Wystąpienie pokontrolne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wystąpienie pokontrolne"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV Łódź, dnia 15 lipca 2015 r. Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Wystąpienie pokontrolne W dniach maja 2015 roku 1 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul Szkolna 28, Piotrków Trybunalski przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206 ze zm.), w związku z art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej 2 (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 672), art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ust. 6, 6b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 (t.j. Dz.U ). oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 4 (t. j. Dz.U ). Ww. kontrolę przeprowadził zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 11 maja 2015 roku, Zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: - Irena Lary Boryczka - starszy inspektor wojewódzki kierownik Zespołu kontrolnego na podstawie Upoważnienia Nr 36/2015, IA-IV ; - Michał Majewski - inspektor, członek Zespołu kontrolnego na podstawie Upoważnienia Nr 37/2015, IA-IV Kierownikiem Jednostki kontrolowanej jest Pan Krzysztof Chojniak, który na stanowisko Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego został wybrany w wyborach 5, które 1 Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej przeprowadzono: 12 i 13 maja 2015 r. 2 Dalej zwana: USDG 3 Dalej zwana: UUCPG 4 Dalej zwana: UZZWZOŚ 5 Dowód akta kontroli, str. 10; ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) , fax: (+48) Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap: /lodzuw/skrytka

2 odbyły się dnia 21 listopada 2010 roku a także, w wyborach 6, które odbyły się dnia 16 listopada 2014 roku. Zakres kontroli: wykonywanie przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2013, 2014 i 2015 roku (do czasu rozpoczęcia kontroli), zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu, odmowie wydania, zmianie zakresu i cofnięciu podmiotom zewnętrznym zezwoleń (aktualnie obowiązujących) na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzeniu przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, a także prowadzeniu w formie elektronicznej rejestrów wydanych i cofniętych zezwoleń. Komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które realizującą zadania w ramach kontrolowanej działalności jest Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa 7 i Referat Gospodarki Komunalnej 8. Wykonanie zadań objętych zakresem kontroli w wyżej wskazanych Referatach nadzoruje 9 Drugi Zastępca Prezydenta Miasta. Kierownikami tych komórek organizacyjnych są: Pani Anetta Minuta Śmigielska - Kierownik ROŚIR i Pan Dariusz Cłapa Kierownik RUK. Poza ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, związanymi z udzielaniem zezwoleń przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w ww. zakresie, znaczenie mają również przepisy lokalne. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podjęła w tym zakresie: a. Uchwałę Nr XXXV/670/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w myśl art. 7 ust. 3 UUCPG. b. Uchwałę Nr XXVII/504/12 Rady z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w myśl art. 7 ust. 3a UUCPG. 6 Dowód akta kontroli, str. 12; 7 Dalej zwany: ROŚIR 8 Dalej zwany: RUK 9 Dowód akta kontroli str (zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności) 2

3 c. Uchwałę Nr L/820/10 z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w myśl art. 19 UZZWZOŚ. Na podstawie niżej opisanych ustaleń, wykonanie przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakresu i cofnięcie podmiotom zewnętrznym zezwoleń na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzeniu przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, a także prowadzeniu w formie elektronicznej rejestrów wydanych i cofniętych zezwoleń), ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami: 1. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w kontrolowanym zakresie wydał jedenaście decyzji 10 (zezwoleń), z których cztery poddano kontroli: a) decyzję 11 wydaną w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, b) decyzję 12 wydaną w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, c) decyzję 13 wydaną w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych, d) decyzję 14 wydaną w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przyjął złożone przez przedsiębiorców 15 wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności i na ich podstawie wydał ww. decyzje. Ustalono, że: a) wnioski 16 o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, złożone przez zainteresowanych przedsiębiorców nie zawierają wszystkich elementów obligowanych art. 8 ust. 1 2a UUCPG, a mianowicie: brak proponowanych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności. 10 w okresie objętym kontrolą Prezydent nie wydał żadnej decyzji dotyczącej odmowy wydania, zmiany zakresu zezwolenia w kontrolowanym temacie; 11 Decyzja z dnia roku, znak ROŚ /10 [ Dowód akta kontroli, str ]; 12 Decyzja z dnia r., znak ROŚ.VII-7663/5/ [ Dowód akta kontroli, str ]; 13 Decyzja z dnia roku, znak ROŚ [Dowód akta kontroli, str ; 14 Decyzja z dnia roku, znak (bez znaku) [Dowód akta kontroli, str ]; 15 w żadnym postępowaniu przedsiębiorca nie działał przez pełnomocnika; 16 Przyjęte od Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, ul Rzemieślnicza 26, Piotrków Trybunalski; 3

4 brak informacji o technologiach stosowanych lub przewidzianych dostosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem. brak określonego terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz oraz zamierzonego czasu jej prowadzeni. Wobec powyższego stwierdzić należy, iż nie dokonano starannej weryfikacji wniosków przed wydaniem zezwolenia - decyzji. Pomimo niekompletnego wniosku Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie skorzystał z art. 8a ust. 1 pkt 1) UUCPG celem wezwania przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem. Stan taki należy uznać jako nieprawidłowość. b) wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, złożone przez zainteresowanych przedsiębiorców zawiera elementy obligowane art. 8 ust. 1 2a UUCPG. c) wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne działalności dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, złożone przez zainteresowanych przedsiębiorców zawiera elementy obligowane art. 17 UZZWZOŚ. 3. Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego na podstawie przyjętych wniosków wydał decyzje, gdzie: a) decyzja wydana 17 z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zawiera elementy zgodnie art. 9 ust. 1 1b UUCPG, jednakże w dokumentacji wydanej decyzji brak: załączonego tytułu prawnego do nieruchomości, na której przetrzymywane będą wyłapane zwierzęta; załączonego dokumentu wskazującego miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt; załączonej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającej spełnienie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie transportu bezdomnych zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 17 Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, ul Rzemieślnicza26, Piotrków Tryb. 4

5 b) decyzja 18 wydana z zakresu prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zawiera elementy zgodnie art. 9 ust. 1 1b UUCPG, natomiast w dokumentacji wydanej decyzji brak: załączonego tytułu prawnego do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność; załączonego dokumentu potwierdzającego, że podmiot prowadzący schronisko do obsługi zwierząt zatrudnia osoby, które są przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt; załączonego dokumentu potwierdzającego zapewnienie stałej pomocy lekarsko weterynaryjnej; braku załączonego dokumentu potwierdzającego gotowość odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części. załączonej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającej spełnienie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. Powyższe wskazuje, że w dwu przypadkach 19 w dokumentacji wydania decyzji brakowało istotnych dokumentów - nie zostało egzekwowane od przedsiębiorcy udowodnienie spełnienia określonych przepisami prawa wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Pomimo powyższego Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wydał decyzje. Stan taki należy uznać jako nieprawidłowość. c) decyzja wydana 20 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zawiera elementy w myśl art. 18 UZZWZOŚ, d) decyzja wydana 21 w zakresie opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zawiera elementy zgodnie art. 9 ust. 1 1b UUCPG, e) decyzje zawierają właściwą podstawę prawną, f) zawierają elementy zgodnie z art oraz art. 129 ust. 2 ustawy z dnia roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267), 18 dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, ul Rzemieślnicza dot. dokumentacji Decyzji z dnia roku, znak ROŚ /10 i Decyzji z dnia roku, znak ROŚ.VII-7663/5/2007 [ Dowód akta kontroli, str , ]; 20 dla Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 4, Piotrków Trybunalski 21 dla podmiotu Usługi Asenizacyjne i Transportowe Julian Ciołek, Dąbrówka Duża 105, Brzeziny 5

6 g) decyzje zostały wydane w ustawowym terminie. Nie stwierdza się przewlekłości postępowania w załatwieniu spraw. 4. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu rozpoczęcia kontroli tj. 12 maja br. nie prowadził ewidencji w formie elektronicznej udzielonych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków co jest niezgodne art. 18b ust. 4 UZZWZOŚ. Powyższe zaniechania należy ocenić jako nieprawidłowość. W czasie trwania kontroli, tj maja br. nieprawidłowość została usunięta, bowiem Kierownik RUK - Urzędu Miasta pismem z dnia 25 maja br., znak PAK poinformował, iż prowadzona jest ewidencja 22 w formie elektronicznej udzielonych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 5. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu rozpoczęcia kontroli tj. 12 maja br. nie udostępniał w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta wzorów wniosków o udzielenie zezwolenia zainteresowanym przedsiębiorcom w kontrolowanym zakresie - nie zgodnie z art. 8 ust 5 UUCPG z wyjątkiem 23 wzorów wniosków o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Reasumując, wskazuje się następujący zakres i przyczyny stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości: A) zakres: 1) niedochowanie wymogu art. 8 ust. 1 1b UUPCG przyjęto w dwóch przypadkach wnioski, które nie spełniały warunków określonych obowiązującymi przepisami prawa. 2) niezastosowanie art. 8a ust. 1 pkt 1) UUCPG celem wezwania przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem. Stan taki należy uznać jako nieprawidłowość. 3) niespełnienie wymogu art. 18b ust. 4 UZZWZO - brak prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej udzielonych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 12 maja br., 22 Wyjaśnienia [ Dowód akta kontroli, str. 172] 23 [ Dowód akta kontroli, str ] 6

7 4) wydanie dwóch decyzji 24 pomimo braku załączonych przez przedsiębiorcę w aktach sprawy wydania przedmiotowej decyzji istotnych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych przepisami prawa wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. 5) niedochowanie wymogu art. 8 ust 5 UUCPG brak udostępnia w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wzorów wniosków o udzielenie zezwolenia zainteresowanym przedsiębiorcom w kontrolowanym zakresie z wyjątkiem 25 wzorów wniosków o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. B) przyczyny stwierdzonej nieprawidłowości: 1) z uzyskanych wyjaśnień 26 wynika, iż nie ustalono przyczyny zaistniałych nieprawidłowości dotyczących braku rzetelnej weryfikacji wniosków, które nie spełniały warunków określonych obowiązującymi przepisami prawa); 2) niezastosowanie art. 8a ust. 1 pkt 1) UUCPG celem wezwania przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem, pozostało bez wskazania przyczyny zaistniałej nieprawidłowości; 3) w przypadku niespełnienia wymogu art. 18b ust. 4 UZZWZO, (brak prowadzenia do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 12 maja br., ewidencji w formie elektronicznej udzielonych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków) nie uzyskano informacji o przyczynie stwierdzonej nieprawidłowości, 4) uzyskane wyjaśnienia 27 w sprawie wydania dwóch decyzji pomimo braku załączonych w aktach sprawy istotnych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych przepisami prawa wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, wskazują, na brak podania przyczyny zaistniałych nieprawidłowości. 24 Dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Piotrkowie Trybunalskim 25 [ Dowód akta kontroli, str ] 26 [ Dowód akta kontroli, str. 80 i 105] 27 [ Dowód akta kontroli, str. 80 i 105] 7

8 Skutkiem nieprawidłowości opisanych w punkcie A) zakres: pkt 1), 2) i 4) jest brak przejrzystości w prowadzeniu postępowania administracyjnego, kompletowaniu i przechowywaniu dokumentacji, jak również brakiem możliwości udowodnienia wiarygodności, że podmiot, który uzyskał zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzi rzetelnie, profesjonalnie przedmiotową działalność. Natomiast niewypełnienie przesłanek art. 18b ust. 4 UZZWZO i art. 8 ust 5 UUCPG opisanych w punkcie A) zakres: pkt 3) i 5), skutkowało brakiem informacji kierowanej do mieszkańców gminy w tym zakresie. W związku z powyższym proszę Pana Prezydenta o zapewnienie: 1. Przeprowadzania dokładnej, rzetelnej weryfikacji wniosków składanych przez przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie stosownej działalności (w tym przypadku naruszenie prawa - art. 8 ust. 1 1b UUPCG poprzez jego niezastosowanie). 2. W przypadku braków w dokumentacji prowadzonego postępowania administracyjnego, zastosowania art. 8a ust. 1 pkt 1) UUCPG celem wezwania przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem (w tym przypadku naruszenie prawa - art. 8 ust. 1 1b UUPCG poprzez jego niezastosowanie). 3. Wydawania decyzji po zebraniu dokumentów, potwierdzających spełnienie określonych przepisami prawa wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia i zgromadzeniu ich w aktach sprawy (w tym przypadku naruszenie art. 77 kpa, który nakazuje organowi zebranie materiału dowodowego pozwalającego na rozstrzygnięcie sprawy). 4. Udostępniania (art. 8 ust 5 UUCPG) w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wzorów wniosków o udzielenie zezwolenia zainteresowanym przedsiębiorcom na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. Ponadto, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), proszę o poinformowanie Wojewody Łódzkiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie 8

9 usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Oczekiwaną informację proszę przekazać do Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Informuję, także Pana Prezydenta, iż zgodnie z art. 48 cytowanej ustawy od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden przekazany został Kierownikowi kontrolowanej Jednostki, natomiast drugi pozostawiono w aktach kontroli. Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Jan Michajłowski Dyrektor Wydziału Infrastruktury 9

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.431.10.2015 Łódź, dnia 24 lipca 2015 roku Pan Marek Jóźwiak Wójt Gminy Głowno Wystąpienie pokontrolne W dniach 11 23 czerwca 2015 roku 1 w Urzędzie Gminy Głowno przeprowadzona została

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.431.24.2015 Łódź, dnia 17 grudnia 2015 roku Pan Andrzej Bednarek Wójt Gminy Czerniewice Wystąpienie pokontrolne W dniach 09 24.11.2015 roku 1 w Urzędzie Gminy Czerniewice przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.20.2016 Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 19 kwietnia 2016 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, dnia 19 kwietnia 2016 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IA-IV.431.4.2016 Łódź, dnia 19 kwietnia 2016 roku Pan Roman Drozdek Wójt Gminy Wola Krzysztoporska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 10, 11 marca 2016 roku, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.4.3.2014 Pan Sławomir Wawrzyński Wójt Gminy Stara Biała Urząd Gminy w Starej Białej ul. Jana Kazimierza 1 08-411 Biała WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.9.2016 Pan Dariusz Jaszczuk Burmistrz Mrozów Urząd Miasta i Gminy Mrozy ul. Adama Mickiewicza 35 05-320 Mrozy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.5.2016 Pan Michał Staniak Wójt Gminy Puszcza Mariańska Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego 1 96-330 Puszcza Mariańska

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.7.2016 Pan Piotr Andrzej Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 7 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.4.4.2014 Pan Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno Urząd Gminy w Słupnie ul. Miszewska 8a 09 472 Słupno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IA-IV.431.23.2015 Łódź, dnia 7 grudnia 2015 roku Pan Adam Jan Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 5, 6 listopada 2015 roku, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.2.2016 Pan Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IR-IV.431.8.2016 Łódź, dnia 26 lipca 2016 roku Pan Witold Jakub Oleszczyk Wójt Gminy Zapolice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 28, 29 czerwca 2016 roku, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 17 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.1.6.2014 Pan Marek Mikołajewski Wójt Gminy Błędów Urząd Gminy w Błędowie ul. Sadurkowska 13 05-620 Błędów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Mszczonowa

Pan Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Mszczonowa WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 16 grudnia 2011 r. WK-I.431.4.5.2011 Pan Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Mszczonowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.431.15.2015 Łódź, dnia 7 stycznia 2016 roku Pan Grzegorz Turalczyk Wójt Gminy Konopnica Wystąpienie pokontrolne W dniach 28.08. - 15.10.2015 roku 1 w Urzędzie Gminy Konopnica przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Pan. Wystąpienie pokontrolne. z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu

Pan. Wystąpienie pokontrolne. z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp. 6 listopada 2015 r. NK-II.431.1.12.2015.HKam Pan Remigiusz Lorenz Burmistrz Międzyrzecza Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.10.2016 Pan Rafał Mathiak Wójt Gminy Klembów Urząd Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Żymirskiego 38 05 205 Klembów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Iwona Księżopolska Wójt Gminy Mokobody

Pani Iwona Księżopolska Wójt Gminy Mokobody WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 24 marca 2010 r. WKA.I.0932-2-2/09 Pani Iwona Księżopolska Wójt Gminy Mokobody WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.1611.2.2013 Łódź, dnia 31 października 2013 roku Pan Roman Owecki Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi Wystąpienie pokontrolne W dniach 09 16 września 2013 roku w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Iwanus Burmistrz Czerwieńska

Pan Piotr Iwanus Burmistrz Czerwieńska WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński Gorzów Wlkp., 28 listopada 2012r. NK-II.431.1.41.2012.MŻur Pan Piotr Iwanus Burmistrz Czerwieńska Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 grudnia 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.43.2012. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 grudnia 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.43.2012. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 grudnia 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.43.2012 Pan Bogusław Szpytma Burmistrz Miasta Kłodzka Wystąpienie pokontrolne W dniach od 25 października 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa,14 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.40.2016 Pan Andrzej Kolek Wójt Gminy Baranów Urząd Gminy w Baranowie ul. Armii Krajowej 87 96-314 Baranów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Olsztyn, 28.02. 2018 r. WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI Artur Chojecki FK-VI.431.2.2018 Szanowny Pan Wiesław Śniecikowski Burmistrz Pasłęka Plac Świętego Wojciecha 5 14 400 Pasłęk Stosownie do art. 47 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Mucha Burmistrz Miasta Nasielsk

Pan Dariusz Mucha Burmistrz Miasta Nasielsk WOJEWODA MAZOWIECKI WKA.I.0932 2 13/09 Warszawa, dnia 30 marca 2010 r. Pan Dariusz Mucha Burmistrz Miasta Nasielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 listopada 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.42.2017 Pan Ireneusz Piotr Wyszyński Wójt Gminy Sabnie Urząd Gminy Sabnie ul. Główna 73 08-331 Sabnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI IR-III.431.10.2016 Łódź, 19 grudnia 2016 r. Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO W związku ze sprawowanym przez Wojewodę

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.1611.1.2013 Łódź, dnia sierpnia 2013 roku Pan Tomasz Fraszka Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Łodzi Wystąpienie pokontrolne W dniach 12

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 15 maja 2014 r. WK-R.431.1.9.2013 Pani Barbara Gąsiorowska Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą pl. O. H. Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

2. Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Morzeszczyn ul. Kwiatowa Morzeszczyn

2. Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Morzeszczyn ul. Kwiatowa Morzeszczyn Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 stycznia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 stycznia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 stycznia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.48.2012 Wystąpienie pokontrolne Pan Jan Marian Grzegorczyn Wójt Gminy Miękinia W dniu 3 grudnia 2012 r., na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.431.16.2015 Łódź, dnia 31 grudnia 2015 roku Pan Karol Rajewski Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki Wystąpienie pokontrolne W dniach 28.08. - 15.10.2015 roku 1 w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Budyta Wójt Gminy Kołbiel Urząd Gminy w Kołbieli ul. Szkolna Kołbiel

Pan Adam Budyta Wójt Gminy Kołbiel Urząd Gminy w Kołbieli ul. Szkolna Kołbiel Warszawa, 7 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.9.2014 Pan Adam Budyta Wójt Gminy Kołbiel Urząd Gminy w Kołbieli ul. Szkolna 1 05-340 Kołbiel WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI NK-KS Wrocław, dnia 18 września 2012 r. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI NK-KS Wrocław, dnia 18 września 2012 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI NK-KS.431.37.2012 Wrocław, dnia 18 września 2012 r. Wystąpienie pokontrolne Pani Beata Castañeda Trujillo Wójt Gminy Krotoszyce W dniu 30 lipca 2012 r., na podstawie art. 28 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Olsztyn, 27 grudnia 2018 r. WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI Artur Chojecki FK-VI.431.22.2018 Szanowny Pan Tomasz Węgrzynowski Wójt Gminy Rybno ul. Lubawska 15 13-220 Rybno Stosownie do art. 47 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2 WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.32.2018 (WK-I.431.1.7.2018) Warszawa, 9 października 2018 r. Pani Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Polańska Wójt Gminy Gzy Urząd Gminy Gzy Gzy Gzy

Pani Barbara Polańska Wójt Gminy Gzy Urząd Gminy Gzy Gzy Gzy Warszawa, 19 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.1.3.2015 Pani Barbara Polańska Wójt Gminy Gzy Urząd Gminy Gzy Gzy 9 06-126 Gzy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 25 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.3.2017 Pan Edmund Zieliński Wójt Gminy Gostynin Urząd Gminy Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki

Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.14.2016 Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-IV.431.4.2018 Łódź, 4 lipca 2018 r. Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 24-25 kwietnia 2018 r., zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 maja 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.14.2012. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 maja 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.14.2012. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 maja 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.14.2012 Pan Jarosław Głowacki Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz Wystąpienie pokontrolne W dniu 22 marca 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 17 listopada 2014 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.1.3.2014 Pan Krzysztof Ziółkowski Wójt Gminy Lubowidz Urząd Gminy w Lubowidzu ul. Zielona 10 09-304 Lubowidz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.11.2015 Pani Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15 05-306 Jakubów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka Dębe Wielkie

Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka Dębe Wielkie Warszawa, 29 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.18.2015 Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 grudnia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KE MC. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 grudnia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KE MC. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 grudnia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KE.431.15.2013.MC Pan Jan Kazimierz Zubowski Prezydent Miasta Głogowa Wystąpienie pokontrolne W dniu 17 października 2013

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna Urząd Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia Pacyna

Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna Urząd Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia Pacyna Warszawa, 7 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.4.1.2015 Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna Urząd Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia 7 09-541 Pacyna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Dmowska Paczuska Wójt Gminy Mokobody Urząd Gminy w Mokobodach pl. Chreptowicza Mokobody

Pani Dorota Dmowska Paczuska Wójt Gminy Mokobody Urząd Gminy w Mokobodach pl. Chreptowicza Mokobody Warszawa, 25 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.4.2.2015 Pani Dorota Dmowska Paczuska Wójt Gminy Mokobody Urząd Gminy w Mokobodach pl. Chreptowicza 25 08 124 Mokobody WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Legnicy działalności

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 19 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.4.3.2015 Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewo Urząd Gminy Sypniewo ul. Ostrołęcka 27 06-216 Sypniewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne. z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Nowej Soli

Wystąpienie pokontrolne. z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Nowej Soli WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp. 29 grudnia 2015 r. Władysław Dajczak NK-II.431.1.7.2015.MWoł Pani Izabela Bojko Wójt Gminy Nowa Sól Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Nowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ..., dnia... pieczęć wnioskodawcy Wójt Gminy Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 Sławno WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Olsztyn, 27 listopada 2017 r. WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI Artur Chojecki FK-VI.431.30.2017 Szanowna Pani Monika Trzcińska Burmistrz Braniewa ul. Kościuszki 111 14 500 Braniewo Stosownie do art. 47 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Osiński Wójt Gminy Kowala Urząd Gminy w Kowali Kowala 105 A Kowala

Pan Tadeusz Osiński Wójt Gminy Kowala Urząd Gminy w Kowali Kowala 105 A Kowala Warszawa, 7 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.1.1.2014 Pan Tadeusz Osiński Wójt Gminy Kowala Urząd Gminy w Kowali Kowala 105 A 26 624 Kowala WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 5 lutego 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.1.2.2014 Pan Tadeusz Zakrzewski Wójt Gminy Chynów Urząd Gminy w Chynowie Chynów 58 05-650 Chynów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje:

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje: Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach 98-410 Czastary, ul. Wolności 29, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PROCEDURA ZAŁATWIENIA

Bardziej szczegółowo

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 22/2016),

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 22/2016), WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.7.2016 Łódź, 15 czerwca 2016 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Powiatu Piotrkowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Waldemar Szuplewski Burmistrz Miasta Piastowa Urząd Miejski w Piastowie ul. 11 Listopada Piastów

Pan Grzegorz Waldemar Szuplewski Burmistrz Miasta Piastowa Urząd Miejski w Piastowie ul. 11 Listopada Piastów Warszawa, 24 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.2.2015 Pan Grzegorz Waldemar Szuplewski Burmistrz Miasta Piastowa Urząd Miejski w Piastowie ul. 11 Listopada 2 05-820 Piastów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.14.2015 Pan Artur Ciecierski Burmistrz Gminy Zakroczym Urząd Gminy Zakroczym ul. Warszawska 7 05-170 Zakroczym WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Udzielenie lub zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz spalarni i grzebowisk zwłok zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 10 lipca 2015 r. WK-S.431.1.3.2015 Pan Bogusław Karakula Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Urząd Miasta Sokołów Podlaski ul. Wolności 21 08-300 Sokołów Podlaski WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ NASIELSKA woj. mazowieckie Nasielsk, 26.11.2009r. ROS.6134-54/2/09 Decyzja Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 maja 2013 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 maja 2013 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 maja 2013 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.8.2013.MC Pani Irena Krzyszkiewicz Burmistrz Miasta i Gminy Góra Wystąpienie pokontrolne W dniu 20 marca 2013 r., na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 25 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.12.2014 Pani Elżbieta Radwan Burmistrz Miasta Wołomina Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4 05-200 Wołomin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 lutego 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.4.7.2014 Pani Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów Urząd Gminy w Parysowie ul. Kościuszki 28 08-441 Parysów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Arnold Maciej Grossmann Wójt Gminy Szelków Urząd Gminy w Szelkowie Stary Szelków Stary Szelków

Pan Arnold Maciej Grossmann Wójt Gminy Szelków Urząd Gminy w Szelkowie Stary Szelków Stary Szelków Warszawa, 30 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.4.1.2015 Pan Arnold Maciej Grossmann Wójt Gminy Szelków Urząd Gminy w Szelkowie Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2019 r. NK-KE.431.8.2019.DW Pan Tomasz Kulczyński Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 14 lutego 2019 r. na podstawie przepisu

Bardziej szczegółowo

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 66/2016).

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 66/2016). WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.9.2016 Łódź, 20 grudnia 2016 r. Pan Jan Ryś Starosta Pajęczański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem zadań wynikających

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Tomasik Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Urząd Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga Przysucha

Pan Tadeusz Tomasik Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Urząd Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga Przysucha Warszawa, 30 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.4.2.2015 Pan Tadeusz Tomasik Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Urząd Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga 11 26 400 Przysucha WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Pokontrolne

Wystąpienie Pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia sierpnia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KE.431.7.2013 Pan Kazimierz Łomotowski Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu Wystąpienie Pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości Siedlce

Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości Siedlce Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.22.2016 Pan Wojciech Kudelski Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2 08-110 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 stycznia 2014 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KE MC. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 stycznia 2014 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KE MC. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 stycznia 2014 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KE.431.21.2013.MC Pan Wacław Jaskuła Wójt Gminy Kostomłoty Wystąpienie pokontrolne W dniu 19 i 21 listopada 2013 r., na

Bardziej szczegółowo

^m:..^'^ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

^m:..^'^ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (^'^^ ^^'arszawa, i?^' 2 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.19.2015 ^VV ;^>:A łfc- KANpodp zii-.łk spr.-- A-y. - Mość aałaczników:^ C3 OGÓ-LNA 01 05. 2016 ^m:..^'^ Pan Antoni Janusz Piechoski

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 7 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.2.2015 Pan Stanisław Jastrzębski Wójt Gminy Długosiodło Urząd Gminy Długosiodło ul. Kościuszki 2 07-210 Długosiodło WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.1.3.2014 Pan Mirosław Bieniek Wójt Gminy Siedlce Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10 08-110 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Dane o przedsiębiorcy (wnioskodawcy) 1) Nazwa (lub imię i nazwisko):... 2) Siedziba przedsiębiorcy:... 3) Adres zamieszkania:...

1. Dane o przedsiębiorcy (wnioskodawcy) 1) Nazwa (lub imię i nazwisko):... 2) Siedziba przedsiębiorcy:... 3) Adres zamieszkania:... ... dnia,... WÓJT GMINY NOWE MIASTO WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZIENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.14.2015 Łódź, dnia 9 listopada 2015 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Powiatu Piotrkowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.91.2016.MZ Warszawa, 4 maja 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Działając na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.20.2018 Łódź, 8 października 2018 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Powiatu Pabianickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.27.2013 Łódź, 31 grudnia 2013 r. Pan Piotr Wincenty Niedźwiecki Prezydent Miasta Zduńska Wola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 1053 UCHWAŁA NR V/44/15 RADY MIASTA ZGIERZA w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock Warszawa, 2 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.1.6.2014 Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.1611.2.2015 Łódź, 20 stycznia 2016 r. Pan Adam S. Lepa Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.16.2011 Łódź, 24 czerwca 2011 r. Pan Leszek Trębski Prezydent Miasta Skierniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2013 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2013 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2013 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.12.2013.MC Pan Wojciech Bochnak Wójt Gminy Kondratowice Wystąpienie pokontrolne W dniu 22 kwietnia 2013 r., na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Pokontrolne

Wystąpienie Pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI NK-KS.431.23.2012 Wrocław, dnia 21 czerwca 2012 r. Pan Grzegorz Grzegorzewicz Burmistrz Gminy Jaworzyna Śląska Wystąpienie Pokontrolne W dniu 20 kwietnia 2012 r., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NK-KS Wrocław, dnia 31 grudnia 2012 r. Wystąpienie pokontrolne

NK-KS Wrocław, dnia 31 grudnia 2012 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.46.2012 Wrocław, dnia 31 grudnia 2012 r. Wystąpienie pokontrolne Pani Dorota Pawnuk Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin W dniu 26 listopada 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.15.2015 Łódź, 13 listopada 2015 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Powiatu Piotrkowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 29 stycznia 2014 r. WK-C.431.1.3.2013 Pan Michał Walerysiak Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą Urząd Gminy w Czerwińsku nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły 16 09 150 Czerwińsk nad

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 26 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.13.2017 Pan Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3 05-190 Nasielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 lipca 2012 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 lipca 2012 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 lipca 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.26.2012 Pan Tadeusz Wlaźlak Burmistrz Szczawna-Zdroju Wystąpienie pokontrolne W dniu 16 maja 2012 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e do Uchwały Nr XXV/161/2016 w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dni^^listopada 2018 r. NK-KE.431.31.2018.DW Pani Zuzanna Bielawska Burmistrz Miasta Piława Górna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 24 września 2018 r. na podstawie przepisu art.

Bardziej szczegółowo

Trzebnica, dnia. Imię i nazwisko lub nazwa firmy... Adres zamieszkania lub siedziby firmy NIP... REGON... Nr telefonu...

Trzebnica, dnia. Imię i nazwisko lub nazwa firmy... Adres zamieszkania lub siedziby firmy NIP... REGON... Nr telefonu... Imię i nazwisko lub nazwa firmy......... Adres zamieszkania lub siedziby firmy NIP... REGON... Nr telefonu... Trzebnica, dnia. Burmistrz Gminy Trzebnica pl. M. J. Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica W N I

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.8.2019 Łódź, 12 czerwca 2019 r. Pan Józef Matysiak Starosta Rawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem zadań wynikających

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK.III.431.49.2015 Kielce, dnia 26-11-2015 Pan Witold Surowiec Wójt Gminy Samborzec Pan Mieczysław Piątek Przewodniczący Rady Gminy Samborzec W y s t ą p i e n i e p o k o

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI NK-KS.431.1.2012 Wrocław, dnia 27 marca 2012 r. Pani Iwona Agnieszka Łebek Wójt Gminy Długołęka Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.9.2017 Łódź, 29 maja 2017 r. Pan Artur Reszka Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 067Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 31 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.4.1.2016 Pan Wiesław Zalewski Wójt Gminy Strzegowo Urząd Gminy w Strzegowie Plac Wolności 32 06-445 Strzegowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.1.2016 Łódź, 25 października 2016 r. Pan Paweł Przybylski Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 063Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Olszewski Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego Aleksandrów Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Andrzej Olszewski Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego Aleksandrów Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, 15 czerwca 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.DW.III.431.1.3.2015.JL Pan Andrzej Olszewski Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo