UkłA&a;... p c d p i s. ^ :?!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UkłA&a;... p c d p i s. ^ :?!"

Transkrypt

1 OŚW IA DC ZEN IE M AJĄTK OW E < J(}ńk&;MSr*ą(h»pQw{iątłis sejkljetanaapo viatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej i pow iatp, o^ob^jzar^dj^jjącej^i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby n > T y. v m u,.....?.., wydającej decysje adm inistracyjne w imieniu starosty1 G olub-dobrzyń dnia (m iejscow ość) r. UkłA&a;... p c d p i s. ^ :?! 1. O soba składająca oświadczetrfe obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego w ypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotyczy. 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników m ajątkowych, dochodów i zobowiązań do m ajątku odrębnego i majątku objętego małżeńską w spólnością m ajątkową. 4. O św iadczenie m ajątkowe dotyczy m ajątku w kraju i za granicą. 5. O św iadczenie m ajątkow e obejm uje rów nież w ierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zaw arte są inform acje jaw ne, w części B zaś inform acje niejawne dotyczące adresu zam ieszkania składającego ośw iadczenie oraz miejsca położenia nieruchom ości. C Z Ę S C A Ja, niżej podpisany(a)h anna W iśniew ska - Radoszew ska (im iona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)14 października 1972 w W ąpielsku Specjalny O środek Szkolno -W ychow aw czy w W ielgiem- Dyrektor (m iejsce zatrudnienia, stanow isko lub funkcja) po zapoznaniu się z przepisam i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. N r 113, poz. 715 i N r 162, poz. 1126, z 1999 r. N r 49, poz. 483, z 2000 r. N r 26, poz. 306 oraz z 2002 r. N r 113, poz. 984 i N r 214, poz. 1806) oraz ustaw y z dnia 5 czerw ca 1998 r. o sam orządzie pow iatowym (Dz. U. z 2001 r. N r 142, poz oraz z 2002 r. N r 23, poz. 220, N r 62, poz. 558, N r *113, poz. 984, N r 153, poz. 1271, N r 200, poz i N r 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy ośw iadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej w spólności m ajątkowej lub stanowiące mój m ajątek odrębny: Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgrom adzone w walucie polskiej:12 523,88zł (dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 88/100) w spółwłasność z mężem Robertem - środki pieniężne zgrom adzone w w alucie obcej: nie dotyczy - papiery wartościow e: nie dotyczy na kwotę:....

2 1. Dom o powierzchni: 200 m2, o wartości: ,00zł tytuł prawny: akt notarialny Repertorium A 1611/2000- współwłasność z mężem Robertem 2. M ieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości:./u a S :.. tytuł praw ny: G ospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: o wartości: (IdJs.O s, P t & j. U L rodzaj zabudowy:...( W l/ł...q xj 3 j. \ J.Cy ' ty /*»/ tytuł prawny:... Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam ) w t o k u ubiegłym przychód i dochód w w ysokości:.... U t Ł Ź M U. L U ą. 4. Inne nieruchomości: pow ierzchnia :Działka o powierzchni 00,0349ha przynależna do domu wym ienionego w pkt II.l garaż m urowany o powierzchni 80m2 na działce przynależnej do dom u- współwłasność z mężem Robertem o wartości: Łącznie z domem ,00 zł tytuł prawny:. Akt Notarialny Repertorium A 1611/2000- w spółwłasność z mężem Robertem III. Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i em itenta udziałów: nie dotyczy udziały te stanow ią.pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: c & i... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w w y so k o ści:... d A A f f is... IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i em itenta akcji: nie dotyczy akcje te stanowią pakiet w iększy niż 10% akcji w spółce: Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...j V. Nabyłem (am ) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem m ienia przynależnego do jego m ajątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy nie dotyczy

3 1. Prow adzę działalność gospodarczą2 (należy podać form ę praw ną i przedm iot działalności): nie dotyczy - osobiście.. - w spólnie z innymi osobami ( j? * Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnom ocnikiem takiej działalności (należy podać formę praw ną i przedm iot działalności): nie dotyczy - osobiście - wspólnie z innymi osobami Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.... / I Ą / C &.. V II. 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy nie dotyczy czy J 4 -jestem i iczłonkiem zarządu (od k ie d y ):... fi4/tź C... r.. -jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -jestem członkiem kom isji rewizyjnej (od kiedy):...u Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam ) w roku ubiegłym dochód w w ysokości: W spółdzielniach: nie dotyczy -jestem członkiem zarządu (od kiedy):.. /VU!$Lr. -jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy) -jestem członkiem kom isji rewizyjnej (od kiedy): Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam ) w roku ubiegłym dochód w w ysokości:...(j d 3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy -jestem członkiem zarządu (od k ie d y ):... [\A A % L... jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):... jestem członkiem kom isji rewizyjnej (od kiedy):

4 Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:... VIII. mężem Robertem IX. Składniki mienia ruchom ego o wartości powyżej złotych (w przypadku pojazdów m echanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Nissan Q ASH Q AI rok produkcji 2011 wartość45 000,00 zł - w spółwłasność z mężem Robertem, BM W XI rok produkcji 2010 wartość około ,00zł - w spółwłasność z mężem Robertem X. Zobow iązania pieniężne o wartości powyżej złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): Kredyt Hipoteczny W łasny Kąt na rozbudowę domu z dn. 25 stycznia 2008 r w wysokości na dzień r ,18 CHF PKO BP S.A. oddział w Golubiu -D obrzyniu termin spłaty w spółwłasność z mężem Robertem Kredyt z Kasy Zapom ogowo Pożyczkowej przy K om endzie W ojewódzkiej PSP w Toruniu w dniu , wysokość zobowiązania na r ,00 zł termin spłaty grudzień 2017r.- współwłasność z mężem Robertem CZĘŚĆ B Adres zam ieszkania osoby składającej oświadczenie M iejsce położenia nieruchom ości w ym ienionych w punkcie II części A (adres):

5 Powyższe oświadczenie składam św iadom y(a), iż na podstawie art Kodeksu karnego za podanie niepraw dy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. (m iejscow ość, data)"- J (podpis) 1 N iew łaściw e skreślić. 2 N ie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictw ie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstw a rodzinnego. 3 N ie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni m ieszkaniow ych.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE URZĄD GMINY Mały Płock Wpłynęło dn. jv]r...zał... (podpis) wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE CZĘŚĆ A

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE CZĘŚĆ A URZĄD GMINY MaW Płock W płynęło dn. N r... za OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE (podpis) wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Celm er - nazwisko rodowe Piekańska Ja, niżej podpisany(a),... (im iona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Agnieszka Celm er - nazwisko rodowe Piekańska Ja, niżej podpisany(a),... (im iona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) O ŚW IADCZENIE M AJĄTK OW E członka zar pqwi»ty) ą ^ - ętęr^p^owlaęu, s^ aj ^ ika-p ew iatth jtierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zatjządzająeeg o -powiatową

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE y f C & J - O /P. ZA STĘ Wydi Y R E K T O R A OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany(a),...przem ysław Zbigniew K arw aszew ski...

Ja, niżej podpisany(a),...przem ysław Zbigniew K arw aszew ski... OŚW IADCZENIE M AJĄTK OW E -członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej c i r i*, * T _ ------ r 1 ' ^' 1 : pow tło^ iatu, lalii, bsobyzarządz&jąęefti.cgtpnka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. ...Zespól Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Szadku...- dyrektor...

CZĘŚĆ A. ...Zespól Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Szadku...- dyrektor... / b ( OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą

Bardziej szczegółowo

...ę... 1/... / V (<~ e i ż <? \

...ę... 1/... / V (<~ e i ż <? \ MAJĄTKOWE S i c^^h&a^rfcąd&^baiaftia^kretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki orgafiizsicmjńęj-jetotiatii) osoby za rządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą -pmwłłą-wae-oseby-wy

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany(a), AGNIESZKA BALKIEWICZ. urodzony(a) 02.01,1978 w ZAMBROWIE

Ja, niżej podpisany(a), AGNIESZKA BALKIEWICZ. urodzony(a) 02.01,1978 w ZAMBROWIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

^o k l.a d l... MaAuą...

^o k l.a d l... MaAuą... Ś W IA D C Z E N IE M AJĄTKOW E (^ję^łotnkaza rządu rż; powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej po w ia t u(, 9?pby zarząd ża ją*iej i czło nka organu zarządzającego powiatową osobą

Bardziej szczegółowo

..., dnia... r. (miejscowość)

..., dnia... r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany(a),..., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)... w... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Ja, niżej podpisany(a),..., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)... w... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

O ŚW IADCZENIE M AJĄTK O W E

O ŚW IADCZENIE M AJĄTK O W E O ŚW IADCZENIE M AJĄTK O W E wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gm iny, kierownika jednostki organizacyjnej gm iny, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną

Bardziej szczegółowo

jstauós i V» v r'on\ LA 5 *A VE w G olu b iu -D obrzyn iu

jstauós i V» v r'on\ LA 5 *A VE w G olu b iu -D obrzyn iu jstauós i V» v r'on\ LA 5 *A VE w G olu b iu -D obrzyn iu OŚWIADCZENIE M A JĄ TK O j^^ig^ 0 2017 "04 12 radnego powiatu G O l^ frdobrzynpndrite (miejscowość) U w a g a : 1. Osoba składająca oświadczenie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOW E

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOW E OŚWIADCZENIE MAJĄTKOW E wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej g miny, osoby zarządzającej 4 członka organu zarządzające go gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

2017 Golub-Dobrzyń, dnia 24 kwietnia 2017 r. '2-4,0 z o u o

2017 Golub-Dobrzyń, dnia 24 kwietnia 2017 r. '2-4,0 z o u o OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ~. tazą r z d ij ąow(i ^, pjkretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej 1 ' powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą

Bardziej szczegółowo

... WE... - środki pieniężne zgromadzone w walucie o b cej:...

... WE... - środki pieniężne zgromadzone w walucie o b cej:... OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE b u rm istrza, zastę pcy b u rm istrza, sek retarza gm iny, s k arb n ik a gm in y, k iero w n ik a je d n o stk i erg a itreacyjn ej- gm iny, osoby za rzą d za ją cej i człon k

Bardziej szczegółowo

...MOHg fnchocwłóko, (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

...MOHg fnchocwłóko, (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚW IADCZENIE M AJĄTKOW E -burmistrza, zastępcy-burm-is*rzarsekretarza gminy, skarbnika.gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) _ urodzony(a) Ł. Q 3.. : J $ 3.! < L... w Q.7.

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) _ urodzony(a) Ł. Q 3.. : J $ 3.! < L... w Q.7. OŚWIADCZENIE m a j ą t k o w e js'i A ivuałonka-zarządu powiaita^sjekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki $rgantea yjpe[j)p0wiatu* osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Kazimiera Górecka (Koszuta) Ja, niżej podpisany(a), / (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Małgorzata Kazimiera Górecka (Koszuta) Ja, niżej podpisany(a), / (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany(a),.tomasz Wilamowski.., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)..28.05.1967 w.wąbrzeźnie.

Ja, niżej podpisany(a),.tomasz Wilamowski.., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)..28.05.1967 w.wąbrzeźnie. Starostwo Powiatowe OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE w ^rzeźnie członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

Bardziej szczegółowo

] i / o]'.''j. Mm. H p < ILj

] i / o]'.''j. Mm. H p < ILj IIU-T(f f. U 5 L i Videi OŚW IADCZENIE M AJĄTKOW E radnego gminy Zespół ds, Ochrony Informacji ] i o]'.''j. Mm. H p < ILj podpis. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną

Bardziej szczegółowo

...Golub-Dobrzyń..,dnia r. (miejscowość)

...Golub-Dobrzyń..,dnia r. (miejscowość) - O Ś W IA D C Z E N IE M A J Ą T K O W E!ezlQnka>zav2iąd\i ^owratia^sekretató powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej p o ^ la ^ j^ s p ^ zaijz^dzającej, i członka organu zarządzającego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.02.2003 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 282) wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany(a),..., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)... w..., (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Ja, niżej podpisany(a),..., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)... w..., (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ;::YW.. ;?Cl~t:z<:>t.L.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ;::YW.. ;?Cl~t:z<:>t.L. Biuro Rady i Zarządu OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ;::YW.. ;?Cl~t:zt.L. członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika POWi:::,.. i kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej

Bardziej szczegółowo

,Oą^IADCZENIE MAJĄTKOWE. wydającej deey zje administracyjne w imieniu starosty1

,Oą^IADCZENIE MAJĄTKOWE. wydającej deey zje administracyjne w imieniu starosty1 ,Oą^IADCZENIE MAJĄTKOWE dzionka zarządu po\v1aftik, śewetśfóap bwiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej p o ^ ia ^ ^ p h j tfa rządza j^cej 1 mzłon k a organu zarządzającego powiatową

Bardziej szczegółowo

(miejscowość) Ja, niżej podpisany(a),, (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

(miejscowość) Ja, niżej podpisany(a),, (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 4 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

O ŚW IADCZENIE M AJĄTK O W E

O ŚW IADCZENIE M AJĄTK O W E O ŚW IADCZENIE M AJĄTK O W E wójta, zastępcy w ójta, sekretarza gminy, skarbnika gm iny, kierownika jednostki organizacyjnej gm iny, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową

Bardziej szczegółowo

WZÓR. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

WZÓR. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) Dziennik Ustaw - 8 - Poz. 2020 WZÓR Załącznik nr 2 3) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną

Bardziej szczegółowo

...dnia CZĘŚĆ A. Ja, niżej podpisany(a),...(*/ urodzonyfa) MOISMT. ... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

...dnia CZĘŚĆ A. Ja, niżej podpisany(a),...(*/ urodzonyfa) MOISMT. ... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ęgłonka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownik? jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE w ó jta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gm iny, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, -o s o b y-zarządzająeej+ozłonka organu zarządzającego gm inną osobą praw03

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 października 2017 r.

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 października 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 2019 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

4 LISTOPAD w WĄBRZEZNIE. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W GOLUBIU - DOBRZYNIU...DYREKTOR SZKOŁY... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

4 LISTOPAD w WĄBRZEZNIE. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W GOLUBIU - DOBRZYNIU...DYREKTOR SZKOŁY... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚW IADCZENIE M A JĄ TK O W E Scżłonkażzaiiz^Hń powiatu,isedaet4rza:^owiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej ( członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ^rza powiatu, skarbn-ika powiatu, kierownika j ednostki organizacyjnej AT\ i ciłonka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby + Uydająćej decyzje iec y ^ e adrnim^traejr-^ie-

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

... dnia %(.Qk J.S... r.

... dnia %(.Qk J.S... r. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE -członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej - powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą

Bardziej szczegółowo

O ŚW IADCZENIE M AJĄTK O W E

O ŚW IADCZENIE M AJĄTK O W E O ŚW IADCZENIE M AJĄTK O W E wójta, zastępcy wójta, sekretarza gm iny, skarbnika gm iny, kierownika jednostki organizacyjnej gm iny, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Brudnica. r OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kiero^njjła jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta? zastępcy wójta, sokrotarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej gminną osobą prawną, członok organu zarządzającego gminną

Bardziej szczegółowo

urodzony(a)..w... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

urodzony(a)..w... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

u -2 llm fea:... podpis. .n/. Ł\)\l

u -2 llm fea:... podpis. .n/. Ł\)\l OŚW IADCZENIE MAJĄTKOWE.zaKzjsjUu powiatu, sekretarza gówiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiafu^ cjsojr)' zaij^d^ajsjęe^ i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

Pj AT RPU/4B7242/2018 N

Pj AT RPU/4B7242/2018 N Pj AT RPU/4B7242/2018 N Data.-2018-12-21 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu

Bardziej szczegółowo

OŚW IADCZENIE M AJĄTKOW E

OŚW IADCZENIE M AJĄTKOW E qyi Gminy i Miasta Szadek vpłyu^o dn....2q1z.:0^:...t.9 znak... podpis OŚW IADCZENIE M AJĄTKOW E Szadek, dnia 11.04.2017 (m iejscowość) burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy,

Bardziej szczegółowo

-OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

-OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE URZĄD MIASTA ZGIERZA Wydział Zarządzania BespteiggftBtwera Wpł. dnia 18-04- 2014 Podpis osoby przyjmującej. -OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika

Bardziej szczegółowo

O~ŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

O~ŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE O~ŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą

Bardziej szczegółowo

jwp neto

jwp neto OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnik^bowiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarz$tl2aj!ąc jvtił

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE UKZĄp MIASTA ZGIERZA" Wpl. dnia OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną

Bardziej szczegółowo

Biuro Rady i Zarządu. 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

Biuro Rady i Zarządu. 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Biuro Rady i Zarządu Wpływ J.ę:.Ok.t. 1J. ot;.a.i\'\~ ~ Podpis "'I.v-r,,\i\.... członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

i w f n l.ete_

i w f n l.ete_ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE g'j a członka ząrządu sekrdfąrza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej pow^atju, osq I^v ^arządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE c z ł o p i i ś z a r z ą d & ^ i ^ a? z k ^ o A i S t u, s k a r b n i k a p o w i a t u, k i e r o w n i k a j e d n o s t k i o r g a n i z a c y j n e j p o } v i a t u, x e

Bardziej szczegółowo

fyladczenie M AJĄTK OW E radnego powiatu

fyladczenie M AJĄTK OW E radnego powiatu t (STAROSTW O I OWIATOWE w G olubiu-dobrrvniu i u Uwaga: Wpłynęło dnia 2017-0

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE CZĘŚĆ A

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE CZĘŚĆ A OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RPU/115734/2017 N wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gm inyrkiei Dat* 12017-04-03 organizneyjncj-gminy^-osoby zarządzającej i członka organu gminną -osobą prawną-o

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) Urząd Gminy Mińsk Mazowiecka, Kancelaria Niejawna dim23..akjom^/.-. NrMMikJJQMU^z^..Ł OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

zatrudniony w Zarządzie Dróg Powiatowych w Golubiu Dobrzyniu na stanowisku dyrektora (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

zatrudniony w Zarządzie Dróg Powiatowych w Golubiu Dobrzyniu na stanowisku dyrektora (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE S i. członka zarządu powiatił, Sfek^ajrza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej p o ;w ią fu,;o S 0 b y.^ ą ^ d z ą ją c e j i ęzłonka organu zarządzającego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE U1Z1fd Gminy Gniezno Wpł. 2 4. 04. 2013 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE tr m d d ^..., dnia (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE b urm is trza rza się p e ^- b u rm istrza, se k retarza gm iny, sk a rb n ik a g m in y ^-kierownika jed n o stk i o rgan izacyjn ej gm in y, osob

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

Ząbki (miejscowość)

Ząbki (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE URZĄD MIEJSKI W S T A R Y M S Ą C Z U Wpłynęło dnia Wpłynęło dnia Uwaga: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE, KOREKTA I... L zał. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE URZĄD MIEJSKI w Gogolinie SEKRETARIAT OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 23.KWI. 20U zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kitr^w^ika jed organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organji zarządzającego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE Góra, ul. Mickiewicza 1

STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE Góra, ul. Mickiewicza 1 STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ~. W. V~. JJ)11 członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierown(k~ jednostki ~ organizacyjnej powiatu,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy T kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE M * J ^TKnWiP^NĘŁO, dnia CZĘSC A

OŚWIADCZENIE M * J ^TKnWiP^NĘŁO, dnia CZĘSC A URZĄD GMINY FILIPÓW OŚWIADCZENIE M * J ^TKnWiP^NĘŁO, dnia MA-MAj wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Andrzejewski (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Krzysztof Andrzejewski (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, ' osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 2020

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 2020 Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 2020 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejto, gpotępey wójta, sekretoreo gminy, akarbniko gminy, kierownika jednostki organ iraeyjncj gminy, osoby eargądzojąccj i eeionko organu eorgądeająecgo gminną osobą prawną orae

Bardziej szczegółowo

na kwotę: nie dotyczy

na kwotę: nie dotyczy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

DŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE URZĄD MIASTA ZGIERZA Wydzkł Zarządzania Beipiscteństwem Wpł. dnia DŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy 7 wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, ookrotarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - styczeń/sierpień 2013 koniec kadencji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - styczeń/sierpień 2013 koniec kadencji OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - styczeń/sierpień 2013 koniec kadencji wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE puu SEKRET* W f e p o ' Zbigniew, Rak OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu pow iatu, s e kretarza p ow iatu, s karbnika pow iatu, kierow nika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej aminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŁłiMfi/uća..Ś3MJL..».."Łocfsu...

OŁłiMfi/uća..Ś3MJL..»..Łocfsu... \ Urząd Gminy i Piasta Szadek \ / w p ł y n ą dn. 2 0 C 2 0. 1 L / ;,,,, V / znak...-....tm Ś Ź Ł L.tm ś d l...,dnia (m iejscow ość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE b u rm istrza, za stę p c y -b u rm istrza, sek

Bardziej szczegółowo