WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI IR-IV Łódź, 4 lipca 2018 r. Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach kwietnia 2018 r., zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 4 kwietnia 2018 r., zespół kontrolny w składzie: 1) Anna Kołodziejska - kierownik zespołu kontrolnego główny specjalista - upoważnienie Nr 22/2018 2) Paulina Gnatek-Mirowska - członek zespołu kontrolnego główny specjalista - upoważnienie Nr 23/2018 przeprowadził w Urzędzie Gminy Zgierz, Zgierz, ul. Łęczycka 4, NIP , REGON , kontrolę w zakresie: wykonywania przez Wójta Gminy Zgierz zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu, odmowie wydania, zmianie zakresu i cofnięciu przedsiębiorcom zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt. Okres objęty kontrolą od dnia 1 stycznia 2010 r. do 24 kwietnia 2018 roku. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest pani Barbara Kaczmarek, wybrana na stanowisko Wójta Gminy Zgierz w wyborach z dnia 30 listopada 2014 r. Zaświadczenie potwierdzające wybór Wójta Gminy Zgierz zostało wydane 1 grudnia 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Zgierzu. Sekretarzem Gminy jest pani Mirosława Maciak zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 2 marca 2015 r. zawartej na czas nieokreślony. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała pani Małgorzata Godlewska Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa nadzorująca, między innymi, zadania z zakresu ochrony 1

2 przed bezdomnymi zwierzętami. Kontrolującym udostępniono zakres czynności pani Małgorzaty Godlewskiej. Kontrolę doraźną w trybie zwykłym przeprowadzono na podstawie: art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.) w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.). [dowód: akta kontroli, str. 1 14] W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami 1 na podstawie następujących ustaleń dotyczących ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 1. Ustalenie stanu faktycznego w zakresie wydawania, odmowie wydania, zmianie zakresu i cofnięciu przedsiębiorcom zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 24 kwietnia 2018 r. Z prowadzonej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń przez Wójta Gminy Zgierz wynika, że na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Zgierz w badanym okresie tj. od dnia 1 stycznia 2010 r. do 24 kwietnia 2018 r. wydano 1 zezwolenie i nie cofnięto żadnego zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. W kontrolowanym okresie nie wydano żadnych decyzji odmownych oraz nie dokonano zmiany zakresu zezwolenia w sprawie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Zgierz. [dowód: akta kontroli, str. 18] Decyzję - zezwolenie Wójta Gminy Zgierz otrzymał przedsiębiorca NN 2 ; 1 Przyjmuje się następującą skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna. 2 Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych i informacji umożliwiających identyfikację osób, których dane zawarte zostały w dokumentach kontroli na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dokonała P. Gnatek-Mirowska, główny specjalista, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa. 2

3 Ocenie poddano zezwolenie wydane dla wyżej wymienionego przedsiębiorcy, aktualnie prowadzącego działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Zgierz Wniosek przedsiębiorcy NN wpłynął do Urzędu Gminy Zgierz 16 lipca 2012 r. Przedsiębiorca został wezwany pismem z 14 sierpnia 2012 r. do usunięcia braków w złożonym wniosku poprzez wniesienie opłaty skarbowej w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania. Opłata skarbowa została wniesiona 28 sierpnia 2012 r. Decyzja Wójta Gminy Zgierz (zezwolenie) została wydana w dniu 16 października 2012 r. i doręczona Przedsiębiorcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 24 października 2012 r. Do wniosku przedsiębiorca dołączył wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z której wynika, że rozpoczął działalność 20 października 2009 r. Przedłożył dokumenty potwierdzające uprawnienia do transportu zwierząt. Dołączył również decyzję nr 33/Z/2009 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia spełnienia przez przedsiębiorcę NN wymagań weterynaryjnych dla działalności w zakresie transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej oraz w sprawie nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego PL Do wniosku dołączone jest oświadczenie o dysponowaniu odpowiednio przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które sprawują opiekę nad zwierzętami, tj. pięciu lekarzy weterynarii i jednego technika weterynarii. Załączony jest także wykaz urządzeń i środków technicznych, jakimi dysponuje, w tym środków transportu, do wyłapywania bezdomnych zwierząt. Załączone są umowy na wywóz i unieszkodliwianie produktów pochodzenia zwierzęcego, a także decyzja z dnia 30 marca 2012 r. wójta gminy Brąszewice o zezwoleniu na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości W. w okresie 10 lat od dnia wydania zezwolenia, oraz Decyzja 401 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu o nadaniu numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność nadzorowaną prowadzenie schroniska dla zwierząt w miejscowości W. Do wniosku załączone jest również zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek. [dowód: akta kontroli, str ] 3

4 1.2. Decyzja Wójta Gminy Zgierz sygn. ZŚ z 16 października 2012 r. o zezwoleniu przedsiębiorcy NN - na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zgierz w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami polegającej na wyłapywaniu, transporcie oraz zapewnieniu wyżywienia i opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Zgierz - zawiera elementy, o których mowa w art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.), w tym pouczenie czy i w jakim terminie służy od niej odwołanie (z uwzględnieniem art. 129 Kpa); W ww. decyzji wskazano właściwą podstawę prawną i zawarto elementy, o których mowa w przepisie - art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz z późn. zm.). Zezwolenie zostało wydane w oparciu o obowiązujące przepisy i określa między innymi: 1) dane przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, 2) przedmiot i obszar działalności objęty zezwoleniem, 3) datę podjęcia działalności, 4) wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem, 5) niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej wnioskiem, 6) inne wymagania. Wniosek o wydanie zezwolenia został złożony 16 lipca 2012 r. Po wezwaniu z 14 sierpnia 2012 r o uzupełnienie braków, zostały one usunięte przez wnioskodawcę 28 sierpnia 2012 r. Decyzja została wydana 16 października 2012 r., a wysłana do wnioskodawcy w dniu 24 października 2012 r. (data stempla pocztowego). Wójt Gminy Zgierz wyjaśniła, że w dokumentacji prowadzonej dla postępowania administracyjnego o wydanie przedmiotowego zezwolenia nie ma zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania z dnia 14 sierpnia 2012 r. przez wnioskodawcę. Brak zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania z 14 sierpnia 2012 r. do usunięcia braków przez wnioskodawcę uniemożliwia kontrolerom dokonanie ustaleń czy uzupełninie braków nastąpiło we właściwym terminie, tj. w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Kontrolerzy skierowali do Wójta Gminy Zbierz prośbę o pisemne wyjaśnienie przyczyn niedochowania terminu wydania decyzji z 16 października 2012 r. o zezwoleniu przedsiębiorcy NN na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, wynikającego z art Kodeksu postępowania 4

5 administracyjnego (czy były wysyłane zawiadomienia o przewidywanym niezałatwieniu sprawy w terminie?). Wójt Gminy Zgierz wyjaśniła, że po tak długim okresie (6-latach) nie jest w stanie ustalić przyczyny niedochowania terminu wydania decyzji z dnia 16 października 2012 r. zezwalającej przedsiębiorcy NN na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. W dokumentacji sprawy nie znaleziono zawiadomienia o przewidywanym niezałatwieniu sprawy w terminie. [dowód: akta kontroli, str ; ; 134] Ustalone nieprawidłowości 1) Decyzja Wójta Gminy Zgierz sygn. ZŚ z 16 października 2012 r. została wydana nieterminowo, od dnia uzupełnienia braków przez Wnioskodawcę ( r.) do dnia wydania decyzji ( r.) upłynęło 49 dni, przez co naruszony został przepis art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.); 2) Wójt Gminy Zgierz nie zawiadomił strony postępowania o spodziewanym niezałatwieniu sprawy w terminie, przez co naruszył art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.); Ustalone uchybienia 1) Brak zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania z 14 sierpnia 2012 r. do usunięcia braków przez wnioskodawcę uniemożliwia kontrolerom dokonanie ustaleń czy uzupełninie braków nastąpiło we właściwym terminie, tj. w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 2) Publikator ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został w decyzji z dnia 16 października 2012 r. mylnie wskazany, bowiem w dacie wydania decyzji obowiązywał tekst jednolity ustawy, z dnia 17 lutego 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391). 3) W ocenie kontrolujących wskazana podstawa jest niepełna, bowiem brakuje wskazania art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391). Powyższa Decyzja Wójta Gminy Zgierza wydana została na czas oznaczony zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz ze zm.) i obowiązuje do 31 grudnia 2018 r. 5

6 Od decyzji pobrano opłatę skarbową zgodnie z cz. III załącznika pkt 44 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz z późn. zm.). [dowód: akta kontroli, str ] Ustalone uchybienie Publikator ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej został w decyzji z dnia 16 października 2012 r. mylnie wskazany, bowiem w dacie wydania decyzji obowiązywał tekst jednolity ustawy, z dnia 13 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.1282) Kontrolującym przedłożono prowadzoną w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 24 kwietnia 2018 r. ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Wójt Gminy Zgierz prowadzi tę ewidencję w formie elektronicznej, przez co spełniony został obowiązek wynikający z art. 7 ust. 6b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Prowadzona ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń z przedmiotowego zakresu zawiera jedną pozycję i wynika z niej, że na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Zgierz w badanym okresie tj. od dnia 1 stycznia 2010 r. do 24 kwietnia 2018 r. wydano 1 zezwolenie i nie cofnięto żadnego zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. W kontrolowanym okresie nie wydano żadnych decyzji odmownych oraz nie dokonano zmiany zakresu zezwolenia w sprawie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Zgierz. [dowód: akta kontroli, str. 18] 1.4. Na dzień kontroli obowiązywała umowa z 21 grudnia 2017 r. zawarta pomiędzy Gminą Zgierz, a przedsiębiorcą NN, obejmująca przedmiotem zamówienia zarówno ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, jak i działalność wynikającą z prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, tj. opiekę, wyżywienie oraz nadzór weterynaryjny, profilaktykę, kontrolę płodności, usypianie ślepych miotów, lecznictwo, nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z gminy Zgierz, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Wybiórczo skontrolowano umowy zawarte przez Gminę Zgierz, przedmiotem których było wyłapywanie i dostarczanie bezdomnych zwierząt z terenu Zamawiającego do schroniska. 6

7 Wybrano 2 umowy zawarte przez Gminę Zgierz: na czas od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zawarta 23 grudnia 2011 r., na czas od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zawarta 27 grudnia 2012 r. Podstawą zawarcia umów był przetarg nieograniczony. W obydwu przypadkach umowę zawarto z przedsiębiorcą NN. W obydwu przypadkach wyłapane bezdomne zwierzęta z terenu Zamawiającego miały być dostarczane do obiektu prowadzonego przez przedsiębiorcę NN oraz tam utrzymywane. [dowód: akta kontroli, str ; ; ] Kontrolerzy ustalili: - podmiot działający pod nazwą przedsiębiorca NN rozpoczął działalność 20 października 2009 r., co wynika z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP; [dowód: akta kontroli, str. 69] - 23 grudnia 2011 r. Gmina Zgierz zawarła umowę z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z przedsiębiorcą NN; [dowód: akta kontroli, str. 136] - w wym. podmiot nie figuruje w ewidencji zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 23 grudnia 2011 r. (to jest do dnia zawarcia umowy na usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami); [dowód: akta kontroli, str. 18] - Kontrolerzy wystąpili do Wójta Gminy Zgierz o przedłożenie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wydanego podmiotowi, z którym zawarto umowę z dnia 23 grudnia 2011 r. na wyłapywanie i dostarczanie bezdomnych zwierząt do schroniska, tj. zezwolenie dla przedsiębiorcy NN, [dowód: akta kontroli, str. 139] - Wójt Gminy Zgierz wyjaśniła, że postępowanie administracyjne w zakresie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wszczynane jest na wniosek przedsiębiorcy. Po raz pierwszy przedsiębiorca NN wystąpił z wnioskiem z dnia 5 lipca 2012 r., który wpłynął do 7

8 tutejszego Urzędu w dniu 16 lipca 2012 r. w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Tym samym przed tą datą wójt gminy Zgierz nie miał podstaw wydać decyzji z przedmiotowego zakresu. Z przedstawionych przez Wójta Gminy Zgierz dokumentów i wyjaśnień wynika, że przedsiębiorca NN działał bez zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 16 października 2012 r. [dowód: akta kontroli, str. 204] Ustalone uchybienie Na działalność przedsiębiorcy w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wymagane jest zezwolenie, co wynika z przepisu art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz ze zm.). Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług. Przedsiębiorca NN zobligowany był do uzyskania stosownych zezwoleń przed zawarciem umowy z 23 grudnia 2011 r. z Gminą Zgierz na usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Wójt Gminy Zgierz udostępnił w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgierz wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, spełniając tym samym obowiązek wynikający z art. 8 ust. 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz ze zm.). [dowód: akta kontroli, str ; ] 1.6. W kontrolowanym okresie Rada Gminy Zgierz nie podjęła uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz z zakresu prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Pracownik Urzędu Gminy pani Małgorzata Godlewska przedłożyła kontrolującym przygotowany w 2018 r. projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz z zakresu prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 8

9 a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Z wyjaśnień pani Małgorzaty Godlewskiej wynika, że Wójt Gminy, do dnia kontroli, nie przedłożył tego projektu Radzie Gminy. Wyjaśnił także, że przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na terenie gminy Zgierz, na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwierzęcych oraz ich części zobligowani są do spełnienia wymagań określonych w przepisach odrębnych w szczególności z: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. [dowód: akta kontroli, str ] Ustalone nieprawidłowości Nieprzedstawienie Radzie Gminy Zgierz przez Wójta Gminy Zgierz projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz z zakresu prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części jest naruszeniem obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2017 r. poz ze zm.) Rada Gminy Zgierz podjęła uchwałę Nr XLVI/615/18 z 29 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zgierz, wypełniając obowiązek wynikający z art. 11 a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840). [dowód: akta kontroli, str ] 2. Ustalenie stanu faktycznego w zakresie wydawania, odmowy wydania, zmianie zakresu i cofnięciu przedsiębiorcom zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 24 kwietnia 2018 r. 9

10 Wójt Gminy Zgierz prowadzi ewidencję pod nazwą Rejestr schronisk na terenie Gminy Zgierz. Z rejestru tego wynika, że na terenie gminy Zgierz w badanym okresie tj. od dnia 1 stycznia 2010 r. do 24 kwietnia 2018 r. udzielono zezwolenia jednemu podmiotowi. W badanym okresie nie cofnięto żadnego zezwolenia, nie wydano żadnych decyzji odmownych oraz nie dokonano zmiany zakresu zezwolenia w sprawie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. [dowód: akta kontroli, str. 117] Decyzję - zezwolenie Wójta Gminy Zgierz, na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości J., otrzymał przedsiębiorca AA 3. Ocenie poddano zezwolenie wydane dla wyżej wymienionego przedsiębiorcy, a mianowicie decyzję Wójta Gminy Zgierz z dnia 24 sierpnia 2017 r. o zezwoleniu przedsiębiorcy AA, na prowadzenie działalności w zakresie schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości J Decyzja Wójta Gminy Zgierz z dnia 24 sierpnia 2017 r. o zezwoleniu przedsiębiorcy AA, na prowadzenie działalności w zakresie schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości J. - zawiera elementy, o których mowa w art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz ze zm.), w tym pouczenie czy i w jakim terminie służy od niej odwołanie (z uwzględnieniem art. 129 Kpa); W ww. decyzji wskazano następującą podstawę prawną: - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.), - art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.). [dowód: akta kontroli, str ] Ustalone uchybienia 3 Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych i informacji umożliwiających identyfikację osób, których dane zawarte zostały w dokumentach kontroli na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dokonała P. Gnatek-Mirowska, główny specjalista, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa. 10

11 W ocenie kontrolujących wskazana podstawa jest niepełna, bowiem brakuje wskazania art. 7 ust. 6 oraz art. 9 ust. 1 oraz ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.). Decyzja zawiera elementy, o których mowa w przepisie - art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.). Zezwolenie zostało wydane w oparciu o obowiązujące przepisy i określa między innymi: dane przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, przedmiot i obszar działalności objęty zezwoleniem, termin podjęcia działalności, wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem, niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem, inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem. W dniu 26 czerwca 2017 r. Wójt gminy Zgierz wydał postanowienie sygn. ZŚ o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt pod adresem J. do czasu uzyskania przez przedsiębiorcę AA stosownych decyzji, określenia wymagań, potwierdzenia spełnienia wymagań przez Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zgierzu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu. Z akt sprawy oraz treści uzasadnienia wynika, że określone w postanowieniu z 26 czerwca 2017 r. o zawieszeniu postępowania, brakujące dokumenty zostały skompletowane. W dniu 16 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy Zgierz skierował do przedsiębiorcy AA zawiadomienie o załatwieniu sprawy z przekroczeniem terminu określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.). Przedłużenie terminu załatwienia sprawy było spowodowane koniecznością zagwarantowania stronie 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie. 11

12 Powyższa decyzja (zezwolenie) wydana została na czas oznaczony zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na okres 10 lat. W decyzji uszczegółowiono okres na jaki wydano zezwolenie wskazując zakres dat, a mianowicie od 25 sierpnia 2017 r. do 24 sierpnia 2027 r. Decyzja z dnia 24 sierpnia 2017 r. stała się ostateczna z dniem 24 sierpnia 2017 r., tj. w dniu doręczenia Wójtowi Gminy Zgierz przez przedsiębiorcę AA, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Ustalone uchybienie Decyzja - zezwolenie z 24 sierpnia 2017 r. stała się ostateczna w dniu 24 sierpnia 2017 r., a więc zezwolenie wydane na okres 10 lat obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2017 r., a nie od 25 sierpnia 2017 r., jak napisano w pkt. VII warunków zezwolenia. Od decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 616 zł. Decyzja zawiera następującą informację: Za wydanie niniejszej decyzji Wnioskodawca uiścił opłatę skarbową w wysokości 616 zł. (sześćset szesnaście zł) w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827). [dowód: akta kontroli, str ] Ustalone uchybienia 1) wskazana w decyzji z 24 sierpnia 2017 r. podstawa jest niepełna, bowiem brakuje wskazania art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz ze zm.) załącznik Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia część III pkt 44, ppkt 1; 2) wskazana w decyzji z 24 sierpnia 2017 r. podstawa prawna dotycząca opłaty skarbowej powinna być zapisana: art. 1 ust. 1 pkt 1, lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827); 3) decyzji z 24 sierpnia 2017 r. nie nadano sygnatury zawierającej symbol klasyfikacyjny Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki stanowiący załącznik nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U z 2011 r. Nr 14, poz. 67). 12

13 2.2. Wniosek przedsiębiorcy AA wpłynął do urzędu 26 maja 2017 r. Przedsiębiorca został wezwany do uzupełnienia braków poprzez wniesienie opłaty skarbowej, wezwaniem z 30 maja 2017 r. Opłata skarbowa została uiszczona w dniu 5 czerwca 2017 r. W odpowiedzi na kolejne wezwanie do uzupełnienia braków, z dnia 5 czerwca 2017 r. nastąpiło uzupełnienie wniosku w dniu 6 czerwca 2017 r. Decyzja Wójta Gminy Zgierz (zezwolenie) została wydana w dniu 24 sierpnia 2017 r. i odebrana osobiście przez Wnioskodawcę w tym samym dniu. Do wniosku przedsiębiorca dołączył wypis z Centralnej Ewidencji Informacji o działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Załączył oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne. Określił także dane adresowe i nr NIP prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, przedmiot i obszar działalności, określił środki techniczne, jakimi dysponuje, informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem, proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej po zakończeniu działalności, określił termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzony czasu jej prowadzenia. [dowód: akta kontroli, str ] 2.3. Na dzień kontroli obowiązywała umowa z 21 grudnia 2017 r. zawarta pomiędzy Gminą Zgierz, a przedsiębiorcą NN, obejmująca przedmiotem zamówienia zarówno ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, jak i działalność wynikającą z prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, tj. opiekę, wyżywienie oraz nadzór weterynaryjny, profilaktykę, kontrolę płodności, usypianie ślepych miotów, lecznictwo, nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z gminy Zgierz, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Podstawą do zawarcia umowy był przetarg nieograniczony z 13 grudnia 2017 r. [dowód: akta kontroli, str ] 2.4. Wójt Gminy Zgierz prowadzi w formie elektronicznej ewidencję schronisk na terenie Gminy Zgierz pod nazwą Rejestr schronisk na terenie Gminy Zgierz. [dowód: akta kontroli, str. 17] Ustalone uchybienie 13

14 Prowadzony przez Wójta Gminy Zgierz rejestr pod nazwą Rejestr schronisk na terenie Gminy Zgierz powinien być prowadzony pod tytułem Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, co wypełniałoby obowiązek wynikający z art. 7 ust. 6b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Zgierz udostępnił w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgierz wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części, spełniając tym samym obowiązek wynikający z art. 8 ust 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. [dowód: akta kontroli, str. 19; ] Na podstawie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów i złożonych wyjaśnień działalność jednostki w kontrolowanym powyżej zakresie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami. 3. Zakres nieprawidłowości: 3.1. Decyzja Wójta Gminy Zgierz sygn. ZŚ z 16 października 2012 r. o zezwoleniu przedsiębiorcy NN - na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zgierz w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami polegającej na wyłapywaniu, transporcie oraz zapewnieniu wyżywienia i opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Zgierz została wydana nieterminowo - od dnia uzupełnienia braków przez Wnioskodawcę ( r.) do dnia wydania decyzji ( r.) upłynęło 49 dni, przez co naruszony został przepis art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.); 3.2. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji sygn. ZŚ z 16 października 2012 r. o zezwoleniu przedsiębiorcy NN - na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zgierz w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami polegającej na wyłapywaniu, transporcie oraz zapewnieniu wyżywienia i opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Zgierz - Wójt Gminy Zgierz nie zawiadomił strony postępowania o spodziewanym niezałatwieniu sprawy w terminie, przez co naruszył art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.); 14

15 3.3. Nieprzedstawienie Radzie Gminy Zgierz przez Wójta Gminy Zgierz projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz z zakresu prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części jest naruszeniem obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2017 r. poz ze zm.). Z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) wynika, że przygotowywanie projektów uchwał rady gminy należy do zadań wójta; Przyczyny nieprawidłowości: brak należytego nadzoru nad wykonywaniem zadań z zakresu objętego niniejsza kontrolą, prowadzonego przez byłego kierownika Urzędu Gminy Zgierz w zakresie nieprawidłowości określonych w pkt. 3.1 i 3.2 oraz przez obecnego kierownika Urzędu Gminy Zgierz w zakresie nieprawidłowości określonej pkt Skutki nieprawidłowości: zwiększenie ryzyka nienależytego wykonywania usług z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej: 1) Prowadząc postępowania administracyjne w zakresie objętym powyższą kontrolą należy przestrzegać terminów załatwienia spraw wskazanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (art. 35 Kpa) oraz zawiadamiać strony postępowania o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie (art. 36 K.pa). Będzie to służyć realizacji podstawowych zasad postępowania administracyjnego m.in. zasady praworządności oraz zasady udzielania informacji. 2) Wójt Gminy Zgierz powinien przedłożyć Radzie Gminy Zgierz projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz z zakresu prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Przyjęcie ww. uchwały wypełni obowiązek wynikający z art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 15

16 Kontrolujący dokonali wpisu do książki ewidencji kontroli na rok 2018 Urzędu Gminy Zgierz pod pozycją 2. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej, a drugi pozostawiono w aktach kontroli. Ponadto informuję, że zgodnie z przepisem art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Przedkładając powyższe wystąpienie pokontrolne proszę o pisemną informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Marek Jacek Michalak Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa 16

17 Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym: Identyfikator dokumentu Nazwa dokumentu Wystąpienie pokontrolne UG Zgierz.doc Skrót dokumentu 091DCFBCC12DAB43BE6846C D01E 0CB6A Wersja dokumentu 1.0 Data wydruku: :08:14 Autor wydruku: Gnatek-Mirowska Paulina Główny specjalista EZD

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IR-IV.431.8.2016 Łódź, dnia 26 lipca 2016 roku Pan Witold Jakub Oleszczyk Wójt Gminy Zapolice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 28, 29 czerwca 2016 roku, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 19 kwietnia 2016 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, dnia 19 kwietnia 2016 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IA-IV.431.4.2016 Łódź, dnia 19 kwietnia 2016 roku Pan Roman Drozdek Wójt Gminy Wola Krzysztoporska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 10, 11 marca 2016 roku, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IA-IV.431.23.2015 Łódź, dnia 7 grudnia 2015 roku Pan Adam Jan Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 5, 6 listopada 2015 roku, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Morzeszczyn ul. Kwiatowa Morzeszczyn

2. Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Morzeszczyn ul. Kwiatowa Morzeszczyn Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.431.24.2015 Łódź, dnia 17 grudnia 2015 roku Pan Andrzej Bednarek Wójt Gminy Czerniewice Wystąpienie pokontrolne W dniach 09 24.11.2015 roku 1 w Urzędzie Gminy Czerniewice przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.431.10.2015 Łódź, dnia 24 lipca 2015 roku Pan Marek Jóźwiak Wójt Gminy Głowno Wystąpienie pokontrolne W dniach 11 23 czerwca 2015 roku 1 w Urzędzie Gminy Głowno przeprowadzona została

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.20.2016 Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.9.2016 Pan Dariusz Jaszczuk Burmistrz Mrozów Urząd Miasta i Gminy Mrozy ul. Adama Mickiewicza 35 05-320 Mrozy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.4.3.2014 Pan Sławomir Wawrzyński Wójt Gminy Stara Biała Urząd Gminy w Starej Białej ul. Jana Kazimierza 1 08-411 Biała WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.5.2016 Pan Michał Staniak Wójt Gminy Puszcza Mariańska Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego 1 96-330 Puszcza Mariańska

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.7.2016 Pan Piotr Andrzej Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 7 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.4.4.2014 Pan Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno Urząd Gminy w Słupnie ul. Miszewska 8a 09 472 Słupno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje:

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje: Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach 98-410 Czastary, ul. Wolności 29, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PROCEDURA ZAŁATWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Straż Miejska w Chmielniku Karta Usługi Miejsce realizacji sprawy Załączniki Termin realizacji Opłaty Tryb odwoławczy WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.431.9.2015 Łódź, dnia 15 lipca 2015 r. Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Wystąpienie pokontrolne W dniach 12 22 maja 2015 roku 1 w Urzędzie Miasta Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

1. Dane o przedsiębiorcy (wnioskodawcy) 1) Nazwa (lub imię i nazwisko):... 2) Siedziba przedsiębiorcy:... 3) Adres zamieszkania:...

1. Dane o przedsiębiorcy (wnioskodawcy) 1) Nazwa (lub imię i nazwisko):... 2) Siedziba przedsiębiorcy:... 3) Adres zamieszkania:... ... dnia,... WÓJT GMINY NOWE MIASTO WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZIENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Olsztyn, 28.02. 2018 r. WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI Artur Chojecki FK-VI.431.2.2018 Szanowny Pan Wiesław Śniecikowski Burmistrz Pasłęka Plac Świętego Wojciecha 5 14 400 Pasłęk Stosownie do art. 47 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Mucha Burmistrz Miasta Nasielsk

Pan Dariusz Mucha Burmistrz Miasta Nasielsk WOJEWODA MAZOWIECKI WKA.I.0932 2 13/09 Warszawa, dnia 30 marca 2010 r. Pan Dariusz Mucha Burmistrz Miasta Nasielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Udzielenie lub zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz spalarni i grzebowisk zwłok zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

Pan Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Mszczonowa

Pan Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Mszczonowa WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 16 grudnia 2011 r. WK-I.431.4.5.2011 Pan Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Mszczonowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Opłaty: Termin i sposób załatwienia :

Opłaty: Termin i sposób załatwienia : Zezwolenie na prowadzenie działalnoṡci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne 2017 r. Olsztyn, 14 listopada WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI Artur Chojecki FK-VI.431.29.2017 Szanowna Pani Monika Trzcińska Burmistrz Braniewa ul. Kościuszki 111 14 500 Braniewo Stosownie do art. 47 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pani Iwona Księżopolska Wójt Gminy Mokobody

Pani Iwona Księżopolska Wójt Gminy Mokobody WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 24 marca 2010 r. WKA.I.0932-2-2/09 Pani Iwona Księżopolska Wójt Gminy Mokobody WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 maja 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.14.2012. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 maja 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.14.2012. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 maja 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.14.2012 Pan Jarosław Głowacki Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz Wystąpienie pokontrolne W dniu 22 marca 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 17 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.1.6.2014 Pan Marek Mikołajewski Wójt Gminy Błędów Urząd Gminy w Błędowie ul. Sadurkowska 13 05-620 Błędów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Jedlińsk Ul. Warecka Jedlińsk

Wójt Gminy Jedlińsk Ul. Warecka Jedlińsk Jedlińsk dnia... /firma/ Wójt Gminy Jedlińsk Ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT LUB GRZEBOWISKA I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Olsztyn, 20 listopada 2018 r. WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI Artur Chojecki FK-IV.431.21.2018 Szanowny Pan Marek Błażej Żyliński Burmistrz Zalewa ul. Częstochowska 8 14-230 Zalewo Stosownie do art. 47 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Olsztyn, 27 grudnia 2018 r. WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI Artur Chojecki FK-VI.431.22.2018 Szanowny Pan Tomasz Węgrzynowski Wójt Gminy Rybno ul. Lubawska 15 13-220 Rybno Stosownie do art. 47 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

Pan. Wystąpienie pokontrolne. z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu

Pan. Wystąpienie pokontrolne. z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp. 6 listopada 2015 r. NK-II.431.1.12.2015.HKam Pan Remigiusz Lorenz Burmistrz Międzyrzecza Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 stycznia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 stycznia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 stycznia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.48.2012 Wystąpienie pokontrolne Pan Jan Marian Grzegorczyn Wójt Gminy Miękinia W dniu 3 grudnia 2012 r., na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Olsztyn, 29 maja 2018 r. WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI Artur Chojecki FK-IV.431.8.2018 Szanowny Pan Ryszard Kozyra Wójt Gminy Barciany ul. Szkolna 3 11-410 Barciany Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Osiński Wójt Gminy Kowala Urząd Gminy w Kowali Kowala 105 A Kowala

Pan Tadeusz Osiński Wójt Gminy Kowala Urząd Gminy w Kowali Kowala 105 A Kowala Warszawa, 7 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.1.1.2014 Pan Tadeusz Osiński Wójt Gminy Kowala Urząd Gminy w Kowali Kowala 105 A 26 624 Kowala WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Budyta Wójt Gminy Kołbiel Urząd Gminy w Kołbieli ul. Szkolna Kołbiel

Pan Adam Budyta Wójt Gminy Kołbiel Urząd Gminy w Kołbieli ul. Szkolna Kołbiel Warszawa, 7 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.9.2014 Pan Adam Budyta Wójt Gminy Kołbiel Urząd Gminy w Kołbieli ul. Szkolna 1 05-340 Kołbiel WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K

W N I O S E K 7.17 wersja z dnia 10.07.2017r. Wnioskodawca (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy) Ruda Śląska, dnia... Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy Telefon NIP Prezydent Miasta Ruda Śląska plac

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK.III.431.49.2015 Kielce, dnia 26-11-2015 Pan Witold Surowiec Wójt Gminy Samborzec Pan Mieczysław Piątek Przewodniczący Rady Gminy Samborzec W y s t ą p i e n i e p o k o

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Bardziej szczegółowo

opłata skarbowa w wysokości - 107,00 zł

opłata skarbowa w wysokości - 107,00 zł INFORMACJA dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie Wójta Gminy Bodzechów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.431.15.2015 Łódź, dnia 7 stycznia 2016 roku Pan Grzegorz Turalczyk Wójt Gminy Konopnica Wystąpienie pokontrolne W dniach 28.08. - 15.10.2015 roku 1 w Urzędzie Gminy Konopnica przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.10.2016 Pan Rafał Mathiak Wójt Gminy Klembów Urząd Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Żymirskiego 38 05 205 Klembów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 15 maja 2014 r. WK-R.431.1.9.2013 Pani Barbara Gąsiorowska Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą pl. O. H. Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka

UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka Projekt UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 5 lutego 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.1.2.2014 Pan Tadeusz Zakrzewski Wójt Gminy Chynów Urząd Gminy w Chynowie Chynów 58 05-650 Chynów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 listopada 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.42.2017 Pan Ireneusz Piotr Wyszyński Wójt Gminy Sabnie Urząd Gminy Sabnie ul. Główna 73 08-331 Sabnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 maja 2013 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 maja 2013 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 maja 2013 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.8.2013.MC Pani Irena Krzyszkiewicz Burmistrz Miasta i Gminy Góra Wystąpienie pokontrolne W dniu 20 marca 2013 r., na

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK-III.431.13.2014 Kielce, dnia 23.05.2014r. Pan Marian Buras Wójt Gminy Morawica Pan Janusz Wojtyś Przewodniczący Rady Gminy Morawica W y s t ą p i e n i e p o k o n t r

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.431.16.2015 Łódź, dnia 31 grudnia 2015 roku Pan Karol Rajewski Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki Wystąpienie pokontrolne W dniach 28.08. - 15.10.2015 roku 1 w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 grudnia 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.43.2012. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 grudnia 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.43.2012. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 grudnia 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.43.2012 Pan Bogusław Szpytma Burmistrz Miasta Kłodzka Wystąpienie pokontrolne W dniach od 25 października 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka Dębe Wielkie

Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka Dębe Wielkie Warszawa, 29 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.18.2015 Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 1053 UCHWAŁA NR V/44/15 RADY MIASTA ZGIERZA w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/36/19 RADY GMINY RACZKI. z dnia 13 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/36/19 RADY GMINY RACZKI. z dnia 13 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR IV/36/19 RADY GMINY RACZKI z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ..., dnia... pieczęć wnioskodawcy Wójt Gminy Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 Sławno WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa,14 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.40.2016 Pan Andrzej Kolek Wójt Gminy Baranów Urząd Gminy w Baranowie ul. Armii Krajowej 87 96-314 Baranów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Urząd Gminy Bodzechów

Bardziej szczegółowo

PNK-IV Łódź, 3 marca 2014 r.

PNK-IV Łódź, 3 marca 2014 r. WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.28.2013 Łódź, 3 marca 2014 r. Pani Bożena Rybak Przewodnicząca Rady Gminy Ładzice Pani Wioletta Pichit Wójt Gminy Ładzice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 258 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności Gielniów

Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności Gielniów Warszawa, 24 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.13.2015.AK Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności 75 26-434 Gielniów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 31 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.4.1.2016 Pan Wiesław Zalewski Wójt Gminy Strzegowo Urząd Gminy w Strzegowie Plac Wolności 32 06-445 Strzegowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 grudnia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KE MC. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 grudnia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KE MC. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 grudnia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KE.431.15.2013.MC Pan Jan Kazimierz Zubowski Prezydent Miasta Głogowa Wystąpienie pokontrolne W dniu 17 października 2013

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ NASIELSKA woj. mazowieckie Nasielsk, 26.11.2009r. ROS.6134-54/2/09 Decyzja Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku

Bardziej szczegółowo

Pan Arnold Maciej Grossmann Wójt Gminy Szelków Urząd Gminy w Szelkowie Stary Szelków Stary Szelków

Pan Arnold Maciej Grossmann Wójt Gminy Szelków Urząd Gminy w Szelkowie Stary Szelków Stary Szelków Warszawa, 30 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.4.1.2015 Pan Arnold Maciej Grossmann Wójt Gminy Szelków Urząd Gminy w Szelkowie Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2 WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.32.2018 (WK-I.431.1.7.2018) Warszawa, 9 października 2018 r. Pani Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/318/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 8 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/318/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 8 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/318/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 8 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 8 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2012 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2012 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.38.2012 Pan Krzysztof Żegański Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Wystąpienie pokontrolne W dniu 17 lipca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.8.2016 Łódź, 21 czerwca 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Olsztyn, 27 listopada 2017 r. WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI Artur Chojecki FK-VI.431.30.2017 Szanowna Pani Monika Trzcińska Burmistrz Braniewa ul. Kościuszki 111 14 500 Braniewo Stosownie do art. 47 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne r. Olsztyn, 16 listopada 2017 WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI Artur Chojecki FK-VI.431.32.2017 Szanowny Pan Tomasz Sielicki Wójt Gminy Braniewo ul. Moniuszki 5 14 500 Braniewo Stosownie do art. 47 ustawy z

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY NOWE MIASTO

RADY GMINY NOWE MIASTO UCHWAŁA Nr 138/XXV/2013 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 599/ XXIII /2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 11 lipca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 599/ XXIII /2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 11 lipca 2012 r. UCHWAŁA Nr 599/ XXIII /2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 6006

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 6006 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 6006 UCHWAŁA Nr 599/XXIII/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 17 listopada 2014 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.1.3.2014 Pan Krzysztof Ziółkowski Wójt Gminy Lubowidz Urząd Gminy w Lubowidzu ul. Zielona 10 09-304 Lubowidz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Pokontrolne

Wystąpienie Pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia sierpnia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KE.431.7.2013 Pan Kazimierz Łomotowski Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu Wystąpienie Pokontrolne

Bardziej szczegółowo

FK-VI Szanowny Pan Tomasz Węgrzynowski Wójt Gminy Rybno ul. Lubawska Rybno

FK-VI Szanowny Pan Tomasz Węgrzynowski Wójt Gminy Rybno ul. Lubawska Rybno Olsztyn, 4 stycznia 2019 r. WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI Artur Chojecki FK-VI.431.23.2018 Szanowny Pan Tomasz Węgrzynowski Wójt Gminy Rybno ul. Lubawska 15 13-220 Rybno Stosownie do art. 47 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 19 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.4.3.2015 Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewo Urząd Gminy Sypniewo ul. Ostrołęcka 27 06-216 Sypniewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2 WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 3 lipca 2018 r. WK-I.431.3.1.2018 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy Urząd m.st. Warszawy Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/669/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/669/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/669/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Tomasik Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Urząd Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga Przysucha

Pan Tadeusz Tomasik Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Urząd Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga Przysucha Warszawa, 30 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.4.2.2015 Pan Tadeusz Tomasik Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Urząd Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga 11 26 400 Przysucha WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.3.6.2016 Pan Marian Kmieciak Wójt Gminy Odrzywół Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.91.2016.MZ Warszawa, 4 maja 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Działając na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.10.2015.AK Pani Maria Gogacz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Prusa 11 26-720 Policzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Iwona Radzimirska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice

Pani Iwona Radzimirska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice Warszawa, 25 października 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.26.2018.LB Pani Iwona Radzimirska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Olsztyn, 28.02. 2018 r. WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI Artur Chojecki FK-VI.431.3.2018 Szanowny Pan Wiesław Śniecikowski Burmistrz Pasłęka Plac Świętego Wojciecha 5 14 400 Pasłęk Stosownie do art. 47 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.DW.III.431.1.5.2015.WK.JL Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK.III.431.5.2015 Kielce, dnia 02-06-2015 Pan Dariusz Dąbrowski Starosta Starachowicki Pani Bożena Wrona Przewodnicząca Rady Powiatu w Starachowicach Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Polańska Wójt Gminy Gzy Urząd Gminy Gzy Gzy Gzy

Pani Barbara Polańska Wójt Gminy Gzy Urząd Gminy Gzy Gzy Gzy Warszawa, 19 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.1.3.2015 Pani Barbara Polańska Wójt Gminy Gzy Urząd Gminy Gzy Gzy 9 06-126 Gzy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Łódź, dnia 7 września 2012 r. Wojewoda Łódzki IA-II.1611.2.2012 Pan Jan Wroński p.o. Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.16.2015.AK Pan Zdzisław Cezary Dulias Wójt Gminy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Pani Joanna Załęcka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie

Pani Joanna Załęcka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie Warszawa, 04 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.1.2018.AB Pani Joanna Załęcka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Pokontrolne

Wystąpienie Pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI NK-KS.431.23.2012 Wrocław, dnia 21 czerwca 2012 r. Pan Grzegorz Grzegorzewicz Burmistrz Gminy Jaworzyna Śląska Wystąpienie Pokontrolne W dniu 20 kwietnia 2012 r., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 25 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.12.2014 Pani Elżbieta Radwan Burmistrz Miasta Wołomina Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4 05-200 Wołomin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna Urząd Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia Pacyna

Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna Urząd Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia Pacyna Warszawa, 7 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.4.1.2015 Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna Urząd Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia 7 09-541 Pacyna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Udzielenie lub zmiana zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tułowice

Udzielenie lub zmiana zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tułowice Udzielenie lub zmiana zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tułowice miejsce załatwienia sprawy wymagane dokumenty Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 19 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.15.2015 Pan Stanisław Wirtek Wójt Gminy Sobienie-Jeziory Urząd Gminy Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska 16 08-443 Sobienie-Jeziory WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, dnia 16 maj a 2016 roku DECYZJA

Grudziądz, dnia 16 maj a 2016 roku DECYZJA WÓJT GMINY GRUDZIĄDZ OŚR. 6140.3.2016 Grudziądz, dnia 16 maj a 2016 roku DECYZJA Działając na podstawie art. 104 1, art. 107 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/343/2017 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/343/2017 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 25 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XL/343/2017 RADY GMINY KOBYLNICA w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 05 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.1.2017.AK Pan Tadeusz Zakrzewski Wójt Gminy Chynów ul. Główna 67 05-650 Chynów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku

Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku Warszawa, 31 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.17.2015 Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Wisiecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach

Pani Grażyna Wisiecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach Warszawa, 12 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.9.2015 Pani Grażyna Wisiecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 31 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.24.2016 Pan Zbigniew Roman Deptuła Starosta Makowski Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.14.2015 Pan Artur Ciecierski Burmistrz Gminy Zakroczym Urząd Gminy Zakroczym ul. Warszawska 7 05-170 Zakroczym WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo