca, przy czym najmniej w gminach Gręboszów - 14 zł i Tomice - 3 zł. WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MAŁOPOLSKI WEDŁUG DZIAŁÓW W 2005 R. pozostałe 15,1% rolnictwo i łowiectwo 1,5% transport i łączność 12,1% gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,7% administracja publiczna 9,2% edukacyjna opieka wychowawcza 3,6% ochrona zdrowia i pomoc społeczna 15,1% oświata i wychowanie 36,7% Główne kierunki wydatków jednostek samorządowych według klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych Ministra Finansów już od kilku lat nie ulegają zmianie. W 2005 r. najwięcej środków przekazano na finansowanie oświaty i wychowania 3065 mln zł, ochrony zdrowia i pomocy społecznej 1257 mln zł, transportu i łączności 1008 mln zł, administracji publicznej 771 mln zł oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 562 mln zł. Wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły największą pozycję w budżetach gmin 43,1%, powiatów 37,3% i miast na 32,2% ogółu ich wydatków. W 2005 r. wydatki w tym dziale wzrosły o 161 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego, czyli o 5,5%. Blisko 60% wszystkich środków na ten cel pochodziło z budżetów gmin. Zostały przeznaczone głównie na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Środki pochodzące z subwencji na zadania oświatowe pokryły w gminach wydatki na oświatę i wychowanie w 70,6% (w roku poprzednim w 71,7%). Zaznaczyć należy, że jednostki samorządowe realizowały również zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (m.in. utrzymanie świetlic szkolnych, przedszkoli), na którą przekazano 304 mln zł, czyli o 47 mln zł więcej niż rok wcześniej. Na ochronę zdrowia i pomoc społeczną jednostki samorządowe przekazały 1257 mln zł., tj. o 31,6% więcej niż w 2004 r. Z budżetu województwa finansowano głównie utrzymanie szpitali ogólnych i lecznictwa ambulatoryjnego. Pozostałe jednostki finansowały przede wszystkim przeciwdziałanie alkoholizmowi, domy pomocy społecznej oraz zasiłki i dodatki mieszkaniowe dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

5 - 5 - Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 2005 r. gminy przeznaczyły 329 mln zł (o 62 mln zł więcej niż w roku poprzednim), a miasta na 229 mln zł (o 39 mln zł więcej). W gminach główną pozycję stanowiły wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód, a w miastach na na oświetlenie ulic i placów. Dochody własne w gminach pokryły ich wydatki ogółem w 38,3% (w kraju 44,9%, w regionie południowym 47,0%), w miastach na w 56,2% (w kraju 64,1%, w regionie południowym 58,9%), w powiatach w 27,0% (w kraju 26,9%, w regionie południowym 30,0%) a w budżecie województwa małopolskiego w 47,3% (w kraju 58,2%, w regionie południowym 55,5%). WYNIK FINANSOWY Wynik finansowy za 2005 r. wykazał deficyt budżetowy w wysokości 233 mln zł. Deficyt wykazało 86 jednostek samorządowych: 71 gmin, 3 miasta na, 11 powiatów i budżet województwa. Porównując z rokiem 2004 ujemny wynik finansowy wzrósł o 32 mln zł. Pogorszenie sytuacji finansowej miało miejsce głównie w budżetach powiatów i województwa, ponieważ w ubiegłym roku jednostki te wykazywały nadwyżkę dochodów nad wydatkami. W gminach deficyt budżetowy zmniejszył się o 68 mln zł w porównaniu do 2004 r. i wystąpił w 71 gminach, czyli w 33 gminach mniej niż w roku ubiegłym. TABL.1 DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MAŁOPOLSKI WEDŁUG RODZAJÓW W 2005 R. DOCHODY OGÓŁEM... a 8122,9 4010,8 2567,6 1074,8 469,7 b 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Dochody własne... a 3603,1 1550,3 1503,6 296,4 252,8 b 44,4 38,7 58,6 27,6 53,8 w tym udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w podatku dochodowym... a 1589,3 557,8 659,9 158,5 213,0 b 19,6 13,9 25,7 14,7 45,3 Dotacje celowe z budżetu państwa... a 1130,3 576,5 284,8 190,4 78,6 b 13,9 14,4 11,1 17,7 16,7 Dotacje z funduszy celowych.. a 53,9 21,1 20,9 4,4 7,5 b 0,6 0,5 0,8 0,4 1,6 Pozostałe dotacje... a 65,0 27,9 7,1 24,3 5,7 b 0,8 0,7 0,3 2,3 1,2 Subwencja ogólna... a 2961,8 1649,7 686,6 536,3 89,2 b 36,5 41,1 26,7 49,9 19,0 w tym na zadania oświatowe... a 2418,3 1233,3 675,7 464,8 44,5 b 29,8 30,7 26,3 43,2 9,5 Środki na dofinansowanie własnych zadań ze źródeł pozabudżetowych... a 308,8 185,2 64,6 23,0 36,0 b 3,8 4,6 2,5 2,1 7,7

6 - 6 - TABL.1 DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MAŁOPOLSKI WEDŁUG RODZAJÓW W 2005 R. (dok.) WYDATKI OGÓŁEM... a 8355,7 4049,2 2675,9 1096,3 534,3 b 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 w tym: Dotacje... a 705,7 198,8 299,5 68,7 138,8 b 9,6 4,9 11,2 6,3 26,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych... a 849,5 586,9 210,6 `48,8 3,2 b 10,2 14,5 7,9 4,5 0,6 Wynagrodzenia... a 2715,1 1374,6 811,7 470,1 58,7 b 32,5 33,9 30,3 42,9 11,0 Składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy... a 532,6 282,2 153,0 86,1 11,3 b 6,4 7,0 5,7 7,9 2,1 Zakup materiałów i usług... a 1511,0 671,0 556,9 214,0 69,1 b 18,1 16,6 20,8 19,5 12,9 Wydatki majątkowe... a 1607,2 756,6 478,8 145,9 226,0 b 19,2 18,7 17,9 13,3 42,3 w tym wydatki inwestycyjne... a 1528,4 747,1 422,7 145,7 213,0 b 18,3 18,5 15,8 13,3 39,9 TABL.2 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MAŁOPOLSKI WEDŁUG DZIAŁÓW W 2005 R. OGÓŁEM... a 8355,7 4049,2 2675,9 1096,3 534,3 b 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 w tym: Rolnictwo i łowiectwo... a 127,1 93,5 0,1 0,8 32,7 b 1,5 2,3 0,0 0,1 6,1 Transport i łączność... a 1008,0 348,7 258,9 162,0 238,4 b 12,1 8,6 9,7 14,8 44,6 Administracja publiczna... a 771,4 410,9 191,5 136,7 32,3 b 9,2 10,1 7,2 12,5 6,0 Oświata i wychowanie... a 3064,6 1746,9 861,2 408,6 47,9 b 36,7 43,1 32,2 37,3 9,0 Ochrona zdrowia... a 146,8 36,0 38,0 31,3 41,5 b 1,8 0,8 1,4 2,9 7,8 Pomoc społeczna... a 1110,0 585,2 357,6 164,9 2,3 b 13,3 14,5 13,4 15,0 0,4 Edukacyjna opieka wychowawcza... a 304,1 71,2 138,7 78,1 16,1 b 3,6 1,8 5,2 7,1 3,0

7 - 7 - TABL.2 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MAŁOPOLSKI WEDŁUG DZIAŁÓW W 2005 R. (dok.) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska... a 561,9 328,9 228,8 0,2 4,0 b 6,7 8,1 8,6 0,0 0,7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego... a 316,0 121,3 119,3 4,8 70,6 b 3,8 3,0 4,5 0,4 13,2 Kultura fizyczna i sport... a 119,0 57,1 56,0 3,6 2,3 b 1,4 1,4 2,1 0,3 0,4 TABL.3 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW GMIN NA 1 MIESZKAŃCA WEDŁUG POWIATÓW Dochody Wydatki na 1 mieszkańca w złotych OGÓŁEM Podregion krakowsko-tarnowski powiat bocheński powiat brzeski powiat chrzanowski powiat dąbrowski powiat krakowski powiat miechowski powiat olkuski powiat oświęcimski powiat proszowicki powiat tarnowski powiat wielicki Podregion nowosądecki powiat gorlicki powiat limanowski powiat myślenicki powiat nowosądecki powiat nowotarski powiat suski powiat tatrzański powiat wadowicki TABL.4 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU NA 1 MIESZKAŃCA Dochody Wydatki na 1 mieszkańca w złotych OGÓŁEM Kraków Nowy Sącz Tarnów Opracowała: Lucyna Cuber, US Kraków - Oddział w Tarnowie, tel w 243

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ` URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego opracowano w Głównym Urzędzie Statystycznym na podstawie sprawozdań Ministerstwa Finansów. Podstawę prawną gospodarki finansowej jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Lista gmin, w których odsetek osób w wieku 60 lat i więcej przekracza średnią dla województwa.

Lista gmin, w których odsetek osób w wieku 60 lat i więcej przekracza średnią dla województwa. Załącznik nr 19 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-017/19 Lista gmin, w których odsetek osób w wieku 60 lat i więcej przekracza średnią dla województwa. Lp. Powiat Gmina Typ gminy Odsetek

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 29.09.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANE DOCHODY na 2007 rok BUDŻETY GMINY I MIASTA W PEŁNEJ SZCEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

PROGNOZOWANE DOCHODY na 2007 rok BUDŻETY GMINY I MIASTA W PEŁNEJ SZCEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Lp Dział Załącznik nr 1 Do Uchwały nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 rozdział paragraf Wyszczególnienie PROGNOZOWANE DOCHODY na 2007 rok BUDŻETY GMINY I MIASTA W PEŁNEJ SZCEGÓŁOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19

Załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19 Załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-017/19 Lista gmin, w których liczba osób objętych usługami opiekuńczymi (tj. usługami wsparcia oferowanymi w ramach dziennych domów pomocy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2016 zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 010 - + 262.076,64 262.076,64 262.076,64 100 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2017 Rolnictwo i łowiectwo 010 - + 163.984,47 163.984,47 163.984,47 100 Transport i łączność 600 - - - - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17 Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP.9..3-IP.1-1-73/17 Lp. Powiat Gmina Typ gminy Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi (tj. usługami wsparcia oferowanymi w ramach dziennych domów pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 770/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 18 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 770/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 18 maja 2017 r. UCHWAŁA Nr 770/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu Bezpieczna Małopolska 2017 na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 885,97 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 885,97 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 775,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19

Załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19 Załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19 Wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej (dzieci w wieku 3-5 lat) w poszczególnych subregionach województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Źródło dochodów. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 211 924,46 210217,93 01095 Pozostała działalność 277 924,46 210217,93 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 ROLNICTWO , ,10 100,00% Pozostała działalność , ,10 100,00%

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 ROLNICTWO , ,10 100,00% Pozostała działalność , ,10 100,00% Strona 1 DOCHODY 010 ROLNICTWO 33 258,00 33 257,10 100,00% 01095 Pozostała działalność 33 258,00 33 257,10 100,00% 33 258,00 33 257,10 100,00% 020 LEŚNICTWO 3 000,00 2 318,46 77,28% 02095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1854/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1854/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2 października 2018 r. UCHWAŁA Nr 1854/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 822/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Szemud z.. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2013 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 marca 2013 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku Plan po zmianach na Wykonanie na 31.12.1012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2004 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w ie pierwszej szkoły podstawowej stan w dniu 03 września 2012 r. Wydział Pragmatyki Zawodowej i Administracji Oddział Analiz i Informacji Oświatowej Informacja o

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2011 rok.

Dochody budżetowe na 2011 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV/9/2010 Rady Gminy Lipowa z dnia 28.XII.2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Dochody ogółem plan bieżące w tym: w tym; z udziałem środków, o majatkowe których

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku w powiatach i gminach województwa małopolskiego

Wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku w powiatach i gminach województwa małopolskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie i uczniów z egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku w powiatach i ch województwa małopolskiego Prezentowane wyniki zostały obliczone z uwzględnieniem wyłącznie arkusza

Bardziej szczegółowo

Wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku w powiatach i gminach województwa małopolskiego

Wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku w powiatach i gminach województwa małopolskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie i uczniów z egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku w powiatach i ch województwa małopolskiego Prezentowane wyniki zostały obliczone z uwzględnieniem wyłącznie arkusza

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. MAŁOPOLSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

Dochody na 2011 zal_1

Dochody na 2011 zal_1 Dochody na 2011 zal_1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 05 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 05 0830 Wpływy z usług 1 00 5 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1 NA 28R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Zał. Nr 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 395 829 1 385 829 - wpływy z różnych dochodów 1 1 6 Transport i łączność -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2015 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2015 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie dochodów za DOCHODY GMINY I.

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2013 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński LP POWIAT OŚRODEK SUBREGION 1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński Nowy Wiśnicz MOPS 7 bocheński

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku*

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku* Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH Powiat W procentach według ów w powiatach bocheński 52 1438 26,8 66,9 3,5 5,6 12,2 19,1 23,6 13,8 11,1 6,8 4,3 brzeski 49 1328 26,7 66,6 4,1 6,3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.

Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R. Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R. DOCHODY w złotych Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan na 2005 r. Wykonanie za

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 26 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 26 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku Dochody budżetu Gminy Świebodzin na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01041 Program

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. (data ostatniej zmiany: 1 stycznia 2016 r.) Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe 2012r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem

Dochody budżetowe 2012r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem załącznik nr 1 do uchwały Nr 7.I.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 27 stycznia 2012r Dochody budżetowe 2012r Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 01095

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2012 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca Ludność korzystająca z sieici wodociągowej Wskaźnik zwodociągowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2011 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca Ludność korzystająca z sieici wodociągowej Wskaźnik zwodociągowania

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2015 Rolnictwo i łowiectwo 010 + 248.944,08 248.944,08 248.944,08 100 Transport i łączność 600 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36 / 2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2005 r. D O C H O D Y W Ł A S N E HARMONOGRAM dochodów według planu na dzień 03.06.2005 r. w zł. w tym: Dział

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo